Sunteți pe pagina 1din 6

Protocol de colaborare

Cooperation Agreement
între
between Muzeul Banatului Montan Reșița (MBM)
The Museum of the Highland Banat in Muzeul Național al Banatului, Timișoara
Reşiţa (MNaB)
The National Museum of Banat in Centrul de Cercetare Geomorfologie Aplicată
Timişoara și Cercetare Interdisciplinară (CGACI) UVT
the Centre of Applied Geomorphology și
and Interdisciplinary Research UVT Universitatea din Varșovia (UW),
and str. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
The University of Warsaw, ul. Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa (Uniwersytet Warszawski –
Părțile, obiectul și perioada acordului
UW)
1. Părțile prezentului acord sunt: Muzeul
Banatului Montan din Reșița (MBM),
The Parties, subject and period of
reprezentat de director, dr. Petru Flavius
Agreement
Bozu, Muzeul Național al Banatului din
1. The Parties of this Agreement are: the
Timișoara, reprezentat de Claudiu Ilaș,
Museum of the Highland Banat in Reşiţa
Centrul de Geomorfologie Aplicată și
(Muzeul Banatului Montan), represented
Cercetare Interdisciplinară UVT,
by the Director, dr. Petru Flavius Bozu,
reprezentat de director, prof. univ. dr.
the National Museum of Banat in
Petru Urdea, și Universitatea din
Timişoara, represented by Claudiu Ilaș, the
Varșovia, reprezentată de decanul
Centre of Applied Geomorphology and
Facultății de Geologie, prof. univ. dr.
Interdisciplinary Research UVT,
hab. Ewa Krogulec.
represented by the Director, prof. Petru
2. Obiectul prezentului acord este cooperare
Urdea, and the University of Warsaw,
în cadrul proiectului de cercetare:
represented by the Dean of Faculty of
Evaluarea eficacității metodelor
Geology, prof. dr hab. Ewa Krogulec.
geofizice aplicate pe ruinele castrelor
2. Subject of the present Agreement is the
romane din zona Banatului Românesc,
Cooperation within the research project:
luând în considerare condițiile subsolului
The assessment of effectiveness of
și cele hidrologice. Cooperarea va
geophysical methods applied on the relics
include prospectarea arheologică și
of Roman forts from the area of Romanian
studii geologice.
Banat with consideration of subsurface and
3. În cadrul acordului, studiile de prospecție
hydrological conditions. The cooperation
și de geoștiință trebuie efectuate pe
will include archaeological prospection and
siturile arheologice (forturile romane)
geological studies.
din județul Caraș-Severin. Sondajele vor
3. Within the framework of the Agreement
avea loc în limitele forturilor, precum și
archaeological prospection and geoscience
în împrejurimile învecinate. Scopul
studies shall be conducted on the
cercetării este evaluarea metodelor de
archaeological sites (Roman forts) in
cercetare geofizică în comparație cu
Caraș-Severin county. Surveys will take
condițiile geologice particulare ale
place within the extent of the forts, as well
siturilor. Rezultatul secundar al cercetării
as in their neighbouring surroundings. The
ar fi recunoașterea peisajului de așezare
aim of the research is the assessment of
a forturilor și a împrejurimilor acestora.
geophysical research methods in
4. În scopul îndeplinirii prezentului acord,
comparison with particular geological
echipa de cercetare este reprezentată cu
conditions of the sites. The secondary
următorii membri reprezentanți: MA
outcome of the research would be the Michał Pisz, șeful expediției poloneze
recognition of the settlement landscape of (UW), dr. Ana Hamat (MBM), dr.
the forts and their surroundings. Adrian Cristian Ardelean (MNaB), dr.
4. For the purpose of fulfilment of the present Alexandru Hegyi (CGACI) șefi de
Agreement the research team shall be expediție română și superiorii lor,
represented with the following respectiv: prof. Univ. dr. hab. Ewa
Representative Members: MA Michał Pisz, Krogulec (UW), dr. Flavius Bozu
head of the Polish Expedition (UW), dr. (MBM), Claudiu Ilaș (MNaB), prof.
Ana Hamat (MBM), dr. Adrian Cristian univ. dr. Petru Urdea (CGACI).
Ardelean (MNaB), dr. Alexandru Hegyi Componența echipei de cercetare este
(CGACI) heads of Romanian Expedition selectată de către membrii reprezentanți
and their Superiors, respectively: prof. dr și adjuncții acestora, menționați mai sus.
hab. Ewa Krogulec (UW), dr. Flavius Bozu 5. Acordul va deveni efectiv în ziua semnării
(MBM), Claudiu Ilaș (MNaB), prof. Petru și va rămâne obligatoriu pentru o
Urdea (CGACI). The composition of the perioadă de 5 (cinci) ani. Acordul poate
Research Team is selected by the fi modificat cu acordul reciproc exprimat
Representative Members and their deputies, în scris de toate părțile. Acordul va fi
mentioned above. reînnoit cu încă 5 ani, cu excepția
5. The Agreement will become effective on cazului în care unul dintre parteneri este
the day it is signed and will remain reziliat printr-o notificare scrisă către
binding for a period of 5 (five) years. The celălalt partener cu cel puțin 6 luni
Agreement may be amended upon a înainte de la data de expirării. Toate
mutual consent expressed in writing by all modificările din acord sau reînnoirea
Parties. The Agreement will be renewed acestuia trebuie să fie pregătite într-o
for 5 another years, unless it is terminated formă scrisă a unei anexe, sub
by either partner upon a written notice to rigurozitatea nulității.
the other partner at least 6 months before
the expiry date. All changes in the Drepturile și responsabilitățile părților
Agreement or its renewal must be 6. Pentru a efectua cercetări arheologice de
prepared in a written form of an annex teren, este obligatoriu obținerea tuturor
under the rigor of invalidity. autorizațiilor necesare de la Ministerul
Culturii și poliția locală respective
Rights and responsibilities of the Parties poliția de frontieră. Autorizațiile se emit
6. In order to conduct archaeological field pe un membru al echipei de cercetare
research, it is obligatory to receive the românești cu calificări adecvate.
proper permission from the Romanian Autorizațiile se eliberează după
Ministry of Culture and Local / Border transmiterea documentației și rapoartelor
Police. Permissions shall be issued on a necesare din anul precedent și pe baza
Romanian Research Team Member with planurilor de cercetare convenite de
appropriate qualifications. Succeeding comun acord.
permissions shall be issued after 7. Membrii echipei de cercetare românești
submission of necessary documentation sunt, de asemenea, responsabili pentru
and reports from the previous year, and on obținerea acordurilor proprietarilor
the basis of the mutually agreed research terenurilor, unde se va desfășura
plans. cercetarea. Datele privind accesibilitatea
7. Romanian Research Team Members are câmpurilor cultivate și întinderea
also responsible for agreements with the sondajelor sau a prospecțiunilor ar trebui
owners of the fields, where the research să fie convenite în prealabil cu
will take place. Dates of the fields proprietarii înaintea efectuării
accessibility and extent of the survey cercetărilor.
should be agreed with the owners in 8. Perioada și amploarea de cercetărilor
advance, before starting the researces. arheologice de suprafață, precum și lista
8. The period and range of archaeological participanților la expediție sunt
survey, as well as the list of Expedition convenite între liderii echipei de
participants shall be agreed between the cercetare. Aceste informații sunt
leaders of the research team. This furnizate tuturor liderilor echipei într-o
information shall be provided to all the formă de program de cercetare nu mai
leaders of the team in a form of a research târziu de trei săptămâni înainte de
schedule not later than three weeks before sondajul programat.
the scheduled survey. 9. Studenții de la Universitatea din Varșovia
9. Students from the University of Warsaw pot participa la cercetările arheologice
may participate within the conducted efectuate într-o formă de practică a
archaeological research in a form of studenților. Lista studenților participanți
students’ practice. The list of participating este prezentată într-un program de
students shall be presented in a research cercetare.
programme. 10. Aprobarea pentru prelucrarea
10. Permission for elaborating the descoperirilor arheologice, a probelor de
archaeological finds, stone and soil piatră și sol pentru specialiștii care nu
samples to specialists not involved in the sunt implicați în proiect trebuie să fie
project must be agreed between the convenită între liderii cercetării.
leaders. 11. Cercetările de teren într-un an dat vor
11. Field research in a given year will acoperi perioada comună nu mai mare de
cover the joint period not longer than 10 10 săptămâni. În timpul expedițiilor de
weeks. During the Research Expeditions cercetare, întreaga echipă va efectua
the Team will carry out fieldwork. For the cercetări de teren. În scopul prelucrării
purpose of elaboration of geological and de materiale geologice și arheologice,
archaeological materials, the Parties may părțile pot conveni perioadele
agree additional periods of stay on the suplimentare de ședere pe șantiere.
sites. 12. Toate descoperirile arheologice și
12. All the archaeological finds and materialele recoltate în timpul
materials discovered during the perieghezelor arheologice sunt
archaeological survey are the property of proprietatea statului român și rămân pe
Romania and stay on its territory. Stone, teritoriul său. Piatra, solul și alte
soil and other material samples might be eșantioane de material ar putea fi
legally transported for further laboratory transportate în limitele legii, pentru
analysis to Poland if the team leaders will analize de laborator în Polonia, în cazul
agree on it, unless they would be în care șefii echipei vor fi de acord cu
categorized as archaeological materials. acest lucru, cu excepția cazului în care ar
a. Transport from Romania to Poland of the fi clasificate ca materiale arheologice.
archaeological finds and materials is a. Transportul din România în Polonia a
forbidden, unless the Parties agree on the descoperirilor și materialelor arheologice
necessity of conducting conservation or este interzis, cu excepția cazului în care
laboratory analysis in Poland. Transport părțile convin asupra necesității efectuării
for such purposes is possible only on the unei conservări sau analize de laborator în
basis of special permission issued by the Polonia. Transportul în astfel de scopuri
Romanian Ministry of Culture. este posibil numai pe baza autorizației
b. Archaeological finds and materials speciale emise de Ministerul Culturii al
discovered during the field works are României.
transferred to The Museum of the b. Descoperirile arheologice și materialele
Highland Banat in Reşiţa and would stay arheologice recoltate în timpul lucrărilor de
under the supervision of the leader of the teren sunt transferate la Muzeul Banatului
Romanian Expedition. Montan din Reșița și ar rămâne sub
13. All the Parties of the Agreement supravegherea conducătorului expediției
declare the support with providing române.
specialistic surveying and laboratory 13. Toate părțile acordului își declară
equipment, which is at the disposal of each sprijinul pentru furnizarea de echipamente
Institution (MBM, MNB, CGACI, UW), de cercetare și laborator specializate, care
for the purposes of the proposed research. sunt la dispoziția fiecărei instituții (MBM,
The Romanian Party declares all the MNB, CGACI, UW), în scopul cercetării
necessary help and assistance in propuse. Partea română declară tot ajutorul
organising logistic facilities and și asistența necesară pentru organizarea de
accommodation in the vicinity of each site. facilități logistice și cazare în vecinătatea
14. The Research is financed by the fiecărui sit arheologic.
Polish and Romanian Parties. The Polish 14. Cercetarea este finanțată de ambele părți
Team Leader has received a funding poloneză și română. Liderul echipei poloneze
(NCN Preludium 16 Grant no. a primit o finanțare (NCN Preludium 16
2018/31/N/ST10/01782) for covering field Grant nr. 2018 / 31 / N / ST10 / 01782)
expedition costs. Financing rules are pentru acoperirea costurilor expediției de
specified in the grant agreement. cercetare. Normele de finanțare sunt
The Research results shall be published in the specificate în acordul de grant.
way agreed by the Parties. The Rezultatele cercetării sunt publicate în modul
geoscientific outcome of the research will convenit de părți. Rezultatul geoștiințific al
be used for a PhD thesis of Michał Pisz, cercetării va fi utilizat pentru teza de doctorat
the Polish Team Leader. The research a lui Michał Pisz, liderul echipei poloneze.
outcome produced by the Polish Team will Rezultatele cercetării produse de echipa
be a subject of a relevant Polish law. poloneză vor face obiectul unei legi poloneze
relevante.
Final provisions
15. Any disputes that may arise during Dispoziții finale
implementation of the Agreement shall be 15. Orice litigii care pot apărea în timpul
settled through good faith negotiations and punerii în aplicare a acordului vor fi
consultations, amicably among the parties, soluționate prin negocieri și consultări de
by the Council composed of the Superiors, bună credință, pe cale amiabilă între părți, de
mentioned in point 4 of this agreement. către Consiliul format din superiorii,
The termination of the Agreement before menționat la punctul 4 din prezentul acord.
its expiration date shall be caused only by Încetarea acordului înainte de data expirării
important and independent for the Parties sale este cauzată numai de situații serioase și
reasons. A written justification of the independente de motivele părților. O
earlier termination shall be presented on justificare scrisă a rezilierii anterioare este
paper not later than 6 months before the prezentată pe hârtie cu cel mult 6 luni înainte
Agreement expiration date. de expirarea acordului.
16. The present Agreement was made in 16. Prezentul acord a fost făcut în opt
eight copies. exemplare.

Director
Dean of Faculty of Geology Muzeul Banatului Montan din Reșița
University of Warsaw The Museum of the Highland Banat in Reşiţa
Director
Muzeul Național al Banatului din Timișoara
The National Museum of Banat in Timişoara

Director
Centrul de Cercetare Geomorfologie
Aplicată și Cercetare Interdisciplinară
Centre of Applied Geomorphology and
Interdisciplinary Research UVT