Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de ȋnvăţămȃnt: Școala Gimnazială ,, Alexandru Ioan Cuza’’ Bacău


Data:28.02.2020
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina:Chimie
Unitatea de ȋnvăţare: Substanțe compuse cu utilizări practice
Titlul lecţiei: Acizi – Definiție, clasificare, denumire, formulă generală, metode de obținere, proprietăți fizice
Scopul lecţiei: Cunoașterea de către elevi a principalelor substanțe compuse anorganice cu utilizări practice în viața omului
Tipul lecţiei: Lecție de comunicare și dobândire de cunoștințe
Clasa: a VIII-a
Durata:50 minute
Profesor:Dinu Mădălina Elena

Competențe generale:
1. cunoașterea și înțelegerea fenomenelor chimice, a terminologiei și a conceptelor specifice ;
2. dezvoltarea capacității de explorare/investigare a realității și de rezolvare de probleme specifice ;
3. dezvoltarea capacității de comunicare, utilizând limbajul specific.

Competențe specifice:
2.1. Analiza, interpretarea observațiilor/ datelor obținute prin activitate investigativă;
3.3. Aplicarea regulilor/ legilor în scopul rezolvarii de probleme;
4.2. Prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia științifică;
4.3. Utilizarea surselor bibliografice referitoare la istoricul descoperirii unor elemente.

Competențe derivate:
1. definirea acizilor ( C₁);
2. scrierea si denumirea corecta a formulelor chimice ale acizilor(C₂);
3. clasificarea acizilor dupa diverse criterii ( C₃);
4. verificarea scrierii unor acizi aplicând formula generală(C₄);
5. precizarea metodelor de obtinere si enumerarea proprietatilor fizice( C₅).

Strategia didactică:

a). resurse procedurale : observația, explicația, conversația euristică, exercitiul;

b). resurse materiale: fișe de lucru și fise de evaluare.

c). forma de organizare: frontal și individual.

d). locul de desfășurare: - laboratorul de chimie;

e). evaluare: -formativă prin chestionare orală si fisa de evaluare prin evaluare scrisă.

Bibliografie (manual): Sanda Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe "Chimie - manual pentru clasa a VIII-a" , Ed. CORINT.
SCENARIU DIDACTIC

DESFASURAREA LECTIEI

Secvența lecției Activități desfășurate de: Strategii didactice Evaluare

Profesor Elev Metode Mijloace Forme de


didactice didactice organizare
1. Moment Crează climatul Își pregătesc Conversația Caiete Activitate Observarea
organizatoric psihologic și atmosfera materialele necesare Instrumente frontală comportamen
necesară desfășurării de scris tului elevilor
activității
2. Verificarea Imparte elevilor o fisa de Rezolva fisa primita Conversația Caiete Activitate
cunoștințelor evaluare -REBUS pentru si descopera pe Instrumente frontală
dobândite în a descoperi e verticala verticala titlul lectiei Observatia de scris
lecția titlul lectiei
anterioară Adresează elevilor
următoarele întrebări:
1. Ce capitol studiem? Proba orală
2. Cum se clasifică
substanțele compuse? Răspund întrebărilor
3. În viața de zi cu zi ați adresate
mai auzit de acizi?
Unde? Dați exemple
3. Anunțarea Scrie pe tablă titlul Își notează titlul Conversația Tabla, creta Activitate Proba orală
temei noi și a lecției: lecției pe caiete și frontală
competențelor “Acizi”-definiție, ascultă cu atenție
propuse clasificare, formulă
generala
Anunță competențele pe
care le vor dobândi elevii
în urma predării lecției
4. Dirijarea Notează pe tabla titlul Noteaza principalele Explicația Tablă Activitate Probă orală
învățării lecției si exemplifica idei de pe tabla si Cretă, individuală
notiunile legate de : retin ca: Caiete
 Ce sunt acizii -Acizii sunt Conversația Instrumente
 Care este formula substante compuse de scris
chimică generală a in a caror compozitie Fișe de
acizilor intra atomi de H, lucru
 Clasifică tipurile de alaturi de un radical Observarea
acizi. acid. sistematică a
Clasificarea acizilor elevilor
I.Dupa compozitie
1.hidracizi – care au
in compozitie H si Explicația Activitate
un nemetal frontală
2.oxiacizi- au in
compoziție H, alaturi
de un adical acid ce
contine un nemetal si
oxigen.
II. Dupa numarul
atomilor de hidrogen Conversația
1.monobazici
2.dibazici
 Enumera 3.tribazici
principalele metode III. Dupa tarie
de obținere a - acizi tari si acizi
acizilor. slabi.
 Precizează care sunt Noteaza principalele Explicația
principalele metode de obtinere
proprietăți fizice ale a acizilor si
acizilor proprietatile fizice Conversația
ale acestora.
5. Asigurarea Recapitularea noțiunilor Raspund activ la Conversatia Caiete
retenției de pe tablă și fixarea intrebarile adresate Activitate
cunoștințelor dobândite de catre profesor. frontală
6. Evaluarea Verificare orală si fișa de rezolva fisa de Explicația Fișă de Activitate
rezultatelor evaluare evaluare Observatia evaluare individuală

Acizi
Definiție, clasificare, denumire,
formulă generală, metode de obținere, proprietăți fizice

Definiție: Acizii sunt sunstanțe compuse în a căror compoziție intră atomi de hidrogen, alături de un radical acid.
Radicalul acid-prescurtat RA-atom sau grup de atomi care în reacțiile chimice rămân neschimbat.
Clasificare:
1. După compoziție:- hidracizi – care au în compoziție hidrogen și un nemetal (F, Cl, Br, I, S).
- oxiacizi – care au în compoziția hidrogen, alături de un radical acid ce conține nemetal și oxigen.
2. După numărul atomilor de hidrogen care pot fi înlocuiți cu metale:
- monobazici – cu un singur atom de hidrogen;
- dibazici – cu doi atomi de hidrogen;
- tribazici – cu trei atomi de hidrogen.
3. După tarie:- acizi tari;
- acizi slabi.

Metode de obținere ale acizilor


În funcție de compoziția lor, acizii pot fi preparați astfel:
a). hidracizii pot fi obținuți printr-o reacție de sinteză: H₂+nemetal→hidracid.
ex: H₂+Cl₂→2HCl – acid clorhidric;
H₂+F₂→2HF – acid fluorhidric;
b). oxiacizii se pot prepara prin reacție generală: H₂O+oxid nemetalic→oxiacid.
ex:H₂O+CO₂→ H₂CO₃ - acid carbonic;
H₂O+SO₂→H₂SO₃ - acid sulfhidric;
H₂O+SO₃→H₂SO₄ - acid sulfuric.

c). o a treia metodă de preparare este comună hidracizilor, cât și oxiacizilor;reacția acizilor mai tari cu sărurile acizilor.
Acid tare+sare 1→acid mai slab +sare 2
ex:H₂SO₄+2 NaCl→Na₂SO₄+ 2HCl
HCl+CaCO₃→CaCl₂+H₂O+CO₂↑
H₂SO₄+CuS→CuSO₄+H₂S.

Proprietăți fizice ale acizilor:


1. acizii sunt substanțe ce se găsesc în toate sterile de agregare:gazoasă (HCl, H₂S), lichidă (H₂SO₄), solidă (H₃PO₄);
2. se dizolvă în apă în majoritatea cazurilor;
3. sunt corozivi;
4. soluțiile de acizi conduc curentul electric ( ex:acidul de la bateria mașinii conține H₂SO₄);
Atenție:la prepararea soluției de H₂SO₄, se toarnă acidul în apă și nu invers, pentru că în caz contrar vasul se supraîncălzește și
se sparge.

FIȘĂ DE LUCRU
Rebus

1. Oxidul de ……………………..este varul nestins.


2. Cu₂O este un oxid de …………..roșie.
3. Oxizii metalelor se mai numesc și oxizi……………………
4. Are formula chimică Mg(OH)₂ și se numește hidroxid de………………
5. Oxidul present în aer se numește…………………de carbon.
A-B Oxizii acizi reacționeză cu apa formând ……………………….

FIȘĂ DE LUCRU
Rebus
A
C A L C I U
C U L O A R E
B A Z I C I
M A G N E Z I U
D I O X I D
B

6. Oxidul de ……………………..este varul nestins.


7. Cu₂O este un oxid de …………..roșie.
8. Oxizii metalelor se mai numesc și oxizi……………………
9. Are formula chimică Mg(OH)₂ și se numește hidroxid de………………
10. Oxidul present în aer se numește…………………de carbon.
A-B Oxizii acizi reacționeză cu apa formând ……………………….

FIȘĂ DE EVALUARE

I. Completati spatiile libere din textul de mai jos: 20 puncte


„Acizii sunt substante ..............., cu molecula formata din unul sau mai multi atomi de ............... si un ..................... Atomii de
hidrogen pot fi inlocuiti cu atomi de metal formand ................ Atomul sau grupul de atomi care intra in compozitia acizilor si care in
reactiile chimice ramâne neschimbat se numeste .....................”

II. Completati casutele libere din tabelul de mai jos:  40 puncte

Acidul Clasificare după

Denumire Formula compozitie numarul atomilor de H tarie


acid moleculara care pot fi inlocuiti cu
metale
Acid sulfhidric

HNO3

H2CO3

Acid fosforic

III.Pentru acidul sulfuric H 2 S O 4 , acidul sulfhidric H 2 S și acidul azotic HN O 3 calculați: 30 puncte


a) masa moleculară;
b) raportul atomic;
c) raportul de masă;
Se acordă 10 puncte Oficiu!
2. FIȘĂ DE EVALUARE

I. Completati spatiile libere din textul de mai jos:


„Acizii sunt substante compuse, cu molecula formata din unul sau mai multi atomi de hidrogen si un radical acid. Atomii de
hidrogen pot fi inlocuiti cu atomi de metal formand saruri. Atomul sau grupul de atomi care intra in compozitia acizilor si care in
reactiile chimice ramâne neschimbat se numeste radical acid.”

II. Completati casutele libere din tabelul de mai jos: 

Acidul Clasificare după

Denumire Formula compozitie numarul atomilor de H tarie


acid moleculara care pot fi inlocuiti cu
metale
Acid sulfhidric H2S hidracid Acid dibazic Acid slab

Acid azotic HNO3 oxiacid Acid monobazic Acid tare

Acid carbonic H2CO3 oxiacid Acid dibazic Acid slab

Acid fosforic H3PO4 oxiacid Acid tribazic Acid tare

Anexa nr. 1

Cei mai importanți oxiacizi împreună împreună cu radicalii conținuți sunt:


- HNO₃- acid azotic- radical acid NO₃, denumire radicalului acid este azotat;
- HNO₂-acid azotos – radical acid NO₂, denumirea radicalului acid este azotit;
- H₂CO₃- acid carbonic- radical acid CO₃, denumirea radicalului acid este carbonat;
- H₂SO₄-acid sulfuric – radicalul acid SO₄, denumirea radicalului acid este sulfat;
- H₂SO₃-acid sulfuros – radicalul acid SO₃, denumirea radicalului acid este sulfit;
- H₃PO₄-acid fosforic – radicalul acid PO₄, denumirea radicalului acid este fosfat;
- H₃PO₃-acid fosforos- radicalul acid PO₃, denumirea radicalului acid este fosfit.

S-ar putea să vă placă și