Sunteți pe pagina 1din 43

Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Săptă TEMA Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse Data


- tenţe ore
mâna
I CLINCHET 1. Prima zi de şcoală după Edmondo De 5 a. materiale: c.
DE TOAMNĂ Amicis 1.4- activităţi de grup în care soluţionarea temei fișa de lucru,
- 1.5 necesită angajarea verbală a tuturor membrilor caiet, planșe
Sunetul, litera, vocalele şi consoanele.
Recapitularea 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ a. b.
noţiunilor din Cuvâ ntul. Despă rţirea în silabe .Sensul 3.1 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi procedurale:
clasa a III-a cuvintelor. Ortografia şi punctuaţia 3.3 place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce conversaţia,
2. Comunicarea orală . Solicitarea şi jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul explicaţia,
oferirea de informaţii. Prezentarea unei liber?” etc.) exerciţiul,
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări munca
persoane/ a unei cărţi
reciproce independentă
Cererea simplă familiară, cererea b. c. forme de
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame
politicoasă Venn pornind de la aspectele comune şi de la organizare a
3. Substantivul diferenţele referitoare la anumite elemente din text colectivului:
4. Statu-Palmă-Barbă-Cot după Fraţii - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale frontală ,
textului individuală ,
Grimm.Textul literar narativ
- realizarea de liste cu aspecte semnificative evaluare orală
5. Adjectivul. Descrierea. Fragmentul și scrisă
descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie
descriptiv de diverse criterii
Lectură : Plouă!... de George Topîrceanu - rezolvarea unor controverse

II CLINCHET 1. Pronumele 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini 5 a. materiale:


DE TOAMNĂ 2. Octombrie de George Topîrceanu. 3.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la planșe,imagini,fi
- textele audiate şa de lucru,caiet
Poezia
Recapitularea - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme b.
noţiunilor din 3. Verbul scurte pentru copii procedurale:
clasa a III-a 4. Scrierea imaginativă - textul - audierea unor scenete/ fragmente de teatru conversaţia,
creativ.Textul de informare şi funcţional radiofonic pentru copii şi realizarea de improvizaţii explicaţia,
5. EVALUARE INIŢ IALĂ pe baza acestora munca
Lectură : Nedespărțite!...de Emil Gâ rleanu - notarea unor elemente considerate importante independentă ,
dintr-un scurt text de informare audiat exerciţiul
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări c. forme de
reciproce organizare a
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame colectivului:
Venn pornind de la aspectele comune şi de la frontală
diferenţele referitoare la anumite elemente din text individuală ,
evaluare orală

III PAGINI ALESE 1. Lansare de carte 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini 5 a. materiale:
2. Cartea. Rolul ilustraţiilor 2.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la imagini, caiet,
3.6 textele audiate fişe de lucru
3. Scriem corect cel/ ce-l - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme b.
Lectură : Biblioteca lui Stardi de Edmondo scurte pentru copii procedurale:
de Amicis - audierea unor scenete/ fragmente de teatru conversaţia,
radiofonic pentru copii şi realizarea de improvizaţii explicaţia,
pe baza acestora demonstraţia,ex
- notarea unor elemente considerate importante erciţiul, munca
dintr-un scurt text de informare audiat în echipă ,
- discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ problematizarea
carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi ,
place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jocul
jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul c. forme de
liber?” etc.) organizare a
- întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe colectivului:
cu un scriitor frontală,
- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite activitate
individuală /pe
echipe,evaluare
orală şi scrisă
IV PAGINI ALESE 1. Iniţierea şi menţinerea unui schimb 1.5 - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje 5 a. materiale:
verbal. Reformularea unui mesaj în 2.2 bruiate, trunchiate, articulate defectuos caiet, fişe de
2.4 - activităţi de grup în care soluţionarea temei lucru,imagini
funcţie de particularită ţile 3.1 necesită angajarea verbală a tuturor membrilor b.
interlocutorului - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – procedurale:
2. Cuvâ ntul. Despă rţirea în silabe eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit conversaţia,
3. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens furtuna, ce faceţi?”) explicaţia,
asemă nător - inventarea unui alt final la o poveste demonstraţia,
- minidezbateri/ controversa creativă exerciţiul,
4. Cuvinte cu sens opus
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări problematizarea
Lectură : Biblioteca lui Stardi de Edmondo
reciproce , învă ţarea prin
de Amicis
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame descoperire,
Venn pornind de la aspectele comune şi de la munca
diferenţele referitoare la anumite elemente din text independentă
V PAGINI ALESE 1. Guleraş Cenuşiu după Dimitri N. 1.4 - notarea unor elemente considerate importante 5 a. materiale:
Mamin-Sibiriak 3.1 dintr-un scurt text de informare audiat caiet, fişe de
3.4 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări lucru,imagini
2. Textul literar narativ reciproce b.
3. Delimitarea textului în fragmente - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame procedurale:
4. Momentele textului literar narativ Venn pornind de la aspectele comune şi de la conversaţia,
diferenţele referitoare la anumite elemente din text explicaţia,
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de
- folosirea metodelor gândirii critice pentru demonstraţia,
punctuaţie explorarea textelor exerciţiul,
Lectură : Legenda Mureșului și a Oltului problematizarea
,

VI PAGINI ALESE 1. Felul propoziţiilor după scopul 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – 5 a. materiale:
comunică rii 2.4 eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit caiet, fişe de
3.5 furtuna, ce faceţi?”) lucru,imagini
2. Spaţiul, timpul şi personajele în textul - inventarea unui alt final la o poveste b.
narativ - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste procedurale:
3. Planul simplu de idei al textului narativ - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce conversaţia,
4. Povestirea orală şi scrisă a unui - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii explicaţia,
fragment stabilesc roluri şi derularea activităţilor demonstraţia,
- minidezbateri/ controversa creativă exerciţiul,
5. Scriem corect cea/ ce-a
- realizarea de proiecte integrate care vizează problematizarea
Lectură : Legenda Mureșului și a Oltului
legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară , învă ţarea prin
prezentată în textele citite descoperire,
- observarea dezacordului şi a altor abateri munca
independentă

VII PAGINI ALESE 1. Un inventator român - Traian Vuia 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări 5 a. materiale:
2. Verbul.Numă rul verbului 3.4 reciproce caiet, fişe de
4.3 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru,imagini
3. Persoana verbului Venn pornind de la aspectele comune şi de la b.
4. RECAPITULARE - Bogăţia şi veselia - diferenţele referitoare la anumite elemente din text procedurale:
adaptare după Petre Ispirescu - folosirea metodelor gândirii critice pentru conversaţia,
5. EVALUARE - Fluieraşul de os - adaptare explorarea textelor explicaţia,
după Iulia Haşdeu - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere demonstraţia,
Lectură : Micul patriot padovan de Edmondo verbală) exerciţiul,
de Amicis problematizarea
, învă ţarea prin
descoperire,
VIII FILE DE 1. Scrisoarea III de Mihai Eminescu 3.5 - observarea dezacordului şi a altor abateri 5 a. materiale:
ISTORIE 2. Semnele de punctuaţie: ghilimelele, 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate caiet, fişe de
- discutarea greşelilor de ortografie lucru,imagini
punctele de suspensie - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea b.
3. Pronunţă m şi scriem corect corectă procedurale:
4. Timpul verbului conversaţia,
5. Scriem corect odată / o dată explicaţia,
Lectură : Revedere de Mihai Eminescu demonstraţia,
exerciţiul,
IX FILE DE 1. Moş Ion Roată şi Vodă Cuza după Ion 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări 5 a. materiale:
ISTORIE Creangă 3.4 reciproce caiet, fişe de
4.1 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru,imagini cu
2. Transformarea dialogului în povestire Venn pornind de la aspectele comune şi de la diverse obiecte,
3. Povestirea scrisă a unor fragmente diferenţele referitoare la anumite elemente din text mini-că rticele,
4. Povestirea scrisă a unui text de mică - folosirea metodelor gândirii critice pentru b.
întindere după planul simplu de idei explorarea textelor procedurale:
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate conversaţia,

X FILE DE 1. Grupurile de sunete - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje 5 a. materiale: :
ISTORIE 2. Factorii care pot perturba comunicarea 1.5 bruiate, trunchiate, articulate defectuos caiet, fişe de
3.5 - activităţi de grup în care soluţionarea temei lucru,imagini
3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit 4.1 necesită angajarea verbală a tuturor membrilor b.
4. Pronunţă m şi scriem corect - observarea dezacordului şi a altor abateri procedurale:
Lectură : Muma lui Ștefan cel Mare de - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate conversaţia,
Dimitrie Bolintineanu - discutarea greşelilor de ortografie explicaţia,
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea demonstraţia,
corectă exerciţiul,
problematizarea
,

XI FILE DE 1. Planul dezvoltat de idei - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente 5 a. materiale:
ISTORIE 2. Pă rţile unui text creativ 1.1 de text audiate caiet, fişe de
1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini lucru,imagini
3. RECAPITULARE - La Alba Iulia 2.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la b.
4. Recapitulare-Proiect-Ziua Naţională a 2.3 textele audiate procedurale:
Româ niei - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme conversaţia,
5. EVALUARE - Ştefan cel Mare şi scurte pentru copii explicaţia,
Vrâncioaia - poveste populară demonstraţia,

XII MAGIA IERNII 1. Moş Crăciun a fost răpit după Lyman 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru 5 a. materiale:
Frank Baum 3.5 explorarea textelor caiet, fişe de
4.1 - observarea dezacordului şi a altor abateri lucru,imagini cu
2. Povestirea scrisă a unui text de mică - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate diverse obiecte,
întindere după planul dezvoltat de idei - discutarea greşelilor de ortografie planşe
3. Substantivul. Felul substantivelor - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
4. Pronunţă m şi scriem corect corectă
Lectură : La colindat de Ion Creangă
XIII MAGIA IERNII 1. Înţelegerea în profunzime a mesajului 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale 5 a. materiale:
3.4 textului caiet, fişe de
textului. Asocierea elementelor textului 4.2 - realizarea de liste cu aspecte semnificative lucru, imagini
cu experienţele proprii descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie diverse,
de diverse criterii b.
2. Numă rul substantivului
- rezolvarea unor controverse procedurale:
3. Genul substantivului - folosirea metodelor gândirii critice pentru conversaţia,
4. Textul funcţional. Invitaţia explorarea textelor explicaţia,
5. Textul creativ după un plan de idei - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o demonstraţia,
Lectură : Bradul de Hans Christian diversitate de subiecte prin email (întrebări legate exerciţiul,
Andersen de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) problematizarea
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, , învă ţarea prin
la un picnic etc. descoperire,
munca
independentă ,
jocul
XIV MAGIA IERNII 1. Patinele de argint după Mary E. Mapes- 2.4 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce 5 a. materiale:
Dodge 3.1 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii caiet, fişe de
3.4 stabilesc roluri şi derularea activităţilor lucru, imagini
2. Adjectivul. Acordul adjectivului cu - minidezbateri/ controversa creativă diverse, imagini,
substantivul - activităţi în perechi pe baza unor întrebări planşă
3. Poziţia adjectivului faţă de substantiv reciproce b.
Lectură : Bradul de Hans Christian - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame procedurale:
Andersen Venn pornind de la aspectele comune şi de la conversaţia,
diferenţele referitoare la anumite elemente din text explicaţia,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru demonstraţia,
explorarea textelor

XV MAGIA IERNII 1. Scriem corect sar/ s-ar 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 5 a. materiale:
2. Înţelegerea în profunzime a mesajului 3.4 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi caiet, fişe de
4.1 place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce lucru, planşă ,
textului. Extragerea unor elemente 4.3 jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul imagini diverse
semnificative din text pentru a susţine liber?” etc.) b.
o opinie - realizarea unui portret al personajului folosind procedurale:
3. Personajul literar diferite modalităţi de exprimare: desen/colaj, conversaţia,
4. Descrierea de tip portret a unui ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi explicaţia,
personaj pe baza unui plan simplu comentarea acestei descrieri de către cel care a demonstraţia,
Lectură : Miezul iernei de Vasile Alecsandri realizat-o sau de către un coleg exerciţiul,
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea problematizarea
personajului; aprecierea interpretării după criterii , învă ţarea prin
convenite descoperire,

XVI MAGIA IERNII 1. Descrierea de tip portret a persoanei 3.2 - realizarea de proiecte integrate care vizează 5 a. materiale: :
proprii pe baza unui plan simplu 3.6 legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară caiet, fişe de
2. Oferirea de informaţii referitoare la 4.1 prezentată în textele citite lucru, imagini
universul şcolar şi extraşcolar - realizarea de postere/ organizatori grafici pentru diverse, planşe
a indica relaţia dintre text (literar sau de informare) b.
3. Planul simplu de oraş şi harta
şi experienţele proprii procedurale:
4. Scriem corect numai/ nu mai - proiecte de documentare la diverse discipline conversaţia,
Lectură : Omul de zăpadă de Hans Christian şcolare sau în vederea unor activităţi extraşcolare explicaţia,
Andersen - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate demonstraţia,
- discutarea greşelilor de ortografie exerciţiul,
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea problematizarea
corectă , învă ţarea prin

XVII MAGIA IERNII 1. RECAPITULARE - Povestea unui brad - 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în 5 a. materiale:
adaptare după Hans Christian 2.4 faza iniţială şi la final caiet, fişe de
3.1 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce lucru, imagini
Andersen 4.5 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii b.
2. EVALUARE - Un bulgăre de zăpadă stabilesc roluri şi derularea activităţilor procedurale:
după Edmondo De Amicis - minidezbateri/ controversa creativă conversaţia,
3. Evaluarea portofoliului - activităţi în perechi pe baza unor întrebări explicaţia,,
4. Ș eză toare literară reciproce exerciţiul,
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame munca
Venn pornind de la aspectele comune şi de la independentă ,
diferenţele referitoare la anumite elemente din text
- realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la
clasa pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de
profesori sau de clasă
- realizarea de afişe pentru promovarea unor
evenimente din şcoală;
XVIII UNIVERSUL 1. Iarna pe uliţă de George Coşbuc - activităţi în perechi pe baza unor întrebări 5 a. materiale:
COPILĂRIEI 2. Poezia. Strofa. Versul reciproce caiet, fişe de
3. Înţelegerea mesajului poeziei 3.1 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru,planşe,
3.4 Venn pornind de la aspectele comune şi de la imagini
4. Formularea de concluzii simple pe 4.1 diferenţele referitoare la anumite elemente din text b.
baza unei poezii - folosirea metodelor gândirii critice pentru procedurale:
5. Scriem corect mia/ mi-a explorarea textelor conversaţia,
Lectură : Scrisoarea III de Mihai Eminescu - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate explicaţia,,
- discutarea greşelilor de ortografie exerciţiul,
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea munca
corectă independentă
XIX UNIVERSUL 1. Întâlnirea lui Tom cu prinţul - 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări 5 a. materiale: :
COPILĂRIEI adaptare după Mark Twain 3.4 reciproce caiet, fişe de
2. Dialogul în textul narativ 4.3 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru, planşă ,
Venn pornind de la aspectele comune şi de la imagini diverse,
3. Formularea de întrebă ri şi ră spunsuri diferenţele referitoare la anumite elemente din text b.
4. Formularea unor predicţii pe baza - folosirea metodelor gândirii critice pentru procedurale:
unor fragmente din text explorarea textelor conversaţia,
Lectură : Când stăpânul nu-I acasă de Emil - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere explicaţia,
Gâ rleanu verbală) demonstraţia,
- proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea exerciţiul,
unor animale de companie fără stăpân” problematizare
a,
XX UNIVER 1. Pronumele personal. Pronumele 1.3 - observarea dezacordului sau a altor abateri 5 a. materiale:
SUL personal de politeţe 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate caiet, fişe de
COPILĂRI 2. Numă rul pronumelui - discutarea greşelilor de ortografie lucru, , imagini
EI - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea diverse, poveşti
3. Persoana pronumelui corectă audio, lecturi
4. Genul pronumelui ilustrate, planşă
Lectură : O rază de Emil Gâ rleanu

XXI UNIVER 1. Alte forme ale pronumelui personal 1.4 - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme 5 a. materiale:
SUL 2. Textul creativ cu început sau sfâ rşit 2.2 scurte pentru copii caiet, fişe de
COPILĂRI dat 4.4 - audierea unor scenete/ fragmente de teatru lucru imagini
EI radiofonic pentru copii şi realizarea de improvizaţii diverse,
3. Sensurile cuvintelor pe baza acestora b.
4. Relatarea unei întâ mplă ri după banda - notarea unor elemente considerate importante procedurale:
desenată dintr-un scurt text de informare audiat conversaţia,
Lectură : Vizită de Ioan Luca Caragiale - inventarea unui alt final la o poveste explicaţia,
- imaginarea unei continuări a unei scene de poveste demonstraţia,
- relatarea unor întâmplări având ca suport banda exerciţiul,
desenată problematizare
- exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de a, învă ţarea prin
exemplu, „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce descoperire,
mirosim? Ce vedem?”) munca
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu independentă ,
mesajele scrise (individual/ în perechi/ în grup) jocul
- antrenamente de scriere creativă în grup
(avansare de idei, selectare de idei, construirea
firului narativ, revenire asupra textului)
XXII UNIVERSUL 1. Scriem corect ai/ a-i 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 5 a. materiale:
COPILĂRIEI 2. RECAPITULARE - D-l Goe... după Ion 2.4 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi caiet, fişe de
Luca Caragiale 4.1 place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce lucru, imagini
jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul diverse, planşe
3. EVALUARE - Frumuseţea Neagră după liber?” etc.) cu medii de
Anna Sewell - realizarea unui portret al personajului folosind viaţă
Lectură : Vizită de Ioan Luca Caragiale diferite modalităţi de exprimare: desen/colaj, b.
ritm/melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi procedurale:
comentarea acestei descrieri de către cel care a conversaţia,
realizat-o sau de către un coleg explicaţia,
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea demonstraţia,
personajului; aprecierea interpretării după criterii exerciţiul,
convenite problematizare
- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce a, învă ţarea prin
- proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii descoperire,
stabilesc roluri şi derularea activităţilor munca
- minidezbateri/ controversa creativă independentă ,
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate jocul
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă
XXIII E 1. Grădina Uriaşului - poveste populară 1.2 - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de 5 a. materiale:
PRIMĂVARĂ 2. Cuvâ ntul - parte de propoziţie 4.1 emisiune audio/ video (Discovery, National caiet, fişe de
IAR! 3. Predicatul exprimat prin verb Geographic) lucru, poveşti
- explicarea sensului cuvântului pornind de la audio
4. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor context
Lectură : Racul, broasca și o știucă de Alecu - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
Donici - discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă
XXIV E 1. Textul creativ în care se introduc 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru 5 a. materiale:
PRIMĂVARĂ expresii şi cuvinte de sprijin 3.5 explorarea textelor caiet, fişe de
IAR! 2. Subiectul. Subiectul exprimat prin 4.1 - observarea dezacordului şi a altor abateri lucru, ,imagini
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate diverse
substantiv - discutarea greşelilor de ortografie
3. Subiectul exprimat prin pronume - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
personal corectă
4. Acordul subiectului cu predicatul
Lectură : Lupul și barza de La Fontaine
XXV E 1. Propoziţia simplă . Pă rţile principale 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale 5 a. materiale: :
PRIMĂVARĂ de propoziţie 3.4 textului caiet, fişe de
IAR! 2. Propoziţia dezvoltată . Pă rţile - realizarea de liste cu aspecte semnificative lucru, imagini
descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie diverse
secundare de propoziţie de diverse criterii
3. Scriem corect var/ v-ar - rezolvarea unor controverse
4. Organizatori grafici. Barza. - folosirea metodelor gândirii critice pentru
5. Extragerea unor elemente explorarea textelor
considerate importante dintr-un text - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi
dintr-un tabel într-un text
de informare
Lectură : Corbul și vulpea de La Fontaine
XXVI E 1. Textul creativ cu titlu dat 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente 5 a. materiale:
PRIMĂVARĂ 2. Formularea de concluzii simple pe 3.1 de text audiate caiet, fişe de
IAR! baza lecturii unui text informativ 3.3 - oferirea de concluzii simple pornind de la lucru, imagini
scurtmetraje animate diverse,
3. Prezentarea unei activită ţi - activităţi în perechi pe baza unor întrebări procedurale:
4. Povestirea scrisă a unei activită ţi reciproce conversaţia,
5. Textul creativ în care se introduce - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame explicaţia,
dialogul Venn pornind de la aspectele comune şi de la demonstraţia,
Lectură : Leul deghizat de George diferenţele referitoare la anumite elemente din text exerciţiul,
Topîrceanu - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale problematizare
textului a, învă ţarea prin
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperire,
descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie munca
de diverse criterii independentă
- rezolvarea unor controverse
XXVII E 1. Familia de cuvinte 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente 5 a. materiale:
PRIMĂVARĂ 2. RECAPITULARE - Concertul 2.4 de text audiate caiet, fişe de
IAR! primăverii de George Coşbuc 3.1 - oferirea de concluzii simple pornind de la lucru, planşă
scurtmetraje animate / fragmente de desene magini diverse,
3. EVALUARE - Povestea iepuraşului animate imagini cu
Peter după Helen Beatrix Potter - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce lecturi, reguli de
Lectură : Povestea anotimpului uitat de - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii ocrotire a
Jonathan Swift stabilesc roluri şi derularea activităţilor naturii,
- minidezbateri/ controversa creativă
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări
reciproce
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame
Venn pornind de la aspectele comune şi de la
diferenţele referitoare la anumite elemente din text

XXVII DIN TAINELE 1. Lacrima unui fir de iarbă după George 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – 5 a. materiale: :
I NATURII Mihail Zamfirescu 3.5 eşti pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit caiet, fişe de
2. Relatarea orală şi scrisă a unei 4.1 furtuna, ce faceţi?”) lucru, , imagini
- inventarea unui alt final la o poveste diverse,
întâ mplă ri imaginate pe baza unor - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste b.
întrebă ri de sprijin - relatarea unor întâmplări având ca suport banda procedurale:
3. Felurile propoziţiilor după aspectul desenată conversaţia,
predicatului - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de explicaţia,
4. Scriem corect întruna/ într-una exemplu, „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce demonstraţia,
Lectură : Omul nu poate să facă, un lucru la mirosim? Ce vedem?”) exerciţiul,
toți să placă de Anton Pann - observarea dezacordului şi a altor abateri problematizare
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate a, învă ţarea prin
- discutarea greşelilor de ortografie descoperire,
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea munca
corectă independentă

XXIX DIN TAINELE 1. Furtuna - fragment de Ş tefan 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în 5 a. materiale:
NATURII Octavian Iosif 3.3 faza iniţială şi la final caiet, fişe de
2. Prezentarea unui proiect şi a 3.6 - discutarea unor criterii pentru aprecierea lucru, planşă
4.2 prezentării unor proiecte/ teme imagini diverse,
rezultatelor acestuia - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor imagini cu
3. Textul creativ după un plan propriu imagini care corespund momentelor unei întâmplări lecturi, colaje
de idei - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale din
4. Comunicarea nonverbală textului desene,simbolu
5. Formularea de solicită ri formale şi - realizarea de liste cu aspecte semnificative ri, cuvinte,
descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie planşă , reguli de
informale
de diverse criterii comunicare
Lectură : La scăldat de Ion Creangă proiecte de documentare la diverse discipline şcolare eficientă ,
sau în vederea unor activităţi extraşcolare civilizată,
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film,
la un picnic etc.

XXX DIN TAINELE 1. Povestea mărului - legendă 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în 5 a. materiale:
NATURII 2. Proiectul de documentare 3.6 faza iniţială şi la final caiet, fişe de
3. Afişul 4.5 - discutarea unor criterii pentru aprecierea lucru, planşă
prezentării unor proiecte/ teme imagini diverse,
4. Exprimarea propriilor opinii - proiecte de documentare la diverse discipline b.
5. Textul creativ liber şcolare sau în vederea unor activităţi extraşcolare procedurale:
Lectură : La scăldat de Ion Creangă (de exemplu, excursii, concursuri, serbări) conversaţia,
- realizarea de afişe pentru promovarea unor explicaţia,
evenimente din şcoală; concurs de afişe demonstraţia,
exerciţiul,
XXXI DIN TAINELE 1. Scriem corect mie/ mi-e 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale 5 a. materiale:
NATURII 2. Cartea poştală 3.6 textului caiet, fişe de
3. RECAPITULARE - Povestea 4.2 - realizarea de liste cu aspecte semnificative lucru, planşă
descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie b.
anotimpului uitat după Jonathan de diverse criterii procedurale:
Swift - rezolvarea unor controverse conversaţia,
4. EVALUARE - Cioc! Cioc! Cioc! după Emil - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite explicaţia,
Gârleanu -completarea corectă a datelor destinatarului pe un demonstraţia,
5. ROADELE CUNOAŞTERII plic/ pe o carte poştală, precum şi în format digital exerciţiul,
Lectură : Concurs literar problematizare
a,
XXXII ÎNTÂMPLĂRI 1. La scăldat după Ion Creangă 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 5 a.
DINTR-O 2. Povestirea orală şi scrisă a unei 3.5 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi materiale:caiet
VARĂ întâ mplă ri tră ite 4.2 place personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce , fişe de lucru,
jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul planşe
3. Scriem corect ceai/ ce-ai liber?” etc.)
4. Mesajul text - observarea dezacordului şi a altor abateri
5. E-mailul - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o
Lectură : Cântărețul de Emil Gâ rleanu diversitate de subiecte prin email (întrebări legate
de teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.)

XXXII ÎNTÂMPLĂRI 1. RECAPITULARE - Merlin vrăjitorul - 3.6 - întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe 5 a. materiale:
I DINTR-O legendă britanică 4.4 cu un scriitor caiet, fişe de
VARĂ 2. RECAPITULARE - Stejarul şi trestia de - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite lucru, planşe
- relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, diverse
La Fontaine unde, de ce a făcut...? b.
3. EVALUARE - Legenda Lebedei - legendă - realizarea unui jurnal de lectură care să conţină procedurale:
britanică elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ conversaţia,
sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează explicaţia,
demonstraţia,
Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a
Editura: ars libri

ISTORIE

Săpt UNITATEA Conţinuturile Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ă- DE - or
mân ÎNVĂȚARE tenţe e
a
I Noțiuni Noțiuni 1.3 - studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt menționate date, 1 a. materiale: fișa de lucru, caiet, planșe,
introductive introductive: 2.1 perioade de timp și nume de locuri harta
trecut-prezent - realizarea unor hărți/organizatori grafici care exemplifică d. b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
(mileniu, secol, măsurarea timpului în istorie (deceniu, secol, mileniu) exerciţiul, munca independentă
deceniu, epocă - realizarea unei „istorii a măsurării timpului” pe baza informațiilor e. c. forme de organizare a colectivului:
istorică ), spațiu selectate din enciclopedii tipărite sau online frontală, individuală , evaluare orală și scrisă
istoric, surse - valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee, case
istorice memoriale, situri arheologice
- căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în
discuție
- observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere
informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în
școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci)
Familia Familia: 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte 1 a. materiale:
II trecutul 1.3 evenimente din viața personală, viața familiei sau istoria localității imagini,fişa de lucru,caiet
familiei, 4.2 natale b. procedurale:
să rbă tori de - alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o conversaţia, explicaţia, munca independentă,
familie, timpul schemă dată exerciţiul
liber, - alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enunțuri, c. forme de organizare a colectivului:
activită țile desene, fotografii despre evenimente la care au participat în cadrul frontală individuală , evaluare orală
cotidiene comunității
- prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei f.
sau a comunității
- realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date și locuri
importante, ordonate cronologic
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale,
în perechi
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici

III- Comunitatea 1.Teritoriu, 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte 2 a. materiale:
IV locală și locuințe și viață 1.2 evenimente din viața personală, viața familiei sau istoria localității imagini caiet, fişe de lucru
națională cotidiană , 2.3 natale b. procedurale:
tradiții, - alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enunțuri, conversaţia, explicaţia,
să rbă tori, desene, fotografii despre evenimente la care au participat în cadrul demonstraţia,exerciţiul, munca în echipă,
religie, comunității problematizarea,
monumente ale - prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei jocul
eroilor sau a comunității c. forme de organizare a colectivului:
-descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale frontală , activitate individuală /pe
2.Comunită ți oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni echipe,evaluare orală şi scrisă
ale - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu
minorită ților pe (ocupații, locuințe, obiceiuri)
teritoriul de azi - realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala,
al Româ niei locuri cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în
care au evoluat uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura
locuințelor
V Copilăria de Copilă ria de ieri 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,imagini ,
ieri și de azi și de azi în 1.2 evenimente din viața personală, viața familiei sau istoria localității hartă
în comunitatea 2.3 natale b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
comunitatea locală - alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
locală schemă dată învă ţarea prin descoperire, munca
- alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enunțuri, independentă
desene, fotografii despre evenimente la care au participat în cadrul c. forme de organizare a colectivului:
comunității frontală , activitate individuală /pe
- prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei echipe,evaluare orală şi scrisă
sau a comunității
- citirea și discutarea unor biografii ale unor personalități din diferite
domenii (istoric, literar, artistic etc.), ținând cont de încadrarea în
timp
- precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat folosind expresii
precum: la început/mai întâi/prima dată, apoi/după aceea, la urmă în
final/în același timp etc.
- aranjarea unei succesiuni de enunțuri după ordinea logică de
desfășurare a evenimentelor și în funcție de factorul timp
-descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale
oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni
- lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu
(ocupații, locuințe, obiceiuri)
VI Popoare de Popoare de 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,imagini
ieri și de ieri și de 1.3 importanță istorică b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
astăzi astăzi: 4.1 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
localizare pe (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic învă ţarea prin descoperire, munca
hartă , ocupații, și de geografie umană) independentă
tradiții, - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale c. forme de organizare a colectivului:
obiceiuri, oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni frontală , activitate individuală /pe
să rbă tori - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu echipe,evaluare orală şi scrisă
(ocupații, locuințe, obiceiuri)
VII Cunoașterea Cunoașterea 2.1 -căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discuție 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,imagini
lumii prin lumii prin 4.1 - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
călători călători informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci) învă ţarea prin descoperire, munca
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii independentă , jocul
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din c. forme de organizare a colectivului:
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică frontală , activitate individuală /pe
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate echipe,evaluare orală şi scrisă
VIII Recapitulare 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,imagini
2.1 evenimente din viața personală, viața familiei sau istoria localității b. procedurale:
natale conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
- alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o exerciţiul, problematizarea, învă ţarea prin
schemă dată descoperire, munca independentă, jocul
- alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enunțuri, c. forme de orga
desene, fotografii despre evenimente la care au participat în cadrul nizare a colectivului:
comunității frontală , activitate individuală /pe
- prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei echipe,evaluare orală şi scrisă
sau a comunității
- citirea și discutarea unor biografii ale unor personalități din diferite
domenii (istoric, literar, artistic etc.), ținând cont de încadrarea în
timp
- căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în
discuție
- observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere
informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în
școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci)
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii
- descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale
oamenilor din localitatea natală
IX Antichitatea Antichitatea 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,imagini cu
- Legende și 2.2 (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic diverse obiecte, mini-că rticele,
scrieri ale 3.2 și de geografie umană) b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
anticilor despre - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
daci și romani oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni învă ţarea prin descoperire, munca
- lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu independentă , jocul
(ocupații, locuințe, obiceiuri) c. forme de organizare a colectivului:
-discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau frontală , activitate individuală , în grup/ pe
apropiat echipe,evaluare orală şi scrisă
- exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un
eveniment istoric
- formularea unor predicții asupra firului narativ al unor
legende/povestiri istorice, pornind de la un fapt de însemnătate
istorică
- povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii
învățați
- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau
activitatea școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la
timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
X- Evul Mediu Figuri 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic 5 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,imagini
XIV legendare de 2.2 (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
voievozi, 3.2 și de geografie umană) demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
domnitori și - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale învă ţarea prin descoperire, munca
conducă tori oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni independentă , jocul
locali în opere - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu c. forme de organizare a colectivului:
literare și (ocupații, locuințe, obiceiuri) frontală , activitate individuală , în grup/ pe
istorice: -discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau echipe,evaluare orală şi scrisă
1.Gelu, Iancu de apropiat
Hunedoara, - exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un
Dragoș eveniment istoric
2. Basarab I, - formularea unor predicții asupra firului narativ al unor
Mircea cel legende/povestiri istorice, pornind de la un fapt de însemnătate
Bă trâ n istorică
3. Vlad Ț epeș - povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii
4. Ștefan cel învățați
Mare - povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau
5. Mihai activitatea școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la
Viteazul timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment
istoric
XV Recapitulare Recapitulare 1.2 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă,
2.2 imagini diverse
3.2 b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
4.3 demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
învă ţarea prin descoperire, munca
independentă , jocul
c. forme de organizare a colectivului:
frontală , activitate individuală , în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
XVI Evaluare Evaluare 1.2 -localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru, imagini
sumativă sumativă 4.3 importanță istorică diverse, planşe
- familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
(formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
și de geografie umană) învă ţarea prin descoperire, munca
- participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discuție independentă , jocul
informații sau exprimându-și propria părere despre evenimente și c. forme de organizare a colectivului:
personalități istorice frontală , activitate individuală , în grup/ pe
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate echipe,evaluare orală şi scrisă
- selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea
alegerii făcute
- concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau
între clase
- realizarea unei mape a clasei „Știați că?”, fiecare elev având
posibilitatea să completeze cu informații pe care le consideră
relevante pentru subiecte discutate sau descoperite pe parcursul
cercetărilor personale
XVII Evul Mediu Evul Mediu 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,planşe,
- Transilvania - 2.3 importanță istorică imagini
spațiu 4.1 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic b. procedurale: conversaţia, explicaţia,,
multietnic. Sat (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic exerciţiul, munca independentă
și oraș în și de geografie umană) c. forme de organizare a colectivului:
Transilvania - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale frontală , activitate individuală , în grup/ pe
medievală oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni echipe,evaluare orală şi scrisă
- prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor
evenimente
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor
fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de
timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale,
în perechi
XVII Evul Mediu Evul Mediu 2.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru, planşă ,
I 4.1 discuție imagini diverse,
- Istorici și - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
cronicari informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
despre școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci) învă ţarea prin descoperire, munca
personalită ți - citirea și comentarea unor imagini/fotografii independentă , jocul
ale - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale c. forme de organizare a colectivului:
minorită ților oamenilor din localitatea natală frontală , activitate individuală , în grup/ pe
-citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate echipe,evaluare orală şi scrisă
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale,
în perechi
XIX- Epoca 1.Al.I. Cuza și 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor 5 a. materiale: caiet, fişe de lucru, , imagini
XXIV modernă Unirea 4.1 evenimente diverse, poveşti audio, lecturi ilustrate, planşă
2.Carol I și - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
independența, fapte/evenimente istorice demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
Carol Davila - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de învă ţarea prin descoperire, munca
3.Eroi ai timp independentă , jocul
Primului - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de c. forme de organizare a colectivului:
Ră zboi Mondial timp/ momente istorice frontală , activitate individuală , în grup/ pe
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor echipe,evaluare orală şi scrisă
4.Ferdinand și persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
Marea Unire a lungul timpului
5.Româ nia la - formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din
cumpă na dintre trecut, persoane și locuri cu semnificație istorică
milenii - citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esențiale,
în perechi
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
- realizarea unor discuții în grup despre
fapte/evenimente/personalități istorice
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
- realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei
personalități istorice/numele unui eveniment istoric
- realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
XXV Locuri Mă nă stiri, 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru, imagini
istorice din stră zi și case 2.1 importanță istorică diverse
comunitate istorice din 2.3 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
comunitate, (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
monumente ale și de geografie umană) învă ţarea prin descoperire, munca
eroilor, - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale independentă
monumente oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni c. forme de organizare a colectivului:
reprezentative - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu frontală , activitate individuală , în grup/ pe
ale (ocupații, locuințe, obiceiuri) echipe,evaluare orală şi scrisă
comunită ților - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în
etnice din discuție
Româ nia - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere
informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în
școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci)
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor
fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de
timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala,
locuri cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în
care au evoluat uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura
locuințelor
XXVI Locuri cu 1.Așeză ri și 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de 3 a. materiale: caiet, fişe de lucru, imagini
- importanță construcții 2.1 importanță istorică diverse,
XXVI istorică dacice, grecești 2.3 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic procedurale: conversaţia, explicaţia,
II pentru si romane (formele de relief, reprezentări convenționale pentru peisajul antropic demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
România (orașele și de geografie umană) învă ţarea prin descoperire, munca
grecești de pe - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale independentă
malul Mă rii oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni c. forme de organizare a colectivului:
Negre) - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu frontală , activitate individuală , în grup/ pe
2. Castele și (ocupații, locuințe, obiceiuri) echipe,evaluare orală şi scrisă
cetă ți martore - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în
ale discuție
evenimentelor - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere
istorice informații din prezent și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în
3. Construcții școală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci)
religioase și - citirea și comentarea unor imagini/fotografii
ctitorii lor - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor
fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de
timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala,
locuri cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în
care au evoluat uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura
locuințelor
XXIX Monumente Monumente și 2.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă
și locuri locuri incluse 2.3 discuție imagini diverse, imagini cu lecturi, colaje din
incluse în în patrimoniul 4.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor desene,simboluri, cuvinte, planşă, reguli de
patrimoniul UNESCO evenimente comunicare eficientă , civilizată,
UNESCO - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
fapte/evenimente istorice demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de învă ţarea prin descoperire, munca
timp independentă
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de c. forme de organizare a colectivului:
timp/ momente istorice frontală , activitate individuală , în grup/ pe
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor echipe,evaluare orală şi scrisă
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
XXX Recapitulare Recapitulare 2.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă
2.3 discuție imagini diverse,
4.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor b. procedurale: conversaţia, explicaţia,
evenimente demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor învă ţarea prin descoperire, munca
fapte/evenimente istorice independentă
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de c. forme de organizare a colectivului:
timp frontală , activitate individuală , în grup/ pe
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de echipe,evaluare orală şi scrisă
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
XXXI Evaluare Evaluare 2.3 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, planşă b.
sumativă sumativă 4.3 discuție procedurale: conversaţia, explicaţia,
-prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
evenimente învă ţarea prin descoperire, munca
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor independentă
fapte/evenimente istorice c. forme de organizare a colectivului:
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de frontală , activitate individuală , în grup/ pe
timp echipe,evaluare orală şi scrisă
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
XXXI Recapitulare Recapitulare 1.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în 1 a. materiale:caiet, fişe de lucru, planşe cb.
I finală finală 2.3 discuție procedurale:, conversaţia, explicaţia,
4.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
evenimente învă
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor ţarea prin descoperire, munca independentă
fapte/evenimente istorice jocul
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de c. forme de organizare a colectivului:
timp frontală , activitate individuală , în grup/ pe
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de echipe,evaluare orală şi scrisă
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
XXXI Jocuri Jocuri istorice 1.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în 1 a. materiale: teste, fişe
II istorice 4.2 discuție b. procedurale: munca independentă , jocul
4.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor c. forme de organizare a colectivului:
evenimente frontală , activitate individuală , în grup/ pe
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor echipe,evaluare orală şi scrisă
fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de
timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de
timp/ momente istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care evidențiază evoluția unor
persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-
a lungul timpului
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și
termenii specifici dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
- realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru
comemorarea/sărbătorirea unor evenimente/personalități
- proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea
obiectelor colecționate în diferite ocazii
- realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie

Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a


Editura: ARS LIBRI

GEOGRAFIE

Săpt. UNITATEA DE Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ÎNVĂȚARE tenţe ore
I-IV Orizontul 1.Clasa, şcoala, 1.1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 4 a. materiale: fișa de
apropiat cartierul, localitatea 2.1 manual/ texte complementare lucru, caiet, planșe,
2.3 - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral harta
Orientarea şi 3.2 - măsurarea distanțelor în clasă, în școală, în orizontul local și apropiat cu g. b. procedurale:
distanţele în instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas etc., exprimate în unități conversaţia, explicaţia,
orizontul apropiat standard și nonstandard) exerciţiul, munca
2. Planul clasei, al - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul independentă
locuinței, al școlii, al cotidian h. c. forme de
cartierului și al - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp organizare a
localită ții - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite colectivului: frontală ,
3. Planul unei - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică individuală , evaluare
locuințe înconjurătoare orală și scrisă
4.Orizontul, linia - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări convenționale utilizate pe
orizontului, hărți ale orizontului local, localității și regiunii
- utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale țării,
punctele cardinale
ale Europei și ale lumii
Hă rți ale orizontului
- citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice (altitudini, limite,
local areale, zone de vegetație etc.)
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional
corespunzător
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor
convenționale
V Caracteristici Relief, hidrografie, 3.2 - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări convenționale utilizate pe 1 a. materiale: caiet, fişe
generale vegetație 4.1 hărți ale orizontului local, localității și regiunii de lucru,imagini , hartă
observabile în Populație, așeză ri, 4.3 - utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale țării, b. procedurale:
orizontul local activită ți ale ale Europei și ale lumii conversaţia, explicaţia,
oamenilor - citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice (altitudini, limite, demonstraţia,
areale, zone de vegetație etc.) exerciţiul,
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional problematizarea,
corespunzător învă ţarea prin
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor descoperire, munca
convenționale independentă
- explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea orizontului c. forme de
de cunoaștere organizare a
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și colectivului: frontală,
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) activitate
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană individuală /pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
VI Modificări Modifică ri 2.2 - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din realitatea 1 a. materiale: caiet, fişe
observabile și observabile în 4.1 observată de lucru,imagini
repere de timp - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare b. procedurale:
realitatea (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) conversaţia, explicaţia,
înconjură toare - corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp (o zi, o demonstraţia,
Ora, ziua, săptămână, o lună, un an) exerciţiul,
să ptă mâ na, anul - explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea orizontului problematizarea,
Calendarul de cunoaștere învă ţarea prin
descoperire, munca
independentă
VII De la orizontul Localitatea natală 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul 1 a. materiale: caiet, fişe
local la țară Regiunea 4.1 cotidian de lucru,imagini
înconjură toare - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp b. procedurale:
De la orizontul local - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite conversaţia, explicaţia,
la regiune și țară - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică demonstraţia,
înconjurătoare exerciţiul,
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realității, la diferite scări problematizarea,
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) învă ţarea prin
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în descoperire, munca
orizontul local, în țară, în Europa și în lume independentă , jocu
VIII Elemente de Recapitulare 2.2 - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din realitatea 1 a. materiale: caiet, fişe
geografie a 2.3 observată de lucru,imagini
orizontului local și 4.1 - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare b. procedurale:
apropiat (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) conversaţia, explicaţia,
- corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp (o zi, o demonstraţia,
săptămână, o lună, un an) exerciţiul,
- identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul problematizarea,
cotidian învă ţarea prin
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp descoperire, munca
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite independentă , jocul
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică c. forme de orga
înconjurătoare nizare a colectivului:
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realității, la diferite scări frontală , activitate
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) individuală /pe
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în echipe,evaluare orală şi
orizontul local, în țară, în Europa și în lume scrisă
IX Elemente de Evaluare sumativă 2.2 - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din realitatea 1 a. materiale: caiet, fişe
geografie a 2.3 observată de lucru,imagini cu
orizontului local și 4.1 - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare diverse obiecte, mini-
apropiat (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) că rticele,
- corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp (o zi, o b. procedurale:
săptămână, o lună, un an) conversaţia, explicaţia,
- identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul demonstraţia,
cotidian exerciţiul,
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp problematizarea,
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite învă ţarea prin
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică descoperire, munca
înconjurătoare independentă , jocul
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realității, la diferite scări c. forme de
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) organizare a
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în colectivului:
orizontul local, în țară, în Europa și în lume frontală , activitate
individuală , în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
X Limite și vecini Limite și vecini 2.3 - utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realității, la diferite scări 1 a. materiale: : caiet,
3.1 (orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) fişe de lucru,imagini
3.3 - identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta regiunii, b. procedurale:
a României, Europei sau pe planiglob conversaţia, explicaţia,
- exprimarea poziției obiectelor identificate, cu ajutorul punctelor cardinale sau demonstraţia,
prin raportare reciprocă exerciţiul,
- precizarea poziției țării pe hărți ale Europei și ale lumii problematizarea,
- identificarea poziției țărilor vecine, pe hărți diferite învă ţarea prin
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite descoperire, munca
independentă , jocul
XI Relieful: Relieful: 2.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp 1 a. materiale: caiet, fişe
caracteristici caracteristici 3.4 - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite de lucru,imagini
generale și trepte generale și trepte de - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică b. procedurale:
de relief relief înconjurătoare conversaţia, explicaţia,
- realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare demonstraţia,
- explicarea unor elemente redate în forme grafice exerciţiul,
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări problematizarea,
învă ţarea prin
descoperire, munca
independentă , jocul
XII Clima, apele, Clima, apele, vegetația,2.3
animalele și
- explicarea
solurile repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp 1 a. materiale: caiet, fişe
vegetația, 3.4 - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite de lucru,imagini cu
animalele și - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică diverse obiecte, planşe
solurile înconjurătoare b. procedurale:
- realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare conversaţia, explicaţia,
- explicarea unor elemente redate în forme grafice demonstraţia,
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări exerciţiul,
problematizarea
XIII Locuitorii și Locuitorii și 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul 1 a. materiale: caiet, fişe
așezările așeză rile omenești 3.1 cotidian de lucru, imagini
omenești 3.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp diverse,
4.3 - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite b. procedurale:
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică conversaţia, explicaţia,
înconjurătoare demonstraţia,
- identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un suport exerciţiul,
cartografic problematizarea,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite învă ţarea prin
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și descoperire, munca
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) independentă , jocul
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XIV Activități - Resurse și 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul 1 a. materiale: caiet, fişe
economice activită ți industriale 3.1 cotidian de lucru, imagini
- Principalele 3.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp diverse, imagini, planşă
produse agricole 4.3 - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite b. procedurale:
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică conversaţia, explicaţia,
înconjurătoare demonstraţia,
- identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un suport exerciţiul,
cartografic problematizarea,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite învă ţarea prin
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și descoperire, munca
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) independentă , jocul
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XV Activități - Că i de comunicație 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul 1 a. materiale: caiet, fişe
economice 3.1 cotidian de lucru, planşă ,
3.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp imagini diverse
4.3 - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite b. procedurale:
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică conversaţia, explicaţia,
înconjurătoare demonstraţia,
- identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un suport exerciţiul,
cartografic problematizarea,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite învă ţarea prin
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și descoperire, munca
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) independentă , jocul
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XVI Elemente de Recapitulare 3.2 - citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice (altitudini, limite, 1 a. materiale: : caiet,
geografie a 3.3 areale, zone de vegetație etc.) fişe de lucru, imagini
Româ niei 4.3 - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional diverse, planşe
Elemente de corespunzător b. procedurale:
geografie generală - realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor conversaţia, explicaţia,
convenționale demonstraţia,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite exerciţiul,
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și problematizarea,
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) învă ţarea prin
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană descoperire, munca
independentă , jocul
XVII- Marile unități 1. Carpații - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 4 a. materiale: caiet, fişe
XX geografice ale 2.Dealurile și 1.12.2 manual/ texte complementare de lucru,planşe, imagini
României – podișurile 3.2 - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral b. procedurale:
caracteristici 3.Câ mpiile. Delta - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta conversaţia, explicaţia,,
generale (pe Dună rii României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate exerciţiul, munca
trepte de relief) - citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice (altitudini, limite, independentă
areale, zone de vegetație etc.) c. forme de
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional organizare a
corespunzător colectivului: frontală,
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor activitate individuală , în
convenționale grup/ pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
XXI- Caracteristici 1.Elemente de 1.12.2 - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 2 a. materiale: caiet, fişe
XXII geografice ale prezentare ale unei 3.2 manual/ texte complementare de lucru imagini
regiunii în care regiuni (poziție, - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral diverse,
este situat limite, caracteristici - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta b. procedurale:
orizontul local naturale, resurse și României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate conversaţia, explicaţia,
activită ți - citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice (altitudini, limite, demonstraţia,
economice) areale, zone de vegetație etc.) exerciţiul,
2.Caracterizarea - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional problematizarea,
regiunii (sau a corespunzător învă ţarea prin
regiunilor) din jurul - realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor descoperire, munca
orizontului local convenționale independentă , jocul

XXIII- Organizarea 1.Organizarea 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului apei în 3 a. materiale: caiet, fişe
XXV administrativă a administrativă 2.3 natură, modificările vegetației etc.) de lucru, poveşti audio
României actuală 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite categorii, b. procedurale:
2.Orașul București – pe baza unor criterii specifice conversaţia, explicaţia,
caracterizare - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din realitatea demonstraţia,
geografică observată exerciţiul,
3.Caracterizarea - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare problematizarea,
geografică a (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) învă ţarea prin
județului și a - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp descoperire, munca
localită ții în care - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite independentă
este situat orizontul - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică
local înconjurătoare
XXVI Elemente de Recapitulare 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informațiilor din experiențialul 1 a. materiale: caiet, fişe
geografie a 3.3 cotidian de lucru, imagini
Româ niei - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp diverse,
Elemente de - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite procedurale:
geografie - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică conversaţia, explicaţia,
regională înconjurătoare demonstraţia,
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realității, la diferite scări exerciţiul,
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) problematizarea,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite

XXVII România în - Poziția geografică a 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului apei în 1 a. materiale: caiet, fişe
Europa Româ niei în Europa: 2.3 natură, modificările vegetației etc.) de lucru, planşă magini
limite și vecini 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite categorii, diverse, imagini cu
- Ț ă rile vecine: 3.3 pe baza unor criterii specifice lecturi, reguli de
denumire, capitală - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din realitatea ocrotire a naturii,
observată b. procedurale:
- identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare conversaţia, explicaţia,
(anotimpuri, evoluția vegetației etc.) demonstraţia,
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp exerciţiul,
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite problematizarea,
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică învă ţarea prin
înconjurătoare descoperire, munca
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite independentă
XXVIII Europa – un 1.Europa – scurtă 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului apei în 1 a. materiale: : caiet,
continent al caracterizare 2.3 natură, modificările vegetației etc.) fişe de lucru, , imagini
planetei geografică 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite categorii, diverse,
- Europa și Româ nia 3.3 pe baza unor criterii specifice b. procedurale:
– elemente comune - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din realitatea conversaţia, explicaţia,
observată demonstraţia,
2. Uniunea - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea înconjurătoare exerciţiul,
Europeană (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) problematizarea,
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situații de spațiu și timp învă ţarea prin
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite descoperire, munca
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea geografică independentă
înconjurătoare c. forme de
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală , în
grup/ pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
XXXI Terra – o planetă - Planiglobul – 3.1 - identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta regiunii, 1 a. materiale: caiet, fişe
a sistemului imaginea Terrei 3.3 a României, Europei sau pe planiglob de lucru, planşă
solar 4.1 - precizarea poziției țării pe hărți ale Europei și ale lumii
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real în
orizontul local, în țară, în Europa și în lume

XXXII RECAPITULARE RECAPITULARE 1.3 - reformularea unor texte, cu păstrarea sensului termenilor învățați 1 a. materiale:caiet, fişe
FINALĂ FINALĂ 3.1 - elaborarea unui text pe baza unei realități studiate sau a unei imagini, după un de lucru, planşe cb.
4.2 model dat procedurale:,
- elaborarea unui text pe baza unei structuri date, folosind corect termenii conversaţia, explicaţia,
corespunzători demonstraţia,
- identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta regiunii, exerciţiul,
a României, Europei sau pe planiglob problematizarea, învă
prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și ţarea prin descoperire,
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) munca independentă
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană jocul
XXXIII EVALUARE EVALUARE 3.2 - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări convenționale utilizate pe 1 a. materiale: caiet, fişe
FINALA. FINALA. 4.2 hărți ale orizontului local, localității și regiunii de lucru, planşe
4.3 - utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale țării, diverse
ale Europei și ale lumii b. procedurale:
- citirea și înțelegerea altor reprezentări convenționale specifice (altitudini, limite, conversaţia, explicaţia,
areale, zone de vegetație etc.) demonstraţia,
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul convențional exerciţiul,
corespunzător problematizarea, învă
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor ţarea prin descoperire,
convenționale munca independentă
- înțelegerea necesității protecției mediului de viață jocul
- participarea la activități de conservare a mediului c. forme de
- formarea unei atitudini civice referitoare la cunoașterea, conservarea și protecția organizare a
mediului colectivului: frontală,
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și activitate individuală , în
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) grup/ pe
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană echipe,evaluare orală

Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a


Editura: ARS LIBRI

EDUCAȚIE CIVICĂ

Săpt. UNITATEA DE Conţinuturi Com Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ÎNVĂȚARE e- ore
tenţe
I Recapitularea 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate familiare elevilor, 1 a. materiale: fișa de
cunoștințelor din 2.1 din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale lucru, caiet, planșe
clasa a III- a - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte familiare i. b. procedurale:
elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor, conversaţia,
comportamente ale copiilor și ale adulților) explicaţia, exerciţiul,
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de acțiune munca independentă
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, de exemplu, de j. c. forme de
la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață organizare a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situații imaginare sau reale (de exemplu, colectivului:
în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, experiențe familiare de viață) frontală , individuală ,
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a necesității unor evaluare orală și
comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce crezi că este bine să faci dacă scrisă
…?”)

II EVALUARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate familiare elevilor, 1 a. materiale:
INIȚ IALĂ 2.1 din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale imagini,fişa de
- recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte familiare lucru,caiet
elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor, b. procedurale:
comportamente ale copiilor și ale adulților) conversaţia,
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de acțiune explicaţia, munca
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, de exemplu, de independentă ,
la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață exerciţiul
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situații imaginare sau reale (de exemplu, c. forme de
în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, experiențe familiare de viață) organizare a
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a necesității unor colectivului: frontală
comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce crezi că este bine să faci dacă individuală , evaluare
…?”) orală

III-V LOCURI DE 1.LOCALITATEA 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 3 a. materiale:


APARTENENȚ Ă Ș I DOMICILIUL 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale localității în imagini caiet, fişe de
2.2 care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuiește acesta, ale spațiului european lucru
2.Ț ARA NATALĂ . - realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel local, național, b. procedurale:
ÎNSEMNELE european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Națională a României”, „Ziua Europei”) conversaţia,
Ț Ă RII - realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale explicaţia,
3.ROMÂ NIA, - exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene demonstraţia,exerciţi
MEMBRĂ A - lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale dragostei față de ul, munca în echipă ,
UNIUNII țară problematizarea,
EUROPENE - vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre ale Uniunii jocul
Europene c. forme de
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în grupul de organizare a
prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, colectivului:
situații familiare de viață frontală , activitate
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vieții cotidiene individuală /pe
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte familiare (din echipe,evaluare orală
familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) şi scrisă

VI- LOCURI DE RECAPITULARE 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 2 a. materiale: caiet,
VII APARTENENȚ Ă EVALUARE 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale localității în fişe de lucru,imagini
3.3 care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuiește acesta, ale spațiului european b. procedurale:
- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel local, național, conversaţia,
european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Națională a României”, „Ziua Europei”) explicaţia,
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale demonstraţia,
- exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene exerciţiul,
- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale dragostei față de problematizarea,
țară învă ţarea prin
- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre ale Uniunii descoperire, munca
Europene independentă
- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în proiecte, pe diferite c. forme de
teme cu conținut moral-civic organizare a
- participarea activă la realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe diferite teme (de colectivului: frontală ,
exemplu, valorificarea activităților tradiționale/tradițiilor din comunitatea locală, ocrotirea activitate
mediului înconjurător apropiat, cunoașterea monumentelor din România incluse în patrimoniul individuală /pe
mondial UNESCO) echipe,evaluare orală
şi scrisă
VIII- RAPORTURILE 1.BINE – RĂ U 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate familiare elevilor, 3 a. materiale: caiet,
X NOASTRE CU 2.ALTRUISM – 2.1 din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale fişe de lucru,imagini
CEILALȚ I EGOISM - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte familiare b. procedurale:
OAMENI. 3.CINSTE – elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor, conversaţia,
VALORI MORALE NECINSTE comportamente ale copiilor și ale adulților) explicaţia,
(I) - exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de acțiune demonstraţia,
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, de exemplu, de exerciţiul,
la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață problematizarea,
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situații imaginare sau reale (de exemplu, învă ţarea prin
în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, experiențe familiare de viață) descoperire, munca
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a necesității unor independentă , jocul
comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce crezi că este bine să faci dacă
…?”)
XI- RAPORTURILE RECAPITULARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate familiare elevilor, 2 a. materiale: caiet,
XII NOASTRE CU EVALUARE 2.1 din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale fişe de lucru,imagini
CEILALȚ I - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte familiare b. procedurale:
OAMENI. elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor, conversaţia,
VALORI MORALE comportamente ale copiilor și ale adulților) explicaţia,
(I) - exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de acțiune demonstraţia,
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, de exemplu, de exerciţiul,
la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață problematizarea,
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situații imaginare sau reale (de exemplu, învă ţarea prin
în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, experiențe familiare de viață) descoperire, munca
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a necesității unor independentă , jocul
comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce crezi că este bine să faci dacă
…?”)
XIII- RAPORTURILE 1.RESPECT – 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate familiare elevilor, 3 a. materiale: caiet,
XV NOASTRE CU LIPSĂ DE 2.1 din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale fişe de lucru, imagini
CEILALȚ I RESPECT 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte familiare diverse,
OAMENI. 2.RESPONSABILI elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor, b. procedurale:
VALORI MORALE TATE – LIPSĂ DE comportamente ale copiilor și ale adulților) conversaţia,
(II) RESPONSABILIT - exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de acțiune explicaţia,
ATE - exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, de exemplu, de demonstraţia,
3.SOLIDARITATE la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață exerciţiul,
– LIPSA DE - identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situații imaginare sau reale (de exemplu, problematizarea,
SOLIDARITATE în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, experiențe familiare de viață) învă ţarea prin
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a necesității unor descoperire, munca
comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce crezi că este bine să faci dacă independentă , jocul
…?”) c. forme de
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în grupul de organizare a
prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, colectivului: frontală ,
situații familiare de viață activitate individuală ,
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vieții cotidiene în grup/ pe echipe,
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte familiare (din evaluare orală şi
familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) scrisă
XVI- RAPORTURILE RECAPITULARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate familiare elevilor, 2 a. materiale: : caiet,
XVII NOASTRE CU EVALUARE 2.1 din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale fişe de lucru, imagini
CEILALȚ I 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte familiare diverse, planşe
OAMENI. elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate familiare elevilor, b. procedurale:
VALORI MORALE comportamente ale copiilor și ale adulților) conversaţia,
(II) - exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de acțiune explicaţia,
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, de exemplu, de demonstraţia,
la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață exerciţiul,
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situații imaginare sau reale (de exemplu, problematizarea,
în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, experiențe familiare de viață) învă ţarea prin
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a necesității unor descoperire, munca
comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce crezi că este bine să faci dacă independentă , jocul
…?”) c. forme de
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în grupul de organizare a
prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, colectivului: frontală ,
situații familiare de viață activitate individuală ,
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vieții cotidiene în grup/ pe
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte familiare (din echipe,evaluare orală
familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) şi scrisă

XVII RAPORTURILE 1.NORME 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în grupul de 4 a. materiale: caiet,
I-XXI NOASTRE CU MORALE prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, fişe de lucru,planşe,
CEILALȚ I 2.COMPORTAME situații familiare de viață imagini
OAMENI. NTUL ÎN - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vieții cotidiene b. procedurale:
VALORI MORALE FAMILIE - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte familiare (din conversaţia,
(III) 3.COMPORTAME familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) explicaţia,, exerciţiul,
NTUL ÎN ȘCOALĂ munca independentă
Ș I ÎN GRUPUL DE c. forme de
PRIETENI organizare a
4.COMPORTAME colectivului: frontală ,
NTUL ÎN LOCURI activitate individuală ,
PUBLICE în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă
XXII- RAPORTURILE RECAPITULARE 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în grupul de 2 a. materiale: caiet,
XXIII NOASTRE CU EVALUARE 3.1 prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, fişe de lucru, imagini
CEILALȚ I situații familiare de viață diverse, planşe cu
OAMENI. - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vieții cotidiene medii de viaţă
VALORI MORALE - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte familiare (din b. procedurale:
(III) familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) conversaţia,
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte ale vieții explicaţia,
cotidiene (în familie, în grupul de prieteni, în clasă, școală, comunitate) demonstraţia,
- simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup (de exemplu, elevii exerciţiul,
calificați la nivel național la olimpiada de Educație Civică) în situații date (de exemplu, la orele problematizarea,
de curs, în perioada de pregătire pentru olimpiadă) învă ţarea prin
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care provin din descoperire, munca
grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale independentă , jocul
XXIV RAPORTURILE 1.COMPORTAME 2.3 - exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de viață, a unor comportamente 3 a. materiale: caiet,
- NOASTRE CU NTE prosociale/antisociale fişe de lucru, ,imagini
XXVI CEILALȚ I PROSOCIALE - finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în evidență diverse
OAMENI. 2. comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleranță b. procedurale:
COMPORTAMEN COMPORTAMEN - exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, cooperare, conversaţia,
TE MORAL TE ANTISOCIALE toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, agresive explicaţia,
CIVICE 3.RECAPITULAR - exprimarea/argumentarea preferinței pentru adoptarea unui anumit comportament în demonstraţia,
E situații date (răspunzând la întrebarea „Ce faci dacă …?”) și de autoevaluare a exerciţiul,
comportamentului propriu (răspunzând la întrebarea: „Am procedat bine?”) problematizarea,
învă ţarea prin
descoperire, munca
independentă

XXVI RAPORTURILE EVALUARE 2.3 - exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de viață, a unor comportamente 1 a. materiale: caiet,
I NOASTRE CU prosociale/antisociale fişe de lucru, planşă
CEILALȚ I - finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în evidență magini diverse,
OAMENI. comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleranță imagini cu lecturi,
COMPORTAMEN - exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, cooperare, reguli de ocrotire a
TE MORAL toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, agresive naturii,
CIVICE - exprimarea/argumentarea preferinței pentru adoptarea unui anumit comportament în b. procedurale:
situații date (răspunzând la întrebarea „Ce faci dacă …?”) și de autoevaluare a conversaţia,
comportamentului propriu (răspunzând la întrebarea: „Am procedat bine?”) explicaţia,

XXVI DREPTURILE 1.DREPTURILE 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a responsabilităților care 3 a. materiale: : caiet,
II- UNIVERSALE ȘI 3.2 decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în cazuri date fişe de lucru, , imagini
XXX ALE COPILULUI ÎNDATORIRILE - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situații de respectare/încălcare a diverse,
COPILULUI drepturilor copilului b. procedurale:
2.RESPECTAREA - studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea drepturilor copiilor conversaţia,
Ș I ÎNCĂ LCAREA - activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalități alese de elevi, a unor drepturi ale explicaţia,
DREPTURILOR copilului (de exemplu, prin formularea unei explicații, realizarea unui dialog, a unei scheme, a demonstraţia,
COPILULUI unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) exerciţiul,
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea opiniilor problematizarea,
personale învă ţarea prin
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a elevului descoperire, munca
participant în juriul unui concurs la nivel de școală) independentă
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXXI DREPTURILE RECAPITULARE 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a responsabilităților care 2 a. materiale: caiet,
- UNIVERSALE EVALUARE 3.2 decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în cazuri date fişe de lucru, planşă b.
XXXI ALE COPILULUI - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situații de respectare/încălcare a procedurale:
I drepturilor copilului conversaţia,
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea drepturilor copiilor explicaţia,
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalități alese de elevi, a unor drepturi ale demonstraţia,
copilului (de exemplu, prin formularea unei explicații, realizarea unui dialog, a unei scheme, a exerciţiul,
unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) problematizarea,
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea opiniilor învă ţarea prin
personale descoperire, munca
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a elevului independentă
participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXXI DREPTURILE RECAPITULARE 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a responsabilităților care 1 a. materiale: caiet,
II UNIVERSALE FINALĂ 3.2 decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în cazuri date fişe de lucru, planşe
ALE COPILULUI - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situații de respectare/încălcare a diverse
drepturilor copilului b. procedurale:
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea drepturilor copiilor conversaţia,
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalități alese de elevi, a unor drepturi ale explicaţia,
copilului (de exemplu, prin formularea unei explicații, realizarea unui dialog, a unei scheme, a demonstraţia,
unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) exerciţiul,
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea opiniilor problematizarea, învă
personale ţarea prin
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a elevului descoperire, munca
participant în juriul unui concurs la nivel de școală) independentă jocul
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor c. forme de
organizare a
colectivului: frontală ,
activitate individuală ,
în grup/ pe
echipe,evaluare orală
şi scrisă

Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a


Editura : ARS LIBRI

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

Săpt. Unitatea de Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


învățare tenţe ore
I Recapitularea 1.1 -audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, expresivitate, 1 a. materiale:
CÂ NTAREA cunoștințelor din 2.1 tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi timbrale casetofon, cd-uri, laptopul,
VOCALĂ clasa a III-a 3.1 - vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: Disney – Fantasia b. procedurale:
2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) conversaţia, explicaţia,
- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol sau pe internet) demonstraţia, exerciţiul,
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate jocul
-audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece simple, cu textul c. forme de organizare a
muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă succesiunea de înălţimi de colectivului:
sunete şi valori de note şi pause frontală, individuală ,
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor fragmente muzicale evaluare orală
însoţite de dans
II Cântare vocală, în 1.2 -audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece simple, cu textul 1 a. materiale:
CÂ NTAREA colectiv, în grupuri, 2.1 muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă succesiunea de înălţimi de casetofon, cd-uri, laptopul,
VOCALĂ individual 3.3 sunete şi valori de note şi pause b. procedurale:
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate nuanţelor, conversaţia, explicaţia,
tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice sugestive demonstraţia, exerciţiul,
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, jocul
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, c. forme de organizare a
ritmul melodiei/metrul) colectivului:
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale, frontală, individuală ,
percuţie corporală evaluare orală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi mişcării
scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de sunete date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
III-IX 1.Portativul, cheia 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, expresivitate, 7 a. materiale:
ELEMENTE SOL, gama DO 1.2 tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi timbrale casetofon, cd-uri, laptopul,
DE LIMBAJ 2.Notele de la SOL - audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece simple, cu textul b. procedurale:
MUZICAL (octava mică) la muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă succesiunea de înălţimi de conversaţia, explicaţia,
SOL2 sunete şi valori de note şi pauze demonstraţia, exerciţiul,
3.Ritmul –măsura - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie (de sol), jocul
de doi timpi, înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii c. forme de organizare a
pătrimea, optimea, - exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note (notă colectivului:
doimea întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, optime) frontală, individuală ,
4.Ritmul –măsura - jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise evaluare orală
de doi timpi, - jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu, diferenţierea pătrimilor
pătrimea, optimea, şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas mare şi doi paşi mici)
doimea
5.Pauza de un timp.
Pauza de o jumătate
de timp
6.Măsura de trei
timpi
7.Măsura de patru
timpi. Nota întreagă
X Folclorul copiilor. 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, expresivitate, 1 a. materiale:
ELEMENTE Colinde. Genuri 2.1 tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi timbrale casetofon, cd-uri, laptopul,
DE LIMBAJ clasice. Genuri de 3.1 - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol sau pe internet) b. procedurale:
MUZICAL divertisment - exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate conversaţia, explicaţia,
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate nuanţelor, demonstraţia, exerciţiul,
tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice sugestive jocul
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, c. forme de organizare a
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, colectivului:
ritmul melodiei/metrul) frontală, individuală ,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale, evaluare orală
percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi mişcării
scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
-stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante
XI- Recapitulare 1.2 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, expresivitate, 2 a. materiale:
XII ELEMENTE Evaluare 2.1 tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi timbrale casetofon, cd-uri, laptopul,
DE LIMBAJ 3.2 - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol sau pe internet) b. procedurale:
MUZICAL - exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate conversaţia, explicaţia,
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate nuanţelor, demonstraţia, exerciţiul,
tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice sugestive jocul
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, c. forme de organizare a
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, colectivului:
ritmul melodiei/metrul) frontală, individuală ,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale, evaluare orală
percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi mişcării
scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective
XIII- TIMBRUL Ș I 1.Timbrul. Sunete 2.1 - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate nuanţelor, 2 a. materiale:
XIV DINAMICA din mediul 3.1 tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice sugestive casetofon, cd-uri, laptopul,
înconjurător, - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, b. procedurale:
sunete vocale, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, conversaţia, explicaţia,
sunete ritmul melodiei/metrul) demonstraţia, exerciţiul,
instrumentale - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale, jocul
2.Dinamica. Nuanțe percuţie corporală c. forme de organizare a
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi mişcării colectivului:
scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete frontală, individuală ,
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor fragmente muzicale evaluare orală
însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru ilustrarea unui
fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante
XV- TIMBRUL Ș I Recapitulare - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate nuanţelor, 2 a. materiale:
ZVI DINAMICA Evaluare 2.1 tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice sugestive casetofon, cd-uri, laptopul,
3.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, b. procedurale:
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, conversaţia, explicaţia,
ritmul melodiei/metrul) demonstraţia, exerciţiul,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale, jocul
percuţie corporală c. forme de organizare a
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi mişcării colectivului:
scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete frontală, individuală ,
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor fragmente muzicale evaluare orală
însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru ilustrarea unui
fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante
XVII TIMBRUL Ș I 1.Jocuri muzicale 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării lor 1 a. materiale:
DINAMICA 2.1 - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece casetofon, cd-uri, laptopul,
3.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, b. procedurale:
3.3 împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, conversaţia, explicaţia,
ritmul melodiei/metrul) demonstraţia, exerciţiul,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale, jocul
percuţie corporală c. forme de organizare a
-jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor fragmente muzicale colectivului:
însoţite de dans frontală, individuală ,
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru ilustrarea unui evaluare orală
fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a ursului)

XVIII 1.Semnele de 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării lor 5 a. materiale:
-XXII ELEMENTE repetitive 2.2 - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece casetofon, cd-uri, laptopul,
DE LIMBAJ 2.Repetiție și - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a înălţimilor, apoi a b. procedurale:
MUZICAL schimbare în linia duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri sonori conversaţia, explicaţia,
melodică demonstraţia, exerciţiul,
3.Elemente de jocul
formă-strofa și c. forme de organizare a
refrenul. Repetiție colectivului:
și schimbare în text frontală, individuală ,
4.Legătura dintre evaluare orală
text și melodie
5.Alterații-diez,
bemol, becar
XXIII Recapitulare 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării lor 2 a. materiale:
-XXIV ELEMENTE Evaluare 2.2 - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece casetofon, cd-uri, laptopul,
DE LIMBAJ - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a înălţimilor, apoi a b. procedurale:
MUZICAL duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri sonori conversaţia, explicaţia,

XXV- CÂ NTAREA 1.Percuția 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, expresivitate, 4 a. materiale:
XXVI INSTRUMEN corporală diversă 2.1 tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi timbrale casetofon, cd-uri, laptopul,
II TALĂ 2.Orchestra de 3.1 - vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: Disney – Fantasia b. procedurale:
jucării muzicale. 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) conversaţia, explicaţia,
Instrumente - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol sau pe internet) demonstraţia, exerciţiul,
muzicale. Cântarea - exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate jocul
cu acompaniament - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate nuanţelor, c. forme de organizare a
3. Recapitulare tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi coregrafice sugestive colectivului:
4. Evaluare - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, frontală, individuală ,
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/acompaniament, evaluare orală
ritmul melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, instrumente muzicale,
percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi mişcării
scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru ilustrarea unui
fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul animalelor de C. Saint
Saens)
XXIX- MIȘ CARE PE 1.Tactarea măsurii. 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, expresivitate, 5 a. materiale:
XXXII MUZICĂ Mișcări sugerate de 3.1 tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte dinamice şi timbrale casetofon, cd-uri, laptopul,
I ritm. Expresivitate, 3.3 - vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: Disney – Fantasia b. procedurale:
mișcări libere 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) conversaţia, explicaţia,
2.Dansuri populare - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol sau pe internet) demonstraţia, exerciţiul,
3.Dansuri de - exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate jocul
societate și modern - jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor fragmente muzicale c. forme de organizare a
4. Recapitulare însoţite de dans colectivului:
5.Evaluare - jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru ilustrarea unui frontală, individuală ,
6. Jocuri muzicale fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în baletul evaluare orală
vizionat, faţă de mişcarea greoaie a ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul animalelor de C. Saint
Saens)
-generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare (acompaniament prin
percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o stare
emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Unitatea de Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


Conţinuturi/Tema
Săpt. învăţare tenţe ore
plastică
Recapitularea şi evaluarea competenţelor dobâ ndite în clasa a 1 a.materiale: caietul de arte vizuale
III-a şi abilită ţi practice creioane colorate,
creioane
cerate,creioane,acuarele,guaşe,
RECAPITULARE/
tempera, pensule
I EVALUARE Compoziție plastică
b. procedurale: conversaţia,
INIȚIALĂ
explicaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală ,
activitate individuală
1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor 5 a. materiale: caietul de arte vizuale
II-VI FANTEZII DE 1.Simfonia punctelor
2.1 ipostaze ale punctului și liniei în compoziții plastice și în şi abilită ţi practice, pixuri cu gel de
2.2 mediul înconjurător diferite culori,stilouri cu peniţe de
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre dimensiuni diferite, creioane
cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. colorate, creioane
(subiectul compoziției/lucrării) cerate,creioane,acuarele,guaşe,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de tempera, pensule
(Punctul - element
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea b. procedurale: conversaţia,
de limbaj plastic)
obținerii unor rezultate anticipate explicaţia, exerciţiul
2.Jocul liniilor (Linia
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor c. forme de organizare a
- element de limbaj
materiale, prin experiment practice colectivului: activitate frontală ,
plastic)
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu activitate individuală
TOAMNĂ 3.Mesajul formei
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de
(Forma şi valoarea -
grup
elemente de limbaj
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
plastic)
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de
4.Recapitulare.
limbaj
Evaluare
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre 4 a. materiale: caietul de arte
2.1 cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. vizuale şi abilită ţi practice,
2.2 (subiectul compoziției/lucrării) acuarele,guaşe, tempera, pensule
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a b. procedurale: conversaţia,
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de explicaţia, demonstraţia,
1.Dansul culorilor
limbaj observaţia, exerciţiul
(Culori primare și
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare c. forme de organizare a
culori binare)
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere colectivului: activitate frontală ,
2.Dialogul culorilor
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de activitate individuală
(Culori calde și
PICĂTURI DE apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea
VI-IX culori reci)
CULOARE obținerii unor rezultate anticipate
3.Armonie în
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor
culoare (Nuanţe şi
materiale, prin experiment practice
tonuri)
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
4.Recapitulare.
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de
Evaluare
grup
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
X-XIII MIRAJ DE IARNĂ 1.La mulți ani, 1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre 4 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. abilită ţi practice, marker, coloranți cu
2.3 (subiectul compoziției/lucrării) termofixare, șablon, tricou, material
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de textil alb
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea b. procedurale: explicaţia,
obținerii unor rezultate anticipate demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor problematizarea
româ ni! (Pictură pe materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
suport textil) - extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în colectivului: activitate frontală ,
2.Artă populară scopul amplificării potențialului lor creativ: colajul din texturi activitate individuală
(Linia, punctul, diferite; pictura pe suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura
forma - elemente pe suport textil, pictura pe lemn etc.
decorative) - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
3.Clinchet de diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de
să rbătoare (Tehnica grup
Kirigami) - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale
4.Recapitulare. diferite
Evaluare - realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de
porumb, obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj,
tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi cană –
farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre 4 a. materiale: caietul de arte
2.1 cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. vizuale şi abilită ţi practice,creion
1.Lumea poveştilor 2.3 (subiectul compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
(Scenariu prin - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de explicaţia, demonstraţia,
schiţare) apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea observaţia, exerciţiul
2.Personaje din obținerii unor rezultate anticipate c. forme de organizare a
poveşti - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor colectivului: activitate frontală ,
XIV- O LUME
(Confecţionare de materiale, prin experiment practice activitate individuală
XVIII MINUNATĂ
costume şi mă şti) - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
3.Locuri dragi diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de
(Schiţare prin colaj) grup
4.Recapitulare. - realizarea de scenarii și derularea lor prin schițare sau
Evaluare fotografiere
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale
diferite
XIX- MĂIESTRIE ȘI 1.Artă şi 1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre 7 a. materiale: caietul de arte
XXV CREAȚIE îndemâ nare 2.1 cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. vizuale şi abilită ţi practice, pînuși
(Împletirea - tehnică 2.2 (subiectul compoziției/lucrării) de porumb/ fire textile, pahar,
de lucru) 2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de bandă adezivă , foarfece, lipici
2.Zvon de primă vară apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea b. procedurale: conversaţia,
obținerii unor rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor observaţia, exerciţiul
materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
(Modelare liberă - - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a colectivului: activitate frontală ,
tehnică de lucru) suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de activitate individuală
3.Jocul cu mă rgele limbaj
(Confecţionarea de - realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
obiecte decorative) cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
4.Talent şi dă ruire - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
(Pictură pe diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de
ceramică / lemn/ grup
sticlă ) - realizarea de compoziții simple folosind aplicații
5.Albumul meu informatice
(Fotografia ca - realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
limbaj) Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de
6.Recapitulare. porumb, obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj,
Evaluare tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi cană –
farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
- confecționarea de bijuterii realizate manual folosind
materiale accesibile
XXVI- CER ŞI PĂMÂNT 1.Micul arhitect 1.1 - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza 4 a. materiale: caietul de arte
XXIX (Linia - ca 1.2 identificării unor similitudini între formele clădirilor și vizuale şi abilită ţi practice,
intersecţie de 2.1 formele geometrice/formele naturale; formularea de creioane, radieră
planuri) 2.2 răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită regulă b. procedurale: conversaţia,
2.Glasul naturii 2.3 în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o explicaţia, demonstraţia,
(Macheta: forme, descriem?” observaţia, exerciţiul
texturi - elemente de - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre c. forme de organizare a
limbaj plastic) cuvinte cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. colectivului: activitate frontală ,
3.Paşte fericit! (subiectul compoziției/lucrării) activitate individuală
(Felicitarea) - exerciții-joc de observare a elementelor din natură care pot
4.Recapitulare. fi sugerate prin linii: verticale, orizontale, oblice, groase,
Evaluare subțiri, curbe, frânte
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de
apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea
obținerii unor rezultate anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor
materiale, prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu
diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de
grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
- realizarea de desene cu aspecte ale mediului văzut din
unghiuri diferite (de exemplu, un obiect văzut de sus/ jos,
lateral stânga/dreapta, față/ spate)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale
diferite
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de 4 a. materiale: caietul de arte
2.3 apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea vizuale şi abilită ţi practice,guaşe,
2.4. obținerii unor rezultate anticipate tempera, rolă hâ rtie,foarfece,
1.Ne jucă m (Jocuri şi
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor creion, lipici
jucă rii)
materiale, prin experiment practic b. procedurale: conversaţia,
2.Ne costumă m
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu explicaţia, demonstraţia,
(Camuflajul)
XXX- FARMECUL diferite materiale, în cadrul unor activități individuale și de observaţia, exerciţiul
3.Micul scenograf
XXXIII COPILĂRIEI grup c. forme de organizare a
(Miniscena. Decor
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale colectivului: activitate frontală ,
scenografic)
diferite activitate individuală
4.Recapitulare.
- realizarea unor jucării din diferite materiale/ deșeuri (de
Evaluare
exemplu, robot, marionete etc.)
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea
unui produs finit