Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

………din ……………
APROB
DIRECTOR
…………………….

RAPORTUL DE EVALUARE
A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Înconformitate cu art.27, lit.d din Legea nr. 307 din 2006


privindapărareaîmpotrivaincendiilor s-aîntocmitraportul de evaluare a capacităţii
de apărareîmpotrivaincendiilor respective art. 152 don Ordinul M.A.I. 163/2009
Normele de apărareîmpotrivaincendiilor:
A) Implementareanoilorprevederilegale
Au fostpreyentateşidiscutateactele legislative
nouapărutepetemaapărăriiîmpotrivaincendiilor:
- Legea 307 din 2006 privindapărareaîmpotrivaincendiilor cu
modificărileşicompletărileulterioare;
- Legea 481 din 2004 privind protectie civilă;
- Ordinul M.A.I. nr. 712 din 2005
Dispoziţiigeneraleprivindinstruireasalariaţilorîndomeniulsituaţiilor de urgenţă;
- Ordinul M.A.I. nr. 163 din 2007 Normegenerale de apărareîmpotrivaincendiilor,
H.G. nr. 537 din 2007.

B) Stadiulîndepliniriimăsurilorstabilite
Înurmacontroalelor effectuate de cătreISU MARAMUREŞ,
directorulprecumşicadrultehnic P.S.I, au elaborate notele de control intern iar in
urmaacestora s-au întocmitplanuri de măsuri.
Astfelstadiulrealiyăriiacestormăsurieste de aproximativ 20% pentrucele cu
character imediatnepermanentşi de 30% pentrumăsurile cu character permanent.

C) Deficienţelece se manifestăîndomeniulapărăriiîmpotrivaincendiilor
- Lipsa/neafişareaplanurilor de evacuareîncaz de incendiu;
- Nemarcarealocurilor de amplasare a mijloacelortehnice de
apărareîmpotrivaincendiilor;
- Neactualizareadeciziilorscriseprivindresponsabilităţileşimodul de
organizarepentruapărareaîmpotrivaincendiilor;
- Neîntocmireaplanurilor de evacuare la……………………..;
- Asigurarea incomplete cu mijloacetehnice de apărareîmpotrivaincendiilor;
- Neverificareacoşurilor de fum la C.T.;
- Corpurile de iluminat de siguranţă, mu funcţioneazăsau nu au fostverificate de
către o Societate autorizată ISU;

• Necompletareafişelorindividuale de instructaj;
• Lipsaverificariianualepebaza de teste tip chestionar, asupranivelului de
cunoaştereşiînsusirenorme PSI
• Siguranţeelectricenecalibrate
• Legăturieletricesupuse la eforturi de tractiuneprinsuspendareacorpurilor de iluminat
direct la conductor
• Lipsă doze
• Inexistentaplanului de evacuare a persoanelor;
• Inexistentaplanului de interventieşiavizareaacestuia;
• Inexistentaplanului de depozitareşi de evacuare a materialelorclasificate conform
legiicafiindpericuloase
• Lipsafiseiobiectivului
• Nemarcarea cu indicatoarestandardizatesitrasee a cailor de accessievacuare
• Lipsaautorizatie PSI

D) Concluzii din activitatea de instruiresipregatire a personalului


Instruireasipregatireapersonalului se desfasoara in conformitate cu Ordinul M.A.I. 712/
2005 pentruaprobareaDispozitiilorgeneraleprivindinstruireasalariatilor in
domeniulsituatiilor de urgenta, actualizat, astfel:

• instruireaintroductivgenerala a noilorangajati se executa de catrecadrultehnicp.s.i.


• instructajul specific locului de munca se executa de catresefullocului de munca la
care maiparticipasicadrultehnicp.s.i.
• instructajul periodic esteefectuat de catresefullocului de munca, cadrultehnicp.s.i.
impreuna cu directorulinstitutiei.

Instruirea se face prinprezentareteoretica, video sipracticasi se finalizeaza cu


verificareacunostiintelor, verificareexecutataprinintervievareacelorprezenti la instruire.
Bazamaterialapentruinstruireestemereuinnoitasiactualizata.
E) Relatiile cu terţiiprivindaparareaimpotrivaincendiilor
Persoanelefizicesaujuridicece intra in contact cu angajatii ATP Motors
respectacerintele de aparareimpotrivaincendiilorimpuse in cadrulinstitutiei.
La majoritateaproduselor se solicitacertificatul de conformitatesauagrementultehnic al
produsului. Nu se solicitatotusiacesteactemereu la
achizitionareaproduselorastfelexistandrisculca in cazulunorsituatii de urgentaavand la
bazaprodusulrespectivachizitionatfaracertificatul de conformitatesauagrementultehnicsa
nu se poataactionaeficace.
F) Asigurareadotarii, calitateasifunctionareamijloacelortehnice de
aparareimpotrivaincendiilor
Mijloaceletehnice din dotareunitaţíisunt:

• stingatoare portative cu pulbere - functionale;

G) Eficientaactivitatilordesfasurate de structurile cu atributii in


domeniulaparariiimpotrivaincendiilor
Activitatea a fostdesfasurata partial si cu rezultatenesatisfacatoare.Lipsa personalului
de la instruire, neefectuareaexercitiilor cu
caracterpreventivfaccarezultatulactiunilordesfasuratepeliniaaparariiimpotrivaincendiilors
aaiba o eficienta de aproximativ 30%.

H) Propuneri de masuripentruimbunatatireaactivitatii

• mentinereaunuinivel de curatenieridicata,
• fluidizareaactivitatilor de depozitare.
• acceptareapropunerilorcadruluitehnicprivindsolutionareaproblemelorexistentepelinie
a.i.i.
• participareatuturorcategoriilor de personal la instruirilelunare, exercitii de prevenire.
• implicareacadrelor cu functii de comanda in activitatile de a.a.i.

INTOCMIT
CadrutehnicP.S.I
Marius Sabados

Nr. …….. din …….


CĂTRE,
Directorul …….

Înconformitate cu art. 153 din Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 la


prezentarearaportului de analiză a capacităţii de
apărareîmpotrivaincendiilorestenecesarăprezenţatuturorcadrelor cu funcţie de
comandă (conducere)dininstituţie. Vărogsăstabiliţi o data
pentruaceastăprezentare, precumşi component nominal a participanţilor.
Văsolicit, de asemenea, ca la aceastăşedinţăsă participle şi o
persoanădesemnatăpentruîntocmireaprocesului verbal al şedinţei.

Data stabilităpentruşedinţăşiora: 24.02.2019, ora 10:00.

Cadrutehnic PSI
SABADOŞ MARIUS

De ducerea la îndeplinire a prezentuluiordin, se


ocupădepartamenul…………..,cevaanunţatoatecadrele cu funcţie de comandă,
persoanadesemnatăpentruîntocmirea P.V. şicadrul tehnic.