Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


Şcoala Profesională ”Gheorghe Burac” Vlăsineşti , judetul Botoşani
Strada Eroilor nr.67 ; Tel: (+40231)541 379;
Fax: (+40231)541 379; e-mail :scvlasinesti2006@yahoo.com

CLASA A IV-A
Editura: INTUITEXT
Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE COMPE- CONȚINUTURI SĂPT. OBS.


TENȚE NR.
ORE
1. Din cartea vacanței -  Recapitulare – clasa a III-a 8 S1 – S2
Recapitulare
2. Călătorie printre numere, 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 12 S3 – S5
stele și planete 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
Numerele naturale cuprinse 2.1. - scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M
între 2.2.
0 – 1 000 000 2.3.
3. Calcule în natură 1.2.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 12 S6 – S8
Adunarea și scăderea 2.4. 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
numerelor naturale în 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
concentrul 5.3. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers,
0 – 1 000 000, fără trecere și cu metoda balanţei).
trecere peste ordin
4. Parteneri de călătorie 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 12 S9 – S11
Înmulțirea numerelor naturale 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1000
în concentrul 5.3. - înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
0 – 1 000 000 - proprietăţile înmulţirii

5. Primim și dăruim Împărțirea 1.1.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 12 S12 – S 14
numerelor naturale în 2.5. - împărțirea unui număr la 10, 100, 1000
concentrul 5.1. - împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un număr de cel mult două
0 – 1 000 000 5.3. cifre (cu rest zero sau diferit de zero)
6. Să descoperim cartea naturii 3.1.  Organizarea şi reprezentarea datelor 16 S1 – S4
Organizarea și reprezentarea 5.1. - date din tabele: analiza datelor, interpretare
datelor. 5.2. - grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor informaţii şi
Probleme 5.3. prelucrarea lor
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
 Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării grafice
7. Universul copiilor 2.4.  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate 12 S5 – S7
Ordinea efectuării operațiilor și 2.5.  Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
folosirea parantezelor. 5.1.  Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers
Probleme 5.3.
8. Preocupările noastre 2.1.  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100 12 S8 – S10
Fracții 2.2. - diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
2.3. - fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
2.4. - adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
5.1. - scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)

9. Proiectăm, construim, 1.2.  Figuri geometrice 16 S11 – S14


decorăm 2.1. - drepte perpendiculare, paralele
Elemente de geometrie 3.1. - unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
3.2. - poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi
4.1. - cerc
5.1.  Axa de simetrie
 Perimetrul
 Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei reţele de
pătrate cu latura de 1 cm)
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (identificare, desfăşurare,
construcţie folosind tipare sau diverse materiale)
- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm)
 Localizarea unor obiecte
- terminologie specifică: paralel, perpendicular
- coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea
- hărţi
10. Jocuri și activități dragi 2.5.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 S15 – S17
copiilor 4.1. - unităţi de măsură: metrul cu multiplii și submultiplii
Unități de măsură 4.2. - transformări pentru lungime în limita operațiilor cunoscute
- instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie,
ruletă
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
- transformări pentru volum în limita operațiilor cunoscute
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii (inclusiv tona și
chintalul)
- transformările unităților de măsură în limita operațiilor cunoscute
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă
 Unităţi de măsură pentru timp
- calculul unor intervale temporale, transformări din unităţi mai mari în
unităţi mai mici de timp
- instrument de măsură: ceasul, cronometrul
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede și bancnote
în uz)
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară
11. Pași spre vacanță  Recapitulare finală 8 S18 – S19
Recapitulare finală  Evaluare finală