Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Disciplina : EducaŃie tehnologică


Modul : Domenii profesionale
Unitatea de învăŃare : EvoluŃia pieŃei muncii
Clasa : a VIII-a
Nr. ore : 1
Loc desfaşurare : Sala de clasă
Tip lecŃie : Evaluare
Profesor : Marin Georgeta Virginia
Data :

TEMA “PiaŃa muncii”

A. Structurarea conŃinutului

A1. Evaluarea cunoştinŃelor

B. Necesitatea studierii temei – Evaluarea cunoştinŃelor dobândite în domeniul


meseriilor, profesiilor, rutelor de formare profesională în scopul realizării unei
opŃiuni pentru continuarea studiilor.

C. Contextul în care se realizează lecŃia

ExperienŃa de învăŃare Cuvinte cheie Mijloace de învăŃare


a elevilor Lb. Lb. engl. Lb. franc.
rom.
Elevii cunosc: Meserii Trade Métier Test de evaluare scrisă
- rutele de formare Profesii Profession Profession Grilă de rezolvare şi
profesională oferite de OcupaŃii Profession Occupation notare
învăŃământul românesc Muncă Work / Travail
- diferite domenii Labour
profesionale;
- întocmirea unui CV;
- cerinŃele actuale de pe
piaŃa muncii.

D. CompetenŃe

Cod Capacitate Comportament CondiŃii de probare Criterii


obiectiv de
reuşită
O1 Să rezolve Rezolvă testul Completând 80%
cerinŃele din testul individual răspunsurile pe Foaia
de evaluare. de test

prof. MARIN Georgeta Virginia 1


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
E. Evaluare

Cod ConŃinut item Timp Punctaj


item
I 1 CitiŃi cu atenŃie afirmaŃiile de mai jos şi încercuiŃi litera din 5 min 10
dreptul răspunsului pe care îl consideraŃi corect:
1. Persoana care execută piese metalice prin prelucrarea la strung
se numeşte:
a) tâmplar; b) strungar: c) tehnician
2. Este ocupaŃie din domeniul serviciilor:
a) miner; b) brutar; c) cizmar
3. Care dintre următoarele meserii este ocupaŃie din domeniul
industrie uşoară?
a) şofer; b) Ńesător; c) ospătar
4. Datele despre activitatea profesională sunt prezentate în:
a) CV; b) scrisoare de prezentare; c) scrisoarea de mulŃumire
I 2 CitiŃi cu atenŃie apoi realizaŃi corespondenŃa între literele din 10 30
coloana A care prezintă domenii ocupaŃionale şi cifrele din min
coloana B care desemnează ocupaŃiile corespunzătoare.
Coloana A Coloana B
a. silvicultură 1. cizmar
b. construcŃii şi lucrări publice 2. vânzător
c. industrie textilă şi pielărie 3. brutar
d. estetica şi igiena corpului 4. frizer
e. fabricarea produselor din lemn 5. tâmplar
f. industrie alimentară 6. croitor
g. comerŃ 7. coafor
8. patiser
9. pădurar
10. zidar
I 3 CompletaŃi spaŃiile libere ale afirmaŃiilor de mai jos, astfel încât 10 30
acestea să fie corecte. min
1. Activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie de
conducere reprezintă ............................................
2. OcupaŃia este o activitate ................., aducătoare de
...........
3. Filiera vocaŃională cuprinde profilurile: ....................
...........................................................................................
4. Munca este o activitate ........................................, specific
......................., prin care se obŃin ............................ necesare
trebuinŃelor.
I 4 CitiŃi cu atenŃie afirmaŃiile de mai jos. ÎncercuiŃi litera A în cazul 10 5
în care consideraŃi că afirmaŃia este adevărată sau litera F, în min
cazul în care consideraŃi că afirmaŃia este falsă.
1. Vârsta la care conform ConstituŃiei României o persoană poate
dobândi statutul de salariat este de 14 ani.

prof. MARIN Georgeta Virginia 2


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
A F
2. Scopul principal al unei instituŃii este de a obŃine profit.
A F
I5 ImaginaŃi-vă că doriŃi să vă înscrieŃi la un liceu cu profil sportiv. 10 15
CompletaŃi CV-ul de mai jos astfel încât să reiasă că posedaŃi min
aptitudini sportive.
Nume şi prenume:
Data şi locul naşterii:
Studii:
PerformanŃe sportive:
ActivităŃi extraşcolare:
Hobby-uri:

Se acordă 10 puncte din oficiu

Grilă de rezolvare şi notare

I1. 1-b; 2-c ; 3-b ; 4-a .


2,5 puncte X 4 răspunsuri corecte = 10 puncte

I2. a-9; b-10 ; c-1 şi 6 ; d-4 şi 7 ; e-5 ; f-3 şi 8 ; g-2 ;


3 puncte X 10 răspunsuri corecte = 30 puncte

I3. 1 – funcŃia; 2 - utilă; venit; 3 – militar, sportiv, pedagogic, artistic; 4 – conştientă,


umană, bunuri.
3 puncte X 10 răspunsuri corecte = 30 puncte

I4. 1 – F; 2 – A
2,5 puncte X 2 răspunsuri corecte = 5 puncte

I5
2,5 puncte X 6 răspunsuri corecte şi complete = 15 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu

F. Anexe: Test de evaluare, Grilă de rezolvare şi notare

G. Bibliografie:

Nr crt Autor Titlu Editură


1. NeamŃu Carmena şi EducaŃie tehnologică – LVS Crepuscul,
colectiv manual pentru clasa a VIII-a Ploieşti, 2007
2. Berebente Leontina şi Ghid de evaluare pentru Pro Gnosis,
colectiv EducaŃie tehnologică Bucureşti, 2001

prof. MARIN Georgeta Virginia 3


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi
H. Desfăşurarea lecŃiei

Timp SecvenŃa lecŃiei Activitate prof. Activitate elevi Arii de conŃinut Metode de Mijloace
evaluare didactice
2 SecvenŃa Verifică prezenŃa şi starea
min introductivă de sănătate, notează Numesc elevii
absenŃii. absenŃi.
2 AnunŃarea titlului AnunŃa tema lecŃiei şi Ascultă atenŃi şi ExplicaŃia
min şi a obiectivelor obiectivele urmărite. pregătesc
instrumentele de
scris.
40 Evaluarea Împarte fiecărui elev câte A1 Test de scris Fişe de evaluare
min un test de evaluare a Grila de
cunoştinŃelor. rezolvare şi
Solicită elevilor să rezolve notare
testul. Rezolvă testul
1 SecvenŃa de AnunŃă materialele care Ascultă şi ExplicaŃia Caiete
min încheiere trebuie pregătite pentru ora notează pe
următoare. caiete.
Salută şi părăseşte sala.
Salută.

prof. MARIN Georgeta Virginia 4


Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi