Sunteți pe pagina 1din 9

1) În procesul penal chemarea unei persoane în fața instanței de judecată se face:

a) numai prin citație scrisă


b) și telefonic, nefiind necesară încheierea în acest sens a unui proces verbal sa a altui înscris
c) și prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces verbal

2) În procesul penal citația:


a) este individuală și trebuie să cuprindă denumirea instanței de judecată care a emis-o, sediul
său data emiterii și numărul dosarului;
b) poate fi și colectivă în sensul că prin aceeași citație pot fi chemate în fața instanței mai multe
persoane
c) nu trebuie să cuprindă și denumirea instanței de judecată care a emis-o

3) Citarea părților în procesul penal:


a) se poate face numai la adresa unde aceștia locuiesc ;
b) se face la adresa locului de muncă, în cazul în care adresa unde locuiesc nu este cunoscută
c) nu se poate face în nici un caz la adresa locului de muncă

4) Inculpatul:
a) poate fi adus în fața instanței de judecată cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost
chemat prin citație, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei
b) poate fi adus în fața instanței de judecată cu mandat de aducere numai dacă fiind anterior citat nu
s-a prezentat
c) nu poate fi adus în fața instanței de judecată cu mandat de aducere în nici o situație

5) În procesul penal, cheltuielile necesare pentru efectuare actelor de procedură, administrarea


probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, onorariile avocaților, precum și orice alte
cheltuieli ocazionate de desfășurarea procesului penal:
a) se acoperă exclusiv din sumele avansate de stat
b) se acoperă exclusiv din sumele plătite de părți
c) se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părți

6) În procesul penal erorile materiale evidente, din cuprinsul unui act procedural:
a) nu pot fi îndreptate
b) se îndreaptă numai de instanța ierarhic superioară celei care a întocmit actul
c) se îndreaptă de către însăși instanța care a întocmit actul la cererea celui interesat ori din
oficiu.

7) În procesul penal , persoana sancționată cu amenda judiciară:


a) poate cere doar reducerea amenzii
b) poate cere anularea ori reducerea amenzii
c) nu poate contesta această măsură

8) În caz de renunțare la urmărire penală, condamnare, amânarea aplicării pedepsei sau renunțare la
aplicarea pedepsei cheltuielile judiciare privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de
organele judiciare se suportă:
a) de către inculpat
b) de către persoana vătămată
c) rămân în sarcina statului

9) Încălcarea dispoziției legale privind asistarea de către avocat a suspectului sau inculpatului
precum și a celeilalte părți atunci când asistența este obligatorie trebuie invocată:
a) în cursul judecății dacă încălcarea a intervenit în procedura camerei preliminare
b) în orice stare a procesului indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea când
instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției
c) în orice stare a procesului indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea când instanța a
dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii

10) Cererea de anulare sau reducere a amenzii aplicate prin ordonanță de organul de urmărire
penală se soluționează de către:
a) prim procuror prin rezoluție
b) judecătorul de drepturi și libertăți prin încheiere
c) judecătorul de cameră preliminară prin decizie

11) Neregularitatea cu privire la citare poate fi luată în considerare în cursul judecății doar dacă
partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea o invocă:
a) până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe
b) la termenul următor la care este prezentă sau legal citată
c) oricând inclusiv în căile de atac.

12) Cererea formulată de procuror, în cursul urmării penale, prin care se solicită judecătorului de
drepturi și libertăți emiterea unui mandat de aducere, se soluționează:
a) în cameră de consiliu fără citarea părților
b) în ședință secretă cu citarea inculpatului arestat
c) în ședință publica cu citarea tuturor părților

13) Suspectul sau inculpatul are obligația de a comunica organului judiciar schimbarea adresei unde
locuiește:
a) în termen de cel mult 5 zile
b) în termen de cel mult 3 zile
c) până la ultimul termen în fața instanței de fond

14) Subiecții procesuali principali sunt:


a) organele judiciare, avocatul și părțile
b) procurorul făptuitorul, avocatul și partea civilă
c) suspectul și persoana vătămată
d) martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum și
orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în
procedurile judiciare penale

15) O persoană poate fi chemată în fața instanței de judecată:


a) doar prin citație scrisă
b) prin citație scrisă sau notă telefonică sau telegrafică, urmând a fi încheiat un proces verbal
în acest sens
c) prin intermediul poștei electronice sau orice alt sistem de mesagerie electronică fără acordul
persoanei citate

16) Dovada de primire a citației trebuie să cuprindă:


a) numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a instanței care a emis
citația, numele și prenumele și calitatea persoanei citate, precum și data pentru care este
citată, data înmânării citației, numele prenumele calitatea și semnătura celui care înmânează
citația, certificarea de către acesta a identității și semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat
citația precum și arătarea calității acesteia
b) denumirea organului de urmărire penală sau a instanței de judecată care e emis citația, sediul său
și numărul dosarului numele și prenumele celui citat calitatea în care este citat și obiectul dedus
judecății, adresa celui citat, ora ziua luna și anul, locul de înfățișare
c)numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a instanței care a emis citația
numele și prenumele și calitatea persoanei citate, precum și data pentru care este citată, ora,locul de
înfățișare, mențiunea că are dreptul să-și angajeze un avocat,data înmânării citației, numele
prenumele calitatea și semnătura celui care înmânează citația, certificarea de către acesta a
identității și semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citația precum și arătarea calității acesteia.

17) Suspectul sau inculpatul are obligația de a comunica:


a) în termen de cel mult 10 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuiește
b) oricând organului judiciar schimbarea adresei unde locuiește
c) în termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuiește

18) Amenda judiciară se aplică:


a) prin încheiere de către judecătorul de drepturi și libertăți, de judecătorul de cameră
preliminară și de către instanța de judecată și prin ordonanță de către organul de urmărire
penală
b) de către organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi și libertăți de judecătorul de
cameră preliminară și de instanța de judecată prin încheiere
c) prin ordonanța de către instanța de judecată

19) Constituie măsuri preventive :


a) reținerea, arestarea preventivă, controlul judiciar, obligarea de a nu părăsi țara, arestul la
domiciliu
b) reținerea, controlul judiciar, arestarea preventivă, liberarea sub control judiciar, liberarea pe
cauțiune
c) reținerea , arestarea preventivă, arestul la domiciliu, controlul judiciar, controlul judiciar
pe cauțiune

20) În cursul procedurii de cameră preliminară cererile, propunerile, plângerile și contestațiile


privitoare la măsurile preventive se soluționează:
a) în cameră de consiliu prin în încheiere motivată care se pronunță în cameră de consiliu
b) în ședință secretă, prin încheiere motivată care se pronunță în ședință publică
c) în cameră de consiliu prin în încheiere motivată care se pronunță în ședință publică

21) Constituirea ca parte civilă se poate face:


a) până la punerea în mișcare a acțiunii penale
b) până la începerea cercetării judecătorești
c) până la încheierea procedurii de cameră preliminară

22) Pronunțarea hotărârii se face:


a) în ședință publică, de către președintele completului de judecată, asistat de grefier
b) în ședință publică cu citarea părților
c) în ședință publică de președintele completului de judecată cu citarea părților

23) Judecătorul de drepturi și libertăți soluționează în cursul urmării penale cererile, propunerile,
plângerile, contestațiile sau orice alte sesizări privind :
a) măsurile preventive, măsurile asigurătorii, măsurile de siguranță cu caracter provizoriu
b) măsura confiscării, măsurile preventive, măsurile asigurătorii
c) măsurile preventive, procedura audierii anticipate, acordul de recunoaștere a vinovăției

24) Părțile în procesul penal sunt:


a) suspectul, persoana vătămată, avocatul
b) inculpatul, persoana vătămată, persoana responsabilă civilmente
c) inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente

25) Soluționarea cererii de abținere se face:


a) în 48 de ore, în ședință publică, cu participarea celui care s-a abținut
b) în cel mult 24 de ore în cameră de consiliu
c) în 24 de ore în ședință publică

26) Asistarea juridică a suspectului sau inculpatului este obligatorie:


a) când suspectul sau inculpatul este minor
b) când suspectul sau inculpatul au săvârșit fapta asupra unui minor
c) în cursul judecății în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa
detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii indiferent de limite

27) Hotărârea de declinare a competenței este supusă:


a) apelului
b) contestației
c) nu este supusă cailor de atac

28) Sunt măsuri de protecție a martorilor în cursul judecății:


a) înregistrarea ședinței de judecată, pe durata ascultării martorului
b) asistarea martorului de către un psiholog
c) protecția datelor de identitate ale martorului și acordarea unui pseudonim sub care acesta
va depune mărturie

29) Determină întotdeauna aplicarea nulității încălcarea dispozițiilor privind:


a) prezenta părții responsabile civilmente, când inculpatul este minor
b) asistarea de către avocat a suspectului sau inculpatului, precum și a celorlalte părți , atunci
când asistența este obligatorie
c) competența teritoriala a instanțelor judecătorești

30) Citarea și comunicarea actelor procedurale se fac:


a) cu scrisoare recomandată
b)în plic închis, cu mențiunea ” Pentru justiție, a se înmâna cu prioritate”
c) cu scrisoare simpla, cu mențiunea ” secret”

31) În situația în care, prin aceeași încheiere s-a dispus arestarea preventivă a mai multor inculpați,
mandatul de arestare se emite:
a) Pentru fiecare inculpat în parte
b) Pentru toți inculpații cercetați pentru aceleași infracțiuni
c) Pentru toți inculpații care au recunoscut săvârșirea infracțiunii

32) Revizuirea se introduce:


a) la instanța de la domiciliul inculpatului
b) la instanța la care a rămas definitivă hotărârea
c) la instanța care a judecat cauza în primă instanță

33) Copia minutei hotărârii se comunică:


a) procurorului și părților
b) părții vătămate, părții responsabile civilmente, inculpatului
c) procurorului, părților, persoanei vătămate, și în cazul în care inculpatul este arestat,
administrației locului de deținere

34) La judecarea minorilor se citează:


a) părinții și serviciul de probațiune
b) părinții și protecția copilului
c) părinții și avocatul inculpatului

35) La întocmirea listei de ședință se ține seama de :


a) data înregistrării cauzelor pe rolul instanței de control judiciar
b) data intrării cauzelor, dându-se întâietate celor care sunt deținuți sau arestați la domiciliu
și cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgență
c) data intrării cauzelor și cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgență

36) Instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă:


a) în caz de achitare a inculpatului în baza art. 16 CPP, adică atunci când fapta nu există
b) în cazul în care instanța admite acordul de recunoaștere a vinovăției și între părți s-a încheiat
tranzacție sau acord de mediere cu privire la acțiunea civilă
c) în cazul în care moștenitorii, sau după caz succesorii în drepturi, ori lichidatorii părții civile
nu-și exprimă opțiunea de a continua exercitarea acțiunii civile

37) Este inadmisibilă:


a) cererea de recuzare a judecătorului chemat să decidă asupra unei cereri de recuzare a
judecătorului care efectuează activități judiciare în cauză
b) cererea de recuzare formulată oral
c) o nouă cerere de recuzare formulată împotriva aceleiași persoane, pentru același caz de
incompatibilitate cu temeiuri de fapt diferite de cele invocate într-o cerere anterioara care a
fost respinsă

38) Partea responsabilă civilmente:


a) poate fi introdusă în procesul penal la cererea părții îndreptățite potrivit legii civile, până
la începerea cercetării judecătorești
b) poate interveni în procesul penal , chiar și-n căile de atac , până la rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare, luând procedura în stadiul în care se află la momentul intervenției
c) are, în ceea ce privește acțiunea civilă, mai multe drepturi decât cele pe care legea le prevede
pentru inculpat

39) Când persoana vătămată este lipsită de capacitatea de exercițiu sau are capacitatea de exercițiu
restrânsă și acțiunea civilă se exercită în numele acesteia de către procuror, acesta va indica natura
și întinderea pretențiilor, a motivelor și probelor pe care pretențiile se întemeiază:
a) în orice moment procesual, până cel mai târziu la terminare dezbaterilor, în fața instanței de fond
b) până la terminarea cercetării judecătorești
c)până la începerea cercetării judecătorești

40) Acțiunea penală:


a) are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor față de care exista suspiciunea
rezonabilă că au săvârșit infracțiuni
b) se pune în mișcare prin ordonanța procurorului care exercită sau supraveghează
urmărirea penală
c) se poate exercita în tot cursul procesului penal în condițiile legii
41) În cazul în care spațiul unde urmează a fi efectuată percheziția domiciliară nu se află nicio
persoană:
a) aceasta nu se poate efectua decât în prezența unei persoane de încredere
b) aceasta nu se poate efectua decât în prezența unui avocat
c) aceasta se efectuează în prezența unui martor asistent

42) Pot fi folosite în procesul penal probele:


a) în favoarea suspectului sau inculpatului, administrate din oficiu
b) derivate din probele obținute din tortura, dacă nu au fost obținute în mod direct din acestea din
urmă și dacă nu puteau fi obținute în alt mod
c) obținute ca urmare a supravegherii tehnice dispuse de judecătorul de drepturi și libertăți, dacă
mandatul de supraveghere a fost pus în executare inclusiv prin utilizarea unor tehnici care afectează
capacitatea persoanei de a-și aminti și de a relata în mod conștient și voluntar faptele care constituie
obiectul probei

43) Participanții în cursul procesului penal sunt:


a) procurorul, grefierul, avocatul, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră
preliminară, instanțele judecătorești
b) suspectul și persoana vătămată, inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente
c) organele de cercetare penală, procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți , judecătorul
de cameră preliminară, instanțele judecătorești, avocatul, părțile, suspectul și persoana
vătămată, inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorul, expertul,
agentul procedural

44) Renunțarea la urmărirea penală se dispune doar dacă:


a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este amenda sau închisoarea a cărui
maxim special este mai mic de șapte ani
b) legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult șapte ani
c) prejudiciul produs prin infracțiune a fost acoperit

45) Subiecții procesuali principali sunt:


a) inculpatul și partea vătămată
b) inculpatul, partea vătămată și partea responsabilă civilmente în cazul în care inculpatul este
minor
c) suspectul și persoana vătămată

46) Pot fi audiați ca martori:


a) persoana vătămată dacă nu s-a constituit parte civilă
b) subiecții procesuali principali
c) orice persoană care are cunoștință despre fapte sau împrejurări de fapt, care constituie
probă în cauza penală

47) Acțiunea civilă:


a) rămâne în competența instanței penale dacă moștenitorii părții civile decedate își exprimă
opțiunea de a continua exercitarea acțiunii civile până la terminarea cercetării judecătorești în primă
instanță de judecată luând procedura în starea în care se află
b) rămâne în competența instanței penale dacă moștenitorii părții civile decedate își exprimă
opțiunea de a continua exercitarea acțiunii civile în termen de cel mult 2 luni de la data
decesului părții civile
c) nu poate fi exercitată de moștenitorii persoanei vătămate
48) Consultarea dosarului de către avocatul suspectului
a. nu poate fi restricționată de procuror pe parcursul urmăririi penale
b. poate fi restricționată de procuror, motivat, pe parcursul urmăririi penale dar pentru cel mult 10
zile
c. poate fi restricționată de procuror, motivat, pe parcursul urmării penale cu excepția
consultării declarației suspectului pe care îl asistă

49) Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus măsura arestului la domiciliu
a. nu este suspensivă de executare
b. este suspensivă de executarea numai dacă este formulată de procuror
c. este suspensivă de executare

50) Părțile în procesul penal sunt


a. inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente
b. inculpatul partea vătămată, suspectul, partea civilă
c. orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având drepturi sau obligații în procedurile
judiciare

51) Constituie măsuri preventive


a. reținerea controlul judiciar, obligația de a nu părăsi țara, arestul la domiciliu
b. reținerea, controlul judiciar, arestarea preventivă, liberarea pe cauțiune, liberarea sub control
judiciar
c. reținerea, arestarea preventivă, arestul la domiciliu, controlul judiciar., controlul judiciar
pe cauțiune

52) Asistența juridică a suspectului sau inculpatului este obligatorie când


a. este reținut sau arestat în altă cauză
b. suspectul sau inculpatul este cetățean străin
c. în cursul urmăririi penale, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa
detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani

53) În cursul procedurii de cameră preliminară, cererile propunerile plângerile și contestațiile


privitoare la măsurile preventive se soluționează
a. în cameră de consiliu prin încheiere motivată, care se pronunță în cameră de consiliu
b. în ședință secretă, prin încheiere motivată care se pronunță în ședință publică
c. în cameră de consiliu prin încheiere motivată care se pronunță în ședință publică

54) Chemarea unei persoane în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată se face
a. numai prin citație scrisă
b. și prin notă telefonică sau telegrafică
c. prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică chiar și fără
acordul persoanei citate

55) Inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales


a. dacă nu s-a prezentat după prima citare legal îndeplinită
b. dacă nu se cunosc adresa unde locuiește și nici locul de muncă
c. dacă refuză primirea plicului conținând citația emisă la primul termen de judecată

56) Dacă persoana citată nu se află acasă persoana citată înmânează citația
a. soțului, unei rude, unui minor sub 14 ani sau oricărei persoane care locuiește cu ea ori care în
mod obișnuit îi primește corespondența
b. soțului, unei rude, unui minor peste 14 ani sau oricărei persoane care locuiește cu ea ori
care în mod obișnuit îi primește corespondența
c. numai soțului sau oricărei persoane care locuiește cu ea sau care în mod obișnuit îi primește
corespondența

57) În procesul penal comunicarea citațiilor și a tuturor actelor procedurale se face


a. prin grefieri registratori, grefieri de ședință sau grefier delegat cu executarea hotărârilor penale
b. prin orice salariat al organelor judiciare, în funcție de volumul de activitate ori de către unul
dintre jandarmii aflați în dispozitivul de pază al acestora
c. din oficiu prin agenți procedurali sau orice salariat al organelor judiciare, prin intermediul
poliției locale ori prin serviciul poștal sau de curierat

58) Sunt citați la fiecare termen


a. inculpatul, reprezentat de avocat ales la un termen dacă acestuia nu i s-a înmânat în mod legal
citația
b. deținuții
c. părțile care nu s-au înfățișat niciodată în fața instanței deși li s-a înmânat în mod legal citația iar
prezența acestora nu este obligatorie

59) Afișarea listei cauzelor fixate pentru judecată în primă instanță se face
a. cu 48 ore înaintea termenului de judecată
b. cu 24 ore înaintea termenului de judecată
c. în ziua stabilită pentru judecarea cauzelor

60) La înscrierea dosarelor pe lista de ședință se dă întâietate


a. numai cauzelor în care sunt arestați preventiv ținându-se seama de data intrării dosarelor în
instanță
b. cauzelor în care sunt deținuți sau arestați la domiciliu și celor cu privire la care legea
prevede că judecata se face de urgență ținându-se seama de data intrării dosarelor la instanță
c. cauzelor în care sunt arestați preventiv, cauzelor în care legea prevede ca judecarea cauzelor se
face de urgență, indiferent de data intrării lor la instanță

61) Notele luate de grefier


a. nu pot fi contestate dacă sunt vizate de președintele completului
b. pot fi contestate cel mai târziu până la termenul următor
c. pot fi contestate până la terminarea cercetării judecătorești

62) La pronunțarea hotărârii părțile


a. nu se citează
b. se citează
c. se citează doar dacă instanța consideră ce este necesar

63) După redactarea hotărârii în primă instanță, în cazul condamnării inculpatului la pedeapsa
închisorii sau executarea în regim de detenție, hotărârea se comunică în întregul ei
a. numai inculpatului arestat preventiv
b. procurorului, părților și persoanei vătămate
c. numai părților care nu au fost prezente la pronunțarea hotărârii

64) Pot face apel


a. procurorul doar referitor la latura penală
b. persoana vătămată în ceea ce privește latura penală sau latura civilă
c. partea civilă în ceea ce privește latura penală și latura civilă
65) Termenul de declarare a apelului curge de la
a. comunicarea hotărârii în întregul ei
b. comunicarea copiei minutei
c. pronunțarea hotărârii în ședință publică

66) Cererea de apel se depune la


a. instanța superioară celei a cărei hotărâre se atacă
b. instanța a cărei hotărâre se atacă
c. parchetul de pe lângă instanța a cărei hotărâre se atacă

67) Efectuarea unei expertize se dispune:


a. când există pericol de dispariție a unor mijloace materiale de probă sau de schimbare a unor
situați de fapt ori este necesară lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei
b. când pentru constatarea , clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce
reprezintă importanță pentru aflarea adevărului în cauză este necesară opinia unui expert
c. în caz de moarte violentă ori când aceasta este suspectă a fi violentă sau când nu se cunoaște
cauza morții

68. Expertiza medico-legală psihiatrică este obligatorie:


a. în cazul infracțiunilor săvârșite de minori între 14 – 16 ani.
b. în cazul infracțiunilor săvârșite de minori între 16 – 18 ani.
C de minori fără capacitate de exercițiu.

69. Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martori următoarele persoane:


a. expertul, avocatul, mediatorul ori reprezentantul uneia dintre părți sau al unui subiect procesual
principal
b. fostul soț al suspectului sau inculpatului
c. subiecții procesuali principali și părțile

70. Pot fi aduse pe bază de mandat de aducere:


a. persoana care, fiind anterior citată nu s-a prezentat
b. suspectul sau inculpatul, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei
c. persoana care trebuie să rămână la dispoziția organului de urmărire penală mai mult de 8 ore.

71. Predarea obiectelor de valoare la instituțiile bancare se face:


a. în 24 de ore de la ridicare
b. în 48 de ore de la ridicare
c. la finalizarea lucrărilor

72. Când 2 instanțe se recunosc competente a judeca aceeași cauză, conflictul pozitiv de competență
se soluționează de instanța ierarhic superioară comună, care este sesizată de către instanța:
a. care s-a declarat cea dintâi competentă
b. care și-a declinat cea din urmă competența
c. care s-a declarat cea din urmă competentă

73. Expertiza medico-legală psihiatrică este obligatorie atunci când:


a. infracțiunea este comisă de un minor cu vârsta sub 14 ani
b. instanța are o îndoială asupra discernământului suspectului
c. mama și-a ucis copilul nou-născut