Sunteți pe pagina 1din 7

SitviaKerirn

.pt: l

Yoiegffia
Brrnicii
AIbe
llustr alii : Mihaels D inu-fi[igoi
-e

xurtun* @ru*lfrxls
': . , r,,ftxq$
CI.ff}RI 1\IS

Zdnele nu bot lo u5d..... ........5

Cutiufo cu muzicA ............................... 10


Dulopul cu ,,A f ost..." ... .......14

Cdinelegi Vrobio .................21

Luno inventeozd onotimpuri ....... ..... 24


Fetifo gi Vora ......31

Poveste despr e Feto....... .................. 49


Zdrnele rltl-batla,rrsi ,

ai, ce dezordine e la tine in odaie ! spuse Bunica. $i tgi loai


!P*
Jd:.,
palmele, ca atunci cdnd aezi pe neaqteptnte ceoa pldcut sau,
7

.& dim.potriad, nepldcut.


d-s Pdi... ingdimd Feti[a... N-nm gtiut cd oiitn aizitd.
- N-am
ff, ^? - aenitin aizitd. Am trecut doar sd-tilas unborcdnel cu
#r/ magiun de prune. Am bdgat de seamd cd-li place foarte mult pfrinea
ffi-By,i,?:prefdcdndu+echiarmknioasd?,::sosegteZfrna?irdt.,9t,-,:,
Feti[a din poaeste? ! Zdnele nu bat niciodatd la ugd... aga cd trebuie sd fii
oricilnd gata sd le primegti. Adicd sd fii curatd, cu gor[ule[ul pus peste rochi[d - ca sd nu
o murddregti cknd te joci pe-afard -, cu pdrul spdlat gi frumos tmpletit tn codi[e...

- Pdi... fugilnd Fetila. Parcd nu mai gdsea alt cuaknt, decilt ,,pdi"... Se simlen
destul de tncurcatd, mai ales cd era curat ?mbidcatd (mama ei ti pregdtise pe un scdunel
tot ce trebuia), aaea gi qor[ulelul scrobit, pus cu grijd peste rochi[d, se gi pieptdnase cu
codi[e - ce-i drept cdraren de la spate nu-i reugea deloc, era mereu strilmbd, dnr ea linea
mor[ig sd se pieptene singurd !...^Se spdlase bine pe milini gi pe din[i... Donr cd in oddila
ei domnea o mare inadlmdgeald. ll cdutase peste tot pe ursule{ul Miki ! $i pe sub pat gi pe
sub perne gi pe sub mssd Ei tn dulnpiarul cu cdr[i de poaegti... Miki - ia-l de unde nu-i !
$i Bunicapicase tscmai cfrnd eraharababura mai mare !

5-
- Niciun ,,pdi" ! i-o retezd Bunica. Hai sdfacem ordine, repede, amfrndoud, qi-apot
am sd-li spun poaestea cu ,,Zfrna care trecea dintr-o poaeste intr-alta", ca sd tnae{i cd
zfrnele nu bat niciodatd la ugd, ca sd afli cd ele trec cLnd poftesc prin aiala ori prin odaia
tn. Aqa cd o ZAnd tuebuie agteptatd - oricfrnd - cum se cuaine: cu odaia curatd gi cu su-
fletul pregdtit...
Fdrd nlte aorbe, ele doud fdcurd la repezeald ordine tn odaie, qi-apoi Bunica se agezd
binigor pe pdtulul Feti[ei. Feti[a se lipi de ea, gi aga, tnldn[uite, se pregdtird sd intre tn
larn poaegtilor... $i ca sd intre tn lara poaegtilor, Bunica spuse doar atfrt:
A fost odntd o Fetild... Ca tine !
- @
i:: *-..-= - :. .. Fetila stdtea ir pat. Nu era bolnavd.

- nici rdguqitd. Stdtea pur qi simplu in pat


I pentru cd se simlea foarte obositd dupd
atitajoacd. Se jucase, ca de obicei, in fala
blocului, cu copiii vecinilor. Spre sear5,
.'*
a$-
la ceasul cAnd copiii se rdsp6ndesc pe la
:
=,t
casele lor, chemafi de mama sau imboldili
de bunici, Fetila pornise gi ea spre casd.
Nu locuia cu Bunica. Iar mama ei lucra
seara pAnd tlrziu la o fabric5, aga cX nu
avea cum sd vind la locul lor de joacd,,
s-o ia de mAnd qi s-o ducd acas6. Fetila
era cuminte. $tia sd pund cheia sub preq
cAnd pleca de-acas5, qtia cd nu trebuie sd iasd
din odaie cAnd ploud, gtia si fuarbd.laptele gi sI pund masa. $tia cI nu are voie
sd se joace cu chibrituri. $tia sd cumpere pAine gi sd aducd pantofii de la reparat.
Cizmarul stdtea peste drum gi Fetilei i se pdrea cd seam5nd cu Fram, ursul polar.
Aqa c5 trecea cu pl5cere drumul ori de cAte ori mama ei o trimitea cu cAte o
ghetu!5 ruptd la cusut sau pingelit. Uneori, se ducea Ia ,,Fram" doat aga, ca sd-l
intrebe de s5ndtate.
Dar Fetilei nu-i pldcea niciun fel de treabd care i se pirea mai complicatd.
Cum ar h, de pildd, sd facd ordine in odaie.
Aga cd acum st5tea in pat, in patul r5vdgit, gi-n jurul ei, pe pat, pe covor, pe
masd qi pe scaune, era o mare inv5lm5geal5 de batiste, de mingi mici gi de gheme
de lAnd, de gorlule{e, de cuburi, cdrli cu poze, ursuleli gi iepuragi de plu$, pitici
de cauciuc gi cAte qi mai cAte, cu care se jucase de *.limineali, pAnI sd iasl la copii.
De obicei, mama sosea de la lucru spre seard. Punea pe masd punga cu curnpdrh-
turi qi se apuca sd fac5 ordine, si deretice prin bucdt6rie gi sd'incdlzeascd mAncarea.
6
-l7toi O dojenea cu blAndele pe Feti!5, in timp ce aqeza fala de mase, tacAmurile,
.t ca -ervetele de pdnzd, rogii, cu pdtrdlele...
-10n Acum, insd, mama intdrzia. Afard se fdcuse un fel de intuneric.
, su_ Fetila incepu sd se nelinigteasce. Privea cu incordare clanta.
... Deodat5, uga se deschise fdrd zgomot. Nu era mama. Era crzmarul cel
:czd -:rAn. Ba nu. Era chiar El. Era chiar Fram, ursul polar !
:in Fram intrd in odaie cu mersul lui legdnat, nitel greoi. Didu din urechi a
--,-rnd seara", apoi privi in jur, nemullumit. Fetila il pofti sd se aqeze.

- N-am timp sd stau, ii spuse Fram. Am venit doar sd md incredintez c6,la


:'.e in odaie e rAnduial5.
t'r-d.
-:I?
- RAnduiald ? bAigui Fetila, privind inspdimAntatd la invdlm[geala dimpre-
'rt, fie. Astdzi,ba chiar indat6, Zdna Zdpezrlor trece din-
Da, d.a, artrebui sd
ta
-
-o poveste intr-alta. Drumul ei e chiar pe-aici, pe la tine prin odaie. E cel mai
;ld
,- ,rrt. Altminteri, ar ocoli prea mult. df" '*
"-
!d,
- -. ::
t &
CAnd sosegte ? intrebd Fetila, cu glasul cam pierit.
I
1a
- Pdi... dintr-o clipd intr-alta, mormdi ursul. -{r
jti DarcAndsd-1maiintrebeFeti!a.l-.s,,,,.::"..-=
a. - ipre sdndtate - precum obignuia - -.'' "'" .'' |'# *
ra .im se tacu nev azut. - -.f,
u
i
* t--r;f,:: ;-
a ;*- **ti;",- +
.q#

F
"'

I
i r-:-- . .-.:-q* 1: s.

cl

k
CAt ai clipi,, Feti{a se apucd de treab5. $i, tocmai

ffi i";
F
cAnd netezea invelitoarea de pat cu palma ei cAt o
cutie de chibrituri, uga se dddu la o parte. ScAnteind
* cum scAnteiazd intotdeauna zdnele, Zdna Zdpezllor
i,q.€. strdbdtu alene odaia, trecAnd astfel, neauzrte ca un
nor, dintr-o poveste intr-alta. Bucuroasd la gAndul cd
odaia ei era hotar intre doud poveqti, Fetilei i se plru
cd Zdna Zdpezllor semdna cu mama ei. Avea pdrul
t-
E

ss, tot auriu, dar rdsfirat pe umeri gi nu strAns in coc,


.& cum il purta - dintotdeauna - mama. $i ochii ii erau
f€
o-r
'rr;@5o&:
r la fel de albagtri. Dar Zdna avea obrajii trandafirii.
$i mAinile lungi gi albe, pline de inele scdpdrdtoare.
,-r

Doar cd mama nu avea inele subqiri, de aur, cu pietre


{
-.- : ,ii:

d*
,+ai$?,-"
.i .:i:jEj:rH.rl
;=.:i'
lii=i r .l
.,1H:
' j:EE:J :
fi;
qL
.R'
gil

I
I mici, scdpdrdtoare. $i nici unghii lungi. Mama avea mAinile tare muncite ! $i cam
roqii de frig.
$i la indllime se potriveau. $i la mijlocul sub(ire qi mlddiu... Fetila se bucurd
nespus vdzdnd asemdn5rile. Dar bucuria ei se duse repede ! Zdnapieri intr-o clipd,
ca Zdpada topiti de soare, trecAnd astfel - peste hotarul odlii - dintr-o poveste
intr-alta...
Feti[a fugi in urma Zdner, dorind si vadd pe ce drum apuc5, inspre ce po-
veste. Dar cAnd sd pdqeasci peste prag - se trezi din vis.

in odaie era tot invdlm5geald...


Fetila se apucd sd faci ordine. Nu era deloc greu sd pui la rcpezeald cubu-
rile prin cutii, piticii gi ursulelii gi iepuraqii de plug in cogulelul lor, din col!... $i
pdpuqile la fel. $i mingile. $alurile din lAnd pufoasd qi gorlulelele le agd\din cui,
batistele le netezi gi Ie agezd pe raftul lor din duldpior... Desigur, mama merita de
zece ori mai mult[ osteneald decAt o zdnd. zdrttd. doar o clip5, intr-un vis...
Fetila se dojeni cd nu-i venise gAndul dsta mai devreme, chiar mai inainte de
sosirea Zdnei din vis. GAndul-dojand o duru pulin; atat cat o durea cAnd se-ntepa
cu acul, cAnd cosea cu a!5 galbend, pe un cartory un fel de floarea-soarelui.

lnfu-un tirziu, sosi gi mama.


Se opri inmirrnuritd in prag, cu ochii lint5 la rAnduiala din odaie. Nu-i ve-
nea sd-qi creadi ochilor !
- Te pomeneqti cd a venit o zdnd bunX si !i-a goptit sd mI ajuli ? glumi
rnama, str5lucind de bucurie.
s
Fetila tdcu, simlind un fel de vin5.
CAt fu seara de lungi, bucuria mamei rdmaseintreagd. Ea gtia c[-ntotdeauna
incepufu-i greu gi c5 de-acum incolo, spre sear5, cAnd va veni acas[, va gdsi
iuceiiile qi hainele frumos rAnduite inraft, in dulap sau in cutii.
Nu qtia insd - Fetilei ii fu rugine sX-i mirturiseascd adevdrul -, nu gtia cd
Zanachiar trecuse prin odaie gi c5, in drumul ei din vis dintr-o Poveste intr-alta, o
krvdlase pe Feti{i i6,ran"sunt multe, cd ele vin gi se dug neauzite, ca ninsorile. $i
ca mama e doaruna singur[, d1dcumunul singur e Soarele care topeqtezilpada

pldcut pooestea mea ? intrebd Bunica surazand ugurel.


- Ei, [i-apldcut,
Mila qopti Feti[a. gi-li fdgddui tn gdnd sd nu-l mai agtepte in rsis pe
-
:ratn, care tnaele cAfu gi mai cilfu...
s-o

a
I
!