Sunteți pe pagina 1din 3

Var.

1 Legile de bază ale chimiei – profil real – 2018


1. A. F. Amoniacul are densitatea în c.n. de 0,759 g/L.
2. A. F. Cationii sunt ioni pozitivi obținuți prin cedarea electronilor de valență.
3. A. F. Formula moleculară redă schematic modul de legare al atomilor în moleculă.
4. A. F. La creșterea temperaturii unui gaz, cantitatea de substanță crește.
5. A. F. Raportul dintre masele molare a două gaze se numește densitate relativă.
6. A. F. Într-o reacție chimică, suma maselor substanțelor inițiale este egală cu cea a produșilor de
reacție.
7. A. F. Rețelele cristaline atomice conțin ioni cu structuri stabile de octet.
8. A. F. Ecuațiile electronice arată transferul electronilor în reacțiile de oxidoreducere.
9. A. F. Reacțiile reversibile decurg în ambele sensuri concomitent.
10. A. F. În condiții normale, 22,4 L din orice substanță conține 6,02·1023 particule.
11. A. F. Reacțiile ce decurg cu degajare de căldură se numesc exoterme.
12. A. F. Masa molară este raportul dintre masa de gaz în condițiile normale și volumul molar.

Var. 2 Legile de bază ale chimiei – profil real – 2018


1. A. F. Formula electronică exprimă compoziția clasei de substanță.
2. A. F. Catalizatorii participă la reacțiile rapide și se consumă complet.
3. A. F. Moleculele sunt constituite din atomi și se află în continuă mișcare.
4. A. F. O reacție omogenă decurge doar cu participarea substanțelor lichide sau gazoase.
5. A. F. Atomul este cea mai mică particulă dintr-un element chimic, care se divide prin procedee
chimice.
6. A. F. În condiții normale, densitatea unui gaz reprezintă raportul dintre masa sa molară și volumul
molar.
7. A. F. Reacțiile ireversibile decurg de la dreapta la stânga.
8. A. F. Efectul termic al reacției chimice este temperatura la care are loc o reacție termochimică.
9. A. F. Reprezentarea reacției chimice prin formule și coeficienți se numește ecuație chimică.
10. A. F. Volumul molar este raportul dintre volumul de gaz în condițiile date și cantitatea de substanță
a acestuia.
11. A. F. Notarea compoziției unei substanțe cu ajutorul simbolurilor și al indicilor se numește formula
chimică.
12. A. F. Într-o reacție chimică, cantitatea de substanță rămâne neschimbată.

Var. 3 Legile de bază ale chimiei – profil real – 2018


1. A. Anionii sunt ioni negativi obținuți prin acceptarea de electroni pe stratul de valență.
F.
2. A. Atomul este cea mai mică particulă ce păstrează proprietățile fizice ale substanței.
F.
3. A. Reacțiile în care se absoarbe energie se numesc reacții endoterme.
F.
4. A. Moleculele substanțelor simple sunt formate doar dintr-un singur atom.
F.
5. A. Un mol din orice gaz, ocupă un volum de 22,4 L la temperatura de 273K și presiunea de 1
F. atm.
6. A. Catalizatorii sunt substanțe care măresc viteza unei reacții, dar nu se consumă în timpul ei.
F.
7. A. Densitatea unui gaz este o constantă ce nu depinde de condițiile de temperatură și presiune.
F.
8. A. Un mol din orice substanță conține 6,02·1023 particule.
F.
9. A. Ecuația ionică completă cuprinde doar ionii care participă la o reacție între electroliți.
F.
10. A. Reacția de producere a oxigenului din apă este endotermă.
F.
11. A. Formula moleculară redă compoziția unei substanțe calitativ și cantitativ.
F.
12. A. Densitatea dioxidului de carbon în raport cu aerul este 1,517 g/L.
F.

Var. 4 Legile de bază ale chimiei – profil real – 2018


1. A. Atomul este cea mai mică particulă din substanță, indivizibilă chimic.
F.
2. A. Legea constanței compoziției stă la baza alcătuirii ecuațiilor chimice.
F.
3. A. Substanțele cu structuri atomice au în nodurile rețelelor cristaline atomi legați prin legături
F. covalente.
4. A. Prin acceptarea de electroni pe stratul de valență, atomii se tranformă în cationi.
F.
5. A. Totalitatea atomilor cu aceeași sarcină nucleară formează un element chimic.
F.
6. A. Într-o reacție chimică, numărul moleculelor reactanților este egal cu cel al produșilor de
F. reacție.
7. A. Notarea compoziției unei substanțe cu ajutorul simbolurilor și al coeficienților se numește
F. formula chimică.
8. A. Reacțiile în care se consumă căldură se numesc exoterme.
F.
9. A. Efectul termic al reacției chimice se notează cu litera Q.
F.
10. A. Oxigenul este un gaz de 8 ori mai greu decât hidrogenul.
F.
11. A. Formula generală exprimă compoziția clasei de substanță.
F.
12. A. În molecula de dioxid de carbon, raportul de masă este 3 :4.
F.

Var. 5 Legile de bază ale chimiei – profil real – 2018


1. A. F. Ecuația ionică redusă cuprinde doar particulele care participă într-o reacție.
2. A. F. Ecuațiile electronice sunt ecuațiile chimice la care participă electroliți.
3. A. F. Reprezentarea reacției chimice prin formule și indici se numește ecuație chimică.
4. A. F. Moleculele substanțelor simple sunt formate din atomii unui singur element chimic.
5. A. F. Un mol din orice gaz, ocupă un volum de 22,4 L în condiții obișnuite.
6. A. F. Formula generală redă compoziția unei substanțe calitativ și cantitativ.
7. A. F. Formula grafică redă ordinea în care se unesc atomii în moleculă.
8. A. F. Reacțiile termochimice sunt reacții se decurg cu încălzire.
9. A. F. În aceleași condiții de temperatură și presiune, volume egale de gaze diferite conțin număr
egal de molecule.
10. A. F. În nodurile rețelelor cristaline cu structuri moleculare, aflate în stare solidă, se găsesc
molecule.
11. A. F. În ecuațiile termochimice se precizează efectul termic și stările de agregare ale substanțelor.
12. A. F. Reacția reversibilă decurge doar în prezența unui catalizator.

Var. 6 Legile de bază ale chimiei – profil real – 2018


1. A. F. Reacțiile în care reactanții sunt două substanțe compuse se numesc reacții de substituție.
2. A. F. În nodurile rețelelor cristaline cu structuri moleculare, aflate în stare solidă, se găsesc atomi
legați prin legături covalente.
3. A. F. În reacțiile chimice, numărul de moleculele rămâne constant.
4. A. F. Într-o reacție chimică numărul atomilor fiecărui element rămâne neschimbat.
5. A. F. Trioxidul de sulf conține 60% sulf.
6. A. F. Substanțele cu structuri moleculare au aceeași compoziție constantă, indiferent de metoda și
locul obținerii lor.
7. A. F. Ionii pozitivi se numesc anioni și rezultă la cedarea electronilor de valență.
8. A. F. Totalitatea atomilor cu aceeași masa atomică alcătuiește un element chimic.
9. A. F. Legea constanței compoziției stă la baza alcătuirii formulelor moleculare ale substanțelor.
10. A. F. Reacțiile endoterme sunt cele la care efectul termic este notat cu +Q.
11. A. F. Molecula este cea mai mică particulă ce păstrează compoziția și proprietățile chimice ale
substanței.
12. A. F. Reacția în care se formează un gaz, apă sau se depune un sediment este ireversibilă.

S-ar putea să vă placă și