Sunteți pe pagina 1din 185

7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

CONTABILITATE

1.O societate are un departament de cercetare care dezvoltă, în cursul eerci!iului N, două proiecte, pe care le vom numi
proiectul " #i proiectul $. In cazul proiectului ", întreprinderea nu poate demonstra încă %eza&ilitatea acestuia, în ceea ce
prive#te însă proiectul $, acesta îndepline#te, c'iar de la începutul eerci!iului N, condi!iile pentru recunoa#terea unei
c'eltuieli de dezvoltare.
(n eerci!iul N, c'eltuielile departamentului, în u.m., au %ost următoarele)
 
Informaţii Cheltuieli generale Proiectul X Proiectul Y
Cheltuieli materiale şi servicii 600 5.000 3.000
Cheltuieli cu personalul:
 !irecte 3.500 ".500
 salariul con!uc#torului !e !epartament ".000  
 personal a!ministrativ $.000
Cheltuieli generale:
 !irecte  ".$00 %00
 in!irecte 500 &00 &00

Con!uc#torul !ecare
)# se preci*e*e !epartament consum#cheltuielilor
este tratamentul "0' !in timpul !e lucru
anga+ate !e pentru proiectul!eXcercetare
!epartamentul şi $0'( pentru
pentruproiectul
cele !ou#Y.proiecte( ,n
conformitate cu -/P nr. 3.055$001.
*ezolvare)
 Proiectul X este consi!erat activitate !e cercetare( iar cheltuielile anga+ate afectea*# re*ultatul e2erciţiului curent.
 Proiectul Y constituie activitate !e !e*voltare( iar criteriile !e capitali*are sunt ,n!eplinite !e la l ianuarie.
 Cheltuielile !e !e*voltare activ4  Costurile !irecte şi in!irecte  Cotaparte aferent# proiectului !in salariul
con!uc#torului !e !epartament  3.000 u.m.  ".500 u.m.  %00 u.m.  &00 u.m.  ".000 u.m. 2 $0'  5.100 u.m.

+. O societate a realizat cu autorul in%ormaticienilor săi un pro-ram de -estiune a stocurilor. C'eltuielile ocazionate
de realizarea acestui pro-ram au %ost distri&uite ast%el)
  în perioada 1./0./.N) pentru studiul preala&il +. u.m.2
  în perioada 1.3014.3.N) pentru analiza %unc!ională 4. u.m.2

 15.30+5.3.N) pentru pro-ramare


 în perioada .301.5.N) analiza or-anică 11.
14. u.m.2u.m.2
  în perioada 11.50+.5.N) pentru teste 1. u.m.2
  în perioada +1.50+5.5.N) pentru întocmirea documenta!iei necesare utilizatorilor 4 u.m.2 #i
0 în perioada .50+6.1.N) pentru %ormarea personalului / u.m.
La s%7r#itul analizei %unc!ionale, mana-erii apreciază că proiectul are #anse mari de reu#ită #i 'otărăsc continuarea
acestuia.
8ă se precizeze care este tratamentul c'eltuielilor an-aate pentru ela&orarea pro-ramului in%ormatic, în con%ormitate cu
O9:; nr. .66<+5.
*ezolvare)
 stu!iul preala7il  fa*# !e cercetare( fiin! recunoscut# ca o cheltuial# a perioa!ei afectea*# re*ultatul48
 anali*a funcţional#  ar aparţine fa*ei !e !e*voltare( ,ns# nu sunt ,n!eplinite criteriile !e capitali*are8 prin
urmare( este recunoscut# ca o cheltuial# a perioa!ei afectea*# re*ultatul48
 anali*a organic#( programarea(
fa*e !e !e*voltare8 testarea(
valoarea activului ,ntocmirea
 "".000 u.m. !ocumentaţiei
"%.000 u.m.  ".000 u.m.  %00 u.m.  30.%00 u.m.8
 formarea personalului !etermin# cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale( fiin! recunoscute !rept cost al
 perioa!ei.

. O societate dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societă!ii a an-aat, în eerci!iul N, în %aza de cercetare,
c'eltuieli de . u.m. La începutul eerci!iului N=l, s0a demonstrat %eza&ilitatea te'nică #i comercială a produsului.
C'eltuielile an-aate în N=l au %ost) c'eltuieli cu personalul 1. u.m. si tae le-ale pentru înre-istrarea &revetului 4.
u.m. în N=+, s0au c'eltuit 1+. u.m. pentru a apăra societatea într0un proces de urmărire le-ală împotriva
recunoa#terii &revetului.
8ă se precizeze care este tratamentul c'eltuielilor an-aate în eerci!iile N, N=l #i N=+, în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 1/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 e2erciţiul 9  fa*a !e cercetare este recunoscut# ca o cheltuial# a perioa!ei( !eci afectea*# re*ultatul e2erciţiului8
 e2erciţiul 9l  fa*# !e !e*voltare( criterii !e capitali*are ,n!eplinite8 valoarea activului  "0.000 u.m.  %.000 u.m. 
"%.000 u.m.8
 e2erciţiul 9$  cheltuielile !e "$.000 u.m. efectuate pentru a ap#ra societatea ,ntrun proces !e urm#rire legal# ,mpotriva
recunoaşterii 7revetului repre*int# cheltuieli ulterioare recunoaşterii iniţiale( fiin! recunoscute !rept costuri ale perioa!ei.

>. O societate de!ine o cate-orie de imo&ilizări necorporale ac'izi!ionate la înc'iderea eerci!iului N0+ cu 6. u.m.
Imo&ilizările se amortizează linear încep7nd cu l ianuarie N01, pe o durată de 6 ani. La 1 decem&rie N, conducerea
 întreprinderii decide reevaluarea imo&ilizărilor. Av7nd în vedere incertitudinile cu privire la %eza&ilitatea economică a
procesului de produc!ie, valoarea ustă a imo&ilizărilor necorporale este estimată la 16. u.m. La 1 decem&rie N=l,
!in7nd cont de %aptul că s0a reu#it per%ec!ionarea procesului de produc!ie, imo&ilizările sunt din nou reevaluate. ?aloarea
 ustă este estimată la /. u.m. 8e %olose#te ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate #i reevaluarea
valorii nete.
8ă se conta&ilizeze reevaluarea în con%ormitate cu IA8 4 @Imo&ilizări necorporale. ;ierderile de valoare se vor conta&iliza
prin metoda diminuării valorii activelor.
I. a3"."$.9:
a4 Cost la 0".0".9" 50.000 u.m.
;morti*are cumulat# pe $ ani 9" şi 94  $ ani 2 50.000 u.m.  5 ani $0.000 u.m.
 <aloare r#mas# la 3"."$.9 30.000 u.m.
;nularea amorti*#rii cumulate:
;morti*#ri privin!  Imo7ili*#ri $0.000 u.m.
imo7ili*#rile necorporale
necorporale

 74 =iferenţ# negativ# !in reevaluare  <aloare +ust# la 3"."$.9 "5.000 u.m.
 <aloare r#mas# la 3"."$.9 30.000 u.m.
"5.000 u.m.( recunoscut# ca o cheltuial#:
Cheltuieli cu !eprecierea  Imo7ili*#ri "5.000 u.m.
imo7ili*#rilor necorporale necorporale

II. a3"."$.9l:
<aloare +ust# la 3"."$.9 "5.000 u.m.
 <aloare
;morti*are
r#mas#aferent# anului 9l  "5.000 u.m.  3 ani
la 3"."$.9" 5.000 u.m."0.000 u.m.

a4 ;nularea amorti*#rii cumulate:


;morti*#ri privin!  Imo7ili*#ri 5.000 u.m.
imo7ili*#rile necorporale
necorporale
 74 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare  <aloare +ust# la 3"."$.9" 60.000 u.m.
 <aloare r#mas# la 3"."$.9" "0.000 u.m.
50.000 u.m.( recunoscut# astfel:

 "5.000 u.m. ca venit care s# compense*e cheltuiala anterioar#8


   restul !e 50.000 u.m.  "5.000 u.m.  35.000 u.m. ,n capitalurile proprii( la re*erve !in reevaluare:
Imo7ili*#ri necorporale  ' 50.000 u.m.
<enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor "5.000 u.m.
>e*erve !in reevaluare 35.000 u.m.

6. O societate de!ine o cate-orie de imo&ilizări necorporale ac'izi!ionate la înc'iderea eerci!iului N0+ cu 6. u.m.
Imo&ilizările se amortizează linear încep7nd cu l ianuarie N01, pe o durată de 6 ani. La 1 decem&rie N, conducerea
 întreprinderii decide reevaluarea imo&ilizărilor. Av7nd în vedere incertitudinile cu privire la %eza&ilitatea economică a
procesului de produc!ie, valoarea ustă a imo&ilizărilor necorporale este estimată la 16. u.m. La 1 decem&rie N=1,
!in7nd cont de %aptul că s0a reu#it per%ec!ionarea procesului de produc!ie, imo&ilizările sunt din nou reevaluate. ?aloarea
 ustă este estimată la /. u.m. 8e %olose#te ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii &rute #i a amortizării cumulate.
$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 2/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

8ă se conta&ilizeze reevaluarea în con%ormitate cu IA8 4 @Imo&ilizări necorporale. ;ierderile de valoare se vor conta&iliza
prin metoda diminuării valorii activelor.
I. a3"."$.9:
? Cost la 0".0".9" 50.000 u.m.
? ;morti*are cumulat# pe $ ani  $ ani 2 50.000 u.m.  5 ani $0.000 u.m.
 <aloare r#mas# la 3"."$.9 30.000 u.m.
? Coeficient !e reevaluare
   <aloare +ust# la 3"."$.9  <aloare r#mas# la 3"."$.9  "5.000 u.m.  30.000 u.m.  0(5
? <aloare 7rut# actuali*at#  50.000 u.m. 2 0(5 $5.000 u.m.
? <aloare 7rut# iniţial#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 50.000 u.m.
 =iferenţ# negativ# !in reevaluare aferent# valorii 7rute $5.000 u.m.
? ;morti*are cumulat# actuali*at#  $0.000 u.m. 2 0(5 "0.000 u.m.
? ;morti*are cumulat# iniţial $0.000 u.m.
 =iferenţ# negativ# !in reevaluare aferent# amorti*#rii cumulate "0.000 u.m.

'  Imo7ili*#ri necorporale $5.000 u.m.


Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale "5.000 u.m.
;morti*area imo7ili*#rilor necorporale "0.000 u.m.

a sfArşitul anului 9( imo7ili*#rile necorporale figurea*# ,n 7ilanţ cu $5.000 u.m. valoare 7rut# actuali*at#  "0.000 u.m. amorti*are
cumulat# actuali*at#  "5.000 u.m.( a!ic# valoarea +ust# la 3"."$.9.
II. a 3"."$.9":
? <aloare 7rut# actuali*at# la 3"."$.9 $5.000 u.m.
? ;morti*are cumulat# "0.000 u.m. amorti*are cumulat# actuali*at#( respectiv sol!ul contului ;morti*area
imo7ili*#rilor necorporale la 3"."$.9  amorti*area anului 9l  valoarea r#mas#  num#rul !e ani r#maşi
 $5.000 u.m.  "0.000 u.m.4  3 ani  5.000 u.m.4 "5.000 u.m.
 <aloare r#mas# la 3"."$.9" "0.000 u.m.
? Coeficient !e reevaluare  <aloare +ust# la 3"."$.9"  <aloare r#mas# la 3"."$.9"
 60.000 u.m.  "0.000 u.m.  6
? <aloare 7rut# actuali*at#  $5.000 u.m. 2 6 "50.000 u.m.
? <aloare 7rut# iniţial# $5.000 u.m.
 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare aferent# valorii 7rute "$5.000 u.m.
? ;morti*are cumulat# actuali*at#  "5.000 u.m. 2 6 10.000 u.m.
? ;morti*are cumulat# iniţial "5.000 u.m.
 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare aferent# amorti*#rii cumulate  B5.000 u.m.
Creşterea valorii imo7ili*#rilor necorporale cu "$5.000 u.m. este recunoscut# astfel:
 "5.000 u.m. ca venit care s# compense*e cheltuiala anterioar#8
 B5.000 u.m. !rept creştere a amorti*#rii8
 restul !e "$5.000 u.m.  "5.000 u.m.  B5.000 u.m.  35.000 u.m.
 ,n capitalurile proprii( respectiv la re*erve !in reevaluare:
Imo7ili*#ri necorporale  ' "$5.000 u.m.
<enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor "5.000 u.m.
 >e*erve !in reevaluare 35.000 u.m.
;morti*area imo7ili*#rilor necorporal B5.000 u.m.

/. 8tocul măr%ii 9 la 1 noiem&rie era evaluat la >.. u.m. 1. &ucă!i  >. u.m.<&ucată. în luna
noiem&rie, acest stoc este a%ectat de următoarele opera!ii)
 > noiem&rie) o ie#ire de > &ucă!i2
 1 noiem&rie) o intrare de 6 &ucă!i la un cost de >1. u.m.<&ucată2
 13 noiem&rie) o ie#ire de > &ucă!i2
 +6 noiem&rie) o intrare de + &ucă!i la un cost de >1>. u.m.<&ucată2
  noiem&rie) o ie#ire de 4 &ucă!i.
Costul mediu ponderat al perioadei precedente ipoteză este de >. u.m.<&ucată.
8ă se întocmească %i#a stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat al perioadei precedente.
/işa stocului ,n ca*ul ,n care se utili*ea*# costul me!iu pon!erat al perioa!ei prece!ente se pre*int# astfel:
3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 3/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

=ata Intr#ri Ieşiri


)toc
 Cost Cost   Cost Cost
Cost Cost total
unitar  total mii unitar  total mii
unitar  mii u.m.
0""" ".000 &00.000 &00.00
0&"" &00 &00.00 "60.000 600 &00.000 $&0.00
"0"" 500 &"0.000 $05.000 "."00 &00.000 &&0.00
"B"" &00 &00.00 "60.000 B00 &00.000 $%0.00
$5"" $00 &"&.000 %$.%00 100 &00.000 360.00
30"" %00 &00.00 3$0.000 "00 &00.000 &0.000

3. 8tocul măr%ii 9 la l noiem&rie era evaluat la >.. u.m. B1. &ucă!i  >. u.m.<&ucată. în luna
noiem&rie, acest stoc este a%ectat de următoarele opera!ii)
 > noiem&rie) o ie#ire de > &ucă!i2
 1 noiem&rie) o intrare de 6 &ucă!i la un cost de >1. u.m./bucată;
 13 noiem&rie) o ie#ire de > &ucă!i2
 +6 noiem&rie) o intrare de + &ucă!i la un cost de >1>. u.m./bucată;
  noiem&rie) o ie#ire de 4 &ucă!i.
Costul mediu ponderat al perioadei precedente Bipoteză este de >. u.m.<&ucată.
8ă se întocmească %i#a stocului în cazul în care se utilizează costul mediu ponderat calculat după %iecare intrare.
Costul me!iu pon!erat:
 calculat la "0 noiem7rie:

  D".000  &004 2 &00.000E 500 2 &"0.0004


  &0&.5&5 u.m. 7uc.
  l .000&004 500

 calculat la $5 noiem7rie:

Dl .000&00 500&004 2 &0&.5&5E  $00 2 &"&.0004


    &06.6&6 u.m.  7uc.
l .000  &00  500  &004  $00

/işa stocului ,n ca*ul ,n care se utili*ea*# costul me!iu pon!erat calculat !up# fiecare intrare se pre*int# astfel:

=ata Intr#ri Ieşiri )toc


 Cost Cost  Cost Cost  Cost Cost total
unitar  total mii unitar  total mii unitar  mii u.m.
0""" ".000 &00.000 &00.000
0&"" &00 &00.000 "60.000 600 &00.000 $&0.000
"0"" 50 &"0.00 $05.000 "."00 &0&.5&5 &&&.115(5
"B"" &00 &0&.5&5 "6".%"% B00 &0&.5&5 $%3."%"(5
$5"" $0 &"&.00 %$.%00 100 &06.6&6 365.1%"(&
30"" %00 &06.6&6 3$5.3"6(% "00 &06.6&6 &0.66&(6

4. 8tocul măr%ii 9 la l noiem&rie era evaluat la >.. u.m. 1. &ucă!i  >. u.m.<&ucată. în luna
noiem&rie, acest stoc este a%ectat de următoarele opera!ii)
 > noiem&rie) o ie#ire de > &ucă!i2
 1 noiem&rie) o intrare de 6 &ucă!i la un cost de >1. u.m.<&ucată2
 13 noiem&rie) o ie#ire de > &ucă!i2
 +6 noiem&rie) o intrare de + &ucă!i la un cost de >1>. u.m.<&ucată2
  noiem&rie) o ie#ire de 4 &ucă!i.
Costul mediu ponderat al perioadei precedente ipoteză este de >. u.m.<&ucată.
8ă se întocmească %i#a stocului în cazul în care se utilizează metoda :I:O.

&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 4/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

/işa stocului ,n ca*ul ,n care se utili*ea*# /I/- se pre*int# astfel:

=ata Intr#ri Ieşiri )toc


 Cost Cost  Cost Cost  Cost Cost total
unitar  total mii unitar  total mii unitar  mii u.m.
0""" ".000 &00.00 &00.000
0&"" &00 &00.000 "60.000 600 &00.00 $&0.000
"0"" 50 &"0.00 $05.000 600 &00.00 $&0.000
500 &"0.00 $05.000
"B"" &00 &00.00 "60.000 $00 &00.00 %0.000
500 &"0.00 $05.000
$5"" $0 &"&.00 %$.%00 $00 &00.00 %0.000
500 &"0.000 $05.000
$00 &"&.000 %$.%00
30"" $00 &00.000 %0.000 "00 &"&.000 &".&00
500 &"0.000 $05.000
"00 &"&.000 &".&00

5. O societate prestează servicii de curierat pe plan intern #i interna!ional. ;e 6 decem&rie N, consiliul de administra!ie decide
ca, încep7nd
aplicarea cu l ianuarie
acestei decizii, înN=l,
zilelesăurmătoare
lic'ideze s0a
activită!ile
procedateterne. ;e 4 decem&rie
la in%ormarea clien!ilor #iN, s0a apro&at asupra
a personalului un planprocesului
detaliat pentru
de
restructurare.
8e estimează că pentru lic'idarea activită!ilor eterne se vor an-aa c'eltuieli de 1.. u.m.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr. .66<+5.
? F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: comunicarea !eci*iei !e restructurare clienţilor şi
 personalului  o7ligaţie implicit# !eoarece in!uce aşteptarea c# activit#ţile e2terne vor fi lichi!ate.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: cheltuielile cu lichi!area activit#ţilor e2terne.
? Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a cheltuielilor anga+ate !e restructurare: ".000.000 u.m.
Cheltuieli cu  Provi*ioane ".000.000 u.m.
 provi*ioane pentru pentru restructurare
  riscuri si ch

1. In cursul lunii noiem&rie N, societatea a ac'izi!ionat un teren în valoare de 6.. u.m. ;e 1 decem&rie N, s0a
o&!inut un împrumut de /.. u.m. pe + ani la o rată a do&7nzii de 6D, plătită la s%7r#itul %iecărei luni. împrumutul a
%ost o&!inut special pentru amenaarea terenului. Lucrările de amenaare au %ost demarate la începutul eerci!iului N=1 #i au
continuat pe parcursul între-ului eerci!iu.
8ă se calculeze costurile împrumuturilor capitaliza&ile în con%ormitate cu IA8 + @Costurile îndatorării.
  Costurile ,mprumuturilor suportate ,n e2erciţiul 9 6.000.000 u.m. 2 5' 2 " lun# B"$ luni  $5.000 u.m.4 nu sunt ,ncorpora7ile
!eoarece ,n acest e2erciţiu nu sa proce!at la amena+area terenului.
  =o7An*ile ,ncorpora7ile ,n e2erciţiul 9" ,n costul amena+#rilor !e terenuri sunt: 6.000.000 u.m. 2 5'  300.000 u.m.

11. O societate procedează la construirea unei clădiri în care va %unc!iona serviciul administrativ. ;entru construc!ia
clădirii, întreprinderea a o&!inut, în N01, un împrumut &ancar de +.. u.m., la o rată a do&7nzii de /D, plătită la
s%7r#itul %iecărei luni. împrumutul se ram&ursează inte-ral pe 1 decem&rie N.
;e  septem&rie
dore#te decorarea N, s0a înc'eiat
sălilor construc!ia
de con%erin!e %izică aunor
#i instalarea clădirii. Ea nu poate %i dată însă în %unc!iune imediat, întruc7t se
accesorii.
8ă se sta&ilească în ce moment se stopează capitalizarea costurilor împrumuturilor în con%ormitate cu IA8 +
@Costurile îndatorării.
;ctivit#ţile in!ispensa7ile reali*#rii cl#!irii sunt terminate la sfArşitul lunii septem7rie 9. =o7An*ile ,ncorporate ,n costul
cl#!irii ,n numele e2erciţiului 9 sunt: $0.000.000 u.m. 2 6' 2 1 luni  "$ luni  100.000 u.m.
Costurile ,mprumuturilor aferente perioa!ei octom7rie!ecem7rie 9 $0.000.000 u.m. 2 6' 2 3 luni  "$ luni  300.000
u.m.4 nu pot fi ,ncorporate !eoarece efectuarea !ecoraţiunilor interioare şi instalarea accesoriilor repre*int# mo!ific#ri
minore( care se reali*ea*# !up# terminarea activit#ţilor !e construcţie.

1+. La ./.N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de 1/.. u.m. pentru a ac'izi!iona o instala!ie al cărei cost este de
5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 5/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

>.. u.m. si care va %i amortizată con%orm metodei lineare pe o durată de > ani.
8ă se conta&ilizeze ac'izi!ia imo&ilizării, primirea su&ven!iei #i tratamentul su&ven!iei în eerci!iul N în con%ormitate cu
IA8 +, #tiind că se %olose#te metoda conta&ilizării su&ven!iei la venituri în avans.
Cheltuielile privin! amorti*#rile şi veniturile !in su7venţii primite( ca şi inci!enţa lor asupra re*ultatului( se pre*int# astfel:

;nul Cheltuieli privin! <enituri !in Inci!enţa asupra


amorti*area su7venţii primite re*ultatului
"4 $4 34  l4$4
 9 5.000.000 $.000.000 3.000.000
 9l "0.000.000 &.000.000 6.000.000
 9$ "0.000.000 &.000.000 6.000.000
 93 "0.000.000 &.000.000 6.000.000
 9& 5.000.000 $.000.000 3.000.000
&0.000.000 "6.000.000 $&.000.000
Pentru e2emplificare( ,n e2erciţiul 9 vor fi operate urm#toarele ,nregistr#ri:
 achi*iţia utila+ului in!ustrial( la 30.06.9:

mi+loaceInstalaţii(
!e transport(  !e /urni*ori
imo7ili*#ri &0.000.000 u.m.
animale şi plantaţii
 primirea su7venţiei pentru investiţii( la 30.06.9:
)u7venţii !e  <enituri "6.000.000 u.m.
 primit ,n avans
 ,nregistrarea cheltuielilor privin! amorti*#rile( la 3"."$.9
&0.000.000 u.m.  & ani 2 6 luni  "$ luni  5.000.000 u.m.4:
Cheltuieli cu  ;morti*area 5.000.000 u.m.
amorti*area instalaţiilor(
imo7ili*#rilor corporale mi+loacelor !e transport(
animalelor şi plantaţiilor 
 virarea unei p#rţi !in su7venţie la veniturile e2erciţiului curent( la
3"."$.9 "6.000.000 u.m. & ani 2 6 luni "$ luni  $.000.000 u.m.4:
<enituri  <enituri !in $.000.000 u.m.
,n avans su7venţii
 pentru investiţii
1. La ./.N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de 1/.. u.m. pentru a ac'izi!iona o instala!ie al cărei cost
este de >.. u.m. #i care va %i amortizată con%orm metodei lineare pe o durată de > ani. 8ă se conta&ilizeze
ac'izi!ia imo&ilizării, primirea su&ven!iei #i tratamentul su&ven!iei în eerci!iul N în con%ormitate cu IA8 +, #tiind că
se %olose#te metoda deducerii su&ven!iilor pentru investi!ii din costul activului.
Prin aplicarea meto!ei !e!ucerii su7venţiilor( echipamentul ar fi conta7ili*at la o valoare !e &0.000.000 u.m. 
"6.000.000 u.m.  $&.000.000 u.m. Gtili*An! aceeaşi meto!# !e amorti*are( !eprecierile anuale vor fi !e:
 ,n e2erciţiul 9: $&.000.000 u.m. 2 $5' 2 6 luni "$ luni  3.000.000 u.m.8
 ,n fiecare !intre e2erciţiile 9l  93: $&.000.000 u.m. 2 $5'  6.000.000 u.m.8
 ,n e2erciţiul 9&: $&.000.000 u.m. 2 $5' 2 6 luni  "$ luni  3.000.000 u.m.
)e poatee2emplificare(
Pentru constata c# inci!enţa asupra
,n e2erciţiul re*ultatului
9 vor fi operateeste similar# cu,nregistr#ri:
urm#toarele cea relevat# !e aplicarea primei meto!e.
 achi*iţia utila+ului in!ustrial( la 30.06.9:
Instalaţii(  /urni*ori &0.000.000 u.m.
mi+loace !e transport( !e imo7ili*#ri
animale şi plantaţii
 primirea su7venţiei pentru investiţii( la 30.06.9:
)u7venţii !e  Instalaţii( "6.000.000 u.m.
 primit mi+loace !e transport(
animale şi plantaţii
 ,nregistrarea cheltuielilor privin! amorti*#rile( la 3"."$.9
$&.000.000 u.m.  & ani 2 6 luni  "$ luni  3.000.000 u.m.4:
6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 6/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cheltuieli cu  ;morti*area 3.000.000 u.m.


amorti*area instalaţiilor(
imo7ili*#rilor corporale mi+loacelor !e transport(
animalelor şi plantaţiilor 
1>. La 1 martie N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de .. u.m. pentru %inan!area consumului de apă în luna
%e&ruarie N. :actura privind consumul de apă al lunii %e&ruarie N are o valoare de 1.. u.m. plus T?A 15D.
8ă se conta&ilizeze %actura de apă si primirea su&ven!iei în con%ormitate cu IA8 +, #tiind că se %olose#te metoda înre-istrării
su&ven!iilor la venituri.
,n ca*ul ,n care societatea recunoaşte su7venţia la venituri vor fi operate urm#toarele ,nregistr#ri:
 ,nregistrarea facturii !e ap# aferente lunii fe7ruarie 9:
'  /urni*ori "".100.000 u.m.
Cheltuieli cu "0.000.000 u.m.
energia şi apa
H<; !e!ucti7il# l .100.000 u.m.
 primirea su7venţiei !e e2ploatare( la "0 martie 9:
Conturi curente  <enituri !in 3.000.000 u.m.
la 7#nci su7venţii !e
e2ploatare
16. La 1 martie N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de .. u.m. pentru %inan!area consumului de apă în
luna %e&ruarie N. :actura privind consumul de apă al lunii %e&ruarie N are o valoare de 1.. u.m. plus
T?A 15D.
8ă se conta&ilizeze
deducerii %actura de apă #i primirea su&ven!iei în con%ormitate cu IA8 +, #tiind că se %olose#te metoda
su&ven!iei.
*ezolvare)
,n ca*ul ,n care societatea !e!uce su7venţia !in cheltuielile cu apa vor fi operate urm#toarele ,nregistr#ri:

 ,nregistrarea facturii !e ap# aferente lunii fe7ruarie 9:


'  /urni*ori "".100.000 u.m.
Cheltuieli cu "0.000.000 u.m.
energia şi apa
H<; !e!ucti7il# l .100.000 u.m.

 primirea su7venţiei !e e2ploatare( la "0 martie 9:


Conturi curente  Cheltuieli cu 3.000.000 u.m.
la 7#nci energia şi apa
1/. La 1 martie N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de .. u.m. pentru %inan!area consumului de apă în luna
%e&ruarie N. :actura privind consumul de apă al lunii %e&ruarie N are o valoare de 1.. u.m. în anul N=l,
administra!ia pu&lică a in%ormat întreprinderea că, din motive întemeiate, este o&li-ată să ram&urseze inte-ral
su&ven!ia pentru consumul de apă pe care o primise în eerci!iul precedent.
8ă se conta&ilizeze ram&ursarea su&ven!iei în con%ormitate cu IA8 +.
*ezolvare)
In!iferent !e meto!a pe care o utili*ase societatea pentru conta7ili*area su7venţiei primite( ram7ursarea su7venţiei(
,n 9l( generea*# urm#toarea ,nregistrare:
;lte cheltuieli  Conturi curente 3.000.000 u.m.
!in e2ploatare la 7#nci

13. La ./.N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de 1/.. u.m. pentru a ac'izi!iona o instala!ie al cărei cost este
de >.. u.m. #i care va %i amortizată con%orm metodei lineare pe o durată de > ani. Administra!ia pu&lică acordă
su&ven!ia cu condi!ia an-aării a trei a&solven!i pentru o durată minimă de un an. ;resupunem că în eerci!iul N=l
societatea a %ost o&li-ată să ram&urseze 5D din su&ven!ia pentru investi!ii pe care o primise în eerci!iul precedent.
8ă se conta&ilizeze ram&ursarea su&ven!iei în con%ormitate cu IA8 +, #tiind că la data primirii sale su&ven!ia se înre-istrase
la venituri în avans.
*ezolvare)
)ocietatea ,nregistrase( ,n e2erciţiul 9( su7venţia primit# ,n postul <enituri ,n avansJ:
)u7venţia primit# ,n e2erciţiul 9: "6.000.000 u.m.
)u7venţia virat# la venituri ,n e2erciţiul 9: $.000.000 u.m. K4
)u7venţia r#mas# !e virat: "&.000.000 u.m.
  )u7venţia care tre7uie ram7ursat# ,n 9l 
B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 7/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  "6.000.000 u.m. 2 10' "&.&00.000 u.m.


Cheltuiala generat# !e ram7ursarea su7venţiei &00.000 u.m.
K4 "6.000.000 u.m.  & ani 2 6 luni  "$ luni.
>am7ursarea su7venţiei( ,n e2erciţiul 9l( va genera urm#toarea ,nregistrare:
'  Conturi curente la 7#nci "&.&00.000 u.m.
<enituri ,n avans "&.000.000 u.m.
;lte cheltuieli !e e2ploatare &00.000 u.m.

14. La ./.N, o întreprindere o&!ine o su&ven!ie de 1/.. u.m. pentru a ac'izi!iona o instala!ie al cărei cost
este de >.. u.m. #i care va %i amortizată con%orm metodei lineare pe o durată de > ani. Administra!ia pu&lică
acordă su&ven!ia cu condi!ia an-aării a trei a&solven!i pentru o durată minimă de un an. ;resupunem că în
eerci!iul N=l societatea a %ost o&li-ată să ram&urseze 5D din su&ven!ia pentru investi!ii pe care o primise în eerci!iul
precedent.
8ă se conta&ilizeze ram&ursarea su&ven!iei în con%ormitate cu IA8 +, #tiind că la data primirii sale su&ven!ia se
dedusese din valoarea activului.
*ezolvare)
)ocietatea imputase( ,n e2erciţiul 9( su7venţia primit# asupra costului !e achi*iţie al utila+ului in!ustrial. >am7ursarea
su7venţiei( ,n e2erciţiul 9l( va genera urm#toarea ,nregistrare:
Instalaţii(  Conturi curente "&.&00.000 u.m.
mi+loace !e transport( la 7#nci
animale şi plantaţii
;morti*area cumulat# care ar fi fost ,nregistrat# ,n a7senţa su7venţiei este recunoscut# pe cheltuieli.
15. 8e cunosc următoarele in%orma!ii privind eerci!iul înc'eiat la 1.1+.N)
 pro%it înainte de impozitare) 1.. u.m.2
 impozit pe pro%it) .. u.m.2
 interese minoritare) 6.. u.m.
ividendele în valoare de >.. u.m. au %ost repartizate ast%el) pentru ac!iuni ordinare +6.. u.m. #i
pentru ac!iuni pre%eren!iale 16.. u.m.
La începutul eerci!iului N, eistau în circula!ie 5. de ac!iuni ordinare. La  septem&rie N, au %ost emise
 încă >. de ac!iuni ordinare.
8ă se calculeze rezultatul pe ac!iune de &ază în con%ormitate cu IA8  @*ezultatul pe ac!iune.
*ezolvare)
Profit ,nainte !e impo*itare "00.000.000 u.m.
 Impo*it
Profit !up#pe impo*itare
profit @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
B0.000.000 u.m. 30.000.000 u.m.
 Interese minoritare 5.000.000 u.m.
 Profit atri7ui7il acţionarilor societ#ţiimam# 65.000.000 u.m.
 =ivi!en!e preferenţiale "5.000.000 u.m.
 >e*ultatul net al e2erciţiului
aferent acţiunilor or!inare 50.000.000 u.m.
 9um#rul me!iu pon!erat al acţiunilor or!inare ,n circulaţie ,n cursul e2erciţiului  1.000 acţiuni  &.000 acţiuni 2 3 luni "$
luni  "0.000 acţiuni.
>e*ultatul pe acţiune !e 7a*#  50.000.000 u.m.  "0.000 acţiuni  5.000 u.m.acţiune.

+. In eerci!iul N01 au %ost emise +. de o&li-a!iuni converti&ile în ac!iuni ordinare. ?aloarea nominală a unei
o&li-a!iuni este de 1. u.m.<o&li-a!iune, iar do&7nda nominală este de 1D. La data emisiunii o&li-a!iunilor, s0a
sta&ilit că pe l iulie N=l %iecare 1 o&li-a!iuni pot %i convertite în 16 ac!iuni. La începutul eerci!iului N, societatea avea
 în circula!ie 1. ac!iuni ordinare. *ezultatul net al eerci!iului N a%erent ac!iunilor ordinare a %ost de 6.. u.m.
Cota ipotetică de impozit pe pro%it este de +6D.

8ă se calculeze rezultatul pe ac!iune de &ază #i rezultatul pe ac!iune diluat în con%ormitate cu IA8  @*ezultatul pe
ac!iune.
*ezolvare)
>e*ultatul pe acţiune !e 7a*#  500.000.000 u.m.  "00.000 acţiuni  5.000 u.m.acţiune
Calculul re*ultatului pe acţiune !iluat:
>e*ultat !e 7a*# 500.000.000 u.m.
 =o7An!a economisit#
  $0.000 o7ligaţiuni 2 "0.000 u.m.o7ligaţiune 2 "0'4 $0.000.000 u.m.
%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 8/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 >e!ucerea !e impo*it !e care nu se mai 7eneficia*#


  $0.000.000 u.m. 2 $5'4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 5.000.000 u.m.
 >e*ultatul !iluat 5"5.000.000 u.m.
;cţiuni or!inare ,n circulaţie: "00.000 acţiuni
;cţiuni potenţiale $0.000 o7ligaţiuni 2 "05 acţiuni "00 o7ligaţiuni4: $".000 acţiuni
 9um#rul total !e acţiuni or!inare: "$".000 acţiuni
>e*ultatul pe acţiune !iluat  5"5.000.000 u.m.  "$".000 acţiuni  &.$56("1 u.m.acţiune.

+1. 8e cunosc următoarele in%orma!ii privind societatea ", în eerci!iul N)


 rezultatul net al perioadei a%erent ac!iunilor ordinare) l .+. u.m.2
 numărul mediu ponderat de ac!iuni ordinare în circula!ie) 6. ac!iuni2
 valoarea ustă medie a unei ac!iuni în N) + u.m.<ac!iune2
  în N01 au %ost emise op!iuni pentru cumpărarea a 1. ac!iuni ordinare la un pre! unitar de 16
u.m.<ac!iune. urata de eercitare a op!iunilor) > ani. în N01 si N nu s0au eercitat op!iuni.
8ă se calculeze rezultatul pe ac!iune diluat în con%ormitate cu IA8  @*ezultatul pe ac!iune.
*ezolvare)

>e*ultatul !iluat coinci!e( ,n acest e2emplu( cu cel aferent acţiunilor or!inare: ".$00.000 u.m.
 9um#rul !e acţiuni care ar fi fost emise la valoarea +ust#  "00.000 acţiuni 2 "5 u.m.acţiune : $0 u.m.acţiune  B5.000 acţiuni.
 9um#rul !e acţiuni gratuite !iluante4  "00.000 acţiuni  B5.000 acţiuni  $5.000 acţiuni.
 9um#rul total !e acţiuni or!inare efective şi potenţiale4  500.000 acţiuni  $5.000 acţiuni  5$5.000 acţiuni.
>e*ultatul pe acţiune !iluat  ".$00.000 u.m. : 5$5.000 acţiuni  $($1 u.m.acţiune.

++. La înc'iderea eerci!iului N, activele cuprind)


0 un ec'ipament te'nic a cărui valoare netă conta&ilă este de 1. euro2 acest ec'ipament a %ost ac'izi!ionat la ./.N0+2
0 un teren ac'izi!ionat la un cost de l . euro la 1.>.N0 #i reevaluat la 1.1+.N01 la nivelul sumei de 6. euro2
0 un stoc de materii prime cumpărat la +6./.N la un cost de > euro si depreciat pentru 1D din valoare la înc'iderea
eerci!iului N2
0 o crean!ă de +. euro privind drepturile asupra unui client străin, corespunzătoare unei v7nzări e%ectuate la +1.1.N2
0 suma de +. euro în contul curent la &ancă.
*aportul de sc'im& leu<euro a evoluat ast%el)
1.>.N0 ./.N0+ 1.1+.N01 +6./.N +1.1.N 1.1+.N
+,/ , , ,3 ,5 >,
8ă se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în con%ormitate cu O9:; nr. .66<+5.
*ezolvare)
,n 7ilanţul la 3"."$.9( elementele pre*entate anterior sunt evaluate !up# cum urmea*#:

Flementele 7ilanţiere )uma ,n Cursul )uma ,n lei ,n


euro !e care se face
schim7 conversia
Flemente monetare: convertite la cursul !e
ichi!it#ţi $0.000 & %0.000
Creanţe $.000 & %.000
Flemente nemonetare evaluate la costul istoric:
convertite la cursul *ilei achi*iţiei
Fchipamente tehnice "0.000 3 30.000
Flemente nemonetare reevaluate sau !epreciate:
convertite la cursul *ilei a+ust#rii !e valoare
Herenuri 5.000 3(3 "6.500
aterii prime 360K4 & ".&&0
  K4 &00 euro  &00 euro 2 "0'  360 euro

+. La +6 noiem&rie N, o întreprindere vinde unui client străin produse în valoare de 1. euro.
Contravaloarea produselor a %ost decontată la +6 decem&rie N. Cursul de sc'im& leu<euro a evoluat ast%el) la +6
noiem&rie N, l euro F ,5 lei, iar la +6 decem&rie N, l euro F >, lei.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de v7nzare #i încasarea crean!elor.
1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 9/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

*ezolvare)
,n conta7ilitate se vor ,nregistra urm#toarele:
 la $5." l.9( vAn*area pro!uselor "0.000 euro 2 3(1 leieuro4:
Clienţi  <enituri !in 31.000 lei
vAn*area pro!uselor 
 la $5."$.9( ,ncasarea creanţei faţ# !e clienţi "0.000 euro 2 & leieuro4
şi recunoaşterea !iferenţelor !e curs valutar "0.000 euro 2 l leueuro4:
Conturi curente  ' &0.000 lei
la 7#nci Clienţi 31.000 lei
<enituri !in !iferenţe !e curs valutar ".000 lei

+>. ;e 16 noiem&rie N, societatea rom7nească " a cumpărat materii prime în valoare de 6. euro. ;lata %urnizorilor
se e%ectuează pe 6 %e&ruarie N=1. 8ocietatea " î#i înc'ide conturile, în %iecare an, la 1 decem&rie. Cursul monedei
europene a suportat următoarea evolu!ie)
 la 16 noiem&rie N) ,5 lei<euro2
 la 1 decem&rie N) >,1 lei<euro2
 la 6 %e&ruarie N=l) >, lei<euro.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de ac'izi!ie, evaluarea datoriei la inventar #i plata datoriei.
*ezolvare)
,n conta7ilitatea societ#ţii X vor avea loc urm#toarele ,nregistr#ri:
 la "5 noiem7rie 9( cump#rarea stocului !e materii prime 5.000 euro 2 3(1 leieuro4:

 laaterii prime 9( !atorii furni*ori


3" !ecem7rie   5.000 euro /urni*ori "1.500lei
2 &(0" leieuro  $0.050 leişi recunoaşterea pier!erii !in
!iferenţe !e curs valutar 5.000 euro 2 0("" leieuro4:
Cheltuieli !in  /urni*ori 550 lei
!iferenţe !e curs valutar 
 la 5 fe7ruarie 9l( plata furni*orului 5.000 euro 2 & leieuro4 şi recunoaşterea unui cAştig !in !iferenţe !e curs
valutar 5.000 euro 2 0(0" leieuro4:
/urni*ori "1.500 lei  550 lei4  ' $0.050 lei
  Conturi curente la 7#nci $0.000 lei
  <enituri !in !iferenţe !e curs valutar 50 lei
-peraţia a generat o pier!ere !in !iferenţe !e curs valutar !e 550 lei 50 lei  500 lei. =in punct !e ve!ere conta7il ,ns#
fiecare e2erciţiu a fost afectat cu !iferenţele !e curs corespun*#toare:
 e2erciţiul 9( cu o pier!ere !in !iferenţe !e curs !e 550 lei8
 e2erciţiul 9l( cu un cAştig !in !iferenţe !e curs !e 50 lei.
+6. La 16 aprilie N, societatea rom7nească 9 a acordat un împrumut de 1. euro %ilialei %ranceze :. Acest
 împrumut are, de %apt, caracterul unei %inan!ări permanente. Cursul monedei europene a suportat următoarea evolu!ie)
 la 16 aprilie N) ,4 lei<euro2
 la 1 decem&rie N) >, lei<euro.
8ă se conta&ilizeze, la 9, acordarea împrumutului #i evaluarea crean!ei la înc'iderea eerci!iului N, în con%ormitate cu
O9:; nr. .66<+5.
*ezolvare)
,n conta7ilitatea societ#ţii  se vor ,nregistra urm#toarele:
 la "5 aprilie 9( acor!area ,mprumutului "00.000 euro 2 3(% leieuro4:
Imprumuturi  Conturi curente 3%0.000 lei
acor!ate filialelor la 7#nci
 la 3" !ecem7rie 9( creanţa este !e "00.000 euro 2 & leieuro  &00.000 lei şi recunoaşterea !iferenţelor !e
curs "00.000 euro 2 0($ leieuro4:
Imprumuturi  <enituri !in $0.000 lei
acor!ate filialelor !iferenţe !e
curs valutar 

+/. La 16 aprilie N, societatea %ranceză 9 a acordat un împrumut de 1. euro %ilialei : din *om7nia. Acest
 împrumut are, de %apt, caracterul unei %inan!ări permanente. Cursul monedei europene a suportat următoarea
evolu!ie)
0 la 16 aprilie N) ,4 lei<euro2
0 la 1 decem&rie N) >, lei<euro.
8ă se conta&ilizeze, la :, primirea împrumutului #i evaluarea datoriei la înc'iderea eerci!iului N, în con%ormitate cu
"0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 10/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

O9:; nr. .66<+5.


*ezolvare)
,n conta7ilitatea societ#ţii / se vor ,nregistra urm#toarele:
 la "5 aprilie 9( primirea ,mprumutului "00.000 euro 2 3(% leieuro4:

Conturi curente  ;lte ,mprumuturi 3%0.000 lei


la 7#nci şi !atorii asimilate
 la 3" !ecem7rie 9( !atoria este !e "00.000 euro 2 & leieuro  &00.000 lei şi recunoaşterea !iferenţelor !e curs
"00.000 euro 2 0($ leieuro4:
Cheltuieli !in  ;lte ,mprumuturi $0.000 lei
!iferenţe !e şi !atorii asimilate
curs valutar 

+3. :ie societatea 9, al cărei capital este %ormat din 6.5 de ac!iuni cu valoarea nominală de l . u.m. Adunarea
-enerală decide diminuarea capitalului social cu 5. u.m. în vederea ram&ursării către asocia!i.
8ă se conta&ilizeze diminuarea capitalului social.
*ezolvare)
-peraţia generea*# urm#toarele ,nregistr#ri conta7ile:
 !iminuarea capitalului social şi ,nregistrarea !atoriei faţ# !e asociaţi:
"0"$  &56 10.000 u.m.
Capital su7scris =econt#ri cu
v#rsat acţionariiasociaţii
 privin! capitalul
 plata !atoriei faţ# !e asociaţi:
&56  5"$ 10.000 u.m.
=econt#ri cu Conturi curente
acţionariiasociaţii la 7#nci
 privin! capitalul

+4. 8ocietatea 9 are capitalul social %ormat din /. de ac!iuni cu valoarea nominală de 1. u.m. Adunarea -enerală
a asocia!ilor decide acoperirea unei pierderi provenite din eerci!iile trecute în valoare de 1. u.m., prin
anularea a 1 ac!iuni.
8ă se conta&ilizeze diminuarea capitalului social.

*ezolvare)
-peraţia !e acoperire a pier!erii reportate generea*# urm#toarea ,nregistrare conta7il#:
"0"$  ""B "0.000 iun.
Capital su7scris >e*ultatul
v#rsat reportat
+5. 8ocietatea " a contractat un împrumut &ancar în următoarele condi!ii)
 valoarea împrumutului 1. u.m.2
 rata împrumutului) 1+D rată anuală2
 durata împrumutului) o lună.
8ă se prezinte înre-istrările conta&ile -enerate de împrumut.
*ezolvare)
,mprumutul 7ancar generea*# urm#toarele ,nregistr#ri conta7ile:
 contractarea ,mprumutului:
5"$  5"1 "00.000 u.m.
 plata !o7An*ii aferente perioa!ei !e ,mprumut "00.000 u.m. 2 "$' 2 l lun# B"$ luni4:
666  5"$ ".000 u.m.
 ram7ursarea ,mprumutului:
5"1  5"$ "00.000 u.m.

. ;resupunem că, la s%7r#itul lunii aprilie N, o societate prezintă următoarea situa!ie privind taa pe valoarea
adău-ată) T?A deducti&ilă 5.6 u.m., T?A colectată 3./ u.m.
8ă se re-ularizeze T?A.
H<; !e recuperat  1.500 u.m.  B.600 u.m.  ".100 u.m.
 Creanţa privin! H<; !e recuperat se va conta7ili*a astfel:
'  &&$6 1.500 u.m.
""

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 11/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

&&$B B.600 u.m.


&&$& ".100u.m.
 >ecuperarea H<;:
5"$  &&$& ".100 u.m.

1. La +6 noiem&rie N, societatea " vinde produse unui client etern la un pre! de 1. euro. Contravaloarea
produselor v7ndute urmează a %i încasată pe +6 %e&ruarie N=l. în eerci!iul N, cursul de sc'im& al monedei europene a
evoluat ast%el)
 la +6 noiem&rie N, l euro F  lei2
 la 1 decem&rie N, l euro F ,+ lei.
;resupunem că di%eren!ele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de vedere %iscal. Cota de impozit pe
pro%it este de 1/D.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze impozitul am7nat a%erent crean!elor clien!i la 1.1+.N.
*ezolvare)
<aloarea conta7il# a creanţelor  "0.000 lei 2 3($ leieuro3$.000 lei
La*a !e impo*itare a creanţelor  "0.000 lei 2 3 leieuro 30.000 lei
=iferenţ# temporar# impo*a7il# $.000 lei
=atorie !e impo*it amAnat: $.000 lei 2 "6' 3$0 lei
Cheltuieli cu  =atorie !e 3$0 lei
impo*itul amAnat impo*it amAnat

+. Oecontarea
euro. întreprindere rom7nească măr%urilor
contravalorii a cumpărat ade%ost
la un %urnizorlastrăin,
e%ectuată la +6 octom&rie
+6 ianuarie N, măr%uri în
N=l. întreprinderea î#ivaloare
înc'idede 6.
conturile
sale la 1 decem&rie N. Cursul monedei europene a suportat următoarea evolu!ie)
 la +6 octom&rie N)  lei<euro2
 la 1 decem&rie N) +,5 lei<euro2
0 la +6 ianuarie N=l) ,+ lei<euro.
8ă se prezinte înre-istrările în conta&ilitatea societă!ii rom7ne#ti.
In conta7ilitatea societ#ţii romAneşti vor avea loc urm#toarele ,nregistr#ri:
 la $5 octom7rie 9( cump#rarea stocului !e m#rfuri 50.000 euro 2
3 leieuro4: 3B"  &0" "50.000 lei
 la 3" !ecem7rie 9( !atoria faţ# !e furni*ori este !e 50.000 euro 2 $(1 leieuro  "&5.000 lei şi recunoaşterea
cAştigului !in !iferenţe !e curs 50.000 euro 2 0(" leieuro4:
  &0"  B65 5.000 lei
 la50.000
curs $5 ianuarie
euro9l( plata
2 0(3 leifurni*orului
euro4: 50.000 euro 2 3($ leieuro4 şi recunoaşterea unei pier!eri !in !iferenţe !e
'  5"$ "60.000 lei
&0" "&5.000 lei
665 "5.000 lei

. La l septem&rie N, societatea rom7nească 9 a acordat un împrumut de +.. %ranci %ilialei sale elve!iene
:. Acest împrumut are, de %apt, caracterul unei %inan!ări permanente. Cursul monedei elve!iene a suportat
următoarea evolu!ie)
0 la l septem&rie N)  lei<%ranc2
0 la 1 decem&rie N) ,1 lei<%ranc.
8ă se prezinte înre-istrările în conta&ilitatea societă!ii 9 la l septem&rie si la 1 decem&rie N, con%orm O9:; nr.
.66<+5.
In conta7ilitatea societ#ţii  se vor ,nregistra urm#toarele:
 la l septem7rie 9( acor!area ,mprumutului $.000.000 franci 2 3 leifranc4:
,mprumuturi  Conturi curente 6.000.000 lei
acor!ate filialelor la 7#nci
 la 3" !ecem7rie 9( creanţele sunt !e $.000.000 franci 2 3(" leifranc  6.$00.000 lei si recunoaşterea !iferenţelor !e curs
$.000.000 franci 2 -(l leifranc4:
,mprumuturi  <enituri !in $00.000 lei
acor!ate filialelor !iferenţe !e
curs valutar 

>. 8e constituie o societate pe ac!iuni cu un capital su&scris de 1. G8. Cursul valutar la data su&scrierii este de ,1
"$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 12/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

lei<G8. Aportul adus de ac!ionari în contul capitalului su&scris este reprezentat de un utila evaluat la >. G8 #i de
numerar depus la &ancă în sumă de /. G8. Cursul valutar la data recep!iei milocului %i adus ca aport în natură
este de ,+ lei<G8, iar cel de la data vărsării numerarului în valută în contul &ancar al societă!ii este de ,6 lei<G8.
Inre-istra!i în conta&ilitate opera!iunile.
 constituirea capitalului social "0.000 G)= 2 3(" leiG)=4:
&56 M=econtari cu asociatii priv.capitalulN  "0"" MCapital su7scris nevarsatN 3".000
 inregistrarea varsamintelor
$3" MInstalatiiN  "$.%00
5"$ MConturi la 7anciN "1.$00
  &56 M=econtari cu asociatii priv.capit.N 3".000
  B65 M<enituri !in !if.!e cursN ".000
 virarea capitalului !in categoria nevarsat in categoria varsat
"0"" MCapital su7scris nevarsatN  "0"$ MCapital su7scris varsatN 3".000

6. O societate comercială 'otără#te maorarea capitalului social cu 1. lei prin compensarea unei datorii %a!ă de un
%urnizor.
Inre-istra!i în conta&ilitate opera!iunile.
&0" M/urni*oriN  "0"$ MCapital su7scris varsatN "0.000
v#rsat
/. 8e dau următoarele date) societatea A are un capital social, vărsat în totalitate, divizat în 1. de ac!iuni cu valoarea
nominală de l leu<ac!iune. 8e 'otără#te maorarea capitalului social printr0un aport reprezentat de un utila evaluat la
1.> lei. în sc'im&ul
reprezentate, pe l7n-ăacestui aport
capitalul se emit
social, 1. de constituite
de rezervele ac!iuni. 8uma capitalurilor
de societate proprii
în sumă este de
de >. lei.1>. lei, %iind
Totodată, societatea a
plătit în numerar suma de + lei reprezent7nd c'eltuieli pentru emisiunea noilor ac!iuni.
Inre-istra!i în conta&ilitate opera!iunile le-ate de aport.
 ma+orarea capitalului social:
&56 M=econtari cu asociatii priv.capitN  ' ".&00
  "0"$ MCapital su7scris varsatN ".000
  "0& MPrime !e capitalN &00
 primirea aportului
$"3 MInstalatii mi+l.transp. anim. plantatiiN  &56 M=econtari cu asociatii priv.capitN ".&00

3. 8e maorează capitalul social prin conversia unor o&li-a!iuni în valoare totală de 3. lei în ac!iuni, în sc'im&ul acestor
o&li-a!iuni, societatea emite 6. de ac!iuni, valoarea nominală a unei ac!iuni %iind de l leu<ac!iune, iar valoarea de
emisiune, deîn1,>
Inre-istra!i lei<ac!iune.opera!iunile.
conta&ilitate
 ma+orarea capitalului social prin conversia o7ligatiunilor 
&56 M=econtari cu asociatii priv.capitN  ' B.000
  "0"$ MCapital su7scris varsatN 5.000
  "0&& MPrime !e capitalN $.000

 prime !e conversie a o7ligaţiunilor ,n acţiuni


"6" MImprumuturi !in emisiunea !e actiuniN &56 M=econtari cu asociatii priv.capitN B.000

4. in conta&ilitatea unei societă!i comerciale se etra- următoarele date eistente la s%7r#itul anului)
 capital social) . lei2
 rezerve le-ale) + lei2
 venituri o&!inute) >. lei2
 c'eltuieli e%ectuate) +. lei, din care 4 lei reprezintă c'eltuieli cu impozitul pe pro%it p7nă în luna noiem&rie,
inclusiv.
8ă se întocmească %ormula conta&ilă de înre-istrare a repartizării la alte rezerve a unei cote de 1D din pro%itul unită!ii.
Cota de impozit pe pro%it este de 1/D.
>e*ultatul conta7il ,nainte !e impo*itare  &.000 lei  $.000 lei  $.000 lei
  >e*ultatul fiscal  >e*ultatul conta7il ,nainte !e impo*itare  Cheltuielile ne!e!ucti7ile  =e!ucerile fiscale 
$.000 lei  %00 lei  $.%00 lei
Impo*itul pe profit  $.000 lei  %00 lei4 2 "6'  &&% lei
>e*ultatul conta7il net  $.000 lei  &&% lei  ".55$ lei
Partea !e profit reparti*at# la alte re*erve  ".55$ lei 2 "0'  "55($ lei

"3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 13/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

""B  "06% "55($ lei


 
5. 8ă se înre-istreze în conta&ilitate repartizarea pro%itului net pe următoarele destina!ii)
a dividende de plată) 1.+ lei2
& maorarea capitalului social) 6 lei2
c alte rezerve) 1 lei.
d !ivi!en!e !e plat#: ""B  &5B ".$00 lei8
e ma+orarea capitalului social: ""B  "0"$ 500 lei8
% alte re*erve: ""B  "06% "00 lei.
>. O societate comercială urmează să primească în contul &ancar o su&ven!ie de . lei pentru procurarea unui utila.
upă ac'izi!ionarea utilaului în valoare de 6. lei, se ac'ită %actura prin &ancă. Estimările le-ate de amortizarea
utilaului sunt) durata de utilizare de 6 ani, ritmul linear, valoarea reziduală nulă.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate aceste opera!ii, inclusiv amortizarea utilaului #i trecerea la venituri a unei păr!i
din su&ven!ie, la s%7r#itul primului an de utilizare.
,n conta7ilitatea societ#ţii se ,nregistrea*# urm#toarele:
 !reptul !e a primi su7venţia: &&5  &B5 3.000 lei
 ,ncasarea su7venţiei: 5"$"  &&5 3.000 lei
 achi*iţia utila+ului: $"3  &0& 5.000 lei
 plata !atoriei faţ# !e furni*ori: &0&  5"$" 5.000 lei
 amorti*area utila+ului la sfArşitul primului an: 5.000 lei  5 ani  ".000 lei: 6%""  $%"3 ".000 lei
 virarea unei p#rţi !in su7venţie la venituri: &B5  B5%& 600 lei
>1. 8ocietatea comercială AL:A 8A o&!ine dreptul de a primi o su&ven!ie pentru investi!ii în valoare de . lei.
Glterior se prime#te prin virament &ancar su&ven!ia respectivă. in această su&ven!ie se %inan!ează, par!ial,
procurarea unui utila în valoare de 1. lei2 durata normală de %unc!ionare a utilaului este de 6 ani,
amortiza&il prin metoda lineară. upă primul an de utilizare, utilaul respectiv este v7ndut la pre!ul de 5.
lei. în aceste condi!ii se restituie prin &ancă su&ven!ia rămasă. ;lata %urnizorului se %ace prin virament
&ancar.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate aceste opera!iuni, inclusiv amortizarea #i trecerea la venituri a su&ven!iei pentru
investi!ii.
In conta7ilitatea societ#ţii se ,nregistrea*# urm#toarele:
 !reptul !e a primi su7venţia: &55  &B5 3.000
 ,ncasarea su7venţiei: 5"$"  &55 3.000
achi*iţia
 plata utila+ului:
!atoriei faţ# !e furni*ori: $"3  &0&
&0& 5"$ "0.000
 amorti*area utila+ului la sfArşitul primului an:6%""  $%"3 $.000
 virarea unei p#rţi !in su7venţie la venituri: &B5  B5%& 600 lei
 vAn*area utila+ului: &6"  B5%3 1.000 lei
 !esc#rcarea gestiunii: '  $"3 "0.000 lei
$%"3 $.000 lei
65%3 %.000 lei
   ram7ursarea unei p#rţi !in su7venţie: &B5  5"$ $.&00 lei

>+. O societate comercială emite 1. de o&li-a!iuni cu valoarea nominală de 1 lei. o&7nda anuală este de
6D. La scaden!ă 0 după un an 0 o&li-a!iunile se convertesc în ac!iuni, în condi!iile în care valoarea
nominală totală a ac!iunilor emise este de 46. lei. Toate decontările se %ac în numerar.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile.
 emisiunea o7ligaţiunilor: 5"$"  "6" "00.000
 plata !o7An*ii anuale "00.000 lei 2 50'4: 666  5"$ 50.000
 conversia o7ligaţiunilor ,n acţiuni: &56  ' "00.000
"0"$ %5.000
"0&& "5.000
"6"  &56 "00.000

>. O societate comercială emite 1. de o&li-a!iuni care se v7nd la valoarea nominală de l leu<&ucată. o&7nda
anuală este de >6D. upă un an o&li-a!iunile se răscumpără la valoarea nominală, iar apoi se anulează. At7t
v7nzarea, c7t #i cumpărarea o&li-a!iunilor, precum #i plata do&7nzii se realizează cu numerar.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile.
"&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 14/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 emisiunea o7ligaţiunilor: 5"$"  "6" "00.000


 plata !o7An*ii la sfArşitul primului an "00.000 lei 2 &5'4: 666  5"$ &5.000
 r#scump#rarea o7ligaţiunilor: 505  5"$ "00.000
 anularea o7ligaţiunilor: "6"  505 "00.000

&&. O societate comercială emite un pac'et de 1. o&li-a!iuni cu valoare nominală #i pre! de ram&ursare de +6 lei,
care se v7nd prin &ancă la pre!ul de + lei<&ucată. *ata do&7nzii este de 1D. O&li-a!iunile se răscumpără în
numerar după + ani, la un pre! de +6 lei<&ucată, apoi se anulează. ;rimele de ram&ursare se amortizează în două
tran#e anuale e-ale. Toate decontările se %ac în numerar.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile.
 emisiunea o7ligaţiunilor: '  "6" $5.000 lei
5"$ $0.000 lei
"61 5.000 lei
 plata !o7An*ii la sfArşitul primului an $5.000 lei 2 "0'4: 666  5"$ $.500 lei
 amorti*area primelor !e ram7ursare la sfArşitul anului l 5.000$4: 6%6%  "61 $.500 lei
 plata !o7An*ii la sfArşitul anului $ $5.000 lei 2 "0'4: 666  5"$ $.500 lei
 amorti*area primelor !e ram7ursare la sfArşitul anului $ 5.000 lei  $ ani4: 6%6%  "61 $.500 lei
   r#scump#rarea o7ligaţiunilor: 505  5"$ $5.000 lei
 anularea o7ligaţiunilor: "6"  505 $5.000 lei

>6. O societate comercială prime#te în contul de disponi&il un credit &ancar pe termen lun- în sumă de 1. lei.
*am&ursarea împrumutului se %ace încep7nd cu luna a "0a de la contractare #i p7nă în luna a "l?0a, în tran#e
e-ale. o&7nda anuală este de >D #i se plăte#te lunar.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile.

  primirea ,mprumutului: 5"$"  "6$ "0.000


 la sfArşitul fiec#reia !intre primele "0 luni se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii "0.000 lei 2 &0' 2 l lun#  "$ luni4:
666  5"$ 333.3
 la sfArşitul fiec#reia !intre lunile a Xa pAn# la a Xl<a se conta7ili*ea*# ram7ursarea unei tranşe !e ,mprumut "0.000 lei  5
ani4:"6$  5"$ $.000
la sfArşitul fiec#reia !intre lunile a Xla pAn# la a Xl<a se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii pentru ,mprumutul r#mas
neram7ursat %.000 lei 2 &0' 2 l lun# "$ luni8 6.000 lei 2 &0' 2 l lun# "$ luni8 &.000 lei 2 &0' 2 l lun#  "$ luni8 $.000 lei
2 &0' 2 l lun#  "$ luni4: 666  5"$ !o7An!a calculat#

>/. O societate comercială prime#te un credit &ancar în devize în valoare de 1. G8 la cursul de  lei<G8, care
se restituie în două tran#e e-ale la s%7r#itul %iecărui an. o&7nda anuală este de 1D #i se ac'ită la s%7r#itul
%iecărui an. La s%7r#itul primului an cursul este de , l lei<G8, iar la s%7r#itul anului + cursul este de +,4 lei<G8.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile.
  primirea ,mprumutului ".000 G)= 2 3 leiG)=4:
5"$&  "6$ 3.000 lei
 la sfArşitul primului an se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii l .000 G)= 2 "0' 2 3( l leiG)=4:
666  5"$ 3"0 lei
 la sfArşitul primului an se conta7ili*ea*# ram7ursarea unei tranşe !e ,mprumut 500 G)= 2 3(" leiG)=4 şi se constat# o
 pier!ere !in !iferenţe !e curs 500 G)= 2 0(" leiG)=4: '  5"$& ".550 lei
"6$ l.500 lei
  665 50 lei
 se recunoaştesol!
3 leiG)= !iferenţa
"6$4 !e curslei:
 50 pentru ,mprumutul
665  "6$ r#mas:50500lei G)= 2 3(" lei G)=  ".550 l ei8 ".550 lei  500 G)= 2
 la sfArşitul anului $ se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii 500 G)= cre!it r#mas 2 "0' 2 $(% leiG)=4: 666  5"$
"&0 lei
 se conta7ili*ea*# !e asemenea ram7ursarea celei !ea !oua tranşe !e ,mprumut 500 G)= 2 $(% leiG)=4 şi se constat# un
cAştig !in !iferenţe !e curs 500 G)= 2 0(3 leiG)=4: "6$  ' ".550 lei
5"$& l .&00 lei
  B65 "50 lei

>3. O %ilială prime#te de la societatea0mamă un împrumut pe + ani de 4. lei, care se restituie în două tran#e
anuale e-ale. o&7nda anuală este de 1D #i se plăte#te la s%7r#itul anului.
8ă se înre-istreze aceste opera!ii în conta&ilitate la %ilială.
"5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 15/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 primirea ,mprumutului: O5"$"  "66" %.000

 la sfArşitul primului an se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii %.000 lei 2 "0'4 şi ram7ursarea primei tranşe !e ,mprumut
%.000 lei  $ tranşe4: '  5"$ &.%00 lei
  666 %00 lei
  "66" &.000 lei
 la sfArşitul anului $ se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii la cre!itul r#mas( %.000 lei  &.000 lei4 2 "0'  &00 lei( şi
ram7ursarea ultimei tranşe !e ,mprumut: '  5"$ &.&00 lei
666 &00 lei
  "66" &.000 lei
 
>4. 8e ac'izi!ionează un pro-ram in%ormatic la pre!ul de 1. lei, T?A 15D, care se ac'ită prin virament &ancar.
Amortizarea pro-ramului in%ormatic, potrivit deciziei Consiliului de Administra!ie, se %ace în  ani, prin
metoda lineară. upă  ani este scos din eviden!ă. 8e înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iuni,
inclusiv amortizarea pro-ramului.
8ă se prezinte modul de înre-istrare în conta&ilitate a opera!iilor.
 achi*iţia programului: '  &0& "".100 lei
$0% "0.000 lei
  &&$6 ".100 lei
 plata furni*orilor: &0&  5"$ "".100 lei
 la sf. fiec#ruia !intre cei 3 ani !e utili*are se conta7. amorti*area "0.000 lei  3 ani  3.333(3 lei4: 6%""$%0%

  3.333(3
 la sfArşitul celor lei!e utili*are programul este scos !in evi!enţ#:
3 ani $%0%  $0% "0.000 lei

>5. O societate comercială 'otără#te să î#i modernizeze te'nolo-ia de %a&rica!ie a unui produs. Gnitatea ac'ită în
numerar un avans de 6. lei unui institut de proiectare care va realiza lucrările de dezvoltare. upă
%inalizarea lucrărilor, institutul %acturează documenta!ia la valoarea de +. lei, T?A 15D, acestea urm7nd
să %ie recep!ionate. econtarea %acturii se %ace prin &ancă, !in7ndu0se seama de avansul ac'itat. C'eltuielile de
dezvoltare se amortizează în + de luni.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate aceste opera!iuni, inclusiv amortizarea lunară a c'eltuielilor de dezvoltare #i
scoaterea din eviden!ă a c'eltuielilor amortizate.
 plata avansului:
'  5"$ 5.000 lei

    $3&
&&$6 &.$0$
B1% lei
lei
 primirea facturii !e la furni*ori:
'  &0& $3.%00 lei
$03 $0.000 lei
  &&$6 3.%00 lei

 plata furni*orilor:
&0&  ' $3.%00 lei
$3& &.$0$ lei
5"$ "%.%00 lei
&&$6 B1% lei
 la sfArşitul fiec#rei luni se conta7ili*ea*# amorti*area $0.000 lei  $0 luni4:
6%""  $%03 ".000 lei
 la sfArşitul celor 3 ani !e utili*are( imo7ili*area este scoas# !in evi!enţ#:
$%03  $03 "0.000 lei

6. )e achi*iţionea*# un teren cu preţul !e 50.000 lei( H<; "1'( care se achit# cu or!in !e plat#. Pe acest teren se
efectuea*# apoi lucr#ri !e !esecare !e o firm# speciali*at#. ucr#rile !e amena+are sunt facturate la suma !e $0.000 lei(
H<; "1'( iar apoi se face recepţia final#. Investiţia se amorti*ea*# ,ntro perioa!# !e & ani. =up# 3 ani se vin!e
terenul ,mpreun# cu amena+#rile aferente pentru suma !e %0.000 lei( H<; "1'.
)# se ,nregistre*e ,n conta7ilitate operaţiile.
*ezolvare)
 achi*iţia terenului:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri 51.500 lei
"6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 16/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  $""" Herenuri 50.000 lei


&&$6 H<; !e!ucti7il# 1.500 lei
 plata furni*orilor:
&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  5"$ Conturi curente la 7#nci 51.500 lei
 primirea facturii pentru amena+area !e terenuri:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $3.%00 lei
  $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuţie $0.000 lei
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 3.%00 lei
 recepţia lucr#rilor:
  $""$ ;mena+#ri !e terenuri  $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuţie $0.000 lei

 la sfArşitul fiec#ruia !intre primii 3 ani se conta7ili*ea*# amorti*area $0.000 lei  & ani  5.000 leian4:
6%""  $%"" 5.000 lei

5". - societate reali*ea*# prin efort propriu o construcţie ale c#rei lucr#ri au ,nceput la 0".0".9. ,n scopul reali*#rii
construcţiei societatea contractea*# un cre!it 7ancar pe termen !e & ani ,n valoare !e "00.000 lei( cu o !o7An!#
!e &0' pe an la !ata !e 0".0".9. Cre!itul se restituie ,n & rate anuale egale ,mpreun# cu !o7An*ile aferente. PAn# la
utili*area efectiv# a sumelor ,mprumutate( acestea au fost plasate pe piaţa !e capital( generAn! venituri financiare
,ncasate astfel:
 ,n 9: "0.000 lei8
 ,n 9l: "$.000 lei8
ucrarea
,n 9$:are"$.500 lei. total# !e 300.000 lei.
o valoare
Consumurile ,nregistrate sunt urm#toarele:
 ,n 9: %0.000 lei8
 ,n 9l: "$0.000 lei8
 ,n 9$: "00.000 lei.
=urata !e utili*are a construcţiei este !e $0 ani.
<aloarea re*i!ual# a construcţiei este nul#.
)e utili*ea*# regimul !e amorti*are linear.
ucrarea se finali*ea*# la 3"."$.9&. Calculul amorti*#rii ,ncepe !e la l ianuarie 95.
)# se !etermine !o7An*ile capitali*a7ile ,n anul 9$ ,n conformitate cu I;) $3 Costurile ,n!ator#riiJ.
*ezolvare)
Cre!it contractat la 0".0".9: "00.000 lei

Cre!it ram7ursat la sfArşitul e2erciţiului


e2erciţiului 9: $5.000
9l: leilei
$5.000
Cheltuieli cu !o7An*ile recunoscute ,n 9$: 50.000 lei 2 &0'  $0.000 lei
Cheltuieli cu !o7An*ile capitali*a7ile ,n 9$: $0.000 lei  "$.500 lei  B.500 lei

6+. - societate reali*ea*# prin efort propriu o construcţie ale c#rei lucr#ri au ,nceput la 0".0".9. ,n scopul reali*#rii
construcţiei societatea contractea*# la !ata !e 0".0" .9 un cre!it 7ancar pe termen !e & ani ,n valoare !e ".000.000 lei
cu o !o7An!# !e &0' pe an. Cre!itul se restituie ,n & rate anuale egale ,mpreun# cu !o7An*ile aferente. PAn# la
utili*area efectiv# a sumelor ,mprumutate( acestea au fost plasate pe piaţa !e capital( generAn! venituri financiare
,ncasate astfel:
 ,n 9: "00.000 lei8
 ,n 9l: "$0.000 lei8
 ,n 9$: "$5.000 lei.
ucrarea are o valoare total# !e 3.000.000 lei. Consumurile ,nregistrate sunt urm#toarele:
 ,n 9: %00.000 lei8
 ,n 9l: ".$00.000 lei8
 ,n 9$: ".000.000 lei.
=urata !e utili*are a construcţiei este !e $0 ani.
<aloarea re*i!ual# a construcţiei este nul#.
)e utili*ea*# regimul !e amorti*are linear.
ucrarea se finali*ea*# la 3"."$.9$. Calculul amorti*#rii ,ncepe !e la l ianuarie 93.
)# se !etermine !o7An*ile capitali*a7ile ,n anul 9l ,n conformitate cu I;) $3 Costurile ,n!ator#riiJ.
*ezolvare)
Cre!it contractat la 0".0".9: ".000.000 lei
Cre!it ram7ursat la sfArşitul e2erciţiului 9: $50.000 lei
"B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 17/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cheltuieli cu !o7An*ile recunoscute ,n 9l: B50.000 lei 2 &0'  300.000 lei


Cheltuieli cu !o7An*ile capitali*a7ile ,n 9l: 300.000 lei  "$0.000 lei  "%0.000 lei

6. - societate reali*ea*# prin efort propriu o construcţie ale c#rei lucr#ri au ,nceput la 0".0".9. ,n scopul reali*#rii
construcţiei societatea contractea*# la !ata !e 0".0".9 un cre!it 7ancar pe termen !e & ani ,n valoare !e ".000.000
lei cu o !o7An!# !e &0' pe an. Cre!itul se restituie ,n & rate anuale egale ,mpreun# cu !o7An*ile aferente. PAn# la
utili*area efectiv# a sumelor ,mprumutate acestea au fost plasate pe piaţa !e capital( generAn! venituri financiare ,ncasate
astfel:
 ,n 9: "00.000 lei8
 ,n 9l: "$0.000 lei8
 ,n 9$: "$5.000 lei.
ucrarea are o valoare total# !e 3.000.000 lei. Consumurile ,nregistrate sunt urm#toarele:
 ,n 9: %00.000 lei8
,n 9l: ".$00.000 lei8
,n 9$: ".000.000 lei.
=urata !e utili*are a construcţiei este !e $0 ani.
,n perioa!a 0".0" .9l  3".06.9" lucrarea este ,ntrerupt# !in motive tehnice.
<aloarea re*i!ual# a construcţiei este nul#.
)e utili*ea*# regimul !e amorti*are linear.
ucrarea se finali*ea*# la 3"."$.9$.
)# se !etermine !o7An*ile capitali*a7ile ,n anul 9 ,n conformitate cu I;) $3 Costurile ,n!ator#riiJ.
 *ezolvare)
Cre!it contractat la 0".0".9: ".000.000 lei
Cheltuieli cu !o7An*ile recunoscute ,n 9: ".000.000 lei 2 &0'  &00.000 lei
Cheltuieli cu !o7An*ile capitali*a7ile ,n 9: &00.000 lei  "00.000 lei  300.000 lei

6>. - societate reali*ea*# prin efort propriu o construcţie ale c#rei lucr#ri au ,nceput la 0".0".9. ,n scopul reali*#rii
construcţiei societatea contractea*# la !ata !e 0".0".9" un cre!it 7ancar pe termen !e & ani ,n valoare !e ".000.000 lei cu
o !o7An!# !e &0' pe an. Cre!itul se restituie ,n & rate anuale egale ,mpreun# cu !o7An*ile aferente. PAn# la utili*area
efectiv# a sumelor ,mprumutate( acestea au fost plasate pe piaţa !e capital( generAn! venituri financiare ,ncasate astfel:
 ,n 9: "00.000 lei8
 ,n9": "$0.000 lei8
 ,n 9$: "$5.000 lei.
ucrarea are o valoare total# !e 3.000.000 lei. Consumurile ,nregistrate sunt urm#toarele:
 ,n 9: %00.000
n9": lei8lei8
".$00.000
,n 9$: ".000.000 lei.
=urata !e utili*are a construcţiei este !e $0 ani.
,n perioa!a 0".0" .9l  3".06.9" lucrarea este ,ntrerupt# !in motive tehnice.
<aloarea re*i!ual# a construcţiei este nul#.
)e utili*ea*# regimul !e amorti*are linear.
ucrarea se finali*ea*# la 3"."$.9$.
)# se !etermine !o7An*ile capitali*a7ile ,n anul 9l ,n conformitate cu I;) $3 Costurile ,n!ator#riiJ.
*ezolvare)
Cre!it contractat la 0".0".9": ".000.000 lei
Cre!it ram7ursat la sfArşitul e2erciţiului 9l: $50.000 lei
Cre!it ram7ursat la sfArşitul e2erciţiului 9: $50.000 lei
Cheltuieli cu !o7An*ile recunoscute ,n 9l: 500.000 lei 2 &0'  $00.000 lei
  Cheltuieli cu !o7An*ile capitali*atele ,n 9l: $00.000 lei "$0.000 lei  %0.000 lei
66. - unitate ,ncheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui !epo*it. a sfArşitul primei luni( constructorul
facturea*# lucr#rile !e investiţii la valoarea !e 6.000 lei( H<; "1'. ,n a !oua lun# se finali*ea*# lucr#rile !e
investiţii şi se facturea*# restul lucr#rilor ,n valoare !e &.000 lei( H<; "1'. ;chitarea facturilor se face cu or!in !e
 plat#. =urata !e utili*are a !epo*itului este !e $5 ani. =up# amorti*area integral#( !epo*itul se vin!e cu preţul !e 3.000
lei( H<; "1'( factura ,ncasAn!use cu or!in !e plat#.
)# se ,nregistre*e ,n conta7ilitate aceste operaţii.
*ezolvare)
 primirea facturii !e investiţii la sfArşitul primei luni:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri B."&0 lei
"%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 18/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuţie 6.000 lei


&&$6 H<; !e!ucti7il# "."&0 lei
 primirea facturii !e investiţii la sfArşitul lunii a !oua:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri &.B60 lei
$3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuţie &.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# B60 lei
 recepţia lucr#rilor:
  $"$ Construcţii  $3" Imo7ili*#ri corporale ,n curs !e e2ecuţie "0.000 lei

 plata furni*orilor:
&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  5"$ Conturi curente la 7#nci "".100 lei
 amorti*area anual# "0.000 lei  $5 ani  &00 leian4:
  6%""  $%"" &00 lei
 vAn*area construcţiei la sfArşitul perioa!ei !e utili*are:
&6" =e7itori !iverşi  ' 3.5B0 lei
B5%3 3.000 lei
&&$B 5B0 lei
 !esc#rcarea gestiunii:
$%"$ ;morti*area construcţiilor  $"$ Construcţii "0.000 lei

6/. )e reevaluea*# pentru prima !at# o cl#!ire care are valoarea !e intrare !e 3.000 lei( iar valoarea +ust# !e 5.500 lei.
;morti*area
)# cumulat#
se ,nregistre*e a cl#!irii laaceste
,n conta7ilitate !ata reevalu#rii estese
operaţii( !ac# !eutili*ea*#
l .000 lei.proce!eul reevalu#rii valorii r#mase.
*ezolvare)
 anularea amorti*#rii cumulate: $%"$  $"$ ".000 lei
 reevaluarea valorii nete 5.500 lei  $.000 lei4: $"$  "05 3.500 lei

63. a 30.06.9 a fost achi*iţionat un mi+loc !e transport care a avut un cost !e achi*iţie f#r# H<; !e "0.000 lei( H<; "1'.
;cest mi+loc !e transport este supus unui regim !e amorti*are linear( ,n funcţie !e o !urat# normal# !e utili*are !e 5
ani.
a 3"."$.9" acest mi+loc !e transport a fost reevaluat la "0.500 lei valoarea net# reevaluat#4.
)# se fac# ,nregistr#rile conta7ile pentru:
". achi*iţionarea mi+locului !e transport şi amorti*area pentru anul 98
". amorti*area pentru anul 9l şi reevaluarea pentru anul 9l prin meto!a reevalu#rii valorii r#mase.
*ezolvare)
 achi*iţia utila+ului:
'  &0& "".100 lei
$"3 "0.000 lei
&&$6 ".100 lei

 amorti*area ,n primul an !e utili*are este !e "0.000 lei  5 ani 2 6 luni B"$ luni ".000 lei:
6%""  $%"3 ".000 lei
Q Cost la 30.06.9 "0.000 lei
 ;morti*are cumulat# 0".0B.93"."$.94 ".000 lei $.000 lei amorti*area anual#
"0.000 lei  5 ani44@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3.000 lei
<aloare r#mas# la 3"."$.9" B.000 lei
 anularea amorti*#rii cumulate: $%"$  $"$ 3.000 lei
 reevaluarea valorii nete "0.500 lei  B.000 lei  3.500 lei4: $"$  "05 3.500 lei

64. a 30.06.9 a fost achi*iţionat un mi+loc !e transport care a avut un cost !e achi*iţie f#r# H<; !e "0.000 lei( H<; "1'.
;cest mi+loc !e transport este supus unui regim !e amorti*are linear( ,n funcţie !e o !urat# normal# !e utili*are !e 5
ani.
a 3"."$.9" acest mi+loc !e transport a fost reevaluat la valoarea +ust# !e "0.500 lei valoarea net# reevaluat#4.
)# se fac# ,nregistr#rile conta7ile pentru:
". achi*iţia mi+locului !e transport şi amorti*area anului 98
$. amorti*area anului 9l şi reevaluarea( !ac# se utili*ea*# meto!a reevalu#rii valorii 7rute şi a amorti*#rii
cumulate.
*ezolvare)
 achi*iţia utila+ului:
"1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 19/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

'  &0& "".100 lei


$"3 "0.000 lei
  &&$6 ".100 lei
 amorti*area ,n primul an !e utili*are este !e "0.000 lei  5 ani 2 6 luni"$ luni ".000 lei:
6%""  $%"3 ".000 lei
 Cost la 30.06.9 "0.000 lei
 ;morti*are cumulat# 0".0B.93"."$.94 ".000 lei $.000 lei amorti*area anual#
"0.000 lei B5 ani44 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3.000 lei
 <aloare r#mas# la 3"."$.9" B.000 lei
 In!ice !e actuali*are  <aloare +ust# la 3"."$.9"  <aloare r#mas#
la 3"."$.9"  "0.500 lei  B.000 lei  "(5
 <aloare 7rut# actuali*at# "0.000 lei 2 "(54 "5.000 lei
 <aloare 7rut# iniţial# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"0.000 lei
 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare aferent# valorii 7rute 5.000 lei
 ;morti*are cumulat# actuali*at# 3.000 lei 2 "(54 &.500 lei
 ;morti*are cumulat# iniţial 3.000 lei
 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare
aferent# amorti*#rii cumulate ".500 lei
 conta7ili*area reevalu#rii:
$"$ Construcţii  ' 5.000 lei
$%"3 ".500 lei
  "05 3.500 lei
65. - societatemam# acor!# un ,mprumut pe $ ani !e %.000 lei unei filiale( care se restituie ,n !ou# tranşe anuale egale.
=o7An!a anual# este !e "0' şi se ,ncasea*# la sfArşitul fiec#rui an.
)# se ,nregistre*e aceste operaţii ,n conta7ilitatea societ#ţiimam#.
*ezolvare)
,n conta7ilitatea societ#ţiimam# se vor ,nregistra urm#toarele:
 acor!area ,mprumutului:
$6B"  5"$ %.000 lei
 la sfArşitul primului an se conta7ili*ea*# ,ncasarea !o7An*ii %.000 lei 2 "0'4 şi a primei tranşe !e ,mprumut %.000 lei  $ tranşe 
&.000 lei4:
5"$ Conturi curente la 7#nci  ' &.%00 lei
B66 <enituri !in !o7An*i %00 lei
$6B" )ume !atorate !e entit#ţile afiliate &.000 lei
   la sfArşitul anului $ se conta7ili*ea*# ,ncasarea !o7An*ii la cre!itul r#mas %.000 lei  &.000 lei4 2 "0' şi a ultimei tranşe !e
,mprumut:
5"$ Conturi curente la 7#nci  ' &.&00 lei
B66 <enituri !in !o7An*i &00 lei
$6B" )ume !atorate !e entit#ţile afiliate &.000 lei

/. )e primeşte cu titlu gratuit un mi+loc !e transport a c#rui valoare !e ,nregistrare este !e %.000 lei( amorti*a7il ,n & ani prin
regimul linear. =up# !oi ani !e folosire mi+locul !e transport respectiv se casea*#. <aloarea neamorti*at# se trece integral
asupra cheltuielilor.
,nregistraţi ,n conta7ilitate operaţiile.
*ezolvare)
 primirea imo7ili*#rii: $"3  &B53 %.000 lei
 amorti*area anual# %.000 lei & ani  $.000 leian4: 6%""  $%"3 $.000 lei
 virarea su7venţiei la venituri %.000 lei  & ani  $.000 leian4:&B53 B5%& $.000 lei
 casarea imo7ili*#rii !up# !oi ani:
'  $"3 %.000 lei
$%"3 &.000 lei
65%3 &.000 lei
 virarea su7venţiei r#mase la venituri:
&B53  B5%& &.000 lei

/1. )e hot#r#şte mo!erni*area unei maşini pentru fa7ricarea hArtiei care are valoarea conta7il# !e "$.000 lei. ,n acest scop(
$0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 20/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

se cump#r# componente !e 3.000 lei( H<;"1'( care se ,ncorporea*# ,n echipamentul supus mo!erni*#rii. =urata normal#
!e utili*are a maşinii este !e "0 ani( iar !urata r#mas#( !e & ani. ;morti*area investiţiei se face pe !urata r#mas#.
)# se efectue*e ,nregistrarea ,n conta7ilitate a urm#toarelor operaţii:
 cump#rarea accesoriilor8
 achitarea facturii cu or!in !e plat#8
 ,ncorporarea accesoriilor8
 amorti*area anual# a maşinii pe !urata r#mas# !up# efectuarea mo!erni*#rii.
*ezolvare)
 achi*iţia accesoriilor:
'  &0" 3.5B0 lei
30$ 3.000 lei
&&$6 5B0 lei
 plata !atoriei faţ# !e furni*ori:
&0"  5"$ 3.5B0 lei
 consumul !e accesorii:
60$  30$ 3.000 lei
 mo!erni*area echipamentului:
$"3  B$$ 3.000 lei
 amorti*area anual# "5.000 lei  & ani  3.B50 leian4:
6%""  $%"3 3.B50 lei

/+. - societate comercial# acor!#


!o7An!# preferenţial# !e 30'unei filiale
pe an. !in ca!rulsegrupului
,mprumutul restituie un ,mprumut
,n !ou# tranşe!e "0.000
egale lei pe ofiec#rui
la sfArşitul !urat# !e
an($cAn!
ani cu
se o
,ncasea*# şi !o7An*ile anuale. Glterior filiala a intrat ,n stare !e faliment şi( ca urmare( nu sau mai ,ncasat rata !in
anul al !oilea şi !o7An!a aferent#( care se trec la pier!eri. =econt#rile se fac prin 7anc#.
,nregistraţi ,n conta7ilitate operaţiile.
*ezolvare)
,n conta7ilitatea societ#ţiimam# se vor ,nregistra urm#toarele:

 acor!area ,mprumutului:
$6B"  5"$ Conturi curente la 7#nci "0.000 lei
)ume !atorate !e entit#ţile afiliate
 la sfArşitul primului an se conta7ili*ea*# ,ncasarea !o7An*ii "0.000 lei 2 30'4 şi a primei tranşe !e ,mprumut
"0.000 lei  $ tranşe  5.000 lei4:
5"$ Conturi curente la 7#nci  ' !in !o7An*i
B66 <enituri %.000
3.000 lei
$6B" )ume !atorate !e entit#ţile afiliate 5.000 lei
 la sfArşitul anului $ se conta7ili*ea*# !reptul !e a ,ncasa !o7An!a la cre!itul r#mas 5.000 lei 2 30'48
  $6B$  B66 <enituri !in !o7An*i ".500 lei
  =o7An!a aferent#
sumelor !atorate !e entit#ţile afiliate
 trecerea pe cheltuieli a creanţelor asupra filialei pentru !o7An!a conta7ili*at# şi a ultimei tranşe !e ,mprumut "0.000 lei 
5.000 lei4:
65&  ' 6.500 lei
$6B$ ".500 lei
$6B" 5.000 lei

/,  - societate comercial# acor!# la l ianuarie 9 unei alte ,ntreprin!eri un ,mprumut pe termen !e $ ani ,n valoare !e l .
000 G)=( la cursul !e 3(" leiG)=. =o7An!a este !e $0'( calculat# anual( si nu se capitali*ea*#. a sfArşitul primului
an( cursul !olarului ,n funcţie !e care se calculea*# şi !o7An!a4 este !e 3($ leiG)=. =o7An!a se ,ncasea*# la
,nceputul anului urm#tor( cAn! cursul valutar este !e 3("5 leiG)=. a sfArşitul celui !eal !oilea an( cAn! se restituie
,mprumutul( cursul valutar este !e 3(3 leiG)=. =o7An!a aferent# celui !eal !oilea an se ,nregistrea*# şi se ,ncasea*#
tot la acelaşi curs !e 3(3 leiG)=.
,nregistraţi ,n conta7ilitate operaţiile.
*ezolvare)
,n conta7ilitatea societ#ţii se vor ,nregistra urm#toarele:
 acor!area ,mprumutului la l ianuarie 9 ".000 G)= 2 3(" leiG)=4:
$6B5 ,mprumuturi acor!ate pe termen lung  5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 3."00 lei
   la sfArşitul primului an se conta7ili*ea*# !o7An!a !e ,ncasat ".000 G)= 2 $0' 2 3($ leiG)=4:
$"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 21/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 $6B6 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung   B66 <enituri !in !o7An*i 6&0 lei

 ,ncasarea !o7An*ii ".000 G)= 2 $0' 2 3("5 leiG)=  630 lei4:


'  $6B6 6&0 lei
5"$& =o7An!a aferent# 630 lei
Conturi la 7#nci ,mprumuturilor  
,n valut# acor!ate pe
665 termen lung "0 lei
Cheltuieli !in !iferenţe !e curs valutar 
 la sfArşitul primului an se e2prim# ,mprumutul acor!at la cursul !e schim7 !e l a ,nchi!erea e2erciţiului( respectiv
".000 G)= 2 3($ leiG)=  3.$00 lei( ceea ce generea*# o !iferenţ# !e curs favora7il# ".000 G)= 2 0("
leiG)=4:
$6B5 împrumuturi acordate pe termen lung   B65 Venituri din diferenţe de curs valutar  "00 lei
 la sfArşitul anului al !oilea se conta7ili*ea*# !o7An!a !e ,ncasat ".000 G)= 2 $0' 2 3(3 leiG)=4:
$6B6 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung   B66 <enituri !in !o7An*i 660 lei

 ,ncasarea !o7An*ii ".000 G)= 2 $0' 2 3(3 leiG)=  660 lei4 şi recuperarea ,mprumutului acor!at ".000 G)= 2
3(3 leiG)=  3.300 lei4:
5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# ' 3.160 lei
$6B6 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung  660 lei
$6B5 împrumuturi acordate pe termen lung    3.$00 lei
B65 <enituri !in !iferenţe !e curs valutar "00 lei

/>. )ocietatea X a!uce ca aport ,n natur# la capitalul societ#ţii Y un mi+loc !e transport a c#rui valoare !e ,nregistrare ,n
conta7ilitate este !e "0.000 lei( iar amorti*area cumulat# este !e $.000 lei. ,n schim7ul acestui mi+loc !e transport
societatea Y emite %.000 acţiuni cu valoarea nominal# !e l leuacţiune. <aloarea !e emisiune este egal# cu valoarea
nominal#.
)# se ,nregistre*e aceste operaţii ,n conta7ilitatea societ#ţii Y.
*ezolvare)
 ma+orarea capitalului social prin aport ,n natur#: &56  "0"" %.000 lei
 primirea aportului: $"3  &56 %.000 lei
Ri "0""  "0"$ %.000 lei

/6. )e !eţin#
achi*iţionea*# l .000mai
pe o perioa!# !e mare
acţiuni
!ecu
unpreţul !eare
an. Plata $0 loc
lei7ucat# ,n scopul
ulterior prin 7anc#.o7ţinerii !e anului
a sfArşitul !ivi!en!e anuale( unitatea
se constat# intenţionAn!
c# a sc#*ut s# le
cursul acestor
acţiuni la "% lei7ucat#. a sfArşitul anului urm#tor cursul era !e "B lei7ucat#( moment ,n care acţiunile se vAn! ,n
numerar. ;cţiunile sunt consi!erate active financiare !isponi7ile pentru vAn*are.
,nregistraţi ,n conta7ilitate operaţiile ,n conformitate cu I;) 31.
*ezolvare)
 achi*iţia acţiunilor ".000 acţiuni 2 $0 lei7ucat#4:
;ctive financiare  Conturi curente $0.000 lei
!isponi7ile la 7#nci
 pentru vAn*are
 la 3" !ecem7rie se evaluea*# acţiunile la valoarea +ust# l .000 acţiuni 2 "% lei7ucat#4:
>e*erve !e  ;ctive financiare $.000 lei
valoare +ust# !isponi7ile
 pentru vAn*are
 vAn*area activelor financiare şi ,ncasarea ".000 acţiuni 2 "B lei7ucat#4( !esc#rcarea lor !in gestiune şi recunoaşterea unei
 pier!eri:
'  ;ctive financiare "%.000 lei
Conturi curente !isponi7ile "B.000 lei
la 7#nci pentru vAn*are
Pier!eri !in active l .000 lei
financiare !isponi7ile pentru vAn*are
şi
Pier!eri !in active  >e*erve !e $.000 lei
financiare !isponi7ile valoare +ust#
 pentru vAn*are
$$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 22/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

//. - ,ntreprin!ere ţine evi!enţa stocurilor !e materii prime la cost efectiv cu a+utorul meto!ei inventarului intermitent ,n
conta7ilitatea financiar#.
 stocul iniţial !e materii prime este !e "00 Sg8
 costul !e achi*iţie al stocului iniţial este !e "$0 lei8
 cump#r#ri !e materii prime ,n cursul lunii: &00 Sg( costul !e achi*iţie fiin! !e "(& leiSg( H<;"1'8
 la inventarierea !e la sfArşitul lunii sa constatat un stoc !e materii prime !e $00 Sg. Fvaluarea stocului se face la
costul me!iu al materiei prime respective.
,nregistraţi ,n conta7ilitate operaţiile.
*ezolvare)
 achi*iţia materiilor prime &00 Sg 2 "(& leiSg  560 lei4:
'  &0" 666 lei
60" /urni*ori 560 lei
&&$6 "06 lei
a sfArşitul e2erciţiului:
 se anulea*# stocul iniţial !e materii prime:
60"  30" "$0 lei
 se recunoaşte stocul final !e materii prime la cost me!iu:
Costul me!iu al materiilor prime: "$0 lei  560 lei4  "00 Sg  &00 Sg4  "(36 leiSg.
<aloarea stocului final: $00 Sg 2 "(36 leiSg  $B$ lei.
30"  60" $B$ lei

/3. )e trimite un lot !e pro!use finite ,nregistrat la costul !e pro!ucţie !e $.000 lei pentru a fi vAn!ute ,n consignaţie la preţ !e
3.000 lei. =up# vAn*area pro!uselor( se trimite factura şi se ,ncasea*# ,n numerar.
,nregistraţi ,n conta7ilitate aceste operaţii.
*ezolvare)
 livrarea pro!uselor finite pentru a fi vAn!ute ,n regim !e consignaţie:
35&  3&5 $.000 lei
 vAn*area pro!uselor:
&"""  ' 3.5B0 lei
B0B 3.000 lei
  &&$B 5B0 lei
 !esc#rcarea gestiunii:
B""  35& $.000 lei
 ,ncasarea5"$
creanţei:  &""" 3.000 lei

/4. )ocietatea ; livrea*# societ#ţii L m#rfuri ,n valoare !e "0.000 lei( H<; "1'. Costul !e achi*iţie al m#rfurilor livrate !e
societatea ; este !e %.000 lei. /urni*orul accept# ca !econtarea s# se fac# pe 7a*a unui 7ilet la or!in ,ntocmit !e client. =up#
 primirea efectului comercial( furni*orul ,l !epune la 7anc# şi se ,ncasea*# la sca!enţ#.
)# se ,nregistre*e aceste operaţii ,n conta7ilitatea furni*orului societatea ;4.
*ezolvare)
 vAn*area m#rfurilor:
&"""  ' "".100 lei
  B0B "0.000 lei
  &&$B ".100 lei
   acceptarea 7iletului la or!in:
&"3  &""" "".100 lei
 !epunerea efectului comercial la 7anc#:
5""3  &"3 "".100 lei
 ,ncasarea efectului comercial:
5"$  5""3 "".100 lei

/5. )ocietatea ; livrea*# pro!use finite societ#ţii L pentru aceasta pro!usele finite sunt materii prime4 ,n valoare !e %00 lei(
H<; "1'. /urni*orul accept# ca !econtarea s# se fac# pe 7a*a unui efect !e comerţ 7ilet la or!in4. =up# primirea efectului
comercial( furni*orul ,l !epune la 7anc# spre ,ncasare la sca!enţ#. Costul !e pro!ucţie al pro!uselor finite livrate este !e 500
lei.
)# se ,nregistre*e operaţiile ,n conta7ilitatea clientului societatea L4.
*ezolvare)
$3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 23/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 achi*iţia materiilor prime:


'  &0" 15$ lei
30" %00 lei
&&$6 "5$ lei
 emiterea 7iletului la or!in:
&0"  &03 15$ lei
 plata efectului comercial la sca!enţ#:
&03  5"$ 15$ lei

3. Conform contractului( un client acor!# unui furni*or un avans ,n numerar !e $.3%0 lei inclusiv H<;4. Glterior( furni*orul
livrea*# clientului semifa7ricate( respectiv materii prime( ,n valoare !e "5.000 lei( H<; "1'. Preţul !e ,nregistrare la furni*or
al semifa7ricatelor este !e "0.000 lei. =econtarea facturii se face prin 7anc#( ţinAn!use seama !e avansul acor!at anterior.
)# se ,nregistre*e operaţiile ,n conta7ilitatea clientului.
*ezolvare)
 plata avansului:
'  5"$ Conturi curente la 7#nci $.3%0 lei
&01 /urni*ori T !e7itori $.000 lei
&&$6 H<;!e!ucti7il# 3%0 lei

 achi*iţia materiilor prime:


'  &0" /urni*ori "B.%50 lei
30" H<;
&&$6 aterii prime
!e!ucti7il# $.%50 lei"5.000 lei
 plata !atoriei ţinAn! cont !e avansul pl#tit:
&0" /urni*ori  ' "B.%50 lei
&01 /urni*ori  !e7itori $.000 lei
5"$ Conturi curente la 7#nci "5.&B0 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il 3%0 lei
31. Conform contractului( un client acor!# unui furni*or un avans ,n numerar !e $.3%0 lei inclusiv H<;4. Glterior(
furni*orul livrea*# clientului semifa7ricate( respectiv materii prime( ,n valoare !e "5.000 lei( H<; "1'. Preţul !e
,nregistrare la furni*or al semifa7ricatelor este !e "0.000 lei. =econtarea facturii se face prin 7anc#( ţinAn!use seama
!e avansul acor!at anterior.
)# se ,nregistre*e operaţiile ,n conta7ilitatea furni*orului.
*ezolvare)
 ,ncasarea5"$
avansului:  ' $.3%0 lei
&"1 $.000 lei
  &&$B 3%0 lei

 vAn*area semifa7ricatelor:
&""" Clienţi  ' "B.%50 lei
B0$ "5.000 lei
  &&$B $.%50 lei
 !esc#rcarea gestiunii:
B""  3&" "0.000 lei
 ,ncasarea creanţei clienţi ţinAn! cont !e avansul primit:
'  &""" Clienţi "B.%50 lei
&"1 $.000 lei
5"$ "5.&B0 lei
&&$B 3%0 lei

3+. - societate comercial# vin!e m#rfuri unui client e2tern( ,n con!iţia !e livrare /-L( ,n valoare !e l .000 G)=( cursul
valutar la !ata factur#rii fiin! !e 3(3 leiG)=. /urni*orul accept# ca !econtarea s# se fac# pe 7a*a unui 7ilet la or!in
,ntocmit !e client. Glterior( furni*orul ,l !epune la 7anc# spre scontare. Ha2a scontului perceput# !e 7anc#( respectiv
!o7An!a aferent# ,mprumutului sunt !e "0'. a !ata ,ncas#rii efective a efectului comercial scontat( cursul valutar este
!e 3(& leiG)=.
,nregistraţi operaţiile ,n conta7ilitatea furni*orului.
*ezolvare)
 vAn*area m#rfurilor ".000 G)= 2 3(3 leiG)=  3.300 lei4:
$&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 24/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

&"""  B0B 3.300 lei


Clienţi <enituri !in
vAn*area m#rfurilor 
 acceptarea 7iletului la or!in:
&"3  &""" 3.300 lei
Ffecte !e primit Clienţi
!e la clienţi
 !epunerea efectului comercial la 7anc# spre scontare:
5""&  &"3 3.300 lei
Ffecte remise Ffecte !e primit
spre scontare !e la clienţi
 ,ncasarea efectului comercial:
6$B Cheltuieli cu serviciile 7ancare şi asimilate 3&0 lei
5"$ Conturi curente la 7#nci 3.060 lei
5""& Ffecte remise spre scontare 3.300 lei
B65 <enituri !in !iferente !e curs valutar "00 lei
3. 8e v7nd unui client măr%uri pe &ază de aviz de înso!ire a măr%ii în valoare de 1. lei, T?A 15D2 ulterior se
 întocme#te #i %actura. econtările se %ac prin &ancă.
  8ă se înre-istreze aceste opera!ii în conta&ilitatea am&elor societă!i.
Conta7ili*area la vAn*#tor
 vAn*area m#rfurilor:
&"%  ' "."10
  B0B ".000
  &&$% "10
 emiterea facturii: &"""  &"% ""10 lei
  &&$%  &&$B "10 lei
 ,ncasarea creanţei clienţi: 5"$"  &"" "."10

Conta7ili*area la cump#r#tor 
 achi*iţia m#rfurilor: '&0% "."10 lei
3B" ".000 lei
  &&$% "10
 primirea facturii:&&$6
&0%  &&$%
&0" "."10
  "10 leilei
 plata !atoriei: &0"  5"$" "."10

3>. 8e încasează prin &ancă, în decem&rie, c'iria a%erentă lunii ianuarie a anului următor, în sumă de 1 lei, T?A
15D. în anul următor se include în rezultat valoarea c'iriei.
8ă se înre-istreze opera!iile în conta&ilitatea celor doi parteneri.
*ezolvare)
Conta7ili*area la proprietar 
 ,ncasarea chiriei ,n !ecem7rie:
5"$  ' ""1 lei
&B$ "00 lei
  &&$Bla re*ultatul e2erciţiului
 ,n ianuarie anul urm#tor se virea*# venitul ,n avans "1 lei curent:
&B$  B06 "00 lei
Conta7ili*area la utili*ator 
   plata chiriei ,n !ecem7rie:
'  5"$ ""1 lei
&B" "00 lei
&&$6 "1 lei
  ,n ianuarie anul urm#tor se virea*# cheltuiala ,n avans la re*ultatul e2erciţiului curent:
6"$  &B" "00 lei

$5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 25/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

36. 8ocietatea A livrează societă!ii B măr%uri în valoare de l . lei, T?A 15D. Costul de ac'izi!ie al măr%urilor
v7ndute este de / lei. econtarea %acturii se %ace pe &aza unui cec emis de societatea B.
8ă se înre-istreze opera!iile în conta&ilitatea celor doi parteneri.
Conta7ili*area la vAn*#tor 
 vAn*area m#rfurilor:
&""" Clienţi  ' "."10 lei
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor ".000 lei
  &&$B H<; colectat# "10 lei
 !esc#rcarea gestiunii:
60B Cheltuieli privin! m#rfurile  3B" #rfuri 600 lei
   ,ncasarea creanţei clienţi:

5"$ Conturi curente la 7#nci  &""" Clienţi "."10 lei


Conta7ili*area la cump#r#tor 
   achi*iţia m#rfurilor:
'  &0" /urni*ori "."10 lei
3B" #rfuri ".000 lei
&&$6 H<;!e!ucti7il# "10 lei
   plata !atoriei:
&0" /urni*ori  5"$ Conturi curente la 7#nci "."10 lei

3/. 8e încep7nd
prime#te uncu credit &ancar
s%7r#itul pe luni.
primei  lunio&7nda
în sumă de 5.
este lei, care
de >D tre&uie
pe an ram&ursat
#i tre&uie în lunar.
ac'itată  rate lunare e-ale în
Inre-istra!i
conta&ilitate opera!iile.
 primirea cre!itului: 5"$  5"1 1.000 lei
 la sfArşitul primei luni se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii 1.000 lei 2 &0' 2 l lun# B"$ luni4 şi ram7ursarea primei
tranşe !e ,mprumut 1.000 lei  3 tranşe  3.000 lei4:
'  5"$ 3.300 lei
666 300 lei
5"1 3.000 lei
 la sfArşitul celei !ea !oua luni se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii la cre!itul r#mas !e 1.000 lei  3.000 lei  6.000 lei 6.000
lei 2 &0' 2 l lun#  "$ luni4 şi ram7ursarea celei !ea !oua tranşe !e ,mprumut:
'  5"$ 3.$00 lei
666 $00 lei

 5"1
la sfArşitul lunii a treia se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii la cre!itul3.000
r#maslei!e 6.000 lei  3.000 lei  3.000 lei 3.000 lei
2 &0' 2 l lun#  "$ luni4 şi ram7ursarea ultimei tranşe !e ,mprumut:
'  5"$ 3."00 lei
666 "00 lei
5"1 3.000 lei

$6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 26/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

33. 8e prime#te, la începutul lunii %e&ruarie, un credit &ancar pe două luni în valoare de l . G8, la cursul de ,+
lei<G8. o&7nda de l D pe lună se ac'ită în valută la s%7r#itul %iecărei luni, c7nd se restituie #i cele două
rate e-ale. La s%7r#itul lunii %e&ruarie cursul dolarului este de , lei<G8, iar la s%7r#itul lunii martie cursul
este de ,1 lei<G8.Inre-istra!i în conta&ilitate opera!iile.
 primirea cre!itului ".000 G)= 2 3($ leiG)=  3.$00 lei4:
5"$&  5"1 3.$00 lei
 la sfArşitul primei luni se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii l .000 G)= 2 "' 2 3(3 leiG)=4( ram7ursarea primei

tranşe !e !e
!iferenţe ,mprumut(
curs 500!e ".000
G)= G)=
2 0("  $ tranşe  500 G)= 500 G)= 2 3($ leiG)=4( şi recunoaşterea pier!erii !in
leiG)=4:
'  5"$ ".6%3 lei
666 33 lei
5"1 ".600 lei
  665 50 lei

 la sfArşitul lunii a !oua se conta7ili*ea*# plata !o7An*ii la cre!itul r#mas 500 G)= 2 "' 2 3(" leiG)=4(
ram7ursarea celei !ea !oua tranşe !e ,mprumut 500 G)= 2 3($ leiG)=4 şi recunoaşterea unui cAştig !in !iferenţe !e
curs 500 G)= 2 0(" leiG)=4:
  '  5"$ "6"5(.5
666 "5(5 lei
  5"1 "600
  5"$&  B65 50 lei
34. Care sunt principalele %orme de înre-istrare conta&ilă în partidă du&lă, precum #i rolul re-istrelor si
%ormularelor mai importante pe care acestea le utilizează în comunH
/ormele !e ,nregistrare conta7il# sunt: forma !e ,nregistrare conta7il# maestruşahJ8 forma !e ,nregistrare conta7il#
pe +urnaleJ8 forme !e ,nregistrare conta7il# a!aptate la echipamentele mo!erne !e prelucrare a !atelor. Potrivit
 preve!erilor egii conta7ilit#ţii nr. %$"11"( repu7licat#( registrele !e conta7ilitate o7ligatorii sunt: >egistrul
 +urnal( >egistrulinventar şi Cartea mare. >egistrele !e conta7ilitate se utili*ea*# ,n strict# concor!anţ# cu
!estinaţia acestora si se pre*int# ,n mo! or!onat şi astfel completate ,ncAt s# permit#( ,n orice moment(
i!entificarea şi controlul operaţiunilor conta7ile efectuate. >egistrele !e conta7ilitate se pot pre*enta su7 form# !e
registru( foi volante sau list#ri informatice( !up# ca*.
>egistrul+urnal este un !ocument conta7il o7ligatoriu ,n care se ,nregistrea*#( ,n mo! cronologic( toate operaţiunile
economicofinanciare. >egistrulinventar este un !ocument conta7il o7ligatoriu ,n care se ,nregistrea*# toate
elementele !e activ( capitaluri proprii şi !atorii( grupate ,n funcţie !e natura lor( inventariate !e unitate( potrivit
legii. >egistrulinventar se ,ntocmeşte la ,nfiinţarea unit#ţii( cel puţin o !at# pe an pe parcursul funcţion#rii unit#ţii(
cu oca*ia fu*iunii( !ivi*#rii sau ,ncet#rii activit#ţii( precum şi ,n alte situaţii prev#*ute !e lege( pe 7a*# !e inventar
faptic.
Cartea mare este un registru conta7il o7ligatoriu ,n care se ,nregistrea*# lunar şi sistematic( prin regruparea conturilor(
mişcarea şi e2istenţa tuturor elementelor !e activ( capitaluri proprii şi !atorii la un moment !at. ;cesta este un
!ocument conta7il !e sinte*# şi sistemati*are şi conţine sim7olul contului !e7itor şi al conturilor cre!itoare
corespon!ente( rula+ul !e7itor şi cre!itor( precum şi sol!ul contului pentru fiecare lun# a anului curent. >egistrul
Cartea mare poate conţine cAte o fil# pentru fiecare cont sintetic utili*at !e unitate. Cartea mare st# la 7a*a
,ntocmirii 7alanţei !e verificare.
>egistrul+urnal( >egistrulinventar şi registrul Cartea mare se p#strea*# ,n unitate timp !e "0 ani !e la !ata ,ncheierii
e2erciţiului financiar ,n cursul c#ruia au fost ,ntocmite( iar ,n ca* !e pier!ere( sustragere sau !istrugere tre7uie
reconstituite ,n termen !e ma2imum 30 !e *ile !e la constatare.

35. Care sunt principalele o&li-a!ii privind reconstituirea documentelor usti%icative #i conta&ile pierdute,
sustrase sau distruseH
Pentru a putea fi ,nregistrate ,n conta7ilitate( operaţiunile economicofinanciare tre7uie s# fie +ustificate cu
!ocumente originale( ,ntocmite sau reconstituite potrivit normelor ,n vigoare. -rice persoan# care constat#
 pier!erea( sustragerea sau !istrugerea unor !ocumente +ustificative sau conta7ile are o7ligaţia s# ,ncunoştinţe*e( ,n
scris( ,n termen !e $& !e ore !e la constatare( con!uc#torul unit#ţii a!ministratorul unit#ţii( or!onatorul !e
cre!ite sau alt# persoan# care are o7ligaţia gestion#rii unit#ţii respective4( ,n termen !e cel mult trei *ile !e la
 primirea comunic#rii( con!uc#torul unit#ţii tre7uie s# ,ncheie un procesver7al care s# cuprin!#:
a4 !atele !e i!entificare a !ocumentului !isp#rut8
a4 numele şi prenumele salariatului responsa7il cu p#strarea !ocumentului8
 74 !ata şi ,mpre+ur#rile ,n care sa constatat lipsa !ocumentului respectiv.
  Procesulver7al se semnea*#
 con!uc#torul unit#ţii8 !e c#tre:
 con!uc#torul compartimentului financiarconta7il al unit#ţii sau persoana ,mputernicit# s# ,n!eplineasc#
aceast# funcţie8

$B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 27/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 salariatul responsa7il cu p#strarea !ocumentului8 şi


 şeful ierarhic al salariatului responsa7il cu p#strarea !ocumentului( !up# ca*.
  )alariatul responsa7il este o7ligat ca( o!at# cu semnarea procesuluiver7al( s# !ea o !eclaraţie scris# asupra
,mpre+ur#rilor ,n care a !isp#rut !ocumentul respectiv.
  CAn! !ispariţia !ocumentelor se !atorea*# ,nsuşi con!uc#torului unit#ţii( m#surile prev#*ute !e normele ,n vigoare se
iau !e c#tre ceilalţi mem7ri ai consiliului !e a!ministraţie( !up# ca*. -ri !e cAte ori pier!erea( sustragerea sau
!istrugerea !ocumentelor constituie infracţiune( se ,ncunoştinţea*# ime!iat organele !e urm#rire penal#. >econstituirea

!ocumentelor
tre7uie se face
s# conţin# toatepelucr#rile
7a*a unui !osar,n!eleg#tur#
efectuate reconstituireJ( ,ntocmit
cu constatarea separat pentru!ocumentului
şi reconstituirea fiecare ca*. !isp#rut(
=osarul !e reconstituire
şi anume:

a4 sesi*area scris# a persoanei care a constatat !ispariţia !ocumentului8 procesulver7al !e constatare a pier!erii( sustragerii sau
!istrugerii şi !eclaraţia salariatului respectiv8
 74 !ova!a sesi*#rii organelor !e urm#rire penal# sau !ova!a sancţion#rii !isciplinare a salariatului vinovat( !up# ca*8
c4 !ispo*iţia scris# a con!uc#torului unit#ţii pentru reconstituirea !ocumentului8 o copie a !ocumentului reconstituit.
,n ca*ul ,n care !ocumentul !isp#rut a fost emis !e alt# unitate( reconstituirea se va face !e unitatea emitent#( prin reali*area unei
copii !e pe !ocumentul e2istent la unitatea emitent#( ,n acest ca*( unitatea emitent# va trimite unit#ţii solicitatoare( ,n termen !e
cel mult "0 *ile !e la primirea cererii( !ocumentul reconstituit. =ocumentele reconstituite vor purta ,n mo! o7ligatoriu şi vi*i7il
menţiunea >FC-9)HIHGIHJ( cu specificarea num#rului şi !atei !ispo*iţiei pe 7a*a c#reia sa f#cut reconstituirea.
  =ocumentele reconstituite conform normelor ,n vigoare constituie 7a*a legal# pentru efectuarea ,nregistr#rilor ,n conta7ilitate.
 9u se pot reconstitui !ocumentele !e cheltuieli nenominale 7onuri( 7ilete !e c#l#torie nenominale etc.4 pier!ute( sustrase sau
!istruse pagu7a
suport# ,nainte !e a fi ,nregistrate
a!us# ,n conta7ilitate(
unit#ţii( salariaţilor sau altor,nunit#ţi(
acest ca*( vinovaţii
sumele !e pier!erea(
respective sustragerea
recuperAn!use sau !istrugerea
potrivit !ocumentelor
preve!erilor legale.
Pentru pagu7ele generate !e pier!erea( sustragerea sau !istrugerea !ocumentelor se sta7ilesc r#spun!eri materiale( care
cuprin! şi eventualele cheltuieli oca*ionate !e reconstituirea !ocumentelor respective. U#sirea ulterioar# a !ocumentelor originale
care au fost reconstituite poate constitui motiv !e revi*uire a sancţiunilor aplicate( ,n con!iţiile legii.
,n ca*ul g#sirii ulterioare a originalului( !ocumentul reconstituit se anulea*# pe 7a*a unui procesver7al şi se p#strea*#
,mpreun# cu procesulver7al ,n !osarul !e reconstituire.
Con!uc#torii unit#ţilor vor lua m#suri pentru asigurarea ,nregistr#rii şi evi!enţei curente a tuturor lucr#rilor ,ntocmite( primite sau
e2pe!iate( sta7ilirea si evi!enţa responsa7ililor !e p#strarea acestora( evi!enţa tuturor reconstituirilor !e !ocumente( precum
si pentru p#strarea !osarelor !e reconstituire( pe toat# !urata !e p#strare a !ocumentului reconstituit.

4. Care sunt condi!iile de lucru ce tre&uie asi-urate comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ,
capitaluri proprii #i datorii, potrivit normelor în domeniuH
>: In ve!erea 7unei !esf#şur#ri a operaţiunilor !e inventariere( a!ministratorii( or!onatorii !e cre!ite sau alte persoane care
au o7ligaţia gestion#rii patrimoniului tre7uie s# ia m#suri pentru crearea con!iţiilor corespun*#toare !e lucru comisiei !e
inventariere( prin:
a4 organi*area !epo*it#rii valorilor materiale grupate pe sortotipo!imensiuni( co!ificarea acestora şi ,ntocmirea
etichetelor !e raft8
 74 ţinerea la *i a evi!enţei tehnicooperative la gestiunile !e valori materiale si a celei conta7ile şi efectuarea
lunar# a confrunt#rii !atelor !intre aceste evi!enţe8
c4 participarea la lucr#rile !e inventariere a ,ntregii comisii !e inventariere8
!4 asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventaria*#( respectiv pentru sortare(
aşe*are( cAnt#rire( m#surare( num#rare etc.8
e4 asigurarea particip#rii la i!entificarea 7unurilor inventariate calitate( sort( preţ etc.4 a unor persoane
competente !in unitate sau !in afara acesteia( la solicitarea responsa7ilului comisiei !e inventariere( care
au o7ligaţia !e a semna listele !e inventariere pentru atestarea !atelor ,nscrise8
f4 !otarea gestiunii cu aparate şi instrumente a!ecvate şi ,n num#r suficient pentru m#surare( cAnt#rire etc.( cu
mi+loace !e i!entificare cataloage( mostre( son!e etc.4( precum şi cu formularele şi rechi*itele necesare8
g4 !otarea comisiei !e inventariere cu mi+loace tehnice !e calcul şi !e sigilare a spaţiilor inventariate8
h4 !otarea gestiunilor maga*ine( !epo*ite etc.4 cu !ou# rAn!uri !e ,ncuietori !iferite.
=up# primirea !eci*iei scrise( responsa7ilul comisiei !e inventariere ri!ic#( su7 semn#tura !irectorului economic( a
conta7iluluişef sau a altei persoane numite s# ,n!eplineasc# aceast# funcţie( listele !e inventariere( vi*ate şi parafate !e c#tre
acesta( !up# care comisia se pre*int# la se!iul gestiunii care urmea*# a fi inventariat# ,n ve!erea efectu#rii inventarierii
fi*ice.

Principalele m#suri organi*atorice care tre7uie luate !e c#tre comisia !e inventariere sunt urm#toarele:
a4 ,nainte !e ,nceperea operaţiunii !e inventariere( se ia !e la gestionarul r#spun*#tor !e gestiunea valorilor materiale o !eclaraţie
scris# !in care s# re*ulte !ac#:
 gestionea*# valori materiale si ,n alte locuri !e !epo*itare8
 ,n afara valorilor materiale ale unit#ţii patrimoniale respective( are ,n gestiune şi altele aparţinAn! terţilor( primite cu
sau f#r# !ocumente8
 are plusuri sau lipsuri ,n gestiune !espre a c#ror cantitate sau valoare are cunoştinţ#8

$%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 28/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 are valori materiale nerecepţionate sau care tre7uie e2pe!iate livrate4( pentru care sau ,ntocmit !ocumentele aferente8
 a primit sau a eli7erat valori materiale f#r# !ocumente legale8
 !eţine numerar sau alte hArtii !e valoare re*ultate !in vAn*area 7unurilor aflate ,n gestiunea sa8
 are !ocumente !e primireeli7erare care nu au fost operate ,n evi!enţa gestiunii sau care nu au fost pre!ate la
conta7ilitate.
  =e asemenea( gestionarul va menţiona ,n !eclaraţia scris# felul( num#rul şi !ata ultimului !ocument !e intrare şi !e ieşire a
 7unurilor ,n!in gestiune.

=eclaraţia se !atea*#
inventariere( şi sec#semnea*#
care atest# !e,n
a fost !at# c#tre gestionarul
pre*enţa sa. r#spun*#tor !e gestiunea valorilor materiale şi !e c#tre comisia !e
 74 )# i!entifice toate locurile ,nc#perile4 ,n care e2ist# valori materiale care urmea*# a fi inventariate.
c4 )# asigure ,nchi!erea si sigilarea( ,n pre*enţa gestionarului( ori !e cAte ori se ,ntrerup operaţiunile !e inventariere si se p#r#seşte
gestiunea.
  =ac# valorile materiale supuse inventarierii( gestionate !e c#tre o singur# persoan#( sunt !epo*itate ,n locuri !iferite sau cAn!
gestiunea are mai multe c#i !e acces( mem7rii comisiei care efectuea*# inventarierea tre7uie s# sigile*e toate aceste locuri şi c#ile
lor !e acces( cu e2cepţia locului ,n care a ,nceput inventarierea( care se sigilea*# numai ,n ca*ul cAn! inventarierea nu se
termin# ,ntro singur# *i. a reluarea lucr#rilor se verific# !ac# sigiliul este intact8 ,n ca* contrar( acest fapt se va consemna ,ntr
un procesver7al !e !esigilare( care se semnea*# !e c#tre comisia !e inventariere şi !e c#tre gestionar( luAn!use m#surile
corespun*#toare.
  =ocumentele ,ntocmite !e comisia !e inventariere r#mAn ,n ca!rul gestiunii inventariate( ,n fişele( casete( !ulapuri etc.(
,ncuiate şi sigilate. )igiliul se p#strea*#( pe !urata inventarierii( !e c#tre responsa7ilul comisiei !e inventariere.
!4 )# 7are*e s#
materiale( şi vi*e*e
s# semne*e( la ultima
!ocumentele careoperaţiune( fişele
privesc intr#ri sau!eieşiri
maga*ie( menţionAn!
!e valori materiale(!ata la care,nsau
e2istente inventariat
gestiune( valorile
!ar ne,nregistrate(
s# !ispun# ,nregistrarea acestora ,n fişele !e maga*ie şi pre!area lor la conta7ilitate( astfel ,ncAt situaţia scriptic# a gestiunii
s# reflecte realitatea. Gnit#ţile !e !esfacere cu am#nuntul care folosesc meto!a glo7alvaloric# tre7uie s# asigure
,ntocmirea !e c#tre gestionar( ,nainte !e ,nceperea inventarierii( a raportului !e gestiune ,n care s# se ,nscrie
valoarea tuturor !ocumentelor !e intrare şi !e ieşire a m#rfurilor( precum şi cele privin! numerarul !epus la casierie(
,ntocmite pAn# ,n momentul ,nceperii inventarierii( precum şi !epunerea acestui raport la conta7ilitate.
e4 )# verifice numerarul !in cas# şi s# sta7ileasc# suma ,ncas#rilor !in *iua curent#( solicitAn! ,ntocmirea
monetarului la gestiunile cu vAn*are cu am#nuntul4 şi !epunerea numerarului la casieria unit#ţii8 s# ri!ice 7en*ile !e
control !e la aparatele !e cas# şi ştampila unit#ţii acolo un!e este ca*ul4 şi s# le p#stre*e ,n siguranţ#.
f4 )# controle*e !ac# toate instrumentele si aparatele !e m#sur# sau !e cAnt#rire au fost verificate şi !ac# sunt ,n 7un#
stare !e funcţionare.
  ,n ca*ul ,n care gestionarul lipseşte( comisia !e inventariere aplic# sigiliul şi comunic# aceasta con!ucerii unit#ţii
 patrimoniale. Con!ucerea
s# se efectue*e( unit#ţii
in!icAn! locul( areşio7ligaţia
*iua s# ,ncunoştinţe*e
ora fi2ate ime!iat
pentru ,nceperea ,n scris gestionarul !espre inventarierea care tre7uie
lucr#rilor.
  =ac# gestionarul sau repre*entantul s#u legal nu se pre*int# la locul( !ata si ora fi2ate( inventarierea se efectuea*# !e
c#tre comisia !e inventariere ,n pre*enţa altei persoane( numit# prin !eci*ie scris#( care s# ,l repre*inte pe gestionar.
  Pentru !esf#şurarea corespun*#toare a inventarierii este in!icat( !ac# este posi7il( s# se siste*e operaţiunile !e pre!are
 primire a 7unurilor supuse inventarierii( luAn!use !in timp m#surile corespun*#toare pentru a nu se stAn+eni procesul
normal !e livrare sau !e primire a 7unurilor.
  =ac# operaţiunile !e pre!areprimire a 7unurilor nu pot fi suspen!ate se preve!e crearea unei *onetampon ,n care s# se
!epo*ite*e 7unurile primite ,n timpul inventarierii sau s# permit# e2pe!ieri la clienţi( iar operaţiunile respective se vor
efectua numai ,n pre*enţa comisiei !e inventariere( care va menţiona pe !ocumentele respective primit sau eli7erat ,n
timpul inventarieriiJ( !up# ca*( cu evitarea inventarierii !u7le sau a omisiunilor. Pe toat# !urata inventarierii( programul
şi perioa!a inventarierii vor fi afişate la loc vi*i7il.

41. Care suntnormelor


potrivit elementele patrimoniale care, a%late în anumite situa!ii, se înscriu în liste de inventariere separate,
în domeniuH
)e ,nscriu ,n liste !e inventariere separate:
a4 lucr#rile !e investiţii sistate sau a7an!onate8
 74 7unurile aflate temporar ,n afara unit#ţii8
c4 7unurile care aparţin altor unit#ţi8
!4 7unurile aflate asupra anga+aţilor8
e4 stocurile f#r# mişcare( !e calitate sla7#( !epreciate( greu van!a7ile.

4+. Care sunt modelele #i re-ulile corespunzătoare evaluării elementelor de activ, capitaluri proprii si datorii
inventariate, potrivit normelor în domeniu #i re-lementărilor conta&ile aplicateH
Fvaluarea elementelor patrimoniale cu oca*ia inventarierii se face la valoarea actual# a fiec#rui element( !enumit# şi valoare !e
inventar(
sta7ileştesta7ilit# ,n funcţie
,n funcţie !e utilitatea
!e valoarea 7unului(
lor pro7a7il# !estarea acestuia
,ncasat( şi preţul
respectiv pieţei(
!e plat#. a,n,ncheierea
ca*ul creanţelor şi !atoriilor
e2erciţiului aceast#
elementele valoare se
patrimoniale
se evaluea*# şi se reflect# ,n 7ilanţul conta7il la valoarea !e intrare( respectiv valoarea conta7il# pus# !e acor! cu re*ultatele
inventarierii( ,n acest scop valoarea !e intrare sau conta7il# se compar# cu valoarea sta7ilit# pe 7a*a inventarierii astfel:

$1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 29/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

a4 Pentru elementele !e activ !iferenţele constatate ,n plus ,ntre valoarea !e inventar şi valoarea !e intrare nu se
,nregistrea*# ,n conta7ilitate( aceste elemente menţinAn!use la valoarea lor !e intrare. =iferenţele constatate ,n minus
,ntre valoarea !e inventar sta7ilit# la inventariere şi valoarea !e intrare a elementelor !e activ se ,nregistrea*# ,n
conta7ilitate pe seama amorti*#rii( ,n ca*ul cAn! !eprecierea este ireversi7il#( sau se constituie o a+ustare pentru
!epreciere( atunci cAn! !eprecierea este reversi7il#( aceste elemente menţinAn!use( !e asemenea( la valoarea lor !e intrare(
 74 Pentru elementele !e natura !atoriilor !iferenţele constatate ,n minus ,ntre valoarea !e inventar şi valoarea !e intrare nu se
,nregistrea*# ,n conta7ilitate( aceste elemente menţinAn!use la valoarea lor !e intrare. =iferenţele constatate ,n plus ,ntre

valoarea
 prin sta7ilit# unui
constituirea la inventariere
provi*ion(şiaceste
valoarea !e intrare
elemente a elementelor
menţinAn!use( !e natura la
!e asemenea( !atoriilor
valoareaselor,nregistrea*#
!e intrare. ,n conta7ilitate

4. Care sunt condi!iile #i aspectele metodolo-ice esen!iale privind e%ectuarea compensării lipsurilor cu
eventualele plusuri constatate la inventariere, potrivit normelor în domeniuH
a sta7ilirea valorii !e7itului( ,n ca*urile ,n care lipsurile ,n gestiune nu sunt consi!erate infracţiuni( se va avea ,n ve!ere
 posi7ilitatea compens#rii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate( !ac# sunt ,n!eplinite urm#toarele con!iţii:
a4 e2istenţa riscului !e confu*ie ,ntre sorturile aceluiaşi 7un material !in cau*a asem#n#rii ,n ceea ce priveşte
aspectul e2terior: culoare( !esen( mo!el( !imensiuni( am7ala+ sau alte elemente8
 74 !iferenţele constatate ,n plus sau ,n minus s# priveasc# aceeaşi perioa!# !e gestiune şi aceeaşi gestiune.
a sta7ilirea valorii !e imputare nu se vor avea ,n ve!ere a+ust#rile pentru !epreciere constatate.
 9u se a!mite compensarea ,n ca*urile ,n care sa f#cut !ova!a c# lipsurile constatate la inventariere provin !in
sustragerea sau !in !egra!area 7unurilor respective !in cau*a vinov#ţiei persoanelor care r#spun! !e gestionarea acestor
 7unuri. istele cu sorturile !e pro!use( m#rfuri( am7ala+e şi alte valori materiale care ,ntrunesc con!iţiile !e compensare
!atorit# riscului !e confu*ie se apro7# anual !e c#tre a!ministratori( respectiv !e c#tre or!onatorii !e cre!ite. ;ceste liste
sunt !e u* intern( fiin! numai la !ispo*iţia a!ministratorului unit#ţii( respectiv a or!onatorilor !e cre!ite. Compensarea se
face pentru cantit#ţi egale ,ntre plusurile şi lipsurile constatate( ,n ca*ul ,n care cantit#ţile sorturilor supuse compens#rii la
care sau constatat plusuri sunt mai mari !ecAt cantit#ţile sorturilor a!mise la compensare la care sau constatat lipsuri( se
va proce!a la sta7ilirea egalit#ţii cantitative prin eliminarea !in calcul a !iferenţei ,n plus. ;ceast# eliminare se face ,nce
 pAn! cu sorturile care au preţurile unitare cele mai sc#*ute( ,n or!inea crescAn!#.
,n ca*ul ,n care cantit#ţile sorturilor supuse compens#rii la care sau constatat lipsuri sunt mai mari !ecAt cantit#ţile
sorturilor a!mise la compensare la care sau constatat plusuri( se va proce!a( !e asemenea( la sta7ilirea egalit#ţii cantitative
 prin eliminarea !in calcul a cantit#ţii care !ep#şeşte totalul cantitativ al plusurilor. Fliminarea se face ,ncepAn! cu
sorturile care au preţurile unitare cele mai sc#*ute( ,n or!ine crescAn!#.
Pentru valorile materiale la care sunt acceptate sc#*#minte( ,n ca*ul compens#rii lipsurilor cu plusurile sta7ilite la
inventariere( sc#*#mintele se calculea*# numai ,n situaţia ,n care cantit#ţile lips# sunt mai mari !ecAt cantit#ţile
constatate ,n plus.
,n aceast# situaţie( cotele !e sc#*#minte se aplic# ,n primul rAn! la valorile materiale la care sau constatat lipsurile. =ac#
,n urma aplic#rii sc#*#mintelor respective mai r#mAn !iferenţe cantitative ,n minus( cotele !e sc#*#minte se pot aplica şi
asupra celorlalte valori materiale a!mise ,n compensare la care sau constatat plusuri sau la care nu au re*ultat !iferenţe.
=iferenţa sta7ilit# ,n minus ,n urma compens#rii şi aplic#rii tuturor cotelor !e sc#*#minte( repre*entAn! pre+u!iciu pentru
unitate( se recuperea*# !e la persoanele vinovate( ,n conformitate cu !ispo*iţiile legale. 9ormele !e sc#*#minte nu se aplic#
anticipat( ci numai !up# constatarea e2istenţei efective a lipsurilor şi numai ,n limita acestora. =e asemenea( normele
!e sc#*#minte nu se aplic# automat( aceste norme fiin! consi!erate limite ma2ime.
Pentru pagu7ele constatate ,n gestiune r#spun! persoanele vinovate !e pro!ucerea lor. Imputarea acestora se va face la
valoarea !e ,nlocuire( aşa cum a fost !efinit# ,n normele ,n vigoare. ;+ust#rile constituite cu oca*ia inventarierii pentru
!eprecierile constatate şi pentru riscurile şi cheltuielile viitoare nu sunt !e!ucti7ile fiscal( cu e2cepţia celor prev#*ute ,n
reglement#rile legale ,n vigoare. >e*ultatele inventarierii tre7uie ,nregistrate atAt ,n evi!enţa tehnicooperativ#( cAt şi ,n
conta7ilitate( ,n termen !e cel mult 5 *ile !e la !ata termin#rii operaţiunilor !e inventariere.
Pe 7a*a registruluiinventar şi a 7alanţei !e verificare se ,ntocmeşte 7ilanţul conta7il( ale c#rui posturi( ,n conformitate cu
art. $% !in egea conta7ilit#ţii( tre7uie s# corespun!# cu !atele ,nregistrate ,n conta7ilitate( puse !e acor! cu situaţia real# a
elementelor patrimoniale sta7ilite pe 7a*a inventarului.
Comisia !e inventariere sta7ileşte caracterul plusurilor( lipsurilor şi !eprecierilor constatate şi propune mo!ul !e
regulari*are a !iferenţelor !e inventariere. In ca*ul ,n care lipsurile nu sunt consi!erate infracţiuni( se poate avea ,n ve!ere
 posi7ilitatea compens#rii lipsurilor cu plusurile constatate( !ac# sunt ,n!eplinite urm#toarele con!iţii:
". s# e2iste riscul !e confu*ie ,ntre costurile aceluiaşi 7un material8
$. !iferenţele constatate ,n plus sau ,n minus s# priveasc# aceeaşi perioa!# !e gestiune şi aceeaşi gestiune.

4>. Care sunt lucrările premer-ătoare preliminare întocmirii situa!iilor %inanciare anualeH
". ,ntocmirea 7alanţei conturilor ,nainte !e inventariere8
$. Inventarierea general# a patrimoniului8
3. Conta7ilitatea operaţiilor !e regulari*are( cuprin*An!:
a4 !iferenţele !e inventar8
 74 amorti*#rile8

30

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 30/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

c4 a+ust#rile pentru !eprecieri8


!4 provi*ioanele8
e4 !iferenţele !e curs valutar8
f4 !elimitarea ,n timp a cheltuielilor şi veniturilor8
&. =eterminarea re*ultatului e2erciţiului şi !istri7uirea profitului sau finanţarea pier!erilor.

46. Care sunt destina!iile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru repartizarea pro%itului net la entită!ile
economice
Profitul cu capital
conta7il inte-ral sau,nmaoritar
net se reparti*ea*#( de statH
mo! provi*oriu( !e regul# la sfArşitul e2erciţiului financiar( pe urm#toarele
!estinaţii:
a4 !estinaţii prev#*ute o7ligatoriu !e lege: re*erve legale( acoperirea pier!erilor conta7ile !in anii prece!enţi(
v#rs#minte la 7ugetul statului( surse proprii !e finanţare aferente profitului re*ultat !in vAn*#ri !e active( respectiv
aferente facilit#ţilor fiscale la impo*itul
 pe profit8
 74 !estinaţii sta7ilite prin actul constitutiv al societ#ţii: re*erve statutare8
c4 !estinaţii hot#rAte !e a!unarea general# a acţionarilor sau asociaţilor: surse proprii !e finanţare( alte re*erve(
 participarea salariaţilor la profit( !ivi!en!e( capital social.

4/. Care sunt reducerile de pre! pe care le pot acorda %urnizorii pentru livrări #i încasări a%erente, precum #i modul de
realizare a opera!iunilor de această naturăH
*educerile comerciale ,m7rac# forma !e rabaturi, remize şi risturne. Rabaturile se primesc pentru !efecte !e calitate şi se
 practic# asupra preţului !e vAn*are( remizele se acor!# asupra preţului pentru vAn*#ri superioare volumului convenit sau
 po*iţia !e transport preferenţial# a cump#r#torului( iar risturnele sunt re!uceri !e preţ calculate asupra ansam7lului !e
operaţii efectuate cu acelaşi terţ ,n !ecursul unei perioa!e !eterminate.
*educerile %inanciare sunt su7 form# !e sconturi de decontare pentru achitarea !atoriilor ,nainte !e termenul normal !e
e2igi7ilitate.

43. Care sunt componentele actuale ale situa!iilor %inanciare anuale con%orm O9:; nr. .66<+5H
Persoanele +uri!ice care la !ata 7ilanţului !ep#şesc limitele a !ou# !intre urm#toarele trei criterii:
 total active 3.650.000 euro8
 cifr# !e afaceri net# B.300.000 euro8
 num#r me!iu !e salariaţi ,n cursul e2erciţiului financiar 50
 ,ntocmesc situaţii financiare anuale care cuprin!:
a4 Lilanţ prescurtat8
 74 Cont !e profit şi pier!ere8
c4 )ituaţia mo!ific#rilor capitalului propriu8
!4 )ituaţia flu2urilor !e tre*orerie8
e4 9ote e2plicative la situaţiile financiare anuale.
Persoanele +uri!ice care la !ata 7ilanţului nu !ep#şesc limitele a !ou# !intre criteriile !e m#rime specificate anterior
,ntocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprin!:
a4 Lilanţ8
 74 Cont !e profit şi pier!ere8
c4 9ote e2plicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

44. Arăta!i cum se vor e%ectua calculele #i înre-istrările conta&ile necesare pentru un import de materii prime
re%eritor la care se cunosc)
a valoarea materiilor prime +. dolari2
& c'eltuieli de transport0aprovizionare + dolari2
c tae vamale F16D2
d T?A în vamă F 15D2
a în ziua întocmirii declara!iei vamale de import se practică un curs valutar de ,5/ lei<dolar, iar la %inele
anului, de ,53 lei<dolar.
a4 ;chi*iţia materiilor prime la cursul !e la !ata tran*acţiei: $.000 !olari 2 3(16 lei!olar  B.1$0 lei:
30"  &0" B.1$0 lei
 74 Cheltuielile !e transport( la cursul !e la !ata tran*acţiei: $00 !olari 2 3(16 lei!olar  B1$ lei:
30"  &0" B1$ lei
c4 Ha2ele vamale: B.1$0 lei  B1$ lei4 2 "5'  ".306(% lei:
30"  5"$" ".306(% lei
!4 H<; pl#tit# ,n vam#: B.1$0 lei  B1$ lei  ".306(% lei4 2 "1'  ".103(5B lei:
&&$6  5"$" ".103(5B lei
e4 Fvaluarea !atoriei la cursul !e ,nchi!ere: $.$00 !olari 2 3(1B lei!olar  %.B3& lei( şi ,nregistrarea !iferenţei !e curs valutar:
3"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 31/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

%.B3& lei  B.1$0 lei  B1$ lei4  $$ lei:


665  &0" $$ lei
 
45. ;r#taţi cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii efectuate !e o societate comercial# ,n leg#tur# cu
un cre!it 7ancar pe termen !e $ ani( care se ram7ursea*# integral la sca!enţ#:
a4 o7ţinerea cre!itului ,n sum# !e "0.000 euro la un curs !e 3% leieuro8
 74 evaluarea la finele e2erciţiului a !atoriei ,n !evi*e( cursul valutar la 3" !ecem7rie fiin! !e 3%(% leieuro8
c4 evaluarea
leieuro8 la finele e2erciţiului urm#tor a !atoriei ,n !evi*e( cursul valutar la 3" !ecem7rie fiin! !e 3%(5
!4 la sca!enţ#( se ram7ursea*# cre!itul 7ancar la cursul valutar !e 31(" leieuro.
*ezolvare)
a4 -7ţinerea cre!itului la cursul !e la !ata tran*acţiei: "0.000 euro 2 3% leieuro  3%0.000 lei:
5"$&  "6$" 3%0.000 lei

 74 Fvaluarea la sfArşitul anului a !atoriei ,n !evi*e: "0.000 euro 2 3%(% leieuro  3%%.000 lei( şi ,nregistrarea !iferenţei
!e curs valutar: 3%%.000 lei  3%0.000 lei  %.000 lei:
665  "6$" %.000 lei
c4 Fvaluarea la sfArşitul anului urm#tor a !atoriei ,n !evi*e: "0.000 euro 2 3%(5 leieuro  3%5.000 lei( şi ,nregistrarea
!iferenţei !e curs valutar: 3%%.000 lei  3%5.000 lei  3.000 lei:
"6$"  B65 3.000 lei
!4 >am7ursarea cre!itului la sca!enţ# la cursul !e la !ata tran*acţiei: "0.000 euro 2 31( l leieuro  31".000 lei( şi
recunoaşterea !iferenţei !e curs valutar: 31".000 lei  3%5.000 lei  6.000 lei:
'  5"$& 31".000 lei
"6$" 3%5.000 lei
665 6.000 lei

5.  - societate comercial# efectuea*# şi ,nregistrea*# ,n conta7ilitate operaţiile economice care privesc:
a4 acor!area unui ,mprumut ,n lei ,n sum# !e "0.000 lei unei societ#ţi ,n capitalul c#reia se !eţine o participaţie.
,mprumutul este acor!at pe o perioa!# !e $ ani( cu !o7An!# !e $0'8
 74 !o7An!a pentru primul an8
c4 ram7ursarea la sca!enţ# a ,mprumutului şi ,ncasarea !o7An*ii aferente.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 ;cor!area ,mprumutului:
$6B"  5"$" "0.000 lei

 74 =o7An!a pentru primul an: "0.000 lei 2 $0'  $.000 lei:
$6B$  B63 $.000 lei

c4 =o7An!a pentru anul $: $.000 lei:


$6B$  B63 $.000 lei
!4 >am7ursarea ,mprumutului si ,ncasarea !o7An*ii:
5"$"  ' "&.000 lei
$6B" "0.000 lei
  $6B$ &.000 lei

51. ;r#taţi cum se ,nregistrea*# urm#toarele operaţii privin! pro!ucţia !e 7unuri şi valorificarea acestora:
a4 o7ţinerea !e pro!use finite la preţul stan!ar! !e $.000 lei8
 74 pro!usele finite se livrea*# clienţilor la preţul !e vAn*are !e $.&00 lei( H<; "1'8
a4 transportul pro!uselor se efectuea*# !e o unitate speciali*at#( iar tariful aferent se facturea*# clienţilor pentru suma !e
500 lei( H<; "1'8
 74 la finele lunii se calculea*# şi se ,nregistrea*# !iferenţele nefavora7ile ,ntre preţul !e ,nregistrare şi costul efectiv
al pro!uselor finite( ,n sum# !e "50 lei.
*ezolvare)
a4 -7ţinerea !e pro!use finite:
3&5  B"" $.000 lei
 74 ,nregistrarea preţului !e vAn*are:
&"""  ' $.%56 lei
B0" $.&00 lei
  &&$B &56 lei
c4 =esc#rcarea gestiunii pentru costul !e pro!ucţie:
B""  3&5 $.000 lei

3$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 32/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

!4 /actura privin! transportul pro!uselor:


&"""  ' 515 lei
B0% 500 lei
  &&$B 15 lei
e4 =iferenţele nefavora7ile aferente pro!uselor ieşite:
B""  3&% "50 lei

5+. ;r#taţi cum sefinite


a4 pro!use ,nregistrea*# urm#toarele
la preţul !e operaţii
,nregistrare ,n conta7ilitatea
!e ".$50 unei!esociet#ţi
lei( cu !iferenţe comerciale:!e $50 lei8
preţ nefavora7ile
 74 pro!usele finite o7ţinute se transfer# ,n maga*inul propriu !e pre*entare si !esfacere( un!e evi!enţa se con!uce
la preţul !e vAn*are cu am#nuntul( inclusiv H<;( care este !e &.500 lei8
a4 m#rfurile se vAn! ,n totalitate( !esc#rcAn!use şi gestiunea.
*ezolvare)
a4 -7ţinerea pro!uselor finite:
'  B"" <ariaţia stocurilor ".500 lei
3&5 Pro!use finite ".$50 lei
3&% =iferenţe !e preţ la pro!use $50 lei
 74 Hransferarea pro!uselor finite:
Calculul a!aosului comercial şi al H<; nee2igi7ile:
Preţ !e vAn*are cu am#nuntul inclusiv H<;  &.500 lei
Preţ cu
H<; am#nuntul &.500
nee2igi7il# &.500leilei 3.B%"(5
2 "00""1
lei3.B%"(5 lei
B"%(5 lei
;!aos comercial  &.500 lei ".$50 lei  B"%(5 lei  $50 lei  $.$%"(5 lei
3B" #rfuri  ' &.500 lei
3&5 Pro!use finite ".$50 lei
  3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri $.$%"(5 lei
  &&$% H<; nee2igi7il# B"%(5 lei
  3&% =iferenţe !e preţ la pro!use $50 lei
c4 <An*area m#rfurilor:
53"" Casa ,n lei  ' &.500 lei
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor 3.B%"(5 lei
  &&$B H<; colectat# B"%(5 lei
Ri !esc#rcarea gestiunii:
'
60B Cheltuieli 
privin! m#rfurile 3B" #rfuri ".500 lei &.500 lei
  3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri $.$%"(5 lei
  &&$% H<; nee2igi7il# B"%(5 lei

5.  ;r#taţi cum se ,nregistrea*# urm#toarele operaţii economice ,n 7a*a unui contract !e concesiune:
a4 primirea unei cl#!iri ,n concesiune( cunoscAn! valoarea conta7il# a acesteia( !e $00.000 lei8 amorti*are
anual#( !urata !e viaţ# util# 5 ani( amorti*are linear#8
a4 re!evenţa anual# !atorat# este !e 5.000 lei8
 74 cu acor!ul proprietarului se efectuea*#( cu o unitate speciali*at#( o mo!erni*are a cl#!irii ,n valoare !e 50.000 lei(
H<; "1'. o!erni*area este efectuat# cu 5 ani ,nainte !e e2pirarea contractului8
 74 pre!area c#tre proprietar a cl#!irii şi a mo!erni*#rii efectuate.
*ezolvare)
a4 Primirea  cl#!irii
$05 ,n concesiune:
 "6B ;lte ,mprumuturi şi !atorii asimilate $00.000 lei
Concesiuni( 7revete( licenţe( m#rci comerciale(
!repturi si active similare

=e7it %03% Lunuri pu7lice primite ,n a!ministrare( concesiune şi cu chirie $00.000 lei
;morti*area anual#: $00.000 lei  5 ani  &0.000 lei:
6%""  $%05 &0.000 lei
,nregistrarea amorti*#rii se repet# ,n fiecare !intre cei 5 ani.
 74 >e!evenţa anual# !atorat#:
"6B  &0& 5.000 lei
Ri la plat#:
&0& 5"$" 5.000 lei

c4 o!erni*area efectuat# !e o firm# speciali*at#:


'  &0& 51.500 lei
$"$ 50.000 lei

33

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 33/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  &&$6 1.500 lei

!4 ;morti*area mo!erni*#rii: 50.000 lei  5 ani  "0.000 lei:


6%"" $%"$ "0.000 lei
,nregistrarea se repet# ,n fiecare an.
e4 Hransmiterea investiţiei amorti*ate integral şi pre!area 7unului:
$%05  $05 $00.000 lei

  %03%
Cre!it $%"$  $"$
Lunuri pu7lice primite50.000 lei
,n a!ministrare( concesiune şi cu chirie $00.000 lei

5>.  )e ,nchiria*# o cl#!ire( operaţiune referitor la care se vor efectua ,nregistr#rile conta7ile pentru urm#toarele operaţii
economice:
a4 re!evenţa anual# curent# este !e 5.000 lei8
 74 primirea cl#!irii şi a mo!erni*#rii efectuate !e c#tre chiriaş şi amorti*ate integral( ,n valoare !e 50.000 lei.
*ezolvare)
a4 >e!evenţa anual#:
&""" Clienţi  B06 <enituri !in re!evenţe( locaţii !e gestiune si chirii 5.000 lei

Ri la ,ncasare:
  5"$"cl#!irii
 74 Preluarea Conturisi la 7#nci ,n leiamorti*ate:
a investiţiei  &""" Clienţi 5.000 lei
$"$ Construcţii  $%"$ ;morti*area construcţiilor 50.000 lei
56.  ;r#taţi cum se ,nregistrea*# urm#toarele operaţii ,n conta7ilitatea unei firme prestatoare !e servicii:
a4 se e2ecut# lucr#ri ,n favoarea terţilor la tariful facturat !e 50.000 lei( H<; "1'8
 74 50' !in valoarea facturat# se !econtea*# cu fil# CFC8
c4 30' !in valoarea facturat# se !econtea*# cu un efect comercial onorat la sca!enţ#8
!4 $0' !in valoarea facturat# se !econtea*# cu numerar ,ncasat ,nainte !e !ata sta7ilit# pentru !econtare( cu scont
acor!at !e 5'.
*ezolvare)
a4 ucr#ri ,n favoarea terţilor:
&""" Clienţi  ' 51.500 lei
B0& <enituri !in lucr#ri e2ecutate şi servicii prestate 50.000 lei
&&$B H<;
 74 =econtarea cu fil# cec: 50' 2 51.500 lei  $1.B50 lei: colectat# 1.500 lei
5""$ Cecuri !e ,ncasat  &""" Clienţi $1.B50 lei

c4 =econtarea cu un efect comercial onorat la sca!enţ#: 30' 2 51.500 lei  "B.%50 lei:
&"3 Ffecte !e primit !e la clienţi  &""" Clienţi "B.%50 lei
!4 =econtarea cu numerar: $0' 2 51.500 lei  "".100 lei:
)cont  5' 2 "".100 lei  515 lei
H<; aferent# scontului: 515 lei 2 "1'  ""3(05 lei
'  &""" Clienţi "".100 lei
66B Cheltuieli privin! sconturile acor!ate 515 lei
&&$B H<; colectat# ""3(05 lei
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ""."1"(15 lei

5/. - societate comercial# particip# cu 5"' la constituirea capitalului social al unei entit#ţi afiliate( ,n acest scop se
efectuea*# si se ,nregistrea*# urm#toarele operaţii:
a4 se su7scriu şi se pl#tesc prin virament l .000 !e acţiuni care au valoarea nominal# !e 50 lei şi valoarea !e emisiune
!e 60 lei8
 74 unitatea emitent# ,i acor!# !ivi!en!e !e 50' pentru primul an( !up# care r#scump#r# 300 !e acţiuni la preţul !e
6$ lei şi alte $00 !e acţiuni la preţul !e &1 lei.
;r#taţi cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţii.
*ezolvare)
a4 )u7scrierea acţiunilor: ".000 acţiuni 2 60 lei  60.000 lei:
$6" ;cţiuni !eţinute la entit#ţile afiliate  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 60.000 lei

 74 =ivi!en!e: 50' 2 ".000 acţiuni 2 50 lei  $5.000 lei:


&6" =e7itori !iverşi  B6" <enituri !in acţiuni !eţinute la entit#ţile afiliate $5.000 lei
c4 <An*area a 300 acţiuni 300 acţiuni 2 6$ lei  "%.600 lei4:
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  B6&" <enituri !in imo7ili*#ri financiare ce!ate "%.600 lei

3&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 34/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Ri pentru costul !e achi*iţie: 300 acţiuni 2 60 lei  "%.000 lei:


66&"  $6" ;cţiuni !eţinute la entit#ţile afiliate "%.000 lei
Cheltuieli privin! imo7ili*#rile financiare ce!ate
!4 <An*area a $00 acţiuni $00 acţiuni 2 &1 lei  1.%00 lei4:
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  B6&" <enituri !in imo7ili*#ri financiare ce!ate 1.%00 lei

Ri pentru costul !e achi*iţie: $00 acţiuni 2 60 lei  "$.000 lei:

66&"
Cheltuieli  $6"
privin! ;cţiuni !eţinute
imo7ili*#rile la entit#ţile
financiare ce!ate afiliate "$.000 lei

53. ;r#taţi cum se ,nregistrea*# operaţiile economice !e mai +os ,n conta7ilitatea unei unit#ţi pro!uc#toare !e 7unuri:
a4 se achi*iţionea*# am7ala+e ,n valoare !e 600 lei( H<; "1'8
 74 ulterior( am7ala+ele se e2pe!ia*# integral c#tre terţi( cu pro!use finite evaluate la preţul !e vAn*are total !e 5.000 lei(
H<; "1'8
c4 !e la unitatea terţ# se reprimesc( ,n sistemul restituirii !irecte( am7ala+e goale ,n valoare !e &00 lei( !iferenţa !e
$00 lei repre*entAn! am7ala+e care nu se mai restituie !e c#tre client.
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia !e am7ala+e:
'  &0" /urni*ori B"& lei
3%" ;m7ala+e 600 lei

 74 &&$6 H<;pro!uselor


<An*area !e!ucti7il#finite şi a am7ala+elor ,n sistem !e restituire:
""& lei
&""" Clienţi  ' 6.550 lei
B0" <enituri !in vAn*area pro!uselor finite 5.000 lei
&&$B H<; colectat# 150 lei
&"1 Clienţi  cre!itori 600 lei
c4 Primirea am7ala+elor goale:
&"1 Clienţi T cre!itori  &""" Clienţi &00 lei
!4 ;m7ala+ele nerestituite repre*int# o vAn*are pentru care se ,ntocmeşte o factur# suplimentar#:
&"1 Clienţi T cre!itori  B0% <enituri !in activit#ţi !iverse $00 lei

H<;aferent#: $00 lei 2 "1'  3% lei:


&""" gestiunii
Ri !esc#rcarea Clienţi pentru am7ala+ele
 reţinute: &&$B H<; colectat# 3% lei

60% Cheltuieli privin! am7ala+ele  3%" ;m7ala+e $00 lei

54.  - unitate cu profil comercial efectuea*# şi ,nregistrea*# operaţiile economice care se pre*int# ,n continuare:
a4 se achi*iţionea*# m#rfuri care se reflect# ,n conta7ilitate la costul !e achi*iţie !e 5.000 lei( ,nsoţite !e am7ala+e ,n
valoare !e 600 lei( care circul# ,n regim !e restituire !irect#. H<; este !e "1'.
 74 am7ala+ele primite anterior( !up# golirea !e conţinut( au urm#toarele !estinaţii:
 am7ala+e ,n valoare !e &00 lei se restituie furni*orului !e la care au fost primite8
 am7ala+e evaluate la "00 lei sunt !egra!ate8
 am7ala+e ,n sum# !e "00 lei se reţin pentru nevoi proprii.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiuniV
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia !e am7ala+e şi m#rfuri care circul# ,n sistem !e restituire:
'  &0" /urni*ori 6.550 lei
3B" #rfuri 5.000 lei
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 150 lei
  &01 /urni*ori  !e7itori 600 lei
 74 >estituirea am7ala+elor c#tre furni*or:
&0" /urni*ori  &01 /urni*ori T !e7itori &00 lei

c4 ;m7ala+e nerestituite !egra!ate:


60% Cheltuieli privin! am7ala+ele  &01 /urni*ori T !e7itori "00 lei
Ri
H<;: "00 2 "1'  "1 lei:
&&$6 reţinute
!4 ;m7ala+ele H<; !e!ucti7il# 
pentru nevoi proprii: &0" /urni*ori "1 lei
3%" ;m7ala+e  &01 /urni*ori T !e7itori "00 lei
Ri

35

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 35/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 H<;: "00 2 "1'  "1 lei:


&&$6 H<;!e!ucti7il#  &0" /urni*ori "1 lei

55.   )e emit o7ligaţiuni ,n ve!erea o7ţinerii unui ,mprumut referitor la care se cunosc urm#toarele elemente:
 num#rul o7ligaţiunilor emise $0.000 7uc.8
 valoarea nominal# a unei o7ligaţiuni "0 lei8

emisiune a unei
 valoarea !e ram7ursare o7ligaţiuni
a unei o7ligaţiuni 1(6 lei8
"0(5
 rata anual# a !o7An*ii "0'8
 termenul !e ram7ursare a ,mprumutului l 0 ani8
 primele !e ram7ursare a ,mprumutului se amorti*ea*# pe !urata ,mprumutului.
)# se ,nregistre*e ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii:
a4 o7ligaţiunile emise şi vAn!ute8
 74 !o7An!a aferent#8
c4 amorti*area primelor !e ram7ursare a o7ligaţiunilor8
!4 ram7ursarea la sca!enţ# a ,mprumutului.
*ezolvare)
a4 Fmiterea o7ligaţiunilor:
'  "6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaţiuni $"0.000 lei

&6" =e7itori !iverşi $0.000 o7ligaţiuni 2 "0(5 lei4 "1$.000 lei


  $0.000 o7ligaţiuni 2 1(6 lei4
"61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaţiunilor "%.000 lei
Ri ,ncasarea:
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &6" =e7itori !iverşi "1$.000 lei
 74 =o7An!a anual#: $0.000 o7ligaţiuni 2 "0 lei 2 "0'  $0.000 lei:
  666 Cheltuieli privin! !o7An*ile  "6%" $0.000 lei
  =o7An*i aferente ,mprumuturilor !in emisiuni !e o7ligaţiuni
c4 ;morti*area primelor pe !urata ,mprumutului: "%.000 lei "0 ani  ".%00 lei:
6%6%  "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaţiunilor ".%00 lei
Cheltuieli financiare privin! amorti*area primelor !e ram7ursare a o7ligaţiunilor 

!4 >am7ursarea ,mprumutului
"6" ,mprumuturi la sca!enţ#:
!in emisiuni !e o7ligaţiuni  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei$"0.000 lei

1. ,n leg#tur# cu o7ligaţiunile emise anterior ,n ve!erea o7ţinerii unui ,mprumut se cunosc urm#toarele elemente:
 num#rul o7ligaţiunilor emise $0.000 7uc.8
 valoarea nominal# a unei o7ligaţiuni "0 lei8
 valoarea !e emisiune a unei o7ligaţiuni 1(6 lei8
 valoarea !e ram7ursare a unei o7ligaţiuni "0(5 lei8
 rata anual# a !o7An*ii "0'8
 termenul !e ram7ursare a ,mprumutului "0 ani8
 primele !e ram7ursare a ,mprumutului se amorti*ea*# pe !urata ,mprumutului.
)# se ,nregistre*e ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii:
a4 cu trei ani ,nainte !e sca!enţ# se r#scump#r# 3.000 !e o7ligaţiuni la costul !e achi*iţie !e "0(B5

 74 leio7ligaţiune şi alte


o7ligaţiunile totale $.000 !e se
r#scump#rate o7ligaţiuni
anulea*#.la costul !e achi*iţie !e "0(" leio7ligaţiune.
*ezolvare)
a4 >#scump#rarea o7ligaţiunilor cu preţul !e r#scump#rare !e 3.000 o7ligaţiuni 2 "0(B5 lei  3$.$50 lei:
505 -7ligaţiuni emise şi r#scump#rat  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 3$.$50 lei
 74 ;nularea:
'  505 -7ligaţiuni emise şi r#scump#rate 3$.$50 lei
"6" ,mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaţiuni 3".500 lei
  3.000 o7ligaţiuni 2 "0(5 iei4
66% ;lte cheltuieli financiare B50 lei

c4 >#scump#rarea o7ligaţiunilor cu preţul !e r#scump#rare !e $.000 o7ligaţiuni 2 "0(" lei  $0.$00 lei:
505 -7ligaţiuni emise şi r#scump#rate  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $0.$00 lei
!4 ;nularea:"6" împrumuturi !in emisiuni !e o7ligaţiuni ' $".000 lei
$.000 o7ligaţiuni 2 "0(5 lei4
505 -7ligaţiuni emise şi r#scump#rate $0.$00 lei

36

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 36/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  B6% ;lte venituri financiare %00 lei

11. )# se reflecte ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii economice:


a4 potrivit facturii fiscale( se acor!# un avans furni*orului !e materii prime ,n valoare !e "0.000 lei( H<; "1'8
 74 se aprovi*ionea*# materii prime cunoscAn!: preţul facturat !e furni*or "00.000 lei( ra7at acor!at !e
furni*or pentru !efecte !e calitate l .000 lei( remi*# !e $' acor!at# !e furni*or pentru vAn*#ri ce !ep#şesc
&0.000 lei( H<; "1'8

c4 pentru !econtarea contravalorii stocurilor achi*iţionate se !eschi!e un acre!itiv !in care se efectuea*# plata.
*ezolvare)
a4 ;cor!area avansului:
'  &0" /urni*ori "".100 lei
&01" /urni*ori  !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor "0.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# ".100 lei

Ri plata:
&0" /urni*ori  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "".100
 74 /actura:
 Preţ !e cump#rare "00.000 lei
 >a7at ".000 lei
 11.000 lei
 9et
 >emi*# $' 2 11.000 lei4
comercial 1B.0$0 lei l .1%0 lei
 H<;"1' 2 1B.0$0 lei4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"%.&33(% lei
 Hotal factur# ""5.&53(% lei
'  &0" /urni*ori ""5.&53.% lei
30" aterii prime 1B.0$0 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# "%.&33(% lei
c4 =eschi!erea acre!itivului pentru !iferenţ#: ""5.&53(% lei "".100 lei  "03.553(% lei:
5%" <iramente interne  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "03.553(% lei
Ri:
5&"" ;cre!itive ,n lei  5%" <iramente interne "03.553(% lei

!4 Plata !iferenţei:

&0" /urni*ori  ' ""5.&53.% lei


&01" /urni*ori  !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor "0.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# ".100 lei
5&"" ;cre!itive ,n lei "03.553(% lei

1+. )# se ,nregistre*e ,n conta7ilitate operaţiile economice care privesc:


a4 v#rsarea aporturilor su7scrise ,n ve!erea ma+or#rii capitalului social constAn! ,ntrun utila+ şi o construcţie
neterminat#( evaluate la 30.000 lei si respectiv $B0.000 lei8
 74 finali*area ,n regie proprie a construcţiei( pAn# la recepţia acesteia fiin! imo7ili*ate cheltuieli ,nsumAn! ,nc# 3$0.000
lei8
c4 !uratele normale !e utili*are pentru cele !ou# categorii !e imo7ili*#ri sunt !e "0 ani pentru utila+ şi !e 50 !e
ani pentru cl#!ire( iar regimul !e amorti*are utili*at este cel linear se vor conta7ili*a numai operaţiile aferente

*ezolvare) primului an !e utili*are4.
a4 Fli7erarea aporturilor:
'  &56 300.000 lei
$"3" 30.000 lei
$3" $B0.000 lei
Ri:
"0""  "0"$ 300.000 lei
 74 /inali*area construcţiei:
$3"  B$$ 3$0.000 lei
Ri recepţia la cost: $B0.000 lei  3$0.000 lei  510.000 lei:
$"$  $3" 510.000 lei
c4 ;morti*area utila+ului: 30.000 lei  "0 ani  3.000 lei:
6%"" cl#!irii: 510.000 lei  50 ani  "".%00$%"3
!4 ;morti*area lei: 3.000 lei
6%""  $%"$ "".%00 lei

3B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 37/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

1 . )# se ,nregistre*e ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii economice efectuate !e un agent economic:


a4 se reali*ea*# ,n regie proprie o lucrare !e ,mpre+muire a terenului propriu( a c#rei valoare este !e $0.000 lei8
 74 investiţia reali*at# se amorti*ea*# linear ,ntro perioa!# !e 5 ani( conta7ili*An!use numai amorti*area
aferent# primului an8
c4 !up# un an !e la reali*area investiţiei terenul este vAn!ut la preţul total !e "30.000 lei( H<; "1'. <aloarea sa
conta7il# este !e B0.000 lei.
*ezolvare)
a4 ucrarea !e ,mpre+muire reali*at#
$""$  ,n regim propriu:
B$$ $0.000 lei
 74 ;morti*area anual#: $0.000 lei  5 ani  &.000 lei:
6%""  $%"" &.000 lei
c4 ,nregistrarea preţului !e vAn*are:
&6"  ' "5&.B00 lei
B5%3 "30.000 lei
  &&$B $&.B00 lei
!4 )coaterea !in evi!enţ# a terenului:
65%3  $""" Herenuri B0.000 lei
  e4 )coaterea !in evi!enţ# a amena+#rii:
'  $""$ $0.000 lei
$%"" &.000 lei
65%3 "6.000 lei
1>. )e achi*iţionea*# cu plata ,n rate o linie !e fa7ricaţie referitor la care se cunosc urm#toarele:
a4 valoarea imo7ili*#rii achi*iţionate este !e %00.000 lei( iar avansul pl#tit !e ,ntreprin!ere este !e "0'( H<; "1'8
 74 plata se face ,n "0 rate anuale egale( !o7An!a total# !atorat# fiin! !e B0.000 lei( iar !o7An!a aferent# primei rate este
!e B.000 lei se vor conta7ili*a numai operaţiile aferente primului an4.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 /actura:
;vans  %00.000 lei 2 "0'  %0.000 lei
H<; !e!ucti7il#  %00.000 lei 2 "1'  "5$.000 lei
'  &0& ".0$$.000 lei
$"3" %00.000 lei
    &&$6&B" "5$.000leilei
B0.000
  74 ;vansul:
&0&  5"$" %0.000 lei
  c4 >ata ": 15$.000 lei  %0.000 lei4 "0 rate  %B.$00 lei:
&0&  5"$" %B.$00 lei
  !4 =o7An!a:
666  &B" B.000 lei

16. ;r#taţi cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii privin! casarea unei imo7ili*#ri corporale:
a4 se casea*# un mi+loc !e transport complet amorti*at a c#rui valoare conta7il# este !e "60.000 lei8
 74 operaţia !e casare !e*mem7rarea4 este efectuat# !e o firm# speciali*at#( care( pentru serviciul prestat( emite o factur#
,n valoare !e 6.000 lei( H<; "1'8
c4
!4 pentru !econtarea
ca urmare o7ligaţieiactivului(
a !e*mem7r#rii faţ# !e firma speciali*at#materiale
se recuperea*# ,ntreprin!erea emite
au2iliare şi un efect!ecomercial(
piese care este acceptat8
schim7 repre*entAn! 5' şi
respectiv "0' !in valoarea !e intrare a imo7ili*#rii8
e4 piesele !e schim7 sunt utili*ate integral pentru repararea prin efort propriu a unui alt mi+loc !e transport.
*ezolvare)
a4 Casarea mi+locului !e transport complet amorti*at:
$%"3  $"33 "60.000 lei
 74 =e*mem7rarea efectuat# !e o firm# speciali*at#:
'  &0" B."&0 lei
6$% 6.000 lei
&&$6 "."&0 lei
c4 Fmiterea efectului:
&0"  &03 B."&0 lei
!4 >ecuperarea !e!e
 piese materiale
schim7:au2iliare:
"60.000"60.000 lei2 "6.000
lei 2 "0' 5'  %.000
lei: lei( şi
'  B5%% $&.000 lei
30$" %.000 lei

3%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 38/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

30$& "6.000 lei


e4 Consumul pieselor !e schim7:
60$&  30$& "6.000 lei

1/. ;r#taţi cum ,nregistrea*# ,n conta7ilitate o societate comercial# urm#toarele operaţii economice:
a4 se casea*# un calculator electronic integral amorti*at a c#rui valoare conta7il# este !e "5.000 lei8
 74 se primeşte cu titlu gratuit un alt calculator( evaluat la $0.000 lei( a c#rui !urat# normal# !e utili*are este !e & ani(

regimul !e amorti*are
c4 ,ntreprin!erea utili*at
,nregistrea*# fiin! cel linear8
amorti*area aferent# primului an !e utili*are a noului calculator( !up# care( !in cau*a
unui incen!iu( se conta7ili*ea*# scoaterea acestuia !in evi!enţ#.
*ezolvare)
a4 Casarea unui calculator complet amorti*at:
$%"3  $"3" "5.000 lei
 74 Primirea calculatorului cu titlu gratuit:
$"3"  &B53 $0.000 lei
c4 ;morti*area anual#: $0.000 lei  & ani  5.000 leian:
6%""  $%"3 5.000 lei
Ri transferul su7venţiei:
&B53 =onaţii pentru investiţii  B5%$ <enituri !in !onaţii primite 5.000 lei
!4 )coaterea calculatorului !in evi!enţ# !in cau*a incen!iului:
'
$%"3  $"3" $0.000
5.000 lei
  6B" "5.000 lei
Ri transferul su7venţiei pentru sol!:
&B53 =onaţii pentru investiţii  B5%$ <enituri !in !onaţii primite "5.000 lei

13. ;r#taţi cum se vor ,nregistra ,n conta7ilitatea unei societ#ţi comerciale urm#toarele operaţii economice privin! ieşirea !in
gestiune a unor imo7ili*#ri corporale:
a4 un aparat !e m#sur# şi control constatat lips# la inventariere( ,n valoare !e 30.000 lei şi amorti*at $0'( este scos !in
evi!enţ#( cunoscAn!use c# activul respectiv este imputat unui salariat al unit#ţii la nivelul valorii conta7ile nete( H<;
"1'( cu reţinerea !in salariu a
!e7itului8
 74 se transmite unui terţ( cu titlu gratuit( un utila+ a c#rui valoare conta7il# este !e &0.000 lei( amorti*at 10'.
*ezolvare)
a4 ipsa la inventar a aparatului !e m#sur# parţial amorti*at: $0' 2 30.000 lei  6.000 lei:
'  $"3" 30.000 lei
$%"3 Fchipamente   6.000 lei
65%3 $&.000 lei
 
 74 Imputarea aparatului la valoarea net# !e $&.000 lei:
&$%$  ' $%.560 lei
B5%" $&.000 lei
  &&$B &.560 lei
Ri:
&$"  &$%$ $%.560 lei
c4 =onaţia unui utila+ parţial amorti*at: 10' 2 &0.000 lei  36.000 lei:
'
$%"3  $"3" &0.000
36.000 lei
lei
65%$ &.000 lei
=ac# sa !ep#şit cota a!mis# pentru !onaţii se va ,nregistra şi H<;( pe 7a*a formulei:
635 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e şi v#rs#minte asimilate  &&$B H<;colectat#

14. )e reali*ea*# ,n antrepri*# o construcţie referitor la care se cunosc urm#toarele elemente:


a4 avansul acor!at antreprenorului 10.000 lei8
 74 e2ecuţia construcţiei se !esf#şoar# pe parcursul a !ou# perioa!e !e gestiune( costul total al lucr#rilor facturate !e
antreprenor este !e B00.000 lei( e2clusiv H<;( valoarea lucr#rilor facturate la sfArşitul primei perioa!e !e
gestiune fiin! !e 300.000 lei( H<; "1'8
c4 !econtarea sumelor !atorate antreprenorului se reali*ea*# prin virament integral !up# finali*area şi recepţia
construcţiei.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 ;vansul acor!at antreprenorului:
'  5"$" "0B."00 lei

31

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 39/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

$3$ 10.000 lei


  &&$6 "B."00 lei
 74 <aloarea lucr#rilor facturate la sfArşitul primei perioa!e:
'  &0& 35B.000 lei
$3" 300.000 lei
&&$6 5B.000 lei
c4 <aloarea lucr#rilor facturate la sfArşitul celei !ea !oua perioa!e:

'
$3"  &0& &B6.000 lei
&00.000
  &&$6 B6.000 lei

!4 >ecepţia la cost total: 300.000 lei  &00.000 lei  B00.000 lei:


 $3" B00.000 lei
e4 Plata furni*orului( cu reţinerea avansului:
=atoria total#  35B.000 lei  &B6.000 lei  %33.000 lei
&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  ' %33.000 lei
$3$ ;vansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale 10.000 lei
  &&$6 H<; !e!ucti7il# "B."00 lei
  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei B$5.100 lei
15. ;r#taţi cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate achi*iţia unui autoturism !in import referitor la care se cunosc urm#toarele
elemente:
a4 preţul !e achi*iţie "0.000 euro( cursul !e schim7 la !ata achi*iţiei 35 leieuro8
a4 ta2e vamale "0' şi H<; "1'8
 74 transportul pe parcurs intern este efectuat !e o unitate speciali*at# care emite factur# pentru suma !e ".000 lei( H<;
"1'.
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia autoturismului: "0.000 euro 2 35 leieuro  350.000 lei: $"3"  &0& 350.000 lei
 74 Ha2a vamal#: "0.000 euro 2 "0' 2 35 leieuro  35.000 lei:
  $"3"  &&6 35.000 lei
Fchipamente tehnologice ;lte impo*ite( ta2e şi v#rs#minte asimilate
 maşini( utila+e şi instalaţii !e lucru4
c4 H<;: 350.000 lei  35.000 lei4 2 "1'  B3."50 lei:
&&$6 H<; !e!ucti7il#  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei B3."50 lei
!4 Hransportul
' intern efectuat !e o firm#
 speciali*at#:&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri "".100 lei
$"3" "0.000 lei
  &&$6 ".100 lei

11. )e recepţionea*# şi se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate materii prime referitor la care se cunosc:


a4 cantitate livrat# &.000 Sg la preţ !e 5 leiSg( cantitate recepţionat# 3.&00 Sg( lips# 600 Sg( !in care 500 Sg se
imput# c#r#uşului şi "00 Sg( !elegatului unit#ţii( H<; "1'8
 74 preţul !e evi!enţ# este presta7ilit ,n sum# !e 5 leiSg( iar contra valoarea transportului( conform facturii
terţului( este ,n sum# !e ".000 lei( H<; "1'.
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia:
Cantitate recepţionat#: 3.&00 Sg 2 5 leiSg  "B.000 lei ips#: 600 Sg 2 5 leiSg  3.000 lei
'
30"  &0"
/urni*ori $3.%00 lei
$0.000 lei
&&$6 3.%00 lei
 74 =esc#rcarea gestiunii pentru lips#:
60"  30" 3.000 lei
c4 Imputarea lipsei c#r#uşului: 500 Sg 2 5 leiSg  $.500 lei:
&6"  ' $.1B5 lei
B5%" $.500 lei
  &&$B &B5 lei
H<; colectat#
!4 Imputarea lipsei !elegatului: "00 Sg 2 5 leiSg  500 lei:
&$%$ ;lte creanţe ,n leg#tur# cu personalul  ' 515 lei
B5%" 500 lei
 e4 Hransportul ,n ca*ul ,n care evi!enţa&&$B
este ţinut# la preţ presta7ilit: 15 lei
'  &0" /urni*ori "."10 lei
30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale ".000 lei

&0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 40/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  &&$6 H<;!e!ucti7il# "10 lei

111. ;r#taţi cum se vor ,nregistra urm#toarele operaţii economice ,n conta7ilitatea unei ,ntreprin!eri care utili*ea*#
varianta meto!ei inventarului permanent şi a preţului stan!ar!:
a4 aprovi*ionarea cu materiale consuma7ile referitor la care se cunosc: preţul unitar stan!ar! "0 leiSg( preţul unitar !e
facturare "" leiSg( cantitatea aprovi*ionat# B00 Sg( H<; facturat# "1'8
 74 cheltuieli !e transport facturate !e o firm# speciali*at# %00 lei( H<; "1'8

c4 =iferenţele
materiale lansate ,n consum
!e preţ ,n valoare !e 3.000
sunt nefavora7ile( lei( precum
,n valoare şi pre!ate cu titlu gratuit( ,n valoare !e ".500 lei.
!e 1'.
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia:
/actura:
? Preţ !e cump#rare: B00 Sg 2 " " leiSg B.B00 lei
 H<; "1' 2 B.B00 lei4 ".&63 lei
 Hotal factur# 1."63 lei
Cost stan!ar!  B00 Sg 2 "0 leiSg  B.000 lei
'  &0" /urni*ori 1."63 lei
30$ ateriale consuma7ile B.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# ".&63 lei
30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale B00 lei
 74 Cheltuieli !e transport facturate !e o firm# speciali*at#:
'  &0" /urni*ori 15$ lei
30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale %00 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# "5$ lei

c4 ateriale consumate şi !iferenţe !e preţ nefavora7ile: 3.000 lei 2 1'  $B0 lei:
60% Cheltuieli privin! am7ala+ele  ' 3.$B0 lei
30$ ateriale consuma7ile 3.000 lei
30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale $B0 lei
!4 =onaţii şi !iferenţe !e preţ nefavora7ile: ".500 lei 2 1' "35 lei:
65%$ =onaţii acor!ate  ' ".635 lei
30$ ateriale consuma7ile ".500 lei
30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale "35 lei
=ac# sa !ep#şit cota a!mis# pentru !onaţii se va ,nregistra şi H<; pe 7a*a formulei:

635 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e şi v#rs#minte asimilate  &&$B H<; colectat#

11+. Gtili*An!use meto!a inventarului permanent şi preţul presta7ilit ca preţ !e evi!enţ#( s# se ,nregistre*e operaţiile:
a4 aprovi*ionarea cu echipament !e lucru( cunoscAn!: preţul facturat !e furni*or !e $0.000 lei( preţul stan!ar! !e $".000
lei şi H<; !e "1'8
 74 echipamentul este !istri7uit integral salariaţilor( care suport# 50' !in costuri( ,nregistrAn!use toto!at# şi reparti*area
!iferenţelor !e preţ aferente.
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia:
/actura:

? Preţ
H<;!e cump#rare
"1' 2 $0.000 lei4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $0.000
3.%00 lei
lei
 Hotal factur# $3.%00 lei
Costul stan!ar!  $".000 lei
  '  &0" /urni*ori $3.%00 lei
303 ateriale !e natura o7iectelor !e inventar $0.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3.%00 lei
Ri !iferenţele !e preţ:
303  30% ".000 lei
ateriale !e natura =iferenţe !e preţ
o7iectelor !e inventar la materii prime
şi materiale
 74 =istri7uirea echipamentului !e lucru salariaţilor( care suport# 50'
!in costuri:
'  303 ateriale !e natura o7iectelor !e inventar $".000 lei
603 "0.000 lei
Cheltuieli privin! materialele !e natura o7iectelor !e inventar 

&"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 41/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

&$%$ ;lte creanţe ,n leg#tur# cu personalul "0.000 lei


  30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale ".000 lei

11. ;provi*ionarea cu materii prime oca*ionea*# efectuarea şi ,nregistrarea operaţiilor:


a4 avans ,n valoare !e $0.000 lei( inclusiv H<;( pl#tit prin virament furni*orului8
 74 materii prime recepţionate( pentru care nu sa primit factura( evaluate la 50.000 lei( H<; "1'8
c4 conform facturii primite ulterior( valoarea materiilor prime recepţionate este !e 5".000 lei( H<; "1'. -7ligaţia

Cumfaţ#se!e furni*or se ,n
,nregistrea*# !econtea*# ,n mo!
conta7ilitate o7işnuit.
aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 ;cor!area avansului:
'  5"$" Conturi curente la 7#nci $0.000 lei
&01" "6.%0B lei
/urni*ori T !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor 
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 3."13 lei
 74 ateriile prime recepţionate pentru care nu sa primit factura:
  '  &0% /urni*ori  facturi nesosite 51.500 lei
30" aterii prime 50.000 lei
&&$% H<; nee2igi7il# 1.500 lei
c4 a primirea facturii:
&&$6 H<; !e!ucti7il#  &&$% H<; nee2igi7il# 1.500 lei
Ri:
&0% /urni*ori  facturi nesosite  &0" /urni*ori 51.500 lei
Ri:
'  &0" /urni*ori "."10 lei
30" aterii prime ".000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# "10 lei
!4 Plata furni*orului( cu reţinerea avansului:
&0" /urni*ori  ' 60.610 lei
&01" "6.%0B lei
/urni*ori  !e7itori pentru cump#r#ri
!e 7unuri !e natura stocurilor 
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 3."13
5"$" Conturi lei ,n lei
la 7#nci &0.610 lei

11>.  Cum se vor ,nregistra ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii economice:


a4 reparaţia a cinci )=<uri( efectuat# !e o firm# speciali*at#( al c#rei cost facturat este !e B00 lei7ucat#( H<; "1'8
 74 trimiterea !e matriţe la terţi pentru a fi prelucrate( ,n valoare !e 5.000 lei( costul facturat al prelucr#rii
repre*entAn! $0' !in valoarea matriţelor( H<; "1'.
*ezolvare)
a4 >eparaţia )=<urilor efectuat# !e o firm# speciali*at#: 5 7uc. X B00 lei7uc.  3.500 lei:
'  &0" &."65 lei
6"" /urni*ori 3.500 lei
&&$6 665 lei
 74 Hrimiterea matriţelor la terţi spre a fi prelucrate:
35"
c4 Costul prelucr#rii: $0' 2 5.000 lei ".000 lei: 303 5.000 lei
'  &0" "."10 lei
303 ".000 lei
&&$6 "10 lei
)i: 303  35" 5.000 lei

116. Cum se vor ,nregistra urm#toarele operaţii economice ,n conta7ilitatea unei ,ntreprin!eri pro!uctive:
a4 la ,nceputul e2erciţiului se continu# procesul !e fa7ricaţie pentru pro!ucţia ,n curs !e e2ecuţie evaluat# la 60.000
lei8
 74 se o7ţin 5.000 7uc#ţi !e pro!use finite( evaluate la preţul stan!ar! unitar !e $0 lei7ucat#( costul efectiv fiin! !e
$$ lei7ucat#8
c4 se vAn! pro!use finite la preţul !e vAn*are total !e 10.000 lei( H<; "1'. Preţul !e ,nregistrare al pro!ucţiei

*ezolvare)vAn!ute este !e B5.000 lei( iar coeficientul !e reparti*are a !iferenţelor !e preţ este !e 6'.
a4 Pro!ucţia ,n curs !e e2ecuţie la ,nceputul lunii:
B"" <ariaţia stocurilor  33" Pro!use ,n curs !e e2ecuţie 60.000 lei

&$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 42/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 74 Pro!usele finite o7ţinute la preţ presta7ilit: 5.000 7uc. 2 $0 lei7uc.  "00.000 lei:
3&5 Pro!use finite  B"" <ariaţia stocurilor "00.000 lei
Costul efectiv este !e 5.000 7uc. 2 $$ lei7uc.  ""0.000 lei( iar !iferenţele !e preţ nefavora7ile sunt !e
"0.000 lei:

  3&% =iferenţe !e preţ la pro!use  B"" <ariaţia stocurilor "0.000 lei


c4 Preţul !e vAn*are:

&"""B0"
Clienţi  !in vAn*area
<enituri ' pro!uselor finite 10.000 lei "0B."00 lei
  &&$B H<; colectat# "B."00 lei
!4 =esc#rcarea gestiunii cu costul stan!ar!:
  B"" <ariaţia stocurilor  3&5 Pro!use finite B5.000 lei
  e4 =iferenţe !e preţ: B5.000 2 6'  &.500 lei:
  B"" <ariaţia stocurilor  3&% =iferenţe !e preţ la pro!use &.500 lei

11/. ;r#taţi cum se vor ,nregistra ,n conta7ilitate operaţiile economice !e mai +os:
a4 se acor!# pro!use finite propriilor salariaţi( la preţul !e ,nregistrare total !e &0.000 lei( pro!usele ,n cau*# nefiin!
scutite !e H<;8
 74 pentru pro!usele acor!ate se !atorea*# !e c#tre salariaţi un impo*it !e "6'( iar contri7uţiile acestora la fon!ul !e şoma+ şi
fon!ul pentru asigur#ri sociale !e s#n#tate sunt !e 0(5' şi respectiv 5(5'.
*ezolvare)
a4 ;cor!area pro!uselor finite propriilor salariaţi:
&$" Personal  salarii !atorate  3&5 Pro!use finite &0.000 lei
Ri H<;:
635 Cheltuieli cu alte impo*ite( ta2e si v#rs#minte asimilate  &&$B H<; colectat# B.600 lei
 74 >eţinerile !in salarii:
Contri7uţia la fon!ul !e şoma+  &0.000 lei 2 0(5'  $00 lei
Contri7uţia la asigur#rile sociale !e s#n#tate  &0.000 lei 2 5(5'  $.$00 lei
Impo*itul pe profit  &0.000 lei  $.$00 lei  $00 lei4 2 "6'  6.0"6 lei

&$" Personal salarii !atorate  ' %.&"6 lei


&&& Impo*itul pe venituri !e natura salariilor 6.0"6 lei
&3B$ Contri7uţia personalului la fon!ul !e şoma+ $00 lei
  &3"& Contri7uţia anga+aţilor pentru asigur#rile sociale !e s#n#tate $.$00 lei
113. >eferitor la pro!ucţia vAn!ut#( ar#taţi cum se ,nregistrea*# operaţiile economice care privesc:
a4 pro!usele facturate clienţilor la preţul !e vAn*are !e "00.000 lei( H<; "1'( acceptAn!use o cam7ie la a
c#rei valoare se a!aug# !o7An!a !atorat# !e c#tre client !e 3' !in valoarea total# a creanţei8
 74 cam7ia se !epune la 7anc# spre scontare( scontul reţinut !e aceasta fiin! !e $' !in valoarea efectului comercial8
c4 preţul !e evi!enţ# al pro!uselor vAn!ute este !e B5.000 lei.
*ezolvare)
a4 <An*area !e pro!use finite:
&""" Clienţi  ' ""1.000 lei
B0" <enituri !in vAn*area pro!uselor finite "00.000 lei
  &&$B H<; colectat# "1.000 lei
 74 ;cceptarea cam7iei ,n valoare !e ""1.000 lei şi !o7An!a: 3' 2 ""1.000 lei  3.5B0 lei:
&"3 Ffecte !e primit !e la clienţi  &""" Clienţi' "$$.5B0
""1.000 lei lei
  B66 <enituri !in !o7An*i 3.5B0 lei

c4 =epunerea cam7iei spre scontare:


  5""3 Ffecte !e ,ncasat  &"3 Ffecte !e primit !e la clienţi "$$.5B0 lei
Ri:
  5""& Ffecte remise spre scontare  5""3 Ffecte !e ,ncasat "$$.5B0 lei

!4 ,ncasarea cam7iei( scont $' 2 "$$.5B0 lei  $.&5"(& lei:


  '  5""& Ffecte remise spre scontare "$$.5B0 lei
5"$" Conturi curente la 7#nci "$0.""%(6 lei
  66B Cheltuieli privin! sconturile acor!ate $.&5"(& lei
e4 =esc#rcarea gestiunii pentru costul !e pro!ucţie:
  B"" <enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use  3&5 Pro!use finite B5.000 lei

114. ;r#taţi cum se vor ,nregistra ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii economice:

&3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 43/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 44/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 45/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

!4<An*area a 300 !e acţiuni cu ,ncasare ,n numerar:

  '  "01 ;cţiuni proprii ".560 lei 300 acţiuni 2 5($ lei4
  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ".500 lei 300 acţiuni 2 5 lei4
  "&1 60 lei
Pier!eri legate !e emiterea( r#scump#rarea( vAn*area( ce!area cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor !e capitaluri
 proprii

1+. )e reali*ea*# un ,mprumut o7ligator referitor la care se ,nregistrea*# urm#toarele operaţii:


a4 su7scrierea !e c#tre terţi a $.000 !e o7ligaţiuni cu valoarea !e vAn*are !e &(B leio7ligaţiune( valoarea nominal#
!e 5 leio7ligaţiuneşi valoarea !e ram7ursare !e 5($ leio7ligaţiune8
 74 ,ncasarea integral# a sumelor !e la o7ligatari( cu !econtare prin virament8
c4 !o7An!a !atorat# o7ligatarilor pentru primul an( cunoscAn! c# emisiunea sa reali*at cu o !o7An!# anual# !e
"5'8
!4 amorti*area primelor !e ram7ursare aferent# ,ntregii perioa!e !e !erulare a ,mprumutului8
e4 r#scump#rarea la finele primului an a $00 !e o7ligaţiuni( cu !econtare ,n numerar( precum şi anularea acestora.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 Fmiterea o7ligaţiunilor:
  '  "6" mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaţiuni "0.&00 lei $.000 o7ligaţiuni 2 5($ lei4
&6" =e7itori
"61 Prime !iverşi
privin! ram7ursarea o7ligaţiunilor 1.&00 lei $.000 o7ligaţiuni
".000 lei 2 &(B lei4

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &6" =e7itori !iverşi 1.&00 lei


 74 =o7An!a anual#: $.000 o7ligaţiuni 2 5 lei 2 "5'  ".500 lei:
666 Cheltuieli privin! !o7An*ile  "6%" ".500 lei
  c4 ;morti*area primelor pentru toat# perioa!a:
6%6%  "61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaţiunilor ".000 lei
!4 >#scump#rarea a $00 o7ligaţiuni 2 5($ lei  ".0&0 lei:
505 -7ligaţiuni emise şi r#scump#rate  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei ".0&0 lei
e4 ;nularea o7ligaţiunilor:
"6" mprumuturi !in emisiuni !e o7ligaţiuni  505 -7ligaţiuni emise şi r#scump#rate ".0&0 lei

1+>. )econta7ilitate
o7ţine un cre!it 7ancar
operaţiile pentru o perioa!# !e 6 ani cu o !o7An!# anual# !e $0'( referitor la care se vor reflecta ,n
ce privesc:
a4 o7ţinerea cre!itului ,n valoare !e 600.000 lei8
 74 !o7An!a !atorat# 7#ncii pentru al !oilea an( ştiin! c# ,n anul l sa ram7ursat rata( şi !econtarea acesteia8
c4 rata !evenit# restant# la sca!enţa fi2at# pentru primul an8
!4 ram7ursarea ratei restante !eterminate la finele primului an.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 -7ţinerea cre!itului:
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  "6$" 600.000 lei
Cre!ite 7ancare pe termen lung
 74 =o7An!a anual# pentru anul $ calculat# la cre!itul r#mas: 600.000 lei  "00.000 lei4 2 $0'  "00.000 lei:
666 Cheltuieli privin! !o7An*ile  "6%$ "00.000 lei

Ri plata: "6%$  5"$" Conturi la 7#nci =o7An*i


,n lei aferente
"00.000cre!itelor
lei 7ancare pe termen lung
c4 >ata restant#: "6$"  "6$$ Cre!ite 7ancare pe termen lung neram7ursate la sca!enţ# "00.000 lei
!4 >am7ursarea ratei restante: "6$$  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "00.000 lei
Cre!ite 7ancare pe termen lung neram7ursate la sca!enţ#

1+6. ,n leg#tur# cu amena+area unui teren se efectuea*# şi se ,nregistrea*# urm#toarele operaţii:


a4 acor!area unui avans !e $0.000 lei( H<; "1'( pe 7a*a facturii primite ,n acest sens8
 74 primirea ,n acelaşi e2erciţiu a facturii finale aferente lucr#rilor e2ecutate !e terţ( ,n valoare !e "00.000 lei( H<;
"1'8
c4 amorti*area aferent# primilor !oi ani !e e2ploatare( cunoscAn! c# valoarea investiţiei se va recupera pe o
 perioa!# !e "0 ani8
!4 vAn*area amena+#rii la ,nceputul celui !eal treilea an( la un preţ mai mare cu "0' !ecAt valoarea r#mas#

Cumneamorti*at#( H<;,n"1'.
se ,nregistrea*# conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 ;cor!area avansului pentru amena+area terenului:

&6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 46/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

'  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $3.%00 lei


$3$ ;vansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale $0.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3.%00 lei
 74 <aloarea lucr#rilor facturate la sfArşitul primei perioa!e:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri ""1.000 lei
$""$ ;mena+#ri !e terenuri "00.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# "1.000 lei

c4 ;morti*area
6%"" anual# este !e "00.000
 $%""lei ;morti*area
 "0 ani  "0.000 leian: !e terenuri "0.000 lei
amena+#rilor
Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 
Ri la fel pentru anul $:
6%""  $%"" ;morti*area amena+#rilor !e terenuri "0.000 lei
Cheltuieli !e e2ploatare privin! amorti*area imo7ili*#rilor 
!4 ,nregistrarea preţului !e vAn*are:
<aloarea r#mas#  "00.000 lei  $0.000 lei  %0.000 lei
Preţul !e vAn*are  %0.000 lei  "0' 2 %0.000 lei  %%.000 lei
&6" =e7itori !iverşi  ' "0&.B$0 lei
B5%3 <enituri !in vAn*area activelor şi alte operaţii !e capital %%.000 lei
&&$B H<; colectat# "6.B$0 lei

e4 )coaterea  !in'evi!enţ# a amena+#rii:


 $""$ ;mena+#ri !e terenuri "00.000 lei
$%"" ;morti*area amena+#rilor !e terenuri $0.000 lei
65%3 Cheltuieli privin! activele ce!ate şi alte operaţii !e capital %0.000 lei
f4 Plata furni*orului( cu reţinerea avansului:
&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  ' ""1.000 lei
$3$ ;vansuriacor!ate pentru imo7ili*#ri corporale$0.000 lei
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 3.%00 lei
  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 15.$00 lei
1+/. Casarea unui echipament tehnologic amorti*at parţial oca*ionea*# efectuarea şi ,nregistrarea urm#toarelor
operaţii:
a4 recuperarea a $0 !e repere !e natura pieselor !e schim7( evaluate la $0 lei7uc.( şi a "0 ;Curi ,n valoare !e
50 lei7uc.8
 74 valoarea
H<; "1'8lucr#rilor !e casare este facturat# !e un terţ la tariful !e "0 leior#( fiin! luate ,n calcul &0 ore(
c4 sc#!erea !in evi!enţ# a activului casat( a c#rui valoare !e intrare este !e 5.000 lei( recuperat# ,n proporţie !e
%5' prin interme!iul amorti*#rii8
!4 !econtarea o7ligaţiei faţ# !e e2ecutantul lucr#rii( cunoscAn! c# a solicitat un avans !e $00 lei( H<; "1'(
!iferenţa achitAn!use ,n numerar.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV

*ezolvare)
a4 >ecuperarea reperelor: $0 7uc. 2 $0 lei7uc.  &00 lei( şi a "0 7uc.
;C 2 50 lei7uc.  500 lei:
'  B5%% ;lte venituri !in e2ploatare 100 lei
30$& Piese !e schim7 &00 lei
303ucr#ri
 74 ateriale !e natura
!e casare o7iectelor
facturate !e inventar
!e terţi: &0 ore 2 "0 leior#  &00 lei: 500 lei
'  &0" /urni*ori &B6 lei
65%% ;lte cheltuieli !e e2ploatare &00 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# B6 lei
c4 )coaterea !in evi!enţ# a echipamentului casat parţial amorti*at: 5.000 lei 2 %5'  &.$50 lei:
'  $"3" 5.000 lei
$%"3 &.$50 lei
65%3 B50 lei
!4 Plata furni*orului( cu reţinerea avansului:
&0" /urni*ori  ' &B6 lei
&01$ /urni*ori T !e7itori pentru prest#ri !e servicii $00 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3% lei
5"$" Conturi
1+3. <An*area unui utila+ cu plata ,n rate oca*ionea*# la 7#nci
efectuarea ,n lei
şi ,nregistrarea $3%
operaţiilor !e lei+os:
mai
a4 facturarea activului vAn!ut( ,n con!iţiile ,ncas#rii unui avans !e $5' !in preţul negociat !e $00.000 lei(
e2clusiv H<;( cu o !o7An!# total# !e &0.000 lei( H<; "1'8

&B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 47/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

a4 ,ncasarea prin virament a avansului acceptat !e cump#r#tor8


 74 sc#!erea !in evi!enţ# a utila+ului( a c#rui valoare !e intrare este !e &00.000 lei( amorti*at# ,n proporţie !e 55'.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 /actura:
;vans  $00.000 lei 2 $5'  50.000 lei
H<; colectat#  $00.000 lei 2 "1'  3%.000 lei

  &6" =e7itori !iverşi


B5%3  ' $B%.000leilei
$00.000
<enituri !in vAn*area activelor şi alte operaţii !e capital
&&$B H<; colectat# 3%.000 lei
&B$ <enituri ,nregistrate ,n avans &0.000 lei

 74 ;vansul:
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &6" =e7itori !iverşi 50.000 lei
c4 )coaterea !in evi!enţ# a utila+ului amorti*at pentru &00.000 lei 2 55'  $$0.000 lei:
'  $"3" &00.000 lei
$%"3 Fchipamente $$0.000 lei
65%3 "%0.000 lei

1+4. ,na47a*a unui contract


,ntocmirea !e leasing
facturii operaţional7unului
c#tre utili*atorul pentru opentru
instalaţie !e lucru(aferent#
re!evenţa locatorul ,nregistrea*#
lunii curente( !eurm#toarele operaţii:
&.000 lei( H<; "1'8
 74 evi!enţierea amorti*#rii care a stat la 7a*a calcul#rii re!evenţei( cunoscAn! c# valoarea !e intrare este !e
"60.000 lei( !urata contractului este !e 5 ani( valoarea re*i!ual# prev#*ut# este !e "0.000 lei( iar regimul !e
amorti*are aplicat este cel linear8
c4 transferul !reptului !e proprietate la finele contractului ,n 7a*a opţiunii utili*atorului8
!4 sc#!erea !in evi!enţ# a activului ca urmare a transferului !reptului !e proprietate.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 /actura privin! re!evenţa lunii curente:

&""" Clienţi  ' &.B60 lei


B06 <enituri !in re!evenţe( locaţii !e gestiune şi chirii &.000 lei
  ;morti*area: &&$B H<; colectat#
 74 B60 lei
<aloarea amorti*a7il#  "60.000 lei  "0.000 lei  "50.000 lei
;morti*area anual#  "50.000 lei  5 ani  30.000 lei
6%""  $%"3 30.000 lei
c4 Hransferul !reptului !e proprietate la valoarea re*i!ual#:
&6"  ' "".100 lei
=e7itori !iverşi B5%3 "0.000 lei
<enituri !in vAn*area activelor şi alte operaţii !e capital
  &&$B H<; colectat# ".100 lei
!4 )c#!erea !in evi!enţ#:
'  $"3" "60.000 lei
$%"3 "50.000 lei
65%3 "0.000 lei
"$1. In ve!erea achi*iţion#rii unor elemente !e mo7ilier sunt efectuate mai multe operaţii şi ,nregistr#ri conta7ile( !up#
cum urmea*#:
a4 acor!area unui avans !e "0' ,n numerar pe 7a*a antecalculaţiei efectuate !e furni*or !e $0.000 lei8
 74 recepţionarea 7unurilor facturate !e terţ( ,n care este consemnat preţul !e vAn*are !e $".000 lei( H<; "1'8
c4 !iminuarea o7ligaţiei faţ# !e furni*or cu avansul acor!at anterior şi su7scrierea unui 7ilet la or!in pentru
!iferenţa r#mas#8
!4 !econtarea la sca!enţ# a 7iletului la or!in su7scris.
Cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate aceste operaţiiV
*ezolvare)
a4 ;cor!area avansului pentru achi*iţia mo7ilierului:
'  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $.3%0 lei
$3$ H<;
&&$6 ;vansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale
!e!ucti7il# 3%0 lei $.000 lei
 74 >ecepţia mo7ilierului:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri $&.110 lei

&%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 48/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

$"& $".000 lei


  o7ilier( aparatur# 7irotic#( echipamente !e protecţie a valorilor umane si materiale şi alte active corporale
 &&$6 H<; !e!ucti7il# 3.110 lei

c4 =iminuarea o7ligaţiei şi su7scrierea 7iletului la or!in:


&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  ' $&.110 lei
$3$ ;vansuri acor!ate pentru imo7ili*#ri corporale $.000 lei

&&$6 H<; !e!ucti7il#


&05 Ffecte !e pl#tit pentru imo7ili*#ri3%0 lei $$.6"0 lei
!4 =econtarea 7iletului la or!in:

  &05 Ffecte !e pl#tit pentru imo7ili*#ri  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $$.6"0 lei

1. ;r#taţi cum se ,nregistrea*# ,n conta7ilitate urm#toarele operaţii efectuate care privesc achi*iţionarea !e
materii prime:
a4 acor!area unui avans ,n numerar ,n valoare !e $.000 lei( H<; "1'8
a4 cheltuielile !e transport sunt facturate !e o unitate speciali*at# la tariful !e &00 lei( H<; "1'8
 74 recepţionarea materiilor prime avAn! ,n ve!ere c# valoarea aferent# cantit#ţii totale livrate este !e "0.000 lei( iar
furni*orul acor!# un ra7at pentru !efecte !e calitate !e $'8
 74 !econtarea !intrun acre!itiv a !iferenţei !atorate furni*orului.
*ezolvare)
a4 ;cor!area avansului pentru achi*iţia !e materii prime:
'  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $.3%0 lei
&01" $.000 lei
/urni*ori !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor 
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3%0 lei
 74 Cheltuielile !e transport facturate !e o unitate speciali*at#:
'  &0" /urni*ori &B6 lei
30" aterii prime &00 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# B6 lei
c4 /actura:
? Preţ !e cump#rare "0.000 lei
 >a7at $' 2 "0.000 lei4 $00 lei
 9et comercial
H<; 1.%00 lei
"1' 2 1.%00 lei4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ".%6$ lei
 Hotal factur# "".66$ lei
'  &0" /urni*ori "".66$ lei
30" aterii prime 1.%00 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# ".%6$ lei
!4 =econtarea !in acre!itiv a !iferenţei !atorate:
Hotal !atorie  &B6 lei  "".66$ lei  "$."3% lei
=iferenţ# !e plat#  "$."3% lei  $.3%0 lei avans  1.B5% lei
=eschi!erea acre!itivului:
5%" <iramente interne  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei 1.B5% lei
Ri:
5&"" ;cre!itive ,n lei  5%" <iramente interne 1.B5% lei
Plata !iferenţei:
&0" /urni*ori  ' "$."3% lei
&01" $.000 lei
/urni*ori  !e7itori pentru cump#r#ri !e 7unuri !e natura stocurilor 
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3%0 lei
5&"" ;cre!itive ,n lei 1.B5% lei

11. ;r#taţi cum se vor ,nregistra urm#toarele operaţii economice referitoare la gestiunea !e materiale consuma7ile:
a4 recepţionarea a B50 unit#ţi !in sortimentul ; la preţul unitar facturat !e furni*or !e 50 lei( H<; "1'8
 74 cheltuielile !e transportaprovi*ionare sunt !e 3.000 lei( H<; "1'( fiin! facturate !e o unitate speciali*at#.
aterialele pentru care acestea se efectuea*# sunt ,nregistrate la preţul presta7ilit8
c4 costul total efectiv !e achi*iţie aferent materialelor inventariate la finele perioa!ei curente( ştiin! c# la
,nceputul perioa!ei unitatea !eţinea materiale ,n valoare !e $0.000 lei( a efectuat aprovi*ion#ri !e 35.000 lei( s

!4 au consumat
lipsurile materiale sunt
nesoluţionate !e "0.000 lei şilei(secu
!e 5.000 aplic# varianta
!iferenţe inventarului
!e preţ intermitent8
favora7ile !e "0' constatate la inventarierea
anual#.
*ezolvare)

&1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 49/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

a4 >ecepţia materialelor consuma7ile: B50 7uc. 2 50 lei  3B.500 lei:


'  &0" /urni*ori &&.6$5 lei
30$ ateriale consuma7ile 3B.500 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# B."$5 lei

 74 Cheltuielile !e transport ,n con!iţiile ,n care evi!enţa se ţine la preţ presta7ilit:


  '  &0" /urni*ori 3.5B0 lei

30% =iferenţe
  &&$6 !e preţ la materii prime şi materiale5B0 lei 3.000 lei
H<; !e!ucti7il#
c4 ;nularea sol!ului iniţial:
60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile  30$ ateriale consuma7ile $0.000 lei
Ri constatarea stocului final:
$0.000 lei stoc iniţial  35.000 lei achi*iţii  "0.000 lei consum  &5.000 lei:
30$ ateriale consuma7ile  60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile &5.000 lei
!4 ipsurile nesoluţionate cu !iferenţe !e preţ favora7ile: 5.000 lei 2 "0'  500 lei:
60$ Cheltuieli cu materialele consuma7ile  '   &.500 lei
30$ ateriale consuma7ile 5.000 lei
  30% =iferenţe !e preţ la materii prime şi materiale 500 lei
1+. în le-ătură cu ec'ipamentul de lucru ce se ac'izi!ionează de la ter!i, se e%ectuează #i se înre-istrează
opera!iile economice care privesc)
a cumpărarea a 
c'eltuielile de 'alate la pre!ul unitar de
transport0aprovizionare /delei,>.
sunt T?Alei,
15D2%iind %acturate de o unitate specializată2
a predarea către salaria!i, în &aza ta&elelor întocmite în acest sens, a D din lotul de &unuri cumpărate
anterior2 salaria!ii suportă 6D din cost2
& repartizarea c'eltuielilor de transport0aprovizionare a%erente ec'ipamentului eli&erat în eploatare.
Cum se înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iiH
*ezolvare)
a4 ;chi*iţia a 300 halate 2 600 lei  "%0.000 lei:
'  &0" /urni*ori $"&.$00 lei
30$& Piese !e schim7 "%0.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3&.$00 lei
 74 Cheltuielile !e transport facturate !e o firm# speciali*at#:
'  &0" /urni*ori &.B60 lei
30$& H<;
&&$6 Piese!e!ucti7il#
!e schim7 B60 lei &.000 lei
c4 Pre!area c#tre salariaţi a 30' !in lotul !e 7unuri cump#rate anterior: 30' 2 "%&.000 lei  55.$00 lei( salariaţii
suportAn! 50' !in cost: 50' 2 55.$00 lei  $B.600 lei:
'  30$& Piese !e schim7 55.$00 lei
60$& Cheltuieli privin! piesele !e schim7 $B.600 lei
&$%$ ;lte creanţe ,n leg#tur# cu personalul $B.600 lei
Ri H<;: "1' 2 55.$00 lei  "0.&%% lei:
&$%$  &&$B H<; colectat# "0.&%% lei
!4 >eparti*area cheltuielilor !e transport: &.000 lei 2 30'  ".$00 lei:
  60$&  30$& Piese !e schim7 ".$00 lei
1. în cadrul unui a-ent economic cu activitate de produc!ie se realizează #i se înre-istrează mai multe opera!ii
economice, #i anume)
a
& o&!inerea a 1.
di%eren!a de pre! unită!i
a%erentădinproduc!iei
produsul A, care se urmăresc
înre-istrate anteriorlaeste
pre!ul presta&ilit
%avora&ilă, dede +6 lei<unitate2
6 lei<unitate2
c v7nzarea a 6D din &unurile o&!inute la un pre! ne-ociat care este cu +D mai mare dec7t costul e%ectiv
de produc!ie a%erent2
d scăderea din eviden!ă a produc!iei v7ndute.
Cum se înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iiH
*ezolvare)
a4 -7ţinerea !e pro!use finite la cost stan!ar!: ".000 7uc. 2 $5 lei7uc.  $5.000 lei:
3&5 Pro!use finite  B"" $5.000 lei
<enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use
 74 =iferenţe !e preţ favora7ile: ".000 7uc. 2 5 lei7uc.  5.000 lei:
B""  3&% =iferenţe !e preţ la pro!use 5.000 lei
<enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use
c4 <An*area:
Costul efectiv".000 7uc. lei
 $5.000 2 50'  500
 5.000 lei 7uc.:
 $0.000 lei
Preţul !e vAn*are  $0.000 lei  $0.000 lei 2 $0'  $&.000 lei

50

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 50/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

&""" Clienţi  ' $%.560 lei


  B0" <enituri !in vAn*area pro!uselor finite $&.000 lei
  &&$B H<; colectat# &.560 lei
!4 =esc#rcarea gestiunii pentru costul stan!ar! !e 500 7uc. 2 $5 lei7uc.  "$.500 lei:
B""  3&5 Pro!use finite "$.500 lei
e4 =iferenţele !e preţ aferente pro!uselor vAn!ute:
W  >e 3&%  5.000 lei  >! 3&5  $5.000 lei  0($

=iferenţe !e
3&%preţ aferente!epro!uselor
=iferenţe ieşite: 0($ 2 >e 3&5
preţ la pro!use   "$.500
B"" lei  $.500 lei $.500 lei

1>. în conta&ilitatea unei unită!i cu pro%il de produc!ie se înre-istrează opera!iile economice re%eritoare la)
a o&!inerea a 1. &ucă!i din produsul A la costul de produc!ie unitar de 6 lei2
& livrarea inte-rală, %ără %acturare, a produc!iei o&!inute la un pre! de v7nzare cu 16D mai mare dec7t
costul total de produc!ie, T?A 15D2
c întocmirea %acturii către &ene%iciarul produselor %inite2
d scăderea din eviden!ă a produc!iei v7ndute.
Cum se înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iiH
*ezolvare)
a4 -7ţinerea pro!uselor finite la cost !e pro!ucţie efectiv: ".000 7uc. 2 50 lei7uc.  50.000 lei:
3&5 !e
 74 Preţul Pro!use finite
vAn*are   "5' 2 50.000B""
 50.000 lei 50.000 leif#r# factur#:
lei  5B.500 lei ivrarea
&"% Clienţi  facturi !e ,ntocmit  ' 6%.&$5 lei
B0" 5B.500 lei
  &&$% "0.1$5 lei
c4 a ,ntocmirea facturii:
&""" Clienţi  &"% Clienţi  facturi !e ,ntocmit 6%.&$5 lei
)i
&&$% H<; nee2igi7il#  &&$B H<; colectat# "0.1$5 lei
!4 =esc#rcarea gestiunii
  B""  3&5 Pro!use finite 50.000 lei

16. în conta&ilitatea unui a-ent economic ce comercializează măr%uri se vor înre-istra opera!iile de mai os, în
condi!iile
a utilizăriimăr%urilor
recep!ionarea pre!ului presta&ilit)
cumpărate la pre!ul %acturat de %urnizor de 1. lei, T?A 15D. ;re!ul standard
a%erent este de 5. lei2
& c'eltuielile de transport0aprovizionare sunt de l . lei, T?A 15D, #i decontate dintr0un avans de
trezorerie2
a v7nzarea a umătate din măr%urile ac'izi!ionate, cu decontare ulterioară, cunosc7nd că pre!ul
ne-ociat este cu +D mai mare dec7t pre!ul standard a%erent2
& descărcarea -estiunii pentru măr%urile v7ndute2
c repartizarea di%eren!elor de pre! a%erente măr%urilor v7ndute în &aza coe%icientului de repartizare
determinat în acest sens.
Cum se înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iiH
*ezolvare)
a4 /actura:

? Preţ
H<;!e cump#rare
"1' 2 "0.000 lei4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000
l .100 lei
lei
 Hotal factur# "".100 lei
Costul stan!ar!  1.000 lei
'  &0" /urni*ori "".100 lei
3B" #rfuri 1.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# ".100 lei
3B% =iferenţe !e preţ la m#rfu ".000 lei
 74 Cheltuielile !e transport !econtate !intrun avans !e tre*orerie:
'  5&$ ;vansuri !e tre*orerie "."10 lei
3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri ".000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# "10 lei
c4 Costul stan!ar! aferent m#rfurilor vAn!ute  1.000 lei 2 50'  &.500 lei
Preţul !e vAn*are  &.500 lei  &.500 lei 2 $0'  5.&00 lei
&""" Clienţi  ' 6.&$6 lei
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor 5.&00 lei

5"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 51/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  &&$B H<; colectat# ".0$6 lei


!4 =esc#rcarea gestiunii pentru costul stan!ar!: 1.000 lei 2 50'  &.500 lei:
60B Cheltuieli privin! m#rfurile  3B" #rfuri &.500 lei
e4 >eparti*area !iferenţelor !e preţ:
W  >! 3B%  $.000 lei  >! 3B"  1.000 lei  0($$$
=iferenţe !e preţ aferente m#rfurilor ieşite  >e 3B"  &.500 lei 2 0($$$ ".000 lei
60B Cheltuieli privin! m#rfurile  3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri ".000 lei

1/. 8e vor re%lecta în conta&ilitate următoarele opera!ii economice speci%ice comercializării măr%urilor cu plata în
rate)
a %acturarea măr%urilor către cumpărător, cunosc7ndu0se următoarele elemente) pre!ul cu amănuntul,
inclusiv T?A, 4.. lei2 avansul ac'itat de cumpărător este de +D din valoarea &unurilor2 do&7nda
cuvenită v7nzătorului este de 4. lei2
& scăderea din eviden!ă a măr%urilor v7ndute anterior, cunosc7ndu0se în plus T?A de 1.+33.11 lei
#i adaosul comercial de /11.16/ lei2
c eviden!ierea veniturilor corespunzătoare do&7nzii.
Cum se înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iiH
*ezolvare)
a4 <An*area m#rfurilor cu plata ,n rate: ;vans  %.000.000 lei 2 $0'  l.600.000 lei

colectat# aferent#
H<; nee2igi7il# aferent#avansului
!iferenţei!e".600.000
%.000.000leilei ".600.000
 ".600.000leilei2 "00l "1  $55.&6$ lei
avans  6.&00.000 lei va fi: 6.&00.000 lei  6.&00.000 lei 2 "00  ""1  ".0$".%&% lei
&""" Clienţi  ' %.000.000 lei
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor 5.1$$.610 lei
&&$B H<; colectat# $55.&6$ lei
&&$% H<; nee2igi7il# ".0$".%&% lei
&B$ <enituri ,nregistrate ,n avans %00.000 lei
 74 =esc#rcarea gestiunii:
'  3B" #rfuri %.000.000 lei
3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri 6""."56 lei
&&$% H<; nee2igi7il# ".$BB.3"" lei
60B Cheltuieli privin! m#rfurile 6.""".533 lei
c4  Conta7ili*area
&B$ <enituri venitului !in,n!o7An*i:
,nregistrate avans  B66 <enituri !in !o7An*i %00.000 lei

13. Gtilizarea unor am&alae de către un a-ent economic ocazionează e%ectuarea înre-istrărilor pentru opera!iile
care se prezintă în continuare)
  a recep!ionarea am&alaelor, cunosc7nd că pre!ul înscris în %actură, eclusiv T?A, este de >. lei, iar
pre!ul total presta&ilit a%erent este cu 1D mai mic2
& repartizarea di%eren!elor de pre! ne%avora&ile de 1D ca urmare a predării de am&alae cu titlu -ratuit
către alte unită!i, în valoare totală de +. lei pre! presta&ilit2
c re!inerea de am&alae în stoc în valoare de 6. lei de către un client, %apt pentru care se %acturează, în
condi!iile utilizării sistemului de restituire directă.
Cum se înre-istrează în conta&ilitate aceste opera!iiH
*ezolvare)
a4? /actura:
Preţ !e cump#rare &.000 lei
 H<; "1' 2 &.000 lei4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B60 lei
 Hotal factur# &.B60 lei
Costul stan!ar!  &.000 lei  "0' 2 &.000 lei  3.600 lei
'  &0" /urni*ori &.B60 lei
3%" ;m7ala+e 3.600 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# B60 lei
3%% =iferenţe !e preţ la am7ala+e &00 lei
 74 Pre!area am7ala+elor cu titlu gratuit c#tre alte unit#ţi şi reparti*area !iferenţelor !e preţ nefavora7ile: $0.000 lei 2
"0'  $.000 lei:
65%$ =onaţii acor!ate  ' $$.000 lei
3%" ;m7ala+e $0.000 lei
  c4 ;m7ala+ele reţinute pentru nevoile proprii: 3%% =iferenţe !e preţ la am7ala+e $.000 lei
3%" ;m7ala+e  &01 /urni*ori  !e7itori 5.000 lei
  Ri H<;: 5.000 2 "1'  150 lei

5$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 52/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

&&$6 H<; !e!ucti7il#  &0" /urni*ori 150 lei

14. 8ă se înre-istreze în conta&ilitate următoarele opera!ii re%eritoare la -estiunea clien!ilor)


a %acturarea a > unită!i din sortimentul de mar%ă A, cunosc7nd că pre!ul unitar, eclusiv T?A, este de
1+ lei, din care se acordă un ra&at de +D pentru de%ecte de calitate, T?A %iind de 15D2
& încasarea crean!ei de l .  %a!ă de un partener etern la cursul de +5 lei<, av7nd în vedere că a avut loc
o cre#tere cu 6D a cursului de sc'im& comparativ cu data livrării &unurilor2
c livrarea,
d primireacu %acturare
a 1 &ucă!i ulterioară, a +6 unită!i
am&alae restituite dinunitate,
de altă semi%a&ricatul B la
%acturate pre!ul pro%orma
anterior de v7nzarelaunitar de + lei2
valoarea
unitară de 1. lei2
a acceptarea unui &ilet la ordin în valoare de 3. lei.
*ezolvare)
a4 /actura:
? Preţ !e vAn*are: &00 7uc. 2 "$0 lei7uc. &%.000 lei
 >a7at $' 2 &%.000 lei4 160 lei
 9et comercial &B.0&0 lei
 H<; "1' 2 &B.0&0 lei4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%.13B(6 lei
 Hotal factur# 55.1BB(6 lei
&""" Clienţi  ' 55.1BB.6 lei
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor &B.0&0(0 lei
   74 Cursul !e&&$B H<;
schim7 colectat#
la !ata livr#rii a fost !e $1 lei  5'%.13B(6 lei  $B(55 lei:
2 $1 lei
  incasarea creanţei:
  5124 Conturi la bănci în valută = %   29.000 lei (1.000$ x 29lei$!
  4111 Clienţi 2".550 lei 1.000 $ x2"#55 lei$!
  "5 1.450 lei
c4 ivrarea cu factur# ulterioar#:
  &"% Clienţi  facturi !e ,ntocmit  ' 51.500 lei
B0$ 50.000 lei
  &&$% 1.500 lei
!4 Primirea am7ala+elor restituite:
&01 /urni*ori  !e7itori  &0" /urni*ori "30.000 lei
e4 ;cceptarea unui 7ilet la or!in:
&"3 Ffecte !e primit !e la clienţi  &""" Clienţi B0.000 lei
15. 8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile de mai os re%eritoare la aprovizionarea cu valori materiale)
  a cumpărarea unor materiale auiliare %acturate la valoarea de 6. lei, remiză de +D, T?A 15D2
  & su&scrierea unui &ilet la ordin pentru datoria constituită la opera!ia anterioară2
  c ac'itarea o&li-a!iei de 4.6  %a!ă de un partener etern de la care s0a ac'izi!ionat un utila, cunosc7nd că
la e%ectuarea importului cursul de sc'im& a %ost de +,4 lei<, iar la momentul plă!ii a înre-istrat o scădere cu 3D2
  d recep!ionarea, %ără %actură, a 6 J- de materie primă din sortul A la pre!ul unitar de 36 lei, T?A 15D2
  e solu!ionarea o&li-a!iei comerciale de . lei, av7ndu0se în vedere că în luna anterioară s0a acordat
%urnizorului un avans de 1D, iar di%eren!a este ac'itată cu numerar.
a4 /actura:
? Preţ !e cump#rare 50.000 lei
 >emi*# $' 2 50.000 lei4 ".000 lei
 9et comercial
 H<; "1' 2 &1.000 lei4 &1.000 lei
1.3"0 lei
 Hotal factur# 5%.3"0 lei

  '  &0" /urni*ori 5%.3"0 lei


30$" ateriale au2iliare &1.000 lei
&&$6 H<; !e!ucti7il# 1.3"0 lei
 74 )u7scrierea 7iletului la or!in:
  &0" /urni*ori  &03 Ffecte !e pl#tit 5%.3"0 lei
c4 Cursul !e schim7 la plat#  $(% lei  $(% lei 2 B'  $(60& lei:
  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  ' $3.%00 lei %.500  2 $(% lei4
  5"$& $$."3& lei %.500  2 $(60& lei4
B65 ".666 lei
!4
  ;chi*iţia f#r#
' factur#: 500 Sg 2 B5&0%
leiSg  3B.500
/urni*ori lei: nesosite
facturi &&.6$5 lei
30" aterii prime 3B.500 lei
  &&$% H<; nee2igi7il# B."$5 lei

53

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 53/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

e4 ;vans: 30.000 lei 2 "0'  3.000 lei:


&0" /urni*ori  ' 30.000 lei
  &01 /urni*ori  !e7itori 3.000 lei
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 5B0 lei
  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $6.&30 lei
1>. ispune!i de următoarele date) o societate a ac'izi!ionat măr%uri din import, c'eltuielile le-ate de ac'izi!ie %iind)
valoarea în vamă +.6 lei2 tae vamale +6 lei2 c'eltuieli de transport pe parcurs intern  lei2 c'eltuieli de
manipulare
rezultate din1plata
lei2 prime de asi-urare
%urnizorului etern51lei2
lei.reducere
La data comercială primită / lei2 di%eren!e
&ilan!ului, întreprinderea estimeazădecăcurs valutar vor
măr%urile
putea %i v7ndute la pre!ul de .> lei 0 costuri estimate de v7nzare > lei.
Ce valoare au măr%urile la înc'iderea eerci!iului %inanciarH
Costul !e achi*iţie al m#rfurilor  $.500  $50  300  "0  10  60  3.010 lei
<aloarea reali*a7il# net#  3.&00  &00  3.000 lei
a ,nchi!erea e2erciţiului financiar( m#rfurile sunt evaluate la minimul !intre cost şi valoarea reali*a7il# net#( a!ic#
3.000 lei.

1>1. 8ocietatea ABC a emis un împrumut o&li-atar de 1. o&li-a!iuni cu un pre! de ram&ursare de >,1
lei<o&li-a!iune #i o valoare nominală de > lei<o&li-a!iune. La dorin!a purtătorului, o&li-a!iunile pot să %ie
convertite în ac!iuni, paritatea de conversie %iind) o ac!iune cu valoare nominală de  lei pentru o o&li-a!iune.
;urtătorii a +. de o&li-a!iuni decid să convertească titlurile lor în ac!iuni ale societă!ii ABC.
Care este
Prima valoareaa o7ligaţiunilor
!e conversie primei de conversie
,n acţiuniao&li-a!iunilor în ac!iuniH
<aloarea o7ligaţiunilor convertite &( l leio7ligaţiune 2 $.000 o7ligaţiuni4
 <aloarea nominal# a acţiunilor emise $.000 acţiuni 2 3 leiacţiune4  $.$00 lei.

1>+. Cu ocazia inventarului a%erent eerci!iului N se estimează o c'eltuială pro&a&ilă privind activitatea de
eploatare de /. lei pentru un liti-iu cu unul dintre cola&oratorii eterni ai întreprinderii, în cursul
anului N=1 se plăte#te cola&oratorului etern suma de >. lei ca rezultat al deciziei din instan!ă.
Cum este a%ectat contul de pro%it #i pierdere în anul N=1H
,n e2erciţiul 9" se pl#teşte cola7oratorului e2tern suma !e &0.000 lei:
65%  5"$" &0.000
Iar provi*ionul r#mas f#r# o7iect este anulat:
"5""  B%"$ 60.000
>e*ultatul e2erciţiului 9" este ma+orat cu $0.000 lei.

1>. 8itua!ia crean!elor clien!i la s%7r#itul anului N este) client A +.4 lei, inclusiv T?A 15D, pro&a&ilitate de
 încasare /D2 client B 5. lei, eclusiv T?A, pro&a&ilitate de neîncasare +D2 client C 6.56 lei, inclusiv T?A
15D, pro&a&ilitate de încasare 3D. în cazul %alimentului clien!ilor, T?A va %i recuperată.
Care este mărimea provizionului pentru deprecierea crean!elor clien!i ce tre&uie constituit la s%7r#itul anului NH
Calculul a+ust#rii !e valoare pentru:
 clientul ;: $0.000 2 &0'  %.000 lei
 clientul L: 1.000 2 $0'  ".%00 lei
 clientul C: 5.000 2 30'  l .500 lei
  Hotal: "".300 lei

1>>. ispune!i de următoarele date) v7nzări de măr%uri 4. lei, costul măr%urilor v7ndute /. lei2 v7nzări de
produse %inite 1. lei2 venituri din redeven!e, loca!ii de -estiune #i c'irii >. lei2 su&ven!ii de eploatare
a%erente materiilor
>. lei2 stoc ini!ialprime 4 lei2
de produse produc!ie
%inite imo&ilizată
1. lei2 stoc %inal de+. lei2%inite
produse produc!ie
1+.o&!inută la cost de
lei2 alte venituri dinproduc!ie
eploatare
1. lei2 venituri din austări privind deprecierea crean!elor clien!i . lei.
Con%orm O9:; nr. .66<+5, care este mărimea ci%rei de a%aceri #i a veniturilor din eploatareH
Cifra !e afaceri  %.000 vAn*#ri !e m#rfuri4  "0.000 vAn*#ri !e pro!use finite4  &.000 re!evenţe4  $$.000
lei
<enituri !in e2ploatare 
Cifra !e afaceri $$.000 lei
 <enituri !in pro!ucţia imo7ili*at# $0.000 lei
 <ariaţia stocurilor !e pro!use finite )f  )i4 "".000 lei
 ;lte venituri !in e2ploatare @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 lei
 63.000 lei
1>6. O întreprindere prezintă următoarele in%orma!ii privind stocul de produse %inite) stoc ini!ial +. lei2
produc!ie curentă
de +D2 stoc %inal +. lei2 v7nzări
de produse de produse
determinat %inite +5.544
la inventarul lei, lei.
%izic 5 inclusiv T?A 15D2
Ce valoare societatea
prezintă practică
în &ilan! stoculundeadaos
produse %initeH
H<;  $1.1%% 2 "1""1  &.B%% lei

5&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 54/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

<aloarea pro!uselor finite vAn!ute( e2clusiv H<;  $1.1%%  &.B%%  $5.$00 lei
;!aos comercial  $5.$00 2 $0"$0  &.$00 lei
Costul !e pro!ucţie al pro!uselor finite vAn!ute  $5.$00  &.$00  $".000 lei
)/ scriptic: $.000  $0.000  $".000  ".000 lei
)toc faptic: 100 lei
)e ,nregistrea*# un minus !e "00 lei. <aloarea pro!uselor finite ,n 7ilanţ este !e 100 lei.

1>/.
, O societate
valoare are 6./
conta&ilă la datalei,&ilan!ului crean!e
disponi&ilită!i în în valută
valută 1de,1. , valoare
valoare conta&ilă
conta&ilă +/ lei,+.5 lei,din
utilae datorii în valută
import 11.+.
lei,
pre! de cumpărare >. . La înc'iderea eerci!iului, cursul dolarului a %ost l  F +,4 lei. Ce valori vor avea aceste
elemente în &ilan!ul de desc'idereH
Creanţe: ".000  2 $(% lei  $.%00 lei
=atorii: $.000  2 $(% lei  5.600 lei
=isponi7ilit#ţi: "00  2 $(% lei  $%0 lei
Gtila+e: "".000 lei  nu se actuali*ea*#
1>3. ispune!i de următoarele date din &ilan!) imo&ilizări /.> lei, măr%uri 1.+ lei, disponi&il la &ancă > lei,
capital su&scris vărsat .> lei, alte rezerve 1.+ lei, %urnizori +.4 lei, clien!i creditori / lei. Care este
mărimea activului net conta&ilH
;9C  ;ctive  =atorii  6.&00 ".$00  &00  $.%00  600  &.600 lei sau
;9C  Cpr  3.&00  ".$00  &.600 lei

1>4. 8ocietatea " ac'izi!ionează o sondă de etrac!ie din import. 8e #tie că) pre!ul de import valoarea în vamă
este de +. lei, taa vamală 1D, comisionul vamal 1D, T?A 15D, iar c'eltuielile estimate cu demontarea,
mutarea sondei #i re%acerea amplasamentului la terminarea etrac!iei sunt de 1.4 lei. Indica!i mărimea costului
de ac'izi!ie #i a taelor datorate în vamă.
  Costul !e achi*iţie  $0.000  $0.000 2 "0'  $0.000 2 "'  ".%00  $&.000 lei
Ha2a vamal#  $.000 lei
Comisionul vamal  $00 lei
H<; achitat# ,n vam#  "1' 2 $$.$00  &.$"% lei

1>5. 8ocietatea " a ac'izi!ionat un utila în eerci!iul N0+ la pre!ul de +6. lei, durata 6 ani, amortiza&il linear,
 în eerci!iul N după  ani de %unc!ionare are loc reevaluarea utilaului la valoarea ustă de 14. lei. ;reciza!i
e%ectele -enerate în eerci!iul N privind plusul de valoare rezultat în condi!iile aplicării metodei de reevaluare prin
cre#terea valorii conta&ile
;morti*area anual# nete.
$5.0005  5.000 lei
;morti*area cumulat# !up# trei ani !e funcţionare  "5.000 lei
<aloarea net# conta7il#  "0.000 lei
<aloarea +ust#  "%.000 lei
Plus !e valoare  %.000 lei
 anularea amorti*#rii cumulate:
$%"3  $"3" "5.000
   ,nregistrarea plusului !e valoare:
$"3"  "05 %.000

16. O societate ac'izi!ionează materii prime pe &aza %acturii) pre! de cumpărare 6 u.m., ra&at +D, remiză 1D,
scont de decontare 1D, T?A 15D. Care vor %i e%ectele în situa!iile %inanciare dacă scontul se va conta&iliza la
plata %acturiiH
Preţ !e achi*iţie 500 u.m.
 >a7at  $' 2 500 "0 u.m.
 >emi*#  l ' 2 &10 &(1 u.m.
<aloare net# comercial# &%5(" u.m.
)cont !e !econtare  l ' 2 &%5( l &(%5" u.m.
<aloare net# financiar# &%0($&1 u.m.
 la !ata achi*iţiei se ,nregistrea*#:
'  &0" 5B6(3&B3"
30" /urni*ori &%5("
&&$6 1"($&B3"
 conta7ili*area scontului la !ata !econt#rii:
&0"  ' 5B6(3&B3"

  B6B
5"$" &(%5"5B"(&163"

161. ispune!i de următoarele date privind produsele %inite la o societate comercială) stoc la începutul lunii

55

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 55/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 56/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Pro!use finite şi m#rfuri  10.000  "&6.000  $36.000 lei

166. ispune!i de următoarele in%orma!ii privind materia primă ") stoc ini!ial + J- a 1 lei2 intrări pe data de 1.1.N
 J- a 16 lei #i pe +.1.N 1 J- a 13 lei2 ie#iri pe data de 16.1.N > J- #i pe +6.1.N 16 J-. Care este valoarea
stocului %inal evaluat potrivit metodelor :I:O #i LI:OH
/I/-:
 Intr#ri: $00 Sg 2 "0 lei  $.000 lei
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@300
Hotal Sg 2 "5 lei  &.5006.500
lei lei

 Ieşiri: &00 Sg: $00 Sg 2 "0 lei  $.000 lei


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$00 Sg 2 "5 lei  3.000 lei
Hotal 5.000 lei
 Intr#ri: "00 Sg 2 "B lei  l .B00 lei
 Ieşiri: "50 Sg: "00 Sg 2 "5 lei  ".500 lei
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@50 Sg 2 "B lei  %50 lei
Hotal $.350 lei

)toc final 50 Sg 2 "B lei  %50 lei


I/-:
 Intr#ri: $00 Sg 2 "0 lei  $.000 lei
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@300 Sg 2 "5 lei  &.500 lei
Hotal 6.500 lei
 Ieşiri: &00 Sg: 300 Sg 2 "5 lei  &.500 lei
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"00 Sg 2 "0 lei ".000 lei
Hotal 5.500 lei

 Intr#ri: "00 Sg 2 "B lei  l .B00 lei

 Ieşiri:"50 Sg: "00 Sg 2 "B lei  ".B00 lei


 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@50 Sg 2 "0 lei  500 lei
Hotal $.$00 lei
)ol! final 50 Sg 2 "0 lei  500 lei

16/. ispune!i de următoarele date) valoarea conta&ilă a unei instala!ii +. lei, amortizarea calculată 1.3
lei, c'eltuieli de dezmem&rare materiale consuma&ile 11 lei, materiale consuma&ile rezultate din dezmem&rare
+5 lei. Care vor %i e%ectele în situa!iile %inanciare -enerate de scoaterea din eviden!ă a instala!ieiH
 scoaterea !in gestiune a instalaţiei:
'  $"3" $.000
$%"3 Fchipamente ".B00
65%3 300
 ,nregistrarea materialelor recuperate:
30$  B5%% $10
 ,nregistrarea cheltuielilor oca*ionate !e !e*mem7rare:
65%%  30$ ""0

Impactul asupra contului !e profit şi pier!ere:

Cheltuieli cu activele ce!ate 300


;lte cheltuieli !in e2ploatare ""0
;lte venituri !in e2 loatare $10
>e*ultat "$0
,n 7ilanţ: sca!e valoarea activelor imo7ili*ate cu 300 lei( cresc materialele consuma7ile cu "%0 lei( sca!e re*ultatul cu
"$0 lei.

163. La s%7r#itul eerci!iului N rulaele creditoare ale conturilor de venituri ale societă!ii " sunt următoarele) cont 31 F 4.
lei, cont 33 F > lei, cont 34 F 1 lei, cont 311 F 6 lei, cont 3++ F +. lei, cont 364 F 5 lei, cont 3// F  lei.
?enitul din do&7ndă nu provine din contracte de leasin-. Indica!i mărimea ci%rei de a%aceri.

5B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 57/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

C;  %.000  &00  "00  %.500 lei

164. 8ocietatea A cumpără materii prime de la societatea B în sumă de 1. lei, T?A 15D, #i vinde societă!ii C
produse %inite de aceea#i valoare deconta&ile cu un e%ect de comer! cam&ie. ;entru decontarea cu %urnizorul B,
societatea A andosează cam&ia acceptată de clientul C. Cum se re%lectă în conta&ilitatea societă!ii A decontarea cu
societă!ile B #i CH
&0".L  &"3 ""1.000
/urni*ori L Ffecte !e primit
165. ispune!i de următoarele date &ilan!iere) capital social 1. lei, e%ecte de plată 1. lei, %urnizori de&itori
16. lei, clien!i creditori +. lei, credite &ancare . lei, împrumuturi din emisiunea de o&li-a!iuni 6. lei,
prime privind ram&ursarea o&li-a!iunilor 1. lei. Care este suma datoriilorH
=atorii  ".000  $.000  3.000  5.000  ".000  "0.000 lei

1/. ispune!i de următoarele in%orma!ii &ilan!iere) stocuri de materii prime 1. lei, austări pentru
deprecierea stocurilor de materii prime . lei, produse %inite 16. lei, di%eren!e de pre! sold de&itor la
produse %inite +. lei, %urnizori de&itori pentru stocuri 1. lei, clien!i 4. lei, clien!i creditori +6. lei, conturi
la &ănci /. lei, T?A de recuperat 6. lei, ac!iuni proprii 16. lei, titluri de participare de!inute pe
termen lun- >6. lei. ;reciza!i mărimea activelor circulante.
;ctive circulante  "00.000  30.000  "50.000  $0.000  "0.000  %0.000  60.000  5.000  315.000 lei
1/1. ispune!i de următoarele date la înc'iderea eerci!iului N) impozitul pe pro%it calculat #i înre-istrat la .5.N
+ lei, din care plătit 1 lei, veniturile a%erente eerci!iului N 4. lei, din care dividende încasate > lei2
c'eltuielile a%erente eerci!iului N 6./ lei, din care c'eltuieli de protocol nededucti&ile  lei. Cota
impozitului pe pro%it este de 1/D. Care este suma impozitului pe pro%it datorat pentru anul N, precum #i
c'eltuiala cu impozitul pe pro%it care va a%ecta contul de pro%it #i pierdereH
>e*ultat fiscal  %.000  5.600  $00  300  &00  $.500 lei
Impo*it pe profit  $.500 2 "6'  &00 lei la sfArşitul e2erciţiului 9
Cheltuiala cu impo*itul pe profit ,nregistrat#  $00 lei
Impo*it pe profit !e pl#tit  300 lei

1/+. 8ocietatea " ac'izi!ionează un utila din import #tiind că pre!ul de import sta&ilit la %rontiera rom7nă este
de 1.  la cursul de sc'im& de +,3 lei<, taa vamală 1D, comisionul vamal l D, T?A 15D. C'eltuielile
interne de transport0manipulare sunt de 4 lei, T?A 15D.
Calcula!i costul de ac'izi!ie al utilaului din import.
Costul !e achi*iţie al utila+ului  $.B00  $B0  $B  %00  3.B1B lei

1/. 8e dau următoarele date privind un utila) valoarea conta&ilă la ac'izi!ionare s%7r#itul lunii decem&rie N0l
>. lei, durata de %unc!ionare 6 ani, amortizarea se calculează de-resiv coe%icient de amortizare de-resivă
1,6. ;este un an are loc reevaluarea utilaului. ?aloarea ustă este de . lei. Cum se re%lectă reevaluarea
utilauluiH
;morti*area pentru anul 9  &.000 2 30'  ".$00 lei
<aloarea net# conta7il# la sfArşitul anului 9  &.000 ".$00  $.%00 lei
<aloarea +ust#  3.000 lei
Plus !e valoare  $00 lei
,nregistrarea reevalu#rii:
 anularea amorti*#rii cumulate:
$%"3  $"3" ".$00
 ,nregistrarea plusului !e valoare:
$"3"  "05% $00

1/>. in &alan!a de veri%icare a conturilor înc'eiată la 1.1+.N rezultă următoarele solduri ale conturilor de mai
 os) cont >111F +. lei, cont >1 F 1/. lei, cont >14 F >. lei, cont >15 F 3. lei, cont >+6 F .
lei, cont >51 F +. lei, cont 6143 F >. lei.
etermina!i mărimea crean!elor întreprinderii.
Creanţe  $0.000  "6.000  &.000  3.000  $.000  &.000  &5.000 lei

1/6. ispune!i
cont 1+5 Fde3.
următoarele dateF&ilan!iere)
lei, cont 161 11+F F>.
15. lei, cont 1/1 6.
lei, lei,
contcont
1/51/ F 1.
F 1. lei, cont
lei, cont 6151+1 8C Flei.4. lei,
F /.
Care este mărimea capitalului propriu #i a capitalului permanentH
Capitaluri proprii  50.000  "0.000  %.000  B.000  6".000 lei

5%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 58/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Capital permanent  6".000  "1.000  &.000  ".000  %3.000 lei

1//. :actura primită de la un %urnizor cuprinde următoarele date) materii prime la pre! de v7nzare 1. lei,
ra&at +D, scont de decontare l D, T?A 15D.
Indica!i e%ectele în situa!iile %inanciare dacă se utilizează pre!ul standard de 5. lei ca pre! de eviden!ă #i scontul
de decontare este înre-istrat la primirea %acturii.
Preţ !e achi*iţie "00.000

   >a7at $'net#
<aloare 2 "00.000
comercial# $.000
1%.000
)cont !e !econtare: "' 2 1%.000 1%0
<aloare net# financiar# 1B.0$0

 la !ata achi*iţiei se ,nregistrea*#:


'  &0" ""6.&33.%
30" /urni*ori 10.000
30% %.000
&&$6 "%.&33(%
 conta7ili*area scontului la !ata !econt#rii:
&0"  B6B 1%0

Cu oca*ia
)contul !eachi*iţiei stocurile cump#r#torul
care 7eneficia*# cresc cu 1%.000 lei valoarea
con!uce net# comercial#4(
la recunoaşterea iar !atoria
unui venit faţ# !e furni*ori creşte cu ""6.&33(% lei.
financiar.

1/3. ispune!i de următoarele in%orma!ii din conturi solduri %inale) cont +1 F 1. lei, cont +41 F . lei2 cont 1
F >. lei2 cont 51 F + lei2 cont >5 F  lei2 cont >111 F 6 lei2 cont >15 F / lei2 cont >/1 F 1 lei2 cont >/+
F 16 lei.
;reciza!i care este mărimea activelor imo&ilizate si a activelor circulante.
 ;ctive imo7ili*ate  "0.000  3.000  B.000
;ctive circulante  &.000  $00  300  500  "00  &.B00

1/4. ispune!i de următoarele date în cursul eerci!iului N) o întreprindere o&!ine în cursul anului produse %inite la
costul de produc!ie de . lei2 ea vinde D din ele la pre!ul de 4.5 lei, reducerea comercială înscrisă
pe %actură %iind de 1D. Intre c'eltuielile ocazionate de o&!inerea produselor %inite sunt) materiale consumate .
lei, salarii datorate
rezultatului 6. lei, salarii plătite +. lei, do&7nzi > lei, amortizare 1./ lei. Care este mărimea
conta&ilH
  )ocietatea ,nregistrea*# urm#toarele venituri:
<ariaţia stocurilor  30.000  30' 2 30.000 $".000
<enituri !in vAn*area pro!uselor finite  3%.100  "0' 2 3%.100 35.0"0
Hotal 56.0"0
Ri urm#toarele cheltuieli:
Cheltuieli cu materialele consuma7ile 3.000
Cheltuieli cu salariile 35.000
Cheltuieli cu !o7An*ile &00
Cheltuieli cu amorti*area ".600
Hotal &0.000
)ocietatea ,nregistrea*# un profit !e "6.0"0 lei.

1/5. O societate comercială cu amănuntul ac'izi!ionează măr%uri pe &aza %acturii. ;re!ul de cumpărare > lei,
ra&at +D, scont de decontare 1D, T?A 15D. 8ocietatea !ine eviden!a măr%urilor la pre! cu amănuntul
inclusiv T?A.în condi!iile în care cota de adaos comercial este de D, care este pre!ul cu amănuntul
inclusiv T?A al măr%urilor ac'izi!ionateH
Costul !e achi*iţie  &00  $' 2 &00  31$ lei
Preţul !e vAn*are cu am#nuntul  31$  31$ 2 30' "1' 2 501(6  606(&$& lei
13. în eerci!iul N, societatea " a o&!inut produse %inite la costul de produc!ie de >. lei #i a v7ndut produse la pre!ul
de v7nzare de 4. lei, costul lor de produc!ie %iind de . lei. încasarea produselor s0a %ăcut cu un e%ect
de comer!, plătindu0se &ăncii comerciale un comision de 1. lei. Care indicatori &aza!i pe contul de pro%it #i
pierdere sunt in%luen!a!i #i cu ce sumăH
Cifra !e afaceri a crescut cu 3%0.000 lei( variaţia stocurilor a crescut cu "00.000 lei( cheltuielile cu comisioanele au

crescut cu "0.000 lei( iar re*ultatul 7rut a crescut cu &B0.000 lei.


131. 8ă se sta&ilească %luurile de numerar pentru activită!ile de eploatare ale unei societă!i în condi!iile următoare)
rezultatul conta&il înaintea impozitării 1. lei, c'eltuieli cu amortizarea +. lei, venituri din provizioane 6 lei,

51

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 59/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

venituri din plasamente  lei, cre#terea stocurilor de materii prime 1.6 lei, scăderea stocurilor de măr%uri 
lei, scăderea conturilor de crean!e clien!i 1. lei, cre#terea conturilor de datorii la %urnizori + lei, impozit pe
pro%it plătit 1. lei.
/9H !in activit#ţile !e e2ploatare  "0.000  $.000  500  300 ".500  300  ".300  $00  ".000  "0.500 lei

13+. 8itua!ia ac!iunilor #i o&li-a!iunilor unei societă!i se prezintă după cum urmează)
Ac!iuni A) Ac'izi!ie pe 1/ decem&rie) >. ac!iuni  1,+ u.m.
Ac!iuni C) Ac'izi!ie pe 16 decem&rie) +. ac!iuni   u.m.
  Ac'izi!ie pe + decem&rie) 1.6 ac!iuni  ,1 u.m.
O&li-a!iuni B) Ac'izi!ie pe 6 decem&rie) 1. o&li-a!iuni  1 u.m.
Cursurile la 1 decem&rie erau) A F 1,1 u.m.2 B F 5, u.m.2 C F ,+ u.m.
;reciza!i înre-istrările conta&ile în situa!iile în care austarea dea eistentă este de 16 u.m., respectiv de
+6 u.m.
Pentru acţiunile ; a+ustarea !e valoare necesar#  &.000 2l($l(l4  &00 u.m.
Pentru acţiunile C nu este necesar# o a+ustare !e valoare.
)e suplimentea*# a+ustarea pentru acţiuni cu $50 u.m.
6%6&  51% $50
Pentru o7ligaţiuni a+ustarea necesar#  ".000 2 "0  1(34  B00 u.m.
)e suplimentea*# a+ustarea pentru o7ligaţiuni cu B00 u.m.  $50 u.m.  &50 u.m.
6%6&  516 &50

13. 8e cumpără, în luna decem&rie, materii prime %ără %actură în valoare de 1.6 lei, T?A 15D.
Care vor %i e%ectele în situa!iile %inanciare la %urnizor #i la client dacă, în ianuarie, la sosirea %acturii, valoarea
este de 1./ lei, T?A 15DH
>e*olvare:
 la primirea facturii cump#r#torul ,nregistrea*#:
'  &0" ".10&
&0% /urni*ori ".B%5
30" "00
&&$6 "1
&&$6  &&$% $%5

 iar vAn*#torul ,nregistrea*#:


&""  ' ".10&
&"% ".B%5
  B0" "00
  &&$B "1

&&$%  &&$B $%5

13>. 8 e v7nd produse %inite, în decem&rie, %ără %actură, la pre!ul de 6. lei, T?A 15D, cost de produc!ie
>.6 lei.
Cum sunt a%ectate situa!iile %inanciare la %urnizor #i la client dacă, în ianuarie, la întocmirea %acturii,
valoarea este de >.4 lei, T?A 15DH
a primirea facturii cump#r#torul ,nregistrea*#:  stornarea ,nregistr#rii efectuate la
achi*iţie:
'  &0% 5.150
30" /urni*ori  5000
  &&$% 150
 şi ,nregistrarea facturii:
'  &0" 5.B"$
30" /urni*ori &.%00
&&$6 1"$

Iar vAn*#torul ,nregistrea*#:


   stornarea ,nregistr#rii efectuate la vAn*are:
&"%  ' 5.150
B0" 5.000
&&$% 150
   şi ,nregistrarea facturii:
&""  ' 5.B"$
B0" &.%00

60

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 60/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  &&$B 1"$

136. 8e cumpără măr%uri în sumă de l . lei, ra&at D, remiză +D, risturn +D, scont >D. 8ocietatea practică un
adaos comercial de +D #i vinde toate măr%urile din depozit la pre! de v7nzare cu amănuntul.
Calcula!i valoarea acestui pre!.
Costul !e achi*iţie al m#rfurilor  ".000  3' 2 ".000  $' 2 1B0 $' 2 150(6  13"(5%% lei
Preţ !e vAn*are cu am#nuntul  13"(5%%  $0' 2 13"(5%%  "1' 2 ".""B(1056  ".330(30B66& lei

13/. Gn utila ac'izi!ionat în eerci!iul N la cost de ac'izi!ie de +. lei este casat în eerci!iul N=/. in casare rezultă
materiale în valoare de 3. lei2 c'eltuielile ocazionate de casare materiale consuma&ile sunt de +. lei.
Gtilaul are o durată normală de %unc!ionare de 1 ani #i metoda de amortizare %olosită este cea lineară.
Cum a%ectează situa!iile %inanciare casarea utilauluiH
 scoaterea !in gestiune a instalaţiei:
'  $"3" $0.000
$%"3 Fchipamente "&.000
65%3 6.000
 ,nregistrarea materialelor recuperate:
30$  B5%% B.000
 ,nregistrarea cheltuielilor oca*ionate !e !e*mem7rare:
65%%  30$ $.000
Impactul asupra contului !e profit şi pier!ere:
Cheltuieli cu activele ce!ate 6.000
;lte cheltuieli !in e2ploatare $.000
;lte venituri !in e2ploatare B.000
>e*ultat ".000
,n 7ilanţ: sca!e valoarea activelor imo7ili*ate cu 6.000 lei( cresc materialele consuma7ile cu 5.000 lei( sca!e
re*ultatul cu ".000 lei.
133. Ce înre-istrări va conta&iliza o societate care importă măr%uri în sumă de 1. dolari la un curs de sc'im&
 în momentul tranzac!iei de +,/ lei<dolar, în momentul plă!ii cursul %iind de +,> lei<dolarH
 achi*iţia m#rfurilor !e la furni*orul e2tern:
3B"  &0" $6.000
 plata !atoriei faţ# !e furni*orul e2tern:
&0"  ' $6.000
5"$& $&.000
  B65 $.000

/lu2ul !in activit#ţile !in e2ploatare sca!e cu $&.000 lei plata c#tre furni*orul e2tern4.

134. Gn ec'ipament te'nic este cumpărat la începutul anului N0+ pentru 1/. lei, sta&ilindu0i0se o amortizare în
sistem linear pe o perioadă de 4 ani. La s%7r#itul anului N, valoarea recupera&ilă este de 5. lei. în anul N=l,
se reestimează durata de via!ă rămasă la  ani.
Care sunt consecin!ele asupra contului de pro%it #i pierdere în anul N #i în anul N=lH
;morti*area ,n anul 9$  "6.000%  $.000 lei
a sfArşitul anului 9 valoarea net# conta7il#  "6.000  6.000  "0.000 lei
<aloarea recupera7il#  1.000 lei
)e constat# o !epreciere !e ".000 lei
,n anul 9l societatea ,nregistrea*# o amorti*are !e 1.0003  3.000 lei

135. etermina!i valoarea costului de ac'izi!ie pentru un sortiment de măr%uri dintr0o societate care practică
v7nzarea la pre! cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de +D #i valoarea încasată din v7nzare este de
6.3 u.m. suma include T?A.
  H<; "1'""1' 2 35.B00  5.B00 u.m.
Cost !e achi*iţie  $0' 2
Cost !e achi*iţie  30.000 u.m.
Cost !e achi*iţie  30.000"($  $5.000 u.m.

14. 8e cumpără materii prime în valoare de 16. lei, transport inclus în %actură 1. lei, remiză 6 lei, c'eltuieli
salariale a%erente -estionarului >. lei. etermina!i valoarea costului de ac'izi!ie.
Costul !e achi*iţie  "5.000  ".000  500  "5.500 lei

6"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 61/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

141. 8e cumpără un utila în anul +3 la pre!ul de +4. lei, inclusiv T?A. *eceptionarea #i punerea în %unc!iune au loc la
 începutul anului +4.
Cum vor %i a%ectate situa!iile %inanciare ale anului +3H
,n anul $00B societatea ,nregistrea*# achi*iţia astfel:
'  &0& $3%.000
$3" /urni*ori $00.000

&&$6 3%.000
14+. 8e construie#te o clădire în re-ie proprie, lucrarea încep7nd în martie anul N si %inaliz7ndu0se în octom&rie
N=l. in totalul de c'eltuieli în sumă de . lei, >D sunt a%erente anului N.
Care vor %i modi%icările în situa!iile %inanciare ale celor doi aniH
,n anul 9 societatea ,nregistrea*# cheltuielile !up# natur# ,n sum# !e "$.000 lei şi conta7ili*ea*# imo7ili*#ri ,n curs
!e e2ecuţie la costul !e "$.000 lei. >e*ultatul anului 9 nu este afectat venitul !in pro!ucţia !e imo7ili*#ri
compensea*# cheltuielile !up# natur#4( ,n anul 9l societatea ,nregistrea*# cheltuieli !up# natur# ,n sum# !e
"%.000 lei si recepţia cl#!irii la costul !e 30.000 lei( ,nregistrAn! un venit !in pro!ucţia !e imo7ili*#ri !e "%.000 lei.
 9ici re*ultatul anului 9l nu este afectat.

14. Gn ec'ipament te'nic ac'izi!ionat în anul +/ la valoarea de 1. lei amortiza&il de-resiv în / ani coe%icient de
amortizare de-resivă F + este evaluat la s%7r#itul anului +4 după  ani de utilizare la valoarea ustă de /.
lei.
acă se aplică metoda reevaluării valorii &rute, care vor %i e%ectele în situa!iile %inanciareH
Cota !e amorti*are linear#  "006  "6(6B'
Cota !e amorti*are !egresiv#  "6(6B' 2 $  33(33'
;morti*area ,n anul $006  "0.000 2 33(33'  3.333 lei
;morti*area ,n anul $00B  6.66B 2 33(33'  $.$$$ lei
;morti*area ,n anul $00%  &.&&5 2 33(33'  ".&%$ lei
;morti*area cumulat#  B.03B lei
<aloarea net# conta7il#  "0.000  B.03B  $.163 lei
Coeficient !e reevaluare  6.000$.163  $(0$5
<aloarea 7rut# !up# reevaluare  "0.000 2 $(0$5  $0.$50 lei
;morti*area cumulat# !up# reevaluare  B.03B 2 $(0$5  "&.$50 lei
>e*erva !in reevaluare  3.03B lei
 suplimentarea
$"3" valorii 7rute:  "05 "0.$50
 suplimentarea amorti*#rii cumulate:
  "05  $%"3 B.$"3
 ,n 7ilanţ echipamentul este pre*entat la valoarea +ust# !e 6.000 lei( re*ultAn! o re*erv# !in reevaluare ,n capitalurile
 proprii !e 3.03B lei.

14>. O societate de produc!ie prezintă următoarea situa!ie a stocurilor) produse %inite disponi&ile în depozit la începutul
lunii . u.m., valoarea v7nzărilor +4.4 u.m., eclusiv T?A, stoc %inal +. u.m. Ktiind că societatea practică la
v7nzare un adaos de +D, determina!i produc!ia lunii curente.
<aloarea ieşirilor !e pro!use finite la cost !e pro!ucţie  $%.%00"($  $&.000 u.m.
)toc iniţial  Intr#ri  Ieşiri  )toc final
Intr#ri  )toc final  )toc iniţial  Ieşiri
Pro!ucţia lunii curente  $.000  3.000  $&.000  $3.000 u.m.
146. La 1 decem&rie N se cunosc următoarele valori conta&ile) cont 1 F +. u.m, cont 51 F 4. u.m.2 cont 31 F
. u.m. La 1 decem&rie N=l valorile conta&ile sunt) cont 1 F+1. u.m. #i cont 31 F 6. u.m., iar cele de
inventar) cont 1 F +1. u.m. #i cont 31 F . u.m.
Care sunt e%ectele în situa!iile %inanciare ale anului N=lH
 a+ustarea !e valoare pentru materii prime este anulat#:
31"  B%"& %.000
 şi se constituie o a+ustare !e valoare pentru m#rfuri:
6%"&  31B 5.000

14/. In anul +3 se v7nd produse %inite unui client pentru suma de 65.6 u.m., inclusiv T?A. La s%7r#itul anului, riscul de
neîncasare a crean!ei este de >D, iar în +4 pro&a&ilitatea de încasare a acesteia devine de D. T?A va putea %i
recuperată în cazul %alimentului
Care sunt modi%icările situa!iilorclientului.
%inanciare în cei doi aniH
,n anul $00B se constituie o a+ustare !e valoare pentru creanţa clienţi !e &0' 2 50.000  $0.000 u.m. ,n 7ilanţ
creanţa clienţi este pre*entat# la valoarea !e 31.500 u.m.

6$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 62/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

,n anul $00% a+ustarea !e valoare este !iminuat# la 30' 2 50.000  "5.000 u.m.( a!ic# cu 5.000 u.m. <aloarea
creanţei clienţi ,n 7ilanţ( la sfArşitul anului $00%( este !e &&.500 u.m.

143. 8e v7nd măr%uri av7nd un cost de ac'izi!ie de 5. u.m. la pre!ul de 11. u.m. eclusiv T?A, austare pentru
depreciere eistentă l . u.m., #i titluri investi!ii pe termen scurt la valoarea de >. u.m., costul lor de ac'izi!ie
%iind de +.6 u.m. #i austarea eistentă, de 6 u.m.
Care va %i inciden!a acestor opera!ii în contul de pro%it si pierdereH
 vAn*area m#rfurilor
&""" generea*# urm#toarele  ,nregistr#ri: B0B "".000
 şi !esc#rcarea !in gestiune a m#rfurilor vAn!ute:
60B  3B" 1.000
 anularea a+ust#rii !e valoare r#mase f#r# o7iect:
31B  B%"& ".000
 vAn*area investiţiilor pe termen scurt generea*# urm#toarele ,nregis
tr#ri:
5"$"  ' &.000
50% $.500
  B6&$ ".500
 anularea a+ust#rii !e valoare r#mase f#r# o7iect:
51%  B%6& 500
 ,n urma acestor
e2ploatare creşteoperaţii(
cu 3.000cifra !eveniturile
u.m.( afaceri creşte cu "".000
financiare u.m.(
cresc cu cheltuielile
".500 u.m.(!in e2ploatarefinanciare
cheltuielile cresc cu %.000 u.m.(
sca! cu 500re*ultatul !in
u.m.( re*ultatul
financiar creşte cu $.000 u.m.

144. 8e emite un împrumut o&li-atar pentru +. o&li-a!iuni cu valoarea nominală de +,6 u.m., pre! de emisiune +,>
u.m. *am&ursarea se %ace prin metoda anuită!ilor constante în sumă de 3>6 u.m. pe o perioadă de 1 ani si rata anuală
a do&7nzii de 4D.
Care este do&7nda calculată pentru al doilea anH
,n primul an !o7An!a  %' 2 5.000  &00 u.m.
;nuitatea  B&5 u.m.
Capitalul ram7ursat  3&5 u.m.
Capital r#mas !e ram7ursat  5.000  3&5  &.655 u.m.
,n al !oilea an !o7An!a  %' 2 &.655  3B$ u.m.

145. ;e &aza următoarelor in%orma!ii, determina!i valoarea &ilan!ieră a activelor imo&ilizate, a activelor circulante #i a
capitalurilor proprii, con%orm O9:; nr. .66<+5)
  împrumuturi acordate pe termen lun-) /6. u.m.2
 construc!ii) 56>. u.m.2
 austări pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen lun-) 16.36 u.m.2
 investi!ii %inanciare pe termen scurt) /4.6 u.m.2
 materiale consuma&ile) +/4. u.m.2
 %urnizori de&itori) />.1+6 u.m.2
 provizioane pentru riscuri #i c'eltuieli) /6.46 u.m.2
 amortizarea construc!iilor) 6>. u.m.2
 rezerve) +4.6 u.m.2
 su&ven!ii pentru investi!ii) /6. u.m.2
 capital
interesesocial) 4. u.m.2
de participare de!inute pe termen lun-) 5. u.m.2
 măr%uri) /6. u.m.2
 terenuri) +66. u.m.2
 rezultat reportat) 6/. u.m.
  )unt active imo7ili*ate: ,mprumuturile acor!ate pe termen lung la valoare net#4 63B.$50 u.m.8 construcţiile la valoare net#4
600.000 u.m.8 interesele !e participare 10.000 u.m. şi terenurile $55.000 u.m. <aloarea 7ilanţier# total# este !e ".5%$.$50
u.m.
  )unt active circulante: investiţiile financiare pe termen scurt 6%.350 u.m.8 mater ial el e co nsu ma7 il e $6 %. 00 0 u.m .8
fu rn i* or ii !e7i to ri 6&."$5 u.m. şi m#rfurile 65.000 u.m. <aloarea 7ilanţier# total# este !e &65.&B5 u.m.

  )unt capitaluri proprii: re*ervele $%0.500 u.m.8 capitalul social %00.000 u.m. şi re*ultatul reportat 56.000 u.m.
<aloarea 7ilanţier# total# este !e "."36.500 u.m.

15. înre-istra!i următoarele tranzac!ii con%orm O9:; nr. .66<+5)


 se v7nd 1. ac!iuni interese de participare la pre!ul de v7nzare de > u.m.<actiune2 costul de ac'izi!ie al ac!iunilor
este de l u.m.<ac!iune2

63

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 63/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 se încasează contravaloarea titlurilor v7ndute2


 se ac'izi!ionează 1. ac!iuni titluri de plasament la pre!ul de ,6 u.m.<ac!iune2
 se v7nd 6 ac!iuni titluri de plasament la pre!ul de v7nzare de ,3 u.m.<ac!iune2 costul de ac'izi!ie al ac!iunilor
este de ,6 u.m.<actiune2
 se v7nd > ac!iuni titluri de plasament la pre!ul de v7nzare de ,> u.m.<actiune2 costul de ac'izi!ie al ac!iunilor
este de ,6 u.m.<actiune.
 vAn*area a ".000 !e acţiuni repre*entAn! interese !e participare( la preţul !e & u.m. ;cestea au fost achi*iţionate la

 preţul !e l u.m.:
&6"  B6"" &.000
66&"  $63 ".000
 ,ncasarea intereselor !e participare vAn!ute:
5"$"  &6" &.000
 se achi*iţionea*# ".000 !e acţiuni repre*entAn! titluri !e plasament la preţul !e 0(5 u.m.:

50%"  &6$ 500


 se vAn! 500 !e titluri !e plasament la preţul !e 0(B u.m.:
5"$" ' 350
50%" $50
  B6&$ "00
 se vAn! &00 !e titluri !e plasament la preţul !e 0(& u.m.:
'
5"$"  50%"
;lte titluri !e plasament $00
"60
66&$ &0

151. în luna mai +3 societatea AL:A constată că a omis să înre-istreze în conta&ilitatea anului +/ venituri
dintr0un contract de prestări servicii în sumă de 3. u.m. AL:A constată că a omis să înre-istreze între c'eltuielile
anului +/ %actura primită de la un %urnizor de prestări servicii. ?aloarea serviciilor prestate %ără T?A este de
1. u.m.
Cum înre-istrează AL:A corectarea acestor erori con%orm Ordinului ministrului %inan!elor pu&lice nr.
.66<+5H
 ,nregistrarea facturii omise pentru serviciile prestate:
&""" Clienţi  ' %3.300
""B& B0.000
  la un furni*or
 corectarea erorii conta7ile legate !e factura primit# !e &&$B !e servicii: "3.300
'  &0" /urni*ori ""1.000
""B& "00.000
&&$6 "1.000

15+. întreprinderea AL:A prezintă următoarele in%orma!ii în &ilan! la s%7r#itul eerci!iului N)


Clien!i F  u.m. 1 G8   u.m.<G8
Cont la &ancă în devize F 1 u.m. 1 G8  l u.m.<G8
atorii F  u.m.
Capital social F1 u.m.
 în timpul eerci!iului N=l se încasează crean!a %a!ă de clientul etern la cursul de + u.m.<G8. La s%7r#itul
eerci!iului N=l cursul de sc'im& este de +,6 u.m.<G8.
E%ectua!i înre-istrările
calcula!i %luul corespunzătoare
net de trezorerie în conta&ilitate,
din eploatare întocmi!i
utiliz7nd metoda &ilan!ul conta&il după aceste înre-istrări #i
indirectă.
,nregistr#rile ,n conta7ilitate sunt urm#toarele:
 ,ncasarea creanţei: '  &""" 300
5"$& $00
  665 "00
;ceast# !iferenţ# !e curs valutar este reali*at#.
 actuali*area sol!ului contului !e !isponi7il ,n valut# la cursul !e ,nchi!ere
  "00 G)= 2 $(5  "4  "00 G)= 2 $(5  $4  $00 u.m.4: 5"$&  B65 $00
  ;ceast# !iferenţ# !e curs valutar $00 u.m.4 se refer# la lichi!it#ţi şi tre7uie pre*entat# !istinct ,n ta7loul
flu2urilor !e tre*orerie.
,n urma acestor operaţii( informaţiile !in 7ilanţ se pre*int#( la sfArşitul e2erciţiului 9l( astfel:
Clienţi  - u.m.
Cont la 7anc#
=atorii ,n !evi*e  500 u.m. $00 2 $(54
"00 u.m.
Capital social  300 u.m.
>e*ultatul e2erciţiului "00 u.m.

6&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 64/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

=ac# am reconstitui flu2ul !e tre*orerie !in e2ploatare prin meto!a in!irect# ar tre7ui s# proce!#m astfel:

>e*ultatul e2erci iului "00


4 =iferenţa !e curs nereali*at# aferent# lichi!it#ţilor cAştig4 $00
4 >e*ultatul !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaţiei necesarului !e fon! !e
"00
4 <ariaţia creanţelor clienţi 03004  300
4 /lu2ul !e tre*orerie !in e2ploatare $00

15. 8ocietatea AL:A are un capital social în sumă de 6. lei reprezent7nd +.6 ac!iuni cu o valoare nominală
de + lei<ac!iune. 8ocietatea procedează la răscumpărarea în vederea anulării a unui număr de 6 ac!iuni la un pre! de
răscumpărare de + lei<ac!iune. 8e diminuează valoarea capitalului social pentru ac!iunile răscumpărate.
8ă se e%ectueze înre-istrările conta&ile con%orm O9:; nr. .66<+5.
 r#scump#rarea propriilor acţiuni:
"01"  5"$" ".000
   anularea acţiunilor r#scump#rate la valoarea lor nominal#:
  "0"$  "01" ".000

15>. întreprinderea AL:A prezintă următoarele in%orma!ii în &ilan! la începutul eerci!iului N)


Gtilae
F +.valoare
u.m. netă F 1.6 u.m. Cont la &ancă F 6. u.m. :urnizori de imo&ilizări F >.6 u.m. Capital social
Amortizarea cumulată a%erentă utilaelor este de 6 u.m. în cursul eerci!iului au loc opera!iile)
ac'izi!ia unui utila2
plata %urnizorilor de imo&ilizări2
v7nzarea unui utila la pre!ul de v7nzare de 6 u.m., T?A 15D.
?aloarea &rută a utilaului v7ndut este de > u.m., amortizarea cumulată, de  u.m.
In%orma!iile din &ilan!, după aceste opera!ii, se prezintă ast%el)
Gtilae valoare netă F +.> u.m.
T?A de recuperat F 56 u.m.
Cont la &ancă F .56 u.m.
:urnizori de imo&ilizări F .15 u.m.
Capital social F +. u.m.
*ezultat
E%ectua!iFînre-istrările
> u.m. conta&ile corespunzătoare #i determina!i suma plătită %urnizorilor de imo&ilizări.
  )ol! iniţial &0&  >ula+ cre!itor &0&  >ula+ !e7itor &0&   )ol! final &0&
  Plata c#tre furni*orul !e imo7ili*#ri  >ula+ !e7itor &0&   )ol! iniţial&0&   >ula+ cre!itor &0&  )ol! final&0&
  )ol!urile sunt oferite !e 7ilanţul conta7il. <aloarea achi*iţiei utila+ului poate fi reconstituit# astfel:
  )ol! iniţial$"3"  >ula+ !e7itor $"3"  >ula+ cre!itor $"3"  )ol! final$"3"
  >ula+ !e7itor $"3"  )ol! fmal$"3"  )ol! iniţial$"3"  >ula+ cre!itor $"3"  $.&00  $004  ".500  5004  &00  ".000 u.m.
  >ula+ cre!itor &0& ".000 2 "("1  "."10 u.m.
  >ula+ !e7itor &0&  &.500  3."10  "."10  $.500 u.m.
 achi*iţia unui utila+:
'  &0& /urni*ori !e imo7ili*#ri "."10
$"3" Fchipamente tehnologice ".000
&&$6 H<; !e!ucti7il# "10

&0& /urni*ori !e imo7ili*#ri  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei $.500


 vAn*area unui utila+:
&6" =e7itori !iverşi  ' 515
B5%3 <enituri !in ce!area activelor 500
&&$B H<; colectat# 15
'  $"3" Fchipamente tehnologice &00
$%"3 ;morti*area echipamentelor tehnologice 300
65%3 Cheltuieli !in ce!area activelor "00

156. Intreprinderea AL:A prezintă următoarele in%orma!ii în &ilan! la s%7r#itul eerci!iului N)


9ăr%uri F 6. u.m.
Cont la &ancă F +. u.m.
 împrumuturi din emisiunea de o&li-a!iuni F 1. u.m.
Capital social F 16. u.m.
;rima de ram&ursare a%erentă împrumutului o&li-atar de la începutul anului este de +. u.m., iar la s%7r#itul anului
este de /. u.m. în cursul eerci!iului N se emit 1 o&li-a!iuni. upă această nouă emisiune de o&li-a!iuni,

65

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 65/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

in%orma!iile din &ilan! se prezintă ast%el)


9ăr%uri F 6. u.m.
Cont la &ancă F +4. u.m.
 împrumuturi din emisiunea de o&li-a!iuni F 14. u.m.
Capital social F 16. u.m.
E%ectua!i înre-istrările conta&ile le-ate de emisiunea o&li-a!iunilor #i determina!i pre!ul de emisiune.
=ac# ar tre7ui s# reconstituim flu2ul !e tre*orerie care re*ult# !in vAn*area o7ligaţiunilor( ar tre7ui s# proce!#m astfel: )ol!
"6" "6" "6"
iniţial cre!itor 
,ncasarea  >ula+  cre!itor 
>ula+ cre!itor   >ula+
"6"  >ula+ !e7itor 
!e7itor "61   )ol! final cre!itor "6"
>ula+ cre!itor "6"  )ol! final cre!itor "6"  )ol! iniţial cre!itor "6"  >ula+ !e7itor "6"
)# ne amintim c# ,n 7ilanţul conta7il ,ntocmit conform -/P nr. 3.055$001( ,mprumutul o7ligatar evaluat la preţ !e
ram7ursare este corectat prin sc#!ere cu prima !e ram7ursare. Prin urmare( pentru a reconstitui sol!urile !atoriei va tre7ui
s# a!#ug#m la valoarea !in 7ilanţ prima !e ram7ursare.
)ol! iniţial cre!itor "6"  "0.000  $.000  "$.000 u.m.
)ol! final cre!itor "6"  "%.000  6.000  $&.000 u.m.
 9u sau ram7ursat ,mprumuturi o7ligatare.
>e*ult# c#:
>ula+ cre!itor "6"  $&.000  "$.000  -  "$.000 u.m.
,ncasarea  "$.000  &.000  %.000 u.m.
)au efectuat urm#toarele ,nregistr#ri:
 su7scrierea'o7ligaţiunilor:  "6" ,mprumuturi !in emisiunea !e o7ligaţiuni "$.000
&6" =e7itori !iverşi %.000
"61 Prime privin! ram7ursarea o7ligaţiunilor &.000

 ,ncasarea contravalorii o7ligaţiunilor:

5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &6" =e7itori !iverşi %.000

15/. 8e cunosc următoarele in%orma!ii u.m.)


 
<enituri ,nregistrate ,n avans "50
<enituri !in servicii prestate 330
<enituri !in provi*ioane pentru riscuri şi cheltuieli "$0
 
<ariaţia stocurilor !e stoca+4 50
<enituri !in pro!ucţia !e imo7ili*#ri corporale "B5
<enituri !in su7venţii pentru investiţii ""0
<enituri !in su7venţii !e e2ploatare pentru plata personalului $0
<enituri !in chirii "&5
<enituri !in !ivi!en!e %0
<enituri !in creanţe reactivate 30
Cheltuieli privin! !o7An*ile B0

Cheltuieli cu energia şi apa %5


Cheltuieli privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante $5
Cheltuieli cu materiile prime "30
Calculaţi cifra !e afaceri net#( veniturile !in e2ploatare şi cheltuielile !e e2ploatare( conform -/P nr. 3.055$001.
*ezolvare)
Cifra !e afaceri 
<enituri !in vAn*area pro!uselor finite 100
 <enituri !in servicii prestate 330
 <enituri !in chirii "&5
F 1.36
<enituri !in e2ploatare 
Cifra !e afaceri l .3B5
 <enituri<ariaţia
 stocurilor
!in pro!ucţia !e !estoca+4
imo7ili*#ri corporale 50
"B5
 <enituri !in su7venţii pentru investiţii ""0
F 1./1

66

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 66/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cheltuieli !in e2ploatare 


Cheltuieli cu materiile prime "30
 Cheltuieli cu personalul $00
 <enituri !in su7venţii !e e2ploatare pentru plata personalului $0
 Cheltuieli cu energia şi apa %5
 <enituri !in provi*ioane pentru riscuri şi cheltuieli "$0
 Cheltuieli privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante $5

 <enituri !in creanţe reactivate


F +3 30

153. 8e cunosc următoarele in%orma!ii în u.m.) c'eltuieli cu amortizarea imo&ilizărilor +2 stocuri la 1.1.N.
32 datorii din eploatare la 1.1+.N. 42 rezultat înainte de impozitare 1./2 venituri în avans la 1.1+.N. 3
din care >> su&ven!ii pentru investi!ii2 venituri din austări pentru deprecierea măr%urilor 1362 venituri din
su&ven!ii pentru investi!ii 1>2 crean!e din eploatare la 1.1 .N. >2 venituri din cesiunea imo&ilizărilor corporale 1+2
datorii din eploatare laOl.OLN. /42 stocuri la 1.1+.N. 662 venituri în avans la 1.1.N. 4 din care 64
su&ven!ii pentru investi!ii2 crean!e din eploatare la 1.1+.N. 2 c'eltuiala cu impozitul pe pro%it 2 costul de
ac'izi!ie al imo&ilizărilor corporale v7ndute >2 amortizarea cumulată a%erentă imo&ilizărilor corporale v7ndute
+2 impozit pe pro%it plătit ++.
Calcula!i %luul net de trezorerie a%erent activită!ii de eploatare.

)e utili*ea*#
>e*ultat meto!a
,nainte in!irect#:
!e impo*itare ".600
 Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor 3$0
 <enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea m#rfurilor "B5
<enituri !in su7venţii pentru investiţii "&0
<enituri !in cesiunea imo7ili*#rilor corporale "$0
 Cheltuieli cu activele ce!ate $00
>e*ultat ,nainte !e variaţia 9/> l .6%5
 )c#!erea stocurilor "50
 )c#!erea creanţelor !in e2ploatare "00
)c#!erea !atoriilor !in e2ploatare "$0
 Creşterea veniturilor ,n avans &0
Impo*it pe profit pl#tit $$0
 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e e2ploatare ".635
154. 8e dau următoarele in%orma!ii în conturi solduri %inale la s%7r#itul anului N)
v7nzări de produse %inite /. lei2
v7nzări de măr%uri 1.4 lei2
costul măr%urilor v7ndute l .+ lei2
venituri a%erente costurilor stocurilor de produse sold de&itor 4 lei2
venituri din su&ven!ii de eploatare a%erente ci%rei de a%aceri nete 3 lei2
produc!ie imo&ilizată 6. lei.
Con%orm O9:; nr. .66<+5, calcula!i ci%ra de a%aceri netă #i total venituri din eploatare.
>e*olvare:
Q <An*#ri !e pro!use finite 6.000 lei
 Pro!ucţia vAn!ut# 6.000 lei

 <An*#ri
<enituri !e
!inm#rfuri
su7venţii !e e2ploatare aferente cifrei !e afaceri B00 lei ".%00 lei
 Cifra !e afaceri net# %.500 lei
 <enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use sol! !e7itor4 %00 lei
 Pro!ucţia imo7ili*at# 5.000 lei
 Hotal venituri !in e2ploatare "$.B00 lei

155. 9A*TINA 8A înc'eie un contract pentru eecutarea unor presta!ii în valoare totală de l . lei, iar durata de
realizare este de  ani. Costurile a%erente serviciilor prestate sunt în total de 46 lei, iar costurile a%erente serviciilor
prestate pentru %iecare an în corela!ie cu stadiul de eecu!ie sunt) anul l F + lei2 anul + F  lei2 anul  F 6
lei.
Calcula!i veniturile recunoscute anual con%orm procentului de eecu!ie #i preciza!i înre-istrarea conta&ilă a%erentă
anului l se aplică IA8 14 @?enituri.
*ezolvare)

6B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 67/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

;nul <enituri recunoscute anual conform


meto!ei procentului !e e2ecuţie
" $00%504 2 ".000 lei  $35($1& lei
$ 300%504 2 ".000 lei  35$(1&" lei
3 350%504 2 ".000 lei  &""(B65 lei

;nul ":
&"""  B0& $35($1& lei
+. 8ocietatea 9A*TINA 8A înc'iriază în re-im de leasin- opera!ional o clădire necesară des%ă#urării produc!iei în
următoarele condi!ii) durata contractului de leasin-  ani2 plă!ile se e%ectuează trimestrial #i sunt în sumă de
+. lei %iecare2 valoarea clădirii 5. lei2 durata de via!ă + ani. ;reciza!i înre-istrările conta&ile e%ectuate
de locatar #i de locator con%orm IA8 13 @Contracte de leasin-.
,nregistrarea contractului !e leasing la locatar :
a4 Primirea facturii:
'  &0" /urni*ori $3.%00 lei
6"$ $0.000 lei
  &&$6 3.%00 lei
,nregistrarea contractului !e leasing la locator :
a4 Fmiterea facturii repre*entAn! rata trimestrial#:
&"""  ' $3.%00 lei
B06 $0.000 lei
  &&$B 3.%00 lei
 74 ,nregistrarea amorti*#rii cl#!irii:
100.000 lei: $0 ani  &5.000 leian
;morti*area lunar#  &5.000 lei  "$ luni  3.B50 lei
  6%"  $%" 3.B50 lei

+1. 8ocietatea de!ine o cate-orie de imo&ilizări necorporale ac'izi!ionate la înc'iderea eerci!iului N0+ cu 6.
u.m. Imo&ilizările se amortizează linear încep7nd cu l ianuarie N01, pe o durată de 6 ani. La 1
decem&rie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imo&ilizărilor necorporale. ?aloarea ustă a acestora
este estimată la 16. u.m. La 1 decem&rie N=l, !in7nd cont de sc'im&ările intervenite pe pia!ă, imo&ilizările
sunt din nou reevaluate. ?aloarea ustă este estimată la /. u.m.
8ă se conta&ilizeze di%eren!ele constatate la 1.1+.N #i la 1.1+.N=1, #tiind că societatea %olose#te ca
procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate #i reevaluarea valorii nete, con%orm O9:; nr.
.66<+5.
Costul !e achi*iţie al imo7ili*#rilor necorporale  50.000 u.m.
;morti*area anual#  50.000 u.m.  5 ani  "0.000 u.m.
<aloarea conta7il# net# la 3"."$.9  50.000  $ 2 "0.000  30.000 u.m.
<aloarea +ust# la 3"."$.9  "5.000 u.m.
=iferenţ# nefavora7il# !e valoare  30.000  "5.000  "5.000 u.m.
a 3"."$.9 se conta7ili*ea*# !iferenţa nefavora7il# !e valoare pe seama cheltuielilor:
Cheltuieli  Provi*ion "5.000
cu provi*ioanele pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale
 pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 
;morti*area
<aloarea anual# net#
conta7il# ,ncepAn! cu 9l  "5.000
la 3"."$.9" u.m.
 "5.000  3 ani"0.000
 5.000 5.000 u.m.
u.m.
<aloarea +ust#  60.000 u.m.
=iferenţ# favora7il# !e valoare  60.000  "0.000  50.000 u.m.
a3"."$.9l:
a4 )e conta7ili*ea*# un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscut# la3"."$.9:
Provi*ion  <enituri !in "5.000
 pentru !eprecierea provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 
imo7ili*#rilor necorporale

 74 )e anulea*# amorti*area cumulat# ,n e2erciţiile 9"( 9 şi 9l şi se


!iminuea*# valoarea !e intrare a imo7ili*#rilor:
  ;morti*area  Imo7ili*#ri necorporale $5.000
imo7ili*#rilor necorporale
c4 )e reevaluea*# valoarea net# a imo7ili*#rilor necorporale:
  Imo7ili*#ri necorporale  >e*erve !in reevaluare 35.000

6%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 68/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

++. 8ocietatea de!ine o cate-orie de imo&ilizări necorporale ac'izi!ionate la înc'iderea eerci!iului N0+ cu
6. u.m. Imo&ilizările se amortizează linear încep7nd cu l ianuarie N01, pe o durată de 6 ani. La 1
decem&rie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imo&ilizărilor necorporale. ?aloarea ustă a
acestora este estimată la 16. u.m. La 1 decem&rie N=l, !in7nd cont de sc'im&ările intervenite pe
pia!ă, imo&ilizările sunt din nou reevaluate. ?aloarea ustă este estimată la /. u.m.
8ă se conta&ilizeze di%eren!ele constatate la 1.1+.N #i la 1.1+.N=1, #tiind că societatea %olose#te ca procedeu
de reevaluare reevaluarea valorii &rute, con%orm O9:; nr. .66<+5.
Costul !e achi*iţie
;morti*area anual#alimo7ili*#rilor
50.000 u.m.  necorporale  50.000
5 ani  "0.000 u.m. u.m.
<aloarea conta7il# net# la3"."$.9  50.000$2l-.---  30.000u.m.
<aloarea +ust# la 3"."$.9  "5.000 u.m.
=iferenţ# nefavora7il# !e valoare  30.000  "5.000  "5.000 u.m.
a 3"."$.9 se conta7ili*ea*# !iferenţa nefavora7il# !e valoare pe seama cheltuielilor:
Cheltuieli  Provi*ion pentru !eprecierea imo7ili*#rilor necorporale "5.000
cu provi*ioanele pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 

;morti*area anual# ,ncepAn! cu 9l  "5.000 u.m.  3 ani  5.000 u.m. <aloarea conta7il# net# la 3"."$.9"  "5.000  5.000
 "0.000 u.m. <aloarea +ust#  60.000 u.m. =iferenţ# favora7il# !e valoare  60.000  "0.000  50.000 u.m.
a 3"."$.9" se conta7ili*ea*# un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscut# la 3"."$.9:
Provi*ion  <enituri !in provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor "5.000
 pentru !at#
a aceeaşi !eprecierea imo7ili*#rilor
se reali*ea*# necorporale
urm#toarele operaţii:
 calculul raportului ,ntre valoarea +ust# şi valoarea net# conta7il# a imo7ili*#rilor necorporale:
60.000  50.000  $5.0004  $(&
 reevaluarea valorii !e intrare a imo7ili*#rilor necorporale şi a amorti*#rii cumulate( ceea ce con!uce la:
Costul reevaluat al imo7ili*#rilor: 50.000 2 $(&  "$0.000 u.m.
;morti*#rile cumulate reevaluate: $5.000 2 $(&  60.000 u.m.
60.000 u.m.
-peraţia !e reevaluare va fi conta7ili*at# astfel:
Imo7ili*#ri necorporale  ' B0.000
 ;morti*area imo7ili*#rilor necorporale 35.000
>e*erve !in reevaluare 35.000
+. în eerci!iul N, întreprinderea AL:A plăte#te întreprinderii BETA c'iria a%erentă eerci!iului curent #i
următorilor + ani pentru
Care este inciden!a un depozit
aplicării înc'iriat.
principiului C'iria anuală
independen!ei este deîn
eerci!iilor 1. lei.
conta&ilitatea societă!ilor AL:A #i
BETAH
în contabilitatea societăţii ALFA
,n e2erciţiul 9:
 plata chiriei aferente perioa!ei curente: 6"$  5"$" "0.000
 plata chiriei ,n avans: &B"  5"$" $0.000
,n e2erciţiul 9":
 recunoaşterea cheltuielii cu chiria: 6"$  &B" "0.000
,n e2erciţiul 9$:
 recunoaşterea cheltuielii cu chiria: 6"$  &B" "0.000
în contabilitatea societăţii !"#A
,n e2erciţiul 9:
 ,ncasarea
,ncasarea chiriei aferente
chiriei ,n avans:perioa!ei curente: 5"$"
5"$" 
 B06
&B$ "0.000
$0.000
,n e2erciţiul 9":
 recunoaşterea venitului cu chiria: &B$  B06 "0.000
,n e2erciţiul 9$:
 recunoaşterea venitului cu chiria: &B$  B06 "0.000

+>. La înc'iderea eerci!iului N, activele societă!ii AL:A cuprind)


 un utila a cărui valoare netă conta&ilă este de . 2 acest utila a %ost ac'izi!ionat la 1.>.N0+,
atunci c7nd un dolar valora +,4 lei2
 un teren ac'izi!ionat la un cost de 1. , în N0> cursul dolarului la data ac'izi!iei %iind de +,6 lei, #i
reevaluat la 1.1+.N01 la nivelul sumei de +. , dată la care dolarul valora  lei2
 un stoc de măr%uri cumpărat la .4 .N la un cost de >.  cursul zilei) ,1 lei< #i depreciat pentru 1D
din valoare
 o crean!ă la înc'iderea
de 4.  privindeerci!iului
drepturileN2asupra unui client străin, corespunzătoare unei v7nzări
e%ectuate la 1.11.N, atunci c7nd dolarul era cotat la nivelul de ,14 lei2
 suma de 1. , în casierie.

61

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 69/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cursul dolarului la 1.1+.N este de ,+ lei<.


Cum sunt evaluate aceste elemente în &ilan! con%orm O9:; nr. .66<+5H
a fiecare !at# a 7ilanţului:
a4 elementele monetare e2primate ,n valut# tre7uie evaluate la cursul !e ,nchi!ere8
 74 elementele nemonetare ,nregistrate la cursul istoric şi e2primate ,n valut# tre7uie evaluate la cursul !e schim7
!e la !ata efectu#rii tran*acţiei8 şi
c4 elementele nemonetare ,nregistrate la valoarea +ust# şi e2primate ,n valut# tre7uie evaluate la cursul !e schim7

e2istent
,n 7ilanţul !e ,n
la momentul !etermin#rii
3"."$.9( elementele valoriloranterior
pre*entate respective.
sunt evaluate !up# cum urmea*#:

Flementele 7ilanţiere )uma ,n Cursul )uma ,n unitatea !e


!olari !e m#sur# u.m. ,n care se
Flemente monetare: convertite la cursul !e ,nchi!ere:
ichi!it#ţi ".000 3($ 3.$00
Creanţe %.000 3($ $5.600
Flemente nemonetare evaluate la costul istoric: convertite  
la cursul *ilei achi*iţiei:
Gtila+e 30.000 $(% %&.000

Flemente
convertite nemonetare reevaluate
la cursul *ilei sauvaloare:
a+ust#rii !e !epreciate:  
Herenuri $0.000 3 60.000
)tocuri !e m#rfuri 3.600K4 3($ "".5$0
K4
 $.%%% & ' $.%%% & ( )%* + .-%% &

+6. 8e consideră o v7nzare în valoare de . lei, ac'ita&ilă după / de zile sau imediat, cu un scont de
decontare de +D.
Care este solu!ia conta&ilă, con%orm O9:; nr. .66<+5, în situa!ia în care clientul plăte#te la scaden!ă
v7nzarea o&i#nuită %ără a &ene%icia de scontH
&""  B0B 30.000

+/. 8e consideră o v7nzare în valoare de . lei, ac'ita&ilă după / de zile sau imediat, cu un scont de decontare de
+D.
Care este solu!ia conta&ilă, con%orm O9:; nr. .66<+5, în situa!ia în care clientul plăte#te imediat &ene%iciază
de scontH
Planul conta7il !in ca!rul -/P nr. 3.055$001 menţine contul 66B Cheltuieli privin! sconturile acor!ateJ( sugerAn! c#
se p#strea*# tratamentul conta7il conform c#ruia se consi!er# scontul acor!at o cheltuial#.
,n aceste con!iţii( pentru e2emplul pre*entat mai sus( ,ntreprin!erea care acor!# scontul ,nregistrea*#:
  '  B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor 30.000
&""" Clienţi $1.&00
  66B Cheltuieli privin! sconturile acor!ate 600
Ri
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &""" Clienţi $1.&00

+3. 8ocietatea AL:A vinde societă!ii BETA un stoc de mar%ă în următoarele condi!ii) pre!ul de v7nzare 16. lei
ac'ita&ili după / de zile sau imediat, cu aplicarea unui scont de +D dacă plata se %ace pe loc.
Care este tratamentul conta&il la AL:A #i BETA dacă se aplică prevederile O9:; nr. .66<+5H
,nregistr#rile efectuate !e ;/; sunt urm#toarele:
 !ac# ,ncasarea se face pe loc:
'  B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor "50.000
&""" Clienţi "&B.000
  66B Cheltuieli privin! sconturile acor!ate 3.000
Ri
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &""" Clienţi "&B.000
 !ac# ,ncasarea are loc !up# 60 !e *ile:
&"" Clienţi  B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor "50.000
Ri( !up# 60 !e *ile:
5"$" Conturi la 7#nci ,n lei  &"" Clienţi "50.000
In conta7ilitatea societ#ţii LFH; se ,nregistrea*#:
 !ac# plata se efectuea*# pe loc:

B0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 70/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 71/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

=iferenţa aferent# ieşirilor  >e 3&5 2 S  $&.500 2 0("%1  &.630(5 u.m.


B""  3&%5 &.630(5

+5. 8ocietatea comercială AL:A 8A prezintă, la începutul lunii martie, următoarea situa!ie a stocului de mar%ă
9l)
8i31 F 3 &uc.  31> lei<&uc. F >5.54 lei
8i34 F 3. lei
8i- F 3.54 lei
 în cursul lunii martie au loc opera!iile)
1. Ac'izi!ie de măr%uri, 6 &uc. 9l la costul de / lei<&uc., T?A 15D2
+. ?7nzare de măr%uri la pre!ul de v7nzare cu amănuntul inclusiv T?A de +3.6/ lei. Adaosul
comercial practicat este de +D.
8ă se înre-istreze în conta&ilitate opera!iile de mai sus dacă evaluarea stocului de măr%uri se %ace la pre!ul
de v7nzare cu amănuntul, inclusiv T?A.
". ;chi*iţia !e m#rfuri:
3B" #rfuri  ' &.$%&
&0" /urni*ori 3.000
3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri 600
  &&$% H<; nee2igi7il# 6%&

&&$6 H<; !e!ucti7il#  &0" /urni*ori 5B0

$. <An*area !e m#rfuri:
53"" Casa  ' $B.560
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor $3."60
  &&$B H<; colectat# &.&00
'  3B" #rfuri $B.560
60B Cheltuieli cu m#rfurile "1.300
3B% =iferenţe !e preţ la m#rfuri 3.%60
&&$B H<; colectat# &.&00

Cota !e a!aos comercial aferent# ieşirilor !in stoc  >c B0B 2 S $3."60 2 0("666  3.%51(%&6 lei  3.%60 lei

= 3B" C = 3B% C
)i &1.1%0 $B.560 $4 B.000 )i
"4 &.$%& $4 3.%51(%5 600 "4
)f  $6.B0& 3.B&0(5& )f  

= &&$% C = B0B C
$4 &.&00 B.1%0 )i $3."60 $4
6%& "4
)f  &.$6&

B$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 72/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

+1. 8ocietatea comercială AL:A 8A are în stoc la începutul lunii martie N)


 sold ini!ial materii prime +. lei evaluat la cost de ac'izi!ie2
 sold ini!ial măr%uri 3.6 lei evaluat la cost de ac'izi!ie,
 în cursul lunii martie au loc următoarele opera!ii)
1. ac'izi!ie de materii prime la costul de ac'izi!ie de l . lei, T?A 15D2
+. ac'izi!ie de măr%uri la costul de ac'izi!ie de + lei, T?A 15D2
. consum de materii prime la costul de l.6 lei2
>. costul
v7nzarede de măr%uri
ac'izi!ie la pre!ul
%iind de v7nzare de 4 lei, T?A 15D,
de / lei.
La s%7r#itul lunii are loc inventarierea în urma căreia se sta&ilesc stocurile %inale %aptice)
 stoc %aptic materii prime 1.3 lei2
 stoc %aptic măr%uri /.6 lei.
8ă se conta&ilizeze opera!iile de mai sus #i să se prezinte situa!ia în conturile de stoc #tiind că întreprinderea
utilizează metoda inventarului permanent.
  Potrivit acestei meto!e( orice intrare sau ieşire !e stoc se ,nregistrea*# ,n conta7ilitatea financiar# la momentul ,n care
a avut loc( ,n conturi !e stoc !up# natur#. a sfArşitul perioa!ei !e gestiune se !etermin# sol!ul final scriptic. ;cesta se
compar# cu sol!ul final faptic şi se vor ,nregistra ,n conta7ilitate eventualele plusuri şi minusuri la inventar.

= 30" aterii prime C = 3B" #rfuri C


)ol! iniţial $.000 ".500 34 )ol! iniţial B.500 600 &4
"4 ".000 $4 $00
)ol! scriptic ".500 )ol! scriptic B."00
5a4 $00 574 600
)ol! faptic ".B00 )ol! faptic 6.500

". ;chi*iţia !e materii prime:


'  &0" /urni*ori "."10
30" aterii prime ".000
&&$6 H<; !e!ucti7il# "10
$. ;chi*iţia !e m#rfuri:
'  &0" /urni*ori $3%
3B" #rfuri $00
&&$6 H<; !e!ucti7il# 3%
3. Consumul !e materii prime:
60" Cheltuieli cu materiile prime  30" aterii prime ".500
&. <An*area !e m#rfuri:
&""" Clienţi ' 15$
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor %00
&&$B H<; colectat# "5$

60B Cheltuieli cu m#rfurile  3B" #rfuri 600


5. ,nregistrarea !iferenţelor constatate la inventar:
a4 Pentru materiile prime:
)ol! final faptic  l .B00 lei
)ol! final scriptic @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ".500 lei
Plus la inventar $00 lei

30" aterii prime  60" Cheltuieli cu materiile prime $00


 74 Pentru m#rfuri:
)ol! final faptic  6.500 lei
)ol! final scriptic  B."00 lei
inus la inventar 600 lei

60B Cheltuieli cu m#rfurile  3B" #rfuri 600

+11. 8ocietatea comercială AL:A 8A are în stoc la începutul lunii martie N)


 sold ini!ial materii prime +. lei evaluat la cost de ac'izi!ie2
 sold ini!ial măr%uri 3.6 lei evaluat la cost de ac'izi!ie.
 în cursul lunii martie au loc următoarele opera!ii)

B3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 73/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

1. ac'izi!ie de materii prime la costul de ac'izi!ie de l . lei, T?A 15D2


+. ac'izi!ie de măr%uri la costul de ac'izi!ie de + lei, T?A 15D2
. consum de materii prime la costul de l .6 lei2
>. v7nzare de măr%uri la pre!ul de v7nzare de 4 lei, T?A 15D, costul de ac'izi!ie %iind de / lei.
La s%7r#itul lunii are loc inventarierea în urma căreia se sta&ilesc stocurile %inale %aptice)
 stoc %aptic materii prime 1.3 lei2
 stoc %aptic măr%uri /.6 lei.
8ă se conta&ilizeze
utilizează opera!iile deintermitent.
metoda inventarului mai sus #i să se prezinte situa!ia în conturile de stoc #tiind că întreprinderea
  Potrivit acestei meto!e( intr#rile !e stocuri se conta7ili*ea*# ,n conturi !e cheltuieli !up# natur#. Ieşirile !e stocuri nu se
,nregistrea*# ,n conta7ilitatea financiar#( ci !oar la locurile !e gestiune. a sfArşitul perioa!ei !e gestiune se anulea*#
sol!urile iniţiale şi sunt preluate ,n conta7ilitate sol!urile constatate la inventar.

= 30" aterii prime C = 3B" #rfuri C


)ol! iniţial $.000 $.000 5a4 )ol! iniţial B.500 B.500 674
6a4 ".B00 674 6.500
)ol! final faptic ".B00 )ol! final faptic 6.500

". ;chi*iţia !e materii prime:


'  &0" /urni*ori "."10
60" Cheltuieli cu materiile prime ".000
&&$6 H<; !e!ucti7il# "10
$. ;chi*iţia !e m#rfuri:
  '  &0" /urni*ori $3%
60B Cheltuieli cu m#rfurile $00
  &&$6 H<; !e!ucti7il# 3%
3. Consumul !e materii prime:
 9u se conta7ili*ea*#.
&. <An*area !e m#rfuri:
&""" Clienţi  ' 15$
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor %00
&&$B H<; colectat# "5$
=esc#rcarea !e gestiune nu se conta7ili*ea*#.
5. ;nularea sol!urilor iniţiale:
a4 Pentru materii prime:
60" Cheltuieli cu materiile prime  30" aterii prime $.000
 74 Pentru m#rfuri:
60B Cheltuieli cu m#rfurile  3B" #rfuri B.500
6. Preluarea sol!urilor finale:
a4 Pentru materii prime:
30" aterii prime  60" Cheltuieli cu materiile prime ".B00

 74 Pentru m#rfuri:


3B" #rfuri  60B Cheltuieli cu m#rfurile 6.500

+1+. 8ocietatea comercială BETA 8A are în stoc la începutul perioadei de -estiune)


0 sold ini!ial produse %inite +.6 lei evaluat la cost de produc!ie, în cursul perioadei au loc opera!iile)
1. o&!inerea #i predarea la depozit a produselor %inite, con%orm &onurilor de predare, la costul de produc!ie de
6. lei2
+. v7nzarea de produse %inite, con%orm %acturii, la pre!ul de v7nzare de >. lei, T?A 15D. Costul
produc!iei v7ndute este de .6 lei.
La s%7r#itul perioadei de -estiune, în urma inventarierii, se constată un sold %inal %aptic de produse %inite
de >.66 lei.
8ă se conta&ilizeze opera!iile de mai sus #i să se prezinte situa!ia în conturile de stoc, #tiind că
 întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent.

= 3&5 Pro!use finite C


)ol! iniţial $.500 3.500 $4
"4 5.000

B&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 74/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

)ol! final scriptic &.000


34 550
)ol! final faptic &.550

". -7ţinerea !e pro!use finite:


3&5 Pro!use finite  B"" <enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use 5.000
$. <An*area !e Clienţi
&""" pro!use finite:
 ' &.B60
B0" <enituri !in vAn*area pro!uselor finite &.000
  &&$B H<; colectat# B60

B"" <enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use  3&5 Pro!use finite 3.500

3. ,nregistrarea !iferenţelor constatate la inventar: Pentru pro!use finite:


)ol! faptic  &.550 lei
)ol! scriptic  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&.000 lei
Plus la inventar 550 lei
3&5 Pro!use finite  B"" <enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!us 550

+1. 8ocietatea
 sold comercială BETA
ini!ial produse 8A+.6
%inite are în
leistoc la începutul
evaluate la cost perioadei de -estiune)
de produc!ie2
 sold ini!ial produc!ie în curs l . lei evaluată la cost de produc!ie.
 în cursul perioadei au loc opera!iile)
1. o&!inerea #i predarea la depozit a produselor %inite con%orm &onurilor de predare la costul de produc!ie
de 6. lei2
+. v7nzarea de produse %inite con%orm %acturii, la pre!ul de v7nzare de >. lei, T?A 15D. Costul produc!iei
v7ndute este de .6 lei.
La s%7r#itul perioadei de -estiune, în urma inventarierii, se constată următoarele solduri %aptice)
 sold %inal %aptic produse %inite >.66 lei2
 sold %inal %aptic produc!ie în curs 4 lei.
8ă se conta&ilizeze opera!iile de mai sus #i să se prezinte situa!ia în conturile de stoc, #tiind că
 întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent.
,n acest ca*(
 perioa!ei !enici intr#rile
gestiune se şianulea*#
nici ieşirile !e stocuri
sol!urile nusesepreiau
finale şi ,nregistrea*# ,n conta7ilitatea
,n conta7ilitate financiar#.laa
sol!urile constatate sfArşitul
inventar.

 l. -7ţinerea !e pro!use finite: 9u se conta7ili*ea*#.

$. <An*area !e pro!use finite:


&"""  ' &.B60
Clienţi B0" &.000
  &&$B B60
H<; colectat#
=esc#rcarea !e gestiune nu se conta7ili*ea*#.
3. ;nularea sol!urilor iniţiale:
B""  ' 3.500
3&5 $.500
  33" ".000
&. Preluarea sol!urilor finale:
'  B"" 5.350
3&5 &.550
33" %00
Pro!ucţie ,n curs

+1>. Care sunt prevederile O9:; nr. .66<+5 pentru contractele de leasin- %inanciarH Eistă di%eren!e %a!ă
de prevederile IA8 13 @Contracte de leasin-H
a recunoaşterea ,n conta7ilitate a contractelor !e leasing vor fi avute ,n ve!ere preve!erile contractelor ,ncheiate
,ntre p#rţi( precum şi legislaţia ,n vigoare. Fntit#ţile ţin cont şi !e cerinţele principiului prevalentei economicului
asupra +uri!icului.
,nregistrarea ,n conta7ilitate a amorti*#rii 7unului care face o7iectul contractului se efectuea*# ,n ca*ul leasingului
financiar !e c#tre locatar utili*ator( iar ,n ca*ul leasingului operaţional( !e c#tre locatorfinanţator. ;chi*iţiile !e
 7unuri imo7ile şi mo7ile( ,n ca*ul leasingului financiar( sunt tratate ca investiţii( fiin! supuse amorti*#rii pe o 7a*# consec
vent# cu politica normal# !e amorti*are pentru 7unuri similare( ,n ,nţelesul -/P nr. 3.055$001( termenii !e mai

B5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 75/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 +os au urm#toarele semnificaţii:

a4 Contractul !e leasing este un acor! prin care locatorul ce!ea*# locatarului( ,n schim7ul unei pl#ti sau serii !e pl#ţi(
!reptul !e a utili*a un 7un pentru o perioa!# sta7ilit#.
 74 easingul financiar este operaţiunea !e leasing care transfer# cea mai mare parte !in riscurile şi avanta+ele aferente
!reptului !e proprietate asupra activului.
c4 easingul operaţional este operaţiunea !e leasing care nu intr# ,n categoria leasingului financiar.

)e o7serv#
Gn contractc#!e,nleasing
or!in au fostfipreluate
poate !efiniţiile
recunoscut !in I;)
ca leasing "B. !ac# ,n!eplineşte cel puţin una !intre urm#toarele
financiar
con!iţii:
a4 easingul transfer# locatarului titlul !e proprietate asupra 7unului pAn# la sfArşitul !uratei contractului !e leasing.
;ceast# caracteristic# este preluat# ca atare !in I;) "B.
 74 ocatarul are opţiunea !e a cump#ra 7unul la un preţ estimat a fi suficient !e mic ,n comparaţie cu valoarea +ust# la
!ata la care opţiunea !evine e2ercita7il#( astfel ,ncAt( la ,nceputul contractului !e leasing( e2ist# ,n mo! re*ona7il
certitu!inea c# opţiunea va fi e2ercitat#.
;ceast# caracteristic# este preluat# ca atare !in I;) "B.
c4 =urata contractului !e leasing acoper# ,n cea mai mare parte !urata !e viaţ# economic# a 7unului( chiar !ac# titlul !e
 proprietate nu este transferat.
;ceast# caracteristic# este preluat# ca atare !in I ;) "B.
!4 <aloarea total# a ratelor !e leasing( mai puţin cheltuielile accesorii( este mai mare sau egal# cu valoarea !e intrare a
 7unului( repre*entat# !e
;ceast# caracteristic# valoarea
este !iferit#la!ecare
cea aprev#*ut#
fost achi*iţionat
!e ;)7unul !epreci*ea*#
"B care c#tre finanţator( respectiv
c# valoarea costul !e
actuali*at# achi*iţie.
a pl#ţilor
minimale acoper# cea mai mare parte a valorii +uste.
e4 Lunurile care constituie o7iectul contractului !e leasing sunt !e natur# special#( astfel ,ncAt numai locatarul le poate
utili*a f#r# mo!ific#ri ma+ore.

+16. Care sunt particularită!ile &ilan!ului conta&il întocmit con%orm O9:; nr. .66<+5H
". /ormatul este pre!efinit( ,ntreprin!erile neputAn! !etalia sau restrAnge posturile 7ilanţiere8 sursa acestui
mo!el se g#seşte ,n articolul "0 al =irectivei a I<a a CFF.
$. Cheltuielile !e constituire sunt recunoscute ,n activul 7ilanţului chiar !ac# nu r#spun! criteriilor !e recunoaştere
sta7ilite !e I;)L ,n ca!rul conceptual.
3. /on!ul comercial negativ este consi!erat venit ,n avans şi nu este recunoscut ca venit( aşa cum solicit# practica
internaţional#.
&. ;ctivele pe termen lung !estinate vAn*#rii nu sunt pre*entate separat( ci sunt cumulate cu cele !eţinute pentru a fi
utili*ate.
5. Creanţele altele !ecAt cele financiare4 cu sca!enţa mai mare !e un an sunt pre*entate !istinct ,n masa activelor
circulante.
6. Cheltuielile ,n avans şi provi*ioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu se ,mpart ,n funcţie !e sca!enţe. <eniturile ,n
avans sunt separate ,n partea ce va fi reluat# la venituri ,ntro perioa!# !e pAn# la un an şi sume !e reluat ,ntro
 perioa!# mai mare !e un an.
B. Primele !e ram7ursare a ,mprumuturilor !in emisiunea !e o7ligaţiuni se !e!uc !in ,mprumutul o7ligatar.
%. ;cţiunile proprii se !e!uc !in capitalurile proprii.
1. Pre*enţa la po*iţiile F şi / a !oi in!icatori !e anali*# financiar# relevanţi ,n aprecierea mo!ului ,n care
,ntreprin!erea ,şi asigur# continuitatea activit#ţii.
Continuitatea activit#ţii se aprecia*# pe 7a*a unui cumul !e factori. Gn criteriu relevant ,n aprecierea continuit#ţii
este mo!ul ,n care ,ntreprin!erea ,şi asigur# echili7rul financiar. )e consi!er# c# ,ntreprin!erea ,şi asigur# minimul !e
echili7ru financiar
vele pe termen !ac#
scurt !in,şi finanţea*#
surse activele
pe termen scurt.pe termen lung !in surse !e finanţare pe termen lung şi respectiv acti
)# proce!#m ,n cele ce urmea*# la mo!elarea 7ilanţului -/P nr. 3.055$001 pentru a pune ,n evi!enţ# echili7rul
financiar. <om aşe*a faţ# ,n faţ# activele pe termen lung cu sursele pe termen lung şi activele pe termen scurt cu sursele
 pe termen scurt:

Active pe termen
lun-) 8urse pe termen lun-)
;ctive imo7ili*ate Capitaluri şi re*erve Z4
;4 =atorii care tre7uie pl#tite ,ntro perioa!# mai mare
 )u7venţii pentru !e un an U4 /on! !e Capitaluri
investiţii Provi*ioane pentru riscuri şi cheltuieli [4 rulment F4  permanente /4
Active
scurt)  pe termen 8urse
=atoriipecare
termen scurt)
tre7uie pl#tite ,ntro perioa!# !e pAn# la
;ctive circulante L4 un an =4
Cheltuieli ,n avans <enituri ,n avans I e2clusiv su7venţiile pentru

B6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 76/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

C4 investiţii4
  a po*iţia F ;ctive circulante nete  =atorii curente neteJ se afl# fon!ul !e rulment al ,ntreprin!erii. Pe 7a*a
acestui in!icator se aprecia*# mo!ul ,n care ,ntreprin!erea ,şi asigur# continuitatea activit#ţii pe termen scurt.
/on!ul !e rulment repre*int# e2ce!entul !e capitaluri permanente surse !e finanţare pe termen lung4 r#mas !up#
finanţarea integral# a activelor pe termen lung şi care poate fi utili*at pentru finanţarea activelor pe termen scurt active
circulante şi cheltuieli ,n avans4. =in schema !e mai sus( fon!ul !e rulment se poate !e!uce astfel:
"4 /on! !e rulment F4  )urse pe termen lung Z  U  [4 T ;ctive pe termen lung ;  )u7venţiile pentru investiţii4(
sau
$4 /on! !e rulment F4  ;ctive circulante L4  Cheltuieli ,n avans
C4  =atorii care tre7uie pl#tite ,ntro perioa!# !e pAn# la un an
=4  <enituri ,n avans I e2clusiv su7venţiile pentru investiţii4.
; !oua relaţie !e calcul a fost reţinut# ,n mo!elul !e 7ilanţ conform -/P nr. 3.055$001.
;ceast# relaţie tre7uie interpretat# cu pru!enţ# !eoarece are la 7a*# ipote*a c# ,ntot!eauna cheltuielile ,n avans şi
veniturile ,n avans sunt elemente pe termen scurt( ,n mo! normal( ,nainte !e a calcula acest in!icator se fac o serie !e
retrat#ri si reclasific#ri ale elementelor !e 7ilanţ. ;r tre7ui luate ,n consi!erare !oar cheltuielile şi veniturile ,n avans pe
termen scurt( !ar si !atorii precum provi*ioanele pentru riscuri şi cheltuieli care au sca!enţa foarte pro7a7il ,ntro perioa!#
mai mic# !e un an.
)e consi!er# c# !ac# ,ntreprin!erea are fon! !e rulment aceasta ,şi asigur# continuitatea pe termen scurt f#r# a fi
!epen!ent# !e finanţarea prin cre!ite pe termen scurt.
a po*iţia / Hotal active minus !atorii curenteJ se afl# sursele !e finanţare pe termen lung ale ,ntreprin!erii( numite şi
capitaluri permanente. Pe 7a*a acestui in!icator se aprecia*# ,n ce m#sur# ,ntreprin!erea ,şi asigur# continuitatea activit#ţii pe
termen lung. =in schema !e mai sus( capitalurile permanente se pot !etermina astfel:
i4 Capitaluri permanente /4  Capitaluri şi re*erve Z4  =atorii care tre7uie pl#tite ,ntro perioa!# mai mare !e un an U4 
Provi*ioane pentru riscuri şi cheltuieli [4( sau
ii4 Capitaluri permanente /4  Hotal activ ;  L  C4  )urse pe termen scurt = " e2clusiv su7venţiile pentru investiţii4(
sau
iii4 Capitaluri permanente /4  /on! !e rulment F4  ;ctive imo7ili*ate  )u7venţii pentru investiţii4.
; treia relaţie !e calcul a fost reţinut# ,n mo!elul !e 7ilanţ conform -/P nr. 3.055$001.

+1/. Care sunt particularită!ile contului de pro%it #i pierdere întocmit con%orm O9:; nr. .66<+5H
". ;cest mo!el !e cont !e profit şi pier!ere are ca surs# articolul $3 !in =irectiva a I<a a CFF.
$. Cifra !e afaceri net# inclu!e şi veniturile !in su7venţii !ac# au fost primite pentru cifra !e afaceri( precum si veniturile
!in !o7An*i ,nregistrate !e societ#ţile !e leasing( !eşi ele sunt conta7ili*ate ca venituri financiare pentru entit#ţile ra!iate !in
>egistrul general şi care mai au
,n !erulare contracte !e leasing.
3. <ariaţia stocurilor şi pro!ucţia !e imo7ili*#ri sunt asimilate veniturilor !in e2ploatare şi sunt consi!erate venituri latente
sau nereali*ate( şi nu transferuri !e cheltuieli.
&. a postul ;lte venituri !in e2ploatareJ se g#sesc o serie !e venituri sau cAştiguri care pot fi semnificative( precum
cAştigurile !in vAn*area !e imo7ili*#ri corporale şi necorporale( veniturile !in su7venţii pentru investiţii( !in !esp#gu7iri etc.
5. <eniturile !in su7venţii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se !e!uc !in cheltuielile pentru care sau primit( iar
cheltuielile se pre*int# ,n m#rime net#.
". F2istenţa posturilor !e a+ustare a valorii activelor şi provi*ioanelor pentru riscuri şi cheltuieli ,n ve!erea
 pre*ent#rii lor ,n 7ilanţ.
Pentru a fi pre*entate ,n 7ilanţ( activele sunt a+ustate cu amorti*area şi cu eventualele !eprecieri constatate la !ata
 7ilanţului. ;ceste a+ust#ri generea*# cheltuielile cu amorti*area şi cheltuielile cu a+ust#rile pentru !eprecierea
activelor. =e asemenea( se poate ,ntAmpla ca un activ !epreciat ,n trecut s# ,nregistre*e o creştere !e valoare( ,n
acest ca* se va recunoaşte ,n conta7ilitate un venit !in a+ustarea pentru !epreciere.
Provi*ioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt m#surate pe 7a*a unor estim#ri. a fiecare !at# !e 7ilanţ tre7uie
ref#cute estim#rile şi( !up# ca*( ma+orate sau !iminuate aceste !atorii. a+orarea provi*ioanelor va !etermina o
cheltuial# cu a+ustarea( iar !iminuarea lor va genera un venit !in provi*ioane.
$. a o simpl# lectur# a -/P nr. 3.055$001 se poate constata c# normali*atorii au preluat !efiniţiile activelor(
!atoriilor şi capitalurilor proprii prev#*ute ,n ca!rul conceptual al I;)L( precum şi !efiniţiile cheltuielilor şi
veniturilor şi criteriile !e recunoaştere. -r!inul preve!e ca ,n contul !e profit şi pier!ere s# fie recunoscute
cAştigurile şi pier!erile !in cesiunea !e imo7ili*#ri. Cu toate acestea( venitul !in vAn*are este recunoscut la
nivelul preţului !e vAn*are şi cheltuiala la nivelul costului !iminuat cu amorti*area ,nregistrat#( iar ,n contul !e
 profit şi pier!ere se pre*int# cAştigul sau pier!erea re*ultat#4.
  =e asemenea( vAn*area !e active financiare pe termen lung are alt tratament conta7il !ecAt vAn*area celor pe
termen%.scurt.
,n acest mo!el cheltuielile şi veniturile e2traor!inare sunt pre*entate !istinct.

+13. ;e 1.1.N s0a primit un avans de la un client în sumă de 1. lei din care T?A 15D. ;e 16.1.N s0au

BB

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 77/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

v7ndut măr%uri clientului. :actura cuprinde) pre! de v7nzare +. lei, T?A 15D. Costul de ac'izi!ie al
măr%urilor v7ndute este de 14. lei. 8olu!ia -ăsită de conta&il este)
>111 F D 11.5
33 1.
>>+3 1.5
/3 F 3 1 14 . 

Ce principiu
Conta7ilul conta&il
a ,nc#lcat a %ost încălcatH
principiul Ar-umenta!i
necompens#rii. ,n cursulrăspunsul. Care9arau%i avut
lunii octom7rie %ost solu!ia
loc !ou#corectăH
tran*acţii( iar conta7ilul nu a
,nregistrat !ecAt una pentru valoarea net# a celor !ou#.
Conform principiului necompens#rii( orice compensare ,ntre elementele !e activ şi !e !atorii sau ,ntre elementele !e
venituri şi cheltuieli este inter*is#.
Fventualele compens#ri ,ntre creanţe şi !atorii ale entit#ţii faţ# !e acelaşi agent economic pot fi efectuate( cu respectarea
 preve!erilor legale( numai !up# ,nregistrarea ,n conta7ilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integral#.
)oluţia conta7il# corect# este:
a4 "0."0.9  ,nregistrarea ,ncas#rii avansului !e la client:
5"$"  ' "0.000
&"1 %.&03
  &&$B ".51B
 74 "5."0.9  <An*area !e m#rfuri:
&"""
 ' B0B $3.%00$0.000 
&&$B 3.%00
  60B   3B"  "%.000
+14. 8ă se determine ci%ra de a%aceri netă potrivit modelului de cont de pro%it #i pierdere con%orm O9:; nr. .66<+5,
dacă se cunosc următoarele in%orma!ii în lei)
  0 venituri din provizioane pentru riscuri #i c'eltuieli 1.2
 venituri din v7nzarea de imo&ilizări corporale 6.2
 venituri din v7nzarea de măr%uri >.2
 venituri din v7nzarea de produse %inite 4.2
 venituri din su&ven!ii pentru investi!ii 3.2
 venituri din onorarii #i comisioane +.2
 venituri din c'irii 6.2

 venituri din
venituri din produc!ia
servicii prestate ter!ilor .2
de imo&ilizări /.2
 venituri din dividende +.2
 c7#ti-uri din v7nzarea titlurilor de plasament .2
 venituri din su&ven!ii de eploatare a%erente ci%rei de a%aceri +..
Potrivit -/P nr. 3.055$001( cifra !e afaceri net# cuprin!e: Pro!ucţia vAn!ut#  <enituri !in vAn*area m#rfurilor 
<enituri !in su7venţii !e e2ploatare aferente cifrei !e afaceri.
=ate fiin! informaţiile !e mai sus( cifra !e afaceri net# se !etermin# astfel:
<enituri !in vAn*area !e m#rfuri &0.000
4 <enituri !in vAn*area !e pro!use finite %0.000
4 <enituri !in onorarii şi comisioane $0.000
4 <enituri !in chirii 5.000
4 <enituri !in servicii prestate terţilor 30.000
4 <enituri !in su7venţii !e e2ploatare aferente cifrei !e afaceri $0.000
4 Cifra !e afaceri net# "15.000

+15. ;entru un eport de măr%uri ce are loc la data de 1.1+.N se cunosc următoarele in%orma!ii)
M pre!ul de v7nzare total 6. 2
M costul măr%urilor v7ndute 1.6 lei2
M la data de 1+.1+.N se încasează de la clientul etern suma de . 2
M la data de 1.1.N=1 se încasează suma de +. 2
M disponi&ilită!i în devize eistente la începutul lunii au-ust +. , contravaloarea acestora în lei %iind de /.>+6
lei2
M cursurile de sc'im& au evoluat ast%el)
1.1+.N
, lei< 1+.1+.N
,6 lei< 1.1+.N
,/ lei< 1.1.N=1
,>6 lei<
Care sunt înre-istrările conta&ile a%erente eerci!iilor N #i N=lH

B%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 78/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

,nregistr#rile aferente e2erciţiului 9:


". <An*area !e m#rfuri "0."$4: &""" Clienţi  B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor "6.500 /.ooo
& ( , iei0&1
$. =esc#rcarea !e gestiune: 60B Cheltuieli cu m#rfurile  3B" #rfuri "3.500
3. ,ncasarea sumei !e 3.000  "$."$4: 5"$&  ' "0.500 .ooo & ( ,/ iei0&1
  &""" 1.100 .ooo & ( , iei0&1
  B65 600 .%%% & (,/ lei', lei11

&. a 3"."$.9  ;ctuali*area creanţelor şi a !isponi7ilit#ţilor ,n !evi*e la cursul !e ,nchi!ere:


= &""" Clienţi C
)ol! iniţial 0
"4 5.000  2 3(3 lei  "6.500 lei 3.000  2 3(3 lei  1.100 lei
)ol! neactuali*at $.000  2 3(3 lei  6.600 lei
&4 $.000  2 3(6 lei  3(3 lei4  600 lei
)ol! actuali*at $.000  2 3(6 lei  B.$00 lei

= 5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# C


)ol! iniţial $.000 2 cm  6.&$5 lei
3.000  2 3(5 lei  "0.500 lei
)ol!
&4 neactuali*at 5.000
"0B5 lei 2 cm  "6.1$5 lei
)ol! actuali*at 5.000  2 3(6 lei  "%.000 lei

K cm  curs me!iu lei


a4 ;ctuali*area creanţei ,n !evi*e:
)ol! neactuali*at  $.000  2 3(3 lei  6.600 lei
)ol! actuali*at  $.000  2 3(6 lei  B.$00 lei
CAştig nereali*at !in !iferenţe !e curs  B.$00  6.600  600 lei

&""" Clienţi  B65 <enituri !in !iferenţe !e curs valutar 600 lei

 74 ;ctuali*area sol!ului contului !e !isponi7ilit#ţi ,n !evi*e:


)ol! neactuali*at  5.000  2 cm  "6.1$5 lei
)ol! actuali*at  5.000  2 3(6 lei  "%.000 lei
=iferenţ# favora7il# !e curs  "%.000  "6.1$5  ".0B5 lei
 
5"$& Conturi la 7#nci ,n valut#  B65<enituri !in !iferenţe !e curs valutar ".0B5 lei

,nregistr#rile aferente e2erciţiului 9l:


". ,ncasarea sumei !e $.000 :

  '  &""" Clienţi B.$00


  2.%%% & ( ,- lei0&1
  5"$& Conturi la 7#nci ,n valut# 6.100
  2.%%% & ( ,$/ iei0&1
  665 Cheltuieli !in !iferenţe !e curs valutar 300
  2.%%%& (,- lei0& ' ,$/ iei0&1
++. La inventarul eerci!iului N, situa!ia crean!elor clien!i considerate ca %iind incerte du&ioase se prezintă
ast%el)
Client Crean!ă inclusiv rad de recuperare ;rovizion de
A 6.56 4 +
B 6.65  3
C 1.15 / >
 5.6+ 3 
Total ++.+6 " "
 în cursul #i la înc'iderea eerci!iului N=l, s0au constatat următoa rele)
 clientul A #i0a onorat inte-ral o&li-a!ia de plată2
 clientul B a %ăcut o plată de%initivă numai pentru suma de >. lei, suma rămasă de încasat %iind considerată
irecupera&ilă2

B1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 79/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 clientul C nu a plătit nimic, dar situa!ia sa %inanciară s0a ameliorat, -radul de recuperare a crean!ei %iind
evaluat la 5D2
 clientul  nu a plătit nimic, crean!a %iind apreciată ca irecupera&ilă s0a declan#at procedura de
lic'idare2
 clientul E, %a!ă de care eistă o crean!ă inclusiv T?A de +4. lei, apreciată ca %iind recupera&ilă pentru +D
din valoare.
8ocietatea nu estimează că va recupera T?A a%erentă crean!elor.
Care este tratamentul conta&il al crean!elor clien!i în eerci!iile N #i N=lH
a 3"."$.9:
". <irarea creanţelor clienţi ,n categoria creanţelor incerte:
&""% Clienţi incerţi sau ,n litigiu  &""" Clienţi $$.$53

$. Constituirea a+ust#rilor pentru !eprecierea creanţelor clienţi:

Client Creanţa Provi*ion necesar  


; 5.150 5.150 2 $0' "."10
L 5.513 5.513 2 B0'  3.1"5
C "."10 "." 10 2 &0'  &B6
= 1.5$0 1.5$0 2 30'  $.%56
Hotal $$.$53 %.&3B
6%"&  &1" ;+ust#ri pentru !eprecierea creanţelor clienţi %.&3B
Cheltuieli !e e2ploatare privin! a+ust#rile pentru !eprecierea activelor circulante
 în exerciţiul %&1:
1. încasarea unor creanţe incerte ('aţă e ) *i +!:
5121 Conturi la bănci în lei  = 411, Clienţi incerţi sau în liti-iu 9.950 (5.950 + 4.000)

  $. a3"."$.9l:
a4 ,nregistrarea creanţelor !evenite incerte ,n e2erciţiul 9l creanţa faţ# !e clientul F4:

 74 &""% Clienţi


;+ustarea incerţi sau ,npentru
provi*ioanelor litigiu !eprecierea creanţelor
 clienţi:
&""" Clienţi $3%.000

Client Creanţa la Provi*ion ;+ust#ri Creanţe


3"."$.9 F2isten  9ecesar Cheltuieli <enituri irecupera7ile
" t
; 0 "."10 0  "."10 
L ".513 3.1"5 0  3.1"5 ".513
C "."10 &B6 "."102"0'  ""1  35B 
= 1.5$0 $.%56 0  $.%56 1.5$0
F $3%.000  $3%.000 2 %0'  "10.&00 "10.&00  
Hotal $50.303 %.&3B "10.5"1 "10.&00 %.3"% "".""3
 reluarea provi*ioanelor pentru !eprecierea creanţelor ;( L şi =( şi !iminuarea provi*ionului privin! creanţa C:
  &1"  B%"& %.3"1

 constituirea provi*ionului pentru !eprecierea creanţei F:


  6%"&  &1" "10.&00
 trecerea pe cheltuieli a creanţelor irecupera7ile:
65&  &""% "".""3
Pier!eri !in creanţe si !e7itori !iverşi

++1. La 1.+.N, societatea AL:A ac'izi!ionează un stoc de măr%uri la costul de 1. lei, T?A 15D, în &aza avizului de
 înso!ire. upă o săptăm7nă se prime#te %actura, iar aceasta cuprinde un cost de 1.+ lei, T?A 15D.
8ă se conta&ilizeze ac'izi!ia #i primirea %acturii.
". ;chi*iţia m#rfurilor ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoţire:
'  &0% "."10
3B" /urni*ori ".000
&&$% "10

%0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 80/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

$. Primirea facturii:
&0%  &0" "."10
&&$6  &&$% "10
'  &0" $3%
3B" $00
&&$6 3%

+++. La 1.+.N,
avizului societatea
de înso!ire2 AL:A vinde
costul măr%urilor un stoc
v7ndute 4 de
lei.măr%uri la pre!ul desev7nzare
upă o săptăm7nă de 1.
întocme#te lei, T?A
#i se remite 15D, în
clientului &aza
%actura,
iar aceasta cuprinde un pre! de l .+ lei, T?A 15D.
8ă se conta&ilizeze v7nzarea #i remiterea ulterioară a %acturii.
". <An*area !e m#rfuri ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoţire:
  &"%  ' "."10
B0B ".000
  &&$% "10
$. =esc#rcarea !e gestiune:
60B  3B" %00
3. =up# o s#pt#mAn# se ,ntocmeşte şi se ,nregistrea*# factura:
&"""  &"% "."10
&&$%  &&$B "10
&""" '
B0B $3%
$00
  &&$B 3%

++. La 1.+.N, societatea AL:A ac'izi!ionează un stoc de măr%uri la costul de 1. lei, T?A 15D, în &aza
avizului de înso!ire. upă o săptăm7nă se prime#te %actura, iar aceasta cuprinde un cost de 5 lei, T?A 15D.
8ă se conta&ilizeze ac'izi!ia #i primirea %acturii.
". ;chi*iţia m#rfurilor ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoţire:
'  &0% /urni*ori  facturi nesosite "."10
3B" #rfuri ".000
&&$% H<; nee2igi7il# "10
$. Primirea facturii:
&0% /urni*ori  facturi nesosite  &0" /urni*ori "."10
 
"10 &&$6 H<; !e!ucti7il#  &&$% H<; nee2igi7il#

'  &0" /urni*ori ""14


3B" #rfuri "004
&&$6 H<; !e!ucti7il# "14

++>. La 1.+.N, societatea AL:A vinde un stoc de măr%uri la pre!ul de v7nzare de 1. lei, T?A 15D, în &aza avizului
de înso!ire2 costul măr%urilor v7ndute 4 lei. upă o săptăm7nă se întocme#te #i se remite clientului %actura, iar aceasta
cuprinde un pre! de 5 lei, T?A15D.
8ă se conta&ilizeze v7nzarea #i remiterea ulterioară a %acturii.
". <An*area !e m#rfuri ,n 7a*a avi*ului !e ,nsoţire:
  &"%  ' "."10

  B0B &&$% ".000


"10
$. =esc#rcarea !e gestiune:
60B  3B" %00
3. =up# o s#pt#mAn# se ,ntocmeşte şi se ,nregistrea*# factura:
&"""  &"% "."10
&&$%  &&$B "10
H<; nee2igi7il# H<; colectat#
&"""  ' ""14
Clienţi B0B "004
&&$B "14

++6. La începutul lunii mai, întreprinderea AL:A de!ine în stoc sortimentul de mar%ă ", în cantitate de 1 &uc.,
la
1. costul de 1delei<&uc,
ac'izi!ie în cursul
mar%ă ", lunii
+ &uc., au locdeopera!iile)
la costul 1+ lei<&uc., ra&at 1D, T?A 15D %actura2
+. v7nzare de mar%ă ", +6 &uc., la pre!ul de 16 lei<&uc., T?A 15D %actura2
. ac'izi!ie de mar%ă ",  &uc., la costul de 1/ lei<&uc., T?A 15D %actura. ;lata se %ace pe loc #i se

%"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 81/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

&ene%iciază de un scont de decontare de 6D2


>. v7nzare de măr%uri ", +6 &uc., la pre!ul de 14 lei<&uc., remiză +D, T?A 15D. încasarea se %ace pe loc #i se
acordă un scont de decontare de 1D.
8ă se conta&ilizeze opera!iile de mai sus con%orm O9:; nr. .66<+5 #i să se calculeze soldul %inal al contului 9ăr%uri,
#tiind că ie#irile din stoc se evaluează prin procedeul :I:O.
*ezolvare)
". ;chi*iţia !e marf# X( $00 7uc.( la costul !e "$ lei7uc.( ra7at "0'( H<; "1' factura4:

Costul !e achi*iţie  $00 7uc. 2 "$ lei7uc( 2 "00'  "0'4  $."60 lei
  '  &0" /urni*ori $.5B0.&
3B" #rfuri $."60
&&$6 H<; !e!ucti7il# &"0(&

Costul unitar  $."60 lei  $00 7uc.  "0(% lei7uc.

$. <An*area !e m#rfuri:
  &""" Clienţi  ' &.&6$(5
B0B <enituri !in vAn*area m#rfurilor 3.B50 2/% buc. ( )/ )ei0buc.1
  &&$B H<; colectat# B"$(5

60B Cheltuieli privin! m#rfurile  3B" #rfuri $.6$0


Costul m#rfurilor vAn!ute !eterminat prin /I/-  "00 7uc. 2 "0 lei7uc.  "50 7uc. 2 "0(% lei7uc.  ".000
 ".6$0  $.6$0 lei

3. ;chi*iţia !e marf# X( 300 7uc.( la costul !e "6 lei7uc.( H<; "1' factura4. Plata se face pe loc şi se
 7eneficia*# !e un scont !e !econtare !e 5':

  '  ' 5.666.& 5.666.&


3B" 5"$" &.%00 5.&$6(&
%% buc. ( )- lei0buc.1
  &&$6 B6B %66(& $&0
&. <An*area !e m#rfuri X( 3$5 7uc.( la preţul !e "% lei7uc.( remi*# $'( H<; "1':
<enitul !in
' vAn*area
 'm#rfurilor  3$5 6.B"3.3
6.B"3.3 7uc. 2 "% lei7uc( 2 "00' $'4  5.B33 lei
5"$" B0B 6."&0 5.B33
  66B &&$B 5B3(3 1%0(3

60B Cheltuieli privin! m#rfurile  3B" #rfuri &.1&0


Costul m#rfurilor vAn!ute !eterminat prin /-  50 7uc. 2 "0(% lei7uc.  $B5 7uc. 2 "6 lei7uc.  &.1&0 lei
)toc final  $5 7uc. 2 "6 lei7uc.  &00 lei )ituaţia ,n contul !e stoc este urm#toarea:

= 3B" #rfuri C
)i "002"0".000 $.6$0
$002"0(%  $."60 &.1&0
3002"6  &.%00
)f &00

++/. 8e ac'izi!ionează un stoc de măr%uri. :actura cuprinde) +. &ucă!i, pre!ul de cumpărare %iind de 1 lei<&uc., iar
c'eltuielile de transport 6 lei. Este corectă următoarea solu!ie conta&ilăH
D F >1 +>.56 lei
31 +. lei
  /+> 6 lei
  >>+/ .456 lei
Ar-umenta!i răspunsul.
)oluţia nu este corect# !eoarece nu respect# regula evalu#rii la costul istoric. Potrivit -/P nr. 3.055$001( !ar si ,n acor!
cu I;) $( costul !e achi*iţie al 7unurilor cuprin!e preţul !e cump#rare( ta2ele !e import şi alte ta2e cu e2cepţia acelora pe
care persoana +uri!ic# le poate recupera !e la autorit#ţile fiscale4( cheltuielile !e transport( manipulare şi alte cheltuieli care
 pot fi atri7ui7ile !irect achi*iţiei 7unurilor respective. )oluţia corect# este:
'  &0" $&.315 lei
3B" $0.500 lei
&&$6 3.%15 lei

%$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 82/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

++3. Conducerea unei întreprinderi decide să î#i reevalueze construc!iile. Activele în cauză au %ost ac'izi!ionate la un
cost de 4 lei #i sunt amortizate pentru suma de + lei. ?aloarea ustă a construc!iilor determinată de eper!i este
de 5 lei.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de reevaluare #tiind că, în con%ormitate cu standardul IA8 1/ @Imo&ilizări corporale, se
%olose#te ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultană a valorilor &rute #i a amortizărilor cumulate.
<aloarea net# conta7il#  %00 lei  $00 lei  600 lei

Coeficientul
<aloarea !ereevaluat#
7rut# reevaluare  %00
<aloarea +ust#".$00
lei 2 "(5 <aloarea
lei net# conta7il#  100 lei 600 lei "(5

=iferenţa po*itiv# !in reevaluare aferent# valorii 7rute  ".$00 lei %00 lei  &00 lei
;morti*area cumulat# reevaluat#  $00 lei 2 "(5  300 lei
=iferenţa po*itiv# !in reevaluare aferent# amorti*#rii cumulate  300 lei $00 lei "00 lei
Construcţii ' &00 lei
  ;morti*area constructiilor "00 lei
  >e*erve !inreevaluare 300 lei

++4. O întreprindere, al cărei o&iect de activitate este loca!ia de miloace de transport, pune în practică o politică
de înc'iriere a ve'iculelor timp de  ani, după care le vinde la valoarea lor netă conta&ilă. eci durata de utilitate
a ve'iculelor ac'izi!ionate este de  ani. Conducerea întreprinderii #i eper!ii săi estimează că în primul an un
ve'icul se depreciază pentru D din valoare, în al doilea an, pentru +6D din valoare, iar în al treilea an, pentru
16D.
8ă se calculeze amortizarea unui ve'icul ac'izi!ionat la un cost de . lei, în cei  ani, #tiind că societatea
aplică IA8 1/ @Imo&ilizări corporale.
;morti*are anul ": 300.000 lei 2 30'  10.000 lei
;morti*are anul $: 300.000 lei 2 $5'  B5.000 lei
;morti*are anul 3: 300.000 lei 2 "5'  &5.000 lei

++5. Conducerea unei întreprinderi decide să î#i reevalueze construc!iile. Activele în cauză au %ost ac'izi!ionate
la un cost de 4 lei #i sunt amortizate pentru suma de + lei. ?aloarea ustă a construc!iilor determinată de
eper!i este de 5 lei.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de reevaluare #tiind că, în con%ormitate cu standardul IA8 1/ @Imo&ilizări corporale,
se %olose#te ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete conta&ile, sta&ilită prin deducerea
amortizărilor din costul imo&ilizărilor.
*ezolvare)
<aloarea +ust#  100 lei
<aloarea net# conta7il#  %00 lei  $00 lei  600 lei
\ =iferenţa po*itiv# !in reevaluare  100 lei  600 lei  300 lei
 anularea amorti*#rii:
;morti*area constructiilor  Construcţii $00 lei
 reevaluarea valorii nete:
Construcţii  >e*erve !in reeval 300 lei

+. ;entru a realiza un contract ce vizează %urnizarea a +>. de piese în > ani, o întreprindere a pus la punct o
ma#ină specială al cărei cost de produc!ie este de +>. u.m. în acord cu clientul, scaden!arul livrărilor de piese a
%ost
 pro-ramat după
 în primul an)cum urmează) +6. piese
  în al doilea an) /. piese
  în al treilea an) 1. piese
  în al patrulea an) 66. piese
Total) +>. piese
9a#ina este scoasă din %unc!iune la s%7r#itul perioadei de derulare a contractului.
8ă se calculeze amortizarea imo&ilizării în con%ormitate cu IA8 1/ @Imo&ilizări corporale prin metoda care re%lectă
cel mai &ine ritmul în care se consumă avantaele a%erente acesteia.
*ezolvare)
eto!a care reflect# cel mai 7ine ritmul ,n care se consum# avanta+ele activului este meto!a 7a*at# pe num#rul !e unit#ţi
!e pro!ucţie.
;morti*are anul ": $&0.000 lei 2 $5.000 piese  $&0.000 piese4  $5.000 lei
;morti*are
  ;morti*are anul3:$:$&0.000
anul $&0.000lei
lei22"00.000
60.000 piese
piese $&0.000 piese4
 $&0.000  60.000
piese4 lei lei
 "00.000
  ;morti*are anul &: $&0.000 lei 2 55.000 piese  $&0.000 piese4  55.000 lei

%3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 83/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

+1. Conducerea unei întreprinderi decide să î#i reevalueze construc!iile. Activele în cauză au %ost ac'izi!ionate
la un cost de 4 lei #i sunt amortizate pentru suma de + lei. ?aloarea ustă a construc!iilor determinată de
eper!i este de 3+ lei.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de reevaluare în con%ormitate cu standardul IA8 1/ @Imo&ilizări corporale %olosind ca
procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete conta&ile, sta&ilită prin deducerea amortizării cumulate
din costul imo&ilizărilor.
*ezolvare)
<aloarea
<aloarea +ust#  B$0 lei  %00 lei  $00 lei  600 lei
net# conta7il#
\ =iferenţa po*itiv# !in reevaluare  B$0 lei  600 lei "$0 lei
 anularea amorti*#rii:
;morti*area constructiilor  Construcţii $00 lei
 reevaluarea valorii nete:
Construcţii  >e*erve !in reeval "$0 lei

++. La  decem&rie N, o întreprindere ac'izi!ionează un ec'ipament la un cost de 1>3. lei. urata de via!ă
%izică a activului este de 3 ani, dar conducerea estimează v7nzarea lui după 6 ani de utilizare. ?aloarea reziduală este
estimată la >3. lei.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze amortizarea imo&ilizării în eerci!iul N=l în con%ormitate cu IA8 1/
@Imo&ilizări corporale.
*ezolvare)
<aloarea amorti*a7il#  Costul !e achi*iţie  <aloarea re*i!ual#  "&B.000 lei  &B.000 lei  "00.000 lei
  Cheltuiala cu amorti*area ,n 9l  "00.000 lei  5 ani  $0.000 lei:
  Cheltuieli !e e2ploatare priv amorti*  ;morti*area echipamentelor $0.000 lei

+. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un miloc de transport la un cost de ac'izi!ie de +/. lei. Conducerea
estimează că durata de utilitate a milocului de transport este de 6 ani, iar valoarea reziduală, de +. lei.
8ă se calculeze amortizarea în con%ormitate cu IA8 1/ @Imo&ilizări corporale prin metoda 8O:T$ 8$, #tiind că
ci%rele ata#ate celor 6 ani sunt) 6,>, , + #i 1.
<aloarea amorti*a7il#  Costul !e achi*iţie  <aloarea re*i!ual#
<aloarea amorti*a7il#  $60.000 lei  $0.000 lei  $&0.000 lei
;ni !e amorti*are " $ 3 & 5
Cifre ataşate 5 & 3 $ "
  Hotal  5anul
;morti*are  &": $&0.000
3  $" lei
 "5
2 5"5  %0.000 lei
;morti*are anul $: $&0.000 lei 2 &"5  6&.000 lei
;morti*are anul 3: $&0.000 lei 2 3"5  &%.000 lei
;morti*are anul &: $&0.000 lei 2 $"5  3$.000 lei
;morti*are anul 5: $&0.000 lei 2 ""5  "6.000 lei

+>. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un miloc de transport la un cost de ac'izi!ie de +/. lei. Conducerea
estimează că durata de utilitate a milocului de transport este de 6 ani, iar valoarea reziduală, de +. lei.
8ă se calculeze amortizarea în con%ormitate cu LA8 1/ @Imo&ilizări corporale prin metoda 8O:T$ 8$, #tiind că
ci%rele ata#ate celor 6 ani sunt) 4, /, , + #i 1.
*ezolvare)
<aloarea amorti*a7il#  Costul !e achi*iţie  <aloarea re*i!ual#
<aloarea amorti*a7il#  $60.000 lei  $0.000 lei  $&0.000 lei
;ni !e amorti*are " $ 3 & 5
Cifre ataşate % 6 3 $ "
  Hotal  %  6  3  $"  $0
;morti*are anul ": $&0.000 lei 2 %$0  16.000 lei
;morti*are anul $: $&0.000 lei 2 6$0  B$.000 lei
;morti*are anul 3: $&0.000 lei 2 3$0  36.000 lei
;morti*are anul &: $&0.000 lei 2 $$0  $&.000 lei
;morti*are anul 5: $&0.000 lei 2 "$0  "$.000 lei

+6. O întreprindere a cumpărat la l ianuarie N un miloc de transport la un cost de ac'izi!ie de +/. lei.
Conducerea estimează că durata de utilitate a milocului de transport este de 6 ani, iar valoarea reziduală, de
+. lei.
8ă se calculeze amortizarea în con%ormitate cu IA8 1/ @Imo&ilizări corporale prin metoda de-resivă,
utiliz7nd o rată de amortizare de-resivă de >D.
<aloarea amorti*a7il#  Costul !e achi*iţie  <aloarea re*i!ual#

%&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 84/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

<aloarea amorti*a7il#  $60.000 lei  $0.000 lei  $&0.000 lei


;morti*are anul ": $&0.000 lei 2 &0'  16.000 lei
;morti*are anul $: $&0.000 lei  16.000 lei4 2 &0'  5B.600 lei
;morti*are anul 3:
 ;morti*area !egresiv# ar fi: $&0.000 lei  16.000 lei  5B.600 lei4 2 &0'  3&.560 lei8
 ;morti*area linear# ar fi: $&0.000 lei  16.000 lei  5B.600 lei4  3  $%.%00 lei8
 )e menţine amorti*area !egresiv# 3&.560 lei4.

;morti*are anul!egresiv#
;morti*area &: ar fi: $&0.000 lei  16.000 lei  5B.600 lei  3&.560 lei4 2 &0'  $0.B36 lei8
 ;morti*area linear# ar fi: $&0.000 lei  16.000 lei  5B.600 lei  3&.560 lei4  $  $5.1$0 lei8
 )e trece la amorti*area linear# amorti*area e2erciţiului este !e $5.1$0 lei4.
  ;morti*are anul 5: $5.1$0 lei

+/. urata de utilitate a unui utila cumpărat la începutul eerci!iului N0+ #i amortizat linear a %ost %iată ini!ial la 3 ani.
;rin analiza stării activului respectiv, la înc'iderea eerci!iului N, se apreciază că durata sa reziduală de utilitate este de
numai  ani din acest moment. 8e presupun un cost de ac'izi!ie de 1>. lei #i o valoare reziduală nulă estimată la data
punerii în %unc!iune.
8ă se calculeze amortizarea a%erentă eerci!iilor N0+, N01, N, N=l, N=+ #i N= în con%ormitate cu IA8 1/ @Imo&ilizări
corporale.

Eerci!iul C'eltuiala cu amortizarea lei ?aloarea netă conta&ilă lei


N0+ 1>.<3 ani F +. 1>.0+.F1+.
N0l 1+.</ ani F +. 1+.0+.F1.
N 1. <  ani = 1 an F +6. 1.0+6. F 36.
N=l 36. <  ani F +6. 36.0+6. F 6.
N=+ 6. < + ani F +6. 6.0+6. F +6.
N= +6. +6. 0 +6. F 

+3. O societate de!ine un ec'ipament te'nolo-ic pe care inten!ionează să îl v7ndă. ;entru a sta&ili valoarea de pia!ă a
ec'ipamentului te'nolo-ic s0a apelat la serviciile unui evaluator. ?aloarea ustă a %ost estimată de către evaluator la
36.
c'eltuieliu.m. ;entru u.m.
de 16. a vinde
eec'ipamentul,
asemenea, ar societatea
%i necesaretre&uie să procedeze
c'eltuieli la dezinstalarea
cu pre-ătirea acestuia,
ec'ipamentului ceea ce ar
în vederea antrena
transportului
am&alarea de >. u.m. #i c'eltuieli cu actele de 1. u.m.
8ă se calculeze valoarea ustă diminuată cu c'eltuielile estimate de v7nzare în con%ormitate cu IA8 / @eprecierea
activelor.
? <aloarea +ust# estimat# B50.000 u.m.
 Cheltuielile estimate !e vAn*are $0.000 u.m.
Costuri !e !e*instalare "5.000 u.m.
Costuri !e am7alare &.000 u.m.
Costuri cu acte ".000 u.m.
 <aloarea +ust# !iminuat# cu cheltuielile estimate !e vAn*are B30.000 u.m.

+4. La 1.1+.N, eistă indicii că un utila #i0a pierdut din valoare. In%orma!iile disponi&ile privind utilaul
respectiv sunt)
 costul de ac'izi!ie al utilaului >.. u.m.2
 pentru ac'izi!ia utilaului s0a %ăcut apel la un credit care -enerează c'eltuieli anuale cu do&7nzile de
+. u.m.2
 pre!ul de v7nzare al unui produs realizat cu autorul utilaului 1. u.m.2
 costul de produc!ie pe unitatea de produs 36 u.m.
8e estimează că toate veniturile #i c'eltuielile vor cre#te cu D pe an din cauza in%la!iei.
 în anul N, s0au v7ndut +. &ucă!i de produs, dar societatea estimează că volumul v7nzărilor va cre#te cu 6D pe
an. în anul N=+, utilaul va %ace o&iectul unei revizii prin care se dore#te men!inerea acestuia la nivelul
per%orman!elor estimate ini!ial. C'eltuielile estimate cu revizia sunt de 16. u.m. e asemenea, în anul N=, se
va proceda la o repara!ie capitală prin care să se mărească per%orman!ele utilaului. C'eltuielile cu repara!iile
sunt estimate la +6. u.m.
Gtilaul va %i v7ndut la s%7r#itul eerci!iului N=/. ?aloarea reziduală a utilaului este estimată la . u.m.
8ă se identi%ice %luurile de trezorerie care vor %i utilizate pentru calculul valorii de utilitate în con%ormitate cu
IA8 / @eprecierea activelor.
/lu2urile !e tre*orerie luate ,n calcul:
 nu inclu! investiţiile viitoare care ameliorea*# nivelul !e performanţ#4( costurile finanţ#rii !o7An!a4( impo*itul
%5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 85/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

asupra re*ultatului8
   inclu! reparaţiile curente( flu2urile care vor fi recuperate prin vAn*are la sfArşitul !uratei !e utilitate.

;ni <enit net pe unitatea !e pro!us Cantitate /lu2 !e tre*orerie

0 " $ 3  "2 $

 9l $5B(5 $."00 5&0.B50(0


 9$ $65($ $.$05 5%&.B66(0
 93 $B3(" $.3"5 63$.$$6(5
 9& $%"(3 $.&3" 6%3.%&0(3
 95 $%1(% $.55$ B31.561(6
 96 $1%(& $.55$ B6".5"6(%
". )u7total repre*entAn! intr#ri !e numerar ce re*ult# !in vAn*area
 pro!uselor fa7ricate cu activul ,n cau*# 3.1&$.661($
$. Ieşiri !e numerar ce re*ult# !in folosirea activului repre*entate !e
revi*ia pl#tit# actuali*at# pe $ ani( respectiv anii 9l şi 9$  "5.1"3(54
3. Intr#ri !e numerar ce re*ult# !in ultima vAn*are a activului
repre*entate !e valoarea re*i!ual# actuali*at# pe 6 ani anii 9l 35.%$"(5
6
Hotal flu2uri !e tre*orerie care vor fi utili*ate pentru
calculul valorii !e utilitate  "$  3 3.16$.5BB($

F2plicaţii:
Pentru anul 9( venitul net !in vAn*area unui pro!us  l .000 u.m. preţul !e vAn*are  B50 u.m. costul !e pro!ucţie  $50
u.m. Pentru anii urm#tori( venitul net !in vAn*area unui pro!us se va calcula ţinAn! cont !e creşterea !atorat# inflaţiei( !e
3'( astfel:
 Pentru anul 9l: $50 u.m.  $50 u.m. 2 3'  $5B(5 u.m.8
 Pentru anul 9$: $5B(5 u.m.  $5B(5 u.m. 2 3'  $65($ u.m.
Pentru anul 9( cantitatea vAn!ut# este !e $.000 7uc#ţi.
Pentru anii 9l95( cantitatea vAn!ut# se calculea*# ţinAn! cont !e estimarea creşterii volumului vAn*#rilor cu 5' pe
an( respectiv:
 Pentru anul 9l: $.000 7uc#ţi  $.000 7uc#ţi 2 5'  $."00 7uc#ţi8
 Pentru anul 9$: $."00 7uc#ţi  $."00 7uc#ţi 2 5'  $.$05 7uc#ţi.
;lgoritmul continu# pentru anii 9395.
,n anul 96 cantitatea r#mAne aceeaşi ca ,n anul 95( respectiv $.55$ 7uc#ţi( !eoarece creşterile pot fi estimate fia7il
 pe o !urat# !e 5 ani( !incolo !e aceast# !urat# tre7uin! +ustificat# utili*area unei rate !e creştere.

+5. 8ocietatea " utilizează modelul CA;9 pentru a calcula costul capitalului. 8e cunosc următoarele
in%orma!ii) rata do&7nzii %ără risc * %  +D, rata de renta&ilitate sperată de pia!ă * m D #i riscul sistematic
de pia!ă al titlurilor ; +.
8ă se calculeze rata de randament ce va %i utilizată pentru actualizarea %luurilor de trezorerie, în con%ormitate
cu IA8 / @eprecierea activelor.
>ata !e ran!ament  > f   ] > m  > f 4  $0'  $ 2 30'  $0'4  &0'.
* Este, de regulă, rata de dobândă a bonurilor de tezaur.

+>. O societate de!ine un &revet pentru producerea unui par%um. Brevetul epiră peste > ani. 8ocietatea estimează
că, în %iecare dintre următorii > ani, cererea pentru par%umul respectiv va cre#te cu +D. Eperien!a arată că
societă!ile concurente invadează pia!a cu versiuni ale par%umului pro%ita&il imediat ce acesta nu mai este proteat
de &revet, în consecin!ă, societatea nu se a#teaptă ca &revetul să mai -enereze %luuri de trezorerie semni%icative
după epirarea celor > ani. în eerci!iul precedent, veniturile nete din v7nzarea par%umului au %ost de 1. u.m.
8e estimează că rata adecvată pentru actualizarea %luurilor de trezorerie a%erente &revetului este de 1D.
8ă se calculeze valoarea de utilitate în con%ormitate cu IA8 / @eprecierea activelor.

;ni /lu2 !e numerar >at# !e /lu2 !e numerar


actuali*are actuali*at
0 " $ 3  "2 $
"
 9l "0.000 u.m. 2 "  $0'4 "  "  "0'4" "0.101(0 u.m.

%6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 86/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 9$ "0.000 u.m. 2 "$0'4$ ""  "0'4$ "". 100(% u.m.


 93 "0.000 u.m. 2 "$0'43 ""  "0'43 "$.1%$(B u.m.
& &
 9& "0.000 u.m. 2 "  $0'4 ""  "0'4 "&."61($ u.m.
Hotal  <aloarea !e utilitate &1.16"( B u.m.

F2plicaţii:
/lu2uri:
 9l  "0.000 u.m.  "0.000 u.m. 2 $0'  "0.000 u.m. 2 l  $0'4"  "$.000 u.m.
 9$  "$.000 u.m.  "$.000 u.m. 2 $0'  "0.000 u.m. 2 l  $0'4$  "&.&00 u.m.
 93  "&.&00 u.m.  "&.&00 u.m. 2 $0'  "0.000 u.m. 2 l  $0'43  "B.$%0 u.m.
 9&  "B.$%0 u.m.  "B.$%0 u.m. 2 $0'  "0.000 u.m. 2 l  $0'4&  $0.B36 u.m.

+>1. O societate de!ine un utila ac'izi!ionat la începutul eerci!iului N la un cost de /. u.m. urata de utilitate a %ost
estimată în momentul ac'izi!iei la 1. ore de %unc!ionare, în cursul eerci!iului N, utilaul a %unc!ionat l . ore.
9ana-erii estimează că în %iecare dintre următorii > ani utilaul va %unc!iona c7te +.+6 ore. Numărul de produse
realizate va %i de > &ucă!i pe oră.
La s%7r#itul eerci!iului N, eistă indicii că utilaul s0a depreciat. :luurile de trezorerie nete pe care le va o&!ine
 întreprinderea
trezorerie este dedin v7nzarea
1D. unui produs
;resupunem că eistăsunt estimate
o pia!ă activălape16 u.m.<&uc.
care *ata la
utilaul poate care se actualizează
%i tranzac!ional. %luurile
;re!ul de v7nzarede
valoarea ustă ar %i de 61. u.m., iar c'eltuielile determinate de ie#ire ar %i de 1. u.m.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze deprecierea constatată, în con%ormitate cu IA8 / @eprecierea activelor.
;morti*area e2erciţiului 9  600.000 u.m. 2 ".000 ore  "0.000 ore4  60.000 u.m.
<aloarea net# conta7il#  600.000 u.m.  60.000 u.m.  5&0.000 u.m.
<aloarea +ust#  Costurile estimate  5"0.000 u.m.  "0.000 u.m.  500.000 u.m.
<aloarea !e utilitate:
 flu2 anual  & 7uc#ţior# 2 $.$50 ore 2 "5 u.m.7ucat#  "35.000 u.m.
<aloarea !e utilitate  "35.000 u.m.  "("  "35.000 u.m.  "(" $  "35.000 u.m.  "("3  "35.000 u.m. "(l& 
&$B.130 u.m.
<aloarea recupera7il#  ma2 <aloarea +ust#  Costurile8 <aloarea !e utilitate4  500.000 u.m.
<aloarea recupera7il# !e 500.000 u.m. este mai mic# !ecAt valoarea net# conta7il# !e 5&0.000 u.m.( !eci activul este
!epreciat şi se va recunoaşte o pier!ere !in !epreciere egal# cu 5&0.000 u.m.  500.000 u.m.  &0.000 u.m.:
a4 ,n ca*ul folosirii conturilor !e a+ust#ri pentru !eprecierea valorii activelor:
Cheltuieli cu !eprecierea  ;+ust#ri &0.000 u.m.
imo7ili*#rilor pentru !eprecierea
imo7ili*#rilor necorporale
sau
 74 ,n ca*ul !iminu#rii valorii activului:
Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor  Gtila+e &0.000 u.m.
$&$. Gn teren cump#rat ,n e2erciţiul 9& la un cost !e &00.000 u.m. a fost reevaluat( ,n e2erciţiul 9$( la 550.000 u.m. ,ntre
timp !in 9$ pAn# ,n pre*ent4( re*erva !in reevaluare conta7ili*at# nu a suportat nicio mo!ificare. a ,nchi!erea
e2erciţiului 9( valoarea real# a terenului( consi!erat# a fi egal# cu valoarea recupera7il#( este !e &$0.000 u.m.
)# se calcule*e şi s# se conta7ili*e*e !eprecierea constatat#( ,n conformitate cu I;) 36 =eprecierea activelorJ.
*ezolvare)
I. a sfArşitul anului 9$:
? <aloare +ust# la 3"."$.9$ 550.000 u.m.
 <aloare conta7il# la 3"."$.9$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&00.000 u.m.
 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare "50.000 u.m.
,nregistrarea !iferenţei po*itive !in reevaluare:

Herenuri >e*erve !in reevaluare "50.000 u.m.


II. a sfArşitul anului 9:
<aloarea recupera7il# !e &$0.000 u.m. este mai mic# !ecAt valoarea +ust# !e 550.000 u.m.( !eci terenul este !epreciat şi se
va recunoaşte o pier!ere !in !epreciere !e 550.000 u.m.  &$0.000 u.m.  "30.000 u.m. Pier!erea !in !epreciere fiin! mai mic#
!ecAt sol!ul contului >e*erve !in reevaluareJ( va fi recunoscut# pe seama !iminu#rii acestei re*erve.
>e*erve !in reevaluare  Herenuri "30.000 u.m.
)ituaţia ,n conturi este urm#toarea:
  = Herenuri C

%B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 87/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cost la3"."$.9&  &0.000


=iferenţ# po*itiv# !in reevaluare  "50.000
 <aloare +ust# la 3"."$.9$  550.000 "30.000 =epreciere
<aloare recupera7il# la 3"."$.9 &$0.000

=
"30.000 =epreciere >e*erve !in reevaluare C
"50.000 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare
 $0.000 )ol!

$&3. Gn teren cump#rat ,n e2erciţiul 9& la un cost !e &00.000 u.m. a fost reevaluat( ,n e2erciţiul 9$( la 550.000 u.m.
,ntre timp !in 9$ pAn# ,n pre*ent4( re*erva !in reevaluare conta7ili*at# nu a suportat nicio mo!ificare. a
,nchi!erea e2erciţiului 9( valoarea real# a terenului( consi!erat# a fi egal# cu valoarea recupera7il#( este !e
350.000 u.m.
)# se calcule*e şi s# se conta7ili*e*e !eprecierea constatat#( ,n conformitate cu I;) 36 =eprecierea activelorJ.
*ezolvare)
I. a sfArşitul anului 9$:
 <aloare +ust# la 3"."$.9$ 550.000 u.m.
 =iferenţ#
<aloare conta7il# la 3"."$.9$
po*itiv# !in reevaluare@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&00.000
"50.000 u.m.

,nregistrarea !iferenţei po*itive !in reevaluare:

  Herenuri  >e*erve !in reevaluare "50.000 u.m.

II. a sfArşitul anului 9:


<aloarea recupera7il# !e 350.000 u.m. este mai mic# !ecAt valoarea +ust# !e 550.000 u.m.( !eci terenul este
!epreciat şi se va recunoaşte o pier!ere !in !epreciere !e 550.000 u.m.  350.000 u.m.  $00.000 u.m. Pier!erea !in
!epreciere !e $00.000 u.m. fiin! mai mare !ecAt sol!ul contului >e*erve !in reevaluareJ( va fi recunoscut# astfel:
 "50.000 u.m. pe seama >e*ervelor !in reevaluareJ sol!ul contului48
 restul !e 50.000 u.m.( pe seama cheltuielilor cu !eprecierea:
a4 =ac# se folosesc conturile !e a+ust#ri pentru !eprecieri:
>e*erve !in reevaluare  Herenuri "50.000 u.m.

Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor  ;+ust#ri 50.000 u.m.


 pentru !eprecierea imo7ili*#rilor corporale
 74 =ac# se foloseşte meto!a !iminu#rii valorii activului:
'  Herenuri $00.000 u.m.
>e*erve !in reevaluare "50.000 u.m.
Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor corporale 50.000 u.m.
)ituaţia ,n conturi este urm#toarea:
= Herenuri C
Costla3"."$.9&  &0.000
=iferenţ# po*itiv# !in reevaluare  "50.000
<aloare +ust# la 3"."$.9$  550.000 $00.000 =epreciere
<aloare recupera7il# la 3"."$.9  350.000

= >e*erve !in reevaluare C


"50.000 =epreciere "50.000 =iferenţ# po*itiv# !in reevaluare
- )ol!

+>>. La 1.1+.N0+, o societate a constatat o pierdere de 36. u.m. pentru un utila cu valoarea conta&ilă de .
u.m. urata de utilitate rămasă la acea dată era de l ani. La 1.1+.N, eistă indicii că pierderea de valoare a utilaului
s0a se
8ă diminuat. ;resupunem
analizeze că la 1.1+.N
situa!ia la 1.1+.N0+ si lavaloarea recupera&ilă
1.1+.N în a utilaului
con%ormitate cu IA8 / este@eprecierea
de +1/. u.m.
activelor si să se
conta&ilizeze deprecierile
reluările de depreciere constatate %olosind metoda diminuării valorii activului.

%%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 88/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

I. a 3"."$.9$( recunoaşterea pier!erii !in !epreciere:


Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor corporale  Gtila+e B5.000 u.m.
II. a3"."$.9:
? <aloarea recupera7il# la 3"."$.9$ $$5.000 u.m.
 ;morti*area cumulat# pe $ ani 9" şi 94  $ ani 2 $$5.000 u.m. "0 ani &5.000 u.m.
 <aloarea r#mas# la 3"."$.9 "%0.000 u.m.
)e ,nregistrea*# anularea amorti*#rii cumulate:

;morti*area
<aloarea imo7ili*#rilor
recupera7il# la 3"."$.9(corporale
!e $"6.000 u.m.(este mai mare
Gtila+e &5.000r#mas#
!ecAt valoarea u.m. la 3"."$.9( !e "%0.000 u.m.(
!eci pier!erea tre7uie reluat# la venituri( astfel ,ncAt noua valoare a activului s# nu !ep#şeasc# valoarea r#mas# !ac#
activul nu ar fi fost !epreciat. >eluarea se va conta7ili*a astfel:

  Gtila+e  <enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor X u.m.


Pentru a !etermina valoarea necunoscutei X se calculea*# valoarea r#mas# la sfArşitul anului 9 !ac# activul nu ar fi
fost !epreciat şi se va efectua testul !e !epreciere:
? <aloarea r#mas# la 3"."$.9$ !ac# activul nu era !epreciat 300.000 u.m.
 ;morti*area cumulat# pe $ ani 9" şi 94  $ ani 2 300.000 u.m. "0 ani 60.000 u.m.
 <aloarea r#mas# la 3"."$.9 !ac# activul nu era !epreciat $&0.000 u.m.

Hestul !e !epreciere:
<aloareau.m.
$&0.000 recupera7il# la 3"."$.9(
Prin urmare !e $"6.000
se vor relua $"6.000u.m.( nu !ep#şeşte
u.m."%0.000 u.m.valoarea r#mas#
valoarea !ac#
r#mas# activul nu
la sfArşitul era !epreciat(
anului respectiv
9 ,n con!iţiile
!eprecierii4  36.000 u.m.:

  Gtila+e  <enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 36.000 u.m.


)ituaţia contului Gtila+eJ este urm#toarea:
= Gtila+e C
Cost la 3"."$.9$  300.000 B5.000 Pier!ere !in !epreciere4
<aloare recupera7il# la 3"."$.9$  $$5.000 &5.000 ;nularea amorti*#rii cumulate4
<aloare r#mas# la 3"."$.9 ,n con!iţiile !eprecierii  "%0.000
>eluarea pier!erii !in !epreciere  36.000
<aloare recupera7il# la 3"."$.9  $"6.000

+>6. La 1.1+.N0+, o societate a constatat o pierdere de 36. u.m. pentru un utila cu valoarea conta&ilă de .
u.m. urata de utilitate rămasă la acea dată era de 1 ani. La 1.1+.N, eistă indicii că pierderea de valoare a utilaului
s0a diminuat. ;resupunem că la 1.1+.N valoarea recupera&ilă a utilaului este de +66. u.m.
8ă se analizeze situa!ia la 1.1+.N0+ #i la 1.1+.N în con%ormitate cu IA8 / @eprecierea activelor si să se
conta&ilizeze deprecierile reluările de depreciere constatate %olosind metoda diminuării valorii activului.
I. a 3"."$.9$( recunoaşterea pier!erii !in !epreciere:
Cheltuieli cu !eprecierea imo7ili*#rilor corporale  Gtila+e B5.000 u.m.
  II. a3"."$.9:
? <aloarea recupera7il# la 3"."$.9$ $$5.000 u.m.
 ;morti*area cumulat# pe $ ani 9" şi 94  $ ani 2 $$5.000 u.m.  "0 ani &5.000 u.m.
 <aloarea r#mas# la 3"."$.9 "%0.000 u.m.
)e ,nregistrea*# anularea amorti*#rii cumulate:
;morti*area
<aloarea imo7ili*#rilor
recupera7il# la 3"."$.9(corporal
!e $55.000 u.m.(este mai mare
Gtila+e
!ecAt&5.000 u.m.r#mas# la 3"."$.9( !e "%0.000 u.m.(
valoarea
!eci pier!erea tre7uie reluat# la venituri( astfel ,ncAt noua valoare a activului s# nu !ep#şeasc# valoarea r#mas# !ac#
activul nu ar fi fost !epreciat. >eluarea se va conta7ili*a astfel:
  Gtila+e  <enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor X u.m.
Pentru a !etermina valoarea necunoscutei X se calculea*# valoarea r#mas# la sfArşitul anului 9 !ac# activul nu ar fi
fost !epreciat şi se va efectua testul !e !epreciere:
? <aloarea r#mas# la 3"."$.9$ !ac# activul nu era !epreciat 300.000 u.m.
 ;morti*area cumulat# pe $ ani 9" şi 94  $ ani 2 300.000 u.m.  "0 ani 60.000 u.m.
 <aloarea r#mas# la 3"."$.9 !ac# activul nu era !epreciat $&0.000 u.m.

Hestul !e !epreciere:
<aloarea recupera7il# la 3"."$.9( !e $55.000 u.m.( !ep#şeşte valoarea r#mas# !ac# activul nu era !epreciat( respectiv $&0.000
u.m. Prin urmare se vor relua $&0.000 u.m. valoarea care nu tre7uie !ep#şit#4 "%0.000 u.m. valoarea r#mas# la sfArşitul
anului 9 ,n con!iţiile !eprecierii4  60.000 u.m.:
  Gtila+e  <enituri !in a+ust#ri pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 60.000 u.m.

%1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 89/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

)ituaţia contului Gtila+eJ este urm#toarea:


= Gtila+e C
Cost la 3"."$.9$  B5.000 Pier!ere !in !epreciere4 300.000
<aloare recupera7il# &5.000
;nularea la3"."$.9$  amorti*#rii cumulate4 $$5.000
<aloare r#mas# la 3 "."$.9 ,n con!iţiile !eprecierii  "%0.000
>eluarea pier!erii !in !epreciere  60.000

<aloare r#mas# la 3 " . "$. 9 !ac# activul nu ar fi fost !epreciat  $&0.000


+>/. 8ocietatea Alocatar a semnat un contract de înc'iriere cu următoarele caracteristici)
 data începerii contractului) 1.1+.N2
 durata contractului)  ani2
 o&iectul contractului) un ec'ipament te'nic2
 valoarea ustă a ec'ipamentului) 16. u.m.2
 sunt prevăzute  redeven!e anuale, de 6. u.m. %iecare, ac'ita&ile în ultima zi a anului de contract2
 locatarul plăte#te în %iecare an 1. u.m. pentru asi-urare2
 la s%7r#itul perioadei de loca!ie, ec'ipamentul va %i returnat locatorului2
 locatarul îi -arantează locatorului o valoare reziduală de 1. u.m. la1.1+.N=2
 rata mar-inală de împrumut a locatarului) 1D.
8ă se conta&ilizeze primirea ec'ipamentului de către locatar în con%ormitate cu IA8 13 @Contracte de
leasin-.
  Primirea echipamentului se conta7ili*ea*# la minimul !intre valoarea +ust# "35.000 u.m.4 şi valoarea actuali*at# a
 pl#ţilor minimale !e leasing.
<aloarea actuali*at# a pl#ţilor minimale !e leasing se !etermin# prin actuali*area cu rata !e "0' a celor 3
re!evenţe anuale şi a valorii re*i!uale garantate.
<aloarea actuali*at#50.000 u.m. "("  50.000 u.m. "("$  50.000 u.m.  "0.000 u.m.4  "("3  "3".%56 u.m.
Fchipamente  ;lte ,mprumuturi "3".%56 u.m.
şi !atorii asimilate
+>3. 8ocietatea A locatar a semnat un contract de leasin- cu următoarele caracteristici)
 data începerii contractului) 1.1+.N2
 durata contractului)  ani2
 o&iectul contractului) un ec'ipament te'nic2
 valoarea ustă a ec'ipamentului) 16. u.m.2

 locatarul
sunt prevăzute  redeven!e
plăte#te în %iecareanuale, de u.m.
an 1. 6. u.m. %iecare,
pentru asi-urare2ac'ita&ile în ultima zi a anului de contract2
 la s%7r#itul perioadei de loca!ie, ec'ipamentul va %i returnat locatorului2
 locatarul îi -arantează locatorului o valoare reziduală de 1. u.m. la 1.1+.N=2
 rata mar-inală de împrumut a locatarului) 1D.
8ă se calculeze ta&loul de amortizare a datoriei %a!ă de locator pentru întrea-a perioadă a contractului, în
con%ormitate cu IA8 13 @Contracte de leasin-.
Primirea echipamentului se conta7ili*ea*# la minimul !intre valoarea +ust# "35.000 u.m.4 şi valoarea actuali*at# a
 pl#ţilor minimale !e leasing re!evenţele anuale şi valoarea re*i!ual# garantat#4.
<aloarea actuali*at#  50.000 u.m.  "("  50.000 u.m.  l(l $  50.000 u.m.  "0.000 u.m.4  l(l3  "3".%56 u.m.
  Fchipamente  ;lte ,mprumuturi şi !atorii asimilate "3".%56 u.m.

=ata
3"."$.9 /lu2 =o7An!# >am7ursare )ol! !atorie
"3"(%56
3"."$.9" 50.000 "3".%562"0'  50.000"3."%5(6  "3".%5636.%"&(& 
"3."%5(6 36.%"&(& 15.0&"(6
3"."$.9$ 50.000 15.0&"(62"0'  50.0001.50&("6  15.0&"(6&0.&15(%& 
1.50&("6 &0.&15(%& 5&.5&5(B6
3"."$.93 60.000 5&.5&5(B6 2 "0'  60.000  5.&5&(5  5&.5&5(B6  5&.5&5(B6  0
5.&5&(5 5&.5&5(5

+>4. 8ocietatea " este proprietara unei clădiri pe care o înc'iriază, pe o durată de 6 ani, societă!ii $. Contractul
a %ost semnat la l octom&rie eerci!iul N. C'iria este de 4. u.m. pe lună. 8ocietatea " suportă c'eltuielile
de căutare a locatarului în sumă de 1 u.m. Ea decide să înscrie în activ aceste c'eltuieli #i să le repartizeze
pe întrea-a durată a contractului. Costul de ac'izi!ie al imo&ilului este de 6. u.m., iar durata sa de
utilitate estimată de locator este de 6 de ani.
8ă se prezinte calculele #i înre-istrările în conta&ilitatea locatarului în con%ormitate cu IA8 13 @Contracte de
leasin-.

10

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 90/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

,n ca*ul leasingului operaţional( locatarul recunoaşte 7unul primit !rept cheltuieli( linear pe !urata contractului !e
leasing.
ocatarul ,nregistrea*# cheltuieli cu chiriile. unar( firma ,nregistrea*#:
Cheltuieli cu chiriile  /urni*ori %.000 u.m.

+>5. 8ocietatea " este proprietara unei clădiri pe care o înc'iriază, pe o durată de 6 ani, societă!ii $. Contractul
a %ost semnat la l octom&rie eerci!iul N. C'iria este de 4. u.m. pe lună. 8ocietatea " suportă c'eltuielile
de întrea-a
pe căutare adurată
locatarului în sumă deCostul
a contractului. 1 u.m. Ea decide
de ac'izi!ie al să înscrie îneste
imo&ilului activ
deaceste c'eltuieli
6. u.m., iar#i durata
să le repartizeze
sa de
utilitate estimată de locator este de 6 de ani.
8ă se prezinte calculele #i înre-istrările în conta&ilitatea locatorului în con%ormitate cu IA8 13 @Contracte de
leasin-.
 locatorul amorti*ea*# cl#!irea:
;morti*area anual#: 500.000 u.m.  50 ani  "0.000 u.m.
Cheltuieli !e e2ploatare  ;morti*area "0.000 u.m.
 privin! amorti*area cl#!irilor 
imo7ili*#rilor 
 chiriile primite sunt venituri8 lunar( se ,nregistrea*#:
Clienţi  <enituri !in %.000 u.m.
  re!evenţe(

  locaţii !e gestiune
şi chirii
 cheltuielile !e c#utare a chiriaşului se inclu! ,n valoarea activului şi se reparti*ea*# pe !urata contractului I;) "B(
5$4:
Cl#!iri  Conturi curente "00 u.m.
la 7#nci
Cheltuieli cu  Cl#!iri 5 u.m.
re!evenţe(   "00um2l5ani23"uni"$hm4
locaţii !e gestiune şi chirii

+6. O întreprindere %a&rică un produs pentru care costul varia&il unitar de produc!ie este de 14 u.m. C'eltuielile
%ie anuale de produc!ie sunt de 1.4. u.m. Cantită!ile %a&ricate au %ost de 6. &ucă!i în eerci!iul N,
>. &ucă!i în eerci!iul N=l #i /.6 &ucă!i în eerci!iul N=+. La s%7r#itul %iecărui eerci!iu, întreprinderea posedă
4
8ă se&ucă!i în stoc.
calculeze costul de produc!ie unitar în con%ormitate cu IA8 + @8tocuri, în condi!iile în care presupunem că
mărimea capacită!ii normale de produc!ie este de 6. &ucă!i.
Costul !e pro!ucţie  Costul varia7il  Costurile fi2e
Costul !e pro!ucţie  Costul varia7il unitar 2 Cantitatea  Costurile fi2e
Costul !e pro!ucţie 94  "%0 u.m7uc. 2 5.000 7uc.  ".%00.000 u.m.  $.B00.000 u.m.
Costul unitar  $.B00.000 u.m.  5.000 7uc.  5&0 u.m.7uc.

+61. 8ocietatea " a dat în %unc!iune, încep7nd cu l ianuarie N, un utila în valoare de 5. u.m. in punct de vedere
conta&il, utilaul se amortizează linear pe trei ani. Amortizarea %iscală a%erentă utilaului în anul N este de
>. u.m.
8ă se calculeze eventuala di%eren!ă temporară la 1.1+.N, în con%ormitate cu IA8 1+ @Impozitul pe pro%it.
<aloarea conta7il# a utila+ului  100.000 u.m.  300.000 u.m.
;morti*area
La*a anual#autila+ului
!e impo*itare 100.000 u.m.  3 ani4u.m.  &00.000 u.m. 
100.000 600.000
500.000 u.m.u.m.
=iferenţ# temporar# impo*a7il# "00.000 u.m.

+6+. La data &ilan!ului, o societate are o crean!ă privind dividendele de încasat de 46. u.m. in punct de
vedere %iscal, dividendele nu sunt impoza&ile.
8ă se calculeze eventuala di%eren!ă temporară în con%ormitate cu IA8 1+ @Impozitul pe pro%it.
<aloarea conta7il# a creanţei %5.000 u.m.
La*a !e impo*itare a creanţei @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%5.000 u.m.
 9u e2ist# !iferenţ# temporar#.
 3emarcă ) =ac# 7eneficiile economice generate !e ,ntreprin!ere( ,n momentul recuper#rii activului( nu sunt
impo*a7ile( 7a*a !e impo*itare este egal# cu valoarea conta7il# a activului respectiv.
 3emarcă 2 - anali*# alternativ# este aceea conform c#reia creanţa privin! !ivi!en!ele !e ,ncasat are o 7a*#

fiscal# nul#. =iferenţa temporar# re*ultat# %5.000 u.m.4 se impo*itea*# ,ns# cu o rat# nul#.
+6. în cursul lunii decem&rie N, o societate a încasat redeven!e în valoare de 1. u.m. a%erente trimestrului 1 din
eerci!iul N=1. ;resupunem că din punct de vedere %iscal redeven!ele sunt impoza&ile în anul încasării

1"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 91/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 92/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Creanţe privin! impo*itul amAnat  <enituri !in impo*itul amAnat 5.%50 u.m.

+63. 8ocietatea " a dat în %unc!iune, încep7nd cu l ianuarie N, un utila cu o valoare de /. u.m. in punct de
vedere conta&il, utilaul se amortizează linear pe trei ani. Amortizarea %iscală a%erentă utilaului va %i de) 4.
u.m. în N, 1+. u.m. în N=l, respectiv 1/. u.m. în N=+. Cota de impozit pe pro%it) D.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze impozitul am7nat în con%ormitate cu IA8 1+@Impozitul pe pro%it la s%7r#itul %iecăruia
dintre cele trei eerci!ii.
;morti*area conta7il# anual#  360.000 u.m.  3 ani  "$0.000 u.m.
Informaţii <aloare La*# !e =iferenţ#
conta7il# impo*itare temporar#
!e!ucti7il#
360.000 360.000
<aloarea utila+ului la 0". 0". 9 "$0.000 %0.000
 ;morti*area anului 9
 <aloarea utila+ului la 3 " . "$.9 $&0.000 $%0.000
"$0.000 "$0.000 &0.000
  ;morti*area anului 9l
"$0.000 "60.000 &0.000
 <aloarea utila+ului la 3"."$.9"
  ;morti*area anului 9$ "$0.000 "60.000
 <aloarea utila+ului la 3 " . "$.9$ 
a sfArşitul e2erciţiului 9: activul !e impo*it amAnat  30' 2 &0.000 u.m.  "$.000 u.m.
Creanţe privin!  <enituri !in "$.000u.m.
impo*itul amAnat impo*itul amAnat

a sfArşitul e2erciţiului 9l: activul !e impo*it amAnat  30' 2 &0.000 u.m.  "$.000 u.m.8 activul !e impo*it amAnat
e2istent la !eschi!erea e2erciţiului  "$.000 u.m.8
impo*itul amAnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciţiul curent  0 u.m.
,n anul 9$: se resoar7e !iferenţa temporar# !e &0.000 u.m.8 se anulea*# activul !e impo*it amAnat corespun*#tor.
  Cheltuieli cu impo*itul amAnat  =atorie !e impo*it amAnat "$.000u.m.
  Creanţ# privin! impo*itul amAnat4
+64. 8e cunosc următoarele in%orma!ii privind o cate-orie de clădiri ale societă!ii ")

In%orma!ii ?aloare
conta&ilă Bază de
impozitare
?aloarea clădirilor la 1.1.N
 0 Amortizarea în anul N 1. 4.
1. 16.
F ?aloarea clădirilor la 1.1+.N 5. /6.
La 1.1+.N, societatea a procedat la reevaluarea cate-oriei de clădiri, valoarea reevaluată %iind de 1+3.
u.m. in punct de vedere %iscal, reevaluarea nu este recunoscută. Cota de impozit pe pro%it) D. La
 începutul eerci!iului N, eista un pasiv de impozit am7nat de /. u.m.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze impozitul am7nat în con%ormitate cu IA8 1+ @Impozitul pe pro%it, la
1.1+.N.
a3"."$.9:
<aloarea conta7il# aaimo7ili*#rilor
La*a !e impo*itare imo7ili*#rilor "$B.000
65.000 u.m.
u.m.
=iferenţ# temporar# impo*a7il# 6$.000 u.m.
Pasivul !e impo*it amAnat care tre7uie s# e2iste la 3"."$.9  30' 2 6$.000 u.m.  "%.600 u.m.
Pasivul !e impo*it amAnat e2istent la !eschi!erea e2erciţiului 9  6.000 u.m.
Pasivul !e impo*it amAnat care tre7uie ,nregistrat ,n e2erciţiul 9  "%.600 u.m.  6.000 u.m.  "$.600 u.m.
;cesta se va ,nregistra astfel:
 pe seama capitalurilor proprii: "$B.000 u.m.  10.000 u.m.4 2 30'  ""."00u.m.8
 pe seama cheltuielilor: "5.000 u.m. "0.000 u.m.4 2 30'  l .500 u.m.
'  =atorie !e impo*it amAnat "$.600 u.m.
>e*erve !in reevaluare ""."00 u.m.
Cheltuieli cu impo*itul amAnat ".500 u.m.

+65. Odată
societate procedează
în eerci!iul la retratarea
N. in situa!iilor
punct de vedere %iscal,%inanciare însitua!iilor
retratarea con%ormitate cu prevederile
%inanciare IA8 +5 pentru prima
nu este recunoscută.
;resupunem următoarele in%orma!ii privind imo&ilizările corporale ale societă!ii la desc'iderea eerci!iului N)
?aloarea conta&ilă valoarea corectată de e%ectele in%la!iei 14. u.m.

13

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 93/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Baza de impozitare valoarea istorică 1+. u.m.


i%eren!ă temporară impoza&ilă /. u.m.
Cota de impozit pe pro%it) 6D.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze impozitul am7nat în con%ormitate cu IA8 1+ @Impozitul pe pro%it.
Pasivul !e impo*it amAnat care tre7uie ,nregistrat: 60.000 u.m. 2 35'  $".000u.m.
>e*erve !in reevaluare  =atorie !e impo*it amAnat $".000 u.m.
aferente 7ilanţului

!e !eschi!ere al primului an !e aplicare a a+ust#rii la inflaţie


+/. La începutul eerci!iului N, societatea rom7nească 9 a ac'izi!ionat 1D societatea americană :. La acea dată, :
de!inea o imo&ilizare cumpărată recent cu 1. . Imo&ilizarea se amortizează pe 6 ani din punct de vedere
conta&il #i pe > ani, din punct de vedere %iscal. Cota de impozit pe pro%it este de D. La data ac'izi!iei, l  F 
lei. La 1.1+.N, l  F , lei. ;resupunem că moneda %unc!ională a societă!ii : coincide cu moneda de raportare,
 în consecin!ă, în situa!iile %inanciare consolidate, activul va %i evaluat la 1.    lei< F . lei.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze impozitul am7nat în con%ormitate cu IA8 1+ @Impozitul pe pro%it.
la3"."$.9:
Informaţii <aloare ,n Curs !e <aloare ,n lei
schim7
<aloarea conta7il# a imo7ili*#rii "00.000 %0.000 3 $&0.000
La*a !e impo*itare
=iferenţ# temporar#a!e!ucti7il#
imo7ili*#rii "00.000 B5.000 3(3K $&B.500
B.500
)ocietatea  conta7ili*ea*# un activ !e impo*it amAnat !e 30' 2 B.500 lei  $.$50 lei:
Creanţe privin!  <enituri !in $.$50 lei
impo*itul amAnat impo*itul amAnat
K ;morti*area fiscal# !iminuea*# !atoria privin! impo*itul e2igi7il. ;ceast# !atorie este un element monetar şi va fi
convertit# la cursul !e ,nchi!ere. Ca urmare( 7a*a !e impo*itare a fost convertit# la cursul !e ,nchi!ere.

+/1. La 1.1+.N, o societate de!ine un utila cu valoarea conta&ilă de 1. u.m. #i &aza de impozitare de
4. u.m. La desc'iderea eerci!iului N, eista un pasiv de impozit am7nat de l. u.m. în cursul eerci!iului
N, cota de impozit pe pro%it a crescut de la +6D la D.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze impozitul am7nat în eerci!iul N în con%ormitate cu IA8 1+ @Impozitul pe
pro%it.
Pasivul !e impo*it amAnat la !eschi!erea e2erciţiului  ".000 u.m. Pasivul !e impo*it amAnat la !eschi!erea
e2erciţi ului a+ustat  ".000 u.m. 2 30'4  $5'  ".$00 u.m.
;+ustarea impo*itului amAnat !atorat# mo!ific#rii !e cot#  l .$00 u.m. ".000u.m.  $00 u.m.
Cheltuieli cu  =atorie !e $00 u.m.
impo*itul amAnat impo*it amAnat

a3"."$.9:
<aloarea conta7il# a utila+ului "00.000 u.m.
La*a !e impo*itare a utila+ului %0.000 u.m.
=iferenţ# temporar# impo*a7il# $0.000 u.m.
Pasivul !e impo*it amAnat care tre7uie s# e2iste la 3"."$.9  $0.000 u.m. 2 30'  6.000 u.m.
Pasivul amAnat care tre7uie ,nregistrat ,n numele e2erciţiului curent  6.000 u.m.  ".$00 u.m.  &.%00 u.m.:
Cheltuieli cu  =atorie !e &.%00 u.m.
impo*itul amAnat impo*it amAnat
+/+. O societate din industria petrolieră a instalat o ra%inărie pe un teren înc'iriat, în contract se precizează că, la s%7r#itul
perioadei de înc'iriere, ra%inăria va %i mutată într0o altă loca!ie strate-ică. 8e estimează că pentru mutarea
ra%inăriei sunt necesare c'eltuieli de +. u.m.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
? F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: instalarea rafin#riei creea*# o o7ligaţie legal# !eoarece
contractul !e licenţ# preve!e ,nl#turarea acesteia.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu mutarea rafin#riei.
? Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor cu mutarea rafin#riei: $00.000 u.m.
;ctive  Provi*ioane $00.000 u.m.
imo7ili*ate pentru !e*afectare
imo7ili*#ri corporale
şi alte acţiuni legate !e acestea

1&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 94/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

+/. Gn ma-azin de v7nzări cu amănuntul are o politică de ram&ursare a contravalorii &unurilor returnate de
către clien!ii nemul!umi!i, c'iar #i atunci c7nd nu are o&li-a!ia le-ală de a o %ace. ;olitica sa este cunoscută pe
pia!ă. 8tatisticile arată că anual sunt returnate produse a căror valoare reprezintă D din ci%ra de a%aceri, în
anul N, ci%ra de a%aceri a %ost de 1.. u.m.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
  QF2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: vAn*area pro!uselor  o7ligaţie implicit# !eoarece politica

anterioar# a maga*inului ia f#cut pe clienţi s# spere c# ,n ca* !e nemulţumire le va fi ram7ursat# contravaloarea m#rfurilor
cump#rate.
  Q Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: contravaloarea m#rfurilor returnate.
  4 Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a contravalorii 7unurilor returnate: 3' 2 "0.000.-- u.m. 
300.000 G8m.
Cheltuieli cu  ;lte provi*ioane 300(000 u.rn.
 provi*ioane pentru pentru
riscuri şi cheltuieli riscuri şi cheltuieli

+/>. O societate din industria c'imică poluează mediul prin activită!ile sale. e#i !ara în care î#i des%ă#oară activitatea
nu dispune de o re-lementare care să prevadă o&li-ativitatea societă!ilor poluante de a suporta costurile cu
decontaminarea, eistă dez&ateri asupra unui proiect de le-e în acest sens #i este aproape si-ur că proiectul
respectiv va %i în cur7nd promul-at. 8e estimează costuri cu decontaminarea în valoare de /. u.m.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
? F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: contaminarea me!iului  o7ligaţie legal#
!eoarece este ,n curs a!optarea unei reglement#ri ,n acest sens.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu !econtaminarea.

? Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor !e !econtaminare: 600.000 u.m.
Cheltuieli cu  ;lte provi*ioane 600.000 u.m.
 provi*ioane pentru pentru
riscuri şi cheltuieli riscuri şi cheltuieli

+/6. Con%orm contractului, o societate acordă -aran!ie de un an tuturor &unurilor pe care le vinde. 8tatisticile arată că
3D dintre produsele v7ndute nu prezintă de%ecte, +6D prezintă de%ecte minore #i 6D prezintă de%ecte maore.
acă
ar toate
avea produsele
de%ecte maore,arc'eltuielile
avea de%ecte minore, c'eltuielile
cu repara!iile cu repara!iile
ar %i de 1.. u.m. ar %i de +. u.m. acă toate produsele
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
? F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: vAn*area pro!uselor( care !# naştere unei o7ligaţii
legale.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu reparaţiile.
? Fste necesar un provi*ion !e B0' 2 0  $5' 2 $00.000 u.m.  5' 2 ".000.000 u.m.  "00.000 u.m.
Cheltuieli cu  Provi*ioane "00.000 u.m.
 provi*ioane pentru pentru garanţii
riscuri şi cheltuieli acor!ate clienţilor  

+//. La s%7r#itul anului l, societatea " a ac'izi!ionat dreptul de a eploata o mină timp de 6 ani. ;rin contract, ea este
o&li-ată ca la s%7r#itul
pentru îndeplinirea perioadeicontractuale
o&li-a!iilor de eploataresunt
să îndepărteze ec'ipamentele
necesare c'eltuieli #i său.m.
de /. recoperteze solul.o8e
;resupunem estimează
rată de că
actualizare de 6D.
8ă se veri%ice dacă la s%7r#itul anului l sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate
cu O9:; nr. .66<+5.
? F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: instalarea echipamentului creea*# o o7ligaţie legal#
!eoarece contractul preve!e ,nl#turarea acestuia şi recopertarea solului.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: costurile cu ,n!ep#rtarea
echipamentului şi cu recopertarea solului.
? Fste necesar un provi*ion pentru valoarea actuali*at# a costurilor estimate a se anga+a cu ,n!ep#rtarea
echipamentului şi cu recopertarea solului: 600.000"(05 5  &B0.""6 u.m.
Cheltuieli cu  Provi*ioane &B0.""6 u.m.
  provi*ioane pentru pentru !e*afectare

   riscuri
şi şi cheltuieli
alte acţiuni legate !e acestea imo7ili*#ri corporale

+/3. La începutul eerci!iului N0+, societatea " a semnat un contract de înc'iriere a unei clădiri în care să %unc!ioneze

15

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 95/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

sediul societă!ii. urata contractului) 6 ani. *edeven!a anuală) 16. u.m. în contract se precizează că spa!iul
nu poate %i su&înc'iriat altui &ene%iciar, iar în caz de reziliere se vor plăti penalizări de 1>. u.m. pentru
%iecare ari de neîndeplinire a contractului. La s%7r#itul eerci!iului N, societatea #i0a mutat sediul într0un centru
administrativ presti-ios, care corespunde mai &ine noii ima-ini pe care aceasta dore#te să o promoveze.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
? F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: semnarea contractului !e ,nchiriere care !#

naştere
? Fste unei o7ligaţii
pro7a7il# legale.
o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: re!evenţele aferente ultimelor !ou# e2erciţii
sau penali*#rile ,n ca* !e re*iliere a contractului.
? Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a pl#ţilor inevita7ile aferente contractului: $ 2 "&0.000 u.m.
 $%0.000 u.m.
 Cheltuieli cu  ;lte provi*ioane $%0.000 u.m.
  provi*ioane pentru pentru
 riscuri şi cheltuieli riscuri şi cheltuieli

+/4. O societate î#i des%ă#oară activitatea în domeniul prelucrării laptelui. in cauza concuren!ei pe pia!ă, rezultatele
ultimelor eerci!ii au %ost mult mai mici dec7t cele &u-etate. in acest motiv, în eerci!iul N, consiliul de
administra!ie a decis să renun!e la %a&ricarea iaurtului cu aromă de %ructe #i să înceapă produc!ia de cremă de
&r7nză, în planul de restructurare sunt prevăzute următoarele)

 indemniza!ii
c'eltuieli cu pentru
ac'izi!iaconcedierea unei
de instala!ii părtiproducerea
pentru din salaria!i)cremei
+.. u.m.2 5.. u.m.2
de &r7nză)
 c'eltuieli cu recali%icarea personalului în vederea utilizării noilor instala!ii) . u.m.2
 pro%ituri estimate a se o&!ine din v7nzarea instala!iilor utilizate în producerea iaurtului cu aromă de %ructe)
5. u.m.2
 c'eltuieli cu promovarea noilor produse) 4. u.m.
La s%7r#itul eerci!iului N s0au anun!at pu&lic principalele caracteristici ale planului de restructurare. Acest anun! a
indus salaria!ilor, clien!ilor #i %urnizorilor a#teptarea că societatea va implementa procesul de restructurare.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5.
 F2ist# o o7ligaţie pre*ent# ca re*ultat al unui eveniment trecut: comunicarea !eci*iei !e restructurare salariaţilor(
clienţilor şi furni*orilor  o7ligaţie implicit# !eoarece in!uce aşteptarea c# procesul !e restructurare va fi implementat.
 Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: cheltuielile !irecte generate !e
restructurare.
 Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a cheltuielilor !irecte generate !e restructurare: $.000.000 u.m.
in!emni*aţiile pentru conce!ierea salariaţilor4.

Gn provi*ion !e restructurare nu tre7uie s# inclu!# costuri precum cele implicate !e: recalificarea sau mutarea personalului
care nu este afectat !e restructurare 300.000 u.m.48 marSeting %00.000 u.m.48 sau investiţiile ,n noi sisteme şi reţele !e !istri7uţie
1.000.000 u.m.4. =e asemenea( cAştigurile !in ,nstr#inarea preconi*at# a activelor 100.000 u.m.4 nu sunt luate ,n
consi!erare la evaluarea provi*ionului( chiar !ac# vAn*area activelor este o component# a restructur#rii.
Cheltuieli cu provi*ioane  Provi*ioane $.000.000 u.m.
 pentru riscuri si cheltuieli pentru restructurare

+/5. ;e 1./.N, societatea " -arantează creditele &ancare contractate de societatea $. La acea dată, situa!ia %inanciară
a societă!ii $ era solidă, în cursul eerci!iului N=l, situa!ia %inanciară a societă!ii $ se a-ravează, iar pe .11.N=l
se declară
4. %alimentul. La 1.1+.N=1, se estimează că sumele ce tre&uie acoperite în numele societă!ii $ sunt de
u.m.
8ă se veri%ice dacă, pentru societatea ", sunt îndeplinite condi!iile de constituire a unui provizion, în con%ormitate cu
O9:; nr. .66<+5, la1.1+.N#ila1.1+.N= l.
a3"."$.9:
? F2ist# o o7ligaţie actual# ca re*ultat al unui eveniment trecut: garantarea cre!itelor  o7ligaţie contractual#.
? 9u este pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare !eoarece situaţia financiar# a societ#ţii
Y este soli!#.
? 9u este necesar# recunoaşterea unui provi*ion( !ar e2ist# o !atorie contingenţ#.
a3"."$.9l:
? F2ist# o o7ligaţie actual# ca re*ultat al unui eveniment trecut: garantarea cre!itelor  o7ligaţie contractual#.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: resursele necesare acoperirii cre!itului
garantat.
? Fste
u.m. necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor necesare acoperirii cre!itului garantat: %00.000
  Cheltuieli cu provi*ioane  Provi*ioane %00.000 u.m.
  pentru riscuri si cheltuieli pentru garanţii

16

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 96/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

acor!ate clienţilor 

+3. în luna %e&ruarie eerci!iul N, o societate a %ost ac!ionată în instan!ă de către un %ost an-aat. *eclamantul
solicită despă-u&iri pentru daunele su%erite în timpul unei accidentări în perioada în care lucra pentru
societate, sus!in7nd că aceasta nu a respectat re-ulile prevăzute de le-isla!ia în domeniul protec!iei muncii. La
1.1+.N, avoca!ii societă!ii sunt de părere că aceasta nu va %i %ăcută responsa&ilă. La 1.1+.N=1, !in7nd cont de
evolu!ia procesului, avoca!ii consideră că societatea va %i %ăcută răspunzătoare #i va tre&ui să plătească
despă-u&iri
8ă se veri%iceîndacă
valoare
suntdeîndeplinite
3. u.m.
condi!iile de constituire a unui provizion, în con%ormitate cu O9:; nr.
.66<+5, la 1.1+.N si la 1.1+.N=1.
a3"."$.9:
? Pe 7a*a !atelor !isponi7ile se constat# o o7ligaţie pro7a7il# a c#rei e2istenţ# nu va fi confirmat# !ecAt !e !eci*ia
tri7unalului.
? 9u este necesar# recunoaşterea unui provi*ion( !ar e2ist# o !atorie contingenţ#.
a3"."$.9l:
? Pe 7a*a !atelor !isponi7ile e2ist# o o7ligaţie pre*ent#.
? Fste pro7a7il# o ieşire !e resurse generatoare !e avanta+e economice viitoare: resursele necesare acor!#rii !esp#gu7irilor.
? Fste necesar un provi*ion pentru cea mai 7un# estimare a costurilor necesare acoperirii !esp#gu7irilor: B00.000 u.m.
Cheltuieli cu provi*ioane  Provi*ioane B00.000 u.m.
  Pentru riscuri si cheltuieli pentru litigii

+31. în cursul eerci!iului N, societatea " a ac!ionat în instan!ă un concurent pentru utilizarea ile-ală a unei licen!e.
Tri&unalul a decis că societatea concurentă îi va plăti lui " despă-u&iri în valoare de 1. u.m.
Concurentul a %ăcut recurs la o instan!ă superioară. ;7nă la înc'iderea eerci!iului N, recursul nu a %ost
solu!ionat.
8ă se veri%ice dacă sunt îndeplinite condi!iile de recunoa#tere a unui activ în &ilan!ul societă!ii ", în
con%ormitate cu O9:; nr. .66<+5.
? Pe 7a*a !atelor !isponi7ile se constat# un activ pro7a7il a c#rui e2istenţ# nu va fi confirmat# !ecAt !e !eci*ia
instanţei cu privire la recursul formulat !e c#tre concurent.
? 9u se poate recunoaşte un activ ,n 7ilanţ !eoarece !eci*ia tri7unalului ar putea s# fie mo!ificat# !e instanţa
superioar#( !ar e2ist# un activ contingent.

+3+. O a-en!ie de voia a v7ndut &ilete de avion în valoare de 1.. u.m. Ea percepe un comision de 16D din pre!ul
de
8ă v7nzare, restul deopera!ia
se conta&ilizeze 46D revenind companiilor
de v7nzare aeriene încu
în con%ormitate numele cărora
IA8 14 s0a realizat v7nzarea.
@?enituri.
<An*area 7iletelor generea*# urm#toarea ,nregistrare conta7il#:
Clienţi  ' "00.000.000 u.m.
<enituri !in servicii prestate "5.000.000 u.m.
/urni*ori %5.000.000 u.m.

+3. La l ianuarie N, o întreprindere a v7ndut unui client măr%uri în valoare de 1.. u.m. Condi!iile de decontare
sunt următoarele) 6D la semnarea contractului2 +6D peste un an #i +6D peste doi ani. 8e estimează că
societatea0client ar %i putut o&!ine un credit ec'ivalent pe pia!a &ancară la o rată de 6D.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de v7nzare #i repartizarea c'eltuielilor %inanciare între eerci!ii în con%ormitate cu
IA8 14 @?enituri.
<aloarea actuali*at# a ,ncas#rilor legate !e tran*acţie este !e:

)e poate consi!era c# preţul !e vAn*are conţine venituri !in !o7An*i ,n sum# !e "00.000.000 u.m.  16.&%5.$6" u.m. 
3.5"&.B31 u.m.( eşalona7ile pe cele !ou# e2erciţii !e cre!it.
,nregistrarea vAn*#rii stocului !e m#rfuri:
Clienţi  ' "00.000.000 u.m.
<enituri !in 16.&%5.$6" u.m.
vAn*area m#rfurilor 
<enituri ,n avansK 4 3.5"&.B31 u.m.
Pentru reparti*area veniturilor financiare pe !urata cre!itului va fi suficient s# se calcule*e !o7An*ile teoretice la sol!ul
cre!itului r#mas( a!ic#:
 ,n numele e2erciţiului 9:
16.&%5.$6" u.m.  50.000.000 u.m.4 2 5'  $.3$&.$63 u.m.
 ,n numele e2erciţiului 9":

1B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 97/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

16.&%5.$6" u.m.  50.000.000 u .m.  $5.000.000 u .m.  $.3$&.$63 u.m.4 2 5'  "."10.&B6 u.m.
>eparti*area veniturilor ,n avans la venituri financiare va genera urm#toarele ,nregistr#ri:
 ,n e2erciţiul 9:
<enituri ,n avans  <enituri !in !o7An*i $.3$&.$63 u.m.
 ,n e2erciţiul 9":
<enituri ,n avans  <enituri !in !o7An*i "."10.&B6 u.m.
K4 5oldul acestui cont se scade din valoarea creanţei clienţi în bilanţ.

+3>. O întreprindere, A, sc'im&ă cu întreprinderea B un stoc de materiale consuma&ile cu valoarea ustă de 1.
u.m. contra unui stoc de materii prime cu valoarea ustă de 16. u.m. întreprinderea A ac'ita di%eren!a de
valoare.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de sc'im&, la societatea A, în con%ormitate cu IA8 14 @?enituri.
 3emarcă ,n >omAnia( trocul nu este a!mis. =in acest motiv( se conta7ili*ea*# !istinct ce!area unui stoc şi
achi*iţia altui stoc. ,ntreprin!erea ; va proce!a la urm#toarele conta7ili*#ri:
 ce!area prin schim7 a stocului !e materiale consuma7ile:K
=e7itori !iverşi  ;lte venituri "00.000 u.m.
!in e2ploatare
 !esc#rcarea gestiunii !e materialele consuma7ile:
Cheltuieli cu  ateriale "00.000 u.m.
materiale consuma7ile consuma7ile
 primirea
aterii prin
primeschim7 a stocului !e
 materii prime:
/urni*ori "50.000 u.m.
 compensarea !atoriei şi a creanţei generate !e operaţia !e schim7(
şi plata !iferenţei:
/urni*ori  ' "50.000 u.m.
=e7itori !iverşi "00.000 u.m.
  Conturi curente la 7#nci 50.000 u.m.
K în unele ţări, reglementările fiscale solicită să se procedeze mai întâi la transferul materialelor consumabile în categoria
mărfurilor 6i apoi la vânzarea mărfurilor. 7n asemenea tratament afectează indicatorii economico'financiari calculaţi pe
 seama situaţiilor financiare.

+36. în eerci!iul N, societatea " vinde produse0pro-ram. ;rin contract, ea se an-aează să %urnizeze servicii de
 între!inere timp de doi ani de la data v7nzării. ;re!ul de v7nzare /. u.m. tre&uie alocat între suma
corespunzătoare
8ă se conta&ilizezeproduselor0pro-ram 6. u.m.cusiIA8
opera!ia de v7nzare în con%ormitate suma
14 identi%ica&ilă
@?enituri. a serviciilor ulterioare 1. u.m..
Clienţi  ' 60.000 u.m.
<enituri !in vAn*area pro!uselor 50.000 u.m.
 <enituri ,n avans "0.000 u.m.

<eniturile ,n avans urmea*# s# fie conta7ili*ate la veniturile activit#ţilor or!inare ,n perioa!a ,n cursul c#reia serviciile sunt
e2ecutate. Prin urmare( ,n fiecare !intre cei $ ani ,n care se e2ecut# activitatea !e service se va ,nregistra 5.000 u.m. 
"0.000 u.m.  $ ani4:

<enituri ,n avans  <enituri !in prest#ri !e servicii 5.000 u.m.

+3/. ;ere-im
+6 decem&rie N, societatea
de consi-na!ie " ade
la un pre! trans%erat societă!ii
1+. u.m. $ măr%uri
9ăr%urile au %ostînv7ndute
valoarepede61. u.m.
ianuarie pentru a le vinde în
N=l.
8ă se conta&ilizeze trans%erul #i v7nzarea măr%urilor, la societatea ", în con%ormitate cu IA8 14 @?enituri.
0 =eşi stocul a fost transferat ,n !ecem7rie 9( societatea X p#strea*# riscurile semnificative legate !e acesta. a !ata
transferului( ea ,nregistrea*#:
#rfuri aflate la terţi  #rfuri "0.000 u.m.
 Pe 5 ianuarie 9l( societatea X recunoaşte venituri !eoarece m#rfurile au fost vAn!ute !e c#tre societatea Y:
 Clienţi  <enituri !in vAn*area m#rfurilor "$.000 u.m.
   Concomitent( se conta7ili*ea*# !esc#rcarea !in gestiune a m#rfurilor vAn!ute:
  Cheltuieli cu m#rfuri  #rfuri aflate la terţi "0.000 u.m.

+33. ;e data de 1 decem&rie N, societatea A vinde măr%uri în următoarele condi!ii) pre! de v7nzare 3.. u.m.,
costul măr%urilor v7ndute /+.. u.m. Creditul acordat nu depă#e#te duratele o&i#nuite de creditare.
8ă se conta&ilizeze
,nregistr#rile conta7ileopera!ia
aferentede v7nzare în
e2erciţiului con%ormitate cu IA8 14 @?enituri.
9 sunt:
 vAn*area m#rfurilor:
  Clienţi  <enituri !in vAn*area m#rfurilor B0.000.000 u.m.

1%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 98/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 !esc#rcarea !in gestiune a m#rfurilor vAn!ute:


  Cheltuieli cu m#rfuri  #rfuri 6$.000.000 u.m.

+34. La l mai N, o societate a ac'izi!ionat 1 de o&li-a!iuni la un pre! unitar de +. u.m.<o&li-a!iune. ;e l
au-ust N, societatea încasează, în numele o&li-a!iunilor, do&7nda a%erentă perioadei l au-ust N01 0 iulie
N. o&7nda anuală pentru %iecare o&li-a!iune) / u.m.<o&li-a!iune.
8ă se conta&ilizeze ac'izi!ia o&li-a!iunilor #i încasarea do&7nzilor în con%ormitate cu IA8 14 @?enituri.

 Cuponul ,ncasat
!o7An*ile pe lperioa!ei
aferente august 9 ,nvacare
fi !escompus
societatea astfel:
nu a !eţinut titlurile l august 9l  3" aprilie 94: "00 o7ligaţiuni
2 60 u.m.o7ligaţiune 2 1 luni  "$ luni  &.500 u.m.8
   !o7An*ile aferente perioa!ei ,n care ,ntreprin!erea a !eţinut titlurile l mai 9  30 iulie 94: "00 o7ligaţiuni 2 60
u.m.o7ligaţiune 2 3 luni  "$ luni  ".500 u.m.
,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciţiului 9 vor fi urm#toarele:
 achi*iţia o7ligaţiunilor "00 o7ligaţiuni 2 $.000 u.m.o7ligaţiune  $00.000 u.m.4: -7ligaţiuni  Conturi curente la 7#nci
$00.000 u.m.
 ,ncasarea cuponului: Conturi curente la 7#nci  '
6.000 u.m.
<enituri !in !o7An*i
".500 u.m.
  -7ligaţiuni
&.500 u.m.
+35. ;e data de l octom&rie N, societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioadă de 1 ani.
Acest contract -enerează venituri totale de 1+.. u.m. ?eniturile sunt repartizate în mod uni%orm pe durata
contractului #i se încasează anual pe  septem&rie.
8ă se conta&ilizeze veniturile a%erente eerci!iului N în con%ormitate cuIA8 14 @?enituri.
<eniturile generate anual !e contractul !e concesiune sunt !e: "$0.000.000 u.m.  "0 ani  "$.000.000 u.m.
<eniturile aferente e2erciţiului 9 sunt !e: "$.000.000 u.m. 2 3 luni  "$ luni  3.000.000 u.m.
Clienţi  <enituri !in re!evenţe 3.000.000 u.m.

+4. La l octom&rie N, s0au ac'izi!ionat 1. de ac!iuni AL:A la un pre! unitar de 6. u.m.<ac!iune. ;e l iunie N=l, la
societatea AL:A s0a luat decizia de distri&uire a dividendelor a%erente eerci!iului N) 6 u.m.<ac!iune. ;rin
ac'izi!ia acestor ac!iuni, AL:A devine societate a%iliată.
8ă =ivi!en!ele
>: se conta&ilizeze ac'izi!ia
primite pe lac!iunilor si dreptul
iunie 9 vor de a încasa
fi !escompuse dividende, în con%ormitate cu IA8 14 @?enituri.
astfel:
 !ivi!en!e aferente perioa!ei ,n care societatea nu a !eţinut titlurile ianuarieseptem7rie 94: ".000 acţiuni 2 50
u.m.acţiune 2 1 luni  "$ luni  3B.500 u.m.8
 !ivi!en!e aferente perioa!ei ,n care ,ntreprin!erea a !eţinut titlurile octom7rie!ecem7rie 94: ".000 acţiuni 2 50
u.m.acţiune 2 3 luni  "$ luni  "$.500 u.m.
,nregistr#rile conta7ile aferente e2erciţiului 9 vor fi urm#toarele:
 achi*iţia acţiunilor " .000 acţiuni 2 5.000 u.m.acţiune  5.000.000 u.m.4:
;cţiuni  Conturi curente la 7#nci 5.000.000 u.m.
 constatarea !reptului !e ,ncasare a !ivi!en!elor:
  =e7itori !iverşi  ' 50.000 u.m.
<enituri !in !ivi!en!e "$.500 u.m.
  ;cţiuni 3B.500 u.m.
+41. :ie următoarea or-ani-ramă de -rup:

8ă se calculeze procentaul de control, să se determine metoda de consolidare #i să se calculeze procentaul de


interes.

11

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 99/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

*)
)ocietatea Calculul procenta+ului Procen eto!a !e Calculul Procenta+ul
!e control ta ul !e consoli!are rocenta ului !e !e interes
)I %0' Integrare glo7al# %0'
)$ Cel mai mic procenta+ 65' Integrare glo7al# %0' 2 65' 5$'
!in lan ul An# la )$
)& %5' Integrare glo7al# %5'
)5 eg#tur# !irect#
 eg#tur# $"'4 5"'
in!irect# Integrare glo7al# $"'  %5' 2 30' &6(5'
)3 eg#tur# in!irect# &B' Punere ,n %0' 2 65' 2 $5' $%(5%'
$5'4 echivalenţ# sau "0'  &6(5' 2
 eg#tur# !irect# Integrare glo7al# "$'

 3emarcă =in anali*a procenta+elor !e control( ,n vi*iunea organismului internaţional !e normali*are ca şi a celui
american4( re*ult# c# )I( )$( )& si )5 sunt controlate e2clusiv prin controlul !e !rept( ,n ceea ce priveşte )3( ea este
influenţat# nota7il pentru &B'( !in care pentru "0' ,n mo! !irect( iar pentru 3B' ,n mo! in!irect. Pro7lema care r#mAne
,n !iscuţie este !ac# )3 ar putea s# fie controlat# e2clusiv !e societatea  prin controlul !e fapt. Pentru confirmarea
controlului e2clusiv !e fapt al societ#ţii  asupra societ#ţii )3 tre7uie ca una !intre con!iţiile reali*#rii acestui tip !e
control s# fie ,n!eplinit#.

+4+. :ie următoarea or-ani-ramă de -rup)

8ocietatea :+ este de!inută în mod conunctiv cu alte două -rupuri.


8ă se calculeze procentaul de control, procentaul de interes #i procentaul de inte-rare.

*) a  8entru determinarea procenta9elor de control


Procenta+ul !e control al societ#ţiimam# )4 ,n filiala /I integrare glo7al#4  %0'.
Procenta+ul !e control al societ#ţiimam# )4 ,n filiala /$ !eţinut# con+unctiv integrare proporţional#4  33'.
&  8entru determinarea procenta9elor de interes)
Procenta+ul !e interes !eţinut !e ) ,n /I  %0'.
Procenta+ul !e interes !eţinut !e ) ,n /$  %0' 2 33'  $6(&'.
c  8entru determinarea procenta9elor de integrare
Procenta+ul !e integrare al filialei /I  "00' !eoarece consoli!area se reali*ea*# prin integrare glo7al#4.
Procenta+ul !e integrare al ,ntreprin!erii /$  controlat# con+unctiv  "00' procenta+ul !e integrare al filialei
/I4 2 33' procenta+ul !e !eţinere al filialei /I ,n /$4  33'.

+4. ;e .1+.N, societatea : a ac'izi!ionat o imo&ilizare corporală în următoarele condi!ii) pre! de cumpărare
4.. u.m., c'eltuieli cu transportul #i instalarea %acturate de %urnizor 6.. u.m. ;olitica -rupului din
care %ace parte
demontarea lor.:?aloarea
este de ac'eltuielilor
include în costul imo&ilizărilor
estimate a se an-aacorporale c'eltuielile
cu demontarea estimate
imo&ilizării a se
este dean-aa cu u.m.
16..
8ă se procedeze la retratările preala&ile consolidării.
 :n situaţiile financiare individuale pre*entate !e societatea / la 3"."$.9 imo7ili*area corporal# este pre*entat# la
o valoare !e %5.000.000 u.m.
,n ve!erea consoli!#rii( se inclu! ,n costul imo7ili*#rii cheltuielile estimate a se anga+a cu !emontarea:
Imo7ili*#ri  Provi*ioane pentru "5.000.000 u.m.
corporale !e*afectare imo7ili*#ri corporale şi alte acţiuni legate !e acestea

+4>. în cursul eerci!iului N, societatea : a capitalizat c'eltuieli de dezvoltare în valoare de 1.. u.m., acestea
urm7nd să se amortizeze linear, încep7nd cu l ianuarie N=l, pe o perioadă de 6 ani.
;olitica -rupului din care %ace parte : este de a considera c'eltuielile de cercetare c'eltuieli ale perioadei.
;resupunem o cotă de impozit pe pro%it de +6D. 8ă se procedeze la retratările preala&ile consolidării.
,n 7ilanţul in!ivi!ual ,ntocmit !e /( la 3"."$.9( sunt ,nscrise cheltuieli !e cercetare !e "0.000.000 u.m.
,n ve!erea ,ntocmirii situaţiilor financiare consoli!ate se elimin# cheltuielile !e cercetare !in categoria imo7ili*#rilor
necorporale:
<enituri !in  Cheltuieli "0.000.000 u.m.

"00

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 100/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 pro!ucţia !e !e !e*voltare
imo7ili*#ri necorporale
>etratarea cheltuielilor !e cercetare generea*# impo*ite amAnate.
<aloarea conta7il# a imo7ili*#rilor necorporale valoarea !in situaţiile financiare consoli!ate4  u.m.
La*a fiscal# valoarea !in situaţiile financiare in!ivi!uale ale lui /4 "0.000.000 u.m.
=iferenţ# temporar# !e!ucti7il# "0.000.000 u.m.
;ctiv !e impo*it amAnat: "0.000.000 u.m. 2 $5'  $.500.000 u.m.

Creanţ# privin!
impo*itul amAnat  <enituri $.500.000
!in impo*itul amAnatu.m.

+46. ;entru amortizarea unei cate-orii de utilae, %iliala : utilizează metoda de amortizare de-resivă, în timp ce politica
-rupului este de a amortiza aceste &unuri în mod linear. :iliala ac'izi!ionase ast%el de utilae, la 1.1.N, la un cost
de ac'izi!ie de +.. u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă si o durată de utilitate de 6 ani
normă de amortizare lineară F +D, normă de amortizare de-resivă F D.
;resupunem o cotă de impozit de +6D.
8ă se procedeze la retratările preala&ile consolidării pentru eerci!iul N.
In anul 9( amorti*area ,n conturile in!ivi!uale ale lui / este !e $00.000.000 u.m. 2 30'  60.000.000 u.m. Conform
 politicii grupului( amorti*area utila+elor ,n primul an ar tre7ui s# fie !e $00.000.000 u.m. 2 $0'  &0.000.000 u.m.
,n ve!erea consoli!#rii( se va a!uce amorti*area la nivelul cerut !e grup 60.000.000 u.m.  &0.000.000 u.m. 
$0.000.000 u.m.4:
;morti*#ri privin!
  imo7ili*#rile corporale  Cheltuieli
e2ploatare!eprivin! $0.000.000 u.m.
  amorti*area imo7ili*#rilor 
,nregistrarea anterioar# generea*# o !iferenţ# temporar# impo*a7il# şi( implicit( o !atorie !e impo*it amAnat !e:
$0.000.000 u.m. 2 $5'  5.000.000
Cheltuieli cu  =atorie !e 5.000.000 u.m.
  impo*itul amAnat impo*it amAnat

+4/. ;entru amortizarea unei cate-orii de utilae, %iliala : utilizează metoda de amortizare de-resivă, în timp ce
politica -rupului este de a amortiza aceste &unuri în mod linear. :iliala ac'izi!ionase ast%el de utilae, la
1.1.N, la un cost de ac'izi!ie de +.. u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă #i o
durată de utili !a!e de 6 ani normă de amortizare lineară F +D, normă de amortizare de-resivă F D.
;resupunem o cotă de impozit de +6D.
8ă se procedeze
consolidarea pe la retratările
&ază preala&ile consolidării pentru eerci!iul N=l, #tiind că se realizează
de %luuri.
=ac# se reali*ea*# consoli!area pe 7a*# !e flu2uri , ,n 9l se are ,n ve!ere !iferenţa !e &$.000.000 u.m. 
&0.000.000 u.m.  $.000.000
;morti*#ri privin!  Cheltuieli $.000.000 u.m.
  imo7ili*#rile corporale !e e2ploatare privin!
  amorti*area imo7ili*#rilor 
  ,nregistrarea anterioar# generea*# o !iferenţ# temporar# impo*a7il# şi( implicit( o !atorie !e impo*it amAnat !e: $.000.000
u.m. 2 $5'  500.000 u.m. Cheltuieli cu  =atorie !e 500.000 u.m.
impo*itul amAnat impo*it amAnat

+43. ;entru amortizarea unei cate-orii de utilae, %iliala : utilizează metoda de amortizare de-resivă, în timp ce politica
-rupului este de a amortiza aceste &unuri în mod linear. :iliala ac'izi!ionase ast%el de utilae, la 1.1.N, la un cost
de ac'izi!ie de +.. u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală nulă #i o durată de utilitate de 6 ani
normă de amortizare lineară F +D, normă de amortizare de-resivă F D. ;resupunem o cotă de impozit de
+6D.
8ă se procedeze la retratările preala&ile consolidării pentru eerci!iul N=l, #tiind că se realizează consolidarea pe
&ază de solduri.
 Dacă se realizează consolidarea pe bază de solduri, retratarea amorti*#rii !in e2erciţiul 9 tre7uie conta7ili*at# !in
nou ,n 9l( prin interme!iul contului !e re*erve( !eoarece conturile in!ivi!uale transmise ,n fiecare an societ#ţii
mam# nu ţin cont !e aceste corect#ri:
;morti*#ri privin!  >e*erve $0.000.000 u.m.
imo7ili*#rile corporale
>e*erve  =atorie !e 5.000.000 u.m.
impo*it amAnat
,n plus( ,n 9l se recunosc pe seama re*ultatului !iferenţa !e amorti*are aferent# e2erciţiului curent şi impo*itul amAnat
corespun*#tor acesteia:
  ;morti*#ri privin!  Cheltuieli $.000.000 u.m.

"0"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 101/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  imo7ili*#rile corporale !e e2ploatare privin!


  amorti*area imo7ili*#rilor 
  Cheltuieli cu  =atorie !e 500.000 u.m.
  impo*itul amAnat impo*it amAnat

+44. 8ocietatea AL:A î#i des%ă#oară activitatea într0o economie 'iperin%la0!ionistă. 9ana-erii acesteia decid aplicarea
normei IA8 +5 @*aportarea %inanciară în economiile 'iperin%la!ioniste pentru prima dată la înc'iderea
eerci!iului
8itua!iile N.
%inanciare ale societă!ii la înc'iderea eerci!iului N, întocmite în costuri istorice, cuprind, printre
altele, următoarele elemente)
 terenuri) >. u.m.2 terenurile au %ost ac'izi!ionate pe l decem&rie N0+ #i au %ost reevaluate la 1.1+.N012
 stocuri de măr%uri) 4. u.m.2 măr%urile au %ost ac'izi!ionate pe  noiem&rie N2
 crean!e clien!i) 16. u.m.2 crean!ele provin dintr0o v7nzare realizată pe l septem&rie N2
 venituri din v7nzarea măr%urilor) >. u.m.2
 c'eltuieli cu măr%uri) . u.m.
8ă se prezinte valoarea corectată de e%ectele in%la!iei pentru elementele prezentate anterior, la 1.1+.N, #tiind că
indicele -eneral al pre!urilor a evoluat ast%el)

1.1+.N0+ 1.1+.N01 .5.N . 11. N 1.1+.N


1 16 13 14 +
In!icele me!iu ,n anul 9: $00  "504  $  "B5
<aloarea corectat# !e efectele inflaţiei( la 3"."$.9( se pre*int# astfel:
Herenuri: &00.000 u.m. 2 $00"50  533.333 u.m.
)tocuri: %0.000 u.m. 2 $00"%0  %%.%%% u.m.
Creanţe clienţi: "50.000 u.m. repre*int# element monetar şi nu se a+ustea*#4
<enituri !in vAn*ar ea m#rfur ilor: & 00.000 u. m. 2 $00"B 5  &5B."&3 u.m.
Cheltuieli cu m#rfuri: 300.000 u.m. 2 $00"B5  3&$.%5B u.m.

+45. O unitate de eploatare minieră, care aplică IA8, ac'izi!ionează o &andă transportoare în valoare de >.5 lei,
estim7nd c'eltuieli cu demontarea &enzii de 6 lei. urata de via!ă a &enzii transportoare este de 5 ani. ?aloarea
actualizată a c'eltuielilor de demontare este de 212 lei.
Cum se înre-istrează această situa!ie în conta&ilitateH
 achi*iţia$"3
7en*ii transportoare şi inclu!erea
 cheltuielilor
' estimate !e !emontare
5.""$ lei,n costul imo7ili*#rii:
&0& &.100 lei
  "5"3 $"$ lei
 amorti*area ,n fiecare an !e utili*are este !e 5.""$ lei  1 ani  56% lei:
6%""  $%"3 56% lei

+5. O societate0%ilială : a înre-istrat la începutul eerci!iului N01 c'eltuieli de constituire de 1+. lei, amortiza&ile în 6
ani. în sc'im&, -rupul prevede înre-istrarea acestor c'eltuieli în contul de pro%it #i pierdere.
8e cer înre-istrările de preconsolidare a amortizării în &ilan!ul anului N, dacă se utilizează metoda de consolidare pe
solduri.
a nivelul 7ilanţului se efectuea*# urm#toarele ,nregistr#ri:

 eliminarea cheltuielilor !e constituire pe seama re*ervelor !eoarece cheltuielile !e constituire au fost capitali*ate la
,nceputul anului 9l4:
>e*erve  Cheltuieli "$.000 lei
!e constituire
 eliminarea amorti*#rii cumulate ,nregistrate: "$.000 lei  5 ani 2 $ ani  &.%00 lei:
  ;morti*area cheltuielilor !e constituire  ' &.%00 lei
>e*erve $.&00 lei
  >e*ultat $.&00 lei
 la nivelul contului !e profit şi pier!ere se ,nregistrea*#:
>e*ultat  Cheltuieli $.&00 lei
cu amorti*area imo7ili*#rilor 
>etrat#rile !e omogeni*are au consecinţe asupra impo*itului amAnat.
<aloarea conta7il# a cheltuielilor !e constituire  -
La*a fiscal#  B.$00 lei
=iferenţe temporare !e!ucti7ile  B.$00 lei
;ctiv !e impo*it amAnat  B.$00 2 "6'  "."5$ lei
Conta7ili*area activului !e impo*it amAnat:
"0$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 102/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 la nivelul 7ilanţului:
Impo*it pe profit amanat  ' "."5$ lei
>e*erve B6% lei
  >e*ultat 3%& lei
 la nivelul contului !e profit si pier!ere:
>e*ultat  <enit !in impo*itul 3%& lei
  pe profit amAnat

+51. O societate0%ilială : a înre-istrat în eerci!iul N c'eltuieli de constituire de 1+. lei, amortiza&ile în 6 ani. în sc'im&,
-rupul prevede înre-istrarea acestor c'eltuieli în contul de pro%it si pierdere.
8e cer înre-istrările de preconsolidare a păr!ii neamortizate a c'eltuielilor în &ilan!ul eerci!iului N.
a nivelul 7ilanţului se efectuea*# urm#toarele ,nregistr#ri:
 eliminarea cheltuielilor !e constituire pe seama re*ultatului !eoarece cheltuielile !e constituire au fost
capitali*ate la ,nceputul anului 94:
"$"  $0" "$.000
   eliminarea amorti*#rii cumulate ,nregistrate:
$%0"  "$" >e*ultat $.&00
a nivelul contului !e profit şi pier!ere se ,nregistrea*#:
6XX chelt. !upa natura  "$" >e*ultat "$.000
Ri: "$" >e*ultat  6%""
$.&00
+5+. ispune!i de următoarele date) pro%it net înainte de impozitare 1.6. lei2 c'eltuieli cu amortizarea +3.
lei, diminuarea crean!ei clien!i 5. lei2 cre#tere c'eltuieli în avans /. lei2 cre#tere datorii %urnizori 1+.
lei2 plă!i impozit pe pro%it 6>. lei2 plă!i privind) ac'izi!ia de terenuri . lei, ac'izi!ia unei clădiri
>6. lei, ac'izi!ia de ma#ini, utilae, instala!ii 1+. lei2 împrumuturi încasate din emisiunea de
o&li-a!iuni 1+. lei2 dividende plătite a%erente activită!ii de %inan!are 1+. lei.
8ă se calculeze %luurile nete de numerar pentru activită!ile de eploatare, investi!ii si %inan!are, în
con%ormitate cu IA8 3.
Profit net ,nainte !e impo*itare ".350 lei
 Cheltuieli cu amorti*area $B0 lei
 =iminuarea creanţei clienţi 10 lei
 Creşterea cheltuielilor ,n avans 36 lei
 Creşterea !atoriilor la furni*ori "$0 lei
 Pl#ţi !e impo*it pe profit 5&0 lei
= F! din acti"ită#ile de e$%loatare 1.2&' lei  
 Pl#ţi pentru achi*iţia !e terenuri 300 lei
 Pl#ţi pentru achi*iţia !e cl#!iri &50 lei
 Pl#ţi pentru achi*iţia !e maşini "$0 lei
= F! din acti"ită#ile de in"esti#ii ()+ lei  
 ,mprumuturi ,ncasate prin emisiunea !e o7ligaţiuni
"$0 lei
 =ivi!en!e pl#tite aferente activit#ţii !e finanţare
3"$ lei
= F! din acti"ită#ile de inan#are -------------------------------(12 lei

/lu2 net !e tre*orerie  ". $5 & "1$ % B0 "1$ lei


+5. O societate vinde în anul N un so%t pentru suma de 46. lei #i include în %actură #i pre!ul activită!ii de service
după instalare în valoare de 5. lei. Activitatea de service se realizează în anul N=l.
Con%orm IA8 14 @?enituri, să se calculeze venitul care a%ectează contul de pro%it #i pierdere al anului
N.
,n anul 9 se efectuea*# urm#toarea ,nregistrare:
&"""  ' %5.000
B0B B6.000
  &B$ 1.000
Conform I;) "%( veniturile sunt recunoscute astfel:
 ,n momentul vAn*#rii( pentru componenta soft8
 pe parcursul perioa!ei !e postgaranţie !up# instalare4( pentru componenta service.

+5>. O întreprindere de servicii de consultan!ă conta&ilă e%ectuează o presta!ie către un client în următoarele
condi!ii) durata contractului 1.4.N 0 1..N=12 valoarea devizului) +. lei2 costul total estimat este de 1/.
lei.
"03

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 103/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Care este valoarea venitului conta&ilizat la 1.1+.N con%orm I A8 14 @?enituri, #tiind că pentru eecu!ia
contractului s0au an-aat c'eltuieli de 1. leiH
,n anul 9 sunt recunoscute venituri !e $0.000 2 "0.000"6.000  "$.500 lei.

+56. 8C ABC 8A de!ine un teren cu o valoare conta&ilă de 5. lei. La s%7r#itul eerci!iului N, terenul este
reevaluat la 1.+. lei. La s%7r#itul eerci!iului N=, terenul este reevaluat la valoarea ustă de
1.1. lei.
Con%orm IA8
a sfArşitul 1/ @Imo&ilizări
anului corporale,
9 re*erva !in reevaluarecare
esteeste valoarea
cre!itat# cu rezervei
".$00.000din
leireevaluare la s%7r#itul
 100.000 lei  300.000anului
lei: N=H
$""  "05 300.000
a sfArşitul anului 93 se ,nregistrea*# un minus !e valoare !e "00.000 lei prin !iminuarea re*ervei !in
reevaluare:
"05  $"" "00.000
)ol!ul re*ervei !in reevaluare la sfArşitul anului 93 este !e $00.000 lei.

+5/. ispune!i de următoarele in%orma!ii re%eritoare la tranzac!iile e%ectuate de o întreprindere comercială în cursul
perioadei) s0au ac'izi!ionat titluri de participare eli&erate în propor!ie de 5D2 pre!ul de cumpărare a %ost de
>. u.m., partea eli&erată %iind plătită imediat la ac'izi!ie2 s0au emis la valoarea nominală o&li-a!iuni în
valoare de +. u.m. în sc'im&ul unui teren de aceea#i valoare2 s0au încasat +. u.m. din v7nzarea unei
imo&ilizări corporale2 s0a e%ectuat o plată de 5. u.m. reprezent7nd o rată dintr0un contract de leasin-
%inanciar2
Indica!i s0aeste,
care acordat unei %iliale
con%orm IA8 3 un împrumut
@8itua!iile pe termen
%luurilor lun- în valoare
de trezorerie, %luuldede/. u.m. din activitatea de
numerar
investi!ii.
/lu2ul net !in activitatea !e investiţii 
 ,ncas#ri !in vAn*area unei imo7ili*#ri 3$.000
 Pl#ţi aferente titlurilor !e participare  &0.000 2 10' 36.000
 ,mprumut acor!at unei filiale 6.000
  "0.000 u.m.

+53. 8e cunosc următoarele in%orma!ii pentru o imo&ilizare corporală ac'izi!ionată la 1.1.N) pre! de cumpărare
+. lei, tae vamale +. lei, reducere comercială primită >. lei, durata de utilizare estimată 4 ani,
valoarea reziduală estimată 1/. lei, metoda de amortizare lineară.
Ktiind că întreprinderea aplică IA8 1/ @Imo&ilizări corporale #i că în cursul anului N=l se men!ine estimarea
privind valoarea
amortizarea reziduală,
a%erentă acestui dar se reestimează
eerci!iu #i valoareadurata totală
conta&ilă netă.de utilizare la 11 ani, să se calculeze c'eltuiala cu
Costul !e achi*iţie al imo7ili*#rii  $00.000  $0.000  &.000  $"6.000 lei
<aloarea amorti*a7il#  $"6.000  "6.000  $00.000 lei
;morti*area ,n anul 9  $00.000%  $5.000 lei
<aloarea r#mas# !e amorti*at  $00.000  $5.000  "B5.000 lei
=urata !e viaţ# r#mas#  "0 ani
;morti*area ,n anul 9l  "B5.000"0  "B.500 lei

+54. ispune!i de următoarele in%orma!ii le-ate de un ec'ipament te'nolo-ic) cost de ac'izi!ie >. lei, durata utilă
de via!ă 1 ani, metoda de amortizare lineară. upă / ani de utilizare imo&ilizarea corporală este reevaluată, în
con%ormitate cu IA8 1/, cu autorul unui indice pentru a se aun-e la costul de înlocuire, mai pu!in amortizarea
corespunzătoare indice F >.
Cunosc7nd că întreprindereacalcula!i
amortizării ec'ipamentului, optează rezerva
pentru realizarea surplusului
din reevaluare din în
realizată reevaluare în rezultatul reportat pe măsura
%iecare an.
;morti*area anual# ,n primii 6 ani  &00.000"0  &0.000 lei
;morti*area cumulat# !up# 6 ani  &0.000 2 6  $&0.000 lei
<aloarea net# conta7il# !up# 6 ani  &00.000  $&0.000  "60.000 lei
<aloarea +ust#  "60.000 2 &  6&0.000 lei
>e*erva !in reevaluare  6&0.000  "60.000  &%0.000 lei
=up# reevaluare( amorti*area anual#  6&0.000&  "60.000 lei >e*erva !in reevaluare reali*at# ,n fiecare an 
&%0.000&  "$0.000 lei( sau "60.000  &0.000  "$0.000 lei

+55. ispune!i de următoarele in%orma!ii re%eritoare la tranzac!iile e%ectuate de o întreprindere comercială în


cursul perioadei) s0a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul -rupului un împrumut pe termen lun- în
valoare de 1. u.m.2 s0au emis #i încasat la valoarea nominală o&li-a!iuni în valoare de 16. u.m.2 s0a
e%ectuat o plată
. u.m. de /. u.m.
reprezent7nd reprezent7nd
do&7nda o rată
a%erentă unui dintr0un pe
împrumut contract
termendelun-
leasin- %inanciar2
acordat s0a încasat suma de
unei %iliale.
Indica!i care este, con%orm IA8 3 @8itua!iile %luurilor de trezorerie, %luul de numerar din activitatea de
%inan!are.

"0&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 104/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

/lu2ul !e numerar !in activitatea !e finanţare 


 ,ncas#ri !in emisiunea !e o7ligaţiuni "5.000 u.m.
 Plata ratei !e leasing 6.000 u.m.
 1.000 u.m.

. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ ac'izi!ionat pe 1.1.N să %ie sta&ilită la 4 ani2
costul de ac'izi!ie al imo&ilizării respective este de 1. lei, valoarea reziduală 4. lei. Activul va %i

lamortizat în sistemvalorii
an #i reestimarea linear.reziduale
upă  ani, conducerea
la /. lei. întreprinderii decide diminuarea duratei de %unc!ionare cu
8ă se determine c'eltuiala cu amortizarea a%erentă anului N=> în con%ormitate cu prevederile normei IA8 1/
@Imo&ilizări corporale.
<aloarea amorti*a7il# a activului  "00.000  %.000  1$.000 lei
;morti*area anual# ,n anul 9  1$.000%  "".500 lei
;morti*area cumulat# !up# 3 ani  "".500 2 3  3&.500 lei
<aloarea r#mas# !e amorti*at  "00.000  3&.500  6.000  51.500 lei
;morti*area anual# ,n anul 9&  51.500&  "&.%B5 lei

1. ispune!i de datele) pro%it net . lei2 c'eltuieli cu amortizarea 5 lei2 venituri din investi!ii %inanciare +.3
lei2 stocuri) sold ini!ial 1. lei #i %inal 4. lei2 clien!i) sold ini!ial /. lei si %inal >. lei2 %urnizori) sold
ini!ial 1.6 lei #i %inal 6 lei2 impozit pe pro%it datorat) sold ini!ial 1. lei si %inal + lei2 dividende plătite
le-ate
Con%ormde eploatare a%erente
IA8 3 @8itua!iile anului curent
%luurilor 1. lei. calcula!i %luul de trezorerie provenit din eploatare.
de trezorerie,
>e*ultat net 3.000 lei
 Cheltuieli cu amorti*area 100 lei
 <enituri !in investiţii financiare $.B00 lei
 =iminuarea stocurilor $.000 lei
 =iminuarea creanţelor $.000 lei
 =iminuarea furni*orilor l .000 lei
 =iminuarea !atoriei cu impo*itul "."00 lei
 =ivi!en!e pl#tite legate !e e2ploatare ".000 lei
= F! din acti"ită#ile de e$%loatare 2.1++ lei 

+. 8e cunosc următoarele date pentru un contract de leasin- %inanciar) valoarea ustă a &unului . lei, valoarea
actualizată
an, a plă!ilor
redeven!a minimalela+4.
anuală plăti&ilă lei, rata3.
1 decem&rie implicită a contractului
lei, data la locatar 1D
semnării contractului pe an,N,
l ianuarie iaravans
la locator /Dsem0
la data pe
nării contractului >. lei.
Care este valoarea do&7nzii #i a recuperării investi!iei conta&ilizate la locator la înc'iderea eerci!iului N, în
con%ormitate cu norma IA8 13 @Contracte de leasin-H
=o7An!a pentru anul 9 la locator  6' 2 300.000 lei  "%.000 lei
>ecuperarea investiţiei ,n anul 9  B0.000 lei  "%.000 lei  5$.000 lei

. In urma a două reevaluări succesive ale unei imo&ilizări corporale s0au o&!inut următoarele date) în eerci!iul N o
cre#tere de valoare de 1 lei, iar în eerci!iul N=l o reducere de valoare de 1+ lei.
Ce determină reducerea de valoare de 1+ lei con%orm IA8 1/ @Imo&ilizări corporaleH
Prima reevaluare !etermin# creşterea re*ervei !in reevaluare pentru "00 lei. Grm#toarea reevaluare va !etermina
!iminuarea re*ervei !in reevaluare e2istente !e "00 lei şi ,nregistrarea unei cheltuieli pentru !epreciere pentru $0
lei.
>. O societate are înre-istrate venituri anuale din v7nzări de &unuri în sumă de 16. u.m., dar se cunoa#te că
aproimativ D din &unurile tranzac!ionale sunt returnate. 8e mai cunoa#te că societatea practică un adaos
mediu la total v7nzări de 16D din pre!ul de v7nzare.
Care vor %i e%ectele în situa!iile %inanciare con%orm IA8 14 @?enituriH
>eturnarea unor pro!use nu este un motiv pentru a nu conta7ili*a venitul !in vAn*#ri. =eci se conta7ili*ea*#
venituri !in vAn*#ri !e "5.000. ;poi societatea constituie un provi*ion pentru riscuri şi cheltuieli ,n sum# !e
3' 2 "5' 2 "5.000  6B(5 u.m.

6. La data de 1.6 .N o societate a ac'izi!ionat l . de o&li-a!iuni pentru un pre! unitar de 1 u.m. o&7nda în
sumă de +. u.m. este plătită la data de 1 octom&rie anual.
Care vor %i inciden!ele în situa!iile %inanciare ale eerci!iului N con%orm IA8 14 @?enituriH
)ocietatea
3"."0.9( iar,nregistrea*# un venitu.m.
!iferenţa !e "0.000 !in !o7An!a
!o7An*i !e $0.000minus
,ncasat# 2 6"$  "0.000
venitul u.m. pentru
!in !o7An*i4 perioa!a
repre*int# 0".05.9
recuperarea
costului !e achi*iţie al o7ligaţiunilor.
/. 8ocietatea ABC ac'izi!ionează un 'otel cu durata de via!ă utilă de  de ani, amortiza&il linear pentru valoarea

"05

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 105/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

de +. lei.
Cum se vor re%lecta, în con%ormitate cu IA8 1/, costurile ulterioare cu privire la renovarea eteriorului, precum si
cele e%ectuate pentru etinderea 'otelului cu încă două etaeH
Cheltuielile legate !e renovarea e2teriorului care asigur# menţinerea nivelului actual !e performanţ# a activului afectea*#
contul !e profit si pier!ere. Cheltuielile !e e2tin!ere a hotelului sunt capitali*ate şi ma+orea*# valoarea activului.
3. 8ocietatea ABC de!ine un so%t în valoare de . u.m. ac'izi!ionat în anul N. La s%7r#itul anului N=l, valoarea
recupera&ilă este de 16. u.m., iar amortizarea cumulată, de 1+. u.m. La s%7r#itul anului N=+, valoarea
recupera&ilă
. devine
u.m. acă 1+.
activul nu aru.m., #tiind
%i %ost că durata
depreciat, de via!ă utilă
amortizarea nu se modi%ică
cumulată #i amortizarea
p7nă la s%7r#itul anului
anului N=+ ar %iN=+
%ostade
%ost de
14. u.m.
Analiza!i e%ectele varia!iilor de valoare con%orm IA8 / @eprecierea activelor.
a sfArşitul anului 9l valoarea net# conta7il# a softului  "%.000 u.m.
<aloarea recupera7il#  "5.000 u.m.
)ocietatea ,nregistrea*# o !epreciere !e 3.000 u.m.
<aloarea net# conta7il# la sfArşitul anului 9$  "5.000  3.000  "$.000u.m.
<aloarea recupera7il#  "$.000 u.m.
<aloarea pe care ar fi avuto activul !ac# nu era !epreciat  "$.000 u.m.
=eprecierea nu este mo!ificat# ,n e2erciţiul 9$.

4. 8e cunosc următoarele in%orma!ii despre o linie te'nolo-ică de etrac!ie a petrolului) pre! de cumpărare . u.m.,
comision vamal D, costuri ale proiectului de amplasare +. u.m., transport pe parcurs intern 1. u.m.,
scont de decontare +D.
etermina!i valoarea costului de ac'izi!ie con%orm IA8 1/, Pmo&ilizări corporale.
Costul !e achi*iţie  300.000  3' 2 300.000  $0.000  "0.000  331.000 u.m.

5. 8ocietatea 9 acordă %ilialei sale : pe 1.3.N un împrumut de 1. lei pe o perioadă de > ani, ram&ursa&il în >
tran#e e-ale, cu o rată anuală a do&7nzii de 1D. Cum va %i a%ectat contul de pro%it #i pierdere al anului N
at7t pentru societatea 9, c7t #i pentru %iliala saH
)ocietatea  ,nregistrea*# un venit !in !o7An*i şi o creanţ# privin! !o7An!a !e primit ,n sum# !e "0.000 2 "0' 2
"$  500 lei. <eniturile financiare şi implicit re*ultatul financiar al societ#ţii  cresc cu 500 lei. )ocietatea /
,nregistrea*# o cheltuial# cu !o7An!a şi o !atorie privin! !o7An!a !e pl#tit !e 500 lei. Cheltuielile financiare ale
societ#ţii / cresc cu 500 lei( iar re*ultatul financiar sca!e cu 500 lei.
1. 8ocietatea AL:A dispune de următoarele in%orma!ii cu privire la un utila)
 costul de ac'izi!ie 6. lei utilaul a %ost ac'izi!ionat la începutul eerci!iului N0+2
 durata de amortizare este de / ani2
 metoda de amortizare este cea lineară2
 valoarea reziduală este estimată la +. lei.
La s%7r#itul celui de0al treilea an se reestimează durata totală de utilizare la 6 ani, iar valoarea
reziduală, la 1>. lei.
Calcula!i amortizarea în eerci!iile N0+, N01 #i N în con%ormitate cu IA8 1/.
,n e2erciţiile 9$ şi 9"( ;/; ,nregistrea*# amorti*area anual# a utila+ului ,n sum# !e %0.000 lei( a!ic# 500.000
 $0.0004  6. a sfArşitul e2erciţiului 9( ;/; revi*uieşte estim#rile pentru !urata !e utili*are a utila+ului şi valoarea
re*i!ual# a acestuia. ;morti*area aferent# e2erciţiului 9 este !eterminat# cu a+utorul noilor estim#ri 500.000 "60.000 
"&.0004  3  "0%.66B lei.
;/; ,nregistrea*# ,n e2erciţiul 9:
  6%""  $%"3 "0%.66B
 
11. :iliala : de!ine terenuri ac'izi!ionate la costul de >. u.m. în situa!iile %inanciare ale %ilialei terenurile sunt
evaluate la cost. ;olitica -rupului din care %ace parte : este de a reevalua terenurile. ?aloarea ustă a
terenurilor a evoluat ast%el)

Anul ?aloarea ustă


N >+.
N=l 5.

N=+
N= >.
>>.
La s%7r#itul eerci!iului N=> terenurile sunt v7ndute. Cota de impozitare este de 1/D.

"06

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 106/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Ce retratări de omo-enizare sunt e%ectuate în eerci!iul N, #tiind că se utilizează metoda pe %luuriH


>etrat#rile !e omogeni*are sunt urm#toarele:
Fchipamente  >e*erve $0.000
tehnologice !in reevaluare
<aloarea conta7il# a terenurilor &$0.000
La*a fiscal# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&00.000
=iferenţe temporare impo*a7ile $0.000
=atorie !e impo*it amAnat: "6' 2 $0.000 3.$00
  >e*erve  =atorie !e 3.$00
  !in reevaluare impo*it amAnat

1+. întreprinderea BETA %a&rică un sin-ur produs %init ;: pentru care sunt necesare trei materii prime 9; l,
9;+ #i 9;. in procesul de produc!ie se o&!in, de asemenea, un produs secundar ;8 care poate %i v7ndut
după ce este supus unui tratament #i un de#eu , %ără valoare, care este deversat #i -enerează c'eltuieli
pentru prevenirea poluării mediului.
;rocesul de produc!ie se des%ă#oară după următoarea sc'emă)
  în 8ec!ia l, 9;1 este prelucrată #i se o&!ine produsul intermediar ;il care este trans%erat %ără stoca în
8ec!ia +2
  în 8ec!ia +, la ;il se adau-ă 9;+ #i 9;, opera!ie în urma căreia se o&!in produsul %init ;:, produsul
secundar ;8 #i de#eul 2
  în 8ec!ia , ;8 este tratat pentru a putea %i comercializat2
  în 8ec!ia >,  este supus unui proces de epurare înainte de a %i deversat.
8e cunosc următoarele in%orma!ii)
Costul produsului intermediar ;I +5+.+>+ lei
Costul materiilor prime consumate este de) 9+ >. lei
  9 1.6 lei
Costul manoperei directe în sec!ia 8+ +. lei
C'eltuieli indirecte ale sec!iei 8+ încorpora&ile >.431 lei
?aloarea produc!iei în curs la începutul perioadei 1+.6 lei
?aloarea produc!iei în curs la s%7r#itul perioadei +3.63 lei
?aloarea realiza&ilă netă a produsului secundar ;8 6.+6 lei
Costul eliminării de#eului  ce s0ar o&!ine în condi!ii normale ./ lei
Calcula!i costul produselor %inite con%orm IA8 + @8tocuri.
Costul !e pro!ucţie se !etermin# !up# cum urmea*#:  lei
Flemente <aloare
Pro!us interme!iar PI 4 $1$.$&$
aterii prime P$ 4 &.000
  P3 4 ".500
anoper# !irect# )$ 4 $0.000
Cheltuieli in!irecte ale secţiei )$ ,ncorpora7ile 4 &.%B"
<aloarea pro!ucţiei ,n curs la ,nceputul perioa!ei 4 "$.500
<aloarea pro!ucţiei ,n curs la sfArşitul perioa!ei 4 $B.5B3
<aloarea reali*a7il# net# a pro!usului secun!ar P) 4 5.$50
Costul elimin#rii !eşeului = !oar pentru cele care sar o7ţine ,n con!iţii 4 3.600
Costul !e pro!ucţie al pro!usului finit P/ 305.%10
  -7ţinerea pro!uselor finite generea*# urm#toarea ,nregistrare:
  3&5  B"" 305.%10
  Pro!use <ariaţia
  finite stocurilor  
1. 8ocietatea AL:A de!ine un utila ac'izi!ionat la costul de +.6 u.m. #i care la 1.1.N are o amortizare cumulată
de 1.6 u.m. Cota de amortizare anuală este de 16D, iar valoarea amortiza&ilă a utilaului este e-ală cu costul. La
l iulie N utilaul a %ost avariat ca urmare a unui accident. eoarece nu sunt disponi&ile piesele necesare pentru a01
repara, acesta este utilizat, dar la o capacitate redusă. Ca urmare a accidentului durata de utilitate rămasă se va
reduce la  ani. în aceste condi!ii, valoarea de utilitate a utilaului este de  u.m. Gtilaul poate %i v7ndut la pre!ul de
1 u.m. AL:A dispune de o o%ertă de a ceda utilaul pentru suma de + u.m. la sc'im& cu un utila nou al cărui
cost este de . u.m. 9ana-ementul societă!ii AL:A nu dore#te să sc'im&e utilaul cu unul nou deoarece nu crede
că pe termen lun- va eista cerere pentru produsele o&!inute cu autorul acestuia.
Care sunt înre-istrările e%ectuate de societatea AL:A în anul N con%orm IA8 1/ #i IA8 /H
;morti*area pe perioa!a 0".0" .90".0B.9 este !e $.500 2 "5' 2 "$  "%B(50 u.m.:
"0B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 107/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

6%""  $%"3 "%B(50


Ca urmare a acci!entului utila+ul ar putea fi !epreciat( motiv pentru care la l iulie 9 se efectuea*# testul !e
!epreciere.
<aloarea net# conta7il#  $.500  ".500  "%B(50  %"$(50 u.m.
- estimare realist# a valorii +uste este !e "00 u.m. !eoarece societatea ;/; nu !oreşte s# reali*e*e schim7ul.
<aloarea recupera7il# a utila+ului este !e 300 u.m.
=eprecierea constatat#  %"$(50  300  5"$(50 u.m.:

6%"3pentru perioa!a 0".0B.93"."$.9


;morti*area  $1"3
este !e 3003 2 "$  50 u.m.:5"$(50
6%""  $%"3 50
1>. La 1.1+.N societatea A9A determină valoarea recupera&ilă pentru un utila pe care inten!ionează să01
cedeze la 16. lei, costul acestuia %iind de +. lei. ;otrivit normei IA8 /, A9A înre-istrează la această
dată o austare pentru deprecierea utilaului în valoare de 6. lei. ;e 16 %e&ruarie N=l, A9A vinde utilaul la
1. lei.
A9A tre&uie sau nu să austeze situa!iile %inanciare ale eerci!iului NH e ceH
Preţul !e vAn*are o7ţinut pe utila+ confirm# valoarea recupera7il# a acestuia. =eci*ia !e a ce!a utila+ul fusese luat#
,nainte !e 3"."$.9( iar sc#!erea preţului reflect# con!iţii e2istente ,nainte !e !ata 7ilanţului. ;/; conta7ili*ea*#
a+ustarea pentru !eprecierea utila+ului:
6%"3  $1"3 5.000

16. La s%7r#itul eerci!iului


clasi%icării, utilaul aveaN01, societatea
o valoare &rutăAL:A a clasi%icat
de 1+. un utila cacumulată
lei, amortizare de!inut îndevederea v7nzării.
+. lei, duratăLadedata
via!ă utilă
rămasă de 4 ani #i o valoare reziduală de +. lei. ?aloarea ustă mai pu!in c'eltuielile de cesiune este la s%7r#itul
eerci!iului N01 de 34. lei. La l septem&rie N utilaul încetează a mai %i clasi%icat ca de!inut în vederea
v7nzării #i are o valoare recupera&ilă de 3. lei.
Ce înre-istrare se e%ectuează la l septem&rie N, con%orm I:*8 6H La ce valoare va %i evaluat utilaulH
a sfArşitul e2erciţiului 9" se ,nregistrea*# o pier!ere !e valoare pentru utila+ !e &.000 lei. Gtila+ul ,ncetea*# s# mai fie
amorti*at. a l septem7rie utila+ul este evaluat la minimul !intre:
 %$.000  %$.000  $.0004  % 2 %"$  B5.333 lei şi
 B0.000 lei.
)ocietatea ;/; ,nregistrea*# pier!erea !e valoare astfel:
6%"3  $1"3 %.000

1/. ispunem
v7nzarea de următoarele
produselor %initein%orma!ii cu privire
6., venituri la societatea
din v7nzarea AL:A sumele
semi%a&ricatelor sunt eprimate
., în lei)
T?A colectată venituri
16.+, din
venituri
din su&ven!ii de eploatare a%erente ci%rei de a%aceri 1+., intrări de produse %inite 33., ie#iri de produse %inite
64., c'eltuieli cu materiile prime #i materialele consuma&ile +., c'eltuieli cu personalul 14.,
c'eltuieli cu do&7nzile 3.6, venituri din participării la societă!ile asociate 4.3, venituri din di%eren!e de curs
valutar 14., c'eltuieli cu di%eren!ele de curs valutar 1/.6, c'eltuieli cu amenzi #i penalită!i 1., c'eltuieli
cu servicii prestate de ter!i 1., venituri din su&ven!ii a%erente materiilor prime +.6, c'eltuieli cu redeven!e
#i c'irii 1.6, c'eltuieli cu amortizarea imo&ilizărilor corporale ++., c'eltuiala cu impozitul pe pro%it +.36+.
8tructura costului de produc!ie este următoarea)
  lei
Flemente <alori
aterii prime şi materiale consuma7ile 3$.000
Cheltuieli cu personalul "5.000
Cheltuieli cu amorti*area $0.000
Cheltuieli cu servicii( presta ii e2terne "0.000
Hotal BB.000
C'eltuieli administrative sumele sunt eprimate în lei)
? c'eltuieli cu redeven!e, c'irii 1.62
? c'eltuieli cu personalul .2
? c'eltuieli cu amortizarea imo&ilizărilor corporale +..
Calcula!i costul v7nzărilor #i c'eltuielile administrative con%orm IA8 1.
Costul vAn*#rilor repre*int# ieşirile !e pro!use finite ,n !ecursul perioa!ei. )tructura costului !e pro!ucţie pre*entat# ,n
te2tul aplicaţiei se refer# la pro!usele finite o7ţinute ,n !ecursul perioa!ei. Costul vAn*#rilor  5%.000 lei
Cheltuielile a!ministrative  ".500  3.000  $.000  6.500 lei

13. între o societate AL:A locator #i societatea BETA locatar se înc'eie un contract de loca!ie0%inan!are cu următoarele
caracteristici) data semnării contractului l ianuarie eerci!iul N2 durata contractului > ani2 vărsăm7ntul ini!ial
+. lei2 sunt prevăzute > rate de 6 lei, plăti&ile în ultima zi a anului2 op!iunea de cumpărare se eercită la

"0%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 108/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

pre!ul de > lei2 valoarea reziduală a activului este / lei2 rata implicită a do&7nzii anuale calculată de locatar
1D.
Calcula!i valoarea actualizată a plă!ilor minimale de leasin-.
,n calculul valorii actuali*ate a pl#ţilor minimale se ţine cont numai !e flu2urile !e numerar sigure( a!ic# avansul pl#tit(
ratele anuale şi preţul aferent opţiunii !e cump#rare.
 
3.%5%("3 lei

14. între o societate AL:A locator #i societatea BETA locatar se înc'eie un contract de loca!ie0%inan!are cu următoarele
caracteristici) data semnării contractului l ianuarie eerci!iul N2 durata contractului  ani2 durata de via!ă a
&unului 4 ani2 vărsăm7ntul ini!ial +. lei2 sunt prevăzute  rate de 1. lei, plăti&ile în ultima zi a anului2
posi&ilitatea eercitării unei op!iuni de cumpărare la s%7r#itul anului  la pre!ul de +. lei2 valoarea ustă a
&unului la data semnării contractului +4.34 lei2 valoarea reziduală a activului este >. lei2 rata implicită a
do&7nzii anuale calculată de locatar 1D. ;reciza!i, con%orm I A8 13, înre-istrarea conta&ilă e%ectuată de locatar.
a4 Calculul <;P:

 74 Conform I;) "B( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului şi
valoarea actuali*at# a pl#ţilor minimale.
  in $%0.B3% lei8 $65.B"" lei4  $65.B"" lei
  ;ctiv  =atorii !in contracte $65.B""
  !e locaţiefinanţare

15. între o societatecaracteristici)


următoarele AL:A locator data#isemnării
societateacontractului
BETA locatar se înc'eie
 iunie un contract
eerci!iul decontractului
N2 durata loca!ie0%inan!are
 ani2cudurata de
via!ă a &unului 4 ani2 vărsăm7ntul ini!ial 3. lei2 sunt prevăzute  rate de 16. lei, plăti&ile în ultima
zi serviciului %inanciar2 posi&ilitatea eercitării unei op!iuni de cumpărare la s%7r#itul anului  la pre!ul de
. lei2 valoarea ustă a &unului la data semnării contractului >13.65> lei2 valoarea reziduală a activului
este 6. lei2 rata implicită a do&7nzii anuale calculată de locatar 1D. Eistă o certitudine că la
s%7r#itul contractului locatarul va deveni proprietar2 metoda de amortizare este lineară.
Con%orm I A8 13, preciza!i care este mărimea amortizării anului N #i de către cine va %i aceasta înre-istrată.
a4 I;) "B preci*ea*#: ;în situaţiile financiare ale locatarului, pentru fiecare e(erciţiu contabil, un contract de locaţie'
 finanţare generează o c<eltuială privind amortizarea activului si o c<eltuială financiară=.
=eci amorti*area va fi ,nregistrat# !e c#tre locatar.
 74 Calculul <;P:

 
c4 Conform I;) "B( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului şi
valoarea actuali*at# a pl#ţilor minimale.
in &"B.51& lei8 &0$.56B lei4  &0$.56B lei
!4 <aloarea amorti*a7il#  Costul  <aloarea re*i!ual#  &0$.56B lei  50.000 lei  35$.56B lei
e4 Conform I ;) "B( 7unul ,nchiriat este amorti*at pe !urata !e utili*are !ac# e2ist# certitu!inea c# locatarul va !eveni
 proprietar la sfArşitul contractului( ,n ca* contrar( amorti*area se va calcula pe perioa!a cea mai scurt# !intre !urata !e
utilitate şi !urata contractului( ,n acest ca* activul se va amorti*a pe !urata !e utili*are !e % ani.

"01

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 109/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

;morti*area anului 9

 
+. Intre o societate AL:A locator si societatea BETA locatar se înc'eie un contract de loca!ie0%inan!are cu următoarele
caracteristici) data semnării contractului l ianuarie eerci!iul N2 durata contractului  ani2 durata de via!ă a
&unului 4 ani2 sunt prevăzute  rate de +. lei, plăti&ile în ultima zi a anului2 posi&ilitatea eercitării unei
op!iuni de cumpărare la s%7r#itul anului  la pre!ul de /. lei2 valoarea ustă a &unului la data semnării
contractului
locatar +D.>/1.4/ lei2 valoarea reziduală a activului este 3. lei2 rata implicită a do&7nzii anuale calculată de
;rezenta!i, con%orm IA8 13, la s%7r#itul anului N, etrasul din situa!iile %inanciare ale locatarului.
a4 Calculul <;P:

  &56.0"1 lei
 74 Conform I;) "B( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a
 7unului şi valoarea actuali*at# a pl#ţilor minimale.
in &6".%06 lei8 &56.0"1 lei4  &56.0"1 lei
c4 Conform I;) "B( ,n situaţiile financiare ale locatarului( pl#ţile ,n numele locaţiei tre7uie s# fie reparti*ate ,n !ou#
componente: cheltuiala financiar# şi amorti*area sol!ului !atoriei( astfel:
=ata /lu2 !e =o7An*i >am7ursarea capitalului Capital r#mas
tre*orerie !atorat
0".0".9 &56.0"1
3"."$.9 $00.000 &56.0"12$0'  1".$0& $00.0001".$0&  "0%.B16 &56.0"1"0%.B16  3&B.$$3
3"."$.9" $00.000 3&B.$$3 2 $0'  61.&&5 $00.000  61.&&5  "30.555 3&B.$$3"30.555  $"6.66%
3"."$.9$ $60.000 $"6.66% 2 $0'  &3.33& $60.000&3.33&  $"6.66% 0
Hotal 660.000 $03.1%3 &56.0"1
!4 <aloarea amorti*a7il#  &56.0"1 lei  B0.000 lei  3%6.0"1 lei

;morti*area anului 9
". a !ata ,ncheierii contractului:

  ;ctiv  =atorii !in contracte !e locatiefinanţare &56.0"1 lei

$. Plata re!evenţei la 3"."$.9:


  '  Conturi la 7#nci $00.000 lei
  =atorii !in contracte !e locaţiefinanţare "0%.B16 lei
Cheltuieli cu !o7An*i 1".$0& lei
3. ;morti*area anului 9:
Cheltuieli cu amorti*area  ;morti*area activului &%.$5$ lei
f4 a sfArşitul anului 9( ,n situaţiile financiare ale locatarului figurea*#:
? ,n 7ilanţ: activ la valoarea net# conta7il#  &56.0"1 lei  &%.$5$ lei  &0B.B6B lei8
!atorii !in contracte !e locatiefinanţare  &56.0"1 lei  "0%.B16 lei  3&B.$$3 lei8
? ,n contul !e profit şi pier!ere: cheltuieli financiare( respectiv cheltuieli cu !o7An*i 1".$0& lei8
cheltuieli cu amorti*area &%.$5$ lei.

+1. 8e cunosc următoarele date pentru un contract de loca!ie0%inan!are) data semnării contractului l ianuarie
eerci!iul N2 durata contractului  ani2 durata de via!ă a &unului 4 ani2 vărsăm7ntul ini!ial +. lei2 sunt
prevăzute  rate de 1. lei, plăti&ile în ultima zi a anului2 posi&ilitatea eercitării unei op!iuni de cumpărare
la s%7r#itul anului  la pre!ul de +. lei2 valoarea ustă a &unului la data semnării contractului +4.34 lei2
valoarea actualizată a plă!ilor minimale de leasin- +/6.311 lei2 valoarea reziduală a activului este >. lei2
rata implicită a do&7nzii anuale calculată de locatar 1D.
Care este valoarea do&7nzii si a ram&ursării privind capitalul datorat, conta&ilizate la locatar la înc'iderea
eerci!iului N, în con%ormitate cu IA8 13H
a4 Conform I;) "B( locatarul conta7ili*ea*# activul ,nchiriat la valoarea cea mai mic# !intre valoarea +ust# a 7unului şi
valoarea actuali*at# a pl#ţilor minimale.

inConform
 74 $%0.B3%I;)
lei8 "B(
$65.B"" lei4  $65.B""
,n situaţiile lei ale locatarului pl#ţile ,n numele locaţiei tre7uie s# fie reparti*ate ,n !ou#
financiare
componente: cheltuiala financiar# şi amorti*area sol!ului !atoriei( astfel:

""0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 110/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

=ata /lu2 !e =o7An*i >am7ursarea Capital r#mas


tre*orerie capitalului !atorat
0".0".9 $65.B""
0".0".9 ;vans $.000 $.000 $65.B""$.000  $63.B""
3"."$.9 "00.000 $63.B""2"0'  "00.000$6.3B"  $63.B""B3.6$1  "10.0%$
Hotal la $6.3B" $.000  B3.6$1  B5.6$1

++. 8ocietatea A de!ine 3D din ac!iunile unei societă!i B, care de!ine >D din ac!iunile societă!ii C) nu eistă
ac!iuni %ără drept de vot.

Calcula!i procentaele de control #i de interes pe care societatea A le are în societatea C.


L ;rocenta de control)
)ocietatea ; !eţine !irect ,n L un procent ma+oritar !e B0' şi in!irect ,n C un procent !e &0'( !eoarece !eţine
asupra lui L un control e2clusiv şi implicit o va controla şi pe C ,n proporţie !e &0'.
II. ;rocenta de interes)
)ocietatea ;
)ocietatea ; are
are un
un procenta+
procenta+ !e
!e interes
interes ,n
,n C
L !e
!e B0'
B0'.2 &0'  $%'.

+. 8ocietatea A de!ine +D din ac!iunile unei societă!i B, care de!ine 5D din ac!iunile societă!ii C) nu eistă
ac!iuni %ără drept de vot.

Calcula!i procentaele de control #i de interes pe care societatea A le are în societatea C.


I. ;rocenta de control)
)ocietatea ; nu controlea*# ,n mo! e2clusiv societatea L( !eci procentul !e control !eţinut !irect ,n L este !e $0'( iar 
in!irect ,n C( !e 0'.
II. ;rocenta de interes)
)ocietatea ; are un procenta+ !e interes ,n C !e $0' 2 10'  "%'.

+>. Le-ăturile dintre patru societă!i se prezintă ast%el)

Calcula!i procentaele de control #i de interes pe care societatea A le are în societă!ile B, C #i .


8ocietatea A ;rocenta
e control e interes

 în B
 în C /D
3D /D
/D  3D F >+D
 în  5D >+D  5D F 3,4D

+6. Le-ăturile dintre trei societă!i se prezintă ast%el :

Calcula!i procentaele de control #i de interes pe care societatea A le are în societatea C.


*ezolvare)

"""

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 111/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

)ocietatea ; Procenta+
=e control =e interes
,n L B0' B0'
,n C
=irect "0' "0'
In!irect prin L %0' B0' 2 %0'  56'
Hotal ,n C "0'  %0'  10' "0'  56'  66'

+/. eg#turile !intre trei societ#ţi se pre*int# astfel:

Calcula!i procentaele de control #i de interes pe care societatea A le are în societatea C.


*ezolvare)

)ocietatea ; Procenta+
=e control =e interes
,n L $0' $0'
,n C
=irect &0' &0'
In!irect prin L  $0' 2 50'  "0'
Hotal ,n C &0' &0'  "0'  50'

+3. La data de l ianuarie anul N, o societate comercială nou0în%îin!ată, specializată în produc!ia ciocolatei, a importat un
ec'ipament în valoare de 6. u.m., tae vamale 6. u.m., comision vamal 6 u.m., T?A plătită în vamă l .+
u.m., ra&at primit de la %urnizor +. u.m. în vederea ac'izi!iei, societatea a suportat următoarele costuri supli0
mentare) costuri de transport /. u.m., costuri de instalare >5. u.m., costuri -enerale de administra!ie /. u.m.,
c'eltuieli cu reclama +. u.m., onorariile ar'itec!ilor careinstalează ec'ipamentul 14. u.m. ;erioada de instalare #i
montare a durat două luni, iar pentru a aduce ec'ipamentul în condi!iile de %unc!ionare s0au e%ectuat costuri în
valoare de >+. u.m. Costurile le-ate de începerea utilizării noului ec'ipament +6. u.m. Costurile de
testare a %unc!ionării corecte a activului 1+. u.m., iar încasările nete provenite din v7nzarea ciocolatelor
produse la testarea ec'ipamentului +. u.m. în primele > luni cantitatea de ciocolată produsă a %ost %oarte mică,
-ener7nd o pierdere ini!ială din eploatare de . u.m. Ca atare, societatea s0a 'otăr7t să introducă un nou
sortiment, costurile %iind de 1. u.m. Costurile de demontare estimate recunoscute printr0un provizion se
ridică la +6. u.m.
Calcula!i, con%orm I A8 1/, costul si preciza!i înre-istrarea conta&ilă le-ată de ac'izi!ie.
Preţ !e cump#rare 500.000 u.m.
 Ha2e vamale 5.000 u.m.
 Comision vamal 500 u.m.
 Costuri
>a7at primit
!e livrare $.000 u.m.
36.000 u.m.
 Costuri !e instalare &1.000 u.m.
 -norariile arhitecţilor care instalea*# echipamentul "%.000 u.m.
 Costuri necesare pentru a a!uce echipamentul ,n stare !e funcţionare &$.000 u.m.
 Costurile !e testare a noului echipament mai puţin ,ncas#rile nete provenite !in vAn*area
 pro!uselor o7ţinute "$.000 u.m.  $.000 u.m.4 "0.000 u.m.
 Costurile estimate cu !emontarea activului $5.000 u.m.
 C-)H 6%3.500 u.m.
 ,nregistrarea achi*iţiei:
  $"3"  ' 6%3.500 u.m.
  &0& 653.000 u.m.
  "5"3 $5.000 u.m.
  &&6 5.500 u.m.
+4. 8ocietatea AL:A or-anizează ecursii cu miniaeronave între două sta!iuni turistice. Ea ac'izi!ionează o
aeronavă la pre!ul de 6. lei, cu durata de via!ă de 6 ani. Gn specialist în domeniul aerian estimează o

""$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 112/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

repara!ie capitală care are loc la %iecare 16 ani #i presupune înlocuirea motorului principal. ;re!ul unui motor
este de 16. lei.
Conta&iliza!i, con%orm IA8 1/, ac'izi!ia #i amortizările corespunzătoare.
a4 ;eronava va fi recunoscut# la costul !e achi*iţie mai puţin costul motorului( care va fi recunoscut separat( respectiv
500.000 lei  "50.000 lei  350.000 lei:
$"33  &0& 350.000 lei
$"3"  &0& "50.000 lei
 74 ;morti*area aeronavei şi a motorului se va calcula pe perioa!e !iferite( respectiv 50 ani si "5 ani( a!ic# 350.000
lei: 50 ani  B.000 lei pentru aeronav#( şi "50.000 lei: "5 ani  "0.000 lei pentru motor:

   6%""
6%""  $%"3
$%"3 B.000 lei
"0.000 lei

+5. O societate ac'izi!ionează o clădire la costul de 4. lei. Consultantul imo&iliar estimează durata de via!ă utilă a
clădirii la +6 ani. e asemenea, el estimează că pre!ul actual de v7nzare pentru o clădire similară cu o vec'ime de
+6 ani este +5. lei, c'eltuielile cu cedarea 1. lei.
Calcula!i, con%orm I A8 1/, amortizarea anuală.
Cost !e achi*iţie %00.000 lei
<aloarea re*i!ual#  Preţul actual !e vAn*are pentru o cl#!ire
similar# cu o vechime !e $5 ani Cheltuielile cu ce!area $10.000 lei "00.000 lei  "10.000 lei
<aloarea amorti*a7il#  Costul  <aloarea re*i!ual# %00.000 lei "10.000 lei  6"0.000 lei
=urata !e viaţ# util# $5 ani
;morti*area anual#  6"0.000 lei : $5 ani $&.&00 lei

. O societate ac'izi!ionează o clădire la costul de 4. lei. Consultantul imo&iliar estimează durata de via!ă utilă
a clădirii la +6 ani, iar %irma anticipează v7nzarea clădirii după 6 ani. ;re!ul actual de v7nzare pentru o clădire
similară cu o vec'ime de 6 ani este +5. lei.
Calcula!i, con%orm I A8 1/, amortizarea anuală.
Cost !e achi*iţie %00.000 lei
<aloarea re*i!ual#  Preţul actual !e vAn*are pentru o cl#!ire similar#
$10.000 lei
<aloarea amorti*a7il#  Costul  <aloarea re*i!ual# %00.000 lei $10.000 lei  5 "0.000 lei
=urata !e viaţ# util# 5 ani
;morti*area anual#  5"0.000 lei : 5 ani "0$.000 lei

1. O societate ac'izi!ionează o clădire la costul de 4. lei. Consultantul imo&iliar estimează durata de via!ă utilă a
clădirii la +6 ani, iar %irma anticipează v7nzarea clădirii după 6 ani. ?aloarea de pia!ă a clădirii peste 6 ani este
5. lei, rata anuală de cre#tere a pre!urilor l D.
Calcula!i, con%orm IA8 1/, amortizarea anuală.

Cost !e achi*iţie %00.000 lei


<aloarea re*i!ual#  <aloarea !e piaţ# actuali*at# ,n funcţie
!e in!icele !e inflaţie

<aloarea amorti*a7il#  Costul  <aloarea re*i!ual# %00.000 lei %5.63$ lei  B"&.36% lei
=urata !e viaţ# util# 5 ani
;morti*area anual#  B"&.36% lei : 5 ani "&$.%B& lei

+. O societate ac'izi!ionează un sistem de aerisire la costul de 6. lei. Con%orm căr!ii te'nice, acesta este -arantat
pentru +. rota!ii. Numărul de rota!ii în primele luni de %unc!ionare este) luna l F 1.+ rota!ii2 luna + F 1.6
rota!ii2 luna  F +.1 rota!ii2 luna > F +.6 rota!ii2 luna 6 F . rota!ii. Calcula!i, con%orm IA8 1/, mărimea
amortizării cumulate.
 9um#r !e rotaţii  ".$00  ".500  $."00  $.500  3.000 "0.300 rotaţii
 9um#r total !e rotaţii conform c#rţii tehnice $00.000 rotaţii
G*ura sistemului !e aerisire: "0.300 rotaţii : $00.000 rotaţii 0(05"5
<aloarea amorti*a7il# 500.000 lei
;morti*area cumulat#  0(05"5 2 500.000 lei $5.B50 lei

""3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 113/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

. Gn utila a %ost ac'izi!ionat la valoarea de +. u.m., la data de l ianuarie +4, durata de via!ă utilă 6 ani,
valoare reziduală nulă. urata de via!ă utilă rămasă a %ost revizuită la 3 ani la data de 1 decem&rie +1.
Calcula!i, con%orm I A8 1/, amortizarea a%erentă anului +1.
". ;morti*area anual# pentru anul $00%  $00.000 u.m.  5 ani  &0.000 u.m.
$. ;morti*area anual# pentru anul $001  $00.000 u.m.  5 ani  &0.000 u.m.
3. ,n ca*ul !e faţ#( estimarea !uratei !e viaţ# utile este !e B ani la !ata !e 3" !ecem7rie $0"0. =ar aceast#
informaţie se va utili*a pentru a conta7ili*a #i c'eltuiala anului curent, adică +1.
Prin urmare( !urata !e viaţ# util# r#mas#  B ani  l an anul $0"04  % ani.
<aloarea r#mas# net# conta7il#4 la 3" !ecem7rie $001  $00.000 u.m.  %0.000 u.m.  "$0.000 u.m.
=urata !e viaţ# util# r#mas# sta7ilit# anterior  % ani.
Cheltuiala cu amorti*area anual#  "$0.000 u.m.  % ani  "5.000 u.m.

>. O societate ac'izi!ionează + 'a de teren la costul de 6. lei. La data ac'izi!iei s0au e%ectuat lucrări de
restaurare a amplasamentului în vederea plantării unei culturi de pepeni, costul lucrărilor %iind 4. lei.
8ocietatea estimează că peste 6 ani va e%ectua o rota!ie a culturilor, urm7nd a cultiva ro#ii. Ca urmare a
v7nzării pepenilor, pro%itul societă!ii va cre#te cu >D în următorii 6 ani.
Conta&iliza!i, con%orm IA8 1/, ac'izi!ia #i amortizarea.
 achi*iţia terenului:
$"""  &0& 500.000 lei
 recunoaşterea costurilor cu restaurarea amplasamentului:
$""$  &0& %0.000 lei
 amorti*area costurilor !e restaurare a amplasamentului pe perioa!a !e creştere a 7eneficiilor: %0.000 lei: 5 ani 
"6.000 lei:
6%""  $%"" "6.000 lei

6. O întreprindere e%ectuează următoarele tranzac!ii)


1. vinde unui client, pe data de O l .1 .N, măr%uri în valoare de 1 lei, condi!iile de plată %iind) 1D din pre!
se plăte#te în momentul v7nzării, 6D din pre! se va plăti după un an de la v7nzare, iar >D, după
+ ani de la v7nzare. 8e estimează că în acel moment clientul ar putea o&!ine un credit ec'ivalent de pe
pia!a %inanciară la o rată a do&7nzii de /D2
+. vinde cu încasare în contul curent un pro-ram in%ormatic pentru suma de +. lei incluz7nd în %actură #i
pre!ul activită!ii de service după instalare în valoare de 16 lei2 activitatea de service se realizează timp de
 ani încep7nd cu anul N.
8ă se conta&ilizeze tranzac!iile con%orm IA8 14 @?enituri.
". Hran*acţia ":
".". Calculul valorii +uste:
<aloarea +ust# a veniturilor 

=iferenţa !intre valoarea +ust# si valoarea nominal# repre*int# un venit necAştigat !e: "00 lei  56(%B5 lei  &3("$5
lei:
&"""  ' "00 lei
B0B 56(%B5 lei
&BX &3("$5 lei
".$. a sfArşitul e2erciţiului 9( o parte !in veniturile necAştigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7An*i
56(%B5 lei  "0 lei4 2 60'  $%("$5 lei4:
&BX  B66 $%("$5 lei
$. Hran*acţia $:
$.". In momentul vAn*#rii:
5"$"  ' $."50 lei
B5%3 $.000 lei
  &B$ "50 lei
$.$. ,ncepAn! cu anul 9( timp !e trei ani se recunoaşte venitul !in lucr#ri e2ecutate şi servicii prestate pe 7a*a
formulei:
  &B$  B0& 50 lei

/. O întreprindere e%ectuează următoarele tranzac!ii)


1. vinde unui client, pe data de 1.1 .N, măr%uri în valoare de 1 lei, condi!iile de plată %iind) 1D din pre!
se plăte#te în momentul v7nzării, 6D din pre! se va plăti după un an de la v7nzare, iar >D, după
+ ani %inanciară
pia!a de la v7nzare.
la o 8e
ratăestimează căde
a do&7nzii în /D2
acel moment clientul ar putea o&!ine un credit ec'ivalent de pe
+. cumpără, pe data de .3.N, un număr de 1. de o&li-a!iuni, valoarea nominală a unei o&li-a!iuni l
leu, pre!ul de ac'izi!ie 1,+ lei2 do&7nda anuală este de D, încasată la 1 decem&rie N.

""&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 114/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 în condi!iile aplicării IA8 14 @?enituri, să se conta&ilizeze opera!iile de mai sus.


". Hran*acţia ":
".". Calculul valorii +uste:
<aloarea +ust# a veniturilor 

=iferenţa !intre valoarea +ust# şi valoarea nominal# repre*int# un venit necAştigat: "00 lei  56(%B5 lei  &3("$5 lei:

&"""  B0B ' 56(%B5 lei "00 lei


&BX &3("$5 lei
  l .$. a sfArşitul e2erciţiului 9( o parte !in veniturile necAstigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7An*i 56(%B5 lei  "0 lei4
2 60'  $%("$5 lei4:
&BX  B66 $%("$5 lei
  $. Hran*acţia $:
  <eniturile !in !o7An*i pe perioa!a l august  3" !ecem7rie 5 luni4: ".000 o7ligaţiuni 2 l leuo7ligaţiune valoarea nominal# 2
30' 2 5 luni  "$ luni  "$5 lei.
  =o7An!a aferent# perioa!ei l ianuarie  30 iulie B luni4: ".000 o7ligaţiuni 2 l leuo7ligaţiune valoarea nominal# 2 30' 2 B
luni B"$ luni  "B5 lei.
5"$"  ' 300 lei
B66 "$5 lei
  506 "B5 lei
3. în cursul anului N, o întreprindere e%ectuează următoarele opera!ii) acordă un împrumut unei %iliale a%late în
di%icultate %inanciară de 46 u.m.2 încasează contravaloarea unui împrumut o&li-atar cu caracteristicile)
număr de o&li-a!iuni 1. titluri, valoare nominală 1,1 u.m.<titlu, pre! de ram&ursare 1,+ u.m., pre! de emisiune
,5 u.m.2 vinde titlurile de participare înainte de ac'itarea totală, pre! de cesiune 5 u.m., partea neeli&erată >
u.m., #i le încasează2 maorează capitalul social prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în condi!iile)
număr de ac!iuni 1. titluri, valoare nominală ,/ u.m.<titlu, pre! de emisiune ,4 u.m.<titlu, valoare
matematică conta&ilă ,5 u.m.<titlu2 vinde cu încasare directă 6 calculatoare în valoare de +. u.m. acord7nd
un scont de 1D eclusiv T?A2 plăte#te do&7nzi #i dividende în valoare de 1.+ u.m., din care 1 u.m. le-ate
de activitatea de eploatare.
 în condi!iile în care nu se !ine cont de T?A, calcula!i %luurile de numerar provenite din activitatea de
investi!ii #i de %inan!are, con%orm IA83.
/lu2urile !e numerar sunt:

/lu2 !e investiţii /lu2 !e finanţare


 ;cor!area unui ,mprumut filialei %50 u.m.  ,ncasarea ,mprumutului o7ligatar 100 u.m.
 ,ncas#ri !in vAn*area titlurilor !e participare 500 u.m.  ,ncas#ri !in ma+orarea capitalului social %00 u.m.
 ,ncas#ri !in vAn*area calculatoarelor  ".%00 u.m.  Pl#ţi !e !o7An*i şi !ivi!en!e  "."00 u.m.
 /lu2 !e investiţii ".&50 u.m.  /lu2 !e finanţare 600 u.m.

4. în cursul anului N, o întreprindere e%ectuează următoarele opera!ii) încasează o rată scadentă de 3 u.m. #i
do&7nda a%erentă de  u.m. ale unui împrumut acordat în anul precedent unei %iliale a%late în di%icultate
%inanciară2 ac'izi!ionează o %ilială de 1./ u.m., din care numerar do&7ndit > u.m.2 ac'izi!ionează 6
autoturisme în valoare totală de +. u.m., din care / u.m. preluate în leasin- %inanciar, restul ac'itate pe
loc, primind un scont de 6D2 plăte#te do&7nda anuală a%erentă unui împrumut o&li-atar emis în eerci!iul
anterior cu caracteristicile) număr de o&li-a!iuni 1., valoare nominală l u.m., pre! de ram&ursare 1,+
u.m., pre! de emisiune 1,1 u.m.2 rata do&7nzii D2 ram&ursează o tran#ă de + de o&li-a!iuni2 plăte#te
rata anuală de leasin- %inanciar de 6 u.m. #i contractează un credit &ancar pe termen lun- de 1.> u.m.
 în condi!iile în care nu se !ine cont de T?A, calcula!i %luurile de numerar provenite din activitatea de
investi!ii #i %inan!are, con%orm IA 83.
/lu2urile !e numerar sunt:

/lu2 !e investiţii /lu2 !e finanţare


  Pl#ţi !e !o7An*i aferente ,mprumutului
  ,ncasarea ,mprumutului acor!at filialei B00 u.m. o7ligatar 300 u.m.
  ,ncasarea !o7An*ii aferente ,mprumutului
acor!at filialei 300 u.m.  >am7urs#ri !e ,mprumuturi o7ligatare $&0 u.m.
  Pl#ţi privin! achi*iţia filialei e2clusiv
numerar4 ".$00 u.m.  Plata anual# a ratei !e leasing financiar 50 u.m.
  Contractarea unui cre!it 7ancar pe
  Pl#ţi privin! achi*iţia autoturismelor ".330 u.m. termen lung ".&00u.m.

""5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 115/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  /lu2 !e investiţii ".530 u.m.  /lu2 !e finanţare %"0 u.m.

5. O societate livrează unui client măr%uri în valoare de /.144 lei, T?A inclusă. Clientul constată că o parte din
măr%uri prezintă de%ecte #i intentează %irmei un proces udecătoresc. La s%7r#itul anului N, societatea estimează că
pro&a&ilitatea de pierdere a procesului este de >D. La s%7r#itul anului N=l, procesul nu este terminat, iar
pro&a&ilitatea de pierdere se estimează a %i D. în mod similar, la s%7r#itul anului N=+, pro&a&ilitatea de
pierdere se estimează la 5D. în anul N=, procesul este terminat #i societatea este o&li-ată la plata unei amenzi
 în valoare de 6.4 lei.
;reciza!i înre-istrările conta&ile a%erente anilor N, N=l, N=+ #i N= con%orm O9:; nr. .66<+5.
". ,nregistr#ri
Provi*ion pentruconta7ile la sfArşitul
litigii necesar anuluinominal#
 <aloarea 9: a creanţei 2 Pro7a7ilitatea !e pier!ere a procesului  6."%% lei 2 &0'
 $.&B5($ lei
  6%"$  "5"" $.&B5($ lei
$. ,nregistr#ri conta7ile la sfArşitul anului 9l:
Provi*ion pentru litigii necesar  <aloarea nominal# a creanţei 2 Pro7a7ilitatea !e pier!ere a procesului  6."%% lei 2 30' 
".%56(& lei

  Provi*ion e2istent $.&B5($ lei


  Provi*ion necesar ".%56(& lei
  =eci provi*ionul va fi !iminuat cu $.&B5($ lei  ".%56(& lei  6"%(% lei:
  "5""  B%"$ 6"%(% lei
  3. ,nregistr#ri ,n anul 9$:
 10'Provi*ion
 5.561($pentru
lei litigii necesar<aloarea nominal# a creanţei 2 Pro7a7ilitatea !e pier!ere a procesului  6."%% lei 2
  )ituaţia ,n contul "5"" este:
= ""5" C
6"%(%$4 $.&B5($"4
)c ".%56(&
Provi*ion e2istent ".%56(& lei
Provi*ion necesar 5.561($ lei
=eci provi*ionul va fi ma+orat cu 5.561($ lei  ".%56(& lei  3.B"$(% lei
6%"$  "5"" 3.B"$(% lei
&. ,nregistr#ri conta7ile ,n anul 93:
&.". Plata amen*ii:
65%" provi*ionului:
&.$. ;nularea  5"$" 5.%00 lei
Concomitent cu plata amen*ii( provi*ionul e2istent a r#mas f#r# o7iect şi va fi anulat prin reluare la venituri:
= "5"" C
6"%(% $4 $.&B5($ "4
3.B"$(% 34
)c 5.561($

  "5""  B%"$ 5.561($ lei

>. 8ocietatea AL:A 8A vinde produse televizoare înso!ite de certi%icate de -aran!ie pentru 1+ luni. în eerci!iul
%inanciar N s0au v7ndut  de produse. Eperien!a întreprinderii #i estimările indică pentru anul care urmează că
/D dincuprodusele
minore v7ndute
un cost mediu în Nlei<produs,
de 6 nu vor înre-istra niciun
iar >D vor avea%elnevoie
de pro&lemă, /Dcompletă
de înlocuire vor avealanevoie
un costdederepara!ii
.6
lei<produs. La l ianuarie N, provizioanele pentru -aran!ii a%erente produselor v7ndute în anul N01 erau de >./
lei. în cursul anului N s0au înre-istrat c'eltuieli pentru remedierea produselor v7ndute în anul N01 în valoare de
+.6 lei, iar provizionul a%erent a %ost reluat la venituri.
;reciza!i înre-istrările conta&ile a%erente anului N, con%orm O9:; nr. .66<+5.
 = "5"$ C
$.500 "4 )i la 0".0".9" &.600
)e $. "00
". ,nregistr#ri conta7ile ,n cursul anului 9:
)au ,nregistrat cheltuieli pentru reme!ierea pro!uselor vAn!ute ,n anul 9" ,n valoare !e $.500 lei( iar provi*ionul
aferent a fost reluat la venituri:
  "5"$  B%"$ $.500 lei
$. Calculul provi*ionului necesar la sfArşitul anului 9:

)pecificare Calcul Cost

""6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 116/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

60' !in H< vAn!ute nu vor avea !efecte 60' 2 0 lei 0 lei
36' !in H< vAn!ute vor avea !efecte minore 36' 2 30 pro!use 2 500 leipro!us 5.&00 lei
&' !in H< vAn!ute vor avea !efecte ma+ore &' 2 30 pro!use 2 3.500 leipro!us &.$00 lei
H-H; 1.600 Iei

  Provi*ion e2istent $."00 lei


  Provi*ion necesar 1.600 lei
  =eci provi*ionul va fi ma+orat cu 1.600 lei  $."00 lei  B.500 lei:
  6%"$  "5"" B.500 lei
>1. în cursul anului N, o întreprindere e%ectuează următoarele opera!ii) ac'izi!ionează ac!iuni ca titluri de
participare la cost total de +. u.m., din care D eli&erate #i ac'itate imediat, restul neeli&erate2 vinde
titlurile de participare înainte de eli&erarea #i ac'itarea totală, pre! de cesiune +.6 u.m., #i le încasează2
 încasează do&7nzi #i dividende în valoare de 6 u.m., din care 1 u.m. le-ate de activitatea de eploatare2
plăte#te do&7nzi #i dividende în valoare de /6 u.m., din care + u.m. le-ate de activitatea de eploatare2
ram&ursează un credit &ancar pe termen lun- de  u.m.2 acordă %ilialei sale un împrumut de 46 u.m. #i
 încasează contravaloarea unui împrumut o&li-atar cu caracteristicile) număr de o&li-a!iuni 1. titluri,
valoare nominală ,5 u.m., pre! de ram&ursare 1. u.m., pre! de emisiune ,4 u.m.
;reciza!i înre-istrările conta&ile #i determina!i %luurile de numerar provenite din activitatea de investi!ii
#i de %inan!are, con%orm IA8 3.

".". ;chi*iţia acţiunilor ca titluri !e participare:


  $6"  ' $.000 u.m.
  5"$" 600 u.m.
  $61 ".&00 u.m.
$. <An*area acţiunilor:
$.". Pentru preţul !e vAn*are:
  '  B6&" $.500 u.m.
  5"$" "."00 u.m.
  $61 ".&00 u.m.

$.$. Pentru preţul !e cump#rare:


  66&"  $6" $.000 u.m.
 
3. ,ncasarea contravalorii ,mprumutului o7ligatar:
  '  "6" ".000 u.m.
  5"$" %00 u.m.
  "61 $00 u.m.

&. /lu2urile !e numerar se pre*int# astfel:

/lu2 !e investiţii /lu2 !e finanţare


  Pl#ţi privin! achi*iţia titlurilor !e   Pl#ţi !e !o7An*i şi !ivi!en!e legate !e
 participare  600 u.m. finanţare  &50 u.m.
  ,ncas#ri !in vAn*area titlurilor !e   >am7urs#ri !e cre!ite 7ancare pe termen
 participare  "."00 u.m. lung  300 u.m.
  ,ncas#ri
!e investiţii!e !o7An*i şi !ivi!en!e legate  $50 u.m.  ,ncasarea ,mprumutului o7ligator  %00 u.m.
  ;cor!area !e ,mprumuturi filialei  %50 u.m.
 F :lu de investi!ii 0 1 u.m. F :lu de %inan!are = 6 u.m.

>+. în cursul anului N o întreprindere e%ectuează următoarele opera!ii) ac'izi!ionează ac!iuni ca titluri de participare la
cost total de l . u.m., din care D eli&erate si ac'itate imediat, restul neeli&erate2 vinde titlurile de participare
 înainte de eli&erarea #i ac'itarea totală, pre! de cesiune 46 u.m., #i le încasează2 ac'izi!ionează un miloc de
transport în valoare totală de /6 u.m., din care 6 u.m. ac'itate pe loc, restul %iind preluat în leasin- %inanciar2
 încasează do&7nzi #i dividende în valoare de 14 u.m. #i plăte#te do&7nzi #i dividende în valoare de 1+ u.m.
 în condi!iile în care nu se !ine cont de T?A, preciza!i înre-istrările conta&ile #i calcula!i %luul de numerar
provenit din acţiunilor
". ;chi*iţia activitateacadetitluri
investi!ii, con%orm I A8 3.
!e participare:
$6"  ' ".000 u.m.
5"$" 300 u.m.

""B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 117/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 118/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

B0B 56%(B5 lei


&BX &3"($5 lei
".$. a sfArşitul e2erciţiului 9 o parte !in veniturile necAştigate sunt ,nregistrate ca venituri !in !o7An*i
56%(B5 lei  "00 lei4 2 60'  $%"($5 lei4:
&BX  B66 $%"($5 lei
$. Hran*acţia $:
Hotal costuri aferente serviciilor prestate: 300 lei  500 lei  &00 lei  ".$00 lei

  <enituri recunoscute ,n anul 9


&"""  B0& $50 lei
3. Cifra !e afaceri cuprin!e:
Q B0B 56%(B5 lei
 B0&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $50(00 lei
 Cifra !e afaceri net# %"%(B5 lei

>6. ;e data de 16 decem&rie N, societatea " a ac'izi!ionat o instala!ie în următoarele condi!ii) pre! ne-ociat cu
%urnizorul . u.m., c'eltuieli cu transportul, instalarea #i pro&ele %acturate de %urnizori +. u.m.
;resupunem că, prin contractul de licen!ă, societatea are o&li-a!ia ca la s%7r#itul perioadei de eploatare să
 îndepărteze instala!ia #i să restaureze amplasamentul. ?aloarea actualizată a c'eltuielilor necesare pentru
 îndeplinirea o&li-a!iilor contractuale este estimată la 1. u.m.
8ă se conta&ilizeze ac'izi!ia utilaului #i recunoa#terea c'eltuielilor necesare pentru îndepărtarea instala!iei în
con%ormitate cu IA8 1/.
 recepţia utila+ului pentru valoarea facturat# !e furni*ori 300.000  $0.000  3$0.000 u.m.4:

  Instalaţii  /urni*ori !e imo7ili*#ri 3$0.000


 recunoaşterea cheltuielilor necesare pentru ,n!ep#rtarea instalaţiei şi restaurarea amplasamentului:
Instalaţii  Provi*ion pentru "0.000
  !e*afectarea imo7ili*#rilor şi alte acţiuni similare
Costul iniţial al instalaţiei este: 3$0.000  "0.000  330.000 u.m.

>/. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construc!iile sale. Activele în cauză au %ost ac'izi!ionate la
un cost de 4. u.m. #i sunt amortizate pentru suma de +. u.m. ?aloarea ustă a construc!iilor
determinată de eper!i este de 5. u.m.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de reevaluare în con%ormitate cu IA8 1/, #tiind că societatea %olose#te procedeul
de reevaluare a valorii &rute #i a amortizării cumulate.
 se calculea*# raportul ,ntre valoarea +ust# şi valoarea net# conta7il# a construcţiilor: 100.000  %00.000 
$00.0004  "(5
 costul imo7ili*#rilor şi amorti*#rile cumulate sunt reevaluate prin aplicarea coeficientului !e creştere( ceea ce
con!uce la:
Costul reevaluat al construcţiilor: %00.000 2 "(5  ".$00.000 u.m.
;morti*#rile cumulate reevaluate: $00.000 2 "(5  300.000 u.m.
100.000 u.m.
 operaţia !e reevaluare va fi conta7ili*at# astfel:
Construcţii  ' &00.000
;morti*area construcţiilor "00.000
  >e*erve !in reevaluare 300.000

>3. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze construc!iile sale. Activele în cauză au %ost ac'izi!ionate la
un cost de 4. u.m. #i sunt amortizate pentru suma de +. u.m. ?aloarea ustă a construc!iilor
determinată de eper!i este de 5. u.m.
8ă se conta&ilizeze opera!ia de reevaluare în con%ormitate cu IA8 1/, #tiind că societatea %olose#te procedeul
de reevaluare a valorii nete.
a4 )e anulea*# amorti*area istoric# şi se !e!uce m#rimea amorti*#rii !in valoarea costului construcţiilor:
;morti*area construcţiilor  Construcţii $00.000
 74 >eevaluarea construcţiilor:
  Construcţii  >e*erve !in reevaluare 300.000

 
= Construcţii C
)ol! iniţial %00.000 $00.000 a4
 74 300.000
)ol! final !e7itor 100.000

""1

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 119/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

>4. La 1.1+.N0+, societatea a constatat o pierdere de 36. u.m. pentru un utila cu valoarea conta&ilă de .
u.m. urata de utilitate rămasă la acea dată era de l O ani. La 1.1+.N, eistă indicii că pierderea de valoare a utilaului
s0a diminuat. ;resupunem că la 1.1+.N valoarea recupera&ilă a utilaului este de +1/. u.m.
8ă se conta&ilizeze pierderea la 1.1+.N0+ #i să se analizeze eventuala sa diminuare la 1.1+.N în con%ormitate cu
IA8 /.
a 3"."$.9$ se ,nregistrea*# pier!erea !e B5.000 u.m.:
Cheltuieli cu provi*ioanele  Provi*ioane ptr. !eprecierea B5.000
  pentru !eprec. Imo7ili* echipamentelor( mi+l.tr.( anim. şi plantaţiilor 
,n urma acestei ,nregistr#ri valoarea conta7il# a utila+ului !evine: 300.000  B5.000  $$5.000 u.m.

;nali*a situaţieiaferent#
amorti*area la 3"."$.9:
e2erciţiilor 9" si 9:
$ ani 2 $$5.000 u.m. "0 ani  &5.000 u.m.
 valoarea conta7il# net# a utila+ului la 3"."$.9:
$$5.000  &5.000  "%0.000 u.m.
 amorti*area anual# a utila+ului !ac# acesta nu ar fi fost anterior !e preciat:
300.000 u.m. "0 ani  30.000 u.m.
 valoarea conta7il# net# pe care ar fi avuto utila+ul !ac# nu ar fi fost anterior !epreciat:
300.000  $ 2 30.000  $&0.000 u.m.
=iminuarea pier!erii cu 36.000 u.m. va ma+ora valoarea conta7il# a utila+ului la $"6.000 u.m. egal# cu valoarea recupera7il#4(
care este mai mic# !ecAt valoarea pe care ar fi avuto utila+ul !ac# anterior nu ar fi fost !epreciat $&0.000 u.m.4.
Provi*ioane pt. !eprecierea echip.  <enituri !in provi* 36.000
mi+l. transport( animalelor şi plantaţiilor pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 

>5. La 1.1+.N0+, societatea a constatat o pierdere de 36. u.m. pentru un utila cu valoarea conta&ilă de .
u.m. urata de utilitate rămasă la acea dată era de 1 ani. La 1.1+.N, eistă indicii că pierderea de valoare a utilaului
s0a diminuat. ;resupunem că la 1.1+.N valoarea recupera&ilă a utilaului este de +66. u.m.
8ă se conta&ilizeze pierderea la 1.1+.N0+ #i să se analizeze eventuala sa diminuare la 1.1+.N în con%ormitate cu
IA8 /.
a 3"."$.9$ se ,nregistrea*# pier!erea !e B5.000 u.m.:
Cheltuieli cu provi*ioanele  Provi*ioane ptr. !eprecierea B5.000
  pentru !eprec. Imo7ili* echipamentelor( mi+l.tr.( anim. şi plantaţiilor
 ,n urma acestei ,nregistr#ri( valoarea conta7il# a utila+ului !evine: 300.000  B5.000  $$5.000 u.m.
;nali*a situaţiei la 3"."$.9:
 amorti*area aferent# e2erciţiilor 9" şi 9:
$ ani 2 $$5.000 u.m.  "0 ani  &5.000 u.m.
$$5.000
valoarea conta7il#
 &5.000 net# a utila+ului
 "%0.000 u.m. la 3"."$.9:
 amorti*area anual# a utila+ului !ac# acesta nu ar fi fost anterior !epreciat:
300.000 u.m.  "0 ani  30.000 u.m.
 valoarea conta7il# net# pe care ar fi avuto utila+ul !ac# nu ar fi fost anterior !epreciat:
300.000  $ 2 30.000  $&0.000 u.m.
=ac# societatea ar relua integral pier!erea B5.000 u.m.4( valoarea conta7il# a utila+ului ar !eveni $55.000 u.m.( ceea ce ar
repre*enta o valoare mai mare !ecAt cea pe care ar fi avuto acesta !ac# nu ar fi fost anterior !epreciat $&0.000 u.m.4. Ca
urmare( pier!erea ma2im# care poate fi reluat# este !e 60.000 u.m.
Provi*ioane  <enituri 60.000
 pentru !eprecierea !in provi*ioane pentru !eprecierea imo7ili*#rilor 
echipamentelor( mi+loacelor !e transport( animalelor şi plantaţiilor 

6. Intreprinderea a construit un imo&il al cărui cost este de +6. u.m. Acest imo&il a %ost dat în %olosin!ă pe l iulie
N. La 1.1+.N, activul este evaluat la valoarea sa ustă, estimată la +6. u.m. e la data punerii în %unc!iune,
imo&ilul a %ost amortizat pentru 6 u.m. La 1.1+.N=1, valoarea ustă a imo&ilului este de +/. u.m.
8ă se prezinte înre-istrările conta&ile la 1.1+.N #i la 1.1+.N=1, #tiind că societatea %olose#te pentru evaluare modelul valorii
 uste, în con%ormitate cu IA8 > @Investi!ii imo&iliare.
a 3"."$.9 se conta7ili*ea*# urm#toarele:
 anularea amorti*#rii cumulate( prin imputare asupra valorii !e intrare a imo7ilului !e plasament:
  ;morti*area  Imo7ile !e plasament 500
Imo7ilelor !e plasament
 recunoaşterea !iferenţei !intre valoarea +ust# a imo7ilului !e plasament şi valoarea sa conta7il# D$5.300  $5.000 
5004E:
Imo7ile !e plasament  <enituri !in imo7ile !e plasament %00
a 3"."$.9" se recunoaşte variaţia valorii +uste $6.000  $5.3004:
Imo7ile !e plasament  <enituri !in imo7ile !e plasament B00
61. ;7nă pe l au-ust N, întreprinderea a ocupat un imo&il cu &irouri, imo&il care se a%lă în proprietatea sa. ;e l au-ust N,
societatea 10a înc'iriat altor societă!i, ast%el înc7t imo&ilul a devenit imo&il de plasament. La această dată se cunosc
"$0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 120/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

următoarele in%orma!ii privind imo&ilul) valoarea ustă 1>. u.m., valoarea de intrare 1. u.m., amortizarea
cumulată >. u.m. ;resupunem că valoarea ustă devine 1.6 u.m. la 1.1+.N #i 1>.+ u.m. la 1.1+.N=1.
8ă se conta&ilizeze sc'im&area clasi%icării imo&ilului la l au-ust N #i evaluarea acestuia la 1.1+.N #i la 1.1+.N=1, #tiind că
societatea %olose#te modelul valorii uste, în con%ormitate cu IA8 >.
)chim7area clasific#rii imo7ilului la l august 9 generea*# urm#toarele ,nregistr#ri conta7ile:
 anularea amorti*#rii cumulate( prin imputare asupra valorii !e intrare a cl#!irii:
;morti*area cl#!irilor  Cl#!iri &.000
 recunoaşterea imo7ilului !e plasament( evaluat la valoarea +ust#( şi a !iferenţei !intre valoarea +ust# a imo7ilului !e
 plasament şi valoarea sa conta7il# D"&.000  "0.000  &.0004E ca elemente !e capitaluri proprii:

  Imo7ile !e plasament  Cl#!iri


' "&.000
6.000
  >e*erve !in reevaluare %.000

a 3"."$.9 se recunoaşte !iminuarea valorii +uste "&.000  "3.5004:


Cheltuieli cu imo7ile !e plasament  Imo7ile !e plasament 500
a 3"."$.9" se recunoaşte variaţia valorii +uste "&.$00  "3.5004:
Imo7ile !e plasament  <enituri !in imo7ile !e plasament B00

6+. La 1.1+.N, societatea " de!ine în stoc următoarele articole)

;rticole Cost !e achi*iţie ,n u.m.4 <aloare !e piaţ# ,n u.m.4

#rfuri l "0.000 1.500


#rfuri $ %.000 %.300
#rfuri 3 30.000 3$.000
#rfuri & 5.000 &.$00
Hotal 53.000 5&.000
?aloarea de pia!ă a articolelor a %ost sta&ilită de un evaluator pro%esionist #i coincide cu valoarea netă de
realizare.
8ă se evalueze stocurile la 1.1+.N în con%ormitate cu IA8 + #i să se conta&ilizeze eventuala depreciere constatată.
Hestul valorii minime !intre cost şi valoarea net# !e reali*are se efectuea*# pentru fiecare articol !in stoc( luat
separat. Ca urmare( valoarea stocului ,n 7ilanţul !e la ,nchi!erea e2erciţiului 9 este:

;rticole inimul !intre cost şi valoarea net#


!e reali*are ,n u.m.4
#rfuri l 1.500
#rfuri $ %.000
#rfuri 3 30.000
#rfuri & &.$00
Hotal 5".B00
>e*ult# o pier!ere !e valoare !e 53.000  5".B00  ".300 u.m.( care se va conta7ili*a su7 forma unui provi*ion
!e !epreciere:
Cheltuieli  Provi*ioane pentru !eprecierea stocurilor ".300
 privin! provi*ioanele
 pentru !eprecierea activelor circulante

6. Gn teren cumpărat în eerci!iul N0> la un cost de +. u.m. a %ost reevaluat în eerci!iul N0+ la 6. u.m.
 între timp din N0+ p7nă în prezent, rezerva din reevaluare conta&ilizată nu a suportat nicio modi%icare. La
 înc'iderea eerci!iului N, valoarea recupera&ilă a terenului este 14. u.m.
8ă se e%ectueze testul de depreciere a terenului si să se conta&ilizeze eventuala pierdere constatată în con%ormitate cu
IA8 /.
<aloarea conta7il# a terenului  350.000 u.m.
<aloarea recupera7il# a terenului  "%0.000 u.m.
Pier!erea !e valoare  350.000  "%0.000  "B0.000 u.m.
;ceasta se ,nregistrea*# astfel:
 pe seama re*ervei !in reevaluare: "50.000 u.m.8 şi
 pe seama cheltuielilor: $0.000 u.m.
>e*erve !in reevaluare  Herenuri "50.000
Cheltuieli cu  Provi*ioane $0.000

"$"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 121/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 provi*ioane pentru pentru !eprecierea


!eprecierea imo7ili*#rilor terenurilor 

6>. La începutul eerci!iului N, întreprinderea AL:A a ac'izi!ionat un ec'ipament te'nolo-ic la costul de 6. lei,
T?A15D. 8e estimează o durată de utilizare de 6 ani, iar metoda de amortizare este cea lineară. La s%7r#itul eerci!iului
N eistă indicii că ec'ipamentul #i0a pierdut din valoare. ?aloarea ustă a ec'ipamentului la data &ilan!ului este de
. lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la +. lei. ;reviziunea %luurilor de trezorerie ce se a#teaptă a %i
o&!inute din utilizarea ec'ipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai os rata de actualizare este de
16D)

;ni 9l 9$ 93 9& <aloarea !e utilitate


/lu2 net 55.000 "B5.000 "50.000 %0.000
/actor !e actuali*are 0(%B0 0(B56 0(65% 0(5B$
rata !e "5'4
  "
"0("54^
/lu2 net actuali*at &B.%50 "3$.300 1%.B00 &5.B60 3$&.6"0

La s%7r#itul eerci!iului N=l, valoarea ustă minus costurile de cesiune este estimată la +. lei, iar valoarea de
utilitate, la +5. lei. aplică IA8 / @eprecierea activelor, la ce valoare va %i prezentat ec'ipamentul te'nolo-ic în
Ktiind că întreprinderea
&ilan!ul eerci!iilor N #i N=1 H Care sunt înre-istrările conta&ile a%erente celor două eerci!iiH
,n e2erciţiul 9:
". ;chi*iţia echipamentului: '  &0& 515.000
$"3" 500.000
  &&$6 15.000
$. Inregistrarea amorti*#rii echipamentului: 6%""  $%"3 "00.000
3.a sfArşitul e2erciţiului 9 se efectuea*# testul !e !epreciere:
  <aloarea conta7il# net#  500.000  "00.000  &00.000 lei
<aloarea recupera7il#  ma2 valoarea +ust# minus costul !e cesiune8 valoarea !e utilitate4
  <aloarea +ust# minus costul !e cesiune  300.000  $0.000  $%0.000 lei
<aloarea !e utilitate  3$&.6"0 lei
  =eprecierea
<aloarea recupera7il#
!e valoarema2 $%0.0008
<aloarea 3$&.6"04
conta7il# net#  <aloarea
3$&.6"0 lei
recupera7il#  &00.000  3$&.6"0  B5.310 lei

;ceast# !epreciere se ,nregistrea*# prin mecanismul provi*ioanelor pentru !epreciere: 6%"3  $1"3 B5.310
<aloarea 7ilanţier# a echipamentului  Cost  ;morti*are  ;+ustarea pentru !epreciere  500.000  "00.000  B5.310 
3$&.6"0 lei
,n e2erciţiul 9":
". ,nregistrarea amorti*#rii echipamentului: 6%""  $%"3 %"."53
  ;morti*area  3$&.6"0&  %"."53 lei4
$. a sfArşitul e2erciţiului 9l se efectuea*# testul !e !epreciere:
  <aloarea conta7il# net#  3$&.6"0  %"."53  $&3.&5B lei
<aloarea +ust# minus costurile !e cesiune  3$0.000 lei
<aloarea !e utilitate  $10.000 lei
<aloarea recupera7il#  ma2 $10.0008 3$0.0004  3$0.000 lei
  ;preciere !e valoare  3$0.000  $&3.&5B  B6.5&3 lei
  ;ceast# apreciere !e valoare se va ,nregistra prin reluarea provi*ionului pentru !epreciere constatat la sfArşitul e2erciţiului
 9l: $1"3  B%"3 56.5&3
=in motive !e pru!enţ# plusul !e valoare !e $0.000 lei  3$0.000 300.000 nu se conta7ili*ea*#. ;ltfel spus( !up#
reluarea !eprecierii( valoarea conta7il# a activului nu tre7uie !us# la o valoare superioar# celei pe care acesta ar fi avut
o !ac# nu sar fi !epreciat ,n trecut. =ac# !eprecierea nu ar fi e2istat( valoarea conta7il# net# ar fi fost !e 500.000 
"00.000 2 $  300.000 lei. Prin urmare( nu se va relua ,ntregul provi*ion !e B5.310 lei( ci 56.5&3 lei( cAt este necesar
 pentru a a!uce activul la valoarea pe care ar fi avuto !ac# !eprecierea nu ar fi e2istat.

66. La începutul eerci!iului N, întreprinderea AL:A a ac'izi!ionat un stoc de măr%uri la costul de 1. lei,
T?A 15D. La s%7r#itul eerci!iului N se estimează că stocul ar putea %i v7ndut la pre!ul de 5. lei #i că c'eltuielile
ocazionate de v7nzare se vor ridica la 1. lei. La s%7r#itul eerci!iului N=l, pre!ul de v7nzare estimat este de 16.
lei, iar costurile ocazionate de v7nzare sunt estimate la . lei.
Care este inciden!a aplicării normei IA8 + @8tocuri în cele două eerci!ii %inanciareH
In e2erciţiul 9:
". ;chi*iţia m#rfurilor: '  &0" ""1.000
"$$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 122/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

  3B" "00.000
  &&$6 "1.000
$. a sfArşitul e2erciţiului( stocul va fi evaluat la minimul !intre cost şi valoarea reali*a7il# net#:
<aloarea reali*a7il# net# este !iferenţa !intre preţul estimat a fi o7ţinut !in vAn*area stocului la !ata 7ilanţului şi
costurile estimate cu vAn*area.
Costul activului  "00.000 lei
<aloarea reali*a7il# net#  10.000  "0.000  %0.000 lei
<aloarea 7ilanţier#  min "00.0008 %0.0004  %0.000 lei
>e*ult# c# tre7uie recunoscut# o !epreciere a stocului !e $0.000 lei care se conta7ili*ea*# prin mecanismul a+ust#rilor !e
valoare:
,n 6%"&
e2erciţiul  31B
9l: $0.000
a sfArşitul e2erciţiului 9l stocul se pre*int# !in nou la cea mai mic# valoare !intre cost si valoarea reali*a7il# net#:
Costul activului  "00.000 lei
<aloarea reali*a7il# net#  "50.000  30.000  "$0.000 lei
<aloarea 7ilanţier#  min "00.0008 "$0.0004  "00.000 lei
=eprecierea conta7ili*at# !e+a  $0.000 lei
=eprecierea e2istent# la sfArşitul e2erciţiului 9l  - lei
>e*ult# c# tre7uie reluat# !eprecierea constatat# la sfArşitul e2erciţiului 9: 31B  B%"& $0.000
)e o7serv# c# aplicAn! regula prev#*ut# !e I;) $ valoarea activului este !us# la valoarea pe care acesta ar fi avuto !ac# nu sar 
fi !epreciat ,n trecut.
Plusul !e valoare !e $0.000 lei  "$0.000  "00.000 nu se conta7ili*ea*# !in pru!enţ#.

6/. 8ocietatea
determinat AL:Arealiza&ilă
valoarea de!ine unnetăstocadestocului
mar%ă laac'izi!ionat
5. lei #ilaaun cost de 1.
înre-istrat, potrivitlei.
IA8La+,1.1+.N, societatea
o austare a
pentru deprecierea
măr%urilor în valoare de 1. lei. ;e 16 ianuarie N=l, societatea a v7ndut stocul de măr%uri la 4. lei.
La ce valoare va %i prezentat stocul în &ilan!ul eerci!iului NH
<An*area stocurilor ulterior !atei 7ilanţului cu %0.000 lei repre*int# o pro7# cu privire la valoarea reali*a7il# net# a
acestora. Prin urmare( ;/; ,nregistrea*# o a+ustare suplimentar# !e "0.000 lei: 6%"&  31& "0.000
<aloarea ,n 7ilanţ a stocului va fi min "00.0008 %0.0004( a!ic# %0.000 lei( iar !eprecierea aferent# e2erciţiului 9 este !e $0.000
lei.

63. între societatea A locator #i societatea B locatar se înc'eie un contract de leasin- %inanciar cu următoarele
caracteristici)
 durata contractului)  ani2
 durata de via!ă economică estimată) 6 ani2
 data începerii
o&iectul contractului)
contractului) utila2 l ianuarie N2
 valoarea ustă a utilaului) 1.633 lei2
 sunt prevăzute un avans de >. lei #i  redeven!e anuale de 1. lei %iecare, ac'ita&ile în ultima zi a anului2
 op!iunea de cumpărare se eercită la s%7r#itul celui de0al treilea an, iar valoarea ei este de +. lei2
 valoarea reziduală este estimată la 6. lei2
 rata do&7nzii utilizată în actualizarea plă!ilor minimale #i în descompunerea c'iriilor este rata implicită a
contractului de 1+D.
8e cere să se prezinte calculele #i înre-istrările conta&ile la locatar a%erente primului an de contract, precum #i
al-oritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 1+D, #tiind că se aplică IA8 13 @Contracte de leasin-
revizuit.
,nregistr#rile aferente e2erciţiului 9: l. a 0".0" .9 se ,nregistrea*#:
a4 Primirea 7unului ,n leasing financiar: $"3"  "6Bcontr. !e leasing $1.&&$
Lunul se primeşte ,n leasing la cea mai mic# valoare !intre valoarea +ust# şi valoarea actuali*at# a pl#ţilor minimale.
<aloarea +ust#  3".5BB lei
Pl#ţile minimale inclu!:
;vansul  &.000 lei
4 3 chirii 2 "0.000  30.000 lei
4 Preţul !e opţiune @@@@@@@@@@@@@@@@@@@$.000 lei
4 Pl#ţi minimale  36.000 lei
Pl#ţile minimale se actuali*ea*# utili*An! rata implicit# a contractului !e "$':
<aloarea actuali*at# a pl#ţilor minimale  &.000  "0.000  l  0("$4 "  "0.000  l  0("$4 $  "0.000  l  0("$4 3 
$.000  l  0("$4 3  $1.&&$ lei
>ata implicit# este acea rat# pentru care valoarea +ust# este egal# cu valoarea actuali*at# a pl#ţilor minimale la care
se a!aug# valoarea actuali*at# a valorii re*i!uale negarantate. ;ltfel spus( rata implicit# este rata la care valoarea
cre!itului primit !e la locator este egal# cu valoarea actuali*at# a pl#ţilor care se fac ,n numele contractului.
>ata !e "$' a re*ultat !in urm#toarea ecuaţie( un!e i este rata c#utat#:
3".5BB  3.000  l  i43  &.000  "0.000  l  i4"  "0.000  l  i4$  "0.000  l  i43  $.000  l  i43
 74 Plata avansului: "6Bcontr. !e leasing  5"$" &.000
$. a 3"."$.9 se achit# prima chirie:
"$3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 123/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Chiria pl#tit# anual este !e "0.000 lei. Fa tre7uie !escompus# ,n partea !e ram7ursare !e !atorie şi partea !e !o7An!#.
=escompunerea se reali*ea*# ,n ta7loul !e ram7ursare a !atoriei.
Ta&loul de ram&ursare a datoriei

=ata /lu2 =o7An!# >am7ursarea )ol!ul !atoriei


!e !atorie
0 " $  & 2 "$' 3  "$ &  & anterior  3
0".0".9    $1.&&$
0".0".9 &.000  &.000 $5.&&$
3"."$.9 "0.000 3.053 6.1&B "%.&15
3"."$.9" "0.000 $.$"1 B.B%" "0.B"&
3"."$.9$ "0.000 ".$%6 %.B"& $.000
3"."$.9$ $.000  $.000 0
Hotal 36.000 6.55% $1.&&$ X
  '  5"$" Conturi la 7#nci ,n lei "0.000
"6B ;lte ,mprumuturi şi !atorii asimilate  Contracte !e leasing financiar 6.1&B
  666 Cheltuieli privin! !o7An*ile 3.053

3. ;morti*area utila+ului:
;morti*area se face similar activelor similare !eţinute !e ,ntreprin!ere şi care sunt utili*ate ,n con!iţii similare. Conform I;) "6(
 pentru un 7un luat ,n leasing financiar:
 valoarea amorti*a7il# este !at# !e costul activului !iminuat cu valoarea re*i!ual# ,n ca*ul nostru( valoarea amorti*a7il# este
$1.&&$  5.000  $&.&&$ lei48
 !urata !e amorti*are este:
? !urata !e viaţ# economic#( chiar !ac# aceasta !ep#şeşte !urata contractului( !ac# va avea loc transferul !e proprietate8
? cea mai mic# !urat# !intre !urata !e utilitate şi !urata contractului !ac# nu va avea loc transferul !e proprietate.
,n e2emplul nostru( !eoarece preţul !e opţiune este atractiv comparativ cu valoarea +ust#( este foarte pro7a7il transferul !e
 proprietate( ,n consecinţ#( !urata !e amorti*are va fi !urata !e viaţ# economic# !e 5 ani. ;morti*area aferent# e2erciţiului 9 
$&.&&$5  &.%%% lei.
  6%""  $%"3 &.%%%

64. Intre societatea A locator #i societatea B locatar se înc'eie un contract de loca!ie0%înan!are cu următoarele
caracteristici)
 durata contractului)  ani2
 data începerii contractului) l ianuarie N2
 o&iectul contractului) utila2
 valoarea ustă a utilaului) +5.46 lei2
 sunt prevăzute un avans de 6. lei #i  redeven!e anuale de 1. lei %iecare, ac'ita&ile în ultima zi a
anului2
 op!iunea de cumpărare se eercită la s%7r#itul celui de0al treilea an, iar valoarea ei este de . lei2
 valoarea reziduală este estimată la 6. lei2
 durata de via!ă economică este estimată la 6 ani2
 rata do&7nzii utilizată în actualizarea investi!iei nete #i în descompunerea c'iriilor este rata implicită a
contractului de 16D.
8e cere să
precum se prezintede
#i al-oritmul calculele
calcul al#iratei
înre-istrările
implicite aconta&ile la locator
contractului a%erente
de 16D, primului
#tiind că se aplicăanIA8
de contract,
13 @Contracte
de leasin- revizuit.

,nregistr#rile aferente e2erciţiului 9:


l. a 0l.0".9:
a4 =area 7unului ,n leasing la valoarea +ust#: $6B%  $"3" $1.%05
 74 Incasarea avansului: 5"$"  $6B% 5.000
$. a 3"."$.9 ,ncasarea primei chirii( !e "0.000 lei:
Chiriile se !escompun ,n partea !e recuperare !e investiţie şi partea !e !o7An!#.
>ata implicit# i utili*at# ,n separarea chiriei ,n recuperare !e investiţie şi !o7An!# se !etermin# pe 7a*a urm#torului
algoritm !e calcul:
$1.%05  5.000  "0.000  l  i4  "0.000  l  i4 $  "0.000  l  i4 3  3.000B"i4 3

=in aceast# ecuaţie se !etermin# i( care ,n ca*ul nostru este "5'.


Investiţia 7rut#  5.000  3 2 "0.000  3.000  3%.000 lei
Investiţia net#  <aloarea +ust#  $1.%05 lei

"$&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 124/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

=o7An!a aferent# contractului  3%.000  $1.%05  %."15 lei


Ta&loul de recuperare a investi!iei

=ata /lu2 =o7An!a >am7ursarea )ol!ul


aferent# investiţiei nete investiţiei
contractului nete
0 " $  & 2 "5' 3  "$ &  &3
0".0".9 $1.%05

0".0".9 5.000  5.000 $&.%05


3"."$.9 "0.000 3.B$" 6.$B1 "%.5$6
3"."$.9" "0.000 $.BB1 B.$$" "".305
3"."$.9$ "0.000 ".615 %.305 3.000
3"."$.9$ 3.000  3.000 0
Hotal 3%.000 %."15 $1.%05 X
  5"$"  ' "0.000
$6B% 6.$B1
  B66 3.B$"
 
65. între societatea A locator #i societatea B locatar se înc'eie un contract de loca!ie0%inan!are cu următoarele
caracteristici)
 durata contractului)  ani2
 data începerii contractului) l ianuarie N2
 o&iectul contractului) utila2
 valoarea ustă a utilaului) +5.46 lei2
 sunt prevăzute un avans de 6. lei #i  redeven!e anuale de 1. lei %iecare, ac'ita&ile în ultima zi a anului2
 op!iunea de cumpărare se eercită la s%7r#itul celui de0al treilea an, iar valoarea ei este de . lei2
 valoarea reziduală este estimată la 6. lei2
 durata de via!ă economică este estimată la 6 ani2
 rata do&7nzii utilizată în actualizarea investi!iei nete #i în descompunerea c'iriilor este rata implicită a
contractului de 16D2
 s0au %ăcut c'eltuieli le-ate de contract de +.13 lei, iar rata implicită pentru recuperarea investi!iei nete plus

c'eltuielile
8e cere să se directe în numele
prezinte loca!iei
calculele este de 1D.
#i înre-istrările conta&ile la locator a%erente primului an de contract, precum si
al-oritmul de calcul al ratei de 1D, #tiind că se aplică IA8 13 @Contracte de leasin- revizuit.
 
,nregistr#rile aferente e2erciţiului 9:
l. a 0".0".9:
a4 =area 7unului ,n leasing la valoarea +ust# plus cheltuielile !irecte aferente contractului:
Conform I ;) "B revi*uit( cheltuielile !irect legate !e contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe !urata contractului( ci
!iminuea*# veniturile !in !o7An*i. ;stfel( aceste cheltuieli se a!aug# la investiţia net# si au ca efect !iminuarea
ratei implicite !iminuarea !o7An*ii4.
  $6B%  $"3" 3$."$$

 74 ,ncasarea avansului: 5"$"  $6B% 5.000

$. a 3"."$.9 ,ncasarea primei chirii( !e "0.000 lei:


Chiriile se !escompun ,n partea !e recuperare !e investiţie( inclusiv cheltuielile !irecte( şi partea !e !o7An!#.
>ata implicit# i utili*at# ,n separarea chiriei ,n recuperare !e investiţie inclusiv cheltuielile !irecte4 şi !o7An!# se
!etermin# pe 7a*a urm#torului algoritm !e calcul:
3$."$$  5.000 "0.000B"  i4  "0.000B"  i4$  "0.000B"  i43  3.000 B  "  i43
=in aceast# ecuaţie se !etermin# i( care ,n ca*ul nostru este "0'.

Ta&loul de recuperare a investi!iei

=ata /lu2 =o7An!a >am7ursarea )ol!ul investiţiei


aferent# investiţiei nete plus nete plus
contractului cheltuielile !irecte cheltuielile !irecte
0 " $  & 2 "0' 3  "$ &  &3

"$5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 125/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

0".0".9 3$."$$
0".0".9 5.000  5.000 $B."$$
3"."$.9 "0.000 $.B"$ B.$%% "1.%3&
3"."$.9" "0.000 ".1%3 %.0"B "".%"B
3"."$.9$ "0.000 "."%3 %.%"B 3.000
3"."$.9$ 3.000  3.000 0
Hotal 3%.000 5.%B% 3$."$$ X

5"$"  ' "0.000


$6B% B.$%%
  B66 $.B"$
/. 8e cunosc următoarele in%orma!ii în lei)

Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor 3$0.000


)tocuri la 0". 0". 9 500.000
/urni*ori !e stocuri la 3"."$.9 100.000
<enituri !in su7venţii pentru investiţii 60.000
Cheltuieli cu !o7An*ile "$0.000
>e*ultat ,nainte !e impo*itare ".B00.000
<enituri ,n avans la 3"."$.9 &00.000 !in care $&0.000 su7ven ii pt.
<enituri !in provi*ioane pentru !eprecierea activelor B5.000
,ncas#ri !in noi emisiuni !e acţiuni "00.000
Clienţi la 0". 0". 9 300.000
<enituri !in cesiunea imo7ili*#rilor corporale ,ncasate4 $0.000
<enituri cAştiguri4 !in ce!area investiţiilor financiare pe
  "B5.000
/urni*ori !e stocuri la 0". 0". 9 5%0.000
;porturi !e capital ,n natur# 500.000
)tocuri la 3 "." $.9 &50.000
<enituri ,n avans la 0". 0". 9 600.000 !in care "%0.000 su7venţii pt
Cheltuieli !in ce!area imo7ili*#rilor corporale "00.000
Clienţi la 3 "." $.9 600.000
Cheltuiala cu impo*itul pe profit 500.000
>am7urs#ri !e cre!ite primite !e la 7#nci 300.000
=atoria privin! impo*itul pe profit la ,nceputul anului &50.000
=atoria privin! impo*itul pe profit la sfArşitul anului $50.000
Pl#ti !e !o7An*i 50.000
,ncas#ri !in ce!area investiţiilor financiare pe termen &00.000
Pl#ţi c#tre furni*orii !e imo7ili*#ri "50.000
ichi!it#ţi şi echivalente !e lichi!it#ţi la ,nceputul anului &60.000

8ă se întocmească ta&loul %luurilor de trezorerie con%orm IA8 3, #tiind că pentru determinarea %luului net de
trezorerie din eploatare se utilizează metoda indirectă. Care este valoarea lic'idită!ilor si ec'ivalentelor de
lic'idită!i la s%7r#itul anuluiH
=eterminarea flu2ului net !e tre*orerie !in e2ploatare prin meto!a in!irect#:
>e*ultat ,nainte !e impo*it l .B00.000
Fliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au inci!enţ# asupra tre*oreriei:
4 Cheltuieli cu amorti*area 3$0.000
4 <enituri !in provi*ioane B5.000
Fliminarea
4 <enituri cheltuielilor
!in cesiuneaşi!ea imo7ili*#ri
veniturilor care nu au leg#tur# cu e2ploatarea:
corporale $0.000
4 Cheltuieli !in ce!area imo7ili*#rilor corporale "00.000
4 <enituri !in su7venţii pentru investiţii 60.000

"$6

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 126/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

4 Cheltuieli cu !o7An*ile "$0.000


4 <enituri cAştiguri4 !in ce!area investiţiilor 
financiare pe termen scurt "B5.000
4 >e*ultat !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaţiei
necesarului !e fon! !e rulment !in e2ploatare ".1"0.000
4 <ariaţia stocurilor 
&50.000  500.000  50.000 50.000
4 <ariaţia creanţelor !in e2ploatare
600.000  300.000  300.000 300.000
4 <ariaţia
100.000 !atoriilor
 5%0.000 !in e2ploatare
 3$0.000 3$0.000
4 <ariaţia veniturilor ,n avans !in e2ploatare
&00.000  $&0.0004  600.000  "%0.0004  $60.000
4 Impo*it pe profit@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ B00.000K
4 /lu2 net !e tre*orerie !in e2ploatare ".0$0.000

)ol! iniţial&&"  >ula+ cre!itor &&"  >ula+ !e7itor &&"  )ol! final &&"

K 3ula9 debitor $$)  + 5old iniţial $$)  ' 5old final $$)  > 3ula9 creditor $$) + $/%.%%% ' 2/%.%%% > /%%.%%% + ?%%.%%%

=eterminarea flu2ului net !e tre*orerie !in activitatea !e investiţii:

,ncas#ri !in vAn*area imo7ili*#rilor corporale $0.000


,ncas#ri !in vAn*area investiţiilor financiare pe termen scurt &00.000
Pl#ţi c#tre furni*orii !e imo7ili*#ri @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "50.000
4 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e investiţii $B0.000
=eterminarea flu2ului net !e tre*orerie !in activitatea !e finan ţare:
,ncas#ri !in noi emisiuni !e acţiuni "00.000
>am7urs#ri !e cre!ite 300.000
Pl#ţi !e !o7An*i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 50.000
4 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e finanţare $50.000

<ariaţia lichi!it#ţilor şi a echivalentelor !e lichi!it#ţi  ".0$0.000  $B0.000  $50.000  ".0&0.000


ichi!it#ţi şi echivalente !e lichi!it#ţi la ,nceputul anului  &60.000
ichi!it#ţi şi echivalente !e lichi!it#ţi la sfArşitul anului  ".0&0.000  &60.000".500.000

/1. 8e cunosc următoarele in%orma!ii în lei)

Cheltuieli cu amorti*area imo7ili*#rilor "00.000


)tocuri la 0".0".9 "%0.000
/urni*ori !e stocuri la 3"."$.9 360.000
<enituri !in !o7An*i "0.000
Cheltuieli cu !o7An*ile 50.000
>e*ultat ,nainte !e impo*itare 500.000
Cheltuieli ,n avans la 3"."$.9 $00.000
<enituri !in provi*ioane pentru !eprecierea activelor circulante $0.000
,ncas#ri !in cre!ite primite !e la 7#nci 300.000
Clienţi la 0".0".9 %50.000
<enituri !in cesiunea imo7ili*#rilor corporale ,ncasate4 B0.000
/urni*ori !e stocuri la 0". 0". 9 &%0.000
Cl#!ire primit# ,n leasing financiar 500.000
Impo*it pe profit pl#tit &00.000
)tocuri la 3 "."$.9 300.000
Cheltuieli ,n avans la 0".0".9 $30.000
Cheltuieli !in ce!area imo7ili*#rilor corporale $00.000
Clienţi la 3". "$.9 B00.000

"$B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 127/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cheltuiala cu impo*itul pe profit 300.000


>am7urs#ri !e cre!ite primite !e la 7#nci "50.000
=ivi!en!e pl#tite $00.000
<ariaţia lichi!it#ţilor şi a echivalentelor !e lichi!it#ţi "00.000
,ncas#ri !in !o7An*i "0.000
Pl#ţi c#tre furni*orii !e imo7ili*#ri V
ichi!it#ţi şi echivalente !e lichi!it#ţi la sfArşitul anului 500.000

8ă se întocmească ta&loul %luurilor de trezorerie, con%orm IA8 3, #tiind că pentru determinarea %luului
net de trezorerie din eploatare se utilizează metoda indirectă. Care este valoarea plă!ilor către
%urnizorii de imo&ilizări #i a lic'idită!ilor si ec'ivalentelor de lic'idită!i la s%7r#itul anuluiH
 Determinarea flu(ului net de trezorerie din e(ploatare prin metoda indirectă
>e*ultat ,nainte !e impo*it 500.000
Fliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au inci!enţ# asupra tre*oreriei:
4 Cheltuieli cu amorti*area "00.000
4 <enituri !in provi*ioane $0.000
Fliminarea cheltuielilor şi a veniturilor care nu au leg#tur# cu e2ploatarea:
4 <enituri !in cesiunea !e imo7ili*#ri corporale B0.000
4 Cheltuieli !in ce!area imo7ili*#rilor corporale $00.000
4 <enituri !in !o7An*i "0.000
4 Cheltuieli cu !o7An*ile@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 50.000
4 >e*ultat !in e2ploatare ,naintea !e!ucerii variaţiei necesarului !e fon! !e rulment
!in e2ploatare B50.000
4 <ariaţia stocurilor 
00.000 / 1,0.000 = 120.000 "$0.000
4 <ariaţia creanţelor !in e2ploatare
B00.000  %50.000  "50.000 "50.000
4 <ariaţia cheltuielilor ,n avans !e e2ploatare
$00.000  $30.000  30.000 30.000
4 <ariaţia !atoriilor !in e2ploatare
360.000  &%0.000  "$0.000 "$0.000
4 Impo*it pe profit @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&00.000
4 /lu2 net !e tre*orerie !in e2ploatare $10.000

 Determinarea flu(ului net de trezorerie din activitatea de investiţii


,ncas#ri !in vAn*area imo7ili*#rilor corporale B0.000
,ncas#ri !in !o7An*i "0.000
Pl#ţi c#tre furni*orii !e imo7ili*#ri XV
4 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e investiţii YV

=eterminarea flu2ului net !e tre*orerie !in activitatea !e finanţare:


,ncas#ri !in cre!ite primite !e la 7#nci 300.000
>am7urs#ri !e cre!ite "50.000
=ivi!en!e pl#tite @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$00.000
4 /lu2 net !e tre*orerie !in activitatea !e finanţare 50.000

<ariaţia lichi!it#ţilor şi a echivalentelor !e lichi!it#ţi  $10.000  Y  50.000  "00.000


$ F 0)$%.%%%
" F 022%.%%%
ichi!it#ţi şi echivalente !e lichi!it#ţi la sfArşitul anului  500.000
ichi!it#ţi şi echivalente !e lichi!it#ţi la ,nceputul anului  _ "00.000  500.000
Q F $%%.%%%

/+. La l ianuarie N, o întreprindere a v7ndut unui client măr%uri pentru care încasează +. lei. Condi!iile de
decontare sta&ilite în contract sunt următoarele)
0 6D laD
semnarea contractului2
peste un an2
 +D peste doi ani.
8e estimează că întreprinderea0client ar %i putut o&!ine un credit ec'ivalent pe pia!a %inanciară, la o rată de 1D.

"$%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 128/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 129/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 130/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

/5. 8ocietatea AL:A o&!ine din produc!ie proprie un ec'ipament te'nolo-ic. C'eltuielile e%ectuate au %ost)
 costul produc!iei neterminate la începutul perioadei de -estiune +. lei2
 c'eltuieli directe 3. lei2
 c'eltuieli indirecte >. lei, din care varia&ile . lei #i %ie 1. lei2
 c'eltuieli administrative +. lei2
 -radul de utilizare a capacită!ii de produc!ie este de 4D.
Care este costul ini!ial al activului #i cum se conta&ilizează acesta, dacă întreprinderea aplică IA8 1/ @Imo&ilizări
corporale #i întocme#te un cont de pro%it #i pierdere cu clasi%icarea c'eltuielilor după naturăH
Costul !e pro!ucţie
$"3"  '$0.000  B.000  3.000 ".000 2 %0'  30.%00 lei
30.%00
B$$ "0.%00
  $3" $0.000

3. O întreprindere de!ine o imo&ilizare corporală do&7ndită la începutul eerci!iului N la costul de 6. lei. urata de
via!ă utilă este estimată la 1 ani, iar metoda de amortizare utilizată este cea lineară. La s%7r#itul eerci!iului N=+ se
apreciază că durata de via!ă utilă care corespunde cel mai &ine condi!iilor de eploatare este de 3 ani durata rămasă este de
6 ani. 8e decide trecerea la amortizarea de-resivă si se sta&ile#te un coe%icient de de-resie de 1,6.
La ce valoare va %i evaluată imo&ilizarea corporală în &ilan!ul eerci!iului N= con%orm IA8 1/ @Imo&ilizări corporaleH
Cost !e achi*iţie  5.000 lei
=urata estimat#  "0 ani
;morti*area linear#  5.000 lei  "0 ani  500 lei
;morti*area cumulat#
<aloarea r#mas# a e2erciţiilor
la sfArşitul e2erciţiului99l
si 9l  ".000
 5.000 ".000lei &.000 lei
=urata reestimat#  B ani
=urata r#mas#  Bani$ani  5ani
Cota !e amorti*are linear#  "00'5ani  $0'
Cota !e amorti*are !egresiv#  $0' 2 "(5  30'
;morti*area aferent# e2erciţiului 9$  &.000 2 30'  ".$00 lei
<aloarea r#mas# la sfArşitul e2erciţiului 9$  &.000 ".$00  $.%00 lei
;morti*area aferent# e2erciţiului 93  $.%00 2 30'  %&0 lei
<aloarea r#mas# la sfArşitul e2erciţiului 93  $.&00  %&0  ".560 lei
,n 7ilanţul e2erciţiului 93 utila+ul va fi evaluat la valoarea r#mas#( !e ".560 lei.

31. O întreprindere de!ine ec'ipamente te'nolo-ice ac'izi!ionate la un cost de +. lei, amortizate pentru suma de
6. lei. întreprinderea
8ă se conta&ilizeze decide să
reevaluarea conta&ilizeze
con%orm ec'ipamentele
celor două la valoarea ustă
procedee recomandate determinată
de norma IA8 1/de@Imo&ilizări
eper!i de >6. lei.
corporale.
a4 Proce!eul l reevaluarea simultan# a valorii 7rute şi a amorti*#rilor cumulate4:
;cest proce!eu presupune parcurgerea urm#toarelor etape:
   Ftapa ": Calculul coeficientului !e reevaluare ca raport ,ntre valoarea +ust# şi valoarea r#mas# a activelor supuse
reevalu#rii:
Coeficient  &5.000  $0.000  5.0004  3

   Ftapa $: >eevaluarea valorii 7rute şi a amorti*#rii cumulate:

<aloarea 7rut# reevaluat# $0.000 2 3  60.000


4 ;morti*area cumulat# reevaluat# 5.000 2 3  "5.000

4 <aloarea net# reevaluat# &5.000


 Ftapa 3: Conta7ili*area operaţiei !e reevaluare: ' $"3"
&0.000
$%"3 "0.000
  "05 30.000
 74 Proce!eul $ reevaluarea valorii r#mase neamorti*ate4: ;cest proce!eu presupune parcurgerea urm#toarelor
etape:
 Ftapa l: ;nularea amorti*#rilor cumulate: $%"3  $"3" 5.000
 Ftapa $: >eevaluarea valorii r#mase: $"3"  "05 30.000

3+. ;entru a realiza un contract ce vizează %urnizarea a +3. piese în  ani, o întreprindere a pus la punct un
ec'ipament special al cărui cost de produc!ie este de 14. lei. în acord cu clientul, scaden!arul livrărilor de piese a %ost
%iat după cum urmează)
0 în primul an) 6>. piese2
  în al doilea an) 41. piese2
  în al treilea an) 16. piese.
Care este amortismentul anual dacă întreprinderea optează pentru amortizarea în %unc!ie de numărul de

"3"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 131/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

unită!i de produc!ieH
=ac# se aplic# meto!a linear# sau !egresiv# pe 3 ani( meto!ele ,n cau*# nu con!uc la un ritm real !e !epreciere. Ca
atare( este prefera7il ca amorti*area s# se 7a*e*e pe cantit#ţile pro!use( a!ic#:
 ,n primul an: "%.000 2 5&.000$B0.000  3.600 lei8
 ,n al !oilea an: "%.000 2 %".000$B0.000  5.&00 lei8
 ,n al treilea an: "%.000 2 "35.000$B0.000  1.000 lei.

3. In eerci!iul N se e%ectuează repara!ia capitală a unui ec'ipament te'nolo-ic al întreprinderii. Costul repara!iei este
de 3. lei #i este %ormat din)

 c'eltuieli cu
c'eltuieli cu salariile
consumurile
.materiale
lei2 +. lei2
 c'eltuieli cu amortizarea 1.6 lei2
 c'eltuieli cu serviciile prestate de ter!i 6 lei.
Epertiza te'nică atestă o cre#tere a duratei de utilitate a ec'ipamentului cu  ani.
Care este tratamentul conta&il al c'eltuielilor ocazionate de repara!ia capitală, con%orm IA8 1/ @Imo&ilizări
corporaleH
Potrivit I ;) "6( cheltuielile ulterioare aferente unui element !e natura imo7ili*#rilor corporale !e+a ,nregistrat ,n
conta7ilitate tre7uie s# fie a!#ugate la valoarea conta7il# a activului atunci cAn! este pro7a7il ca ,ntreprin!erea s#
 7eneficie*e !e avanta+e economice viitoare mai mari !ecAt nivelul !e performanţ# prev#*ut iniţial. Hoate celelalte cheltuieli
ulterioare tre7uie ,nscrise ,n cheltuielile e2erciţiului ,n cursul c#ruia sunt anga+ate.
,n practica ,ntreprin!erilor romAneşti( cheltuielile sunt anga+ate !up# natur#( şi nu !up# !estinaţie. =e aceea( o soluţie mai
a!ecvat# ar fi cea in!irect#( ,n care costul reparaţiei tran*itea*# contul !e profit şi pier!ere:
 ,nregistrarea
,nregistrarea cheltuielilor
cheltuielilor materiale:
!e personal: 60$&$"
6&" 30$ $.000
3.000
 ,nregistrarea cheltuielilor cu amorti*area: 6%""  $%" ".500
 ,nregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate !e terţi: 6$%  &0" 500
 inclu!erea costului reparaţiei ,n valoarea activului capitali*area costului reparaţiei4: $"3"  B$$ B.000

3>. 8e cunosc următoarele in%orma!ii din &ilan!ul societă!ii AL:A la 1.1+.N în lei) măr%uri 6.2 rezerve
1.2 austări pentru deprecierea măr%urilor 6.2 clien!i >.2 titluri de participare . din care disponi&ile
pentru v7nzare în anul următor 62 titluri de plasament +. din care titluri în valoare de 1. sunt utilizate
drept -aran!ie pentru un credit primit cu o scaden!ă de  ani2 acreditive +.2 c'eltuieli în avans 4. din care an-aate
 într0o perioadă mai mare de l an /.2 licen!e 6.2 ci%ra de a%aceri +.2 venituri în avans . din care
an-aate într0o perioadă mai mare de l an +.2 provizioane pentru riscuri #i c'eltuieli 6. din care cu scaden!a
%oarte pro&a&il în anul următor +.2 credite primite de la &ănci pe termen lun- +. din care cu scaden!a în anul
următor
credit de .2
. s0a%urnizori
am7nat>.2 conturi
scaden!a la &ănci
cu + ani, .2acredite
iar decizia primite
%ost luată pe termen
înaintea scurt
înc'iderii 5. din%inanciar2
eerci!iului care pentru un
salarii
datorate 3..
etermina!i valoarea activelor curente #i a datoriilor necurente con%orm modelului de &ilan! din IA8 l @;rezentarea
situa!iilor %inanciare.
;ctive curente
)tocuri "4 &5.000
Clienţi &0.000
;ctive financiare !isponi7ile pentru vAn*are 500
;ctive financiare !eţinute ,n ve!erea "0.000
tran*acţion#rii $4
;lte active curente 34 $.000
ichi!it#ţi &4 3$.000
Hotal active curente "$1.500
". )tocurile sunt repre*entate !e m#rfurile evaluate la valoarea net# costul !e 50.000 lei minus !eprecierea !e 5.000 lei4.
$. ;ctivele financiare !eţinute ,n ve!erea tran*acţion#rii sunt repre*entate !e titlurile !e plasament utili*ate ,n tran*acţionare.
3. ;lte active curente cuprin! cheltuielile ,n avans anga+ate pentru o perioa!# mai mic# !e un an.
&. ichi!it#ţile cuprin! conturile la 7#nci şi acre!itivele.

=atorii necurente
)ume !atorate instituţiilor !e cre!it 54 $0.000
Provi*ioane pe termen lung 30.000
;lte !atorii necurente 64 $.000
Hotal !atorii necurente 5$.000
5. "B.000  3.000
6. ;lte !atorii necurente sunt repre*entate !e veniturile ,n avans pe termen lung.
36. 8e cunosc următoarele in%orma!ii în lei)

"3$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 132/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 ec'ipamente te'nolo-ice 1.2


 ci%ră de a%aceri 1.2
 titluri de participare .2
 provizioane pentru riscuri #i c'eltuieli . din care cu scaden!a %oarte pro&a&il în anul următor 1.2
  împrumut din emisiunea de o&li-a!iuni 6. din care partea cu scaden!a în anul următor 1.2
 austări pentru deprecierea terenurilor #i construc!iilor +.2
 amortizarea ec'ipamentelor te'nolo-ice +.2
  împrumuturi acordate pe termen scurt 6.2
 su&ven!ii pentru investi!ii 1. din care 3. vor %i reluate la venituri într0o perioadă mai mare de l an2

 c'eltuieli
%ond comercial ac'izi!ionat
de dezvoltare 6.+.2
este %oarte pu!in pro&a&ilă o&!inerea de avantae economice2
 terenuri si construc!ii 3.2
 c'eltuieli în avans +.2
 %urnizori >.2
 T?A de plată +..
etermina!i valoarea activelor necurente #i a datoriilor curente con%orm modelului de &ilan! din IA8 l
@;rezentarea situa!iilor %inanciare.
;ctive necurente =atorii curente
Fchipamente %.000 /urni*ori &0.000
Herenuri si constructii 50.000 Imprumuturi o7ligatare "0.000
/on!ul comercial $0.000 Provi*ioane pe termen scurt "0.000
Hitluri !e participare 30.000 <enituri in avans 3.000
;lte !eatorii curentre $.000
H<;4
Hotal active necurente "0%.000 Hotal !atorii curente 65.000

3/. 8e cunosc următoarele in%orma!ii m lei)


  încasări de la clien!i 6.2
  încasări din v7nzarea de titluri de plasament +2
 c'eltuieli cu salariile 62
 plă!i către %urnizorii de stocuri >2
  încasări din emisiunea de o&li-a!iuni 32
  încasări din v7nzarea de imo&ilizări corporale 52
 utilae de!inute în leasin- %inanciar +.2
  încasări din credite primite de la &ănci 2
 plă!i de do&7nzi 12
  încasări de dividende +2
 plă!i către %urnizorii de imo&ilizări 1.42
 impozit pe pro%it plătit +62
 salarii plătite 2
 lic'idită!i la începutul anului 1.6.
8ă se întocmească ta&loul %luurilor de trezorerie con%orm IA8 3.

!abloul lu$urilor de trezorerie


Flu$uri din acti"itatea de e$%loatare/
,ncasari !e la clienti 5.000

Plati catre
)alarii furni*orii !e stocuri
platite &00
300
Impo*it pe profit platit $50
 0. Flu$ net de trezorerie din e$%loatare
/lu2uri !in activitatea !e investitii: &.050
,ncasari !in vAn*area !e imo7ili*ari corporale 100
,ncasari !in vAn*area !e titluri !e plasament $00
,ncasari !e !ivi!en!e $00
Plati catre furni*orii !e imo7ili*ari ".%00
L. /lu2 net !in activitatea !e investitii 500
Flu$uri din acti"itatea de inantare/
,ncasari !in emisiunea !e o7ligatiuni B00
,ncasari !in cre!ite primite !e la 7anci 300
Plati !e net
C. /lu2 !o7An*i
!e tre*orerie !in activitatea !e "00
finantare 100
=. <ariatia lichi!itatilor ;  L  C4 &.&50

"33

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 133/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

F. ichi!itati la ,nceputul anului ".500


/. ichi!itati la sfArsitul anului =  F4 5.150

33. e%ini!i caracteristicile calitative ale in%orma!iei conta&ile a#a cum sunt ele prezentate în Cadrul -eneral pentru
 întocmirea #i prezentarea situa!iilor %inanciare ela&orat de IA8B.
)ituaţiile financiare sunt utile !ac# ,n!eplinesc o serie !e patru caracteristici calitative: inteligi7ilitatea( relevanţa(
cre!i7ilitatea şi compara7ilitatea.

1. nteligibilitatea
- calitate esenţial# a informaţiilor furni*ate !e situaţiile financiare este aceea c# ele pot fi uşor ,nţelese !e utili*atori( ,n
acest scop( se
 presupune c# utili*atorii !ispun !e cunoştinţe suficiente privin! !esf#şurarea afacerilor şi a activit#ţilor economice( !e
noţiuni !e conta7ilitate şi au !orinţa !e a stu!ia informaţiile pre*entate. Hotuşi( informaţiile privin! unele pro7leme
comple2e( care ar tre7ui incluse ,n situaţiile financiare !atorit# relevanţei lor ,n luarea !eci*iilor economice( nu ar
tre7ui e2cluse !oar pe motivul c# ar putea fi prea !ificil !e ,nţeles pentru anumiţi utili*atori.
2. Rele"an#a
Informaţiile sunt relevante atunci cAn! influenţea*# !eci*iile economice ale utili*atorilor( a+utAn!ui pe aceştia s# evalue*e
evenimente trecute( pre*ente sau viitoare( confirmAn! sau corectAn! evalu#rile lor anterioare.
>elevanţa informaţiei este influenţat# !e natura sa şi !e pragul !e semnificaţie. Informaţiile sunt semnificative !ac# omisiunea
sau !eclararea lor eronat# ar putea influenţa !eci*iile economice ale utili*atorilor luate pe 7a*a situaţiilor financiare. Pragul
!e semnificaţie !epin!e !e m#rimea elementului sau a erorii( +u!ecat# ,n ,mpre+ur#rile specifice ale omisiunii sau
!eclar#rii eronate.
. 3redibilitatea 4iabilitatea5
Informaţia este cre!i7il# atunci cAn! nu conţine erori semnificative( nu este p#rtinitoare( iar utili*atorii pot avea
,ncre!ere c# repre*int# corect ceea ce şia propus s# repre*inte sau ce se aşteapt# ,n mo! re*ona7il s# repre*inte.
Informaţia poate fi relevant#( !ar atAt !e puţin cre!i7il# su7 aspectul naturii sau repre*ent#rii ,ncAt recunoaşterea acesteia
s# poat# in!uce ,n eroare.
a5 Re%rezentarea idelă
Pentru a fi cre!i7il#( informaţia tre7uie s# repre*inte cu fi!elitate tran*acţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şia
 propus s# le repre*inte( fie pe care ar putea fi !e aşteptat( ,n mo! re*ona7il( s# le repre*inte. Cea mai mare parte a informaţiilor
financiare este supus# unui anumit risc !e a !a o repre*entare mai putin cre!i7il# !ecAt ar tre7ui. ;ceasta nu se !atorea*#
 p#rtinirii( ci mai !egra7# !ificult#ţilor inerente( fie ,n i!entificarea tran*acţiilor şi a altor evenimente care urmea*# a fi eva
luate( fie ,nşiconceperea
tran*acţii evenimente.şi aplicarea tehnicilor !e evaluare şi pre*entare care pot transmite mesa+e care corespun! acestor
,n anumite ca*uri( m#surarea efectelor financiare ale elementelor poate fi atAt !e incert# ,ncAt ,ntreprin!erile( ,n general( s# nu le
recunoasc# ,n situaţiile financiare !e e2emplu( fon!ul comercial generat intern4( ,n alte ca*uri( totuşi( poate fi relevant#
recunoaşterea elementelor respective si pre*entarea( ,n acelaşi timp( a riscului !e eroare care planea*# asupra recunoaşterii şi
evalu#rii.
b5 6re"alenta economicului asu%ra 7uridicului 
Pentru ca informaţia s# pre*inte cre!i7il evenimentele şi tran*acţiile pe care le repre*int# este necesar ca acestea s# fie
conta7ili*ate şi pre*entate ,n concor!anţ# cu fon!ul lor si cu realitatea economic#( si nu !oar cu forma lor +uri!ic#.
/on!ul tran*acţiilor sau al altor evenimente nu este ,ntot!eauna ,n concor!anţ# cu ceea ce transpare !in forma lor +uri!ic#. =e
e2emplu( o ,ntreprin!ere ,nstr#inea*# un activ altei p#rţi ,ntrun astfel !e mo! ,ncAt !ocumentele s# susţin# transmiterea !reptului
!e proprietate p#rţii respective şi cu toate acestea contractul ,ncheiat s# asigure ,ntreprin!erii !reptul !e a se 7ucura ,n continuare !e
avanta+e economice viitoare !e pe urma activului respectiv( ,n astfel !e circumstanţe( raportarea unei vAn*#ri nu ar repre*enta(
cre!i7il(
c5 tran*acţia ,ncheiat#.
eutralitatea
Pentru a fi cre!i7il#( informaţia cuprins# ,n situaţiile financiare tre7uie s# fie neutr#( a!ic# lipsit# !e influenţe. )ituaţiile financiare
nu sunt neutre !ac#( prin selectarea şi pre*entarea informaţiei( influenţea*# luarea unei !eci*ii sau formularea unui raţionament
 pentru a reali*a un re*ultat sau un o7iectiv pre!eterminat.
d5 6ruden#a
Cei care ela7orea*# situaţii financiare se confrunt# cu incertitu!ini care( inevita7il( planea*# asupra multor evenimente şi
circumstanţe( cum ar fi ,ncasarea creanţelor ,n!oielnice( !urata !e utilitate pro7a7il# a echipamentelor etc. ;stfel !e incertitu!ini
sunt recunoscute prin pre*entarea naturii si valorii lor( !ar si prin e2ercitarea pru!enţei ,n ,ntocmirea situaţiilor financiare.
Pru!enţa ,nseamn# inclu!erea unui gra! !e precauţie ,n e2ercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estim#rile cerute ,n
con!iţii !e incertitu!ine( astfel ,ncAt activele şi veniturile s# nu fie supraevaluate( iar !atoriile si cheltuielile s# nu fie su7evaluate.
Hotuşi( e2ercitarea pru!enţei nu permite( !e e2emplu( constituirea !e re*erve ascunse sau provi*ioane e2cesive(
su7evaluarea !eli7erat# a activelor sau a veniturilor( !ar nici supraevaluarea !eli7erat# a !atoriilor sau a cheltuielilor(
!eoarece
e1 situaţiile financiare nu ar mai fi
 ntegralitatea neutre şi astfel nu ar mai avea calitatea !e a fi cre!i7ile.
Pentru a fi cre!i7il#( informaţia !in situaţiile financiare tre7uie s# fie complet#( ,n limitele re*ona7ile ale pragului !e
semnificaţie şi ale costului o7ţinerii acelei informaţii. - omisiune poate face ca informaţia s# fie fals# sau s# in!uc# ,n eroare

"3&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 134/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 135/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

? pierderi din re&uturi 4. u.m.


8ă se calculeze costul de produc!ie con%orm prevederilor IA8 + @8tocuri. Ar-umenta!i solu!ia.
Potrivit I;) $ )tocuriJ costul !e pro!ucţie al unui 7un cuprin!e costul !e achi*iţie al materiilor prime şi materialelor
consuma7ile şi cheltuielile !e pro!ucţie !irect atri7ui7ile 7unului. Costul !e pro!ucţie sau !e prelucrare al stocurilor(
 precum şi costul !e pro!ucţie al imo7ili*#rilor cuprin! cheltuielile !irecte aferente pro!ucţiei( si anume: materiale !irecte(
energie consumat# ,n scopuri tehnologice( manoper# !irect# si alte cheltuieli !irecte !e pro!ucţie( precum şi cota
cheltuielilor in!irecte !e pro!ucţie alocat# ,n mo! raţional ca fiin! legat# !e fa7ricaţia acestora.
,n costul !e pro!ucţie poate fi inclus# o proporţie re*ona7il# !in cheltuielile care sunt in!irect atri7ui7ile 7unului( ,n m#sura
,n care acestea sunt legate !e perioa!a !e pro!ucţie.
Grm#toarele
ale perioa!ei repre*int#
,n care au e2emple
survenit( !e costuri care nu tre7uie incluse ,n costul stocurilor( ci sunt recunoscute !rept cheltuieli
astfel:
 pier!erile !e materiale( manopera sau alte costuri !e pro!ucţie ,nregistrate peste limitele normal a!mise8
 cheltuielile !e !epo*itare( cu e2cepţia ca*urilor ,n care aceste costuri sunt necesare ,n procesul !e pro!ucţie(
anterior trecerii ,ntro nou# fa*# !e fa7ricaţie8
 regiile cheltuielile4 generale !e a!ministraţie care nu particip# la a!ucerea stocurilor ,n forma şi la locul final8
 costurile !e !esfacere.
Costul !e pro!ucţie  "00.000  30.000  "0.000 2 10 7uc. "%0 7uc.  "35.000 u.m.
3&5 Pro!use finite  B"" <enituri aferente costurilor stocurilor !e pro!use "35.000

4+. La 1.1+.N, societatea " de!ine în stoc următoarele articole)


;rticole Cost !e achi*iţie ,n <aloare reali*a7il# net# ,n
u.m.4 u.m.4
#rfuri " $0.000 "%.000
#rfuri $ "6.000 "B.000
#rfuri 3 60.000 65.000
#rfuri & "0.000 1.000
Hotal "06.000 "01.000

8ă se sta&ilească la ce valoare tre&uie evaluate stocurile la inventar, în con%ormitate cu IA8 +, si să se


conta&ilizeze eventuala depreciere constatată.

Articole Cost de ac'izitie ?alaore realiza&ila ?aloare &ilant


neta

#rfuri " 1
$0.000 + "%.000  F min 1,+
"%.000
#rfuri $ "6.000 "B.000 "6.000
#rfuri 3 60.000 65.000 60.000
#rfuri & "0.000 1.000 1.000
Total "06.000 "01.000 "03.000
Pier!erea !in !epreciere  "06.000  "03.000  3.000 u.m. : 6%"&  31B 3.000 u.m.

4. :ie un utila cu un cost de ac'izi!ie de +5. u.m. #i o valoare reziduală estimată la 1. u.m. Acesta
se amortizează linear, încep7nd cu l ianuarie N0+, pe o durată estimată de 3 ani. La înc'iderea eerci!iului N,
mana-erii au reestimat durata de utilitate totală la 6 ani, iar valoarea reziduală este reestimată la 16. u.m.
8ă se calculeze #i să se conta&ilizeze amortizarea în eerci!iile N0+, N01 #i N, con%orm IA8 1/.
In e2erciţiul 9$:
<aloarea amorti*a7il#  $10.000  "0.000  $%0.000 u.m.
=urata  B ani
;morti*area  $%0.000B  &0.000 u.m.: 6%""  $%"3 &0.000
In e2erciţiul 9": 6%"" $%"3 &0.000
In e2erciţiul 9:
<aloarea amorti*a7il#  $10.000  $ 2 &0.000  "5.000  "15.000 u.m.
=urata reestimat#  5 ani
=urata trecut#  $ ani
=urata r#mas#  3 ani
;morti*area  "15.0003  65.000 u.m.: 6%""  $%"3 65.000

4>. La începutul eerci!iului N0 s0a dat în %unc!iune un utila cu valoarea conta&ilă de 1. u.m. urata de amortizare
este de 1 ani, metoda de amortizare lineară. La 1.1+.N eistă indicii că utilaul a pierdut din valoare. La această dată,
se estimează valoarea ustă la 6> u.m., c'eltuieli cu v7nzarea > u.m. #i o valoare de utilitate de 6+ u.m.
8ă se e%ectueze testul de depreciere a utilaului la 1.1+.N #i să se conta&ilizeze eventuala depreciere constatată
con%orm IA8 /.
"36

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 136/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

a 3"."$.9 se !etermin# mai ,ntAi valoarea conta7il# net#:


Costul  ".000 u.m.
;morti*area anual#  ".000"0 "00 u.m.

;morti*area cumulat#  "00 2 &  &00 u.m.


<aloarea net#  ".000  &00  600 u.m.
<aloarea recupera7il#  ma2 5008 5$04  5$0 u.m.
Pier!erea !in !epreciere  600  5$0  %0 u.m.
6%"3  $1"3 %0

46. :ie următorul lan! de participa!ii)

8ă se calculeze procentaele de control #i de interes de!inute de 89 în societă!ile din or-ani-ramă #i să se


precizeze tipul de control #i metoda de consolidare corespunzătoare.

)ocietatea Procenta+ !e Procenta+ !e Hip !e control eto!a !e consoli!are


control interes

/I B0' B0' Control e2clusiv Integrare glo7al#


/$ &0'  $0'  &0'  B0' 2 $0'  5&' Control e2clusiv Integrare glo7al#
60'
/3 B0' B0' Control e2clusiv Integrare glo7al#
/& 60' B0' 2 60'  &$' Control e2clusiv Integrare glo7al#
/5 55' 55'  &0' 2 $0'  63' Control e2clusiv Integrare glo7al#
/6 $0'  30'  B0' 2 60' 2 $0'  B0' 2 Control e2clusiv Integrare glo7al#
$5'  B5' $0' 2 30'  &0' 2 30' 
55' 2 $5'  &0' 2 $0' 2
$5'  %(&'  &($'  "$'
/B &0'  &0'  &0' 2 B0'  &0' 2 Control e2clusiv Integrare glo7al#
%0' 63'  $%'  $5($'  53($'
/% "5' "0'  "5' 2 &$' "0' 2 5&'  Influenţ# semnificativ# Punere ,n echivalenţ#
$5' 6(3'  5(&'  ""(B'
/1 0 65' 2 ""( B'  B(605' ,n afara perimetrului !e
consoli!are JJ
/I- &0' &0' Influenţ# semnificativ# Punere ,n echivalenţ#

4/. ispune!i de următoarele in%orma!ii re%eritoare la o societate)

in%ormatii 11 1.1+


8toc de materii prime +4 //
8toc de productie in curs de /+ 6>
eecutie
8toc de produse %inite 1>/ 16

"3B

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 137/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 în timpul perioadei au %ost utilizate în produc!ie materii prime în valoare de 1.3+ u.m., iar costul &unurilor
v7ndute a %ost de /. u.m.
etermina!i) costul materiilor prime ac'izi!ionate2 costurile de produc!ie ale perioadei #i costurile
produselor %inite o&!inute.

= 33" C = 30" C = 3&5 C


)i 36" )i 3$% ".B3$ )i "&6 6.000
)f 35& )f 366 )f "50

Consum materii prime:


60" Cheltuieli cu materiile prime  30" aterii prime ".B3$ u.m.
)ol! iniţial 30"  ;chi*iţii  Consuni  )ol! final 30"
3$% u.m.  ;chi*iţii  ".B3$ u.m.  366 u.m.( !e un!e re*ult#:
;chi*iţii  ".BB0 u.m.
)ol! iniţial 3&5  -7ţinere pro!use finite  Costul 7unurilor vAn!ute  )ol! final 3&5
"&6 u.m.  -7ţinere pro!use finite  6.000 u.m.  "50 u.m.( !e un!e re*ult#:

-7ţinere pro!use finite  6.00& u.m.


? Pro!use finite o7ţinute 6.00& u.m.
 Pro!ucţie neterminat# la ,nceputul perioa!ei 36$ u.m.
 Pro!ucţie neterminat# la sfArşitul perioa!ei 35& u.m.
 Cost !e pro!ucţie al perioa!ei 6.0"$ u.m.
43. O întreprindere %a&rică mo&ilă, inclusiv mese. Costurile asociate cu %a&ricarea meselor #i cu opera!iile -enerale ale
%irmei sunt următoarele)
a lemnul utilizat pentru %a&ricarea meselor costă 1 u.m.<masă2
& mesele sunt asam&late de muncitori cu un cost de > u.m.<masă2
c muncitorii care asam&lează mesele sunt coordona!i de către un responsa&il, care are un salariu anual de
+6. u.m.2
d amortizarea ma#inilor utilizate în %a&ricarea meselor se ridică la 1. u.m.<an2
e salariul mana-erului %irmei reprezintă 4. u.m.<an2
% %irma c'eltuie#te anual . u.m.<an pentru pu&licitate privind mesele2
- v7nzătorii primesc un comision de  u.m. pentru %iecare masă v7ndută.
Clasi%ica!i %iecare cost în următoarele cate-orii) varia&il, %i, cost al perioadei, cost al produsului, cost direct sau
indirect pentru produsul @mese.
a Cost varia7il Cost !irect Cost al pro!usului
 7 Cost varia7il Cost !irect Cost al pro!usului
c Cost fi2 Cost in!irect Cost al pro!usului
! Cost fi2 Cost in!irect Cost al pro!usului
e   Cost al perioa!ei
f   Cost al perioa!ei
g Cost varia7il  Cost al perioa!ei

44. 8ocietatea A9A produce trei tipuri de ucării) ursule!i de plu#, păpu#i de plastic #i ma#inu!e.

Clasi%ica!i următoarele costuri în) costuri ale produsului < ale perioadei2 costuri directe < indirecte)
a plasticul ac'izi!ionat pentru păpu#i2
& amortizarea ma#inilor %olosite pentru păpu#i2
c amortizarea ec'ipamentelor de împac'etat %olosite pentru toate produsele2
d salariile muncitorilor care lucrează doar la păpu#i2
e salariul mana-erului.
a Cost !irect Cost al
 pro!usului
 7 Cost Cost al
in!irect  pro!usului
c Cost Cost al
in!irect  perioa!ei
! Cost !irect Cost al

e 0  pro!usului
Cost al
 perioa!ei

"3%

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 138/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

45. 8ocietatea AL:A produce um&rele de soare, asam&l7nd p7nza pe un suport ac'izi!ionat, în luna mai a cumpărat
1. de p7nze la 1 lei &ucata #i 11. de suporturi la + lei &ucata, #i a asam&lat 5.6 de um&rele, costul
asam&lării %iind de 16 lei<&ucată. A v7ndut în cursul lunii 4.6 de um&rele la pre!ul de / lei<&ucată, comisionul
v7nzătorului %iind de 6 lei<&ucată.
etermina!i costul de produc!ie si costul complet de revenire al unei um&rele. Care este rezultatul perioadeiH
? aterii prime şi materiale !irecte  "0.000 7uc. pAn*# 2 "0 lei7uc.  1.500 suporturi 2 $0 leisuport $10.000 lei
 Cheltuieli !irecte !e asam7lare  1.500 um7rele 2 "5 leium7rel# "&$.500 lei
 Cost !e pro!ucţie &3$.500 lei

Cost unitar  um7rel#  &3$.500 lei  1.500 um7rele  &5(53 leium7rel#


Cost complet  Cost !e pro!ucţie  Cheltuieli !e !esfacere  &5(53 leium7rel#  5 leium7rel#  50(53
leium7rel#

<enituri !in vAn*#ri: %.500 um7rele 2 60 leium7rel#  5"0.000 lei


-7ţinere pro!use finite: 3&5  B"" &3$.500
<An*are pro!use finite: &""  B0" 5"0.000
=esc#rcarea !e gestiune: %.500 um7rele 2 &5(53 leium7rel#  3%B.005 lei B""  3&5 3%B.005 lei
>e*ultat  5"0.000 lei  %.500 um7rele 2 5 leium7rel# comisioane vAn*are4  &5.&15 lei sol! B""4  5"$.115 lei

5. 8ocietatea AL:A produce um&rele de soare, asam&l7nd p7nza pe un suport ac'izi!ionat, în luna mai a cumpărat
1. de p7nze la 1 lei &ucata #i 16. de suporturi la + lei &ucata, #i a asam&lat 14. de um&rele, costul
asam&lării
6. &ucă!i%iind de 16 lei<&ucată.
de suporturi la 16 lei 8ocietatea de!inea la stocurilor
&ucata, în evaluarea începutul perioadei 1.mediu
se aplică costul &ucă!iponderat.
de p7nză8ocietatea
la 4 lei &ucata
a #i
v7ndut în cursul lunii 1/. de um&rele la pre!ul de / lei<&ucată, comisionul v7nzătorului %iind de 3,+6 lei<&ucată.
etermina!i costul de produc!ie #i costul complet de revenire al unei um&rele. Care este rezultatul perioadeiH

= PAn*# C
)I "0.000 7uc. X % lei7uc.  %0.000 lei
;chi*iţie "0.000 7uc. 2 "0 lei7uc.  "00.000 lei
 @=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)uport@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c
)I 5.000 7uc. X "5 lei7uc.  B5.000 lei
;chi*iţie "5.000 7uc. 2 $0 lei7uc.  300.000 lei

CP pAn*#  "0.000 7uc. 2 % lei7uc.  "0.000 7uc. 2 "0 lei7uc.4  $0.000 7uc.  1 lei7uc.
CP suport  5.000 7uc. 2 "5 lei7uc.  "5.000 7uc. 2 $0 lei7uc.4  $0.000 7uc.  "%(B5 lei7uc.
? PAn*# um7rel#  "%.000 7uc. 2 1 lei7uc. "6$.000 lei
 )uport um7rel#  "%.000 7uc. 2 "%(B5 lei7uc. 33B.500 lei
 Cost prelucrare  "%.000 7uc. 2 "5 lei7uc. $B0.000 lei
 Cost !e pro!ucţie B61.500 lei

Cost unitar  B61.500 lei  "%.000 um7rele  &$(B5 leium7rel#


Cost complet  B61.500 lei  "6.000 um7rele 2 B($5 leium7rel#  %%5.500 lei
>e*ultat  <enituri  Cheltuieli  "6.000 um7rele 2 60 leium7rel# B($5 leium7rel#4 "6.000 um7rele 2 &$(B5
leium7rel#  "60.000 lei

51. 8ocietatea AL:A produce um&rele de soare, asam&l7nd p7nza pe un suport ac'izi!ionat, în luna mai a cumpărat
1. de p7nze la 1 lei &ucata #i 16. de suporturi la + lei &ucata, #i a asam&lat 14. de um&rele, costul
asam&lării %iind de 16 lei<&ucată. 8ocietatea de!inea la începutul perioadei 1. &ucă!i de p7nză la 4 lei
&ucata #i 6. &ucă!i de suporturi la 16 lei &ucata, în evaluarea stocurilor se aplică metoda :I:O primul
intrat, primul ie#it. 8ocietatea a v7ndut în cursul lunii 1/. de um&rele la pre!ul de 6 lei<&ucată, comisionul
v7nzătorului %iind de +,6 lei<&ucată. etermina!i costul de produc!ie si costul complet de revenire al unei
um&rele. Care este rezultatul perioadeiH
 @=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@PAn*# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C
)I "0.000 7uc. 2
% lei7uc.  %0.000 lei
;chi*iţie "0.000 7uc. 2 "0 lei7uc.  "00.000 lei

=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ )uport@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ c
)I 5.000 7uc. 2
"5 lei7uc.  B5.000 lei
;chi*iţie "5.000 7uc. 2 $0 lei7uc.  300.000 lei
? PAn*# um7rel#  "0.000 7uc. 2 % lei7uc.  %.000 7uc. 2 "0 lei7uc. "60.000 lei

"31

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 139/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 )uport um7rel#  5.000 7uc. 2 "5 lei7uc.  "3.000 7uc. 2 $0 lei7uc. 335.000 lei
 Cost prelucrare  "%.000 7uc( 2 "5 lei7uc.  $B0.000 lei
 Cost !e pro!ucţie B65.000 lei
Cost unitar  B65.000 lei  "%.000 um7rele  &$(5 leium7rel#
Cost complet  B65.000 lei  Cheltuieli !e vAn*are "6.000 um7rele 2 $(5 leium7rel#4  %05.000 lei
>e*ultat  <enituri  Cheltuieli  "6.000 um7rele 2 50 leium7rel# $(5 leium7rel#4  "6.000 um7rele 2 &$(5 leium7rel# 
%0.000 lei

5+. în cursul lunii ianuarie, 8C AL:A 8A o&!ine produse %inite, în următoarele condi!ii) c'eltuieli varia&ile de
produc!ie 6.
capacitatea realălei,dec'eltuieli
produc!ie%ie
36de&ucă!i.
produc!ie >. lei, capacitatea normală de produc!ie 1. &ucă!i,
Care este costul o&!inerii produselor %initeH
Cost !e pro!ucţie  Cheltuieli varia7ile !e pro!ucţie  Cheltuieli fi2e !e pro!ucţie 2 Capacitatea real# !e pro!ucţie 
Capacitatea normal# !e pro!ucţie
Cost !e pro!ucţie  5.000 lei  &.000 lei 2 B50 7uc.  ".000 7uc.  %.000 lei

5. în cursul lunii ianuarie, 8C BETA 8A o&!ine produse %inite în următoarele condi!ii) c'eltuieli directe de
produc!ie 1. lei, c'eltuieli indirecte de produc!ie 1+. lei, din care varia&ile 4. lei2 capacitatea
normală de produc!ie 1. &ucă!i, capacitatea reală de produc!ie 36 &ucă!i. 8ocietatea de!inea la
 începutul perioadei în stoc +6 &ucă!i de produse %inite, evaluate la +6 lei<&ucată2 ea vinde 5 &ucă!i la 6
lei<&ucată2 pentru evaluarea stocurilor la ie#ire %olose#te metoda LI:O ultimul intrat, primul ie#it.
Care este valoarea stocului de produse %inite la s%7r#itul anuluiH
=eterminarea
Cost costului
!e pro!ucţie !e pro!ucţie:
 Cheltuieli !irecte  Cheltuieli varia7ile !e pro!ucţie  Cheltuieli fi2e !e pro!ucţie 2
Capacitatea real# !e pro!ucţie  Capacitatea normal# !e pro!ucţie

? Cheltuieli !irecte "0.000 lei


 Cheltuieli varia7ile %.000 lei
 Cheltuieli fi2 e 2 Capacitatea real# !e pro!ucţie Capacitatea normal# !e pro!ucţie 
&.000 lei 2 B50 7uc.  ".000 7uc. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3.000 lei
 Cost !e pro!ucţie al perioa!ei $".000 lei
Cost unitar  $".000 lei  B50 7uc.  $% lei7uc.

= 3&/ Pro!use finite C


)I $50 7uc. 2 $5 lei0buc.  
Intr#ri B50 7uc. 2 $% lei7uc. $&.B50
)/ $.500
<aloare ieşiri I/-  B50 7uc. 2 $% lei7uc.  "50 7uc. 2 $5 lei7uc.: $&.B50 lei

5>. în cursul lunii ianuarie, 8C BETA 8A o&!ine produse %inite în următoarele condi!ii) c'eltuieli directe de
produc!ie 1. lei, c'eltuieli indirecte de produc!ie 1+. lei, din care varia&ile 4. lei2 capacitatea
normală de produc!ie 1. &ucă!i, capacitatea reală de produc!ie 1.+ &ucă!i. Care este costul o&!inerii
produselor %initeH
Cost !e pro!ucţie  "0.000 lei cheltuieli !irecte4  %.000 lei cheltuieli varia7ile4  &.000 lei cheltuieli fi2e4 2
".000 7uc.  ".000 7uc.  $$.000 lei

56. în cursul lunii ianuarie, 8C BETA 8A o&!ine produse %inite în următoarele condi!ii) c'eltuieli directe de produc!ie
1. lei, lc'eltuieli
produc!ie indirecte
. &ucă!i, de produc!ie
capacitatea reală de1+. lei, din
produc!ie 36care varia&ile
&ucă!i. Care4. lei2 capacitatea
este costul normală de
su&activită!iiH
Costul su7activit#ţii  Cheltuieli fi2e 2 l  Capacitatea real# !e pro!ucţie  Capacitatea normal# !e pro!ucţie4 
&.000 lei 2 l  B50 7uc.  ".000 7uc.4  ".000 lei

5/. în cursul lunii ianuarie, 8C A9A 8A o&!ine produse %inite în următoarele condi!ii) c'eltuieli directe de
produc!ie 16. lei, c'eltuieli indirecte de produc!ie 16. lei, din care c'eltuieli %ie de produc!ie 6. lei,
capacitatea normală de produc!ie +. &ucă!i, capacitatea reală de produc!ie 1.6 &ucă!i.
Care este costul su&activită!ii #i cum a%ectează acesta costul produselorH
Costul su7activit#ţii  Cheltuieli fi2e 2 l  Capacitatea real# !e pro!uctie  Capacitatea normal# !e pro!ucţie4  5.000
lei 2 l  ".500 7uc.  $.000 7uc.4  ".$50 lei
Costul su7activit#ţii nu influenţea*# costul pro!uselor( repre*entAn! o cheltuial# a perioa!ei.

53. 8ocietatea BETAeste


materii prime produce ciocolată.
de 1. u.m., Aceasta
iar stoculcumpără
%inal estematerii prime
de +. u.m.în8alariile
valoare#ide /. u.m.pentru
amortizarea 8toculproduc!ie
ini!ial de
sunt de 1/. u.m., iar pentru distri&u!ie sunt de >. u.m. Aceasta are un stoc ini!ial la produse %inite de .
u.m. si un stoc %inal de 6. u.m.

"&0

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 140/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Calcula!i costul de produc!ie #i costul complet.

= 30" aterii prime C


)I ".000
 
)/ $.000

;chi*iţie materii prime:


30"  &0" 6.000 u.m.
aterii prime /urni*ori
Consum materii prime  )toc iniţial  Intr#ri  )toc final  ".000 u.m.  6.000 u.m.  $.000 u.m.  5.000 u.m.
? aterii prime consumate 5.000 u.m. "6.000
 )alarii şi amorti*#ri u.m.
 Cost !e pro!ucţie $ ".000 u.m. &.000
  Cost complet $5.000 u.m.

54. 8ocietatea BETA produce ciocolată. Ea a cumpărat materii prime în valoare de /. lei. 8tocul ini!ial de materii
prime este de 1. lei, iar stocul %inal este de +. lei. 8alariile #i amortizarea pentru produc!ie sunt de 1/.
lei, iar pentru
 început distri&u!ie
perioada sunt
cu un sold de 6.
ini!ial lei2 se mai
la produc!ia suportă
în curs c'eltuieli
de eecu!ie de directe deiar
1. lei, v7nzare de 1.
la s%7r#itul lei. 8ocietatea
perioadei produc!iaa
 în curs are valoarea de 6. lei2 totodată, societatea are stoc ini!ial la produse %inite de . lei #i un stoc %inal de 1.
lei.
Calcula!i costul de produc!ie si costul complet.

= 30" aterii prime C


)I ".000
6.000
)/ $.000

;chi*iţie materii prime:


30"  &0" 6.000 u.m.
aterii prime /urni*ori
Consum materii prime  )toc iniţial  Intr#ri  )toc final  ".000 lei  6.000 lei  $.000 lei  5.000 lei
? aterii prime consumate 5.000 lei
 )alarii şi amorti*#ri "6.000 lei
 Pro!ucţie ,n curs la ,nceputul perioa!ei ".000 lei
 Pro!ucţie ,n curs la sfArşitul perioa!ei 5.000 lei
 Cost !e pro!ucţie "B.000 lei
 Cheltuieli !e !esfacere 6.000 lei
 Cost complet $3.000 lei

55. 8ocietatea E?ON produce automo&ile, în cursul lunii a cumpărat 4. de &aterii la costul de 1 lei<&aterie #i a
scos din stoc 3./ de &aterii în cursul lunii. intre acestea, 1 au înlocuit &ateriile din ma#inile utilizate de
an-aa!ii %irmei care se ocupă de v7nzări, iar restul au %ost montate în ma#inile produse de %irmă. in produc!ia
lunii, 5D a %ost terminată #i trans%erată în depozitul de produse %inite #i doar D din stoc a %ost v7ndut.
Care este costul &ateriilor care apare) la materii prime, la produc!ia în curs, la produc!ia %inită, la costul &unurilor
v7ndute, la costul de distri&u!ieH
a4 ;chi*iţii: %.000 7aterii 2 "0 lei7aterie  %0.000 lei( ,nregistrate:
30"  &0" %0.000 lei
 74 Ieşiri: B.600 7aterii 2 "0 lei7aterie  B6.000 lei( ,nregistrate:
60"  30" B6.000 lei

!in care:
 7"4 pentru maşini utili*ate !e anga+aţii care se ocup# !e vAn*#ri: "00 7aterii 2 "0 lei7aterie  ".000 lei8
 7$4 pentru pro!ucţie: B.500 7aterii 2 "0 lei7aterie  B5.000 lei( !in care:
 7$"4 pro!use finite: 10' 2 B5.000 lei  6B.500 lei( ,nregistrate:
3&5  B"" 6B.500 lei
!in care:
 7$""4 vAn!ute !esc#rcarea gestiunii4: 30' 2 6B.500 lei  $0.$50 lei( ,nregistrate:

"&"

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 141/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

B""  3&5 $0.$50 lei


 7$"$4 nevAn!ute: B0' 2 6B.500 lei  &B.$50 lei8
 7$$4 pro!ucţie ,n curs !e e2ecuţie: "0' 2 B5.000 lei  B.500 lei.
=eci:
". Cost 7aterii materii prime sol! 30"4  &.000 lei
$. Cost 7aterii pro!ucţie ,n curs  B.500 lei
3. Cost 7aterii pro!use finite sol! 3&54  &B.$50 lei
&. Cost 7aterii ,n costul 7unurilor vAn!ute  $0.$50 lei
5. Cost 7aterii ,n costuri !e !istri7uţie  ".000 lei

>. O societate a înre-istrat următoarele costuri) materii prime 4. lei, salarii pentru muncitori >. lei, salarii
pentru personalul de distri&u!ie +. lei, pu&licitate 1. lei, amortizarea ma#inilor productive 4. lei
su&activitate 1D, c'irie >. lei, din care pentru produc!ie /D.
Calcula!i costurile de produc!ie.
? aterii prime consumate %.000 lei
 )alariile muncitorilor &.000 lei
   ;morti*#ri  %.000 lei  %.000 lei 2 "0' B.$00 lei
   Cheltuieli !e pro!ucţie  &.000 lei 2 60' $.&00 lei
 Cost !e pro!ucţie $".600 lei

>1. O societate a înre-istrat următoarele costuri) materii prime 1. lei, salarii manoperă directă 1>. lei,
salarii pentru personalul de distri&u!ie 1+. lei, amortizarea ve'iculelor de distri&u!ie ale societă!ii 16. lei,
amortizarea ma#inilor /D,
care pentru produc!ie productive
-rad 14. lei, amortizarea
de utilizare ve'iculelor
a capacită!ii mana-erilor
de produc!ie 46D. 1. lei, c'irie >. lei din
etermina!i suma c'eltuielilor care vor a%ecta contul de rezultate al societă!ii.
? )alarii personal !istri7uţie "$.000 lei
 ;morti*area vehiculelor !e !istri7uţie "5.000 lei
 ;morti*area vehiculelor managerilor "0.000 lei
 Chirii  &.000 lei  &.000 lei 2 60' l .600 lei
 ;morti*area maşinilor pro!uctive  "%.000 lei  "%.000 lei 2 %5' $.B00 lei
 Cheltuieli ale perioa!ei &".300 lei

>+. 8e %a&rică două produse, A #i B2 c'eltuieli indirecte 6. lei, din care %ie 1. lei, -rad de su&activitate +D,
costuri directe +. lei pentru A #i 4. lei pentru B.
:olosind costurile directe ca &ază de repartizare, calcula!i costul de produc!ie pentru A #i B.

? Cheltuieli
Cheltuieli varia7ile
fi2e  ".000 lei 2 %0' %00 lei &.000 lei
 Cheltuieli in!irecte !e reparti*at &.%00 lei
 Coeficient !e reparti*are W  &.%00 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at  $.000 lei  %.000 lei4 costuri !irecte 7a*a !e
reparti*are  0(&% Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului ;  0(&% 2 $.000 lei  160 lei Cheltuieli in!irecte aferente
 pro!usului L  0(&% 2 %.000 lei  3.%&0 lei

)pecificare Pro!us ; Pro!us L


? Cheltuieli !irecte  Cheltuieli in!irecte $.000 lei %(000 lei
reparti*ate 160 lei 3.%&0 lei

 Cost !e pro!ucţie $.160 lei "". %&0 lei

>. 8e produc două produse, A #i B, pentru care se suportă următoarele costuri) materie primă) . lei pentru A
#i 6. lei pentru B2 manoperă directă > ore pentru A #i + ore pentru B, costul unei ore de manoperă %iind de
1 lei, salarii indirecte 1. lei #i amortizarea ma#inilor %olosite pentru am&ele produse 6. lei.
Calcula!i costul de produc!ie pentru A #i B utiliz7nd ca &ază de repartizare)
a materia primă2
& numărul de ore de muncă directă.
Comenta!i impactul &azelor de repartizare.
a4 Cheltuieli in!irecte !e reparti*at  "0.000 lei salarii  5.000 lei amorti*are  "5.000 lei
Coeficient !e reparti*are W  "5.000 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at  3.000 lei  5.000 lei4 materii prime 7a*a !e
reparti*are  "(%B5
Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului ;  "(%B5 2 3.000 lei materii prime  5.6$5 lei
Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului L  "(%B5 2 5.000 lei materii prime  1.3B5 lei
)pecificare Pro!us ; Pro!us L

"&$

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 142/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

? aterii prime 3.000 lei &.000 5.000 lei


 anoper# !irect# lei 5.6$5 lei $.000 lei
Cost !e pro!ucţie total pentru cele !ou# pro!use  "$.6$5 lei "6.3B5 lei  $1.000 lei
 74 Cheltuieli in!irecte !e reparti*at  "0.000 lei salarii  5.000 lei amorti*are  "5.000 lei
Coeficient !e reparti*are W  "5.000 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at  &.000 lei  $.000 lei4 manoper# !irect# 7a*a !e
reparti*are  $(5
Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului ;  $(5 2 &.000 lei manoper# !irect#  "0.000 lei
Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului L  $(5 2 $.000 lei manoper# !irect#  5.000 lei

)pecificare Pro!us ; Pro!us L


? aterii prime 3.000 lei &.000 5.000 lei $.000
 anoper# !irect# lei "0.000 lei lei 5.000 lei
 Cost !e ro!uc ie "B.000 lei "$.000 lei

Cost !e pro!ucţie total pentru cele !ou# pro!use  "B.000 lei "$.000 lei  $1.000 lei
In!iferent !e 7a*a !e reparti*are( costul !e pro!ucţie este acelaşi.

>>. 8e produc două produse, A #i B2 costuri directe 1. lei pentru A #i +. lei pentru B. A se produce doar în
atelierul 1, iar B, în atelierele 1 #i +. C'eltuielile atelierelor au %ost de 3.6 lei în atelierul 1 si de 3. lei în atelierul +,
iar c'eltuielile
Calcula!i costul-enerale de administra!ie
produselor %inite A #i B. sunt de 6 lei. Baza de repartizare este costul direct.
>eparti*area cheltuielilor in!irecte pentru atelierul " ,n care se fa7ric# cele !ou# pro!use:

Coeficient !e reparti*are W  B.500 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at  "0.000 lei  $0.000 lei4 costuri !irecte 7a*a !e
reparti*are  0($5

Cheltuieli in!irecte !in atelierul l aferente pro!usului ;  0($5 2 "0.000 lei  $.500 lei
Cheltuieli in!irecte !in atelierul l aferente pro!usului L  0($5 2 $0.000 lei  5.000 lei
Cheltuielile generale !e a!ministraţie nu se inclu! ,n costul !e pro!ucţie.
)pecificare Pro!us ; Pro!us L
? Cheltuieli !irecte "0.000 lei $0.000 lei
   
 Cost !e pro!ucţie "$.500 lei 3$.000 lei
>6. 8e produc două produse, A #i B2 costuri directe 1. lei pentru A #i +. lei pentru B. C'eltuielile indirecte
a%erente produc!iei sunt de ++. lei, costul su&activită!ii este de +. lei. Baza de repartizare este numărul de
ore de manoperă directă) 1. ore pentru A #i . ore pentru B. La produsul A a eistat produc!ie în curs la
 începutul lunii de 1. lei, sold %inal O, iar la produsul B soldul ini!ial la produc!ia în curs este de 6 lei, iar soldul
%inal este de 1.6 lei.
  Calcula!i costul produselor %inite A #i B o&!inute.
Cheltuieli in!irecte !e reparti*at  Cheltuieli in!irecte totale $$.000 lei  Costul su7activit#ţii $.000 lei  $0.000 lei
Coeficient !e reparti*are W  $0.000 lei cheltuieli in!irecte !e reparti*at  ".000 ore  3.000 ore4 num#rul !e ore !e manoper#
!irect# 7a*a !e reparti*are  5
Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului ;  5 2 ".000 lei  5.000 lei
Cheltuieli in!irecte aferente pro!usului L  5 2 3.000 lei  "5.000 lei
)pecificare Pro!us ; Pro!us
L
? Cheltuieli !irecte "0.000 lei $0.000
lei
 Cheltuieli in!irecte reparti*ate 5.000 lei "5.000 lei
 Pro!ucţia ,n curs la ,nceputul
 perioa!ei ".000 lei 500 lei
 Pro!ucţia ,n curs la sfArşitul
 perioa!ei  ".500 lei
 Cost !e pro!ucţie "6.000 lei 3&.000
lei

>/. ispune!i de următoarele date) ci%ra de a%aceri 6.> u.m., c'eltuielile %ie 1>.66> u.m. #i costul varia&il
+./ u.m. etermina!i ci%ra de a%aceri la pra- #i intervalul de si-uran!ă. Cum se interpretează ace#ti
indicatoriH

"&3

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 143/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

Cifra !e afaceri la prag sau Cifra !e afaceri critic#  Cifra !e afaceri 2 Costuri fi2e4  ar+a costurilor varia7ile
ar+a costurilor varia7ile  Cifra !e afaceri  Costuri fi2e
ar+a costurilor varia7ile  53.&00 u.m.  "&.55& u.m.  3%.%&6 u.m.
C;cr   53.&00 u.m. 2 "&.55& u.m.4  3%.%&6 u.m.  $0.006(B% u.m.
Cifra !e afaceri la prag este cifra !e afaceri pentru care se acoper# cheltuielile fi2e şi varia7ile !ega+An! un re*ultat
nul( a!ic# este necesar# o cifr# !e afaceri !e $0.006(B% u.m. pentru a o7ţine un re*ultat nul.
Is  C;  C;cr   53.&00 u.m.  $0.006(B% u.m.  33.313($$ u.m.
Intervalul !e siguranţ# arat# cu cAt poate s# sca!# ,n m#rime a7solut# cifra !e afaceri pentru a nu se o7ţine pier!eri(
a!ic# ,n ca*ul !e faţ# cifra !e afaceri poate s# sca!# cu 33.313($$ u.m. pentru a nu se o7ţine pier!eri.

>3. ispune!i de următoarele date) ci%ra de a%aceri 6.> u.m., c'eltuielile %ie 1>.66> u.m. #i costul varia&il +./
u.m. Cu c7te procente poate să scadă ci%ra de a%aceri a societă!ii pentru ca aceasta să nu suporte pierderiH
Cu cAte procente poate s# sca!# cifra !e afaceri a societ#ţii pentru ca aceasta s# nu suporte pier!eri evi!enţia*#
coeficientul !e siguranţ# !inamic. =in calculele anterioare Cifra !e afaceri critic# este $0.006(B% u.m.

>4. O societate vinde în prezent 6. de produse, cost varia&il unitar 1 u.m., pre! de v7nzare unitar 1+ u.m.,
costuri %ie 6. u.m.
Cu c7t pot să scadă v7nzările pentru ca %irma să nu ai&ă pierderiH

?Cu cAt pot!e


Cifra s#afaceri
sca!# vAn*#rile pentru
5.000 7uc. ca firma s# nu ai7# pier!eri
2 "$ u.m.7uc. 60.000evi!enţia*#
lei Intervalul !e siguranţ#.
 Cheltuieli varia7ile  5.000 7uc( 2 "0 u.m.7uc. 50.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile "0.000 lei
Cifra !e afaceri la prag sau Cifra !e afaceri critic#  Cifra !e afaceri 2 Costuri fi2e4  ar+a costurilor varia7ile
C;cr   60.000 u.m. 2 5.000 u.m.4  "0.000 lei  30.000 u.m. I  C;  C;  60.000 u.m.  30.000 u.m. 
30.000 u.m.
>5. O societate vinde în prezent 6. de produse, cost varia&il unitar 1 u.m., pre! de v7nzare unitar 1+ u.m.,
costuri %ie 6. u.m.
Ce cantitate tre&uie v7ndută pentru a o&!ine un pro%it de 3. u.m.H
 Cifra !e afaceri ` 2 "$ u.m.pro!us
 Cheltuieli varia7ile ` 2 "0 u.m.pro!us
 ar+a costurilor varia7ile ` 2 $ u.m.pro!us
 Cheltuieli fi2e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5.000 u.m.
 Profit B.000 u.m.

>e*olvAn! ecuaţia ` 2 $ u.m.pro!us  5.000 u.m.  B.000 u.m.( re*ult# `  6.000 pro!use.

>1. O societate vinde în prezent 1. de produse, cost varia&il unitar 1 u.m., pre! de v7nzare unitar 1+ u.m.,
costuri %ie 1. u.m.
1. Calcula!i cantitatea care tre&uie v7ndută pentru ca rezultatul să %ie .
+. Cu c7t tre&uie să crească v7nzările pentru ca rezultatul să %ie 1>.H
 Cifra !e afaceri ` 2 "$ u.m.pro!us
 Cheltuieli varia7ile ` 2 "0 u.m.pro!us
 ar+a costurilor varia7ile ` 2 $ u.m.pro!us
 Cheltuieli fi2e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 u.m.
 Profit 0 u.m.

>e*olvAn! ecuaţia ` 2 $ u.m.pro!us  "0.000 u.m.  - u.m.( re*ult# `  5.000 pro!use.


,n ca*ul ,n care profitul tre7uie s# fie "&.000 u.m.( ecuaţia este:
` 2 $ u.m.pro!us  "0.000 u.m.  "&.000 u.m.( `  "$.000 pro!use.
=eci vAn*#rile tre7uie s# creasc# cu "$.000 pro!use  "0.000 pro!use  $.000 pro!use.

>11. O societate vinde în prezent 1. de produse, cost varia&il unitar 1 u.m., pre! de v7nzare unitar 1+ u.m.,
costuri %ie 1. u.m. 8e estimează o cre#tere a costurilor varia&ile cu 1D.
Cu c7t tre&uie să crească v7nzările pentru ca pro%itul să răm7nă constantH
Calculul profitului iniţial:
 Cifra !e afaceri  "0.000 7uc. 2 "$ u.m.pro!us "$0.000 u.m.
 Cheltuieli varia7ile  "0.000 7uc. 2 "0 u.m.pro!us "00.000 u.m.
 ar+a costurilor varia7ile $0.000 u.m.
 Cheltuieli fi2e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 u.m.

"&&

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 144/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

 Profit "0.000 u.m.

Costuri varia7ile  "0 u.m.pro!us  "0' 2 "0 u.m.pro!us "" u.m. pro!us
 Cifra !e afaceri ` 2 "$ u.m.pro!us
 Cheltuieli varia7ile ` 2 "" u.m.pro!us
 ar+a costurilor varia7ile ` 2 l u.m.pro!us
 Cheltuieli fi2e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 u.m.
 Profit "0.000 u.m.

>e*olvAn! ecuaţia ` 2 l u.m.pro!us  $0.000 u.m.( re*ult# `  $0.000 pro!use.


Cantitatea tre7uie s# creasc# cu $0.000 pro!use  "0.000 pro!use  "0.000 pro!use pentru ca profitul s# r#mAn# tot
"0.000 u.m.

>1+. O societate vinde în prezent 1. de produse, cost varia&il unitar 1 u.m., pre! de v7nzare unitar 1+ u.m., costuri %ie
1. u.m. O cre#tere a pu&licită!ii cu +. u.m. ar antrena o cre#tere a v7nzărilor cu 6D.
Este decizia accepta&ilăH
 Cifra !e afaceri  "0.000 pro!use 2 "$ u.m.pro!us "$0.000 u.m.
 Costuri varia7ile  "0.000 pro!use 2 l - u.m.pro!us "00.000 u.m.
 ar+a costurilor varia7ile $0.000 u.m.
 Costuri fi2e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 u.m.
 Profit "0.000 u.m.
)e vor vin!e: "0.000 pro!use "0.000 pro!use 2 5'  "0.500 pro!use.

 Cifra !e afaceri  "0.500 pro!use 2 "$ u.m.pro!us "$6.000 u.m.


 Costuri varia7ile  "0.500 pro!use 2 "0 u.m.pro!us "05.000 u.m.
 ar+a costurilor varia7ile $".000 u.m.
 Costuri fi2e  "0.000 u.m.  $.000 u.m. pu7licitate "$.000 u.m.
 Profit 1.000 u.m.

=eci*ia nu e accepta7il# !eoarece profitul sca!e cu l .000 lei.

>1. O societate vinde în prezent 1. de produse, cost varia&il unitar 1 lei, pre! de v7nzare unitar 1+ lei,
costuri %ie 1. lei. acă ar scădea pre!ul cu ,6 lei, v7nzările ar cre#te cu 1D.
Este decizia accepta&ilăH
 Cifra !e afaceri  "0.000 pro!use 2 "$ leipro!us "$0.000 lei
 Costuri varia7ile  "0.000 pro!use 2 "0 leipro!us "00.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile $0.000 lei
 Costuri fi2e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"0.000 lei
 Profit "0.000 lei
)e vor vin!e: "0.000 pro!use "0.000 pro!use 2 "0'  "".000 pro!use. Preţ !e vAn*are "$ leipro!us  0(5 leipro!us
 ""(5 leipro!us.

,n aceste con!iţii:
 Cifra !e afaceri  "".000 pro!use 2 ""(5 leipro!us "$6.500 lei
 Costuri varia7ile  "".000 pro!use 2 "0 leipro!us ""0.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile "6.500 lei
 Costuri fi2e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 lei
 Profit 6.500 lei
=eci*ia nu e accepta7il# !eoarece profitul sca!e cu "0.000 lei  6.500 lei  3.500 lei

>1>. O societate vinde în prezent 1. de produse, cost varia&il unitar 1 lei, pre! de v7nzare unitar 1+ lei, costuri
%ie 1. lei. acă ar cre#te pre!ul cu ,6 lei #i s0ar investi în pu&licitate suma de +. lei, v7nzările ar creste cu
6 &ucă!i.
Este decizia accepta&ilăH
 Cifra !e afaceri  "0.000 pro!use 2 "$ leipro!us "$0.000 lei
 Costuri varia7ile  "0.000 pro!use 2 "0 leipro!us "00.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile $0.000 lei
 Costuri fi2e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "0.000 lei
 Profit "0.000 lei

"&5

http://slidepdf.com/reader/full/exemple-de-probleme-rezolvate-la-contabilitate 145/185
7/24/2019 Exemple de Probleme Rezolvate La Contabilitate

)e vor vin!e: "0.000 pro!use  500 pro!use  "0.500 pro!use.


Preţ !e vAn*are "$ leipro!us  0(5 leipro!us  "$(5 leipro!us.
Costuri fi2e  "0.000 lei  $.000 lei pu7licitate  "$.000 lei.
,n aceste con!iţii:
 Cifra !e afaceri  "0.500 pro!use 2 "$(5 leipro!us "3".$50 lei
 Costuri varia7ile  "0.500 pro!use 2 l - leipro!us "05.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile $6.$50 lei
 Costuri fi2e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ "$.000 lei
 Profit "&.$50 lei

=eci*ia e accepta7il# !eoarece profitul creşte cu &.$50 lei.

>16. Ci%ra de a%aceri a unei societă!i este în prezent de 1. lei2 c'eltuielile varia&ile corespondente sunt de /. lei,
iar c'eltuielile %ie sunt de +. lei.
Cu c7t va cre#te procentual rezultatul societă!ii în condi!iile cre#terii cu 1D a ci%rei de a%aceri c'eltuielile %ie vor
răm7ne nemodi%icateH
   Cifra !e afaceri "00.000 lei
 Cheltuieli varia7ile 60.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile &0.000 lei
 Cheltuieli fi2e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $0.000 lei
 Profit $0.000 lei

Cifra !e afaceri  "00.000 lei  "00.000 lei 2 "0'  ""0.000 lei


 Cifra !e afaceri ""0.000 lei
 Cheltuieli varia7ile 60.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile 50.000 lei
 Cheltuieli fi2e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $0.000 lei
 Profit 30.000 lei

Creşterea procentual# a re*ultatului  $0.000 lei  30.000 lei  66'

>1/. 9ana-erul unei mici societă!i de produc!ie este interesat de structura costului întreprinderii sale. Ast%el, în
situa!ia de %a!ă, societatea sa produce 6 &ucă!i din produsul ; sin-urul produs %a&ricat, pe care îl vinde
cu 1. lei &ucata. Costurile varia&ile unitare implicate sunt de 3 lei, iar costurile %ie totale sunt de
1. lei. 9ana-erul societă!ii analizează posi&ilitatea sc'im&ării structurii costului ast%el) el consideră că
un e%ort investi!ional suplimentar de +. lei în ma#ini de produc!ie ar avea drept consecin!ă scăderea
costului varia&il unitar la  lei.
Gtiliz7nd metoda direct0costin- costurilor varia&ile, prezenta!i di%erite calcule care l0ar putea auta să ia
decizia respectivă.
<arianta veche:
 Cifra !e afaceri  500 7uc. 2 l .000 lei7ucat# 500.000 lei
 Cheltuieli varia7ile  500 7uc. 2 B00 lei7ucat# 350.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile "50.000 lei
  Cheltuieli fi2e "00.000 lei
 Profit 50.000 lei

<arianta nou#:
 Cifra !e afaceri  500 7uc. 2 l .000 lei7ucat# 500.000 lei
 Cheltuieli varia7ile  500 7uc. 2 300 lei7ucat# "50.000 lei
 ar+a costurilor varia7ile 350.000 lei
 Cheltuieli fi2e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&