Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

A CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR INTERJUDEȚEAN „ŞOAPTA PĂDURII”

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău


Aprobat, Avizat,
Inspector Şcolar General, Inspector Şcolar pentru Activităţi Extraşcolare,
prof. Egarmin Ana Maria prof. Popa Camelia-Elena

Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti


Director, Coordonatori:
prof. Zaharia Maria prof. Hahuie Monalisa-Georgiana
prof. prof.Săbăreanu Lăcrimioara
prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru

GRUP-ŢINTĂ: elevii şi cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial

ECHIPA DE PROIECT:
 prof. Micu Marius Ionuț;
 prof. Vornicu Liea.

1. SECŢIUNI
Concursul este proiectat pe patru secţiuni, pentru nivelurile primar şi gimnazial

1.1. Secţiunea I: ecologie – literatură română (clasele II-VIII)


Tema: ECO-ul pădurii
Se vor realiza creaţii literare în proză pe tema dată.
1.2. Secţiunea a II-a: ecologie – educaţie plastică (clasele CP-VIII)
Tema: Om - pădure - civilizaţie - frumuseţe
Se vor realiza creaţii plastice, care vor respecta tema dată.
1.3. Secţiunea a III-a: ecologie – geografie (clasele V-VIII)
Tema: Arii protejate ale unor specii de mamifere din pădurea de conifere (PPS)
Se vor alege 2 specii de mamifere protejate (ex: cerbul carpatin, cerbul lopătar, ursul brun,
râsul, zimbrul, jderul) şi se va respecta următoarea structură: titlul sugestiv; caracterizarea biologică
a speciilor, însoţită de imagini reprezentative; cauzele dispariţiei speciilor; identificarea zonelor în
care este răspândită fiecare specie; măsuri necesare pentru protejarea speciilor; concluzii;
bibliografie.
1.4. Secţiunea a IV-a: ecologie – matematică (clasele V-VIII)
Tema: Studiul comparativ al unor mamifere din pădure (PPS)
Se vor alege 2 specii de mamifere din aceeaşi grupă, după felul hranei: carnivore (ex: lupul,
vulpea, râsul, jderul) omnivore (ex: mistreţul, ursul, bursucul) sau erbivore (ex: căprioara, cerbul) şi
se va respecta următoarea structură: titlul sugestiv; caracterizarea biologică a speciilor, însoţită de
imagini reprezentative; analiza comparativă a speciilor, urmărind întru-un tabel: durata de viaţă -
greutatea corpului - lungimea corpului -viteza de deplasare - numărul de pui; concluzii; bibliografie.
1
2. CONDIŢII DE PARTICIPARE
2.1. Tehnoredactarea creaţiilor literare se va realizează în Microsoft Word, format A4. Titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La două rânduri de titlu se vor
scrie: numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia, localitatea, judeţul, numele şi prenumele
profesorului îndrumător (Times New Roman, 12, aliniat dreapta).Textul lucrării, la două rânduri de
numele autorului, va fi scris cu Times New Roman, 12, semne diacritice şi aliniat „stânga-dreapta”.
Lucrarea va conţine 1-2 pagini. Creaţiile literare vor fi trimise şi în format electronic pe adresa
soapta.padurii@gmail.com, pentru a fi cuprinse în revista electronică (cu ISSN) a proiectului.
2.2. Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, format A4 sau A3. Fiecare lucrare
trebuie să aibă pe verso o etichetă care să cuprindă: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
2.3. Prezentările Power Point vor avea 10-15 slide-uri, să nu depăşească 10Mb, primul slide va
conţine titlul lucrării, scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 44, Bold, centrat). La două
rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia, localitatea, judeţul,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător (Times New Roman, 18, aliniat dreapta). Textul
prezentării se va scrie cu Times New Roman, 18, aliniat „stânga-dreapta”.

3. CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE
3.1. Indicatori de evaluare pentru creaţiile literare: alegerea unui titlu sugestiv; unitatea compoziției;
originalitatea ideilor; coerența textului; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului; aşezarea corectă a textului în pagină, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie.
3.2. Indicatori de evaluare pentru creaţiile plastice: originalitatea, complexitatea tehnicii folosite,
imaginaţia, gradul de acoperire a suprafeţei şi acurateţea lucrării.
3.3. Indicatori de evaluare pentru creaţiile Power Point: originalitatea, conţinutul ştiinţific,
sugestivitatea imaginilor, capacitatea de sinteză şi analiză a informaţiilor, existenţa bibliografiei.
Comisia de evaluare va fi alcătuită pe secţiuni, din profesori de specialitate:
- Hahuie Monalisa-Georgiana - profesor de limba şi literatura română;
- Micu Marius Ionuț - profesor de geografie;
- Săbăreanu Lăcrimioara - profesor de biologie;
- Săbăreanu Lucian-Alexandru - profesor de matematică;
- Vornicu Liea - profesor de educaţie plastică.
 Evaluarea lucrărilor se va realiza în intervalul 27 - 30 aprilie 2020
 Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă
(ciclul primar/gimnazial), conform Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în
calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobat prin OMECTS Nr.
3035/2012.
 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
 Diplomele de participare se trimit în format electronic.
 Nu se admit contestaţii.
 Toate cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare.
 Diplomele elevilor premiați, acordul de parteneriat şi adeverinţele cadrelor didactice
îndrumătoare vor fi trimise în plicul autoadresat, timbrat corespunzător, care va însoţi
lucrările.

4. PROGRAM
Festivitatea de premiere a concursului interdisciplinar interjudețean „Şoapta Pădurii” se va
desfăşura în data de 15 mai 2020, începând cu ora 1400, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”
(Filiala „Cosânzeana”), din Bd. Republicii Nr. 43, Oneşti, judeţul Bacău.

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE
 Înscrierea participanţilor se va realiza în perioada 27 ianuarie - 24 aprilie 2020, prin
trimiterea fişei de înscriere completate (Anexa 1) pe adresa de e-mail
2
soapta.padurii@gmail.com. Ulterior se vor trimite prin poștă: creaţiile literare în proză (care
vor fi cuprinse în revista electronică cu ISSN a proiectului), creaţiile plastice, prezentările
Power Point (inscripţionate pe CD/DVD, se vor trimite şi pe e-mail la adresa
soapta.padurii@gmail.com), fişa de înscriere (Anexa 1), acordul de parteneriat completat în
două exemplare (Anexa 2) şi plicul autoadresat, timbrat corespunzător, la adresa:
Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti
Str. Armoniei, Nr. 4, localitatea Oneşti, judeţul Bacău, cod poştal 601136,
cu menţiunea PENTRU CONCURSUL ,,ŞOAPTA PĂDURII”.
 Un cadru didactic poate participa cu maximum 5 lucrări, indiferent de secţiune.
 Un elev poate participa cu o singură lucrare/secţiune, dar poate participa la mai multe
secţiuni.
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Persoane de contact:
 prof. Hahuie Monalisa-Georgiana, telefon 0740811481, e-mail: valentin_1975@yahoo.com
 prof. Săbăreanu Lăcrimioara, telefon: 0745165043,
e-mail: lacrimioara.sabareanu@gmail.com

ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR INTERJUDEȚEAN „ŞOAPTA PĂDURII”

Unitatea de învăţământ: ____________________________________________________________


Adresa unităţii de învăţământ: _______________________________________________________
Telefon: _____________________ E-mail: ____________________________________________
Numele şi prenumele cadrului didactic: ________________________________________________
Specialitatea: _____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic participant (pentru trimiterea diplomelor): _________________________
________________________________________________________________________________
Telefon: _____________________ E-mail: ____________________________________________
Elevii participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării


crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Director, Cadrul didactic,


prof. ____________________ prof. _______________________________
3
ANEXA 2
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Școala: ____________________________________
Str. Armoniei Nr. 4, Oneşti, Bacău Adresa: ____________________________________
Telefon/fax: +40 234311300 Telefon/fax: ________________________________
E-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.com E/mail: ____________________________________
Nr. ___________ din _________________ Nr. ___________ din _________________________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, _______________________
Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:
a. Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti, Str. Armoniei Nr. 4, reprezentată prin
director, prof. Zaharia Maria, și profesorii Hahuie Monalisa-Georgiana, Săbăreanu
Lăcrimioara, Săbăreanu Lucian-Alexandru, în calitate de coordonator.
b. Şcoala____________________________________________________________________,
reprezentată prin ____________________________________________________________
_______________________________________________________în calitate de partener.
Art. 2 Scopul acordului
Colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi
extraşcolare în instituţia coordonatoare prin Concursul Interdisciplinar Interjudețean „Şoapta
Pădurii”.
Art. 3 Durata
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe durata desfăşurării
concursului.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
Coordonatorul se obligă:
 să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
 să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
 să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
 să emită şi să distribuie diplomele copiilor/elevilor premiaţi;
 să distribuie diplomele de participare copiilor/elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
 să pregătească elevii pentru activitate;
 să selecteze lucrările care participă la concurs;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
Art. 5. Încetarea acordului (clauze)
Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor.
Soluţionarea oricăror litigii se va face, exclusiv, pe cale amiabilă.
Art.6. Dispoziţii finale
Concursul Interdisciplinar Interjudețean „Şoapta Pădurii” face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ din ţară.

Şcoala Gimnazială „George Călinescu”- Oneşti Şcoala _________________________________

Director, Director,
prof. Zaharia Maria prof. _________________________
4