Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Propunător: Şchiop Marius Florin


Data: 24.10.2017
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea” Borod
Clasa : a VI a
Disciplina : Religie
Subiectul lecţiei: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe;
Locul de desfasurare: sala de clasa
Competente generale: - Manifestarea valorilor si a cunoştinţelor religioase in propriile atitudini si comportamente
- Cooperarea cu ceilalti in rezolvarea unor probleme teoretice si practive in cadrul diferitelor grupuri
Competenţe specifice: - Identificarea si selectarea informatiei relevante pentru o tema data, pe paginile web recomandate de profesorul de
religie
- Aplicarea invataturilor crestine cu privire la relatiile dintre semeni si cu natura inconjuratoare
Competente operaţionale:- cognitive: - prezentarea modalitatilor de ingrijire a naturii
- precizarea binecuvantarii lui Dumnezeu data oamneilor
- descrierea datoriilor omului fata de Creatorul naturii
- identificarea darurilor oferite de Dumnezeu omului prin creatie
- formative: - deprinderea de a se implica in activitati de ecologizare
- argumentarea importantei ocrotirii pamantului
- analiza cauzelor ce duc la distrugerea mediului inconjurator
- atitudinale: - formularea de aprecieri obiective, argumentate, cu privire la credinţa în Hristos
Evaluarea: formativ-ameliorativa
Obiective ale evaluării:- cognitive: - sa opereze cu noţiunile si conceptele de: poluare,calamitati naturale si protectia mediului
- formative:- competenta de a interpreta si argumenta învăţături necesare progresului vieţii spirituale
- deprinderea de a utiliza tehnici de lucru individuale si in echipa
- atitudinile: - capacitatea de a formula si susţine opinii personale, de a-si asuma responsabilităţi

Valori si atitudini vizate: - relaţionarea pozitivă cu ceilalţi


- gândire critica si flexibila

Strategia didactică:

1. Metode si procedee: Conversaţia, explicaţia, problematizarea, exercitiul, expunerea;


2. Mijloace de învăţământ:Textul Sfintei Scripturi, Fise de lucru
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală si activitate pe grupe;

Resurse: umane: 26 elevi


materiale:
oficiale: Programa scolara
Macroproiectarea didactica/ Proiectarea unitatilor de invatare
Manuale: Caiet pentru elevi-clasa aVa- Religie ortodoxa- Editura Sf. Mina
3. Bibliografice:

1. Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic si de Misiune ale BOR, Bucureşti, 1982
2. Cucoş, Constantin ( coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat si grade didactice, Editura Polirom , Iaşi, 1998
3. Muha, Camelia, Religie creştin –ortodoxă , caiet pentru elevi, cadre didactice si părinţi, clasa a VI a, Editura Sf. Mina, Iaşi 2009
4. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M. Opriş, D, Metodica predării religiei, Editura “ reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Colecţia Sfinţii prietenii lui Dumnezeu si ocrotitorii părinţilor, Editura Sf. Mina, Iaşi 2008;

Scenariul didactic

Nr. Secventele C Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
Crt. didactice (min) si procedee învăţământ organizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul *Activitate
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea frontală
 Notarea absenţelor  Notarea absenţelor
 Pregătirea pentru începerea  Pregătirea pentru
orei începerea orei
2 Verificarea 7’ * Profesorul adresează elevilor întrebări * Elevii răspund la întrebări conversaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor din lecţiile anterioare frontala verbale
dobândite
3. Pregătirea 3’ * Se adresează elevilor întrebări * Elevii răspund la întrebările Conversaţia Activitate Aprecieri
elevilor referitoare la prigoana creştinilor de adresate frontală verbale
pentru către păgâni si la chinurile martirilor
receptarea care si-au dat viaţa pentru Hristos
noilor
cunoştinţe

4. Anunţarea 2’ * Se anunţă si se scrie pe tablă data si * Elevii scriu data si titlul Explicaţia Activitate
titlului si a titlul lecţiei: Sfântul Mare Mucenic lecţiei în caiete si ascultă frontală
competenţelor Dimitrie Izvorâtorul de Mir. explicaţiile profesorului.
urmărite * Se prezintă competenţele urmărite

Comunicarea/ 15’ * Profesorul numeşte câţiva elevi să * Elevii citesc lecţia. Povestirea Activitate
5. însuşirea citească lecţia, după următorul plan: frontală
noilor a) Date biografice.
cunoştinţe b) Persecuţiile la care a fost supus.
c) Sfârşitul vieţii;
d) Minuni: - în timpul vieţii;
- după mutarea din viaţa
aceasta.
6. Fixarea si C1 10’  Elevii sunt împărţiţi în mai multe  Elevii rezolvă cerinţa Fişe de lucru Activitate pe
sistematizarea grupe, fiecare grupă având cate o grupe
cunoştinţelor sarcină de rezolvat:
Grupa nr 1 : Date biografice * Elevii notează ideile pe caiete
C2 Grupa nr 2 : Persecuţiile la care a fost
supus
Grupa nr 3: Sfârşitul vieţii
Grupa nr 4 : Minuni săvârşite în timpul
vieţii si după mutarea din viaţa aceasta.
* Răspunsurile elevilor sunt centralizate
la tablă pentru a alcătui schema lecţiei;
7 Asocierea, C4 9’ “ – Cum a murit Sfântul Mare Mucenic - a fost străpuns cu suliţa Conversaţia Activitate Aprecieri
generalizarea Dimitrie? frontală verbale
si aplicarea “- Cine a mai fost străpuns cu suliţa? - Mântuitorul nostru Iisus
Hristos;
“ De ce a fost ucis Sfântul Dimitrie? - pentru că l-a ajutat cu
rugăciunea pe tânărul Nestor ca
să-l învingă în luptă pe mândrul
Lie.”
* Profesorul solicită elevii să enumere * Elevii răspund:
modalităţi de cinstire a sfântului. - rugăciuni, acatiste, imnuri;
- numele Sfântului dat la Botez
copiilor;
- zidirea de biserici care îl au ca
ocrotitor
- cinstirea sfintelor Moaşte,
- zugrăvirea chipului pe icoane,
pe pereţii bisericilor.

C5 * Când este cinstit Sf. Dimitrie? - Pe 26 octombrie


* Ce învăţăm din viaţa Sfântului - Sa fim statornici în credinţă!
Dimitrie? - Să-i iubim pe sfinţi imitându-
I!

Profesorul proiectează filmul cu Elevii privesc şi ascultă cu


Troparul Sf. M. Mc. Dimitrie. atenţie.
8. Aprecierea 1’ * Se fac aprecieri generale si individuale * Elevii ascultă aprecierile Explicaţia Activitatea Aprecieri
activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru făcute de profesor. frontală verbale
elevilor lecţie , cât si implicarea în predarea
noilor cunoştinţe.
* Se notează elevii care au participat la
lecţie.
9 Precizarea si 2’  Se anunţă , se explică si se notează
explicarea pe tablă tema;
temei pentru  “ Povestiţi un moment din viaţa
acasă voastră când aţi simţit ajutorul unui * Elevii ascultă explicaţiile si Explicaţia Activitate
Sfânt, în urma rugăciunilor făcute către notează tema pentru acasă. frontală
acesta!”
10 Încheierea 1’  Rugăciunea  rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

OGLINDA TABLEI ( CAIETULUI)

a) Date biografice

- născut în Tesalonic ( Grecia) din părinţi credincioşi, în timpul împăraţilor păgâni Diocleţian şi Maximian;
- la o vârstă fragedă ajunge conducătorul cetăţii Tesalonic, în locul tatălui său care murise;
- se remarcă în războaie fiind preţuit foarte mult de împărat;
- în urma unei victorii pe care Maximian o obţine, împăratul dă poruncă locuitorilor din Tesalonic să se închine zeilor; Sfântul Dimitrie refuză acest lucru.

b) Chinuri

- închis în temniţă
- bătut
- lovit cu suliţa
 cu ajutorul rugăciunilor Sf. Dimitrie , un tânăr creştin - Nestor , biruie pe viteazul Lie – un păgân care-I ucidea pe crestini, aruncându-în suliţe.

c) Sfârşitul vieţii:

- Auzind împăratul că Sf. Dimitrie a îndemnat pe Nestor să lupte cu Lie, porunceşte să I se taie capul lui Nestor , iar Sfântul Dimitrie să fie străpuns cu
suliţe.
- Moare la 26 octombrie 299 d.Hr.

d) Minuni : - în timpul vieţii : ajută lui Nestor să-l învingă pe Lie;


- După moarte : minunea cu tânărul Onisifor.
FISA DE LUCRU NR 1

FISA DE LUCRU NR 2
FISA DE LUCRU NR 3
Notaţi pe scurt datele
biografice despre Sfântul Notaţi date despre FISA DE LUCRU NR 4
Dimitrie: Scrieţi chinurile la care a sfârşitul vieţii Sfântului
fost supus Sf. Dimitrie; Dimitrie; Minuni ale Sfântului:
- locul naşterii
- părinţii - în timpul vieţii
- ocupaţia Sfântului - după moarte

S-ar putea să vă placă și