Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ " Înv. M.

GEORGESCU" CELARU
Str. Popeşti, nr. 129, comuna Celaru, judeţul Dolj ,cod poştal 207175
Tel/ Fax: 0251/375719,
Email: scoalacelaru@yahoo.com Web: www.scoalacelaru.ro

Avizat,
Director CCD Dolj,
Prof. Vasile ȘTEFAN

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE


A SIMPOZIONULUI LA NIVEL NAȚIONAL CU TITLUL
“Predarea-învățarea interactivă-cerință a calității educației”
EDIȚIA a V-a, 2020
I. ARGUMENT:
Sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un proces de restructurare şi
îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale optimizate în raport cu
nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu cerinţele de calitate şi de eficienţă
cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Promovarea învățării interactive presupune încurajarea parteneriatelor în învățare,
permite transferul achizițiilor în contexte noi, elevii implicându-se mai mult în învățare și
totodată în împărtășirea celor învățate. Succesul la clasă, însă, depinde de competențele
cadrului didactic de a crea oportunități optime de învățare pentru fiecare elev.
II. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Formarea continuă a cadrelor didactice în demersul de implementare a unui
învăţământ modern şi eficient.
1. Promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ centrate pe elev, în vederea
asigurării standardelor de calitate;
2. Asigurarea unei diseminǎri eficiente a exemplelor de bunǎ practicǎ privind predarea-
învățarea interactivă
3. Realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice participante;
4. Conştientizarea importanţei tuturor disciplinelor de învăţământ în dezvoltarea
personalităţii elevilor.
III:SECŢIUNI:
Secţiuni:
 1. Referate şi comunicări ştiinţifice
Articole, studii ştiinţifice, folosirea de metode şi mijloace moderne, inovative în
predarea-interactivă
 2. Proiecte didactice
Exemple de bune practici privitoare la utilizarea metodelor interactive în activitatea
didactică..
 3. Prezentări ppt, filmulețe didactice
Exemple de bune practici prezentate în format ppt sau fimulețe didactice.
IV. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:
Data: 19 martie 2020
Intervalul orar: 12:30 – 17:00
Locaţia: Școala Gimnaziale ”Înv. M. Georgescu” Celaru
Programul activitǎţilor:
12:30-14:00 - sosirea invitaţilor;
14:00-14:30 - discursul invitaţilor / reprezentanţilor instituţiilor implicate;
14:30-16:00 - prezentarea lucrǎrilor;
16:00-16:30 - pauzǎ;
16:30-17:00 - concluzii;
V. GRUP ŢINTĂ:
Cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar (educatori, învǎţǎtori, institutori, profesori în
învăţământul preșcolar/primar, profesori).
VI. COMISIA DE ORGANIZARE:
ECHIPA DE ORGANIZARE:
Prof. Monica Leontina Sună – Inspector Şcolar General al I.S.J. Dolj
Prof. Carmen Velișcu – Inspector Şcolar General Adjunct al I.S.J. Dolj
Prof. Aida Ionescu – Inspector Şcolar General Adjunct al I.S.J. Dolj
Prof. Vasile Ștefan- Director Casa Corpului Didactic Dolj
Prof. Alexandru Dragnea - Inspector Management Educaţional
Prof. Monica Pașca – Director al Şcolii Gimnaziale ”Înv. M. Georgescu” Celaru
VII. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
2-4 pagini format A4-pentru secțiunea 1; pentru secțiunea 2 numărul paginilor nu este
limitat;
Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, în Microsoft Word, folosind caractere
Times New Roman, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”)
cu caractere româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold),
centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 14);
la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman
12);
Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii, să aibă caracter de originalitate şi noutate și să cuprindă experiențe
personale;
Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an),
precum şi de un rezumat de maxim o jumătate de pagină;
Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de
participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate;
Prezentările de la a treia secțiune vor fi transmise pe suport electronic. Nu vor depăși
5-10 min.
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.
VIII. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ
1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR ȘI DEPUNEREA LUCRĂRILOR
Înscrierea participanţilor se va face în perioada 15 februarie- 18 martie 2020 prin
trimiterea fişei de înscriere-Anexa 1, a lucrării, acordul de sponsorizare scanat și
chitanța scanată, pe adresa de e-mail simpozion5celaru@yahoo.com, sau la
secretariatul Școlii Gimnaziale ”Înv. M. Georgescu” Celaru, din comuna Celaru,
județul Dolj. Se va avea în vedere, specificarea adresei corecte a expeditorului,
numărului de telefon şi a adresei de e-mail unde poate fi contactat.
Activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de către participanţi prin sponsorizare în
sumă de 15 RON. Aceste donaţii vor acoperi costurile pentru tipărirea Certificatelor
de participare şi pentru taxele poştale percepute pentru expedierea certificatelor
participanţilor din alte judeţe care nu pot participa direct, ci participă indirect.
Sponsorizările se depun prin mandat poștal pe adresa:
Școala Gimnazială ”Înv. M. Georgescu” Celaru (Dragomir Alina)
Strada Popești, Nr. 129, com. Celaru, jud. Dolj, cod 207175
Se va specifica la corespondență: Pentru simpozion/ numele și prenumele
participantului.

Fișa de înscriere, Acordul de parteneriat –Anexa 2, în două exemplare, semnat şi


ştampilat de unitatea dumneavoastră şcolară, Acordul de sponsorizare, un plic A4
autoadresat, se va trimite prin poştă, pe adresa:
Prof. Ezaru George
Școala Gimnazială ”Înv. M. Georgescu” Celaru, Str. Popești, Nr. 129, loc. Celaru,
Dolj, 207175.
sau la secretariatul unității.
Toți participanții vor primii Certificatul de participare.
2. SUSȚINEREA LUCRĂRILOR:
Mijloacele pentru prezentarea lucrării sunt: videoproiector (prezentare Power Point)
sau referat (citirea lucrării).
IX. PERSOANE DE CONTACT
Relaţii suplimentare:
Director Prof. Monica Pașca - Tel. 0766/517539
sau la adresa de e-mail: simpozion5celaru@yahoo.com .

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ÎNV. M. GEORGESCU” CELARU


DIRECTOR,
PROF. Monica PAȘCA
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAȚIONAL
“Predarea-învățarea interactivă-cerință a calității educației”
EDIȚIA a V-a, 2020

Numele şi prenumele cadrului didactic:..................................................


Unitatea de învăţământ:...........................................................................
Funcţia/specialitatea................................................................................
Telefon/adresă e-mail:.............................................................................
Adresa la care se va trimite
plicul:.............................................................................
...............................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII PARTICIPANTE LA SIMPOZION/ SECȚIUNEA:

...................................................................................................................

Mijloace de prezentare ( se asigură videoproiector şi laptop):

............................................................................................................

Declar pe propria răspundere că lucrarea cu care voi participa la


SIMPOZIONUL NAȚIONAL “Predarea-învățarea interactivă-cerință a
calității educației”EDIȚIA a V-a, 2020 este originală, nu a mai fost publicată în
altă parte, iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menţionată în
lucrare/ prezentare.

Data, Semnătura,
ANEXA 2
Şcoala Gimnazială „ Înv. M. Georgescu” Şcoala..........................................................
Loc. Celaru, Jud. Dolj Loc............................................, jud. .........
Nr........... din............................... Nr........din........................................

ACORD DE PARTENERIAT

1. Părţile contractante:
Şcoala Gimnazială „ Înv. M. Georgescu” Celaru, jud. Dolj, reprezentată de prof. PAŞCA
MONICA, în calitate de director și organizator al Simpozionului Național ”Predarea
învățarea interactivă- cerință a calității educației”, ediţia a V-a, 2020 şi
Şcoala............................................................................................................, reprezentată
de ..........................................................................................................................., în calitate
de director şi..........................................................................................................., în calitatede
profesor participant la Simpozionului Național ”Predarea- învățarea interactivă- cerință a
calității educației”, ediţia a V-a, 2020.
2. Obligaţiile instituţiilor partenere:
Instituţia coordonatoare se obligă:
 să popularizeze proiectul şi regulamentul acestuia la nivel local, judeţean şi naţional;
 să întocmească regulamentul concursului şi să fie trimis în timp util unităţilor
participante;
 să asigure condiţii optime pentru derularea activităţilor propuse;
 să informeze elevii, părinţii comunitatea locală despre activităţile desfăşurate;
 să ofere cadrelor didactice diplomele obţinute.
Unitatea...............................................................................,în calitate de partener se obligă:
 să popularizeze simpozionul în şcoală şi în judeţ;
 să stabilească grupul ţintă care va participa la simpozion;
 să înmâneze diplomele trimise de instituţia organizatoare ;
3. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării
acestuia. Este valabil pe perioada anului şcolar 2019-2020.

Şcoala Gimnazială „ Înv. M. Georgescu” Școala __________________________________


Celaru-Dolj ________________________________
Director, Director,
Prof. Monica PAȘCA ..................................

L. S..................................... L. S......................
FORMULAR DE SPONSORIZARE

SIMPOZION NAȚIONAL
“Predarea-învățarea interactivă-cerință a calității educației”
EDIȚIA a V-a, 2020

Subsemnatul/a ____________________________________________________________,
de la______________________________________________________________________,
sunt de acord să sponsorizez cu suma de 15 lei pentru desfăşurarea Simpozionului Național
“Predarea-învățarea interactivă-cerință a calității educației”
EDIȚIA a V-a, 2020.

Data,
Semnătura,

S-ar putea să vă placă și