Sunteți pe pagina 1din 63

R E P U B L I C A M O L D O V A

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

A.08.05
EXECUTAREA ŞI RECEPŢIA CONSTRUCŢIILOR

CP A.08.05:2014

Metodologia de elaborare a proiectelor de execuție a


lucrărilor de construcţii-montaj

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


CHIŞINĂU 2014
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP A.08.05:2014
ICS 93.010

Metodologia de elaborare a proiectelor de execuție a lucrărilor de


construcţii-montaj

Cuvinte cheie: instrucțiuni, elaborare, proiecte de execuție, lucrări de construcții-montaj

Preambul

1 ELABORAT de către ICȘC "INCERCOM" Î.S.: dr.ing. Gheorghe CROITORU, ing. Lilian CUȘNIR

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcții


CT-C 01 "Normative şi standarde metodico-organizatorice", procesul-verbal nr. 16 din 19.11.2014.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcțiilor


nr. 196 din 29 decembrie 2014, cu aplicare din 01 iulie 2015.

4 ELABORAT PENTRU PRIMA DATĂ.

MDRC, 2014 EDIŢIE OFICIALĂ

II
CP A.08.05:2014

Introducere
Elaborarea şi implementarea proiectelor de organizare a șantierului şi a proiectelor de execuție ale lu-
crărilor sunt reglementate de NCM A.08.01 ”Organizarea construcțiilor”.
Proiectul de organizare a șantierului servește ca bază pentru determinarea duratei lucrărilor de constru-
ire, distribuţia investiţiilor capitale şi a volumelor lucrărilor de construcţie-montaj pe ani şi perioade de
construire, pentru rezolvarea problemelor de asigurare tehnică şi materială.
Proiectul de execuție a lucrărilor serveşte ca bază pentru determinarea celor mai eficiente metode in-
dustriale de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj, care contribuie la micșorarea costului de pro-
ducţie şi volumului de lucru, reducerea duratei de construire, sporirii gradului de utilizare a mecanismelor
şi utilajelor de construcţii, îmbunătățirea calității lucrărilor.
Nu se admite construcţia obiectelor fără întocmirea proiectului de execuție a lucrărilor. În componenţa
documentelor proiectului de execuție a lucrărilor intră planul calendaristic, planul general de construcţii,
fişe tehnologice, soluţii privind execuţia lucrărilor geodezice şi tehnica securității în muncă.
Structura şi conţinutul proiectului de organizare a construcţiei sînt diferenţiate în funcţie de gradul de
complexitate a obiectului, iar proiectul de execuție a lucrărilor – în funcţie de obiectul de proiectare.
Eficienţa realizării proiectului de organizare a șantierului şi proiectului de execuție a lucrărilor, cum arată
practica în construcţii, crește considerabil în cazul elaborării proiectelor în sistemele închise de resurse.
Principala sarcină, privind elaborarea planului calendaristic de execuție a lucrărilor pentru programul
organizației de construcții în componența documentației, este utilizarea rațională a resurselor de pro-
ducţie existente la respectarea termenilor directive sau normative ale construcţiei.
Legătura proiectului de execuție a lucrărilor cu planul calendaristic de execuție a lucrărilor pentru pro-
gramul organizației de construcţii are un caracter neunivoc. Elaborarea ultimului se face pe baza pro-
iectelor de execuţie a lucrărilor interconexe pentru construcţia unor obiecte individuale, incluse în pro-
gramul de producţie. În cazurile în care nu există posibilitatea de asigurare a obiectelor de construcţii
cu tipuri separate de resurse, atunci se corectează planul calendaristic de construcţii al obiectelor privind
planul anual al programului de producţie pînă la coordonarea completă a volumelor necesare de lucrări
de construcţii-montaj cu capacităţile organizaţiilor antreprenoare şi subantreprenoare sau se corectează
programul. Totodată documentaţia aprobată conţine materiale privind asigurarea obiectelor, incluse în
programul de producţie, cu resurse de muncă şi tehnico-materiale, care serveşte ca bază pentru elabo-
rarea proiectelor de execuţie a lucrărilor pentru construcţia obiectelor separate.
Totodată elaborarea documentaţiei privind organizarea lucrărilor în cadrul programului de producţie a
organizaţiei de construcţii depinde de soluţionarea sarcinilor generale privind construcţia complexului.
În rezultatul proiectării organizării lucrărilor de construcţii în flux: se indică sarcinile planificate privind
punerea în exploatare cu posibilităţi de producţie şi de realizare a acestora; se realizează coordonarea
activităţii a participanţilor în procesul de construcţii, sistematizarea lucrărilor de proiectare, stabilirea
terenurilor şi dotarea cu reţele inginereşti; se determină în conformitate cu situaţia generală a lucrărilor
de construcţii termenii de construire a ansamblului pe teritorii individuale, se formulează cerinţe privind
complexitatea realizării construcţiilor etc.

III
CP A.08.05:2014

Cuprins

1 Domeniu de aplicare ........................................................................................................................1

2 Referinţe normative ..........................................................................................................................1

3 Termeni și definiții .............................................................................................................................2

4 Prevederi generale ............................................................................................................................3

5 Elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor ..................................................................................6

6 Componența și conținutul proiectului de execuție a lucrărilor ...........................................................8

7 Modalitatea de coordonare și aprobare a proiectului de execuție a lucrărilor ............................... 15

8 Întocmirea și implementarea proiectului de execuție a lucrărilor ................................................... 16


8.1 Întocmirea proiectului de execuție a lucrărilor ................................................................................ 16
8.2 Implementarea proiectului de execuție a lucrărilor......................................................................... 19

Anexa A (normativă) Forma sarcinii tehnice pentru execuția lucrărilor .......................................... 20

Anexa B (informativă) Forma graficului calendaristic de execuție a lucrărilor la obiect (tipul de lu-
crări)....................................................................................................................................................... 21

Anexa C (informativă) Forma graficului de livrare la obiect a elementelor de construcții, pieselor,


materialelor și utilajelor .......................................................................................................................... 22

Anexa D (informativă) Forma graficului de deplasare a personalului la obiect .............................. 23

Anexa E (informativă) Forma graficului de circulație a principalelor mașini de construcții la obiect


……………………….. ............................................................................................................................ 24

Anexa F (informativă) Forma foii de titlu a PEL general ................................................................ 25

Anexa G (informativă) Forma foii de titlu a PEL pentru tipuri separate de lucrări .......................... 26

Bibliografie ............................................................................................................................................ 27

Traducerea autentică a documentului normativ în limba rusă ............................................................. 28

IV
CP A.08.05:2014

C O D P R A C T I C Î N C O N S T R U C Ţ I I
Executarea şi recepţia construcţiilor
Metodologia de elaborare a proiectelor de execuție a lucrărilor de construcţii-
montaj
Производство и приемка работ
Инструкции по разработке проектов производства строительно-монтажных работ
Building works. Execution and reception
Instructions for the drafting of construction and assembly works
Data punerii în aplicare: 2014-XX-XX

1 Domeniu de aplicare
1.1 Prezentul Cod practic în construcții (în continuare - Cod) stabileşte cerinţe generale privind
componenţa, conţinutul, modalitatea de elaborare şi aprobare (întocmire și implementare) a proiectelor
de execuţie a lucrărilor (în continuare PEL) privind montajul/demontajul elementelor de construcţii la
construcția (reconstrucţia) obiectelor de către organizațiile de construcții, care execută lucrări de con-
strucţii locative și civile, agrozootehnice și industriale.

Prevederile documentului cuprind construcții noi, precum și lucrările de reconstrucții și reparații a clădi-
rilor și construcțiilor existente.

1.2 PEL se elaborează în scopul determinării celor mai eficiente metode de execuție a lucrărilor de
construcții-montaj, care asigură siguranța și o productivitate înaltă a muncii, ce contribuie la scăderea
costului de producție a acestora, precum și a volumului necesar de muncă, reducerea termenilor de
execuție a lucrărilor de construcții-montaj și îmbunătățirea calității acestora.

1.3 Cerințele prezentului Cod sunt obligatorii pentru toate organizațiile și întreprinderile, indiferent
de subordonarea departamentală a acestora, care desfășoară lucrări de proiectare și execuție a lucră-
rilor de construcții.

1.4 Se recomandă utilizarea Codului de către organizațiile de construcții-montaj, de proiectare și


tehnologice, precum și de toate organizațiile, indiferent de forma de proprietate și gospodărire, pentru
elaborarea PEL. Codul este destinat specialiștilor care elaborează PEL, diriginților de șantier (maiștri-
lor), altor specialiști (experți, inspectori etc.).

1.5 Codul nu se referă la clădirile și construcțiile, construcția cărora în conformitate cu legislația


privind activitatea de urbanism poate fi efectuată fără autorizația de construire conform [1], precum și la
obiectele de construcție individuală, conform [2], edificate de beneficiari (persoane fizice) cu forțe proprii,
inclusiv cu atragerea lucrătorilor angajați, pe terenurile proprii de pămînt.

2 Referinţe normative
NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documen-
taţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale

NCM A.08.01:2014 Organizarea construcţiilor

NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

CP A.08.03:2014 Metodologia de elaborare a fişelor tehnologice

1
CP A.08.05:2014

CP A.08.06:2014 Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcţiei

РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов


производства работ грузоподъемными машинами и технологических
карт погрузочно-разгрузочных работ

SM GOST Sistem unic al documentaţiei de proiectare. Reguli de aplicare a inscripţiilor,


2.316:2009 cerinţelor tehnice şi tabelelor pe documente grafice. Principii generale

SM GOST Sistem unic al documentaţiei de proiectare. Scheme. Categorii şi tipuri.


2.701:2009 Cerinţe generale de execuţie

GOST 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

GOST 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к


текстовым документам

GOST 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

GOST 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы

GOST 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные


требования к рабочей документации

3 Termeni și definiții
În prezentul Cod se utilizează următoarele noțiuni cu definițiile acestora:

3.1 Antreprenor general – organizație de construcții, care în baza unui contract de antreprenoriat
încheiat cu beneficiarul poartă răspundere pentru execuția în termen și de calitate a tuturor lucrărilor de
construcții-montaj, prevăzute de contract, pe obiectul dat cu atragerea în caz de necesitate a altor or-
ganizații de subantreprenoriat.

3.2 Asamblare grupată – îmbinarea prealabilă a unor elemente de construcții separate, ansam-
blurilor de utilaje, conductelor etc. în blocuri de montaj cu o greutate, ce corespunde capacității de ridi-
care a mijloacelor de montaj.

3.3 Beneficiar (dezvoltator) – persoană fizică sau juridică, care asigură pe terenul propriu de
pămînt lucrări de construcții, reconstrucții, reparații capitale ale obiectelor de construcție capitală, pre-
cum și execuția lucrărilor de prospecțiuni tehnice, pregătirea documentației de proiect pentru construc-
ția, reconstrucția, reparația capitală a acestora sau lucrărilor de construcții-montaj cu organizația suban-
treprenoare (subantreprenor). De asemenea este o persoană împuternicită de dezvoltator sau investi-
tor, care din numele acestuia efectuează realizarea proiectelor de investiții.

3.4 Control de producție – controlul producției și a procesului în timpul și după finalizarea opera-
țiunii tehnologice.

3.5 Desene de execuție – desene, destinate nemijlocit pentru execuția lucrărilor de construcții-
montaj sau execuția produselor și elementelor de construcții.

3.6 Fișa tehnologică (FT) - conform CP A.08.03.

3.7 Grafic calendaristic de execuție a lucrărilor – conform CP A.08.06.

3.8 Grafic-rețea – conform CP A.08.06.

3.9 Lucrări de construcții-montaj – complex de lucrări, executate la edificarea clădirilor și con-


strucțiilor, ce includ lucrări generale de construcții, de finisare, tehnico-sanitare, speciale, precum și de
montaj.

2
CP A.08.05:2014

3.10 Lucrări geodezice – măsurări și trasări, care asigură corespunderea parametrilor geometrici ai
obiectului de construcții proiectului care cuprinde crearea unei baze de trasare geodezică, execuția
lucrărilor de trasare în procesul de construcții, controlul geodezic al exactității geometrice de execuție a
lucrărilor de construcții-montaj și observațiile geodezice ale deformațiilor clădirilor aflate în construcție
și a construcțiilor.

3.11 Montaj – asamblare, instalare în poziția de proiect și fixarea permanentă a construcțiilor (a


elementelor de construcții), a utilajului tehnic sau tehnologic cu conectarea la acesta a mijloacelor de
control și de automatizare, precum și a comunicațiilor, care asigură furnizarea de materie primă, apei,
aburului, energiei etc. și evacuarea reziduurilor de producție.

3.12 Nivel – parte a clădirii (construcției), limitată convențional pe înălțime și care reprezintă un tot
unitar în sens de sistematizare spațială, tehnic sau constructiv.

3.13 Obiect experimental – obiect, construcția căruia se realizează cu scopul verificării prealabile a
eficienței de utilizare în condiții de execuție a construcțiilor sau de exploatare a realizărilor științei și
tehnicii propuse pentru implementare în construcția în masă.

3.14 Obiect industrial periculos – obiect industrial, la exploatarea căruia pot apărea avarii sau in-
cidente (situații de avarie) cu urmări serioase pentru viața și sănătatea oamenilor.

3.15 Perete în pămînt – metodă de edificare a pereților verticali ai construcțiilor subterane și de


epuisment, precum și a barierelor antifiltraționale, amenajate în tranșee sub protecția soluției (suspen-
siei) din argile bentonitice, care susține pămîntul în tranșee împotriva surpării.

3.16 Plan general de construcții – conform CP A.08.06.

3.17 Proiect de execuție a lucrărilor (PEL) – reprezintă un model documentat (complex de docu-
mente de proiectare) a proceselor producției de construcții privind edificarea obiectelor de la începutul
pregătirii lucrărilor de construcții-montaj pînă la darea în exploatare a obiectelor. PEL determină tipurile
și volumele lucrărilor de construcții-montaj pe fiecare obiect, succesiunea și termenii de execuție a aces-
tora, necesitatea și termenii de furnizare la șantierul de construcții a tuturor tipurilor de resurse tehnico-
materiale, mașinilor de construcții, cadrelor de muncă, care de asemenea prevede o tehnologie rațio-
nală și condiții sigure de execuție a lucrărilor.

3.18 Proiect de organizare a șantierului (POS) – conform CP A.08.06.

3.19 Proiect tip de execuție a lucrărilor – documentație tip de proiect, elaborată și aprobată în
modul stabilit pentru o utilizare multiplă la construcția obiectelor monotip, care se repetă după indicatorii
tehnico-economici cu destinație diferită.

3.20 Stabilitatea clădirii (construcției) – capacitatea clădirii (construcției) de a rezista acțiunilor, care
tind să o scoată din starea sa inițială de echilibru static sau dinamic.

3.21 Teren de construcții – teren de pămînt, alocat în modul stabilit în conformitate cu un proiect,
pentru amplasarea permanentă a obiectului de construcții, precum și a serviciilor organizației de con-
strucții-montaj, ținîndu-se cont de alocarea provizorie a teritoriului, determinat după condițiile de execu-
ție a lucrărilor.

4 Prevederi generale
4.1 În sistemul de organizare tehnologică de pregătire a lucrărilor de construcții, PEL este un docu-
ment principal care reglementează tehnologia de execuție a lucrărilor la un obiect concret în conformi-
tate cu normativele tehnice, cerințele prevederilor privind tehnica de securitate a muncii, securitatea
mediului, regulile de prevenire a incendiilor și calitatea lucrărilor.

4.2 Elaborarea PEL pentru construcția obiectelor se efectuează în conformitate cu cerințele NCM
A.08.01 și îndrumătoarele metodice [3, 4, 5, 6]. În acest caz se ține cont de particularitățile soluțiilor de
proiect ale întreprinderilor, clădirilor și construcțiilor precum și de clasificarea acestora.

3
CP A.08.05:2014

În conformitate cu NCM A.08.01 se interzice execuția lucrărilor de construcții-montaj fără un PEL nea-
probat. Nu se admite abaterea de la soluțiile PEL fără coordonarea scrisă cu organizațiile, care l-au
elaborat și aprobat.

4.3 PEL se elaborează pe baza unor soluții adoptate în POS, iar în cazul necesității înlocuirii – cu
aprobarea elaboratorilor POS.

4.4 Pentru unele tipuri de lucrări generale de construcții, montaj și lucrări speciale de construcții,
PEL se elaborează de organizația care execută aceste lucrări, care are specialiști competenți pentru
elaborarea PEL.

4.5 Se admite construcția fiecărui obiect numai pe baza unor soluții, elaborate în prealabil, privind
organizarea șantierului de construcții și tehnologia de execuție a lucrărilor, care trebuie adoptate în POS
și PEL. Componența și conținutul soluțiilor de proiect și a documentației în POS și PEL se determină în
funcție de tipul construcției și complexității obiectului de construcții.

4.6 Pe baza POS, elaborat conform CP A.08.06, se întocmesc cîteva PEL. La un volum mare de
lucrări PEL se întocmește nu numai pentru un obiect, ci pentru un anumit tip de lucrări, de exemplu:

- lucrări de excavare a pămîntului;

- amenajarea apeductului prin metoda de forare cu șnec;

- amenajarea îngrădirii de palplanșe a piloților forați;

- lucrări de instalare a schelelor;

- lucrări de reparații a drumului auto;

- lucrări de monolitizare;

- lucrări de montaj a prefabricatelor de beton armat;

- lucrări de pozare a rețelelor tehnice;

- lucrări de zidărie;

- lucrări de montaj a construcțiilor metalice;

- lucrări de învelitori etc.

4.7 La elaborarea PEL trebuie respectate următoarele prevederi:

- documentelor normative tehnice și ale actelor legislative, care sunt în vigoare pe teritoriul Repu-
blicii Moldova;

- capitolelor documentelor normative de proiectare a construcțiilor, execuție și recepție, precum și


economice ale lucrărilor de construcții-montaj, aprobate de organul central de specialitate în do-
meniul construcțiilor;

- documentelor normative, aprobate de autoritatea publică de specialitate abilitată cu funcții speci-


ale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase, coordonate cu
organul central de specialitate în domeniul construcțiilor;

- documentelor normative departamentale privind lucrări speciale și de montaj, aprobate în modul


stabilit;
- ordinilor și dispozițiilor organizațiilor, cărora sunt subordonate elaboratorii PEL;

- tema tehnică pentru elaborarea PEL.

4
CP A.08.05:2014

4.8 PEL trebuie elaborat ținîndu-se cont de următoarele:

- aplicarea metodelor avansate de organizare și dirijare a procesului de construcții cu scopul asi-


gurării unui termen minim a duratei lucrărilor de construcții;

- valorificarea capacității proiectate a obiectului în termenii stabiliți;

- utilizarea mijloacelor tehnice moderne a comunicațiilor de dispecerat și sistemelor automatizate


de comandă cu industria construcțiilor;

- livrarea în seturi la șantier a elementelor de construcții, produselor și materialelor reieșind din


frontul de lucru pentru un schimb (secțiune, nivel, etaj etc.);

- utilizarea maximă a frontului de lucru, îmbinarea proceselor de construcții cu asigurarea continu-


ității acestora și a fluxului, utilizarea uniformă a resurselor și capacității de producție;

- utilizarea construcțiilor, elementelor și materialelor moderne;

- mecanizarea lucrărilor la utilizarea maximă a capacității de producție a mașinilor, în caz de nece-


sitate, în două-trei schimburi;

- montajul elementelor de construcții nemijlocit de pe mijloacelor de transport;

- caracterul particularităților unui obiect concret și condițiile de montaj;

- livrarea și montajul utilajului tehnologic în blocuri grupate;

- utilizarea proceselor tehnologice, care asigură nivelul necesar al calității lucrărilor;

- utilizarea în masă a ansamblurilor unificate și tipizate de montaj, construcțiilor și elementelor;

- fișelor tehnologice elaborate conform CP A.08.03;

- respectarea prevederilor de securitate și protecției mediului, stabilite în documentele tehnice și


actele legislative corespunzătoare.

4.9 La elaborarea PEL trebuie luate în considerare particularitățile naturale și climatice ale raionului
de construcții.

4.10 PEL se elaborează pe baza:

- documentației de proiect și deviz aprobate;

- contractului pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj.

4.11 La elaborarea PEL pentru lucrările de construcții-montaj trebuie condus de:

- PEL tip (la existența acestora în organizația de montaj), utilizînd îndrumătoarele metodice
[3, 4, 5, 6];

- documentația tehnologică pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj;

- fișele tehnologice.

4.12 PEL pentru lucrările de construcții-montaj trebuie să fie elaborate de organizațiile de montaj și
(sau) de proiect, în acest caz beneficiarul trebuie să-i prezinte elaboratorului de PEL datele inițiale ne-
cesare în conformitate cu cerințele prezentului capitol al prezentului Cod. Elaboratorul PEL aprobă și și
coordonează PEL în modul stabilit.

5
CP A.08.05:2014

NOTĂ – se admite să nu fie elaborat un PEL separat pentru lucrările de construcții-montaj, dacă datele, care trebuie reflectate în
acesta, sunt cuprinse în PEL pe obiect integral, în PEL tip (în cazul existenței acestora la organizația de montaj), în documentația
tehnologică pentru execuția lucrărilor de montaj, în fișele tehnologice.

5 Elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor


5.1 PEL pentru construcția întreprinderilor, clădirilor și construcțiilor, care nu sunt indicate în NCM
A.08.01, se elaborează de organizațiile generale de construcții subantreprenoare sau la solicitarea
acestora de organizațiile tehnologice de proiectare. Pentru unele tipuri de lucrări generale de construcții,
montaj și lucrări speciale de construcții, proiectele de execuție a lucrărilor se elaborează de organizațiile,
care execută aceste lucrări în baza documentelor normative în vigoare.

5.2 Întreprinderile beneficiare și organizațiile de proiectare concomitent cu elaborarea documenta-


ției de proiect, conform NCM A.07.02, pentru modernizarea și reconstrucția întreprinderilor active, pen-
tru obiectele complexe și experimentale sau la solicitarea acestora, organizațiile specializate tehnolo-
gice de proiectare elaborează PEL și determină metodele și succesiunea execuției acestora ținînd cont
de condițiile concrete.

5.3 Pe baza PEL în documentația de deviz pot fi justificate toate cheltuielile suplimentare, care apar
la edificarea clădirilor tehnic complexe și construcțiilor, conform NCM A.08.01, la care se raportă:

- echipamente și dispozitive pentru transportarea și montajul (ridicarea, deplasarea, asamblare)


unui utilaj unicat, a ansamblurilor de construcții tehnologice cu gabarit diferit și de greutăți mari;

- cofraje speciale ale bolților-înveliș, cofraj pierdut și glisant, cofraje speciale de unică utilizare a
construcțiilor arhitecturale complexe monolit;

- dispozitivele pentru asigurarea lucrărilor de coborîre artificială a nivelului apelor freatice, înghe-
țarea artificială a pămînturilor și consolidarea acestora, inclusiv prin metodele de cimentare, argi-
lizare, silicatizare, bituminizare și fixare termică;

- îngrădirea cu palplanșe a gropilor de fundații și tranșeelor;

- amenajarea pentru montajul din blocuri mari a utilajului și asamblarea în blocuri a construcțiilor;

- echipamentele și dispozitivele speciale pentru edificarea construcțiilor subterane prin metoda „pe-
rete în pămînt”, pozarea conductelor subterane prin metoda poansonării a pămîntului, edificarea
construcțiilor de epuisment adînc pe piloți-înveliș cu utilizarea puțurilor de coborîre, precum și
fundațiilor pe piloți în cazul pămînturilor tasabile;

- dispozitivele de protecție și siguranță le execuția lucrărilor de forare și împușcare în apropierea


clădirilor și construcțiilor existente;

- dispozitivele auxiliare, necesare la mutarea și suprazidirea clădirilor, construcția acestora în con-


diții foarte strîmtorate, precum și în cazul reconstrucției întreprinderilor active, clădirilor, construc-
țiilor.

5.4 În componența PEL le edificarea obiectului integral și (sau) părțile componente ale acestuia se
elaborează:

- planul calendaristic de execuție a lucrărilor pe obiect;

- planul general de construcții;

- graficul de livrare la obiect a elementelor de construcții, produselor și materialelor;

- graficul de necesitate în personal de muncă;

- graficul de necesitate în principalele mașini de construcții;

6
CP A.08.05:2014

- fișele tehnologice pentru lucrări separate de construcții;

- hărțile (schemele) pentru controlul de producție a calității lucrărilor de construcții;

- măsurile de protecție a muncii și securității;

NOTĂ – în cazul în care PEL pentru construcția obiectului nu se elaborează, soluțiile privind tehnica securității se întocmește sub
formă de un document separat (documente).

- memoriu explicativ.

Controlul de producție a calității lucrărilor de construcții se efectuează de executantul lucrărilor, care


cuprind:

- controlul de intrare a documentației de proiect, prezentată de dezvoltator (beneficiar);

- recepția bazei geodezice de trasare din teren;

- controlul de intrare a materialelor și elementelor utilizate;

- controlul pe operațiuni în procesul execuției și la finalizarea operațiunilor de construcții;

- evaluarea conformității lucrărilor executate, rezultatele cărora devin inaccesibile (ascunse) pentru
control după începerea execuției lucrărilor ulterioare.

5.5 PEL privind montajul și demontajul elementelor de construcții la construcția (reconstrucția) obi-
ectul se elaborează, utilizîd îndrumarul metodic [7].

5.6 Elaborarea PEL pentru amenajarea căilor de macarale se execută, conform РД-11-06, de către
organizațiile specializate sau de organizațiile posesoare ale macaralelor, care au o permisiune specială
în cazurile:

- instalarea la obiecte a macaralelor-turn fixe (calculul fundațiilor pentru macarale, tiranților);

- pregătirea terasamentului de pămînt pentru calea ferată a macaralei-turn, dacă densitatea pămîn-
tului nu poate fi atinsă prin metode normale de compactare și necesită măsuri suplimentare de
compactare și consolidare a terasamentului;

- elaborarea măsurilor și efectuarea calculelor privind consolidarea construcțiilor și elementelor,


care ajung sub calea ferată a macaralelor-turn.

5.7 Proiectele de execuție a lucrărilor geodezice la construcția clădirilor de peste nouă etaje, pre-
cum și a obiectelor complexe, experimentale și de cult se elaborează de organizațiile specializate din
contul limitelor pentru lucrările de proiectare și prospectare.

5.8 Ca materiale inițiale pentru elaborarea PEL trebuie să servească:

- tema tehnică pentru elaborare (anexa A), prezentată de beneficiarul PEL (antreprenorul general
al construcției) sau de organizația de proiectare (pentru obiecte complexe și experimentale) cu
fundamentarea necesității de elaborare a PEL pentru clădire (construcție) integral, părții a aces-
teia sau tipului de lucrări cu specificarea termenilor și volumelor de elaborare;

- documentația tehnică și normativă;

- POS;

- documentația de proiect pentru construcție;

- alte surse de date despre obiect;

7
CP A.08.05:2014

- datele privind condițiile de livrare a construcțiilor, elementelor, materialelor și utilajelor, cantitatea


și tipul mașinilor și mecanismelor de construcții, care se preconizează a fi utilizate, precum și date
despre muncitorii în construcții privind profesiile de bază;

- alte date, care se referă la specificul execuției lucrărilor de construcții, montaj și speciale;

- materialele și rezultatele ale examinării tehnice a întreprinderilor active, clădirilor și construcțiilor


la reconstrucția acestora, precum și cerințele privind execuția lucrărilor de construcții, montaj și
speciale în condițiile întreprinderilor aflate în funcționare;

- lista mijloacelor mecanizate principale de ridicare și altor mecanisme, care sunt în dotarea orga-
nizației de montaj;

- materialele prospecțiunilor tehnice;

- condițiile speciale de construcție, legate de apariția zonelor cu factori industriali periculoși cu ac-
țiune permanentă și acțiune potențială;

- datele privind sistemul de control al calității lucrărilor executate;

- termenii planificați de începere și finalizare a construcției etc.

Datele privind obiectul de construcții se completează cu:

- informația, ce caracterizează posibilitățile industriale ale antreprenorului: specializarea, califica-


rea și capacitatea echipelor, dotarea acestora, nivelul de execuție a normelor de productivitate,
posibilitățile de mecanizare a lucrărilor, utilizarea metodelor energoeficiente la construcția obiec-
tului;

- examinarea condițiilor locale pe terenul de construcții: relieful, construcțiile și plantațiile existente,


direcția predominantă a vînturilor, posibilitatea de amenajare a drumurilor provizorii, amplasarea
depozitelor și încăperilor de locuit.

5.9 La elaborarea PEL de către organizația de proiectare, organizația de montaj trebuie să transmită
tema tehnică, precum și datele inițiale, conform 5.8 în termenii, specificați în contract. În caz de necesi-
tate organizația de montaj trebuie să prezinte organizației de proiectare date suplimentare, nevoia că-
rora este stabilită în procesul de elaborare a PEL.

5.10 Componența și gradul de detaliere al PEL se stabilește de beneficiarul PEL (organizația de


proiectare de antreprenoriat general, de subantreprenoriat), pornind de la complexitatea obiectului de
construcții, specificul și volumele lucrărilor executate, în afară de aceasta se ia în considerare raționa-
mentul de evidențiere a etapelor de execuție a lucrărilor.

5.11 PEL trebuie să fie elaborat și transmis la șantier cu 2 luni înainte de începerea construcției
acelor părți ai clădirii (construcției) sau începutul execuției acelor lucrări, pentru care a fost întocmit
proiectul cu scopul studierii metodelor de execuție a lucrărilor.

6 Componența și conținutul proiectului de execuție a lucrărilor


6.1 În componența PEL pentru construcția clădirilor, construcțiilor sau părților (ansamblurilor) ai
acestora se includ:

a) graficul calendaristic de execuție a lucrărilor pe obiect sau graficul-rețea complex, în care se


stabilesc succesiunea și termenii de execuție a lucrărilor cu posibilitatea maximă de cumulare a aces-
tora, precum și durata normativă de funcționare a mașinilor de construcție, se determină necesitatea în
resurse de muncă și mijloace de mecanizare, se evidențiază etapele și complexul de lucrări, executate
de echipe și se determină componența cantitativă, profesională și de calificare a acestora (anexa B);

b) plan general de construcții cu indicarea:

8
CP A.08.05:2014

- limitelor terenului de construcții și tipul de îngrădire a acestuia;

- comunicațiilor și rețelelor aeriene, supraterane și subterane provizorii și funcționale;

- drumurilor permanente și provizorii;

- schemelor de deplasare a transportului și mecanismelor pe teritoriul șantierului de construcții;

- locurilor de instalare a mașinilor de construcții și ridicat cu indicarea căilor de deplasare a acestora


și zonelor de acțiune;

- amplasării clădirilor și construcțiilor fixe, aflate în construcții și celor provizorii;

- zonelor periculoase;

- căilor și mijloacelor de ridicare a lucrătorilor la nivelele (etajele) de lucru;

- intrărilor în clădiri și construcții;

- amplasării surselor și mijloacelor de asigurare cu energie și iluminat a terenului de construcții cu


indicarea amplasării contururilor de împămîntare;

- locurilor de amplasare a dispozitivelor pentru evacuarea deșeurilor de construcții;

- terenurilor și încăperilor de depozitare a materialelor și construcțiilor;

- terenului de asamblare a construcțiilor în grup;

- amplasării încăperilor pentru deservirea sanitară și socială a constructorilor;

- locurilor de odihnă a constructorilor;

- zonelor de execuție a lucrărilor cu pericol sporit.

Pe pămînturile tasabile punctele de priză și distribuție a apei, construcțiile provizorii și instalațiile meca-
nizate trebuie să fie amplasate pe șantierul de construcții la o cotă inferioară ca relief de lîngă clădiri și
construcții, iar terenurile de lîngă acestea trebuie amenajate cu organizarea evacuării rapide a apei;

c) graficele de livrare la obiect a construcțiilor, elementelor, materialelor de construcții și a utilajului


(anexa C);

d) graficele de deplasare a personalului pe obiect (anexa D), în care trebuie determinat numărul
de lucrători cu distribuirea acestora pe perioadele lucrărilor de construcții;

e) graficele de deplasare a principalelor mașini de construcții pe obiect (anexa E), care trebuie
elaborate ținîndu-se cont de execuția în termen de fiecare echipă a complexului de lucrări puse în sar-
cina acesteia.

Necesitatea în principalele mașini de construcții pentru lucrările de terasiere trebuie determinată din
condiția execuției lucrărilor preponderent cu echipe complexe mecanizate;

f) fișele tehnologice pentru execuția unor tipuri speciale de lucrări, care trebuie elaborate în con-
formitate cu cerințele CP A.08.03 și documentele normative în vigoare, și (sau) schemele tehnologice
de execuție a unor tipuri speciale de lucrări.

În schemele tehnologice pentru execuția unor tipuri speciale de lucrări trebuie incluse desenele con-
structive ale părții de clădire, după care se execută lucrările, schema de organizare a șantierului de
construcții și zonei de lucru pe durata de execuție a lucrărilor cu indicarea tuturor dimensiunilor și locu-
rilor de amplasare a mașinilor de construcții, zonelor periculoase, metodelor și succesiunii de execuție

9
CP A.08.05:2014

a lucrărilor cu trasarea clădirii pe porțiuni de lucru, sectoare, nivele, metodelor de transport a materialelor
și construcțiilor la locurile de muncă, tipurile dispozitivelor utilizate, echipamentelor, instalațiilor, utilajelor
de montaj cu indicațiile de execuție și execuția în siguranță a lucrărilor;

g) soluțiile privind execuția lucrărilor geodezice cu indicarea exactității necesare și a mijloacelor


tehnice a controlului geodezic de execuție a lucrărilor de construcții-montaj;

h) soluțiile privind siguranța muncii, stabilite prin documentele normative și tehnice în vigoare;

i) măsuri de execuție, în caz de necesitate, a lucrărilor prin metoda de schimburi, ce cuprind gra-
fice de lucru, regim de lucru și odihnă și componența seturilor tehnologice normate de dotare a echipe-
lor;

j) soluțiile privind pozarea rețelelor provizorii de apă, căldură, furnizare a energiei și a iluminatului
(inclusiv celui de urgență) a șantierului de construcție și a locurilor de muncă cu elaborarea, în caz de
necesitate, a desenelor de execuție privind conectarea rețelelor de la sursele de alimentare;

k) lista mașinilor utilizate, mecanismelor, inventarului tehnologic și dispozitivelor de montaj;

l) schemele de depozitare și agățare a sarcinilor;

m) memoriu explicativ, care cuprinde:

- fundamentarea soluțiilor privind execuția lucrărilor, inclusiv celor executate pe timp de iarnă;

- calculul necesarului în resurse energetice (energie electrică, apă, abur, oxigen, aer comprimat
etc.), soluții privind acoperirea acestora și desenele de execuție de amenajare a iluminatului pro-
vizoriu a șantierului de construcție și a locurilor de muncă, conectarea rețelelor de la sursele de
alimentare;

- lista clădirilor și construcțiilor mobile (de inventar), calculînd necesarul și fundamentînd condițiile
de adaptare a acestora la sectoarele terenului de construcții;

- măsuri privind protecția clădirilor și construcțiilor funcționale împotriva deteriorărilor, precum și


protecția mediului ambiant;

- indicatori tehnico-economici al PEL;

NOTE:

1 În PEL se prezintă, de regulă, următorii indicatori tehnico-economici: volumul de muncă, durata și costul de producție a lucrărilor
de construcții-montaj. Pentru un șir de lucrări pot fi prezentate indicatorii specifici, de exemplu, pentru 1m, 1m 2, 1m3 etc.;

2 În componența memoriului explicativ la PEL trebuie prezentate indicatorii finali tehnico-economici ai proiectului;

3 Calculul eficienței economice al PEL se execută la solicitarea beneficiarului (specificată în caietul de sarcini pentru elaborarea
PEL).

- lista organizațiilor subantreprenoare, care vor executa lucrările, cu indicarea tipurilor, volumelor
de lucrări, termenilor de execuție a acestora.

6.2 PEL se elaborează în volum complet și redus.

6.2.1 PEL în volum complet trebuie să fie elaborat:

- pentru orice lucrări de construcții pe teritoriul urban;

- pentru orice lucrări de construcții pe teritoriul întreprinderii active;

- la lucrări de construcții în condiții naturale și geologice severe, precum și obiectelor speciale teh-
nic complexe – la solicitarea organului, care a emis avizul de construire sau pentru execuția lu-
crărilor speciale și de construcții montaj.

10
CP A.08.05:2014

În celelalte cazuri PEL se elaborează la hotărîrea persoanei, care efectuează construcția în volum in-
complet.

6.2.2 PEL în volum complet cuprinde:

- planul calendaristic de execuție a lucrărilor pe obiect;

- planul general de construcții;

- graficul de livrare la obiect a elementelor de construcții, agregatelor, materialelor și utilajelor;

- graficul de deplasare a personalului muncitoresc pe obiect;

- graficul de deplasare a principalelor mașini de construcții pe obiect;

- fișele tehnologice pentru execuția tipurilor de lucrări;

- schemele de amplasare a bornelor geodezice;

- memoriul explicativ, care conține soluții privind execuția lucrărilor geodezice, soluțiile privind po-
zarea rețelelor provizorii de apă, căldură, asigurare cu energie electrică și iluminare a șantierului
de construcții și locurilor de muncă;

- fundamentarea și măsurile de utilizare a formelor mobile de organizare a lucrărilor;

- regimurile de muncă și odihnă, soluții privind execuția lucrărilor pe timp de iarnă;

- necesarul în resurse energetice;

- necesarul și adaptarea orășelelor de constructori și clădirilor mobile (de inventar);

- măsuri de asigurare a integrității materialelor, elementelor, construcțiilor și utilajelor la șantierul


de construcții;

- măsuri de protecție a mediului;

- măsuri de protecție a muncii și siguranței în construcții;

- indicatorii tehnico-economici.

6.2.3 PEL în volum redus cuprinde:

- planul general de construcții;

- fișele tehnologice pentru execuția tipurilor speciale de lucrări (prin coordonarea cu beneficiarul);

- schemele de amplasare a bornelor geodezice;

- memoriul explicativ, care cuprinde soluții de bază, măsuri de protecție a mediului;

- măsuri de protecție a muncii și siguranței în construcții.

6.3 Lucrările privind edificarea construcțiilor portante și de închidere ale clădirilor și construcțiilor,
conform СНиП 3.03.01, trebuie executate conform unui PEL aprobat, în care concomitent cu cerințele
generale din NCM A.08.01 trebuie să fie prevăzute:

- succesiunea de instalare a elementelor de construcții;

- măsuri, care asigură exactitatea necesară de instalare;

11
CP A.08.05:2014

- intergritatea spațială a construcțiilor în procesul de asamblare grupată și instalare în poziția de


proiect;

- stabilitatea construcțiilor și a părților de clădire (construcției) în procesul de edificare;

- gradul de grupare a construcțiilor și condițiile de securitate a muncii.

6.4 Montajul combinat al construcțiilor și utilajelor trebuie executat conform PEL, ce conține combi-
narea lucrărilor, scheme interconexe de montaj a nivelurilor și zonelor, graficele de ridicare a elemen-
telor de construcții și utilajelor.

6.5 În cazuri necesare în componența PEL trebuie să fie elaborate condiții tehnice suplimentare,
îndreptate spre sporirea nivelului tehnologic al clădirilor edificate, care trebuie coordonate cu în modul
stabilit cu organizația elaboratoare a proiectului și introduse în desenele de execuție.

6.6 Proiectarea execuției lucrărilor cu utilizarea mecanismelor de ridicare a sarcinilor se realizează


conform РД-11-06.

6.7 PEL pentru execuția unor tipuri de lucrări speciale (de montaj, tehnico-sanitare, de finisare etc.)
trebuie să cuprindă:

- graficul calendaristic de execuție a lucrărilor pe tipuri de lucrări, în care se evidențiază fazele de


lucrări, puse în sarcina echipelor, și se determină componența profesională și calificativă, precum
și cantitativă a acestora;

- planul general de construcții, elaborat în conformitate cu 6.1, menționate în b);

- fișa tehnologică și (sau) schema tehnologică de execuție a lucrărilor, date privind necesarul în
materiale principale, construcții și elemente, precum și mașini utilizate, dispozitive și utilaje;

- memoriu explicativ succint cu fundamentările necesare.

6.8 PEL pentru perioada pregătitoare de construcție trebuie să cuprindă:

a) graficul calendaristic de execuție a lucrărilor pe obiect (tipul de lucrări);

b) planul general de construcții cu indicarea locurilor de amplasare a clădirilor provizorii, inclusiv a


celor mobile (de inventar), construcțiilor și dispozitivelor, rețelelor externe și interne ale șantierului cu
aducerea acestora la locurile de conexiune și consum, precum și a obiectelor fixe, edificate în perioada
pregătitoare pentru necesitatea construcției, cu evidențierea lucrărilor, executate în perioada pregăti-
toare;

c) fișele tehnologice și (sau) schemele tehnologice de execuție a unor tipuri speciale de lucrări;

d) graficele de deplasare a personalului de muncitori și principalelor mașini de construcții;

e) graficul de livrare la șantierul de construcții a elementelor de construcții, produselor, materialelor


principale și utilajelor, necesare pentru această perioadă;

f) schemele de amplasare a indicatoarelor pentru execuția trasărilor geodezice, măsurărilor, pre-


cum și indicațiile privind exactitatea necesară și mijloacelor tehnice de control geodezic;

g) memoriul explicativ în volumul conform 6.1, enumerarea m).

6.5 PEL pentru construcția clădirilor și construcțiilor complexe și experimentale trebuie să fie ela-
borate pentru fiecare din cele cinci etape de execuție a lucrărilor:

a) lucrări pregătitoare (pînă la începea lucrărilor de construcții);

b) edificarea construcțiilor subterane (ciclul zero);

12
CP A.08.05:2014

c) edificarea părților supraterane ale clădirilor (construcțiilor);

d) lucrări privind montajul construcțiilor și reglarea utilajului, lucrări tehnico-sanitare, electrotehnice


și cele speciale, de finisare a clădirilor etc.;

e) amenajarea teritoriului.

Este rațional de elaborat un complex de PEL interconexe, care reglementează succesiv organizarea,
tehnologia și asigurarea cu resurse a lucrărilor, executate la fiecare etapă de execuție a lucrărilor.

Suplimentar trebuie de elaborat un grafic calendaristic complex global de execuție a lucrărilor pe obiect
sau graficele-rețea complexe globale de execuție a lucrărilor pe etapele de execuție a lucrărilor.

6.9 PEL pentru reconstrucția sau reparația întreprinderii (blocului, secției) se elaborează în același
volum, ca și pentru construcție nouă, dar ținînd cont de particularitățile execuției lucrărilor la întreprin-
derile active.

6.9.1 Pe planul general de construcție trebuie să fie trasate rețelele și comunicațiile existente cu evi-
dențierea celor în funcțiune, conexiunea rețelelor și comunicațiilor noi la cele existente, trecerile utilizate
de constructori și montatori.

6.9.2 În graficul calendaristic de lucrări trebuie să fie stabilită modalitatea de combinare a proceselor
industriale și de construcții sau durata de suspendare provizorie a activității întreprinderii (blocului, sec-
ției) pentru execuția lucrărilor de construcție-montaj.

6.9.3 În PEL pentru reconstrucția întreprinderilor active o deosebită atenție trebuie acordată proble-
melor de securitate a muncii, precum și măsurilor privind asigurarea protecției împotriva incendiilor și
siguranței la explozii.

6.9.4 Pe planul general de construcții pentru lucrările de montaj a utilajului tehnologic trebuie să fie
prezentate adaptările necesare, principalele dimensiuni și memoriile pentru construcțiile și clădirile
aflate în proces de construcție, adiacente la zona de montaj și care influențează asupra principalelor
soluții privind organizarea terenului și execuția lucrărilor de montaj, schemele de transport și sectoarele
de asamblare în grup, precum și lista principalelor utilaje de montaj, prin care se determină soluțiile
privind organizarea lucrărilor de montaj.

6.9.5 La elaborarea PEL trebuie utilizate documentele și măsurile, elaborate în conformitate cu pre-
vederile NCM A.08.01.

6.10 PEL pentru amenajarea exploatărilor subterane și deschise trebuie să conțină suplimentar:

a) borderou centralizator al necesarului în echipamente de înaintare în minereu pe perioadele de


construcție;

b) fișe tehnologice (scheme) pentru lucrări de exploatare și montaj a celui mai complex echipa-
ment;

c) desene de execuție ale construcțiilor subterane atipice provizorii, dispozitivelor și utilajelor;

d) soluții privind deservirea geodezică și topografie minieră;

e) soluții privind protecția mediului ambiant, care necesită elaborare de proiect.

6.11 PEL care prevede execuția lucrărilor de înaintare în minereu, de împușcare și altor lucrări peri-
culoase, trebuie să fie de asemenea coordonat cu organul public de specialitate, abilitat cu funcții spe-
ciale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase.

6.12 PEL pentru construcții liniare, transport și comunicații trebuie să conțină suplimentar:

13
CP A.08.05:2014

a) un grafic calendaristic, în care trebuie prezentată succesiunea și termenii de decopertare a stra-


tului de pămînt fertil și execuția lucrărilor de excavare, livrare a construcțiilor terasamentului de cale
ferată, conductelor magistrale, stîlpilor de linii electrice aeriene, pozarea tronsoanelor, sudura îmbinări-
lor, lucrărilor de izolații și lucrărilor de încercări ai construcțiilor și conductelor, restabilirea stratului fertil
de pămînt etc.;

b) un plan schematic al traseului sau sectoarelor acestuia cu indicarea locurilor de trecere peste
obstacolele naturale, condițiilor hidrogeologice, amplasarea căilor provizorii și permanente de circulație,
obiectelor de furnizare a energie și agentului termic, rețelelor de comunicații, depozitelor și altor con-
strucții și echipamente, necesare pentru lucrările de construcții;

c) schemele de transport și graficele de livrare a resurselor tehnico-materiale, utilizarea și redislo-


carea mecanismelor, utilajelor și mijloacelor de transport;

d) schemele tehnologice pentru execuția unor tipuri complexe de lucrări, adaptate la sectoare con-
crete de traseu și locurile de trecere peste obstacolele naturale, care prevăd execuția lucrărilor în fluxuri
specializate de subdiviziuni mobile (trenuri, coloane, echipe);

e) planuri generale de construcții ale trecerilor, individuale sau tip, adaptate la condițiile locale;

f) planuri generale ale bazelor provizorii de construcții (de asamblare a tronsoanelor, de sudură,
de preparare a bitumului, depozite etc.), adaptate la sectoare concrete ale traseului, cu soluții privind
alegerea terenurilor, devierea provizorie și condiții de recultivare a pămîntului.

6.13 În PEL la construcția obiectelor hidrotehnice și de gospodărire a apelor în planul calendaristic


trebuie evidențiat montajul utilajului hidro- electromecanic și a construcțiilor. Lucrările speciale (închide-
rea regletei, digului, albiei) trebuie incluse în graficul calendaristic în baza soluțiilor de execuția a aces-
tora, elaborate detaliat în fișele tehnologice și scheme.

La lucrările, pentru care trebuie întocmite schemele tehnologice, trebuie de asemenea de raportat ex-
ploatarea pămîntului în cariere, transportarea și prelucrarea acestuia la ridicarea digurilor din pămînt și
digurilor placate cu piatră și construcția unor canale mari.

6.14 În proiectul de execuție a lucrărilor geodezice, suplimentar la 6.1, enumerate în g), trebuie efec-
tuate:

a) pentru perioada de pregătire a lucrărilor de construcții:

- schema de amplasare și fixare a punctelor reţelei exterioare geodezice a clădirii;

- necesitatea în resurse materiale și de personal;

- graficul de execuție a lucrărilor geodezice;

b) pentru edificarea obiectului:

- exactitatea și metodele de creare a rețelei interioare de trasare a clădirii;

- schema de amplasare și fixare a punctelor rețelei, tipurile de centre;

- exactitatea și metodele de execuție a lucrărilor de trasare detaliată, măsurătorilor de control, ridi-


cărilor de execuție;

- necesitatea în resurse materiale și de personal;

- graficul de execuție a lucrărilor geodezice;

c) pentru perioada de observare a deplasărilor și deformățiilor clădirilor și construcțiilor:

14
CP A.08.05:2014

- exactitatea, metodele, mijloacele și modalitatea de efectuare a observațiilor privind deplasările și


deformațiile obiectelor de construcții;

- schema rețelei geodezice, exactitatea și metodele de trasare a acesteia;

- tipurile centrelor punctelor;

- graficul de execuție a lucrărilor;

d) măsuri privind asigurarea integrității punctelor de sprijin și deformații.

6.15 La elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor geodezice pentru execuția unor tipuri de lucrări
(de montaj etc.) în componența acestuia trebuie inclus suplimentar:

- indicații privind exactitatea și metodele de execuție a lucrărilor geodezice la întocmirea rețelei de


trasare a clădirii, construcției și trasărilor de detaliere;

- schemele de amplasare a punctelor rețelei de trasare, reperelor de montaj, reperelor și metodele


fixării acestora, construcțiile punctelor geodezice, precum și măsurile de conservare a acestora;

- lista documentației geodezice de execuție.

6.16 Pentru controlul și evaluarea controlului calității lucrărilor de construcții în componența PEL in-
clud lista mijloacelor de măsurare și utilajului de încercări de laborator cu indicarea ultimei verificări și
atestări, precum și lista registrelor și documentației de execuție de laborator.

6.17 La efectuarea calculului eficienței tehnico-economice a variantelor soluțiilor tehnice principale


în calitate de cele de bază trebuie să fie adoptată varianta cu o tehnologie de montaj tradițional aplicabilă
(tehnică înlocuibilă).

6.18 Componența și conținutul soluțiilor principale de proiect privind securitatea muncii în documen-
tația tehnologică de organizare în construcții se determină prin NCM A.08.02.

6.19 În PEL introduc numai acele soluții privind protecția muncii și tehnica securității, care necesită
o elaborare de proiect (fortificarea pereților gropii de fundație, fixarea provizorie a construcțiilor etc.). În
restul cazurilor trebuie făcută trimitere la documentele normative corespunzătoare. Printr-un capitol se-
parat se evidențiază soluțiile privind protecția mediului și a muncii.

6.20 Se interzice prezentarea în componența PEL a materialelor, pentru care există documentația
de proiect (fișe tehnologice individuale, desenele mijloacelor de mecanisme mici etc.). Nu trebuie să fie
incluse materialele grafice și scrise tip, pentru acestea trebuie făcute trimiteri corespunzătoare.

6.21 La execuția lucrărilor, legate de ieșirea pe partea carosabilă a drumurilor auto exploatate, în
calitate de anexă la PEL servesc schemele de organizare a circulației (coordonate cu Direcția suprave-
ghere transport şi circulație rutieră în modul stabilit).

6.22 În PEL trebuie indicată toată lista documentației de execuție, care trebuie ținută la obiect.

7 Modalitatea de coordonare și aprobare a proiectului de execuție a lucrărilor


7.1 PEL se coordonează cu:

- arhitectul șef (șeful serviciului de construcții) al autorității publice locale (dacă este extins hotarul
de execuție al lucrărilor pe perioada de construcție a obiectului în comparație cu hotarul stabilit
de execuție a lucrărilor conform proiectului și coordonat în modul stabilit);

- centrul National Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, în cazul unor abateri fundamentate de


la cerințele regulilor sanitare;

15
CP A.08.05:2014

- direcția supraveghere transport şi circulație rutieră a raionului (orașului), pe teritoriul căruia se


efectuează construcția obiectului, dacă apare necesitatea în modificarea organizării circulației
transportului sau a pietonilor;

- organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale secțiilor raionale (urbane) privind
situațiile excepționale la abaterea de la norme și la existența unor măsuri elaborate privind asi-
gurarea securității împotriva incendiului pe șantierul de construcții.

7.1.1 Planul general de construcții de asemenea trebuie coordonat cu organizația, care instalează
macaraua la obiect sau cu organizația proprietară a altor macarale de mare capacitate.

7.1.2 Proiectul de execuție al lucrărilor de subantreprenoriat trebuie coordonat cu organizația antre-


prenoare generală.

7.1.3 PEL se aprobă de inginerul șef (directorul tehnic) al organizației generale antreprenoare sau
subantreprenoare de construcții.

7.2 PEL pentru reconstrucția și modernizarea întreprinderii funcționale, clădirii și construcției trebuie
coordonat cu direcția întreprinderii, organizația beneficiar.

Unele capitole separate ale PEL pentru montajul (demontajul) utilajului tehnologic se supun coordonării
cu următoarele organizații:

- graficul de transmitere a utilajului pentru montaj (demontaj), – cu direcția întreprinderii aflate în


construcție (funcționale) și organizația de montaj;

- schemele tehnologice de montaj (demontaj) a utilajului tehnologic, care prevăd reutilarea meca-
nismelor de ridicat sau aplicarea unor sarcini la acestea, care diferă de cele prevăzute în pașa-
portul tehnic, – cu uzina producătoare;

- schemele tehnologice, care prevăd utilizarea în procesul montajului a utilajului elementelor de


construcții clădirilor și construcțiilor, – cu organizațiile de proiectare și montaj;

- schemele tehnologice de montaj ale utilajului la abateri forțate de la condițiile tehnice ale uzinelor
producătoare pentru montaj, – cu uzina producătoare și direcția întreprinderii aflate în construcție
(funcționale).

7.3 Proiectul de execuție al lucrărilor geodezice la construcția clădirilor mai mult de nouă nivele, celor
complexe, precum și obiectelor experimentale elaborat de o organizație specializată, trebuie coordonat
cu inginerul șef al organizației generale de construcții-montaj antreprenoare, cu serviciul de geodezie al
organizației de construcții-montaj și se aprobă de conducătorii organizației-executoare și organizației-
beneficiar a documentației de proiect.

7.4 Beneficiarul eliberează aprobarea pentru execuția lucrărilor numai în cazul existenței unui PEL
coordonat și aprobat.

7.5 Procedura de examinare internă (expertizare) a PEL se stabilește de orgnizația de construcții.

7.6 Beneficiarul este obligat să examineze și să coordoneze (sau să prezinte un refuz argumentat al
coordonării) PEL în termen de pînă la 10 zile din ziua primirii a acestuia.

8 Întocmirea și implementarea proiectului de execuție a lucrărilor

8.1 Întocmirea proiectului de execuție a lucrărilor

8.1.1 Întocmirea materialelor grafice și scrise ale PEL se realizează în conformitate cu


GOST 21.101:

16
CP A.08.05:2014

a) materialele grafice și scrise, conform GOST 21.101, se completează, de regulă, în următoarea


ordine:

- coperta;

- foaia de titlu;

- cuprins;

- conținutul proiectului;

- memoriu explicativ;

- principalele desene, prevăzute de normele și regulile în construcții.

b) deoarece cerințele GOST 21.101 poartă în general un caracter voluntar, pentru comoditatea de
elaborare și examinare a PEL, este de dorit ca proiectul să fie împărțit în următoarele părți principale:

- prevederi generale;

- memoriu explicativ;

- partea grafică;

- anexe.

8.1.2 Lista standardelor ЕСКД, supuse evidenței la execuția documentației grafice și scrise pentru
construcții este prezentată în anexa B, GOST 21.101.

8.1.3 Materialele scrise și grafice ale PEL trebuie să fie executate în conformitate cu cerințele GOST
2.105 și GOST 2.104 pe coli de format standard, conform GOST 2.301, cu un cadru și ștampilă pentru
fiecare coală format, conform anexei Д, GOST 21.101.

8.1.4 La întocmirea memoriului explicativ, conform GOST 2.105, trebuie condus de următoarele pre-
vederi:

a) trebuie respectată succesiunea unică de numerotare a capitolelor, compartimentelor, punctelor,


subpunctelor, pentru toate compartimentele din componența memoriului explicativ, (adică trebuie nu-
merotat fiecare alineat al memoriului explicativ). În mod analog trebuie numerotate tabelele, schemele,
figurile etc. din componența memoriului explicativ;

b) textul documentului trebuie să fie succint, clar și să nu admită diferite interpretări:

- la expunerea cerințelor obligatorii în text trebuie utilizate cuvintele „trebuie”, „urmează”, „este ne-
cesar”, „trebuie ca”, „se admite numai”, „nu se admite”, „se interzice”, „nu ar trebui”. La expunerea
altor prevederi trebuie utilizate cuvintele – „pot fi”, „de regulă”, „în caz de necesitate”, „poate fi”,
„în cazul în care” etc.;

- se admite utilizarea unei forme narative de expunere a textului documentului, de exemplu „se
aplică”, „indică” etc.;

- în documente trebuie utilizați termeni tehnico-științifici, notări și noțiuni, stabilite prin standardele
corespunzătoare, iar în lipsa acestora – cele adoptate în literatura tehnico-științifică;

- dacă în document este adoptată o terminologie specifică, atunci trebuie prezentată o listă de
termeni adoptați cu noțiunile corespunzătoare. Lista face parte din conținutul documentului.

- în textul documentului nu se permite:

 utilizarea unor construcții variate ale vorbirii, noțiunilor tehnice specifice, profesionalismelor;

17
CP A.08.05:2014

 utilizarea pentru una și aceeași noțiune a unor termeni tehnico-științifici diferiți, apropiate ca sens
(sinonime), precum și a cuvintelor străine și noțiunilor, la existența unor cuvinte echivalente și a
termenilor în limba română;

 utilizarea unor forme de cuvinte aleatorii;

 utilizarea unor abrevieri ai cuvintelor, în afară de cele stabilite prin regulile ortografiei române, prin
standardele naționale corespunzătoare, în documentul dat;

 prescurtarea notării unităților fizice de măsură, dacă acestea se utilizează fără cifre, cu excepția
unităților fizice de măsură în capurile și coloanele laterale ale tabelelor, și în descifrările notărilor
cu litere, cuprinse în formule și figuri.

8.1.5 Conform GOST 2.105, numărul de figuri trebuie să fie suficient pentru explicarea textului expus.
Figurile pot fi amplasate în textul documentului (cît mai aproape posibil de părțile corespunzătoare ale
textului), precum și la sfîrșitul acestuia. Figurile trebuie să fie executate în conformitate cu prevederile
standardelor ЕСКД și СПДС. Figurile, cu excepția celor din anexe, trebuie numerotate cu cifre arabe
prin numerotare continuă. Dacă figura este una singură, atunci se notează „Figura 1”.

a) figura fiecărei anexe se notează printr-o numerotare separată cu cifre arabe cu adăugarea îna-
intea cifrei notarea anexei. De exemplu – Figura А.3;

b) se admite să nu fie numerotate figurile mici, amplasate nemijlocit în text și la care nu se fac
ulterior trimiteri;

c) se admite numerotarea figurilor în limita compartimentului. În acest caz numărul figurii va fi con-
stituit din numărul compartimentului și numărul de ordine al figurii, separat printr-un punct. De exemplu
– Figura 1.1;

d) la efectuarea trimiterilor la figuri trebuie scris „… în conformitate cu figura 2” la numerotarea


continuă și „… în conformitate cu 1.2” la numerotarea în limita compartimentului;

e) figurile, în caz de necesitate, pot avea denumirea și date explicative (textul de sub figură).
Cuvîntul „Figură” și denumirea se amplasează după datele explicative și se prezintă în felul următor:
Figura 1 – Detaliile produsului.

8.1.6 Conform GOST 2.105, tabelele se utilizează pentru o ilustrare mai bună și comoditatea de com-
parare a indicatorilor. Denumirea tabelului, în cazul prezenței acestuia, trebuie să reflecte conținutul
acestuia, să fie succint și exact. Denumirea trebuie să fie amplasată deasupra tabelului.

La trecerea unei părți a tabelului pe aceeași pagină sau pe alta, denumirea se amplasaeză numai dea-
supra primei părți a tabelului.

8.1.7 Conform GOST 2.105, dacă trebuie explicate unele date, prezentate în document, atunci aceste
date trebuie notate cu semne diacritice de trimitere.

Trimiterile în text se amplasează din alineat la sfîrșitul paginii, pe care acestea sunt notate, și se separă
de text printr-o liniuță scurtă din partea stîngă, iar la datele amplasate în tabel, la sfîrșitul tabelului dea-
supra liniei, care semnifică sfîrșitul tabelului.

8.1.8 Conform GOST 2.105, exemplele pot fi prezentate în acele cazuri, cînd acestea explică cerin-
țele documentului sau ajută la o expunere succintă a acestora.

8.1.9 Desenele părții grafice (planurile și secțiunile) trebuie să fie executate la scările stabilite în
GOST 2.302, în acest caz planul general de construcție se execută, de regulă, la scara 1:200 и 1:500.
Schemele tehnologice pot fi executate la o scară arbitrară, cu condiția respectării proporțiilor principale
și indicarea dimensiunilor reale, cotelor etc., conform SM GOST 2.701.

18
CP A.08.05:2014

8.1.10 Desenele se execută la o scară optimă ținîndu-se cont de complexitatea și consistența informa-
ției:

a) scările pe desene nu se indică, cu excepția desenelor pieselor și altor cazuri, prevăzute în stan-
dardele corespunzătoare СПДС;

b) desenele PEL pentru macarale se recomandă să fie executate la scara 1:50 - 1:200, iar unele
piese separate la scara 1:10 - 1:20, planul general de construcții – la scara 1:500.

8.1.11 Lista abrevierilor, admise în înscrierile principale, cerințele tehnice, tabele, desene și specificații,
este întocmită suplimentar la SM GOST 2.316 și prezentată în anexa Г, GOST 21.101.

8.1.12 PEL poate fi elaborat în formă copertată (format 210×297 mm sau 297×420 mm) în două exem-
plare. După coordonare și aprobare unul din exemplare se transmite beneficiarului, iar al doilea rămîne
la antreprenor.

8.1.13 Foaia de titlu a PEL poate să corespundă formei, prezentate în anexele F sau G. Dacă PEL
este elaborat de o organizație de proiectare sau de o altă organizație terță, pe foaia de titlu trebuie să
fie pusă semnătura conducătorului acestei organizații (sub parafa „Elaborat”), autentificată prin ștampila
organizației.

8.2 Implementarea proiectului de execuție a lucrărilor

8.2.1 În procesul implementării PEL se efectuează evidența eficienței reale de la implementarea PEL
în comparație cu cea calculată. Acest proces poate fi realizat de elaboratorul proiectului, în comun cu
organizația de construcții, sub forma supravegherii de autor.

8.2.2 Plata pentru această lucrare se efectuează conform contractului cu antreprenorul general (sus-
ținere tehnică) sau cu proiectantul general (supravegherea de autor).

8.2.3 La efectuarea supravegherii de stat trebuie luate în considerare modificările, care apar în pro-
cesul de construcții, în comparație cu condițiile, prevăzute în PEL, prin introducerea modificărilor cores-
punzătoare în desene.

8.2.4 Elaboratorul PEL trebuie să efectueze o analiză a cauzelor divergențelor apărute dintre efectul
calculat și cel real, și în comun cu organizația de construcții să realizeze utilizarea rezervelor descoperite
de sporire a productivității muncii și micșorării costului de producție a construcției.

8.2.5 Efectul economic real este un indicator pentru organizația de construcții. Acesta poate fi luat în
considerare pentru tot volumul de lucrări sau pentru o parte a acestui volum, executat în perioada de
raportare.

8.2.6 Efectul economic real trebuie să fie stabilit conform datelor organizației de construcții și, în ca-
zuri de necesitate, de organizația de știință și cercetare în domeniul economiei construcțiilor și normării
muncii.

Funcționarea mașinilor de construcții trebuie să fie evaluată conform timpului real de funcționare, chel-
tuielile de muncă – conform sarcinilor puse echipelor de muncă, eliberate pentru tipurile date de lucrări,
cheltuielile de transport de la depozitul șantierului pînă la locul de efectuare a lucrărilor – conform do-
cumentelor de evidență.

8.2.7 În cazul lipsei la șantierul de construcții a unei evidențe, indicate în 8.2.6, se admite determina-
rea efectului economic real ca parte din efectul economic real, obținut de șantierul de construcții pentru
perioada examinată, proporțional costului lucrărilor executate.

8.2.8 Efectul economic calculat și cel real pentru perioada de raportare se legalizează prin întocmirea
unui act bilateral, de către elaboratorul PEL și orgaizația de construcții.

19
CP A.08.05:2014

Anexa A
(normativă)

Forma sarcinii tehnice pentru execuția lucrărilor

SARCINA TEHNICĂ
pentru execuția lucrărilor

la tema: Elaborarea proiectului de execuție a lucrărilor în componența:

1. Temeiul pentru execuția lucrărilor: contract Nr. __________ din _______ ___________ 20___

2. Date inițiale pentru efectuarea lucrărilor ____________________________________________


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Termeni de execuție ai lucrărilor: _________________________________________________

început: ____ ____________ 20 ___ ;

sfîrșit: ____ _____________ 20 ____.

4. Cerințe de bază, prezentate execuției lucrărilor, inclusiv corespunderea prevederilor normelor în


construcții, standardelor, condițiilor tehnice _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Domeniu de aplicare ___________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

6. Lista documentației tehnice, transmisă la sfîrșitul lucrărilor și componența acesteia


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Modalitatea de recepție a lucrărilor _______________________________________________


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Alte cerințe, inclusiv condiții speciale ale lucrărilor de construcții-montaj, necesitatea în


supravegherea de autor ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9. Lista documentației tehnice inițiale, anexate la sarcina tehnică:


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Executant Beneficiar
___________________________________ ___________________________________
(funcție) (funcție)

___________________________________ ___________________________________
(nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătura)

L.S. L.S.

«___» _________________ 20___. «___» _________________ 20___.

20
CP A.08.05:2014

Anexa B
(informativă)

Forma graficului calendaristic de execuție a lucrărilor la obiect (tipul de lucrări)


Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor

Volumul de lucrări Mașini necesare


Cheltuieli Număr de Componența Graficul
Unitatea Cantitate Denumire Număr Durata Număr
Denumirea lucrărilor de muncă, muncitori în echipei lucrărilor
de măsură maș.- lucrărilor, zile schimburi
om-zile schimb (zile, luni)
schimburi

Executant _______________________ _____________________


(nume, prenume) (semnătura)

21
CP A.08.05:2014

Anexa C
(informativă)

Forma graficului de livrare la obiect a elementelor de construcții, pieselor, materialelor


și utilajelor

Graficul de livrare la obiect a elementelor de construcții, pieselor, materialelor și utilajelor

Denumirea elementelor de construcții,


Unitatea de Cantitate Grafic de livrare
pieselor, materialelor și utilajelor
măsură pe zile, săptămîni, luni

1 2 3 4

Executant _______________________ _____________________


(nume, prenume) (semnătura)

22
CP A.08.05:2014

Anexa D
(informativă)

Forma graficului de deplasare a personalului la obiect

Graficul de deplasare a personalului la obiect

Denumirea profesiilor Număr mediu pe zi de muncitori pe luni,


muncitorilor (separat pentru Număr de săptămîni, zile
organizațiile antreprenoare muncitori
1 2 3 etc.
generale și subantreprenoare)
1 2 3

Executant _______________________ _____________________


(nume, prenume) (semnătura)

23
CP A.08.05:2014

Anexa E
(informativă)

Forma graficului de circulație a principalelor mașini de construcții la obiect

Graficul de circulație a principalelor mașini de construcții la obiect

Număr
Unitate de Număr mediu pe zi de mașini pe zile, săptămîni, luni
Denumire de
măsură
mașini 1 2 3 etc.
1 2 3 4

Executant _______________________ _____________________


(nume, prenume) (semnătura)

24
CP A.08.05:2014

Anexa F
(informativă)

Forma foii de titlu a PEL general

_________________________________________________________________________________
(denumirea organizației antreprenoare generale)

«APROB»

_______________________________
(funcția conducătorului tehnic)

_______________________________
(denumirea organizației antreprenoare generale)

_______________________________
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

«___» _________________ 20___

PROIECT DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

pentru _______________________________ în 20___


(denumirea tipului de lucrări)

_________________________________________________________________________________
(denumirea obiectului)

«COORDONAT»

_______________________________
(funcția conducătorului tehnic)

_______________________________
(denumirea organizației beneficiarului)

_______________________________
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

«___» _________________ 20___

25
CP A.08.05:2014

Anexa G
(informativă)

Forma foii de titlu a PEL pentru tipuri separate de lucrări


_________________________________________________________________________________
(denumirea organizației antreprenoare)

«APROB»

_______________________________
(funcția conducătorului tehnic)
_______________________________
(denumirea organizației antreprenoare)
_______________________________
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

«___» _________________ 20___

PROIECT DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR


pentru _______________________________ в 20___
(denumirea tipului de lucrări)
_________________________________________________________________________________
(denumirea obiectului)

«COORDONAT»

_______________________________
(funcția conducătorului tehnic)

_______________________________
(denumirea organizației beneficiarului)

_______________________________
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

«___» _________________ 20___

«COORDONAT»

_______________________________
(funcția conducătorului tehnic)

_______________________________
(denumirea organizației antreprenoare generale)

_______________________________
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

«___» _________________ 20___

26
CP A.08.05:2014

Bibliografie

[1] Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de constructive. (Publicată:
03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158 art Nr.: 549).

[2] Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. (Publicată: 25.04.1996 în Monitorul
Oficial Nr. 25 art. Nr.: 259. Data intrarii in vigoare: 25.07.1996).

[3] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства


работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат
1989.

[4] Справочное пособие к СНиП 3.01.01–85* “Разработка проектов организации строительства


и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и
сооружений”, Москва Стройиздат 1990.

[5] Справочное пособие к СНиП 3.01.01–85* “Разработка проектов организации строительства


и проектов производства работ для промышленного строительства”, Москва Стройиздат
1990.

[6] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства


работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат
1988.

[7] ВСН 193-81 Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу


строительных конструкций. ММСС СССР. Москва 1985.

27
CP A.08.05:2014

Traducerea autentică a prezentului document în limba rusă

Начало перевода

1 Область применения
1.1 Настоящий Кодекс практики (далее - Кодекс) устанавливает общие требования к составу,
содержанию, порядку разработки и утверждению (оформлению и внедрению) проектов
производства работ (в дальнейшем ППР) по монтажу/демонтажу строительных конструкций, при
строительстве (реконструкции) объектов строительными организациями, осуществляющих
жилищно-гражданское, сельское и промышленное строительство. Положения документа
распространяются на новое строительство, а также на реконструкцию и ремонт существующих
зданий и сооружений.

1.2 ППР разрабатываются в целях определения наиболее эффективных методов


выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивающих безопасность и высокую
производительность труда, способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости,
сокращению сроков строительно-монтажных работ и улучшению их качества.

1.3 Требования настоящего Кодекса являются обязательными для всех организаций и


предприятий, независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих
проектирование и производство строительных работ.

1.4 Кодекс рекомендуется использовать строительно-монтажными и проектно-


технологическими организациями, а также всеми организациями независимо от форм
собственности и хозяйствования для разработки ППР. Кодекс предназначен для специалистов
разрабатывающих ППР, прорабов (мастеров), других специалистов (экспертов, инспекторов и
т.д.).

1.5 Кодекс не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в


соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться
без разрешения на строительство, согласно [1], а также на объекты индивидуального жилищного
строительства, согласно [2], возводимые застройщиками (физическими лицами) собственными
силами, в том числе с привлечением наемных работников, на принадлежащих им земельных
участках.

2 Нормативные ссылки
NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documen-
taţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale

NCM A.08.01:2014 Organizarea construcţiilor

NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

CP A.08.03:2014 Metodologia de elaborare a fişelor tehnologice

CP A.08.06:2014 Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de organizare a construcţiei

РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов


производства работ грузоподъемными машинами и технологических
карт погрузочно-разгрузочных работ

SM GOST Sistem unic al documentaţiei de proiectare. Reguli de aplicare a inscripţiilor,


2.316:2009 cerinţelor tehnice şi tabelelor pe documente grafice. Principii generale

28
CP A.08.05:2014

SM GOST Sistem unic al documentaţiei de proiectare. Scheme. Categorii şi tipuri.


2.701:2009 Cerinţe generale de execuţie

GOST 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

GOST 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к


текстовым документам

GOST 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

GOST 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы

GOST 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные


требования к рабочей документации

3 Термины и определения
В настоящем Кодексе применяются термины с соответствующими определениями:

3.1 Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - строительная организация, которая на


основании заключенного подрядного договора с заказчиком несет ответственность за
своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных
работ по данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве
субподрядчиков.

3.2 Укрупнительная сборка - предварительное объединение отдельных элементов


строительных конструкций, узлов оборудования, трубопроводов и т.д. в монтажные блоки весом,
соответствующим грузоподъемности монтажных средств.

3.3 Заказчик (застройщик) - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на


принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта или
строительно-монтажных работ с подрядной организацией (подрядчиком). Также это
уполномоченное застройщиком или инвестором лицо, которое от его имени осуществляет
реализацию инвестиционных проектов.

3.4 Производственный контроль - контроль продукции и процесса во время и после


завершения технологической операции.

3.5 Рабочие чертежи - чертежи, предназначенные непосредственно для выполнения


строительно-монтажных работ или изготовления строительных изделий и конструкций.

3.6 Технологическая карта (ТК) - согласно CP A.08.03.

3.7 Календарный график производства работ – согласно CP A.08.06.

3.8 Сетевой график – согласно CP A.08.06.

3.9 Строительно-монтажные работы - комплекс работ, выполняемых при возведении


зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические,
специальные, а также монтажные работы.

3.10 Геодезические работы - измерения и построения, обеспечивающие соответствие


геометрических параметров объекта строительства проекту и включающие создание
геодезической разбивочной основы, производство разбивочных работ в процессе строительства,
геодезический контроль геометрической точности выполнения строительно-монтажных работ и
геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений.

29
CP A.08.05:2014

3.11 Монтаж - сборка, установка в проектное положение и постоянное крепление конструкций


(конструктивных элементов) инженерного или технологического оборудования с присоединением
к нему средств контроля и автоматики, а также коммуникаций, обеспечивающих подачу сырья,
воды, пара, энергии и т.д. и удаление отходов производства.

3.12 Ярус - часть здания (сооружения), условно ограниченная по высоте и представляющая


собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении.

3.13 Экспериментальный объект – объект, строительство которого осуществляется с целью


предварительной проверки эффективности использования в условиях строительного
производства или эксплуатации, предлагаемых для внедрения в массовое строительство
достижений науки и техники.

3.14 Опасный производственный объект - производственный объект, при эксплуатации


которого могут возникнуть аварии или инциденты (аварийные ситуации) с серьёзными
последствиями для жизни и здоровья людей.

3.15 Стена в грунте - способ возведения вертикальных стен подземных и заглубленных


сооружений, а также противофильтрационных завес, устраиваемых в траншеях под защитой
раствора (суспензии) из бентонитовых глин, удерживающего грунт в траншеях от обрушения.

3.16 Строительный генеральный план (стройгенплан) – согласно CP A.08.06.

3.17 Проект производства работ (ППР) - представляет собой документированную модель


(комплекс проектных документов) процессов строительного производства по возведению
объектов от начала подготовительных строительно-монтажных работ до сдачи объектов в
эксплуатацию. ППР определяет виды и объемы строительно-монтажных работ по каждому
объекту, последовательность и сроки их выполнения, потребность и сроки поступления на
строительную площадку всех видов материально-технических ресурсов, строительных машин,
рабочих кадров, а также предусматривает рациональную технологию и безопасные условия
выполнения работ.

3.18 Проект организации строительства (ПОС) – согласно CP A.08.06.

3.19 Типовой проект производства работ - типовая проектная документация,


разработанная и утвержденная в установленном порядке для многократного применения при
строительстве однотипных, повторяющихся по технико-экономическим показателям объектов
различного назначения.

3.20 Устойчивость здания (сооружения) - способность здания (сооружения) противостоять


усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамического
равновесия.

3.21 Строительная площадка - земельный участок, отведенный в соответствии с проектом в


установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб
строительно-монтажных организации и с учетом временного отвода территории, определяемой
по условиям производства работ.

4 Общие положения
4.1 В системе организационно-технологической подготовки строительных работ, ППР
является главным документом который регламентирует технологию выполнения работ на
конкретном объекте в соответствии с технологическими нормативами, требованиями положения
о безопасности труда и техники безопасности, экологической безопасности, правилами
предупреждения пожаров и качества работ.

30
CP A.08.05:2014

4.2 Разработка ППР для строительства объектов производится в соответствии с


требованиями NCM A.08.01 и методических пособий [3, 4, 5, 6]. При этом учитываются
особенности проектных решений предприятий, зданий и сооружений и их классификация.

В соответствии с NCM A.08.01 запрещается осуществление строительно-монтажных работ без


утвержденного ППР. Не допускаются отступления от решений ППР без письменного
согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его.

4.3 ППР разрабатывается на основании принятых решений в ПОС, а в случае необходимости


замены – с разрешением разработчиков ПОС.

4.4 На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ,


ППР разрабатывается организацией, выполняющей эти работы, имеющей компетентных
специалистов для разработки ППР.

4.5 Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе


предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии
производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР. Состав и содержание
проектных решений и документации в ПОС и ППР определяются в зависимости от вида
строительства и сложности объекта строительства.

4.6 На основе ПОС, разработанного согласно CP A.08.06, составляются несколько ППР. При
больших объемах работ ППР составляются не на объект, а на какой-либо вид работ, например:

- на земляные работы;

- устройство водопровода методом бурошнековой проходки;

- устройство шпунтового ограждения и буронабивных свай;

- работ на установку лесов;

- работ на ремонт автомобильной дороги;

- на монолитные работы;

- на монтаж сборных железобетонных конструкций;

- на прокладку инженерных сетей;

- работ на каменную кладку;

- работ на монтаж металлоконструкций;

- на кровельные работы и т.д.

4.7 При разработке ППР следует выполнять требования:

- технических нормативных документов и правовых актов, действующих на территории


Республики Молдова;

- глав нормативных документов по проектированию конструкций, производству и приемке, а


также экономике строительно-монтажных работ, утвержденных центральным отраслевым
органом публичного управления в области строительства;

- нормативных документов, утвержденных отраслевым публичным органом, наделенным


специальными функциями контроля и государственного технического надзора за опасными
производственными объектами и согласованных с центральным отраслевым органом
публичного управления в области строительства;

31
CP A.08.05:2014

- ведомственных нормативных документов по монтажным и специальным работам,


утвержденных в установленном порядке;

- приказов и распоряжений организаций, которым подчинены разработчики ППР;

- технического задания на разработку ППР.

4.8 ППР должны разрабатываться с учетом:

- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью


обеспечения наименьшего срока продолжительности строительства;

- освоения проектной мощности объекта в заданные сроки;

- использования современных технических средств диспетчерской связи и


автоматизированных систем управления строительным производством;

- комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на


сменную захватку (на секцию, ярус, этаж и т.п.);

- максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с


обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и
производственных мощностей;

- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;

- механизации работ при максимальном использовании производительных машин, при


необходимости, в две-три смены;

- монтажа строительных конструкций непосредственно с транспортных средств;

- характерных особенностей конкретного объекта и условий монтажа;

- поставки и монтажа технологического оборудования укрупненными блоками;

- применения технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества


работ;

- широкого использования унифицированных и типизированных монтажных узлов,


конструкций и изделий;

- технологических карт разработанных согласно CP A.08.03;

- соблюдения требований безопасности и охраны природы, устанавливаемых в


соответствующих технических и правовах актах.

4.9 При разработке ППР следует учитывать природно-климатические особенности района


строительства.

4.10 К разработке ППР необходимо приступать при наличии:

- утвержденной проектно-сметной документации;

- договора на производство строительно-монтажных работ.

4.11 При разработке ППР на строительно-монтажные работы необходимо руководствоваться:

- типовыми ППР (при их наличии в монтажной организации), используя методические


пособия [3, 4, 5, 6];
- технологической документацией на производство строительно-монтажных работ;

32
CP A.08.05:2014

- технологическими картами.

4.12 ППР на строительно-монтажные работы должен разрабатываться монтажной и (или)


проектной организациями, при этом заказчик должен представить разработчику ППР
необходимые исходные данные в соответствии с требованиями данного раздела настоящего
Кодекса. Разработчик ППР утверждает и согласовывает ППР в установленном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ – допускается не разрабатывать отдельный ППР на строительно-монтажные работы в случае, если


сведения, которые должны быть отражены в нем, содержатся в ППР по объекту в целом, типовых ППР (при их наличии
в монтажной организации), технологической документации на производство монтажных работ, технологических картах.

5 Разработка проекта производства работ


5.1 ППР на строительство предприятий, зданий и сооружений, не указанных в NCM A.08.01,
разрабатываются генеральными подрядными строительными организациями или по их заданию
проектно-технологическими организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных
и специальных строительных работ проекты производства работ разрабатываются
организациями, выполняющими эти работы на основании действующих технических
нормативных актов.

5.2 Предприятия-заказчики и проектные организации одновременно с разработкой проектной


документации, согласно NCM A.07.02, на модернизацию и реконструкцию действующих
производств на сложные и экспериментальные объекты или по их заказу специализированные
проектно-технологические организации разрабатывают ППР и определяют методы и
последовательность их выполнения с учетом конкретных условий.

5.3 На основании ППР в сметной документации могут быть обоснованы все дополнительные
затраты, возникающие при возведении технически сложных зданий и сооружений, согласно NCM
A.08.01, к которым относятся:

- оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки,


сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических,
строительных и строительно-технологических блоков;

- специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубка, одноразового


применения специальные опалубки сложных архитектурных монолитных конструкций;

- устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод,


искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами
цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления;

- шпунтовые ограждения котлованов и траншей;

- устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки


конструкций;

- оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом


"стена в грунте", прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта,
возведения сооружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением
опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;

- защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных работ вблизи


существующих зданий и сооружений;

- вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройке зданий,


строительстве их в особо стесненных условиях, а также в случае реконструкции
действующих предприятий, зданий, сооружений.
5.4 В составе ППР на возведение объекта в целом и (или) его составные части
разрабатываются:

33
CP A.08.05:2014

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный генеральный план;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;

- график потребности в рабочих кадрах;

- график потребности в основных строительных машинах;

- технологические карты на отдельные виды работ;

- карты (схемы) на производственный контроль качества строительных работ;

- мероприятия по охране труда и безопасности;

ПРИМЕЧАНИЕ - в случае если ППР на строительство объекта не разрабатывается, решения по технике безопасности
оформляются в виде отдельного документа (документов).

- пояснительная записка.

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и


включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении строительных операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными


для контроля после начала выполнения последующих работ.

5.5 ППР по монтажу и демонтажу строительных конструкций при строительстве


(реконструкции) объектов выполняется, используя методическое пособие [7].

5.6 Разработка ППР на устройство крановых путей выполняется, согласно РД-11-06,


специализированными организациями или организациями-владельцами кранов, имеющими
специальное разрешение в случаях:

- установки на объектах стационарных башенных кранов (расчет фундаментов под краны,


связей);

- подготовки земляного полотна под рельсовые пути башенного крана, если плотность
грунта не достигается обычными методами уплотнения и требуются дополнительные меры
по его уплотнению или усилению;

- разработки мер и выполнения расчетов по усилению конструкций и сооружений,


попадающих под рельсовые пути башенных кранов.

5.7 Проекты производства геодезических работ при строительстве зданий выше девяти
этажей, а также сложных, экспериментальных и культовых объектов разрабатываются
специализированными организациями за счет лимитов на проектно-изыскательские работы. В
остальных случаях порядок и объем выполнения геодезических работ определяется одним из
разделов ППР.
5.8 Исходными материалами для разработки ППР должны служить:

34
CP A.08.05:2014

- техническое задание на разработку (приложение A), выдаваемое заказчиком ППР


(генеральным подрядчиком строительства) или проектной организацией (для объектов
сложных и экспериментальных) с обоснованием необходимости разработки ППР на здание
(сооружение) в целом, его части или вида работ с указанием сроков и объемов разработки;

- техническая и нормативная документация;

- ПОС;

- проектная документация на строительство;

- иные источники данных об объекте;

- сведения об условиях поставки конструкций, изделий, материалов и оборудования, о


количестве и типах намечаемых к использованию строительных машин и механизмов, а
также о рабочих кадрах строителей по основным профессиям;

- другие сведения, касающиеся специфики производства строительных, монтажных и


специальных строительных работ;

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и


сооружений при их реконструкции, а также требования по выполнению строительных,
монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства;

- перечень основных грузоподъемных и других механизированных средств, имеющихся в


монтажной организации;

- материалы инженерных изысканий;

- особые условия строительства, связанные с возникновением зон постоянно действующих


и потенциально действующих опасных производственных факторов;

- сведения о системе контроля качества выполняемых работ;

- плановые сроки начала и окончания строительства и др.

Данные об объекте строительства дополняются:

- информацией, характеризующей производственные возможности подрядчика:


специализация, квалификация и мощность бригад, их оснащенность, уровень выполнения
норм выработки, возможности по механизации работ, применении энергоэффективных
методов при строительстве объекта;

- изучением местных условий на строительной площадке: рельеф, существующие


сооружения и насаждения, преобладающее направление ветров, возможность прокладки
временных дорог, расположения складов и бытовых помещений.

5.9 При разработке ППР проектной организацией монтажная организация должна передать
техническое задание, а также исходные данные согласно 5.8 в сроки, обусловленные договором.
При необходимости монтажная организация должна предоставить проектной организации
дополнительные сведения, потребность в которых устанавливается в процессе разработки ППР.

5.10 Состав и степень детализации ППР устанавливает заказчик ППР (генподрядная,


субподрядная, проектная организации), исходя из сложности объекта строительства, специфики
и объемов выполняемых работ, кроме того учитывается целесообразность выделения стадий
(этапов) производства работ.
5.11 ППР должен быть разработан и передан на строительную площадку за 2 месяца до
начала возведения тех частей здания (сооружения) или начала выполнения тех работ, на
которые был составлен проект с целью изучения методов производства работ.

35
CP A.08.05:2014

6 Состав и содержание проекта производства работ


6.1 В состав ППР на строительство зданий, сооружений или их частей (узлов) включаются:

a) календарный график производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в


которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально
возможным их совмещением, а также нормативное время работы строительных машин,
определяется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, выделяются этапы и
комплексы работ, выполняемые бригадами, и определяется их количественный,
профессиональный и квалификационный состав (приложение B);

b) строительный генеральный план с указанием:

- границ строительной площадки и видов ее ограждения;

- действующих и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций;

- постоянных и временных дорог;

- схем движения транспорта и механизмов по территории стройплощадки;

- мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения


и зон действия;

- размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений;

- опасных зон;

- путей и средств подъема, работающих на рабочие ярусы (этажи);

- входов в здания и сооружения;

- размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной


площадки с указанием расположения заземляющих контуров;

- мест расположения устройств для удаления строительного мусора;

- площадок и помещений складирования материалов и конструкций;

- площадок укрупнительной сборки конструкций;

- расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей;

- мест отдыха для строителей;

- зон выполнения работ повышенной опасности.

На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные


установки должны размещаться на строительной площадке с пониженной по рельефу местности
стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланированы с
организованным быстрым отводом воды;

c) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и


оборудования (приложение C);

d) графики движения рабочих кадров по объекту (приложение D), в которых следует


определять количество работающих с распределением их по периодам строительства;

36
CP A.08.05:2014

e) графики движения основных строительных машин по объекту (приложение E), которые


следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей
комплекса работ.

Потребность в основных строительных машинах на земляных работах следует определять


исходя из условия выполнения их преимущественно комплексными механизированными
звеньями (бригадами);

f) технологические карты на выполнение отдельных видов работ, которые следует


разрабатывать в соответствии с требованиями CP A.08.03 и действующих нормативных
документов, и (или) технологические схемы производства отдельных видов работ.

В технологические схемы на выполнение отдельных видов работ следует включать чертежи


конструктивной части здания, по которым выполняются работы, схему организации строительной
площадки и рабочей зоны на время производства работ с указанием всех размеров и мест
размещения строительных машин, опасных зон, методов и последовательности производства
работ с разбивкой здания на захватки, участки, ярусы, способы транспортирования материалов
и конструкций к рабочим местам, типы применяемых приспособлений, устройств, установок,
монтажной оснастки с указаниями по выполнению и безопасному производству работ;

g) решения по производству геодезических работ с указанием необходимой точности и


технических средств геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;

h) решения по безопасности труда, определенные действующими техническими и


нормативными документами;

i) мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтовым методом,


включающие графики работы, режим труда и отдыха и состав технологических нормокомплектов
оснащения бригад;

j) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения (в


том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при
необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;

k) перечни применяемых машин, механизмов, технологического инвентаря и монтажной


оснастки;

l) схемы складирования и строповки грузов;

m) пояснительная записка, содержащая:

- обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

- расчет потребности в энергетических ресурсах (электроэнергии, воде, паре, кислороде,


сжатом воздухе и т.д.), решения по ее покрытию и рабочие чертежи устройства временного
освещения строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от
источников питания;

- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом потребности и


обоснованием условий их привязки к участкам строительной площадки;

- мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также


охране окружающей среды;

- технико-экономические показатели ППР;

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В ППР приводят, как правило, следующие технико-экономические показатели: трудоемкость, продолжительность и
себестоимость строительно-монтажных работ. Для ряда работ могут быть приведены удельные показатели например,
на 1м, 1м2, 1м3 и т.п.;

37
CP A.08.05:2014

2. В составе пояснительной записки к ППР должны быть приведены итоговые технико-экономические показатели проекта;
3. Расчет экономической эффективности ППР выполняют по просьбе заказчика (оговоренной в техническом задании на
разработку ППР).

- список субподрядных организаций, которые будут выполнять работы, с указанием видов,


объемов работ, сроков их производства.

6.2 ППР разрабатывается в полном и не полном объеме.

6.2.1 ППР в полном объеме должен разрабатываться:

- при любом строительстве на городской территории;

- при любом строительстве на территории действующего предприятия;

- при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически


особо сложных объектов – по требованию органа, выдающего разрешение на
строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.

В остальных случаях ППР разрабатывается по решению лица, осуществляющего строительство


в неполном объеме.

6.2.2 ППР в полном объеме включает в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный генеральный план;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и


оборудования;

- график движения рабочих кадров по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ,


решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения
строительной площадки и рабочих мест;

- обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы


труда и отдыха;

- решения по производству работ, включая зимнее время;

- потребность в энергоресурсах;

- потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий;

- мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и


оборудования на строительной площадке;

- природоохранные мероприятия;

- мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве;

- технико-экономические показатели.

38
CP A.08.05:2014

6.2.3 ППР в неполном объеме включает в себя:

- строительный генеральный план;

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с


заказчиком);

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия;

- мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

6.3 Работы по возведению несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений,


согласно СНиП 3.03.01, следует производить по утвержденному ППР, в котором наряду с общими
требованиями NCM A.08.01 должны быть предусмотрены:

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки;

- пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и


установки в проектное положение;

- устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;

- степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

6.4 Совмещенный монтаж конструкций и оборудования следует производить по ППР,


содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон,
графики подъемов конструкций и оборудования.

6.5 В необходимых случаях в составе ППР должны быть разработаны дополнительные


технические требования, направленные на повышение строительной технологичности
возводимых конструкций, которые должны быть в установленном порядке согласованы с
организацией - разработчиком проекта и внесены в исполнительные рабочие чертежи.

6.6 Проектирование производства работ с использованием грузоподъёмных механизмов


осуществляется согласно РД-11-06.

6.7 ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических,


отделочных и т. п.) должен состоять из:

- календарного графика производства работ по видам работ, в котором выделяются этапы


работ, поручаемые бригадам, и определяется их количественный и профессионально-
квалификационный состав;

- строительного генерального плана, разрабатываемого в соответствии с 6.1, перечисление


b);

- технологической карты и (или) технологической схемы производства работ, данных о


потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых
машинах, приспособлениях и оснастке;

- краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями.

6.8 ППР на подготовительный период строительства должен содержать:

a) календарный график производства работ по объекту (виду работ);

39
CP A.08.05:2014

b) строительный генеральный план с указанием мест расположения временных, в том числе


мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств, внеплощадочных и
внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а также
постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с
выделением работ, выполняемых в подготовительный период;

c) технологические карты и (или) технологические схемы производства отдельных видов


работ;

d) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;

e) график поступления на строительство необходимых на этот период строительных


конструкций, изделий, основных материалов и оборудования;

f) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а


также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля;

g) пояснительную записку в объеме в соответствии с 6.1, перечисление m).

6.5 ППР на строительство сложных и экспериментальных зданий и сооружений должны


разрабатываться на каждую из пяти основных стадий производства работ:

a) подготовительные работы (до начала строительства);

b) возведение подземных сооружений (нулевой цикл);

c) возведение надземной части зданий (сооружений);

d) работы по монтажу конструкций и наладке оборудования, сантехническим,


электротехническим и другим специальным работам, отделке зданий и др.;

e) благоустройство территории.

Целесообразно разрабатывать комплекс взаимоувязанных ППР, последовательно


регламентирующих организацию, технологию и ресурсную обеспеченность работ, выполняемых
на каждой стадии производства работ.

Дополнительно следует разрабатывать комплексный укрупненный календарный график


производства работ по объекту или комплексные укрупненные сетевые графики выполнения
работ по стадиям производства работ.

6.9 ППР на реконструкцию или ремонт предприятия (корпуса, цеха) разрабатывается в том
же объеме, как и на новое строительство, но с учетом особенностей производства работ на
действующем предприятии.

6.9.1 На строительном генеральном плане должны быть нанесены существующие сети и


коммуникации с выделением действующих, примыкание новых сетей и коммуникаций к
имеющимся, проезды, используемые строителями и монтажниками.

6.9.2 В календарном графике работ должен быть определен порядок совмещения


строительных и производственных процессов или сроки временной остановки предприятия
(корпуса, цеха) для производства строительно-монтажных работ.

6.9.3 В ППР на реконструкцию действующих производств особое внимание должно быть


уделено вопросам безопасности труда, а также мерам по обеспечению пожаробезопасности и
взрывобезопасности.
6.9.4 На строительном генеральном плане для работ по монтажу технологического
оборудования должны быть даны необходимые привязки, основные размеры и экспликации
строящихся зданий и сооружений, примыкающих к зоне монтажа и влияющих на основные
решения по организации площадки и производству монтажных работ, транспортные схемы и

40
CP A.08.05:2014

площадки укрупненной сборки, а также перечень основного монтажного оборудования, которым


определяются решения по организации монтажных работ.

6.9.5 При разработке ППР необходимо использовать документы и мероприятия,


разработанные в соответствии с требованиями NCM A.08.01.

6.10 ППР по устройству подземных и открытых выработок дополнительно должен содержать:

a) сводную ведомость потребности в горнопроходческом оборудовании по периодам


строительства;

b) технологические карты (схемы) на работы по выработкам и монтажу наиболее сложного


оборудования;

c) рабочие чертежи нетиповых подземных временных сооружений, приспособлений и


устройств;

d) решения по геодезическо-маркшейдерскому обслуживанию;

e) решения по защите окружающей среды, требующие проектной разработки.

6.11 ППР с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ


должен быть согласован также с отраслевым публичным органом, наделенным специальными
функциями контроля и государственного технического надзора за опасными производственными
объектами.

6.12 ППР для линейного строительства, транспорта и связи дополнительно должен


содержать:

a) календарный график, в котором следует приводить последовательность и сроки снятия


плодородного слоя почвы и выполнения земляных работ, поставки конструкций верхнего
строения железнодорожного пути, труб магистрального трубопровода, опор ЛЭП, развозки
плетей, сварки стыков, изоляционных работ и работ по испытанию конструкций и трубопроводов,
восстановлению плодородного слоя почвы и т. п.;

b) схематический план трассы или ее участков с указанием мест переходов через


естественные препятствия, гидрогеологических условий, расположения постоянных и временных
транспортных путей, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей связи, складов и других
сооружений и устройств, необходимых для строительства;

c) транспортные схемы и графики поставки материально-технических ресурсов,


использования и передислокации механизмов, приспособлений и транспортных средств;

d) технологические схемы на выполнение сложных видов работ, привязанные к конкретным


участкам трассы и местам переходов через естественные препятствия, предусматривающие
выполнение работ в специализированных потоках передвижными подразделениями (поездами,
колоннами, бригадами);

e) индивидуальные или типовые, привязанные к местным условиям строительные


генеральные планы переходов;

f) генеральные планы временных строительных баз (звеносборочных, сварочных,


битумоварочных, складских и др.), привязанные к конкретным участкам трассы, с решениями по
выбору площадок, временному отводу и условиям рекультивации земель.

6.13 В ППР при строительстве гидротехнических и водохозяйственных объектов в


календарном графике следует выделять монтаж гидроэлектромеханического оборудования и
конструкций. Специальные работы (закрытие гребенки, замыкание перемычек, преграждение
русла) следует включать в календарный график на основе решений по их выполнению, детально
разработанных в технологических картах и схемах.

41
CP A.08.05:2014

К числу работ, на которые необходимо составлять технологические схемы, следует также


относить разработку грунта в карьерах, его транспортирование и обработку при возведении
земляных плотин и плотин из каменной наброски и сооружении крупных каналов.

6.14 В проекте производства геодезических работ, дополнительно к 6.1, перечисление g),


должны приводиться:

a) на подготовительный период строительства:

- схема расположения и закрепления знаков внешней разбивочной сети здания;

- потребность в материальных и людских ресурсах;

- график выполнения геодезических работ;

b) на возведение объекта:

- точность и методы создания внутренней разбивочной сети здания;

- схема расположения и закрепления знаков сети, типы центров;

- точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных измерений,


исполнительных съемок;

- потребность в материальных и людских ресурсах;

- график выполнения геодезических работ;

c) на период наблюдения за смещениями и деформациями зданий и сооружений:

- точность, методы, средства и порядок производства наблюдений за смещениями и


деформациями объектов строительства;

- схема геодезической сети, точность и методы ее построения;

- типы центров знаков;

- график выполнения работ;

d) мероприятия по обеспечению сохранности опорных и деформационных знаков.

6.15 При разработке проекта производства геодезических работ на выполнение отдельных


видов работ (монтажных и др.) в его состав следует дополнительно включать:

- указания по точности и методам производства геодезических работ при создании


разбивочной сети здания, сооружения и детальным разбивкам;

- схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы их


закрепления, конструкции геодезических знаков, а также мероприятия по их сохранности;

- перечень исполнительной геодезической документации.

6.16 Для контроля и оценки контроля качества строительных работ в состав ППР включают
перечень средств измерений и испытательного лабораторного оборудования с указанием
последней поверки и аттестации, а также перечень лабораторных журналов и исполнительной
лабораторной документации.

42
CP A.08.05:2014

6.17 При выполнении расчета технико-экономической эффективности вариантов основных


технических решений в качестве базового должен быть принят вариант с традиционной широко
применяемой технологией монтажа (заменяемая техника).

6.18 Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в


организационно-технологической документации в строительстве определяется NCM A.08.02.

6.19 В ППР включают только те решения по охране труда и технике безопасности, которые
требуют проектной разработки (крепление стенок котлованов, временное крепление конструкций
и т.д.). В остальных случаях следует ссылаться на соответствующие нормативные
документы. Отдельным разделом выделяются решения по охране окружающей среды и охране
труда.

6.20 Запрещается приводить в составе ППР материалы, по которым имеется проектная


документация (индивидуальные технологические карты, чертежи средств малой механизации и
т.п.). Не должны включаться типовые графические и текстовые материалы, на них следует
давать соответствующие ссылки.

6.21 При выполнении работ, связанных с выходом на проезжую часть эксплуатируемых


автомобильных дорог, обязательным приложением к ППР являются схемы организации
движения (согласованные Управлением по надзору за транспортом и дорожным движением в
установленном порядке).

6.22 В ППР необходимо указать весь перечень исполнительной документации, которую


необходимо вести на объекте.

7 Порядок согласования и утверждения проекта производства работ


7.1 ППР согласовывается:

- с главным архитектором (начальником строительного отдела) местного исполнительного


комитета (если увеличена граница производства работ на период строительства объекта
в сравнении с выделенной границей производства работ по проекту и согласованной в
установленном порядке);

- национальным научно-практическим центром гигиены и эпидемиологии, в случае


обоснованных отступлений от требований санитарных правил;

- управлением по надзору за транспортом и дорожным движением района (города), на


территории которого производится строительство объекта, если возникает необходимость
в изменении организации движения транспорта или пешеходов;

- органами государственного пожарного надзора районных (городских) отделов по


чрезвычайным ситуациям при отступлении от норм и при наличии разработанных
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на строительной площадке.

7.1.1 Строительный генеральный план также должен согласовываться с организацией,


устанавливающей башенный кран на объекте или с организацией-владельцем других кранов
большой грузоподъемности.

7.1.2 Проект производства субподрядных работ должен согласовываться с генеральной


подрядной организацией.

7.1.3 ППР утверждается главным инженером (техническим директором) генподрядной или


субподрядной строительной организации.

7.2 ППР на реконструкцию и модернизацию действующего предприятия, здания и


сооружения должен быть согласован с дирекцией предприятия, организацией-заказчиком.

43
CP A.08.05:2014

Отдельные разделы ППР на монтаж (демонтаж) технологического оборудования подлежат


согласованию со следующими организациями:

- график передачи оборудования в монтаж (демонтаж) — с дирекцией строящегося


(действующего) предприятия и монтажной организацией;

- технологические схемы монтажа (демонтажа) технологического оборудования,


предусматривающие переоборудование грузоподъемных механизмов или приложение к
ним нагрузок, отличающихся от паспортных, — с заводом-изготовителем;

- технологические схемы, предусматривающие использование в процессе монтажа


оборудования строительных конструкций зданий и сооружений, — с проектной и
монтажной организациями;

- технологические схемы монтажа оборудования при вынужденных отклонениях от


технических условий заводов-изготовителей на монтаж — с заводом-изготовителем и
дирекцией строящегося (действующего) предприятия.

7.3 Проект производства геодезических работ при строительстве зданий выше девяти
этажей, а также сложных, экспериментальных объектов, разрабатываемый специализированной
организацией, должен согласовываться с главным инженером генеральной подрядной
строительно-монтажной организации, с геодезической службой строительно-монтажной
организации и утверждаться руководителями организации-исполнителя и организации-заказчика
проектной документации.

7.4 Заказчик выдает разрешение на производство работ только при наличии согласованного
и утвержденного ППР.

7.5 Процедура внутреннего рассмотрения (экспертизы) ППР устанавливается строительной


организацией.

7.6 Заказчик обязан рассмотреть и согласовать (или дать мотивированный отказ в


согласовании) ППР в срок не более 10 дней со дня поступления.

8 Оформление и внедрение проекта производства работ

8.1 Оформление проекта производства работ

8.1.1 Оформление текстовых и графических материалов ППР осуществляется в соответствии


с GOST 21.101.

a) текстовые и графические материалы, согласно GOST 21.101, комплектуют, как правило,


в следующем порядке:

- обложка;

- титульный лист;

- содержание;

- состав проекта;

- пояснительная записка;

- основные чертежи, предусмотренные строительными нормами и правилами.

b) поскольку требования GOST 21.101 носят в основном рекомендательный характер, для


удобства разработки и ознакомления с ППР, желательно проект разделять на следующие
основные части:

44
CP A.08.05:2014

- общие данные;

- пояснительная записка;

- графическая часть;

- приложения.

8.1.2 Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой
документации для строительства приведен в приложении В, GOST 21.101.

8.1.3 Текстовые и графические материалы ППР должны быть выполнены в соответствии с


требованиями GOST 2.105 и GOST 2.104 на листах стандартного формата, согласно GOST
2.301, с рамкой и штампом установленной для каждого листа формы, согласно приложению Д,
GOST 21.101.

8.1.4 При составлении пояснительной записки, согласно GOST 2.105, следует


руководствоваться требованиями:

a) необходимо придерживаться единой для всех разделов в составе пояснительной записки


последовательности нумерации глав, разделов, пунктов, подпунктов (т.е. должен быть
пронумерован каждый абзац пояснительной записки). Аналогичным образом следует нумеровать
входящие в пояснительную записку таблицы, схемы, рисунки и т.д.;

b) текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований:

- при изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен»,


«следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается»,
«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова
- «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.;

- допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа,


например «применяют», «указывают» и т.п.;

- в документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и


определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии -
общепринятые в научно-технической литературе;

- если в документе принята специфическая терминология, тогда должен быть перечень


принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в
содержание документа;

- в тексте документа не допускается:

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие


по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных
слов и терминов в румынском языке;

 применять произвольные словообразования;

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами румынской орфографии,


соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе;

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр,
за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

45
CP A.08.05:2014

8.1.5 Согласно GOST 2.105, количество иллюстраций должно быть достаточным для
пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа
(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны
быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

a) иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими


цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А.3;

b) допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные


непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок;

c) допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер


иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных
точкой. Например - Рисунок 1.1;

d) при ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 2» при


сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

e) иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные


(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных
данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали изделия.

8.1.6 Согласно GOST 2.105, таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства
сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание,
быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над
первой частью таблицы.

8.1.7 Согласно GOST 2.105, если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в
документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены,
и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным,
расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

8.1.8 Согласно GOST 2.105, примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют
требования документа или способствуют более краткому их изложению.

8.1.9 Чертежи графической части (планы и разрезы) должны выполняться в масштабах


установленных GOST 2.302, при этом стройгенплан выполняется, как правило, в масштабе 1:200
и 1:500. Технологические схемы допускается выполнять в произвольном масштабе, при условии
соблюдения основных пропорций и указания фактических размеров, отметок и т.п., согласно SM
GOST 2.701.

8.1.10 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности


информацией:

a) масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других


случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС;

b) чертежи ППР кранами рекомендуется выполнять в масштабе 1:50 - 1:200, а отдельные


детали в масштабе 1:10 - 1:20, стройгенплан - в масштабе 1:500.
8.1.11 Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, технических
требованиях, таблицах, чертежах и спецификациях, составлен в дополнение к SM GOST 2.316 и
приведен в приложении Г, GOST 21.101.

46
CP A.08.05:2014

8.1.12 ППР может выпускатся в переплетенном виде (формат 210×297 мм или 297×420 мм) в 2-
х экземплярах. После согласования и утверждения один из них передается заказчику, второй
остается у подрядчика.

8.1.13 Титульный лист ППР может соответствовать форме, приведенной в приложении F или G.
Если ППР разработан проектной или какой-либо другой сторонней организацией, на титульном
листе должна быть проставлена подпись руководителя этой организации (под грифом
«Разработано»), заверенная печатью организации.

8.2 Внедрение проекта производства работ

8.2.1 В процессе внедрения ППР осуществляется учет фактического эффекта от внедрения


ППР в сравнении с расчетным. Эту работу может осуществлять его разработчик совместно со
строительной организацией в порядке авторского надзора.

8.2.2 Оплата за эту работу производится по договору с генподрядчиком (техпомощь) или с


генпроектировщиком (авторский надзор).

8.2.3 При ведении авторского надзора необходимо учитывать изменения, возникающие в ходе
строительства, в сравнении с условиями, предусмотренными ППР, путем внесения
соответствующих изменений в чертежи.

8.2.4 Разработчик ППР должен анализировать причины полученных расхождений между


расчетным и фактическим эффектом и совместно со строительной организацией добиваться
использования вскрываемых резервов повышения производительности труда и снижения
себестоимости строительства.

8.2.5 Фактический экономический эффект является показателем для строительной


организации. Он может учитываться на весь объем работ или на часть этого объема,
выполненного за отчетный период.

8.2.6 Фактический экономический эффект должен определяться по данным строительной


организации и, в необходимых случаях, научно-исследовательской организацией в области
экономики строительсва и нормировании труда.

Работа строительных машин должна учитываться по фактически отработанному времени,


трудозатраты - по нарядам бригад, выданным на данные виды работ, транспортные расходы от
приобъектного склада до места работ - по учетным документам.

8.2.7 При отсутствии на строительстве объектного учета указанных в 8.2.6 данных допускается
определять фактический экономический эффект как долю от фактического экономического
эффекта, полученного строительным участком за рассматриваемый период, пропорционально
стоимости выполненных работ.

8.2.8 Расчетный и фактический экономический эффект за отчетный период оформляется


двухсторонним актом, разработчиком ППР и строительной организацией.

47
CP A.08.05:2014

Приложение A
(нормативное)

Форма технического задания на выполнение работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

по теме: Разработка проекта производства работ в составе:

1. Основание для выполнения работ: договор № __________ от ___ ___________ 20___г.

2. Исходные данные для проведения работ _________________________________________


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ: ______________________________________________________

начало: ____ ____________ 20___г.;

конец: ____ ____________ 20___г.

4. Основные требования, предъявляемые к выполнению работ, в том числе соответствие


требованиям строительным нормам, стандартам, техническим условиям ___________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Область применения __________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

6. Перечень технологической документации, передаваемой по окончании работ и ее


комплектность ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Порядок приемки работ _______________________________________________________


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Другие требования, в том числе особые условия строительно-монтажных работ,


необходимость авторского надзора ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9. Перечень исходной технической документации, прилагаемой к техническому заданию:


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Исполнитель Заказчик
___________________________________ ___________________________________
(должность) (должность)

___________________________________ ___________________________________
(фамилия, имя, подпись) (фамилия, имя, подпись)

М.П. М.П.

«___» _________________ 20___г. «___» _________________ 20___г.

48
CP A.08.05:2014

Приложение B
(справочное)

Форма календарного графика производства работ по объекту (виду работ)


Календарный график производства работ

Объем работ Требуемые машины График


Затраты Продолжитель- Численность Состав
Число работ
Наименование работ Единица Количество труда, Наименование Число ность работы, рабочих бригады
смен (дни,
измерения чел.-дн. маш.-смен дн. в смену
месяцы)

Исполнитель _______________________ _____________________


(фамилия, имя) (подпись)

49
CP A.08.05:2014

Приложение C
(справочное)

Форма графика поступления на объект строительных конструкций,


изделий, материалов и оборудования

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов


и оборудования

Наименование строительных График поступления


Единица Количество
конструкций, по дням, неделям,
измерения
изделий, материалов и оборудования месяцам
1 2 3 4

Исполнитель _______________________ _____________________


(фамилия, имя) (подпись)

50
CP A.08.05:2014

Приложение D
(справочное)

Форма графика движения рабочих кадров по объекту

График движения рабочих кадров по объекту

Наименование профессий Среднесуточная численность рабочих по


рабочих (отдельно для Численность месяцам, неделям, дням
генподрядной и субподрядной рабочих
1 2 3 и.т.д.
организаций)
1 2 3

Исполнитель _______________________ _____________________


(фамилия, имя) (подпись)

51
CP A.08.05:2014

Приложение E
(справочное)

Форма графика движения основных строительных машин по объекту

График движения основных строительных машин по объекту

Среднесуточное число машин по дням, неделям,


Единица Число
Наименование месяцам
измерения машин
1 2 3 и.т.д.
1 2 3 4

Исполнитель _______________________ _____________________


(фамилия, имя) (подпись)

52
CP A.08.05:2014

Приложение F
(справочное)

Форма титульного листа сводного ППР

_________________________________________________________________________________
(наименование генподрядной организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________
(должность технического руководителя)

_______________________________
(наименование генподрядной организации)

_______________________________
(фамилия, имя, подпись)

М.П.

«___» _________________ 20___г.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на _______________________________ в 20___г.
(наименование вида работ)

_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

«СОГЛАСОВАНО»

_______________________________
(должность технического руководителя)

_______________________________
(наименование организации заказчика)

_______________________________
(фамилия, имя, подпись)

М.П.

«___» _________________ 20___г.

53
CP A.08.05:2014

Приложение G
(справочное)

Форма титульного листа ППР на отдельные виды работ


_________________________________________________________________________________
(наименование подрядной организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________
(должность технического руководителя)
_______________________________
(наименование подрядной организации)
_______________________________
(фамилия, имя, подпись)

М.П.

«___» _________________ 20___г.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на _______________________________ в 20___г.
(наименование вида работ)
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

«СОГЛАСОВАНО»

_______________________________
(должность технического руководителя)

_______________________________
(наименование организации заказчика)

_______________________________
(фамилия, имя, подпись)

М.П.

«___» _________________ 20___г.

«СОГЛАСОВАНО»

_______________________________
(должность технического руководителя)

_______________________________
(наименование генподрядной организации)

_______________________________
(фамилия, имя, подпись)

М.П.

«___» _________________ 20___г.

54
CP A.08.05:2014

Библиография

[1] Закон №. 163 от 09.07.2010 о разрешении выполнения строительных работ. (Опубликован:


03.09.2010 в Monitorul Oficial Nr. 155-158 статья №: 549).

[2] Закон №. 721 от 02.02.1996 о качестве в строительстве. (Опубликован: 25.04.1996 в Moni-


torul Oficial Nr. 25 статья № : 259. Дата вступления в силу: 25.07.1996).

[3] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства


работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат
1989.

[4] Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85* “Разработка проектов организации строительства


и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и
сооружений”, Москва Стройиздат 1990.

[5] Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85* “Разработка проектов организации строительства


и проектов производства работ для промышленного строительства”, Москва Стройиздат
1990.

[6] Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства


работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85*), Москва Стройиздат
1988.

[7] ВСН 193-81 Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу


строительных конструкций. ММСС СССР. Москва 1985.

55
CP A.08.05:2014

Содержание
1 Область применения .................................................................................................................... 28

2 Нормативные ссылки ................................................................................................................... 28

3 Термины и определения .............................................................................................................. 29

4 Общие положения ........................................................................................................................ 30

5 Разработка проекта производства работ ................................................................................... 33

6 Состав и содержание проекта производства работ .................................................................. 36

7 Порядок согласования и утверждения проекта производства работ ...................................... 43

8 Оформление и внедрение проекта производства работ .......................................................... 44


8.1 Оформление проекта производства работ ................................................................................ 44
8.2 Внедрение проекта производства работ .................................................................................... 47

Приложение A (normativă) Форма технического задания на выполнение работ .................... 48

Приложение B (рекомендуемое) Форма календарного графика производства работ по


объекту (виду работ) ........................................................................................................................... 49

Приложение C (рекомендуемое) Форма графика поступления на объект строительных


конструкций, изделий, материалов и оборудования ........................................................................ 50

Приложение D (рекомендуемое) Форма графика движения рабочих кадров по объекту ..... 51

Приложение E (рекомендуемое) Форма графика движения основных строительных машин


по объекту ............................................................................................................................................ 52

Приложение F (рекомендуемое) Форма титульного листа сводного ППР .............................. 53

Приложение G (рекомендуемое) Форма титульного листа ППР на отдельные виды работ . 54

Библиография ..................................................................................................................................... 55

Конец перевода

56
CP A.08.05:2014

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii


CT-C 01 "Normative şi standarde metodico-organizatorice"
care au acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte Petru EREMEEV Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


şef-adjunct al Direcţiei reglementări tehnico-eco-
nomice

Secretar, membru Maria DAVID Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


consultant principal al Direcţiei reglementări teh-
nico-economice

Reprezentant al Valeriu GAINA Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


MDRC şef al Direcţiei juridice

Membri Gheorghe CROITORU Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


şef al Direcţiei reglementări tehnico-economice

Agafia CALESTRU Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


director adjunct al Direcţiei generale construcţii,
arhitectură şi locuinţe

Maria GUŢU Inspectoratul Principal de Stat pentru Suprave-


gherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consu-
matorilor,
inspector principal

Tatiana ROZOMBAC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


șef al Direcției financiare, contabil-șef

57
CP A.08.05:2014

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amenda-
mentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţii
periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Por-
talul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii
periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea
referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

58
CP A.08.05:2014

Ediție oficială

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII


CP A.08.05:2014
”Executarea şi recepţia construcţiilor
Instrucţiuni privind elaborarea proiectelor de execuție a lucrărilor de construcţii-montaj”
Responsabil de ediție ing. L. Cușnir

Tiraj 100 ex. Comanda nr. 253

Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenței 6/1
www.incercom.md

59

S-ar putea să vă placă și