Sunteți pe pagina 1din 17
Cap. XI. TRANSFORMATOARE DE MASURA Transformatoarele de masura sunt aparate electroenergetice statice, care wansforma paramenii energiei electrice, tensiunea respectiv curentul, reducand valoarea acestora de un numar de ori Pentru o.exploatare in. bune conditii a sistemului energetic sunt necesare aparate de masura a mérimilor electrice : curent, tensiune, putere, frecventé etc. aparate de protectie in vederea asigurarii unei funcriondri corecte intr-un regim anormal sau de avarie din instalatie, aparate de reglare automat, cate realizeaz’ reglarea tensiunii a frecventei etc. fn acest sens se impune ca solutie utilizarea wansformatoarelor de masur’, destinate transforrmarii valorilor curencului si a tensiunii din circuitele primare in valori convenabile tn circuitele secundare (1A, 2A, sau 5A respectiv 100 V) 11.1.Transformatoare de curent Transformatoarele de curent se tnseriazi in circuitele primare ale instalatiilor electrice, iar infasurarile secundare alimenteaza bobinele de curent ale aparatelor de mésurat, ale aparatelor de protectie si reglare. in mod normal, tansformatorul de curent functioneazd intr-un regim apropiat de cel de scurtcircuit, deoarece impedanta circitului secundar este foarte mica, La intreruperea accidentala a circuitului secundar amper-spirele secundare se anuleaza, iar tntregul curent primar devine curent magnetizant. In mod corespunzator cresc fluxul si tensiunea secundari, iar transformatorul se suprainealzeste. Apare pericolul stripungerii izolatiei gi a electrocutirii. Principalele caracteristici tehnice ale transformatoarelor de curent sunt : © curentul primar nominal Iy,, este curentul primar pentru care este determinat regimul nominal de functionare. Poate avea una din valorile: 530, 15, 20, 30, 40, 50, 75 A precum si multiplii zecimali ai-acestor lori. curentul secundar nominal Ih, , reprezintd curentul secundar pentra care este determinat regimul nominal de functionare si.poate avea una din valorile 1 sau 5A. raportul de transformare nominal Kn - este raportul dintre curentul primar nominal si curentul secundar nominal &, = Liq / Inq, aCest raport este inscris de catre fabricant pe placuta indicatoare. tensiunea maxima de lucru U,,, Teprezintd valoarea eficace cea mai mare a tensiunii intre faze la care transformatorul de curent poate functiona in regim de lung’ durata tn conditii normale de exploatare. Relatia dintre curentul primar I; si curentulsecundar I, este : 108 Nh = Nylp - Nol, Daca se neglijeaza curentul de magnetizate Ip = 0, relatia devine : E_LNa ig Ny Pentru conectarea aparatelor de masura, protectie si de reglare, infisuraile secundare ale transformatoarelor de curent’ se pot lega intre ele tn diverse moduri. In sistemele trifazate, tn cazul tncarcarii uniforme a fazelor se poate folosi pentru masurarea curentului un singur transformator de curent, iar la schema de conexiuni tn stea se folosesc tei transformatoare de curent, ca in figurile uurméatoare fig. 11.1. Scheme de conexiuni ale transformatoarelor de curent @)masurarea curentulu tn sisteme trifazate , ncércate uniform, folosind un singur ‘ransformator;b) misurarea curentului tn sisteme trifazate schema de conexiuni in stea a transformatoarelr de misura;c)sensul curenjului in circuitul primar(l,,Is.1.) si secundar (I,,}),l,) al teansformatorului de curent La legatea in schema a unui transformator de curent, aparatul se leag la bomele infagurarii secundare astfel meat sensul curentului prin aparat si fie acelasi ca si in cazul in care acesta ar fi legat direct tn circuitul primar. 11.1.2.Tipuri constructive ale transformatoarelor de curent In tara nostra se fabrica transformatoare de curent pentru instalatii cu tensiunea cuprinsa intte 0,5 gi 400 KV, pentru curengi nominali primari tne 5 gi 10 000 A si curensi nominali secundari de 1 si 5 A. Transformatoarele cu tensiuni mai mari de 10 KV se construiesc cu dowd tnfégurdri secundare, iar cele de 110 ... 400 kV cu wei sau patra infasurir a) Din punct de vedere al numarului de spire ale infigurarii primare se deosebesc dow’ categorii de transformatoarg de curent : ~ cu‘ o singura spira ( monospiral ) 109 — cu mai multe spire ( multispiral ) b) Din punct de vedere al montajului transformatoarelor de curent sunt : = de tip suport ~ de tip de trecere tn cazul wansformatoarelor monospirale, conductorul infigurari primare trecere o singura data prin circuitul magnetic. Infégurarea primara poate fi o tijd sau o bara a instalatiei de distributie sau partea conductoare a unti izolator de trecere. Aceste transformatoare sunt simple din punct de vedere constructiv, au dimensiuni de gabarit si greutati reduse tn raport cu alte tipuri, prezinta stabilitate termicd si electrodinamica mare. Dezavantajul principal const in precizia redust tn cazul masurarii unor curenti mici. In yara noastra se fabrica transformatoare monospirale de medie tensiune de tip CIRTo, CIRTos gi CIRTi. ‘Semmnificatia literelor folosite in simbolizare este urmatoatea : C-- transformator de curent; L-de interior; R- izolat in raging T--de trecere. Variantele de realizare constructiva sunt : o-monospiral cu bara de trecere rotunda si flanga mediana de fixare; os-monospiral cu bara de wrecere rotunda gi picior suport median; i- monospiral cu bara de tecere dreptunghiulara. ‘Transformatoarele de curent cu mai multe spire se folosesc tn cazul in care precizia ceruté de masuratori nu se poate objine cu transformatoarele de curent cu o singura spiri, cand puterea cedaté infagurarii secundare are o valoare Insemnata Transformatoarele de masura de curent se clasific’ dupa urmétoarele criterii: a) dupa principiul constructiv: — cu circuit magnetic tnchis, ~ cu circiut magnetic deschis ; ~ cu circuit magnetic in aer ; ‘b) dupa tensiunea de izolaie ~ (3);6;10;(15);20;(25);30;(35);(60);110;220;400 kv. ©) dupa curentul primar nominal = €2,5);15;20;(25);30;40; 50;75 A si multipli zecimali ai acestor vaiori; d) dupa curentul secundar nominal -1 si A: e) dupa clasa de precizie: -0,1; 0,2; 0,5; 13:5; ) dupa puterea nominala: 1-90 VA; @) dupa locul de montaj — in instalatii interioare : 110 — in instalatii exterioare ; h) dupa felul izolayiei de baza: ~ in porelan; = inrasina = mule; 1.1.2.1 Transformator de masura de curent de joasa tensiune Aceste transformatoare sunt de tipul CIS, CIT, CIRS, CIRT, CITi, CiTu, CITo, CiBo-0,5 kV.Ele sunt destinate pentru masuratori in instalatiile electrice interioare cu tensimea nominal 0,5-0,66 kV,ja frecventa 50 Hz. 1.1.2.2. Transformatoare de masura de curent de medie tensiune Aceste transformatoare sunt de tipul CIRS ,CIRTo,CIRTos,CIRTi-10;20;35 KV, CIRT-10 KV, CESU-35KV,CIRHi,CIRHo20KV(vezi tabel 11.1). 11.1.2.3.Transformatoare de masurd de curent de inalté tensiune CESU ‘Transformatoarele de curent de tnaltA tensiune, pentru montaj exterior, tip CESU sunt realizate cu infigurarile in opt, cufwndate intr-o baie de tei fn figura 11.3. este prezentaté o sectiune print-un wansformator tip CESU. Acest transformator se compune dintr-o parte activa fixata pe un cérucior 9, izolatorul de poryelan 1, ce constituie cuva superioaré a tansformatorului si capacul bornelor primare. Transformatorul este plin cu ulei 2 si tnchis ermetic. Pe capac se aila bornele primare L; si L, si indicatorul de ulei. In interiorul capacului se giseste dispozitivul de comutatie 6 al Infigurarii primare, o cutie de silicagel si un burduf, care are rolul s4 preia variatiile volumului de ulei cu temperatura Bornele secundare se afli amplasate tntr-o cutie 10 dispus& pe peretele Jateral al caruciorului. Infasurarea primara 3 tmpreund cu miezurile gi cu tnfagurarile secundare 4 au forma cifrei opt. Forma inelara a infaégurdrii primare asigura o mare stabilitate electrodinamica acestui tip de transformator. Transformatoarele de curent comutabil se folosesc pentru obtinerea mai multor raporturi de transformare, ca cel din schema de mai jos us be fig.11.2. Transformator comutabil cu IT), derivatie pe partea infésuririi secundare, cu 30 100 raport de transformare 50-100 A/ 5A. ut fig 11.3.Sectiune printr-un transformator de curent cu infégurare tn forma de opt, in cuva de portelan: ‘cua de portelan:; 2- ulei de transformator;3-infisurare primar, 4-Infésurare secundari;5- conservator:6-commutator; T-izolator de trecere; S-eclator de protectie; 9-carucior, 10-bornele fnfigurivi secundare. Dispozitivul de comutare este realizat prin placute ( eclise ) care fac legitura inte bornele primate, ca tn figurle de mai jos: bd ces 4 fig.11.4.Conexiune serie __fig,11.5.Conexiune paralel 112 ‘Transformatoarele de curent de inaltd tensiune, tip CESU - 110 KV sunt cu izolatie formata din hartie electroizolant3, uscata si tmpregnat’ sub vid, apoi cofundata - impreuna cu izolatia de joasa_tensiune - in ulei electroizolant, ‘Infégurarea primar este comutabila in raportul I : 2 pentru gama standardizard a ‘curentilor de 50 ... 600 A, iar pentru curentul primar de 1250A infagurarea este necomutabila. 1.1.2.4 Transformatoare de curent de inalta tensiune tip CESo Transformatorul de curent de exterior cu izolatie in ulei, tip suport, construit pentru refele cu tensiunea maxima de Tucru de 145 KV (CESo-145), fig.11.6.Transformator de masura de curent de inale& tensiune tip CESo din punct de vedere al izolatiei este identic cu CESo-132 KV. Avand in vedere calitaile sale (zece variante de curent primar nominal intre 50-1200A, comutubilitate primard exterioara, burduf metalic) este de presupus cd CESo- 145KV va rimane pentru multé vreme transformatorul de curent consacrat in rejelele de 110 KV. 11.1.2.5,Transformatoarele de masuré de curent de tnalta tensiune tip CESUK h, i 220-400KV, CESUMk, b, 1 400KV Aceste tipuri de transformatoare au aceeasi constructie ca CESU-LIOKV, cu respectarea nivelului de izolatie pentru tensiunea de lucru. Infésurarea primara este comutabila tn raport 1:2 si 1:2:4 find impargita in patru ramuri care se pot conecta in paralel, serie, serie-paralel. Corespunzi- tor, pentru obtinerea unui anumit raport de tanslormare se executa legaturi si la ‘infagurarea secundara. 11.1.2.6. Transformatoare de masura de curent cu izolajie in SF6 . ‘Transformatoarele de curent de exterior cu izolatie in SF6 de tip CEH-123 ; 245 ; 420 KV au ca material electroizolant in locul uleiulwi, hexaflorura de sulf prezentand performante dielectrice superioare. 113 Tabelul 11.1. ‘Tipuri de transformatoare de curent, de medie tensiune [Denumire’ Deserierea Tipul —_—__—___—_| ip suport|Transiormatoare de curent cal wmele primare scoase la parteal bl \de sus a corpului izolant; parte kde jos a corpului izolant este in luodusa tn scheletul de legare la Jpamant sau in cuva, Transfor- jmatorul poate fi folosit fun- \cional ca tzolator suport. Tip de [Transformator de carent fir | de trecere orizontal [de trecere trecere conductor primar, transforma- tical htorut este dotat numai cu circuit Imagnetic gi cu infigurarea se~ & ig mdara bobinataise monteaza t Ipe dispozitivul de fixare sau pe : izolatorul de trecere hob Tipbart [Transformator de curent cal maduetorul infésuraii. primar forma de bard incastrata sal Jde banda. Pentru tensiunl fisaite, conductorul primar este] lecit printrun izolator de frecere "Tip toroidal fIvansformator de carent ou jouit magnetic n formé toroidal Ipe cate este dispusi uniform| Irepartizat inkésurarea secur-| ldara. Transformetorul niu ate| fintésurare primara; se utilizeaz| uransformator de tecere Tabelul 11.1. (continuare) Denumirea Descrierea Tipu De tecere [iransiormator de curent cu bomele primare] —| [lip buck vertical lzolatoare de trecere. prin rama de legare. la pamant si pri rcuitul magnetic este izolaa cu doual orizontal 1n patile opuse ale corpulai izolant ‘dap Detecere firanstormatorul de trecere este folosit tn vertical facelasi timp gi ca izolator de trecere. Tip buck [Transformator de trecere vertical sau orizontal —orizontal la care trecerea tnféguririi primare| na ie fe ty 15 ‘Tabelul 11.2. Caracteristici constructive si functionale ale transformatoarelor de curent ‘Simbolizare Tot) | Clas de preci ‘SACVAY Nrde infagurari secundare CHO St 100-3000 | 7-05 5-10-15-30_[1 CS-0.5t 5-300 05: 10 1 C1RS-O.5t 5300 05) 10. 1 CRTOSt 100-3000] 1-0,5 5-10-15-30_[1 CPT 10-15 5-400 05/3 05 | 15730-1515 [2 ‘CIPs10 15-800 0583 15730 30730 _|2 ‘CARS 10-20-35, 2x(50-300) 0,271 0,571 15/30 30730 [2 O'S/10P 1/3 30/60, CiRTos 10-20-35 __| 400-1250“ [0,5/108- 15/30 30730_|2 Cio 10-20-35 400-2000 | 0,5/10P 15/30 30/30_|2 ‘CIRT: 10-20-35 | 1500-4000 | 0,5/10P 30730 2Z CESU-35 15-1000 0,5/10P, 30/30 2 CESU-LIO 2xC50-300), | 0.5/1087T0P 303080 [3 1250 O50PA. 30/30/60 CEPS-110 FxGOO-1000)_] O,S/ICLOPYTORT | 30/6030080 [4 oP. £0 TESURR,-LIO AOD | 250-1600 | OS/ICOPYSPTIO | 3030/3060) [+ Pylor 20 Literele care indica tipul transformatonului au urmatoarele semnificati: C-transformator de curent; [pentru montaj interior; E- pentru montaj exterior ; U-cu izolatie in ulei, P-cu izolatie in portelan; R-cu izolatie in rasini epoxidice; T.tip trecere; S-tip suport, tumiez toroidal. 116 11.2. Transformatoare de tensiune Transformatoarele de tensiune de masura au rolul de a schimba intr-un raport dat valoarea tensiunii aplicate thfagurarii primare. Infisurarea primara a transformatoarelor de tensiune se conecteaza in paralel cn circitul a carei tensiune se transforma. Din punct de vedere al schemei de conectare si din punct de vedere constructiv, transformatorul de tensiune este analog cu transformatorul de forta tn regim de mers tn gol, deosebirea constand in valoarea puterii. In secundarul transformatorului de tensiune se conecteaza o sarcina de impedanya mare, avand inconsecinyé un curent secundar foarte redus. Transformatorul de tensiune este un transformator de masuri la care tensiunea secundaria, in conditii normale de functionare este pratic proportional ‘cu tensiunea primard si defazaté In raport cu aceasta cu un unghi apropiat de zero. Infigurarea secundari (principala) de mésura este infagurarea care alimenteazi circuitele de tensiune ale aparatelor de masurat, protectie si reglaj riod fig.11.7. Schema de conectare a transformatorului de tensiune monofazat ‘Transformatoarele de tensiune se racordeaz4 in instalatiile electrice de tnalti tensiune folosindu-se separatoarele ca aparate de conexiune, iar pentru protectia transformatoarelor de tensiune se prevad siguranje fuzibile de inalta tensiune. Impotriva suprasarcinii, se monteaza siguranfe pe iesirile tnfagurarilor secundare, Un transformator de tensiune se alege si se monteaz4 in instalatii m functie de caracteristicile sale telmice, dintre care : © tensiunea primara nominali U,, este valoarea tensiunii primare care figureaz’ pe plicuja indicatcare a transformatorului prin care sunt determinate conditiile de funcyionare : 17 Valorile conform STAS 4324-70 1m kVel sunt : 0,38; 0,4; 0,5; 0,66; 6; 10; 20; 35; OWS: 400/V8. © tensiunea secundara nominala U, este valoarea tensiunii secundare care figureaza pe plicuta indicatoate a tansformatorului, la care sunt determinate conditiile de functionare Valorile conform STAS 4323-71 tn V sunt : — pentru infagurarea secundara principala 100 sau 2100/3 ~ pentru infasurarea secumdara auxiliara 100/3 sau 100 © raportul de wansformare nominal reprezinta. raportul dintre fazorul tensiunit primate si fazoral tensiunii secundare; sensul acestuia fiind ales astfel incat acest unghi sa fie nul pentra un transformator ideal. Tabelul 11.3, _ Erorile tolerate ale transformarorului de tensiune clasa de | Eroarea max. de tensiune [% | roarea max. de unghi [mit | precizie i : ) 22 £0,2 _ £10 | __05 £05 £20 I i £10 £40 co oT Fai se nomiaea 11.2.1Tipuri constructive ale transformatoarelor de tensiune Consiructiv transformatoarele de tensiune se compun dintrun miez magnetic pe care se afla ‘montate infigurarile de inalté tensiune gi de joasi tensiune. Un invelig izolant (rigina, portelan ) tnchide etans circuitele electrice si magnetice. Jn qara noastri se fabrica dowd tipuri de tansformatoare de tensitine inductive gi capacitive. Pentru tensitmnile sub 110 kV transformatoarele de tensixine se realizeaza numai de tip induct. Pentru tensiunile de 110 kV gi m fi de tip inductiv sau de tip capaciti. Transformatoarele de masura de tensitne se clasific: a) dupa principiul constructiv : “inductive cu cirenit magnetic inchis; -inductive cu circuit magnetic deschis capacitive: b) dupa clasa de precizie : 0,1; 0,2 50,5; 1 mari, tansformatoarele de tensitune pot us a ©) dupé locul de montare “in instalatii interioare ; -in instalaii exterioare ; d) dupa felul izolatiei de baz’ in portelan ; in rasina ; an ulei ; ©) dupa numarul mfasurarilor -monofazate ; -bifazate ; ~trifazate ; f) dupa caracterul izolatiei -cu izolatie plina ; ~cu izolatie degresiva ; ) dupa tensiunea nominala de functionare: -joasé tensiune ; -medie tensiune ; “inaltd tensiune. 11.2.1.1 Transformatoare de masura de joasa tensiune Se folosesc transformatoarele de tip TIB 0,5 KV destinate pentru masur’i- tori, protecti si semnalizare tn instalatile clectrice interioare, cu tensiunea intre faze cuprinsa de la 0,38 la 0,66 KV la frecventa de 50 Fiz. 11.2.1.2 Transformatoarele de masura de medie tensiune Se folosesc transformatoarele de tip TIRMo sau TIRBo-5;10;20;35kV TEMU-20; 25; 35 kV si TEBU-20;25 KV. 11.2.1,3.Transformatorul inductiv de malta tensiune tip TEMU 110kV Este un transformator cu izolajie in ulei gi se compune din urmatoarele parti ~ miezul magnetic cu infégurarile primara si secundarA fixate pe soclul 1, izolatoral din porjelan electrotehnic 2 care formeaza cuva rorului, capacul metalic 3 in care este fixata borna infagurarii primare 7, filtrul de silicagel 4 si sticla pentru nivelul de ulei5. Bornele infégurarii secundare sunt aduse la cutia de borne 6. Umplerea cu ulei a transformatorului are loc pe la bugontl 8. Tzolayia infigurarii primare find legatd direct la sochil_ metalic, la transformatoarele mai vechi, sau printr-un izolatot de trecere de 2... 4 KV, la transformatoarele din fabricatie curenta. Izolatia transformatorului este cufundata 119 in ulei, 12 reprezinta izolatoarele suport. figl1.8.Transformator de tensiune tip TEMU-110 kV 11.2.1 4-Transformatoare de tensiune capacitive tip TECU - 110 kV, 220, 400 kv ‘Transformatoarele de tensiune capatitive se folosesc ta tnalta si foarte inalta tensiune in locul tansformatoarelor inductive. Transformatoarele de tensiune capacitive au o serie de avantaje fata de transformatoarele de tensiune inductive permit cuplarea la linia electrict de inaltt tensiune a instalatilor de telecomunicatii de tnalta frecventa eprezinté o rezistenté buna la undele de soc, datorita repartitiei uniforme a tensiunii in Iungul divizorului capacitiv de tensiune. prin defectarea unui element al transformatorului de tensiune capacitiv, de ex: un condensator, defectul nu se extinde la inureg wansformatorul. ede la o anumita tensiune in sus preful tansformatorului de tensiune capacitiv este mai mic. Dezavantajele transformatoarelor de tensiune capacitive fata de transformatoarele de tensiune inductive sunt : prezenja capacitatilor face aceste 120 transformatoare s4 fie mai sensibile la variatii ale frecventei, ale campurilor magnetice perturbatoare si la variatia temperaturii, Deasemenea precizia misurarii este mult influentata de regimurile tanzitorii care apar in cazurile avarilor din instalatile electrice. Schema simnplificata a unui transformator de tensitune capacitiv se prezinta in felul urmator fig.11.9.Schema simplificata a unui transformator de tensiune capacitiv Transformatorul se tip TECU. compune dintrun divizor de tensiune capacitiv si intr-un circuit inductiv de medie tensiune conectat intre priza mediand a divi- zorului capacitiv si pamant, Dupa valoarea tensiunii de serviciu, divizorul capa- “fig.11.10. Transformator | de tensiune tip -TECU- 220 kv- citiv conjine una sau mai multe condensatoare suprapuse. Circuitul inductiv de misuri se compune Gintrun wansformator T si o bobind de medie tensitne Lg . Cu eclatorul E si bobina L se realizeaza protectia Impotriva suptatensiunilor. Uzina Electroputere Craiova __executa transformatoare de tensiune TECU 220 - 400 kV de tip capacitiv cu izolatie in ulei( vezi figl 1.10.). a transformatoarele de 220 KV peste unitatea de baza se suprapune o unitate superioara, iar la trasformatoarele de 400 kV se suprapun dou’ unity. Unitatile de condensatoare sunt formate din mai multe condesatoare legate tn serie. Elementele inductive sunt plasate intro cuva de tabli inchis ermetic gi sunt plasate intr-o baie de ulei de transformator. Divizorul capacitiv este for-mat din una pand la tei unitayi de condensatoare suprapuse, prima unitate flind fixata rigid pe cuva si constituind unitatea de bazé. Unitatea de condensa- toare este constituita din izolatorul de poryelan tn interiorul caruia se monteaza stiva de condensatoare inchisi ermetic si sub ulei de catre armaturi frontale 121 11.2.1,5.Transformatoare de masura combinate In stagile de tensitini tnalte si foarte tnalte se pot folosi transformatoare de misura combinate. Aceasta solutie determin reducerea spatiului necesar pentru amplasare si conduce la economisirea multor elemente comune ( carcasa, izolator, rama de baza, carucior etc.) Dezavantajul acestei constructii const tn faptul ca in cazul defectarii unuia dinte cele dowa transformatoare wrebuie scos din functiune intreg ansamblul. {In functie de felul circuitului magnetic se deosebese dout categorii: * transformatoare cu circuit magnetic comun * tansformatoare cu circuit magnetic separat AsiL, Ly In figura 11.11 se prezinta schema unui transformator combinat care are circuit magnetic comun. Transformatorul de curent are infagurarea primari si secundara pe miezul It din mijlocul circuitului magnetic Infasurarile —primara gi secundaria ale _transforma- torului de tensiune sunt U, impartite pe —‘miezurile fig.11.11. Transformator combinat cu circuit aterale I si Il. magnetic comun Majoritateatransformatoare- Jor combinate sunt realizate muro cuva de _portelan. Elementele functionale: - transformatorul de curent 1; cel de tensiune 2- sunt dispuse in cuva de portelan. Plecarile mfésurarii primare sunt scoase la bomele 3 printr-un- izolator de trecere comun 5. Izolatorul 6 ‘se foloseste atumci cand infégurarea_wansformatoralui de tensiune se leag’ la cea de fig.11.12. Transformator cu circuite magnetice a doua faza a retelei separate 122 Tabelul 11.4. Clasificarea transformatoarelor de tensiune dupa tipul tnfagurtri ‘Denumirea Descrierea Schema de legatart Transformator de tensinne —mono- fazst Transformator de __tensiune monofazat cu un pol al wnfagurérii primare izolat, la nivel nominal de izolatie,faja de partea legat la pamant; in timpul functionarii al doilea pol este legat la pamant mis Transformator de tensitme cu izola- tie plina ‘Transformator de tensiune mono- fazat cu cixcuitul primar cu izola- tie plina ‘Transformator de Transformator de tensiune trifazat tensiune trifazat| avand nulul infigurénii primarecu] 8 § § cuizolatie plina | zolatie plina; punctul de nul este iano scos la o borna special ° 4 e ‘Transformator Transtormator trilazat_~ avand trifazat legat la | primaral legat in stea cu nulul scos é § pamant 123 Tabelul 11.5. Caracteristici constructive si functionale ale tansformatoarelor de tensiuine Tipul Uip(kV) Soy (VA) Clasa de precizie TIRMo 6-10-15- | 6/Y3,10//3, _ | 30,50,60,100,120 0.5;6P 20-25-35 15/3 20/3, 251V3,35/-I3. TIRBo 6-10-15- | 6,10,15,20,25,35 | 30,50,100 05 20-25-35 TBD 610,15 50,80,150,200, Oss 320 THU 3,103, | 80,120,200,320, O53 15/3. 480 TEMU 20/V3,25/13, | 90,180,300,600, 35/3, 300 100/V3 TEBU 20,25;35 90,180,300 TECU 110,220 | T10/¥3,220/V3, 100(160) 05,1 400 400/V3, Literele care indica tipul tansformatonului au urmatoarele semmnificatii ‘T-transformator de tensiune; L-pentru montaj interior, E- pentru montaj exterior; M-cu un singur pol izolat(monofazat); B.cu doi poli zolati(bifazat); Tarifazat, U-cu izolatie tn ulei; P-cu izolatie tn portelan; R-cu izolatie in ragini epoxidice 124

S-ar putea să vă placă și