Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea ,,Danubius” din Galați Numele...........................................

Facultatea de Drept Prenumele .....................................

Programul de studii: ....................... Grupa: .............................................

Examen la disciplina Organizarea și etica profesiilor juridice


05.07.2019

-Sesiune restanțe-

1. Puterea judecătorească se exercită de:


a. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege;
b. Consiliul Superior al Magistraturii;
c. Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe
judecătoreşti stabilite de lege.

2. În dreptul nostru principiul colegialității se aplică:


a. în toate cazurile, indiferent de faza de judecată și instanță;
b. în principiu, numai la judecata în căile de atac;
c. în toate cazurile, cu excepția judecătoriilor.

3. Ministerul Justiţiei asigură:


a. buna desfășurare a ședințelor de judecată și a activității parchetelor;
b. buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public;
c. organizarea și funcționarea compartimentelor auxiliare din cadrul instanțelor și parchetelor de pe
lângă instanțe.

4. Posibilitatea părții de a-și exprima punctul de vedere în fața instanței, în condiții care să nu o
dezavantajeze față de cealaltă parte, reprezintă o aplicare a principiului:
a. justiția este monopol de stat;
b. dublului grad de jurisdicție;
c. egalității armelor în cadrul procesului civil.

5. Tribunalele:
a.sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului
Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ;
b.sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului
Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ;
c. sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi au, de regulă, sediul în
municipiul reşedinţă de judeţ. Pa
g.

6. Toate încercările de a convinge instanţa trebuie făcute:


d.în public, cu o amplă prezentare în mass-media;
e. numai în mod public în sala de judecată sau în ședințe care nu au caracter public, în condițiile
prevăzute de lege, de către părţile la proces sau avocaţii lor;
f. în orice mod, iar rezolvarea acestor situații rămâne la latitudinea judecătorului.

7. Independenţa judecătorească presupune:


a. imparţialitate totală din partea judecătorului: în soluţionarea oricărei cauze privind părţile,
judecătorul trebuie să nu aibă nicio legătură, înclinaţie sau părtinire care să afecteze – sau să poată fi
percepută ca afectând – capacitatea sa de a judeca în mod independent;
b. ca judecătorul să stea închis ermetic în casă după terminarea
Universitatea ,,Danubius” din Galați Numele...........................................

Facultatea de Drept Prenumele .....................................

Programul de studii: ....................... Grupa: .............................................

orelor de lucru, el putând fi expus la o serie de factori care formează opinii, şi este posibil să îşi
formeze opinii şi prin contactele cu prietenii, colegii şi mass media;
c. că judecătorul este tot mai des solicitat să se ocupe de chestiuni mai ample ce ţin de valorile sociale
şi de drepturile omului, să ia decizii în chestiuni
controversate de ordin moral, şi toate acestea în cadrul unei societăţi din ce în ce mai pluraliste.

8. Competenţa în îndeplinirea atribuţiilor judecătoreşti:


a. necesită cunoştinţe juridice, deprinderi practice, aprofundare şi pregătire;
b. ar trebui să se reflecte nu numai în modul de îndeplinire a acestor atribuţii;
c. presupune participarea la activități de pregătire profesională continuă.

9. Străduinţa judecătorească (diligenţa) cuprinde:


a. examinarea în mod calm, luarea deciziilor în mod imparţial şi îndeplinirea atribuţiilor cu celeritate;
b. volumul de lucru, de existenţa resurselor necesare, inclusiv personalul auxiliar şi asistenţa tehnică;
c. timpul de care este nevoie pentru studiere, deliberare, redactare şi alte activităţi judecătoreşti, pe
lângă aceea de a apărea în sala de judecată.

10. Deontologia:
a. reprezintă „teoria datoriilor morale; morala profesională; teoria datoriilor şi drepturilor în
exercitarea unei profesiuni”;
b. este o ştiinţă particulară, care privește elemente de legalitate;
c. în sensul ei cel mai larg, ea acoperă cadrul de investigare şi interpretare a drepturilor, îndatoririlor şi
etaloanelor de acţiune, de apreciere şi comportare într-un domeniu al vieţii social-utile.

Pa
g.