Sunteți pe pagina 1din 49

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

ÎNDRUMAR ELABORARE PROPUNERE PROIECT/REALIZARE PROIECT


MODEL APLICATIV
2018

 2018 - OPRAN Constantin Gheorghe; Prof.univ.Emerit, Abil.Dr.MSc.Ing.

1/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI

1.1. Date despre Organizaţia Contractoare (structura juridică distinctă când sunt mai mulţi parteneri în proiect
sau departament component al structurii juridice contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara


Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara E-mail: Web.pag.:
Telefon ++ / Fax ++ /

1.2. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 1(structura juridică distinctă când
sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice contractoare când există
un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara


Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

2/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

1.3. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 2 (structura juridică distinctă când
sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice contractoare când există
un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

1.4. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului - Partener 3 (structura juridică distinctă când
sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice contractoare când există
un singur partener în proiect)
Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoana de Contact
Domnul □ Doamna Nume: Prenume:

Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

3/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

2. REZUMATUL PROIECTULUI

A. Realizaţi rezumatul proiectului pe o singură pagină după următoarea structură:

2.1.Titlul proiectului (max. 150 caractere sau conform ghid de elaborare propunere proiect):

2.2.Acronimul proiectului (max. 8 caractere) :

2.3.Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):

2.4.Durata proiectului (exprimată în luni; recomandat 18-max.36 luni):

2.5. Programul / domeniul în care se înscrie proiectul, din care se poate face finanţarea parţială a proiectului –
eventual sursă de finanţare nerambursabilă.

2.6.Scop proiect (max.4 rînduri); Justificarea necesităţii proiectului (max.4 rînduri).

2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional.

2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (max. 3); obiective specifice evaluabile ale proiectului (3-
max.6).

2.9.Activităţi principale desfăşurate în cadrul proiectului (rezolvă obiectivele).

2.10.Rezultatele evaluabile aşteptate ca urmare a realizării proiectului :

2.11.Utilizatori şi /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:

2.12.Impactul şi eficienţa economică evaluabile ale proiectului:

2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului:

2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului:

2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanţare+cofinanţare; recomandat 50%-50%): (lei)

B. Realizaţi organigrama proiectului pe o singură pagină (reprezentare grafică rezumat)

Organigramă proiect (model)

4/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

FINANŢATOR

BENEFICIAR

STADIU ACTUAL PROPUNERE


PROIECT DOCUMENTAŢIE

RESURSE UMANE

ANALIZĂ RISC

NU EVALUARE

PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI


MANAGEMENTUL PROIECTULUI

DA

CONTRACTARE

EXECUȚIE PROIECT

ACTIVITĂŢI

SUBACTIVITĂŢI

PARTENERI

RAPOARTE DE ACTIVITĂŢI

TESTARE

PUNERE IN FUNCŢIUNE

MARKETING EXPLOATARE REZULTATE RAPOARTE


REREZULTATEEREZULT EFICIENŢĂ
5/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
ATE
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI

3.1.Obiectivele proiectului
Descrieţi în detaliu obiectivele principale ale proiectului (maxim 1000 caractere)

3.2.Rezultatele estimate ale proiectului:


Evidenţiaţi rezultatele şi impactul estimate în cadrul proiectului (maxim 500 de caractere)-

3.3.Descrierea activităţilor proiectului


Puneţi în evidenţă principalele activităţi propuse pentru realizarea proiectului (maxim 2000
de caractere)

6/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

3.4. Calendarul activităţilor

Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile eligibile ale proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare (exemplu achiziţii
de servicii de consultanţă) cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi cu
perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctele „Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului”,
„Managementul proiectului” şi „Achiziţiile publice”.

Specificaţi, de asemenea, data (estimată a) elaborării/ actualizării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz).

Activitate Anul 1 Anul n


Nr. Crt. Responsabil
Subactivitate Luna 1* Luna 2 Luna 3 … Luna 12 Luna 1 Luna 2 Luna 3 … Luna 12
Activitate 1 [ Titlul [ Funcţia / numele
(sub)activităţii, persoanei responsabile de
sugestiv, concis ] implementarea activităţii/
subactivităţii ]
Subactivitate
1.1
Subactivitate
1.n.
Activ. 2

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

7/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

4. MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN ETAPA ÎNTOCMIRI PROPUNERII DE PROIECT


4. 1. Estimarea preliminară a contribuţiilor membrilor consorţiului în cadrul proiectului
Consorţiul Tip Implicare Contribuţia financiară a Suma estimată a fi
Proiectului organizaţie în cadrul partenerilor – (cofinanţare) primită de parteneri de la
proiectului (u.m.) finanţator/finanţare din
buget program (u.m.)
În numerar În natură În În natură
numerar
Organizaţie
Promotoare/
Coordonator proiect
Partener 1
…….
Partener n
TOTAL

4.2.Retragerea a unul sau mai mulţi parteneri în etapa întocmirii propunerii de proiect
Înlocuirea unui partener cu alt partener “nou” se face pe domenii de competenţă echivalente având
drept scop realizarea activităţilor atribuite competenţelor din cadru proiect.
Nr. crt Numele Numele Contribuţie Contribuţie Diferenţe de
organizaţiei organizaţiei financiară a financiară a noului contribuţie
partener care partener partenerului partener în înregistrate +/-
s-a retras din care a intrat retras/ Consorţiu (u.m.)
Consorţiu în Consorţiu (cofinanţare) (u.m.) (cofinanţare) (u.m.)
În În În În În În
numerar natură numerar natură numerar natur
ă
1.
....
TOTAL

Nr. crt Numele Numele Suma estimată a fi Suma estimată a fi Diferenţe de


organizaţiei organizaţiei primită de la primită de la finanţare
partener care partener care finanţator de către finanţator de către înregistrate +/-
s-a retras din a intrat partenerul retras noul partener din (u.m.)
Consorţiu Consorţiu din proiect Consorţiu /finanţare
/finanţare din din buget program
buget program (u.m.)
(u.m.)
1.
....
m.
TOTAL

Nr. crt Numele organizaţiei Descrierea motivelor ce au condus la Impactul financiar


partener care s-a retras retragerea partenerului (pentru fiecare estimat în cadrul
din Consorţiu caz în parte) proiectului prin
retragerea respectivului
partener (u.m.)
1.
.....
m.
TOTAL

8/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

4.3. Structura defalcată a proiectului

WBS -Structura defalcată a proiectului

A1 A2 A3 A4 An

SA 1.1 SA 2.1 SA 3.1 SA 4.1 SA n.1

SA 1.2 SA 2.2 SA 3.2 SA 4.2 SA n.2

SA 1.3 SA 2.3 SA 3.3 SA 4.3 SA n.3

SA 1.4 SA 2.4 SA 3.4 SA 4.4 SA n.4

SA 1.m SA 2.p SA 3.q SA 4.r SA n.s


A1…An – Activităţile proiectului; SA1.1.…SA n.5 – Subactivităţile proiectului

9/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

5. ELABORARE PROPUNERE PROIECT

5.1. Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului (model aplicativ )

Durata Necesar Necesar resurse financiare Categorii de


(de la: ziua/ Rezultate (um) cheltuieli conform
Participanţi / resurse
Denumire luna/an – Documente Din care Anexa 1
Activitate / umane Nivel
Activitate / Responsabilităţi până la: de Din alte
Subactivitate ziua/ (echivalent diseminare Finanţare Finanţare din
Subactivitate prezentare Total Din bugetul surse
om x lună) din buget alte surse
luna/an) rezultate programului (cofinanţa
program (cofinanţare)
re)
Activitate 1 (Analiza stadiului (Restrictiv)
actual)

Subactivitate 1.1 (Analiza stadiului (Restrictiv)


actual)

Subactivitate 1.2 ……. …………. …. …. (Confidenţial) …. ….

Subactivitate 1.3 ………… ……………. ………. …… ……………. …… ……


….

Subactivitate 1.4 …….. …… … …… …… … ……


Activitate 2 (Definirea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate 2.1 ……. … … … …
Subactivitate 2.2 ……. … … … …
Subactivitate 2.3 ……. … … … …
Subactivitate 2.4 …….. … … … …

10/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Activitate 3 (Proiectarea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate 3.1 ……. … … … …

Subactivitate 3.2 ……. … … … …

Subactivitate 3.3 …… … … … …

Activitate 4 (Realizarea –
sistemului nou) … … … …
Subactivitate 4.1 … … … …
……

Subactivitate 4.2 …… … … … …
Subactivitate 4.3 …… … … … …
Activitate 5 (Implementarea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate 5.1 ….. … … … …

Subactivitate 5.2 (Testarea


sistemului nou) … … … …

Subactivitate 5.3 (Diseminarea


sistemului realizat) … … … … (Public)

Activitate 6 Management (Confidenţi


proiect .. .. .. .. al)

11/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Subactivitate 6.1. Management


Activitate 1
Procese de initiere a
proiectului
Subactivitate 6.2. Management
Activitate 2
Procese de planificare
a proiectului
Subactivitate 6.3. Management
Activitate 3
Procese de planificare
a proiectului
Subactivitate 6.4. Management
Activitate 4
Procese de executie,
monitorizare si
control
Subactivitate 6.5. Management
Activitate 5
Procese de executie,
monitorizare, control
si
Inchidere a
proiectului
Subactivitate 6.6. Analiza dezvoltării Prima zi -
domeniului ultima zi
proiectului la nivel de realizare
naţional proiect
/international
Procese de planificare
a proiectului

12/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

5.2 Analiză financiară proiect:

Activitate/ Denumire Responsabi Contribuţia financiară Suma estimată TOTAL


Subactivitate Activitate/ -lităţi / a partenerilor- a fi primită de (u.m.)
Subactivitate Participanţi (Cofinanţare)(u.m.) parteneri de la
finanţator
(u.m.)
În numerar În natură În În
numerar natură
Activitate 1
Subactivitate 1.1

Subactivitate 1.2 ……. …………. ….


Subactivitate 1.3
… … ……….

Subactivitate 1.4 …….. …… …


Activitate 2

Subactivitate 2.1 ……. …
Subactivitate 2.2 ……. …
Subactivitate 2.3 ……. …
Subactivitate 2.4 …….. …
Subactivitate 2.5
Activitate 3 ……. …
Subactivitate 3.1

Subactivitate 3.2 ……. …
Subactivitate 3.3 ……. …
Subactivitate 3.4
Activitate 4 …… …
Subactivitate 4.1 …… …
Subactivitate 4.2

Subactivitate 4.3
Activitate 5 …… …
Subactivitate 5.1 …… …
Subactivitate 5.2

Subactivitate 5.3 ….. …
Activitate 6 …

13/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

5.3 Analiză proiect pe activităţi şi subactivităţi:

Activitate Nr. n (An)


1. Denumire.
2. Conducătorul Activităţii
3. Obiective. Caracterizare.
4. Descrierea Subactivităţilor
n.1. Subactivitate Nr.n1 (SA1); Denumire.
n.1.1. Caracterizare. Intrări în activitatea respectivă.
n.1.2. Obiective şi metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcţie de
competenţe.
n.1.3. Caracterizarea şi urmărirea subactivităţii SA1
a. Perioada de derulare : de la Luna "Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lună) corespunzător subactivităţii SA1
d. Partneri incluşi în subactivitate
e. Procese caracteristice partnerilor
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în
activitate.
g. Raportările "R.n.1”.
- Tipul (Produs fizic; Produs soft; Lucrare scrisă)
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial; Restrictiv; Public
- Titlul
- Conţinutul
- Responsabil
h. Costurile activităţii
- Costurile activităţii pentru fiecare linie bugetară (vezi tabel)
- Contribuţie financiară a partenerilor – cofinanţare
- Suma estimată a fi primită de parteneri de la finanţator
n.1.4. Ieşirile către Subactivitatea nij; Subactivitatea ml; Ani+1; ; Ani+2

14/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

5.4. Dezvoltaţi Activitatea „Managementul proiectului” după următoarea structură:


1. Capacitatea de management a Organizaţiei Contractoare.
2. Organizarea şi structura de management a proiectului cuprinde manager proiect, responsabil financiar, responsabil
achizitii publice, responsabil tehnic; functie de necesitati pot fi si asistent menager, responsabil cu comunicarea,
secretar proiect si alte functii specifice.
3. Metodologia folosită: grafice GANT şi PERT. (de preferat utilizând soft specializat ).
4. Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului.
5. Comitetul de decizie.
6. Rezolvarea conflictelor.
7. Conducătorii de pachete de lucru.
8. Urmărirea activităţilor.
9. Evaluarea activităţilor; Strategia de evaluare; Criterii pentru evaluarea succesului proiectului; Strategia de
diseminare; Descrierea produsului de diseminat; Beneficii pentru economia structurii din care face parte consorţiu şi
finanţatorul; Avantajele produsului obţinut; Exploatarea rezultatelor; Utilizarea rezultatelor de către partnerii
consorţiului; Utilizarea rezultatelor de către terţi partneri.
10. Metode de monitorizare şi raportare.
11. Subactivităţile componente ale Activităţii "Managementul Proiectului" care se desfăşoară pe toată durata
proiectului ca o structură de sine stătătoare dar integrată în proiect.
12. Evaluarea rezultatelor după terminarea proiectului.
13. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.
14.Managementul echipei de proiect.
15. Managementul calităţii proiectului.
16. Managementul comunicării în proiect.
17.Analiza swot a proiectului.
18. Egalitatea de şanse.
19. Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică.
20. Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte. [se va descrie modul în care proiectul propus sau implementat
relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu; modul în care proiectul se corelează cu alte
proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/ judeţ/ localitate; modul în care proiectul se încadrează în
strategia localăn naţională şi europeană de dezvoltare completând tabelul de mai jos.]

Documentul relevant Mod de relaţionare

[ Titlul (titlurile) programului [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
(programelor) ] finanţare cu programul (programele) menţionat(e) ]

[ Titlul (titlurile) strategiei [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
(strategiilor) ] finanţare cu strategia (strategiile) menţionată(e) ]

[ Titlul (titlurile) proiectului [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
(proiectelor) ] finanţare cu proiectul (proiectele) menţionat(e) ]

[ Alt(e) document(e) relevant(e) la [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
nivel regional/naţional/european ] finanţare cu documentul (documentele) menţionat(e) ]
21.Sustenabilitatea proiectului

Precizaţi modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin cererea de
finanţare; capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri,
activităţi, orizont de timp); menţinere şi/sau creştere a gradului de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor şi a
locurilor de muncă nou create. Orientativ: 3 pagini.

15/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

6. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

6.1. Descrieţi ce activităţi sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor /


beneficiarilor proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.

6.2. Descrieţi criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari
ai proiectului sau sau pieţe / grupuri ţintă.

16/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

7. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Precizaţi ce strategie veţi aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional, naţional şi
internaţional? Precizaţi strategiile de diseminare pe durata proiectului.

8. IMPACTUL PROIECTULUI
8.1. Impactul asupra consorţiului, partenerilor, societăţii, utilizatorilor / beneficiarilor
proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.
8.2. Proceduri cantitative şi calitative de măsurare a impactului

8.3. INDICATORI DE MĂSURAREA IMPACTULUI

17/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Se vor descrie indicatorii rezultaţi pentru măsurarea impactului corelaţi cu indicatorii prevăzuţi la
strategia finanţatorului.
Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor rezultaţi după procedura de mai jos.
Descrieţi/cuantificaţi orice rezultat imediat adiţional sau rezultat direct din implementarea proiectului
care nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care aduce valoare adăugata pentru proiect.
Atenţie! Valorile preconizate trebuie să fie realiste şi realizabile. Pe baza acestor indicatori se va
monitoriza atingerea obiectivelor proiectului la implementare, în cazul în care va fi acceptat spre
finanţare.

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul perioadei


perioadei de realizare de realizare proiect
proiect
Rezultat imediat (direct)
(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevăzute la pct 4)

…..
……
Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung )
(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevăzute la pct 4)

………….
………………

INDICATORI Valoare la sfârşitul Valoare la sfârşitul perioadei


perioadei de realizare de monitorizare -
proiect sustenabilitate proiect
Rezultat imediat (direct)
(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevăzute la pct 4)

…..
……
Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung )
(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevăzute la pct 4)

………….
………………

9. BUGETUL PROIECTULUI
BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE - Contract finanţare Nr.………

18/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Total An I An II
Planificat Planificat Planificat
(An I+AnII; (Lei) (Lei)
Finanţare+ Finanţare Cofinan- Cofinan
Cofinanţare ţare Finanţare -ţare
) (Lei)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
d) Alte cheltuieli
I.1.3. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi servicii
I.2.1. Materii prime şi materiale
a) Materii prime
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi
(conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică, consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii pentru
obiecte de investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport activităţi
III.2. Mobilier, aparatură, birotică
III.3. Calculatoare electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de investiţii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)

19/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

9.1. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfăşurare


Anul I Anul Anul n TOTAL
(Cheltuieli Planificate) …… (Cheltuieli Planificate) (u.m.)
(u.m.) (u.m.)
Cofinanţare Finanţar Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare
e
În In În In În In
numerar natură numerar natură numerar natură
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.2. Alte cheltuieli de personal
(deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.1.3. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi
servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de
terţi (conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică, consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi
studii pentru obiecte de
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activităţi
III.2. Mobilier, aparatură,
birotică
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiţii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
20/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI ÎN ETAPA DE PLANIFICARE


10.1. 1.Evaluarea riscurilor / surse de risc
Gradul de apariție al Dimensiunea financiară Dimensiunea socială a
riscului a riscului riscului
Coeficient
Probabilit Impact Ierarhiza
Risc Perioada de de Impact Probabilit Impact Scorul de
ate de apariție Probabilitat re
acoperit apariţie în importanţă financiar ate social al risc
Risc / apariţie risc e apariție riscuri
Nr. contract cadrul al riscului al riscului apariție riscului (scala:
Sursă de risc (scala: risc (1 Risc Strategie reducere efecte negative risc
Risc ual proiectului în proiect (scala risc social (scala: min.0-
risc (scala: min.0- financiar Maxim –
(Da/Nu) (activitate/ (CIR) min.0- (scala: min.0- max.3000)
min.0- max.10) (scala:min.0 n Risc
lună) (scala:min.0 max.10) min.0- max.10) (SR)
max.10) (IAR) -max.10) minim)
-max.10) (IFR) max.10) (IRS)
(PAR) (PFR)
(PRS)

1
2
...
n
Procedura de calcul „Scorul de Risc” - SR:
SR = CIR (PAR x IAR + PFR x IFR + PRS x IRS) (max. 3000)

10.1.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar în proiect


Gradul de apariție al Dimensiunea financiară Dimensiunea socială a
riscului a riscului riscului
Coeficient
Probabilit Impact Ierarhiza
Risc Perioada de de Impact Probabilit Impact Scorul de
ate de apariție Probabilitat re
acoperit apariţie în importanţă financiar ate social al risc
Risc / apariţie risc e apariție riscuri
Nr. contract cadrul al riscului al riscului apariție riscului (scala:
Sursă de risc (scala: risc (1 Risc Strategie reducere efecte negative risc
Risc ual proiectului în proiect (scala risc social (scala: min.0-
risc (scala: min.0- financiar Maxim –
(Da/Nu) (activitate/ (CIR) min.0- (scala: min.0- max.3000)
min.0- max.10) (scala:min.0 n Risc
lună) (scala:min.0 max.10) min.0- max.10) (SR)
max.10) (IAR) -max.10) minim)
-max.10) (IFR) max.10) (IRS)
(PAR) (PFR)
(PRS)

1
2
...
n

Procedura de calcul „Scorul de Risc Financiar” - SRF:

SRF = CIR (PAR x IAR + PFR x IFR + PRS x IRS) (max. 3000)

21/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

10.2. Planificarea răspunsului la factorii de risc:

Se vor evidenţia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale
rămase cît şi strategiile pentru dezvoltarea oportunităţilor şi creşterea efectelor pozitive. Se
prezintă în final planul privind managementul riscului în cadrul proiectului.

10.4. Monitorizarea şi controlul riscurilor:

Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rămase cu


evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenţia noi riscuri.

10.5. Analiza profilului de risc al proiectului

Element de analizat Notare


• a. Propunerea de proiect este :
Nouă 3
Combinaţie cu una veche 2
Continuarea unei propuneri mai vechi 1

• b. Managerul de proiect este


Fără experienţă în domeniu 3
Cu 2-4 ani experienţă 2
Experienţă îndelungată în domeniu 1

• c. Durata proiectului este :


Mai mare de 12 luni 3
Mai mare de 6 luni 2
Mai mică de 6 luni 1

• d. Numărul de parteneri implicaţi în desfăşurarea proiectului :


Mai mult de 3 3
2-3 departamente 2
Unul singur 1

• e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :


Nou pentru echipa de proiect 3
Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2
Este cunoscut pentru toţi membrii proiectului 1

• f. Echipa de proiect este :


Nouă în totalitate 3
Unii dintre membrii au mai colaborat 2
Este o echipă care a mai colaborat în alte proiecte 1

• g. Bugetul proiectului a fost construit :


Independent (de către membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) 2
Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1

• h. Desfăşurarea temporală a activităţilor, a fost stabilită


Independent (de către membrii echipei de proiect) 3

22/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) 2


Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1

• i. Suportul acordat managerului de proiect de către echipa de proiect, este :


Scăzut (lăsat în seama finanţatorului) 3
Mediu (numai dacă se trasează directive în mod expres) 2
Mare (implicare totală) 1

• j. Proiectul prezintă în final o interfaţă către :


Exterior (alte proiecte similare) 3
Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2
De sine stătător 1

Modul de evaluare al profilului de risc:


1. Răspundenţi la fiecare întrebare a profilului de risc atribuind fiecăreia o notare
cuprinsă între 1 şi 3 conform grilei de mai sus
2. Utilizaţi pentru calcul următoarea formulă având coeficienţii de importanţă
menţionaţi:
5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j
3. Interpretaţi rezultatele conform grilei:

44 –66 risc scăzut 67 –112 risc mediu 113 – 132 risc ridicat

23/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

10.3.Structura defalcată a riscului (RBS) din cadrul proiectului

24/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Riscurile proiectului

GR 1 GR 2 GR 3 GR 4 GR 5 GR .. GR n

R 2.1.
R 1. 1. .. .. . . R n.1.

.. .. R. n.2.
R 1.2. ..
..
..

..
.. ..
.. ..

..
..

..
.. ..
..

..
.. ..

25/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

10.4.Registrul de risc utilizând proceduri de sisteme expert

Registrul de risc utilizând proceduri de sisteme expert Data:


Monitorizare și
Identificare Analiza calitativă echivalentă Analiză cantitativă echivalentă Planul de răspuns la risc Control
Perioada Evaluare Evaluare
de Parametrii
Risc afectați de Probabilitat Matricea riscului probabilitate impact Evaluare Respon Ierarhi
Nr. Stare Categori apariție în Declanșare Impact (Legenda: FR-foarte ridicat, R- apariție risc risc Strategie
identifica risc (cost, e apariție efect de răspuns Gestionarea riscului sabilitat Observații zare
Risc risc e risc cadrul a riscului calitate, risc
risc ridicat, M-mediu, S-scăzut, FS- (FS-2, S-4, (FS-2, S-4, riscuri
t foarte scăzut) M-6, R-8, FR- risc e
proiectul timp,scop) M-6, R-8,
ui 10) FR-10)
(13)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) =(11)x(1 (14) (15) (16) (17) (18)
2)
FR

Probabilitate
R
M
1 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR

Probabilitate
R
M
… S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR

Probabilitate
R
M
n S
FS
F
S S M R FR
Impact

26/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

10.5.Registrul de risc utilizând proceduri de evaluare cu valori fizice


Registrul de risc utilizând proceduri de evaluare cu valori fizice Data:
Monitorizare
Identificare Analiza calitativă echivalentă Analiză cantitativă echivalentă Planul de răspuns la risc și Control
Ierar
Perioada Parametri hiza
de Probabilit Evaluar Evaluare Strategi
i afectați Evaluare efect risc Respo
re
Nr. Risc Stare Categori apariție Declanșare ate Impac Matricea riscului Evaluare e efect e de Obser risc
Ris de risc (Legenda: FR-foarte ridicat, R-ridicat,
probabilitat
impact risc - Gestionarea riscului nsabili
identificat risc e risc în cadrul a riscului (cost, apariție t risc apariție risc risc răspun vații uri
c M-mediu, S-scăzut, FS-foarte scăzut) (%) (lei sau zile) (lei sau echivalen tate
proiectul calitate, risc s
timp,scop) zile) t în lei
ui
(13) =(11)x
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
FR

Probabilitate
R
M
1 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR

Probabilitate
R
M
2 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR

Probabilitate
R
M
3 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate

R
M
4 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate

R
M
S
5
FS
F
S S M R FR
Impact

27/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

28/47 MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

11. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI

Operaţia logică Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de Ipoteze


verificabili în mod obiectiv verificare
Obiective generale Care sunt obiectivele Care sunt indicatorii cheie Care sunt sursele de Care este poziţia obiectivelor proiectului faţă de
generale la care va pentru obiectivele generale ? informare pentru aceşti mediu strategic al proiectului? Consorţiul
contribui proiectul? indicatori? proiectului poate realiza obiectivele propuse?

Scopul proiectului Care sunt obiectivele Care sunt indicatorii cantitativi Care sunt sursele de Care sunt factorii şi condiţiile care nu sunt direct
specifice pe care le va şi calitativi care să lămurească informare existente sau controlate de proiect, dar care sunt necesare pentru
realiza proiectul? dacă şi în ce măsură care pot fi adunate? realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile
obiectivele specifice ale Care sunt metodele care trebuie luate în considerare?
proiectului sunt realizate? necesare pentru
obţinerea acestor
informaţii?
Rezultate preconizate Care sunt rezultatele Care sunt indicatorii care Care sunt sursele de Care sunt factorii externi şi ce condiţii trebuie
concrete prin care se măsoară dacă şi în ce măsură informare pentru aceşti îndeplinite pentru a obţine rezultatele preconizate
vizează atingerea proiectul atinge rezultatele şi indicatori? conform planificării proiectului?
obiectivelor specifice? efectele preconizate?
Care sunt efectele şi
beneficiile
preconizate ale
proiectului? Ce
îmbunătăţiri şi
modificări va produce
proiectul? Care sunt
aspectele de
dezvoltare durabilă ?
Activităţi Care sunt activităţile Care sunt mijloacele necesare Care sunt sursele de Care sunt condiţiile solicitate înainte de începerea
cheie care vor fi pentru implementarea acestor informare cu privire la proiectului?
desfăşurate şi în ce activităţi (ex. personal, desfăşurarea Ce condiţii, aflate în afara controlului direct al
succesiune pentru a echipament, perfecţionare, proiectului? proiectului, trebuie îndeplinite pentru
produce rezultatele studii, aprovizionări, facilităţi implementarea activităţilor planificate?
preconizate? operaţionale etc.)

29/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

12. MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN FAZA DE REALIZARE A PROIECTULUI

Proiectul a fost declarat ADMIS de către comisia de evaluare a finanţatorului şi a urmat toate procedurile legale referitoare la atribuirea unui contract de
finanţare.

Suma pentru care a fost aprobat proiectul spre finanţare este de ……… unităţi monetare (u.m).
din care: finanţare din partea instituţiei finanţatoare …………. (u.m)
şi cofinanţare parteneri ………(u.m)

12.1 Modificările ce au intervenit în bugetul proiectului sunt:

Capitolul de Suma estimată Contribuţie financiară Total sumă Sumă Contribuţie financiară Total sumă Variaţie %
cheltuieli a fi primită de estimată parteneri proiect aprobată aprobată parteneri aprobată
parteneri de la cofinanţare propus spre pentru a fi cofinanţare proiect
finanţator (u.m) finanţare primită de (u.m) (u.m)
(u.m) (u.m) parteneri de
În În natură la finanţator În numerar În natură
numerar (u.m) (u.m) (u.m)
I. Cheltuieli directe -
total
II. Cheltuieli indirecte -
total
III. Dotări independente
şi studii pentru
obiecte de
investiţii
TOTAL ( I+II+III)

30/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

12. 2 În conformitate cu valoarea aprobată a proiectului, modificaţi valorile activităţilor şi subactivităţilor după modelul :

Activitate 1/ Activitate 1/ Variaţie Activitate n Activitate n Variaţi Contribuţie Contribuţie Variaţie Suma Sumă Variaţie
(Cheltuieli (Cheltuieli % / / (Cheltuieli e% financiară financiară % estimată a aprobată %
Planificate) Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) estimată aprobată fi primită pentru a fi
(u.m) (u.m) Planificate) (u.m) parteneri parteneri de primită de
(u.m) (cofinanţare (cofinanţare parteneri parteneri de
) ) de la la finanţator
(u.m) (u.m) finanţator (u.m)
(u.m)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3. Alte cheltuieli de
personal (deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi
servicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
31/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii
executate de terţi (conform
ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane
juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică,
consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte -
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi
studii pentru obiecte de
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru
suport activităţi
III.2. Mobilier, aparatură,
birotică
III.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective
de investiţii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)

32/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

12.3 Având în vedere modificarea de buget aprobată, reproiectaţi bugetul proiectului pe ani de desfăşurare

Anul I Anul ….. Anul n TOTAL


(Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (u.m)
(u.m) (u.m) (u.m)

Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare

În În În În natură În numerar În natură


În numerar În natură numerar natură numerar

I. Cheltuieli directe - total


I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuţii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale

33/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de
terţi (conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică, consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii
pentru obiecte de investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activităţi
III.2. Mobilier, aparatură, birotică
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiţii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)

34/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

12.4 Monitorizarea financiară a bugetului aprobat al proiectului

Buget contractat (u.m) Suma plătită (u.m)


Perioada de
implementa Sumă Deviaţii
Nr. Activitate re (de la aprobată Co- Sumă plătită
Cofinanţare Cofinanţare Cofinanţare observate
zz/ll/aa pentru a fi finanţare partenerilor
parteneri / În Total parteneri/ În parteneri/ În Total
la zz/ll/aa) primită de parteneri/ de către
natura numerar natură
parteneri de numerar finanţator
la finanţator

12.4.1 Desfăşurarea proiectului în condiţii ideale – Graficul ideal de implementare al proiectului ( fără modificări în implementarea activităţilor)

Pentru fiecare trimestru de desfăşurare a proiectului completaţi următoarele tabele, în ordinea cronologică de desfăşurare a activităţilor

Realizări Rezultate
Data începere a Data finalizare
Perioada
activităţii de implementare
monitorizată

Realizat

Realizat
Deviaţii

Deviaţii
Estimat

Estimat
Activitatea Indicator pentru
implementat
(zz/ll/aa)
activitate Indicator pentru realizări
rezultate în cadrul
(zz/ll/aa) (zz/ll/aa) în cadrul activităţii
activităţii

35/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

12.4.2 Desfăşurarea proiectului în condiţii de introducere a unor factori perturbatori – Graficul real de implementare al proiectului ( cu întârzieri sau deviaţii în
implementarea activităţilor )

Pentru proiectul analizat factorii perturbatori sunt :


Factorii perturbatori produc întârzieri în implementarea activităţilor: ………………..
Modificările ce au intervenit în bugetul proiectului sunt:

Capitolul de cheltuieli Sumă aprobată Cofinanţare parteneri Total sumă Variaţie


pentru a fi primită Suma aprobată aprobată proiect datorată factorilor
de parteneri de la (u.m) (u.m) perturbatori%
finanţator În numerar În natură
(u.m)
I. Cheltuieli directe - total
II. Cheltuieli indirecte - total
III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
TOTAL ( I+II+III)

Monitorizarea activităţilor proiectului în condiţiile unor factori perturbatori


Pentru fiecare trimestru de desfăşurare a proiectului completaţi următoarele tabele, în ordinea cronologică de desfăşurare a activităţilor

Realizări Rezultate
Data începere a Data finalizare
Perioada
activităţii de implementare
monitorizată

Realizat

Realizat
Deviaţii

Deviaţii
Estimat

Estimat
Activitatea Indicator pentru
implementat
(zz/ll/aa)
activitate Indicator pentru realizări
rezultate în cadrul
(zz/ll/aa) (zz/ll/aa) în cadrul activităţii
activităţii

36/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Buget contractat (u.m) Suma platita (u.m)


Perioada de
implementa Sumă Deviaţii
Nr. Activitate re de la aprobată Sumă plătită
(zz/ll/aa) Cofinanţare Cofinanţare Cofinanţare Cofinanţare observate
pentru a fi partenerilor
parteneri/ parteneri / În Total parteneri/ În parteneri/ În Total
la (zz/ll/aa) primită de de către
În numerar natura numerar natură
parteneri de finanţator
la finanţator

Cele mai întâlnite 3 probleme în implementarea Cate efecte datorate problemei respective au fost Ce influenţe produc probleme respectivă
proiectului datorate factorilor perturbatori rezolvate? nerezolvată?
1.

2.

3.

37/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

13. EFECTE FACTORI PERTURBATORI


13. 1 Cuantificaţi efectele factorilor perturbatori în desfăşurarea proiectelor rularea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al
proiectului pe activităţi şi pachete de lucru.
Activitate 1/ Activitate 1/ Variaţie Activitate n / Activitate n / Variaţie Contribuţie Contribuţie Variaţie Suma Sumă aprobată Variaţie
(Cheltuieli (Cheltuieli % (Cheltuieli (Cheltuieli % financiară financiară % estimată a fi pentru a fi %
Planificate) Aprobate) Planificate) Aprobate) estimată aprobată primită de primită de
(u.m) (u.m) (u.m) (u.m) parteneri parteneri parteneri de parteneri de la
cofinanţare cofinanţare la finanţator finanţator
(u.m) (u.m) (u.m) (u.m)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuţii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de
personal (deplasari)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi
servicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
38/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii
executate de terţi (conform
ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane
juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică,
consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte -
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi
studii pentru obiecte de
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru
suport activităţi
III.2. Mobilier, aparatură,
birotică
III.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective
de investiţii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)

39/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

13.2 Cuantificaţi efectele factorilor perturbatori în desfăşurarea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al proiectului pe ani de
desfăşurare a proiectului

Anul I Anul ….. Anul n TOTAL


(Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (u.m)
(u.m) (u.m) (u.m)
Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare

In În In In natură In numerar In natură


In numerar În natura numerar natura numerar

I. Cheltuieli directe - total


I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuţii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
40/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de
terţi (conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică, consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii
pentru obiecte de investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activităţi
III.2. Mobilier, aparatură, birotică
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiţii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)

41/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

13.3 Monitorizarea riscurilor în condiţiile apariţiei factorilor perturbatori

13.3.1. Evaluarea riscurilor în proiect în condiţiile apariţiei de factori perturbatori

Nr. Risc / Risc / Redistribuirea Impactul Posibilitate Scor de risc Ierarhizare Strategie de Perioada de Risc
Sursă de Sursă de riscurilor între potenţial de apariţie IPNP x PAP riscuri reducere apariţie în acoperit
risc risc nouă partenerii de negativ factor (min 0 – max (1Risc efecte cadrul contactual
existentă datorată proiect în noua financiar & perturbator 100) Maxim – n negative proiectului
factorilor situaţie social în cazul (scala: min.0- risc minim) (activitate- (Da/Nu)
perturbato factorilor max.10) lună)
ri perturbatori (PAP)
(scala: min.0-
max.10)
(IPNP)

..

13.3.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar în proiect

Nr. Risc / Risc / Redistribuirea Impactul Posibilitate Scor de risc Ierarhizare Strategie de Perioada Risc acoperit
Sursă de Sursă de riscurilor între potenţial de apariţie IPNPF x riscuri reducere de contactual
risc risc financiar partenerii de negativ financiar (scala: PAF (1Risc efecte apariţie în
financiar nou datorată proiect în noua & social în cazul min.0- (min 0 – Maxim – n negative cadrul (Da/Nu)
existentă factorilor situaţie factorilor max.10) max 100) risc minim proiectului
perturbatori perturbatori (PAF) (activitate-
(scala: min.0- lună)
max.10)
(IPNP)

..

42/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

14. STRATEGIA DE RĂSPUNS LA FACTORII PERTURBATORI

Prezentaţi strategia de răspuns la factorii perturbatori analizaţi în cadrul punctului


numărul 9, astfel încât proiectul să fie de succes.

Rebugetaţi activităţile prezentate tabele numărul 9.1 şi 9.2 pe baza strategiei


dumneavoastră de răspuns astfel încât la sfârşitul proiectului variaţia înregistrată între
cheltuielile aprobate şi cheltuielile cu factorii perturbatori să fie nulă.

15. MONITORIZAREA FINANCIARĂ ÎN FAZA DE FINALIZARE ŞI POST


FINALIZARE A PROIECTULUI

Realizaţi un raport financiar final al proiectului în care să prezentaţi următoarele aspecte:


11. 1 Gradul de îndeplinire al obiectivelor în raport cu previziunile iniţiale
11.2 Gradul de realizare al rezultatelor proiectului în raport cu previziunile iniţiale
11. 3 Gradul de utilizare al sumelor alocate pe activităţi în raport cu bugetul aprobat al
proiectului (vizând deopotrivă finanţarea şi cofinanţarea partenerilor)
11.4 Prezentaţi şi calculaţi indicatori financiari care pot cuantifica succesul financiar al
proiectului în conformitate cu normele în vigoare.

43/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

ANEXA NR. 1
CATEGORII DE CHELTUIELI
admise la finanţare din bugetul programului in funcţie de destinaţia acestor
Cheltuieli pentru:
1. Cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare
1.1. Cercetare fundamentală
1.2. Cercetare precompetitivă
1.3. Cercetare competitivă
1.4. Demonstrare tehnologică
1.5. Demonstrare
1.6. Cercetare aplicativă
1.7. Transfer tehnologic
1.8. Stimularea inovării
1.9. Altele similare
2. Diseminare de informaţii
2.1. Reţele de calculatoare
2.2. Software
2.3. Publicaţii specifice domeniului ştiinţei tehnologiei şi inovării
2.4. Aalte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou de
prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagină web
2.5. Cărţi, tratate, dicţionare, enciclopedii, compendii, manuale şi altele asemenea
2.6. Altele
3. Manifestări
3.1. Atelier de lucru
3.2. Masă rotundă, colocviu
3.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice
3.4. Simpozion
3.5. Conferinţă
3.6. Congres
4. Imagine
4.1. Acţiuni promoţionale
4.2. Publicitate
4.3. Reclamă
4.4. Materiale şi obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii şi altele asemenea,
necesare marcări anumitor evenimente
4.5. Altele asemenea
5. Dezvoltarea cunoştinţelor
5.1. Cursuri şi instruiri
5.2. Seminarii
5.3. Vizite de studiu
5.4. Stagii de pregătire
5.5. Documentaţii
5.6. Acces la instalaţii naţionale
5.7. Altele
6. Stimularea cercetării
6.1. Granturi/Burse
44/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

6.2. Premii
6.3. Mobilitate inclusiv internaţională
6.4. Altele similare
7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică
7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice
7.3. Aparatură, birotică şi mobilier
7.4. Stand de probă, testare
7.5. Autolaborator
7.6. Studii legate de obiective şi investiţii
8. Evaluarea performanţelor
8.1. Testare, verificare, încercări
8.2. Măsurători
8.3. Analize
8.4. Omologări
8.5. Altele similare
9. Parteneriat internaţional
9.1. Programe internaţionale şi bilaterale
9.2. Taxe de participare, cotizaţii
9.3. Manifestări internaţionale
9.4. Invitaţii străini
9.5. Altele similare
10. Sinergie şi dezvoltare locală
10.1. Parc ştiinţific/tehnologic
10.2. Centru de inovare şi incubare
10.3. Centru de transfer tehnologic
10.4. Centru de legături cu industria
10.5. Centru de difuzie a inovării
10.6. Centru de informare
10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane
10.8. Altele
11. Stimularea întreprinderilor şi difuzia inovării
11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum
ar fi:
11.1.1. Subvenţionarea dobânzii la credit sau a dobânzii şi a unei părţi din credit
11.1.2. Participarea la capital
11.1.3. Capital de risc
11.1.4. Capital de start
11.1.5. Microcredit
11.1.6. Granturi
11.1.7. Altele
11.2. Sprijin pentru achiziţia de brevete şi licenţe
11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naţional şi internaţional
11.4. Proiect tehnologic şi inovativ
11.5. Altele
12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor
12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor
45/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

12.2. Stand de prezentare


12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională
12.4. Altele
13. Servicii
13.1. Conducere de program/proiect
13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică
13.3. Expertiză
13.4. Monitorizare
13.5. Evaluare
13.6. Anchete
13.7. Audit
13.8. Depozitare
13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, pază,
întreţinere, reparaţii
13.10. Altele
14. Sprijin logistic
14.1. Transport
14.2. Diurnă
14.3. Cazare
14.4. Combustibil
14.5. Masă oficială
14.6. Trataţie
14.7. Asistenţă medicală de urgenţă
14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific sau istoric
14.9. Cadouri/suveniruri
14.10. Amenajare de spaţiu, design
14.11. Închiriere de săli, echipamente, autovehicule, închiriere de spaţii de cazare, spaţii
de depozitate, altele
14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc.
14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
14.14. Taxe vamale, coletărie
14.15. Altele.
15. Alte cheltuieli realizare proiect - Cheltuieli complementare necesare realizării
proiectului şi programului
15.1.Cheltuieli de personal;
15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile;
15.I.1.2. Contributii:
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti:
15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului;
15.II. Cheltuieli indirecte; regia.
15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
15.III.1. Echipamente pentru suport activităţi cercetare - dezvoltare
15.III.2. Mobilier, aparatură, birotică
15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
15.III.4. Mijloace de transport
46/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

15.III.5. Studii pentru obiective de investiţii


15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
15.III.7. Alte dotari
16. Alte cheltuieli specifice proiect

47/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

Bibliografie

1) ABAZA Bogdan; OPRAN Constantin; 2003; Microsoft project, Curs pentru studenti;
Editura COMUNICARE.RO; ISBN 973-8376-46-7;
2) ALUPEI-COJOCARIU Ovidiu; OPRAN Constantin; 2004; Managementul proiectelor cu PROMAVERA
PROJECT PLANER, Curs pentru studenti, Editura COMUNICARE.RO; ISBN 973-711-036-6;
3) BENDIC Vasile; OPRAN Constantin Gheorghe; 2017; Managementul succesului in afaceri prin proiecte;
Editura BREN; Bucuresti; pag.202; ISBN: 978-606-610-194-3;
4) BRINER Wendy; HASTINGS Colin; GEDDES Michael; 2006; Project Leadership- Second Edition;
Publishing by Gower; Burlington, USA.
5) CHAPMAN, Chris; WARD, Stephen; Project Risk Management. Process Techniques and Insights; 2003;
John Wiley & Sons Ltd.; England,
6) COVRIG, Mircea; OPRAN, Constantin; 2001; Managementul proiectelor ; Agenţia Managerială pentru
Cercetare Ştiinţifică Inovare şi Transfer Tehnologic - POLITEHNICA; Editura Pritech 2000; Bucureşti;
Romania;
7) COVRIG, Mircea; OPRAN Constantin; 2000; Managementul proiectelor in derulare, Ed. Printech;
Bucuresti,Romania;
8) FREMOUW Belinda; 2017; PMI- Risk Management Professional- StUdy Guide, 5th Edition; Goodrich
Fremaux Publishing; USA;
9)GRAHAM J. Robert; ENGLUND L. Randall; 2004; Creating Environment for Successfull Projects- Second
Edition; John Wiley & Sons, Inc., USA
10) GAREIS, Roland; 2006; Happy projects, ediţia a doua; Editura ASE; Bucureşti; România;
11) GAREIS, Roland; 2008; Processes&Projects; Manz Crossmedia; Viena, Austria;
12) MULCAHY, Rita; Risk Management; Tricks of the Trade for Project Managers and PMI –RMP Exam
Prep Guide, A COURSE IN A BOOK - Second Edition; 2010; RMC Publication, Inc., USA;
13) NICHOLAS M. John; 2004; Project Management for Business and Engineering- Principles and
Practice, Second Edition; ELSEVIER BUTTERWORTH HEINMANN; USA
14) NASTASA Steluta; OPRAN Constantin; 2003; Managementul financiar; Editura COMUNICARE.RO;
ISBN 973-8376-46-7;
15) OPRAN Constantin; Analiza financiara a proiectelor; 2015; Editura COMUNICARE.RO; Bucuresti;
pag.319; ISBN 978-973-711-517-1;
16) OPRAN Constantin; 2014;Managementul proiectelor; Editura COMUNICARE.RO; Bucuresti; pag.322;
ISBN:978-973-711-488-4;
17) OPRAN Constantin; STAN, Sergiu; 2008; Managementul proiectelor; Editura BREN; Bucureşti,
România; pag.523; ISBN 978-973-648-833-7;
18) OPRAN Constantin; PARAIPAN Liliana; STAN Sergiu; 2004; Managementul riscului; Editura
COMUNICARE.RO; ISBN 973-711-016-1;
19) OPRAN Constantin; STAN Sergiu; 2003; Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor;
Editura COMUNICARE.RO; ISBN 973-8376-46-7;
20) OPRAN Constantin, STAN Sergiu, NASTASA Steluta, ABAZA Bogdan; 2002; Managementul
proiectelor-note de curs; Editura COMUNICARE.RO; Bucuresti; pag.214; ISBN 973-8376-16-5;
PRITCHARD, Carl; 2014; The Project Management Communications Toolkit- Second Edition; Artech
House, Norwood, MA, USA.
21) ROTTA PATETTA, Carlo; A Short Guide to Ethical Risk; 2010; Gower Publishing Company; UK;
22) SECIU Petre Lucian; Constantin Gheorghe OPRAN; 2009; Dana Cornelia SECIU; Managementul
proiectelor ingineresti; Editura POLITEHNICA Press; Bucuresti; pag.452; ISBN 978-606-515-070-6.
23) STAN Sergiu; OPRAN Constantin; 2005; Monitorizarea proiectelor; Editura COMUNICARE.RO; ISBN
973-711-048-x;

48/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 2018

24) SCHUYLER, John; Risk and Decision Analysis in Projects, Second edition; 2001; Project Management
Institute; USA;
25) SHENHAR, J. Aaron; MILOSEVIC Dragan, DVIR, Dov; THAMHAIN, Hans; 2007; Linking project
management to business strategy, Project Management Institute, Pennsylvania, USA;
26) ***; A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOOK Guide)- Sixt Edition – 2017;
Project Management Institute, PA, USA;
27) ***; The Standard for Project Management – ANSI/PMI 99-001-2017; 2017; Project Management
Institute, PA, USA; 2017;
28) ***; ISO 21500; Guidance on project management; 2012; ISO, the International Organization for
Standardization; Geneva; Switzerland;
29) ***; ISO 22301; Societal security–Business continuity management system –Requirements; 2012;
ISO, the International Organization for Standardization; Geneva; Switzerland;
30) ***; SR EN ISO 31010; Managementul riscului, Tehnici de evaluare a riscurilor; 2011; ASRO, Asociaţia
de standardizare din România;
31) ***; SR EN ISO 31000; Managementul riscului, Principii şi linii directoare; 2010; ASRO, Asociaţia de
standardizare din România;
32) ***; SR Ghid ISO 73; Managementul riscului, Vocabular; 2010; ASRO, Asociaţia de standardizare din
România;
33) ***, Ghidul cunostintelor in managementul proiectelor, (Ghidul PMBOK),Ediţia a 4-a, Tradus de PMI
Romania Chapter; 2010; editura ZETA books, Bucuresti;
34) ***; 2018; https://upb.ro/doctorat/cursuri-doctorat/

49/49 MANAGEMENETUL PROIECTOR - ÎNDRUMAR - MODEL APLICATIV 2018 © prof.univ. OPRAN Constantin