Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

-MODEL ERR-

PROPUNĂTOR: PĂTRĂUCEAN CONSTANTIN-ANDREI


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA
CLASA: a VI-a
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: „În bibliotecă”, de Ana Blandiana
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Biblioteca și pasiunea lecturii”
TIPUL LECŢIEI: predare-învățare-evaluare (mixtă)

COMPETENE SPECIFICE :
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul și pe parcursul activității, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice emoțiile, sentimentele și atitudinile exprimate de poezia „În bibliotecă”, de Ana Blandiana
O2: să scrie o scrisoare în care să explice șoricelului motivele pentru care trebuie să părăsească biblioteca,
folosind personificarea
O3: să înțeleagă conceptul de „strategii de comprehensiune”
O4: să descopere câmpul lexical și cuvintele cheie din textul suport.

RESURSE:
- capacităţile de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- volume de poezie, fişa de lucru, fişa teoretică, manual, caietele elevilor, tabla;
- timp la dispoziţie: o oră ( 50 de minute ).
STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, exercitiul, munca independentă, lucrul cu
textul, expunerea, procedee de citire activă, exercițiul de redactare.
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea
individuală.
3. Mijloace didactice: manualul, fişa de lucru, portofoliul elevului.
METODE DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecierea, autoevaluarea, coevaluarea.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

 Adrian Costache, Georgeta Costache, Limba română- o gramatică sintetică pentru învăţământul
preuniversitar, Ed. Art, Bucureşti, 2009.
 Stefania Popescu, Gramatica practica a limbii romane (cu o culegere de exercitii), Editia a V- a revazută,
Ed. Orizonturi, Bucuresti, 1995.
 ***, Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Ediţia a II- a, revizuită şi adăugită, Ed.
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005.
 Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed. Dacia, Cluj- Napoca,
2002.
 Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Manul de limba și
literatura română, clasa a Vl-a, EDP, București, 2018.

Desfăşurarea lecţiei

A. Evocare ( 10 minute)
Se asigură climatul corespunzător activității didactice, se verifică tema pentru acasă şi sunt reactualizate
principalele cunoştinţe referitoare la Ana Blandiana și la textul studiat în clasa a V-a, „O stradă cu
sentimente”.
Elevii sunt invitaţi la o discuție liberă în ceea ce privește importanța bibliotecii în viața școlarului,
expunându-și părerile despre cum ar dori ei să arate o bibliotecă și ce dotări ar trebui să aibă.
În continuare, prin intermediul procedeului de citiră activă, elevii vor citi textul poeziei „În bibliotecă”.
Se vor reactualiza noțiunile de cuvânt cheie și câmp lexical, urmând ca elevii să rezolve o serie de exerciții
care să pună în relief aceste noțiuni importante.

B. Realizarea sensului ( 30 minute)

Aflându- se răspunsul la ghicitoarea „ Care mobilă are mai multe volume?” se atrage din nou atenţia
asupra importanței bibliotecii. Profesorul explică elevilor cuvintele necunoscute din text, urmând ca
aceștia să expună primele impresii după citirea textului.
Pe baza celor amintite, se stabileşte definiţia cuvântului cheie și a câmpului lexical. În continuare, elevii
vor dezbate poezia, exprimând emoțiile, sentimentele și atitudinile care se desprind din text. Pentru a
înțelege mai bine textul, elevii vor rezolva exercițiile din anexa 1.

În continuare, elevii vor completa o scrisoare adresată personajului principal din textul-suport, explicându-
i acestuia motivele pentru ca trebuie să părăsească biblioteca – recapitularea noțiunii de personificare.
(anexa 2)

După ce își împărtășesc impresiile de lectură și utilizează dicționarul pentru a înțelege cuvintele
necunoscute, după ce anticipă continuarea textului și stabilesc relații logice între idei, elevii vor afla că
toate aceste lucruri poartă denumirea de strategii de comprehensiune (de înțelegere).

Elevii vor aduce argumente pentru a susține ficționalitatea/ nonficționalitatea textului suport, generalizând
spre caracteristicile unui text ficțional.

C. Reflecţia (10 minute)


Oral, se sistematizează cunoştinţele dobândite pe parcursul activității didactice, reluându-se rezumativ
ideea generală a poeziei, importanța scriitoarei menționate, conceptele cuvânt-cheie, câmp lexical,
strategii de comprehensiune, text ficțional.

Ca temă pentru acasă, elevii vor avea de realizat o compunere în care să își exprime părerea cu privire la
necesitatea culturii generale în viața unei persoane, pornind de la fapta șoricelului, și anume, de a „devora”
cărți din toate domeniile de specialitate.

Observaţie : Feed-back-ul are loc permanent, pe parcursul conversaţiei, prin aprecieri verbale făcute de
către profesor, vizându-se participarea elevilor, calitatea răspunsurilor şi a argumentelor aduse.
Anexa 1

1.Încercuiește A (adevărat)/ F(fals), justificând alegerea cu secvențe din text.

a) Scrisoarea adresată șoarecelui are rolul de a-l determina să părăsească biblioteca. A F


b) Scrisoarea are effect, șoarecele nu-și mai face simțită prezența în bibliotecă. A F
c) Spre deosebire de șoarece, motanul Arpagic nu este interest de cărțile din bibliotecă. A F
d) Motanul se laudă că va reuși să prindă șoarecele intelectual. A F

2.Subliniază varianta corectă :

a) Cuvântul „șoarece” este/ nu este un cuvând-cheie în text.


b) Cuvântul „matematică” este/ nu este un cuvânt-cheie în text.
c) Tema textului este/ nu este biblioteca.
d) Arpagic este/ nu este personajul principal al textului.
e) Șoarecele este/ nu este personajul principal al textului.
f) Acțiunea textului este/ nu este prezentată din perspectiva lui Arpagic.

Anexa 2

Data experierii Locul expedierii

____________ ______________

Mult stimate domnule Șoarece,

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Cu sinceritate,

Nume_________

Prenume___________