Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

2 VIDELE
ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE
RESPONSABIL: PROF. DUCAN DUMITRA
Nr. ………………/………………………………

PLANUL MANAGERIAL AL
ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ŞI COMUNICARE
AN ŞCOLAR 2013 / 2014

I. Curriculum

Obiective Obiective specifice Direcţii de acţiune Responsabili Termene Modalităţi de


generale evaluare a
activităţilor

Ameliorarea Proiectarea * Elaborarea personalizată a documentelor de Toţi membrii 1 octombrie Proiectarea


calităţii curriculară planificare-proiectare, având ca reper modelele comisiei 2013 didactică
procesului de de planificări puse la dispoziţie de MEN; (planificare
predare- - Proiectarea didactică va fi intocmită pe baza calendaristică,
învăţare rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială de la planificare
începutul anului şcoalar şi pe baza anuală,
particularităţilor de nevoi ale elevilor; proiectarea
- Adaptarea activităţilor de învăţare- îndeosebi unităţilor de
sub raportul conţinutului, al formelor de învăţare)
organizare şi al metodologiei didactice la
posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de
înţelegere, ritmul de lucru propriu unor grupuri de
elevi;
- Proiectările de unităţi de învăţare vor conţine
aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate
formării tuturor competenţelor generale şi
specifice prevăzute în programa şcolară.;
Utilizarea materialelor/metodelor didactice
Realizarea - Selecţia şi utilizarea manualelor, a auxiliarelor Toţi membrii Permanent
curriculum-ului curriculare autorizate, a materialului didactic comisiei Lista
existent în unitatea de învăţământ (dicţionare materialelor
diverse, culegeri de exerciţii, manualul auxiliare
profesorului etc), a mijloacelor audio-vizuale utilizate, a
(video/retroproiectorul, computerul etc) în manualelor, a
procesul de predare-învăţare lucrărilor de
- Consultarea lucrărilor de specialitate şi de specialitate.
metodica specialităţii.

Proiectarea lecţiilor
Alegerea optimă a conţinutul lecţiei Proiect de lecţie
(accesibilitate, actualitate, relevanţă, grad de
dificultate, grad de încărcare cu detalii, corelat cu
nevoile elevilor, cu resursele propuse şi cu
competenţele vizate).
Structurarea logică şi echilibrată a
conţinutul lecţiei, proiectarea unor situaţii de
învăţare variate ca formă de organizare, mod de
intervenţie a profesorului în timpul învăţării, mod
de comunicare, mod de producere a învăţării,
mod de prelucrare a informaţiilor şi de aplicare a
cunoştinţelor, metodologie, mijloace de
învăţământ, tip de cunoştinţe dobândite de elevi,
Proiectarea unor sarcini de lucru pentru
formarea competenţelor elevilor, proiectarea unor
lecţii de tipuri diferite, structurate după modele
variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu
conţinuturile abordate, cu competenţele vizate.
Folosirea unor forme diferite de
organizare a activităţii: pe grupe, în echipe,
frontal sau individual.
Facilitara activităţii independente a
elevilor şi alternarea activităţii în grup cu munca
individuală, lucrările de muncă independentă
efectuate în clasă sau acasă având un grad de
dificultate variabil. Toţi membrii Permanent Fotografii de la
Reducerea - Centralizarea şi monitorizarea absenţelor la Toţi membrii Permanent Lista elevilor
absenteismului fiecare dintre disciplinele umaniste, identificarea comisiei care absentează
cauzelor absenteismului şi remedierea acestuia: de la
- discuţii particulare cu elevii care absentează disciplinele
de la ore; umaniste,
- înştiinţarea dirigintelui, a părinţilor elevilor măsuri
care absentează; întreprinse
- proiectarea unor lecţii interesante şi pentru
atractive pentru elevi, prin apelarea la remedierea
diverse forme de organizare a activităţii situaţiei.
(jocuri didactice, concursuri, învăţarea pe
echipe, proiectul în echipă etc.), prin crearea
şi prezentarea unor materiale didactice
interesante şi atractive;
- organizarea şi implicarea elevilor care
absentează la activităţi extracurriculare.

Evaluarea elevilor Aplicarea celor trei forme ale evaluării: iniţială, Toţi membrii Testele iniţiale,
cu scop de orientare continuă şi sumativă. comisiei sumative,
şi optimizare a bareme de
învăţării Evaluarea iniţială corectare,
- Stabilirea subiectelor pentru testele iniţiale după 5 octombrie concluzii în
modelele date de C.N.E.E, a baremelor de 2013 urma testelor,
corectare aferente şi a matricelor de specificaţii. măsuri de
- Materializarea concluziilor de la testările iniţiale ameliorare,
în măsuri remediale concrete analize
- Instituirea educaţiei remediale pentru elevii cu comparative.
deficienţe de învăţare.
- Măsurile propuse în cadrul şedintei comisiei
metodice pentru ameliorarea deficienţelor
întâlnite la evaluarea iniţială vor fi urmărite pe tot
parcursul anului şcolar. Grile de
evaluare,
- Utilizarea unor modalităţi alternative de Permanent portofolii,
evaluare (grilă, portofolii, proiecte, referate etc.) proiecte,
Permanent referate.
- Promovarea autoevaluării elevilor
Testările finale,
- Organizarea testărilor finale conform Profesorii de bareme de
reglementărilor în vigoare ( sem. I - până pe 30 limba română 30 corectare.
noiembrie 2013; sem. II - până pe 25 mai 2014 ) noiembrie
2013 Analize
- Elaborarea unor analize comparative a Profesorii de 25 mai comparative,
rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări limba română 2014 fişe de progres-
(iniţială şi finală) regres al
elevilor.
- Pregătirea suplimentară a elevilor claselor a Profesorii de iulie 2014 Program de
VIII-a pentru Examenul de Evaluare Naţională. limba română pregătire
suplimentară,
Săptămânal procese verbale
de la orele de
pregătire
suplimentară.

Îmbunătăţirea - Introducerea obligatorie a orelor de dezvoltare Toţi membrii Permanent Grila de


competenţelor de a competenţelor de lectură pentru fiecare comisiei evaluare şi de
lectură disciplină umanistă. autoevaluare.
- Utilizarea grilei de evaluare şi de autoevaluare,
de către profesori şi elevi pentru stabilirea
corectă şi obiectivă a nivelului de înţelegere şi
operare cu elementele vizând mesajul unui text
scris, precum şi a nivelului de producere de text
ca urmare a lecturii.
- Stabilirea procentului elevilor care şi-au format Procentul
competenţele de lectură la nivelul standardelor elevilor care şi-
minimale au format
competenţele de
lectură la
nivelul
standardelor
minimale

Resurse umane

Obiective generale Obiective specifice Direcţii de acţiune Responsabili Termene Modalităţi de


evaluare a
activităţilor

Formarea Participarea la - Susţinerea de/participarea la - lecţii Membrii Semestrial Referate, procese-


continuă acţiuni demonstrative, referate şi alte activităţi în comisiei verbale, atestate
de formare cadrul comisiei metodice. dobândite.
continuă a - Interasistenţe la ore. Responsabilul Schimbarea stilului
cadrelor didactice comisiei de predare prin
- Participarea la consfătuiri si cercuri aplicarea metodelor
pedagogice. Difuzarea, la nivelul comisiei Membrii şi tehnicilor însuşite.
a materialului nou apărut. comisiei

- Cunoaşterea metodologiilor referitoare Cadrele


la înscrierea şi acordarea gradelor didactice
didactice, efectuarea de inspecţii şi interesate
susţinerea examenelor.
- Participarea la stagii de formare
continuă acreditate, sesiuni de comunicări
ştiinţifice ale profesorilor.

Autoperfecţionare. - Lucrări si articole de specialitate, Numărul de articole,


publicate sub semnătură proprie în reviste Toti membrii Permanent studii,
de specialitate, comunicări stiinţifice comisiei comunicări
personale prezentate la diverse manifestări publicate/susţinute.
de specialitate. Proiecte/parteneriate
- Realizarea unor proiecte educative, realizate.
parteneriate etc
- Participarea profesorilor de limba Adeverinţe de
română ca membri corectori la Examenul participare.
de Evaluare Naţională

II. Dezvoltare instituţională şi relaţii cu comunitatea

Obiective Obiective specifice Direcţii de acţiune Responsabili Termene Modalitati de


generale evaluare a
activitatilor
Participarea Sprijinirea si
la încurajarea - Identificarea elevilor capabili de performanţă Toti membrii Conform Programul de
competiţii dezvoltării şi pregătirea acestora în vederea participării la comisiei planului de pregătire
care să personale a elevilor diverse concursuri şcolare - olimpiade. activităţi suplimentară a
permită prin participarea la - Participarea elevilor la diferite concursuri, elevilor capabili
valorificarea concursurile organizate în şcoală sau în parteneriat cu de performanţă.
creativităţii judeţene / alte şcoli din oraş/judeţ/ţară sau chiar la nivel
elevilor si interjudeţene de internaţional. Diplome de
valorizarea creaţie şi de reviste participare şi
acestora şcolare. premii obţinute.
(expoziţii de - Continuarea revistei “Școala 2 Mileniul III” Revista “Școala
proiecte 2 Mileniul III”
ale elevilor, - Organizarea unor activităţi extracurriculare
sesiuni de conform Planului de activităţi. Fotografii,
comunicări - Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate înregistrări,
stiinţifice în activităţile extracurriculare. procese-verbale
ale elevilor) de la activităţile
extracurriculare.
Responsabil Aria Curriculară Limbă şi comunicare,
Prof. Ducan Dumitra