Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

DATE GENERALE :

Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploieşti


Profesor: Bărbuceanu Alexandru-Mihai
Data: 30.05.2018
Clasa: a – XI-a F
Disciplina: Religie Ortodoxă
Aria curriculară: Om - societate
Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină
Titlul lecţiei: Respectul faţă de lumea creată (ecologie creştină)
Tipul de lecţie: mixtă
Timp: 50 de minute

Competenţe generale:

C.G.2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei în diferite contexte de comunicare;


C.G.4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii;
C.G.5. Corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ.

Competențe specifice:

 2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic, (oral sau în scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă;
 2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbatrei pe teme religioase;
 4.1. Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu;

1
 5.2. Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialoga pe o temă dată.

Competențe derivate

La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor dovedi următoarele competențe:


 C.D.1– indice rolul omului în legătură cu lumea nevăzută şi cea văzută;
 C.D.2 – precizeze că respectarea naturii este condiţionată de raportarea corectă la ea;
 C.D.3 – să facă diferenţa între relaţia om-natură înainte de căderea în păcat şi după;
 C.D.4 – să explice cum sfinţeşte omul natura.

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, organizatorul grafic comparativ, învățarea prin descoperire, demonstrația cu substitute,
problematizarea, exerciţiul, studiul de caz, argumentarea, jocul didactic;
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, prezentare Power Point, laptop, video-proiector, calendare;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală, frontală şi pe grupe.

Resurse:

1. Oficiale:
o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a XI-a;
o Planificarea calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare;

2. Temporale:

2
o număr de lecţii: 1
o durata: 50 min.

3. Bibliografice:
o *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988;
o Muha, Camelia, Religie. Caiet pentru elevi, clasa a XI-a, Editura Sfântul Mina, Iași, 2013.
o Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba
Iulia, 2000
o Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metode active de predare-învățare- modele și aplicații la religie , Editura Sfântul Mina,
Iași, 2008

3
Scenariul didactic

Nr Etapele C.D. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


crt lecţiei (min) Activitatea profesorului/activitatea elevilor procedee învăţământ organizare
 Salutul
1. Momentul 2'  Rugăciunea • Exercițiul • Icoana • Activitate •Observarea
organizatoric  Notarea absenţelor frontală comp.
 Pregătirea pentru lecţia nouă

2. Verificarea 3' • Propun spre rezolvare aritmogriful de la Anexa 1. • Jocul didactic • Fișa de lucru  Activitate • Aprecieri
cunoştinţelor însuşit frontală verbale

3. Pregătirea elevilor
pentru receptarea
noilor cunoştinţe

3. Anunţarea titlului şi 2' • Voi anunţa titlul şi obiectivele lecţiei. • Explicaţia  Activitate  Aprecieri
a obiectivelor lecţiei frontală verbale

• Fișa de lucru
 Voi prezenta ideile principale din lecţie • Conversația  Activitate  Aprecieri
• Prezentare Prezi
4. Comunicarea/ ajutându-mă de textele selectate din Sfânta •Conversaţia frontală verbale
însușirea noilor CD1 15' Scriptură şi de o prezentare prezi. (Anexa 2). euristică
cunoștințe CD2  În această etapă voi folosi metoda SINELG • Explicația
CD3 (Anexa 3) pentru a eficientiza însuşirea de noi •Lectura biblică
CD4 cunoştinţe precum şi pentru a avea un feedback •Descrierea
din partea elevilor. •Demonstraţia
• SINELG
 Propun ca temă de dezbatere alcătuirea unor reguli
5. Fixarea și 12' prin care omul să arate că manifestă respect faţă de • Metoda 6-3-5 • Fișa de lucru • Activitate pe •Observarea
sistematizarea CD4 lumea creată de Dumnezeu. Această activitate se grupe • Aprecieri
cunoștințelor realizează în echipe de câte şase elevi. Ideile verbale
elevilor vor fi notate pe un tabel conform cu cel din

4
Anexa 4. Voi citi ideile scrise în tabel şi voi discuta
cu elevii care dintre acestea poate fi reţinută sau
însuşită de întreg colectivul clasei.

• Voi ruga un elev să citească viaţa Sfântului Gherasim


6. Asocierea, CD3 12' de la Iordan şi voi explica că omul care îşi sfinţeşte viaţa • Lectura • Fișa de lucru • Activitate • Aprecieri
generalizarea CD4 poate să restabilească legătura armonioasă cu natura •Explicaţia frontală verbale
și aplicarea îndeplinidu-şi scopul dat de Dumnezeu.

7. Aprecierea activităţii 2' • Fac aprecieri generale şi individuale privind implicarea  Activitate • Aprecieri
elevilor elevilor în predarea noilor cunoştinţe. frontală verbale
• Noteaz elevii care au participat la lecţie

8. Încheierea activităţii 2' • Rugăciunea • Exercițiul • Icoana • Activitate •Observarea


• Salutul. frontală Comp.

S-ar putea să vă placă și