Sunteți pe pagina 1din 4

SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Momentele Timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode / Mijloace de Forme de Evaluare
lecției cognitive Procedee învățământ organizare
1. Momentul 1 min - Profesorul consemnează Elevii își pregătesc cele Conversația Manualul Activitate -
organizatoric absenţii şi asigură un necesare desfășurării Caietele frontală
climat favorabil derulării lecției. Instrumentele
activităţii de învăţare. Se de scris
restabileşte ordinea şi se
pregătesc cele necesare
desfăşurării lecţiei.
2.Actualizarea 5 min Profesorul lansează o Elevii răspund la Conversația Caietele Activitate Evaluare
cunoştinţelor discuție prin care se întrebări și reactualizează catihetică Manualul frontală orală
anterior reactualizează noțiunile noţiunile de bază privind Ciorchinele
însuşite studiate anterior, privind opera dramatică. Se
specificitatea operei consemnează într-un
dramatice. organizator grafic
Dirijează discuția spre concluziile.
realizarea comicului.
3. Captarea 10 Propune lectura expresivă Elevii realizează lectura Lectura Opera - suport Activitate Observația
atenţiei min a unui fragment (actul IV, expresivă pe roluri a expresivă frontală curentă
scena VIII) pentru a fragmentului indicat de Conversația
stimula interesul elevilor. profesor. Colegii observă
Solicită opinii referitoare mișcarea scenică.
la modalitatea de adresare
a Zoei în diferite contexte.
4. Comunicarea 1 min Profesorul menționează că Elevii își notează în Conversația Tabla Activitate -
titlului lecţiei în vor studia tipologiile caiete titlul lecției și euristică Creta frontală
curs de personajelor date, notând ascultă cu atenție Caiete
desfăşurare şi pe tablă titlul şi enunţând obiectivele cognitive. Instrumente de
enunţarea obiectivele operaţionale. scris
obiectivelor
cognitive
5. Prezentarea 20 O1 Cadrul didactic lansează o Elevii indică personajele Conversaţia Tabla Activitate Observare
sarcinilor de min discuție despre comicul de operei și elementele care euristică Creta frontală sistematică a
învăţare şi nume, notând personajele stârnesc râsul prin Caiete activităţii şi a
dirijarea O2 numite de elevi și sursa numele acestora. Se Învățarea Instrumente de comportamen
învăţării amuzamentului. Elevii realizează asocieri între prin scris tului elevilor
sunt dirijați în identificarea numele personajelor și descoperire Fișa ”Harta
trăsăturilor exponențiale. eventualele trăsături personajelor”
Se formulează concluzii cu definitării. Se identifică
privire la încadrarea în situațiile sau moravurile
tipologii a personajelor. care conduc către
”etichetare”.
O3 Completează ”harta
personajelor”, pornind de
la conversația frontală.
O4 Grupează elevii în cinci Se grupează conform Conversaţia Fișa Activitate Evaluare
echipe și distribuie fișele- indicațiilor profesorului, euristică Caracterizarea pe grupe orală
caracterizarea apoi completează fișele personajelor
personajului, solicitând de caracterizare a
identificarea a cât mai personajului cu cât mai
multor trăsături ale multe trăsături.
personajelor date. Un raportor al fiecărei Activitate Observare
sistematică a
grupe prezintă clasei frontală activităţii şi a
personajul caracterizat comportamen
sumar și motivează tului elevilor
trăsăturile prin trimitere
la text.
6. Obţinerea 4 min După realizarea fiecărei Elevii ascultă și respectă Conversaţia Activitate Observare
performanţei şi sarcini de învăţare, indicațiile profesorului. euristică frontală sistematică a
asigurarea profesorul va face activităţii şi a
feedback-ului aprecieri, pe tot parcursul comportamen
orei, în legătură cu nivelul tului elevilor
activităţii (general sau
individual) al elevilor şi va
face referiri la calitatea
răspunsurilor. Profesorul
va sugera soluţii în cazul
nereuşitei învăţării, va
avea în vedere permanent
eliminarea erorilor şi a
lacunelor.
7. Evaluarea 7 min Elevii primesc sarcina de a Elevii vor completa fişele Exercițiul Fișele de lucru Activitate Evaluare
performanței rezolva un test formativ. de lucru individual, fără individual individuală formativă
niciun sprijin din partea
Profesorul face aprecieri profesorului.
despre gradul de Elevii ascultă și respectă Conversaţia Activitate
participare a elevilor la indicațiile profesorului. euristică frontală
activitate, evidenţiind şi
notând elevii care s-au
remarcat prin
corectitudinea,
originalitatea şi
promptitudinea
răspunsurilor.
8. Asigurarea 1 min - Se vor identifica şi înlătura Elevii ascultă și respectă Conversaţia Tema pentru Activitate Evaluare
retenţiei și a eventualele erori, lacunele indicațiile profesorului. euristică acasă frontală orală
transferului din răspunsurile elevilor.
Se va realiza printr-o Elevii îşi notează tema şi Conversaţia
activitate independentă ce ascultă indicaţiile euristică
va consta în tema pentru profesorului. Explicația
acasă.
9. Evaluarea 1 min - Pentru a observa cum li s-a Elevii evaluează Conversația Fișa de Activitate Evaluare
activității părut lecţia elevilor, activitatea, răspunzând la euristică evaluare a frontală orală
profesorul distribuie o fișă întrebările profesorului. activității
de evaluare.