Sunteți pe pagina 1din 1

Șomer(ă)

Cod proiect: 109296


Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția,
diagnosticarea și tratarea cancerului
Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași
Reprezentant legal/Manager proiect: Ec. Mirela Grosu, Dr. Greta Alexe
Componenta 1: Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

ANEXA 8

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE


a persoanei vizate privind apartenența la grupul țintă

Subsemnatul/a,…………………………………………………………….domiciliat/ă în localitatea
……….……………………….…,județul………………………telefon……….…………. posesor/oare al/a
CI, seria ….………, numărul …………………….,CNP………………………cunoscând prevederile
articolului 326 din Codul Penal* privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că îndeplinesc
condițiile de apartenență la grupul țintă al proiectului POCU/91/4/8/109296 cu titlul “ONCOMED -
Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea
cancerului”.
Îndeplinesc condițiile de eligibilitate (conform Ghidului solicitantului – Condiții specifice pag. 19) și
mă încadrez ȋn una din următoarele categorii:

Personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor
prioritare de sănătate aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate

Data Semnătura

*Articolul 326 Cod Penal


”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi
desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

S-ar putea să vă placă și