Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecţie

a. Date introductive

Scoala Gimnazială „C. Giurescu” Chiojdu


Profesor: Onica Elena Mihaela
Data: 17.12.2019
Clasa: a VI-a
Disciplina: Biologie
Tema: Respirația la om
Durata: 50 minute
Tipul lecţiei: mixtă

Competente specifice:
1.1. Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului
uman;
1.2 Stabilirea relațiilor între funcțiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman și
influența factorilor de mediu;
3.2 Elaborarea și aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare și rezolvare a
unor situații-problemă.

Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii de instruire, elevii trebuie să fie capabili:
Obiective cognitive:
O1. să definească respirația;
O2. să evidențieze cauzele care determină modificarea volumului cutiei toracice în inspirație și
expirație și organele implicate;
O3. să explice mecanismele prin care are loc ventilația pulmonară;
O4. să descrie etapele prin care se face schimbul de gaze ( pulmonară, sanvină, tisulară);
O5. să identifice factorilor care actionează asupra ritmului respirator;
O6. să realizeze conexiuni intra, inter şi transdisciplinare pentru rezolvarea corectă de probleme.
Obiective psiho-motorii:
O6. să scrie ordonat şi lizibil pe fişe şi în caiete;
O7. să lucreze în ritm antrenant atât individual, cât şi în perechi;
Obiective afective:
O8. sǎ lucreze cu plăcere dorind să fie apreciaţi şi notaţi.

Resurse educaţionale:
 Procedurale
 Metode şi procedee
o Învăţarea prin descoperire;
o Observaţia;
o Conversaţia euristică;
o Experimentul
o Comparația
o Problematizarea
o Jocul didactic

Forme de organizare
o Activitate frontală şi individuală
 Materiale
o Materiale grafice (fotografii, imagini video-proiector)
o Fișă de lucru
o Manualul;
o Laptop, videoproiector

Anexe: Schema lecției, fişă de lucru, rebus

Bibliografie:
MEN - Programa şcolară, Bucureşti, 2017
Biologie - Manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018
Diferite pagini de pe internet
Viorel Lazăr, Daniela Căprărin, Metode didactice utilizate în predarea biologiei, Ed. Arves, Craiova,
2007
b. Scenariul didactic
Nr. Evenimentele Ob. Conţinuturi Activităţi de predare-învăţare Metode şi procedee Mijloace de Timp Evaluare
crt. instruirii oper. didactice instruire alocat
(min)
1 Organizarea - notarea absenţelor 2
colectivului - organizarea clasei pentru
de elevi începerea lecţiei
2 Verificarea Vă voi adresa întrebări din lecția anterioară: - întrebări din conţinuturile lecţiei - conversaţia 10 - individuală
cunoştinţelor ,,Anatomia sistemului respirator” anterioare - problematizarea - scrisă
din lecţia 1.Care sunt componentele sistemului respirator?
anterioară Enumerați căile respiratorii. Descrie alcătuirea cavității
nazale și precizează rolul acesteia în respirație. Care
sunt elementele componente ale laringelui? Ce rol are?
Descrie alcătuirea trahei și a bronhiilor. Care este
structura plămânilor? Care sunt unitățile funcționale ale
plămânilor?
3 Captarea şi „Completaţi rebusul răspunzând corect la cerințe. Ce - elevii vor raspunde întrebările - joc didactic (rebus) 3
orientarea cuvânt apare pe verticala A-B?” adresate - conversaţie
atenţiei - problematizarea

4 Enunţarea „Astăzi vom învăţa despre Fiziologia sistemului - anunţarea titlului lecţiei curente şi -informare 1
temei şi a respirator.” a conţinuturilor acesteia
obiectivelor
urmărite
5 Prezentarea O1 Respiraţia = schimbul de gaze dintre organism şi - profesorul conduce elevii spre - conversaţia euristică 13 - frontală
noului O2 mediul înconjurător. înțelegerea și deducerea modului în - orală
conţinut O3 care are loc procesul de respirație
O4 Procesul de respirație se realizează prin: -prezintă etapele respirației și
O5 1. Respirația (ventilația) pulmonară factorii care influențează ritmul
O6 2. Transportul gazelor respiratorii respirator
3. Respirația celulară - profesorul face apel la
cunoștințele anterioare ale elevilor - problematizarea
Respirația (ventilația) pulmonară pentru identificarea rolului
Inspirația muschilor în respirație
-aerul cu oxigen pătrunde în plămâni; -elevii vor răspunde la întrebările
-muşchii respiratori (diafragma, muşchii intercostali) se adresate
contractă;
-volumul cutiei toracice și al plămânilor se măreşte;
-presiunea din plămâni scade; - explică deosebirile dintre
-proces activ; expirație și inspirație
-se realizează cu consum de energie.
Expirația
-aerul cu dioxid de carbon iese din plămâni;
-muşchii respiratori (diafragma, muşchii intercostali) se
relaxează;
-volumul cutiei toracice și al plămânilor se micșorează;
-presiunea din plămâni crește;
-proces pasiv;
-se realizează fără consum de energie.

Mişcările respiratorii (ritmul respirator) sunt de 16-


18/minut şi variază în funcție de starea de sănătate,
vârstă, activitate, temperatura din mediu, sex (mai
multe la femei).

Transportul gazelor respiratorii:


Oxigenul
oxigenul + hemoglobina alveole --------- > celule
oxihemoglobină
Dioxidul de carbon
Dioxidul de carbon + hemoglobina celule -------- >
alveole caboxihemoglobină

Respiratia celulară
Oxigen + nutrimente ------- > energie + CO2 +
alte substanțe nefolositoare
6 Sistematizarea „Aveți de realizat niște experimente.” - elevii efectuează experimentele -experimentul - fișe de lucru 10 - pe grupe
şi fixarea propuse -observația - scrisă
conţinuturilor - problematizarea
-învățarea prin
descoperire
- conversaţia euristică
7 Evaluare/ „Vă propun să rezolvați niște exerciții .” - exerciții interactive - problematizarea - ppt 10 - individuală
Conexiune - conversaţia euristică - orală
inversă
8 Anunţarea „Pentru ora viitoare aveţi de pregătit lecţia predată - notarea elevilor care au adus 1
temei de lucru astăzi.” contribuţii semnificative lecţiei şi
pentru acasă care au răspuns la întrebările
şi notarea recapitulative
elevilor
SCHEMA LECŢIEI

Fiziologia sistemului respirator

Respiraţia = schimbul de gaze dintre organism şi mediul înconjurător.

Procesul de respirație se realizează prin:


1. Respirația (ventilația) pulmonară
2. Transportul gazelor respiratorii
3. Respirația celulară

Respirația (ventilația) pulmonară

Inspirația Expirația
-aerul cu oxigen pătrunde în plămâni; -aerul cu dioxid de carbon iese din plămâni;
-muşchii respiratori (diafragma, muşchii -muşchii respiratori (diafragma, muşchii
intercostali) se contractă; intercostali) se relaxează;
-volumul cutiei toracice și al plămânilor se -volumul cutiei toracice și al plămânilor se
măreşte; micșorează;
-presiunea din plămâni scade; -presiunea din plămâni crește;
-proces activ; -proces pasiv;
-se realizează cu consum de energie. -se realizează fără consum de energie.

Mişcările respiratorii (ritmul respirator) sunt de 16-18/minut şi variază în funcție de


starea de sănătate, vârstă, activitate, temperatura din mediu, sex (mai multe la femei).
Transportul gazelor respiratorii:
Oxigenul
oxigenul + hemoglobina alveole---------- >celule oxihemoglobină
Dioxidul de carbon
Dioxidul de carbon + hemoglobina celule---------- >alveole caboxihemoglobină
Respiratia celulară
Oxigen + nutrimente ------- > energie + CO2 + alte substanțe nefolositoare

Fișă de lucru
Experimentul 1.
Evidențierea modificărilor de volum ale cutiei toracice în inspirație ṣi expiraţie
Suport: metru croitorie, ceas de perete/cronometru

Folosind metrul de croitorie de pe mese și ceasul cu secundar de pe


perete/cronometrul, măsurați perimetrul toracic al unuia dintre colegii din clasă atât în timpul
expirației cât și în timpul inspirației liniștite. Notați valorile. Cronometrați mișcările
respiratorii și stabiliți numărul de respirații pe minut. Repetați toate etapele dar după ce
colegul a făcut un efort fizic susținut (15 genuflexiuni). Notați din nou valorile și comparați cu
celelalte. Ce constatați?

În stare de repaus Valori După efort Valori


Perimetrul toracic în Perimetrul toracic în
inspirație inspirație
Perimetrul toracic în Perimetrul toracic în expirație
expirație
Numărul de Numărul de
respirații pe minut respirații pe minut

Experimentul 2.
Punerea în evidenţă a vaporilor de apă din aerul expirat.
Suport: oglindă sau geam rece
Sarcini de lucru: Suflaţi puternic peste o oglindă sau un geam rece
Ce constataţi? ………………………………………………………………...

Experimentul 3.
Măsurarea temperaturii aerului expirat
Suport – Termometru de cameră
Sarcina de lucru - Notează temperatura din clasă.
- Suflă puternic peste termometru după care citește din nou temperatura
indicată de acesta.
- Comparati cele 2 temperaturi şi trageti concluzii.
Temperatura aerului expirat este mai…………………..decat a celui inspirat.

Experimentul 4.
Explicaţi mecanismul respirației făcând referire la modificările diametrelor
anteroposterior, transversal și longitudinal precum și la modificările de volum și presiune.
Folosiți-vă de aparatul Donders pentru a demonstra mecanismul inspirației și expirației.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Experimentul 5.
Executați o expirație normală după care rețineți respirația până când simțiți nevoia de a
inspira. Notați timpul de apnee (oprirea respirației). Executați același experiment după o
inspirație profundă. Notați timpul. Ce constatați? Cum este frecvența respirației după ce ați
reluat respirația normală?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
JOC DIDACTIC

Rebus

Completaţi rebusul răspunzând corect la întrebări.

1. A R L I N G E
2. E P I G L O T A
3. F O S E
4. P L Ă M Â N I
5. B R O N H I I
6. P L E U R E
7. A L V E O L E
8. B U R E T O S
9. I N E L E
10. A C I N

1. Conţine coardele vocale.


2. Cartilaj cu aspect de frunză sau căpăcel care acoperă glota
3. Orificii prin care cavitatea nazală comunică cu exteriorul.
4. Organe localizate în cutia toracică cu aspect buretos și culoare roz.
5. Căi respiratorii formate din inele cartilaginoase complete.
6. Cele două membrane de protecție ce acoperă plămânii.
7. Unități structurale și funcționale specializate în schimbul de gaze respiratorii la nivelul
plămânilor.
8. Aspectul plămânilor.
9. Intră în alcătuirea traheei și a bronhiilor.
10. Mai multe alveole pulmonare formează un ... pulmonar.