Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Candiano Popescu”, Ploieşti


Profesor: Bărbuceanu Alexandru-Mihai
Calsa: a III-a
Data: 17.05.2017
Unitatea de învăţare : Viaţa împreună cu ceilalţi
Lecţia: Importanţa de a avea răbdare cu cei din jur
Tipul lecţiei: mixtă
Durata lecţiei: 50 min.
Scopul lecţiei: dobândirea unor noi cunoștinţe despre viaţa Sfântului Dimitrie, pentru ai aduce cinstirea cuvenită şi pentru ai urma exemplul;
cultivarea responsabilităţii elevilor faţă de credinţa pe care o mărturisim;

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să:

O1: -să definească termenul de răbdare;

O2: -să-L identifice pe Domnul Iisus ca model al răbdarii creştine;

O3: -să enumere trei modalităţi prin care se poate dobândi virtutea răbdarii din patru posibile (rugăciunea, dragostea, blândeţea, nădejdea);

O4: -să enumere cel puţin două consecinţe ale lipsei răbdarii din trei posibile (neiertător, mânios, invidios);

Competente formativ-educative:

-să se conştientizeze importanţa dobândirii răbdarii ca virtute creştine.

Strategia didactică:
1. Metode și procedee: Convesaţia, Explicaţia, observarea dirijată, povestirea, lectura expresivă,
2. Mijloace deinvăţămant: icoana Mântuitorului Iisus, Fișe de lucru, laptop şi videoproiector,
3. Forme de organizare a activitătii elevilor: activitate frontală, activitate individuală;

Bibliografia:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune ale BOR, București, 1982;
2. Benga Cristina, Ciachir Aurora, Filat Niculina, Mihaela Chiţiu, Niculae Ioana, “Religie-cultul ortodox, manual pentru clasa a III-a”, Ed. Corin Educaţionalt,
Bucureşti 2015;
3. Cucoș, Constantin ( coordinator), “Psihopedagogie pentru examenele de definitivat și grade didactice”, Editura Polirom , Iasi, 1998;
4. Guicin, Prof. Mihaela Maria, Mihailă, Prof. Despina Florina, Leonte, Psih. Corina, “Ghid pentru profesorii care predau disciplina școlară Religie la clasa a III-a,
propuneri de activități”, Ed. Basilica, Bucureşti 2015;
5. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, M. Opriș, D, “Metodica predării religiei, Editura “ Reîntregirea”, Alba – iulia, 2000;
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele Strategii didactice


crt. lecţiei Comp. Conţinutul lecţiei Metode Mijloace Forme de
şi de organizare Evaluare
procede învăţământ
e
1. Momentul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor frontală
 Pregătirea pentru începerea lecţiei
2. Verificarea - Profesorul va adresa scurte întrebări din lecţia anterioară:
cunoştinţelor Ce înseamnă să fii bland şi bun? Convers Activitate
însuşite Cum se sporeşte bunătatea şi blândeţea? aţia frontală Aprecieri
Cine este model pentru noi în ceea ce priveşte bunătatea şi verbale
blândeţea?
Cum arată un om care nu are blândeţe şi bunătate?
3. Pregătirea  Profesorul va proiecta un filmuteţ scurt despre răbdare
elevilor Convers Activitate
pentru şi se va discuta despre învăţătura acestuia. aţia frontală
receptarea Aprecieri
noilor verbale
cunoştinţe
4. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:
titlului şi a “Importanţa de a avea răbdare cu cei din jur” şi prezintă
obiectivelor obiectivele urmărite. Explicaţi Activitate
lecţiei a frontală
5. Comunicare  Profesorul prezintă o definiţie a răbdării (Răbdarea
a / însuşirea este puterea de a suporta unele greutăţi şi neplăceri; Explicaţi
noilor este puterea de a aştepta în linişte şi cu calm unele a
cunoştinţe evenimente).

 Profesorul le solicit elevilor să de-a exemple de


răbdare din viaţa lor (situaţii când au avut răbdare, Explicaţi Activitate Aprecieri
situaţii când au întalnit oameni care au avut răbdare cu a frontală verbale
ei, etc.)
Lectura
 Profesorul solicita elevilor să citească textul din
manual de la pagina 25. După aceasta el va face Explicaţi
complări pe marginea textului şi apoi elevii vor a
răspunde la întrebările de la “Să înţeleg textul”.
Convers
aţia
6. Fixarea şi Profesorul va va citi textul suport „Răbdare și iar
sistematizare răbdare”(Anexa) şi va face o discuţie cu elevii pe baza Lectura Activitate Aprecieri
a acestuia accentuându-se că modelul creştinilor pentru răbdare frontală verbale
cunoştinţelor este Hristos precum şi rolul rugăciunii ca mijloc de întărire al Convers
răbdării. aţia

Asocierea, Activitatea are ca punct de pornire analizarea unor exemple din Lectura
generalizare natură, pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână ca lecții biblica
7. a, aplicarea despre răbdare (ex. furnicile, care de luptă cu o povară de câteva ori
Convers Activitate Aprecieri
mai mare și mai grea decât trupul lor firav, făcând drumul până aţia individuală verbale
la mușuroi iar și iar, până cămara se umple; păsările, care își Exerciţiu
reconstruiesc cuibul de fiecare dată când acesta este dărâmat de l
furtună; sămânța, căreia îi ia destul timp să se transforme în rod;
omida, care nu se transformă în fluture peste noapte; copilul,
care parcurge o cale lungă de la nou născut la adult;).
Este imposibil să treci peste anumite etape ale vieții, pentru că
toate au o rânduială, iar planul este făcut de Creatorul a toate,
Dumnezeu. Profesorul va proiecta o poezie care îndeamnă să
avem răbdare asemenea omizilor. Profesorul explica elevilor
cum apar fluturii, şi se va face analogie cu răbdarea pe care
trebuie să o avem şi noi în viaţă. Elevii vor fi îndrumaţi să
deseneze şi să completeze pe caiete o omida care se transform în
future după modelul
din Anexa nr.

8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât


activităţii pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în
elevilor predarea noilor cunoştinţe. Explicaţi Activitate Aprecieri
 Se notează elevii care au participat la lecţie. a frontală verbale

9. Precizarea -Elevii vor primi fişe cu diplome pe care ei trebuie să le


şi explicarea completeze cu numele celor celor care s-au arătat răbdători
temei faţă de ei într-o anumită situaţie. Diplomele vor fi semnate şi
pentru înmânat de către elevi acelor persoane ca semn de preţuire şi Activitate
acasă recunoştinţă. frontală
10 Încheierea  Rugăciunea
lectiei  Salutul