Sunteți pe pagina 1din 2

Operator economic autorizat ANRE

S.C. INSTALATII R.C. S.R.L. IASI

Nr________din____________

FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE VERIFICARE TEHNICĂ A


INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE LA
CONSUMATORII CASNICI

Consumator ..................................................Dosar tehnic nr. .....................Localitatea........................


Str. ..............................................................nr..........bloc......................sc. .....................etaj.........ap....
Opreraţii periodice de verificare tehnică,la instalaţia de utilizare,confirmate prin prezenta fişă,
(obligatorii la intervale de maxim 2 ani):
- verificarea arzătoarelor şi stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente ;
- curăţirea arzătoarelor şiînlocuirea celor defecte pe cheltuiala consumatorului;
- verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;
- verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie cu spumă de
apă cu săpun ;
- verificarea funcţionării echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenţa instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei
de alimentare cu energie electrică a acestora după caz;
- verificarea funcţionării aparatelor de măsurare,control,reglare şi de siguranţă; demontarea/debranşarea punctelor de
consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;
- demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;
- verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;
- verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse şi prezentarea de către consumator a dovezii de
curăţire a acestora de către un agent economic autorizat conformreglementărilor în vigoare;
- verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente,situate pe instalaţia de utilizare, în proprietatea consumatorului;
- verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare;
Concluzie *

Semnături
Verificare Nr. ordin Nr. şi data documentului Neconformităţi Corecţii

Şef . Echipă
Consumator
(data seerviciu care atestă verificarea constatate efectuate
efectuarii) aparatelor consumatoare de (nereguli /data (măsuri
combustibili gazoşi deficienţe) aplicate)
efectuată de agenţi
economici autorizaţi de
ISCIR

*Concluzie: instalaţia îndeplineşte/NU îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă, prevăzute în


Norme Tehnice pentru exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale

F 751-06-05,rev.3
Operator economic autorizat ANRE
S.C. INSTALATII R.C. S.R.L. IASI

FIŞA DE EVIDENŢĂ A INSTALAŢIEI DE UTILIZARE

Numele abonatului........................................................................................................

Adresa punctului de consum :

Loc............IASI..........................,Str................................................... bl....... sc......ap.........

Cod abonat ………………………………………,Cod instalaţie……………………………………

Schiţa instalaţiei :

Încăperea Total
0,2 0,25 0,4 0,67 1 2,00
Cameră
CT
Bucătărie
Baie
Antreu
Spălătorie

F 751-06-04,rev.2