Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Relații Internaționale Stiințe Politice și Administrative.Administrație Publică.

Modernizarea Administației Publice prin


intermediul Guvernării Electronice.

A elaborat:Carpov Victoria

A verificat:Zubco A. dr.conf.univ

Chișinău 2020
Cuprins:
1.Introducere.

2.Modernizarea AP cu ajutorul E-Guvernării.

3.Concluzii și Recomandări.

4.Bibliografie.
Introducere
Guvernarea Electronică repreprintă o nouă treaptă de dezvoltate a societății și nu în ultimul
rînd a civilizării,ceea ce devine a fi un bun avantaj dar și o necesitate pentru cetățenii din orice
țară inclusiv și pentru Republica Moldova care cu pași mici dar siguri merge spre
modernizare.Aflîndune într-o continuă dezvoltate în diferite domenii lumea se află într-o
permanentă schimbare îndeosebi ce ține de tehnologiile informaționale și de
comunicare,internetul devine să fie la nivel global o necesitate prin multiplile sale funcții și una
dintre ele este funcția de informare. Ca și toate domeniile ce au trecut prin mai multe etape de
dezvoltare pînă în prezent la fel și domeniul politic ce din anii 2006 de cînd Guvernul RM aprobă
Concepția guvernării electronice de unde apare primul portal de prestare a unor servicii publice
computerizate,administrația publică devine mai transparentă și mai aproape de cetățenii
săi.Mai tîrziu într-un pas cu evoluția în anul 2010 Guvernul RM inițiază proiectul de E-
Transformare a guvernării unde are loc noi schimbări dar și complectări cu mai multe rubrici de
acordare a serviciilor publice,scopul principal ai acestui proiect fiind:informarea,transparența
dar și modernizarea serviciilor publice.
Guvernarea electronică este mai întîi de toate o necesitate, prin aplicarea sa AP și serviciile pe
care le prestează trebuie să corespundă tuturor cerințelor pentru o AP modernă.
Principalele principii a E-guvernării pe care se bazează și de fapt pentru ce a fost înființată și
care sunt scopurile acesteea:

1.Transparență și parteneriat-toate activitățile să fie desfășurate într-un mod


transparent,discutate public cu luare în calcul a tuturor propunerilor din ambele părți.

2.Acces la informare-respectarea dreptului fundamentale la informare a tuturor cetățenilor.

3.Orientare socială-orice activitate să fie în interesul cetățenilor .

Obiectivele principale a E-guvernării sunt:

-reducerea blocajelor,acces direct,efectuarea unor servicii pe o perioadă mai scurtă,reducerea


birocrației.

Acest program este un prim pas pentru ca cetățenii și mediul de afaceri să poată beneficia de
servicii fără contactul direct cu instituțiile publice şi de a fi într-un pas cu ţările dezvoltate.
Pentru a obține un oarecare act, este nevoie de mult timp, efort, nervi, consultări, aşteptări la
coadă şi alte obstacole birocratice. Pe când în majoritatea ţărilor europene, spre exemplu,
programările, achitarea serviciilor sau rezervarea lor se face online, iar contactul cu funcţionarul
se reduce la minimum. Astfel, implementarea e-serviciilor va facilita activitatea accesibilă şi
majoritatea serviciilor se vor efectua online, fără a pierde timp și bani în discuţiile cu
funcţionarii publici.
Modernizarea AP prin intermediul E- Guvernări
Cetățenii RM suntem într-o relație permanentă cu AP pentru că ne adresăm la instituțiile
publice cu diferite probleme chear de la naștere pentru a primi un certificat,apoi un buletin, fie
ajutor material sau certificate de urbanism,componența familiei sau deschiderea unei
afaceri,deaceea E-guvernarea este un avantaj în primul rînd pentru cetățeni,dar și pentru
funcționarii publici căci pentru a presta un serviciu este nevoie de timp și liniște pentru a nu
comite greșeli și a începe totul de la început,sau într-o situație mai dificilă cînd greșelea nu este
observată și persoana este nevoită să se reîntoarcă și din nou să piardă mult timp.
În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.Prin semnarea acestor documente,
Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituții democratice, în conformitate cu
standardele și regulile Uniunii Europene,cu toate acestea, reforma administrației publice, atât
la nivel central, cât și la nivel local, este una dintre restanțele majore în implementarea
Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2014-2015.Pentru a avea o AP modernă pentru
următorii ani au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 966 din 09
august 2016 „Pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor
publice pentru anii 2017-2021”.Acest act normativ a fost aprobat pentru realizarea obiectivelor
ce țin de modernizarea serviciilor publice prevăzute în Strategia privind reforma administrației
publice pentru anii 2016-2020 şi Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
2016-2018. În aceste proiecte este prevăzut un set de acțiuni, precum aprobarea „Metodologiei
privind reingineria serviciilor publice”, „Metodologiei privind digitalizarea serviciilor publice”,
„Standardelor universale minime de calitate pentru serviciile publice administrative” şi
„Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra
plată”.Acțiunile respective sunt conexe şi trebuie corelate cu acțiunile stabilite în Planul de
acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 şi Planul de
acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de descentralizare 2012-2018. Potrivit
Strategiei privind reforma administrației publice, procesul de modernizare a serviciilor publice
începe cu reingineria serviciilor publice, ceea ce presupune regândirea fundamentală şi
redesignul serviciilor publice în locul operării îmbunătățirilor. Astfel, vor fi eliminate serviciile
publice depăşite de timp sau comasate mai multe servicii în unul. După realizarea procesului de
reinginerie, serviciile publice urmează a fi digitalizate. Astfel, va fi asigurat accesul on-line la
toate serviciile publice administrative, inclusiv la nivel local. Serviciile publice trebuie să fie
prestate strict în limitele standardelor de calitate. Acest fapt va asigura un nivel înalt de
satisfacție a cetățenilor în legătură cu serviciile publice livrate.
Modernizarea serviciilor publice la general trebuie să urmărească plasarea în centrul atenției a
cetățeanului şi nu a instituției furnizoare, să integreze pe cât posibil toate procesele aferente
unui serviciu şi să garanteze securitatea informațiilor colectate sau prelucrate. Modernizarea
unei țări nu este posibilă fără modernizarea graduală și constantă, la toate nivelurile, a tuturor
componentelor politice și sociale ale statului dar și o modernizare în toate domeniile.La etapa
actuală AP mai necesită unele schimări.
Concluzii și Recomandări:
Republica Moldova se află într-un proces de modernizare,chear dacă ne aflăm într-n secol atît
de civilizat cu atîtea posibilități și tehnologii,cu părere de rău populația Republicii Moldova se
află doar la începutul trecerii dintre trecut spre un nou viitor civilizat.Din anii 1994 politicienii
care au fost la guvernare pînă în prezent au condus țara în direcția în care aveau ei nevoie,au
fost elaborate și legi bune dar sunt și legi care au condus țara în mîinile sărăciei cu majorări de
tarife,prețuri și multe alte evenimente în uma cărora cetățenii și-au pierdut încrederea în
politicieni fie șef de stat,miniștri,primari sau deputați.Pentru a fi un stat puternic și un stat
modern este nevoie de încredere din partea cetățenilor săi.La moment cetățenii RM se împart
în trei mari grupe cei ce pleacă peste hotare la muncă sau se stabilesc cu traiul într-o altă țară
vin cu alte idei din țara vizitată și sunt mai civilizați și încep să ceară de la aut.publice cît stimă
atît și profesionalism, a doua grupă de oameni care locuiesc aici, primesc un salariu pe un card
bancar și la rîndul său pot face și achitări onnline dar și programări muncesc într-un anumit
domeniu și sunt cointeresați de tot ce se petrece în țară și a treea grupă care este departe de
politică nu muncesc legal,nu cunosc dar și nu au încredere în autoritățile publice și serviciile
prestate online.Există unele instituţii ale statului eficiente şi moderne la etapa actuală ce duce
la dezvoltarea social-economice a Republicii Moldova şi crearea unei economii de piaţă
eficiente. Pentru a atinge obiectivele pe termen mediu prevăzute în Strategia Naţională de
Dezvoltare „Moldova 2020”, instituţiile administraţiei publice vor deveni nu doar mai
competente în domeniile prioritate, dar şi mai capabile să planifice, să aloce resurse şi să
realizeze acţiuni complexe, combătînd, în acelaşi timp, managementul defectuos şi
corupţia,ceea ce se petrece în ultimii ani dar fără mari succese dearece avem un sistem
judecătoresc nedrept ,și de cele mai dese ori dreptatea e tot de partea liderilor politici sau
pentru cei cu un venit mai mare dar nu pentru cetățeni.

Recomandări:
1.Toate schimbările încep de la fiecare persoană în parte,fiecare poate aduce schimbări majore
începînd cu cultura și finisînd cu educația,încadrarea în diverse proiecte ce ține de
modernizarea statului,pentru că toată puterea e în mîinile unui popor statul suntem noi
oamenii și nu invers.
2. Autorităţile trebuie să asculte şi să analizeze problemele cu care se confruntă cetăţenii şi să
elaboreze soluţii eficiente,spre exemplu problema salariilor mici, migrarea,impozite
mari,servicii comunale scumpe și prețuri exagerate,pentru că un stat modern are nevoie și de o
populație.
3.Capacităţile şi abilităţile serviciului public pentru acordarea serviciilor publice cu utilizarea
unor metode şi tehnologii noi trebuie dezvoltate. De asemenea, este necesară eficientizarea
activităţii administraţiei publice prin corelarea costurilor acesteia cu capacitatea de a produce
rezultate calitative.
4.Pe lîngă achitările online a serviciilor comunale pentru un stat modern eu recomand să
trecem și la colectarea datelor,a indicilor contoarelor online pentru că doar în RM se mai
colectează datele direct de la domiciliu pe timpul rece sau cald cu un salariu mic.
5.Schimbări în modul de acordare a serviciilor de către administraţie cetăţenilor, inclusiv
aspectele ce ţin de amplasare, cost, viteză şi satisfacţia clienţilor,și nu numai la nivel central dar
și local pentru că în unele localități timpul sa oprit și sunt departe de civilizare.
Bibliografie:

1.Constituția RM Art.20 cu privire la Accesul liber la justiție.


Articolul 32 cu privire la libertatea opiniei și exprimării.
Articolul 34 Dreptul la informație.
2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 966 din 09 august 2016 „Pentru aprobarea
Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”
3.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei privind reforma
administraţiei publice pentru anii 2016-2020 nr. 911 din 25.07.2016. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 256-264 din 12.08.2016.
4.Planul de acțiuni al UE prin egov pentru anii 2016-2020.
5.Servicii publice administrative prestate la nivel local: diagnostic şi oportunități de e-
transformare. În: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/ Administrarea
Publică, nr. 2, 2018 134 inclusive_growth/servicii-publice-administrative-prestate-la-nivel-local--
diagnos.html
6. Ion Popovici MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE - PRIORITATE A PROCESULUI DE
REFORMĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE .Tribuna tânărului cercetător 10 aprilie 2018.
7.Pârvan V., Raport de monitorizare a implementării Strategiei privind reforma administrației
publice pentru anii 2016-2020. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”,
Chişinău, 2018.