Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA: Pag. nr.

1/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

Aprobat in Consiliu de Administratie Avizat,


al Scolii Profesionale Corlatel Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti,
in sedinta din data de 20.02.2020.

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Nr. Elemente privind Numele si Functia Data Semnătura


crt. responsabilii/operatiunea prenumele
1.1 Elaborat Boblea Dorina Vicepresedinte 20.02.2020
1.2 Verificat Raveanu Silvia Presedinte 20.02.2020
Daniela
1.3 Aprobat C.A 20.02.2020

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. Editia/revizia in cadrul Componenta Modalitatea Data de la Persoana Semnatura


crt. editiei revizuita reviziei care se responsabila
aplica
prevederile
editiei sau
reviziei
editiei
2.1 Editia 1
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2
2.4 Revizia 3
2.5 Editia 2
2.6 Revizia 1
2.7 Revizia 2
2.8 Revizia 3

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza editia sau,dupa caz,revizia din cadrul
procedurii operationale

Nr. Scopul difuzarii Exemplar Compartiment Functia Nume si Data Semnatura


crt. Nr. prenume primirii
3.1 Aplicare 1 Comisia de Presedinte Raveanu Silvia 20.02.2020
admitere Daniela
3.2 Informare 2 Secretariat Secretar Constantinescu 20.02.2020
Ligia
3.3 Arhivare 3 Secretariat secretar Constantinescu 20.02.2020
Ligia

1
PROCEDURA: Pag. nr. 2/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

4.Scopul:
Procedura stabileşte modul de organizare si desfasurare a admiterii elevilor înscrişi la învăţământul
profesional de 3 ani de la Scoala Profesională Corlățel.

5.Documente aplicabile:
- LEN 1/2011
- Metodologia de organizare şi funcționare a învățământului profesional de 3 ani, anexa 1 la OMEN nr.
5068 din 30.08.2016
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de
3 ani, anexa 2 la OMEN nr.5087/2019.
- Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2020–
2021, anexa 3 la OMEN nr. 5087 /2019.

6.Aria de cuprindere:

- elevii din ciclul gimnazial, înscrişi in serie curenta în clasa a VIII-a, numai daca promoveaza clasa a
VIII-a pana la sfarsitul anului scolar;
Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioada prevăzută
de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, aprobat prin OMEN nr.
5087/2019, anexa 3.

7.Responsabili:

Membrii comisiei de admitere.

Comisia de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învățământ profesional cu durata de
3 ani este alcătuită din:
a) preşedinte - directorul Scolii Profesionale Corlatel;
b) vicepreşedinte – şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
c) secretar – secretarul Scolii Profesionale Corlatel;
d) membri:
i. cadre didactice de specialitate care elaborează subiectele pentru proba suplimentară de admitere şi
evaluează lucrările candidaţilor;
ii. cadre didactice care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi
părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere;
iii. cadre didactice asistenţi pe perioada desfășurării probei suplimentare de admitere;

Perioada: an şcolar 2019 - 2020

2
PROCEDURA: Pag. nr. 3/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

Descrierea procedurii:

Inscrierea candidatilor

Art. 1. (1) In vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de învăţământ
poate organiza, in anumite conditii, probă suplimentară de admitere.

Art. 2. (1) Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se
realizează în 3 etape.
(2) În fiecare etapă de admitere se organizează:
- inscrierea candidaţilor în vederea admiterii:
- participarea candidatilor la proba de admitere suplimentară:
- admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor:
- depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi:

Art. 3. (1) Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se
face la secretariatul Scolii Profesionale Corlatel pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare
profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferinţelor
exprimate de candidat în fişa de înscriere.
(2) Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a
VIII–a se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,
eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.
(3) Modelul fisei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani este elaborat de Comisia
Națională de Admitere în Învăţământul Profesional și se transmite comisiilor de admitere județene.
(4) Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul
profesional, în cadrul unei etape menţionate în calendarul admiterii în învăţământul profesional.
(5) La încheierea perioadelor de înscriere menţionate în calendarul admiterii în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani, conform art. 2 alin. (2), comisia de admitere a Scolii Profesionale
Corlatel transmit în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană, pentru
învățământul profesional cu durata de 3 ani, lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu
durata de 3 ani.
(6) Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, este afişată, conform
calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul Scolii Profesionale
Corlatel, împreună cu graficul de desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care
numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. În
listele afişate în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani a candidaților care nu au promovat clasa a VIII-a.
(7) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior desfăşurării etapelor de
admitere I si II vor participa la etapa a III-a de admitere, pe locurile rămase libere.
(8) Cadrele didactice care asigură se implica in înscrierea candidaţilor vor oferi informaţii şi consiliere
elevilor şi părinţilor acestora care se prezintă pentru înscriere.

3
PROCEDURA: Pag. nr. 4/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

Proba suplimentară de admitere

Art. 4. (1) Comisia de admitere a Scolii Profesionale Corlatel afişează la sediul şcolii Procedura de
admitere.
(2) Procedura de admitere pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, este aprobată de
Consiliul de administraţie al şcolii şi este avizată de Inspectoratul Scolar Județean Mehedinti.
(3) Proba suplimentară de admitere se desfășoară, în perioada menţionată în calendarul admiterii în
învăţământul profesional cu durata de 3 ani (conform art. 2 alin (2)), doar în cazul în care numărul de
candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ.
(4) Modul de organizare si desfasurare a contestatiilor este conform anexei 1 la Procedura de admitere.
(5) Disciplina la care se sustine proba suplimentara de admitere este Educatie tehnologică de clasa
a VIII-a.
(6) Tematica pentru proba suplimentara de admitere este conform anexei 2 la Procedura de admitere.
(7) Modele de subiecte si bareme de notare si corectare se gasesc in anexa 3 la Procedura de admitere.

Admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor

Art. 5. (1) Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se realizează, în fiecare etapă,
astfel:
a) în cazul în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de
învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului; în portofoliul
educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de 3 ani, media
de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de
absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a –
a VIII-a, care are o pondere de 25% ;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definita la litera
a), şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de
învăţământ.
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în
ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
(3) În cazul în care, la o unitate de învăţământ şi la o calificare profesională, pe ultimul loc există
candidaţi, care au mediile de admitere, precum şi mediile menţionate la aliniatul 1, egale, atunci toţi
aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.
(4) Calculul mediei de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:
a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite

ABS+3EN
MAIP= MA= ----------------------
4
unde:

4
PROCEDURA: Pag. nr. 5/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.


MA = media de admitere calculata conform alin. (1).
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de
învăţământ

70x MA +30XPSA
MAIP = -----------------------------
100
unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional.
MA = media de admitere calculata conform alin. (4) lit. a).
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ

(5) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 5, alin (4) lit. a), este
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați nu
depășește numărul locurilor din oferta școlii.
(6) În cazul candidaților care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere iar numărul total al
celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea de învățământ, repartizarea pe
calificări se face în ordinea opțiunilor din fişa de înscriere, utilizând media de admitere, calculată
conform art. 5, alin. (4) lit. a), drept criteriu de departajare și de ordonare pe listă a candidaților
admiși la fiecare calificare.
(7) Media de admitere în învățământul profesional, calculată conform art. 5 alin (4) lit. b), este
utilizată pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși în cazul în care numărul de candidați
depășește numărul locurilor din oferta școlii.
(8) În perioada 20 – 21 iulie 2020, comisia de admitere judeţeană va analiza şi cazurile speciale ale
absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate şi, din această cauză, nu au
participat la Evaluarea Naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a; pentru aceşti absolvenţi, la media
generală de absolvire a gimnaziului se iau în calcul doar rezultatele obţinute în anii de studiu parcurşi
în România.

Depunerea dosarelor de înscriere a candidaţilor declaraţi admişi:

Art. 6. (1) După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani,
candidaţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând
actele de studii în original.
(2) Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează, conform programului afişat la sediul Scolii
Profesionale Corlatel (orele 8 – 15,30), pe baza următoarelor acte:
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

5
PROCEDURA: Pag. nr. 6/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și
original;
e) fişa medicală;
f) dosar plic;
g) folie din plastic.
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional cu
durata de 3 ani, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare
sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învăţământul
profesional cu durata de 3 ani.

Atributiile comisiei de admitere


Art. 7. (1) Comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional cu
durata de 3 ani are următoarele atribuţii:
a) reactualizeaza Procedura de admitere, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al
unității de învățământ și avizării inspectoratului școlar județean;
b) organizeaza admiterea şi aplicarea Procedurii de admitere;
c) verifica documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere în învățământul
profesional;
d) sesizează inspectoratului şcolar judeţean orice eroare constatată în completarea documentelor
şcolare pentru înscriere şi corectează, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de
admitere în învățământul profesional calculate greşit se face de către preşedintele comisiei de admitere
din unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care semnează
şi aplică ştampila unităţii;
e) asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere din
unitatea de învăţământ care organizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, care să ofere
informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;
f) transmite comisiei de admitere judeţene pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani raportul
privind desfăşurarea admiterii la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu
durata de 3 ani.
(2) Componența comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ
profesional cu durata de 3 ani este avizată de Consiliul de administrație din unitatea de învățământ și
aprobată de inspectoratul școlar județean.
Monitorizarea procedurii
Se face de către coordonatorul Comisiei de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi managerii unităţii de
învăţământ.
Componenţa dosarului de înscriere în clasa a IX-a în învăţământul profesional de 3 ani.
a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;
b) certificatul de naştere, în copie legalizată;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/ tezele cu subiect unic din
clasa a VIII-a/ testele naționale/ examenul de capacitate;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire)- copie și
original;
e) fişa medicală.
6
PROCEDURA: Pag. nr. 7/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

Anexa 1

Modul de organizare si desfasurare al contestatiilor

Eventualele contestaţii se depun pe data de 07.07.2020, între orele 10.00-16.00, prin cerere scrisǎ
la secretariatul Scolii Profesionale Corlatel. Contestaţiile sunt rezolvate la nivelul Comisiei de
contestaţii din cadrul Scolii Profesionale Corlatel. Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică pe
data de 08.07.2020.

7
PROCEDURA: Pag. nr. 8/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

Anexa 2

Tematica

Disciplinele din planul de învăţământ pentru clasele V - VIII, la care se susţine proba suplimentară de
admitere, programa de examen pentru disciplina la care se susţine proba suplimentară de admitere şi
modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere.
a) Disciplina din planul de învăţământ pentru clasa a VIII-a, la care se susţine proba suplimentară de
admitere : EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ;
b) Bibliografie: MANUAL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ PENTRU CLASA a VIII-a

8
PROCEDURA: Pag. nr. 9/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

Anexa 3
Modele de subiecte si bareme

PROBA SUPLIMENTARĂ DE ADMITERE


ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă un punct din oficiu. Timp de lucru 2 ore.

I1 .Scrie litera A daca enuntul este adevarat si litera F daca enuntul este fals :
1.Profesia este specialitatea obtinuta prin studii.
2.Ocupatia este activitatea exercitata efectiv la locul de munca.
3.Intotdeauna profesia coincide cu ocupatia.
4.Domeniul este o sfera sau un camp de activitate, un sector al unei discipline stiintifice, artistice
5.Profesia este activitatea utila, aducatoare de venit pe care o desfasoara o persoana.
6.Functia este activitatea dintr-un domeniu, bazata pe un complex de cunostinte obtinute prin
scolarizare si prin practica.
7.In Delta Dunarii ocupatia de baza este cea de piscicultor
8.Pe litoral se desfasoara preponderent activitati din domeniul servicii.

I2. Incercuiti varianta de raspuns corect dupa citirea enuntului:


1.Factorul activ si determinant al activitatii economice este:
a)munca b)profesia c)meseria
2.Filiera vocationala cuprinde profilurile:
a)artistic, pedagogic, sportiv
b)real
c) uman, real,
3.Pentru liceul cu specializare matematica-informatica trebuie sa urmezi:
a) filiera tehnologica
b)filiera vocationala
c)filiera teoretica
I3.Completati spatiile libere de mai jos:
1.Calificarile profesionale trebuie sa fie...................cu cererea de forta de munca pe piata muncii.
2. Regiunea de sud (Muntenia) detine locul I pe tara in ceea ce priveste productia industriala prin
judetul...................
3.Regiunea ..................este cea mai slab dezvoltata regiune din Romania
I4. Sa se stabileasca legatura dintre cuvintele/expresiile din cele doua coloane completand literele
corespunzatoare in fata cifrelor din coloana A
A B
1. servicii a.tehnician electronist
b.coafor stilist
2.resurse naturale c.organizator banqueting
si protectia d.operator pe masini unelte
mediului e.tehnician metrolog
9
PROCEDURA: Pag. nr. 10/10
ȘCOALA
PROCEDURA DE ADMITERE A
PROFESIONALA ELEVILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
COD DOCUMENT:
CORLATEL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE PG - 7
3 ANI EDIŢIA 1

f.tehnician constructii lucrari publice


3.tehnic g.tehnician in agricultura
h.zidar

NR. RASPUNS CORECT BAREM DE NOTARE


ITEM
I1 A, A,F,A,F,F,A,A 1punct
I2 1-a ; 2 –a, ; 3-c 1 puncte
I3 In concordanta 4puncte
Metalurgica si carbonifera
Prahova
Sud
Nord-Est

I4 1-b,c 3 puncte
2-g
3-a,d,e,f,h
Se acorda un punct din oficiu total
10 puncte

10