Sunteți pe pagina 1din 2

Sindicatul Educa{iei qi $tiinfei

Consiliul raional Singerei

Ciclosrama activitifii

Activiti Termen
Se convoacd o datd la 5 ani'
Conferinta raional6.
Se convoacd o datd in an
Consiliul raional ai S
Se convoacd o datdla 3 luni
Biroul Executiv raional.
Se convoacd semestrial.
Consfdtuirea liderilor sindicali.
De doud ort p e an
Fott*t.u .ontinu6 a liderilor sindicali.
.

A"dG"ta me-b.itotdesindicat, a cetS{en ilor, liderilor s indicali Luni -


ll30-15(ro.

de cdtre Presedintele CR qi contabila CR'


vineri - 1130-1500.
,,
in organizaliile primare' Martl. mlercurl. Jo I - o" " - I 5(,,,
Virit. d. l".tu Pregedintelui CR
"1"
oreventiv coordonate cu managerul instituliei $i liderr-rl sindical.
cazul ap ariliei Ei
treveded cu reprezentanlir APL de nivelul I 9i Il. scrviciilor
raionale p entru s o lu!ionarea p roblemelor ap drute'
solu{ion6rii p roblernelor
ao6rute,
qi Pdnd la l5 ianuarie.
@e 9i fi nanciare semestriale
anuale.
Prezett t". d..6t* lideruI sindicaIa cererilor, extraselor d in Luni - ll30-1600
p rocesele-verbale, documentelor confirmative, cop
ta

tuletinului de identitate p entru acordarea ajutorului material'


dispoziliilor de p 1atd, Vineri - 1130-l600
@emnarea a
Drezentarea aatelor confirmative de p rocurare/decontare
sumelor primite de cdtre membrul s ind ica I sau lidcrul
orsanizatiei primare.
timp ul vizetei de lucru a
ffinizaliei sindicale P rimare'
Presedintele CR in instt
-Perman en t.
6f..ta*, d""*t*t.ttei de administrare a activit6lii
i - Lidcrii sindicalidc nivelul I
orsanelor sindicale de nivelul I gi II confonn Nonlenclatorulu
dosarelor.
ilI.
p..f..tut.u aocumentaiiei fi nanciare conform cerin!elor
Nomenclatorului dosarelor.
Decembrie,
El"bo*tdrt .p;"b"*a proiectelor de activitate antlal6, Ittnara
i lunar pAndla data de28.
a CR Sinserei al SEli
P ermanent.
I"fo.t.tA;;*b"Ltt iderilor s ind icali, igurarea
as

transpareniei cu ajutorul site-ului DE 9i a panoului de

fo-m p roiectelor ra ionale


Ot gannutea,promovarea activ itAtilor cultural - sportlve'
C c, n
irepublicane.
concursurilor.

Preqedintele CR Singe Ion Roqca

Te1.069729264
Liderilor sindicali si managerilor

din institutiile pregcolare, preuniversitare

gi complementare din raionul Singerei

Prin prezenta, consiriur raionor ar sindicaturui


Educaliei gi gtiinfei, vd roogd in termen
p6nd la 30 mortie 2020 urmdtoorele :

1' sd perfectali , iar ?n caz de necesitate si eraborali documentere necesare


pregedinteluiorganizatiei sind ica le primare(Anexa
L).
2' 5d negociali, sd elaborati si sd aprobali impreund cu managerul
institutiei contractul
colectiv de Muncd pentru anii 2020-2025,av6nd ra
bazd urtimere documente de stat
privind administrarea gi finanlarea domeniurui
educalionar ar Repubricii Mordova.
3' sd fie create conditii pentru activitatea liderilor organizaliilor
9i sindicale in institulii
(spa!iu,.loc de muncd inzestrat cu strictur
necesar, baza materiard regard, amenalarea
standului"transparenla sindicald", asigurarea implicdrii
liderilor sindicali in activitatea
institu!iei, angajalilor etc. )

Anexa L
' Documentele

necesare pregedintelui organizaliei sindicale primare

(in baza nomenclatorului elaborat de SES)

1. Registrul evidenlei membrilor de sindicat (lista


desfiguratd).
2. Figele de evidenld a membrilor de sindicat.
3' Registrul pentru evidenla primirii eriberdrii
9i carneteror sindicare.
4. Registrul5i mapa documentelor intrate.
5. Registrul gi mapa documentelor expediate.
6. Registrulgi mapa cererilor, peti!iilor adresirilor
9i intrate.
7. Planul de activitate anuald al comitetului
sindical.
8. Procese verbale ale aedunirii sindicale.
9. Procese verbale ale gedintelor comitetului sindical.
10. Mapa cu raportul statistic privind efectivul
sindical.
11. Materialele adundrii de dare de seamd pi
alegeri.
12. Contractul Colectiv de Munci la nivel
de unitate.
13, Actul de transmitere
9i primrr cumentelor ce a pa rtin organiz s in d ica le.
l.ii;,,*,ilD
(v'u\-
nrq
.r /,Y A^
, -?,\4
i. t^<- ( 1,-:
Pregedintele Consiliulu
: t)j lon Rogca

:r'-.-. 1. ,. ';.-;
**\:1:.,,. ,.:
..
:'li ,r D r:'l : i,