Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv
Profesor: Șchiop Marius Florin
Data: 7. 12. 2016
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Gabriel Tepelea” Borod
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învăţare: Exprimarea învăţăturii creştine
Subiectul lecţiei: Icoana – fereastră spre cer
Tipul lecţiei: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 de minute
Competenţe generale:
C.G.2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare
C.G.3 . Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente
Competenţe specifice:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare (istorie,
literatură, muzică, geografie, artă)
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă
Concepte operationale:
Cognitive:
CO1: definirea termenului de icoană
CO2: prezentarea funcțiilor icoanei
CO3: descrierea unei icoane
CO4: identificarea sărbătorilor, a sfinților și a unor momente din viața acestora din icoane
Formative:
CO5: capacitatea de a compara diferite stiluri de pictare a icoanelor
CO6: argumentarea cinstirii icoanelor (icoana nu este idol)
CO6: analiza (citirea) icoanei ( semnificația trăsăturilor: aureola, ochii mari, chipul transfigurat, fruntea lată, trupul
alungit, etc.)
Atitudinale:
CC4: formularea de aprecieri obiective, argumente, cu privire la importanța cinstirii icoanelor și rolul acestora în viața
creștinului
Evaluarea: formativ-ameliorativă (de achiziții, de proces, de produs)

~1~
Obiective ale evaluării:
Cognitive:
O1: să opereze cu noțiunile și conceptele precum: funcția harică, funcția latreutică, functia educativ-religioasă
și funcția estetică
Formative:
O2: competența de a interpreta și argumenta semnificașia anumitor trăsături ale sfinților reprezentați în icoane
O3: deprinderea de a utiliza tehnici de lucru individuale și pe grupe
Atitudinale:
O4: capacitatea de a formula și susține opinii personale, de a-și asuma responsabilități.
Valori și atitudini vizate:
-Relatinare pozitivă cu ceilalți
-Gândire critică și flexibilă
Strategii: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ-conversativă, deductiv-inductivă
Metode:
Expozitiv-euristice: M1: expunerea, M2: explicația, M3: conversația euristică
Interactive: M4: prezentare Power-Point, M5: problematizarea, M6: comparația
Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică
Forme de organizare a activitatii: frontală, individuală
Resurse:
 umane: 12 elevi
 de timp 50’
 materiale:
oficiale: m1: Programa școlară
m2: Proiectarea unităților de învățare
manuale: m3: Caiet pentru elevi clasa a VIII-a, Religie Creștin-Ortodoxă, Editura „Sf.Mina”
alte materiale: m4: videoproiector, m5: icoane

 bibliografice: 1. Pr. Prof. Univ. Dr. Șebu Sebastian și altii, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-
Iulia, 2000.
2. Mușata Bocoș, Dorin Opriș, Monica Opriș, Cercetarea în domeniul educației religioase și al educației
morale, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2006.
3. Camelia Muha, Religie creștin –ortodoxă (caiet pentru elevi: cls. a VIII-a), Editura „Sf. Mina”, Iași,
2009.
4. Arhimandrit Ioanichie Bălan, Sfintele icoane făcătoare de minuni din România, Vânători: Mănăstirea
Sihăstria, 2004.
5. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Editura „Sophia”, București, 2000.

~2~
B. Demersul didactic

Secvenţele Conţinuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice vizate operaţ mat. proced.
/ob.
ev.
Moment - rugăciunea la intrarea în clasă - rostesc rugaciunea
organizatoric - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile indicate
Reactualiza- -noţiuni şi -elaborează răspunsuri la m3 M2 frontală
rea concepte: -solicită opinii despre importanţa cerinţe orală
cunoştinţe Biserica , conţinuturilor studiate: Biserica, locaș de - autoevaluează M3
lor/evaluare locaș de închinare.
închinare O4 - subliniază ideea de progres
-
conţinuturi:for - stimulează elevii M5 observa
ma unei - evaluează răspunsurile rea
biserici O3 (analizează, critică, decide, laudă, sistemati
ortodoxe și ierarhizează) că
împărțirea - mediază opiniile
interiorului
acesteia în cele
trei părți.
Evocare Titlul lecției: - solicită elevilor să identifice titlul lectiei -identifică: titlul lecției și M1
Icoana- ce urmeaza a fi predată obiectivele acesteia
fereastră spre -notează pe tablă titlul, monitorizează elevii
cer - precizează ce vor afla, ce vor şti să facă la - notează în caiete
sfârşitul lecţiei cu cele însuşite, de ce este
important să cunoaştem ce reprezintă
icoana, funcțiile icoanei, importanța și
analizarea acesteia
-organizează învăţarea
Dobândirea - titlul lecţiei: CO1 -Asigură: - definesc valorificând M2
de noi Icoana – a.cunoaşterea/receptarea/învăţarea achiziţiile anterioare
~3~
cunoştinţe fereastră spre defineşte: termenul de icoană, funcțiile
(de către elevi cer acesteia.
prin Noțiuni și descrie: semnificația principalelor trăsături - identifică noile noțiuni și exerciţiul
activitatea de concepte: CO3 ale unei icoane concepte
învăţare/dirija Funcțiile O1 identifică: diferite tipuri de icoane m3 M1
re propusă de icoanei: demonstrează de ce anume icoana nu poate
profesor/  funcția fi considerată a fi idol
mediator harică CO2 - explică, pe baza
 funcția b. înţelegerea noilor conţinuturi algoritmului cauze-consecinţe observa
latreuti explică: ceea ce au înțeles cu privire la m1 rea
că  semnificația titlui noile concepte sistemati
 funcția  ceea ce inseamnă funcția harică, că
educati C4 funcția latreutică, funcția educativ- - interpretează, oferind M3
v- O4 religioasă și funcția estetică argumente, de ce icoana nu
religioa  de ce icoana nu este idol este idol m3 verificare
să  importanța cinstirii icoanelor frontală
 funcția - intrepretează, formulând orală
estetică opinii despre impotanța m2
Icoana mijloc CO5 c. analiza cinstirii icoanelor
de întâlnire a compară: diferite stiluri de pictură a M6
omului cu CO3 icoanelor - compară icoana cu tabloul
Dumnezeu și corelează: Icoana cu Evanghelia cu temă religioasă
nu idol (ref.
Porunca a II-a d.sinteza m5
a Decalogului) formulează opinii referitoare la:
- ceea ce ne determină să cinstim - corelează, valorificând
Tipuri de O2 icoanele achiziţiile anterioare
icoane - stările sufletești ce se nasc la - se formulează opinii
privirea unei icoane: de rugăciune, - se argumentează
Importanța de respect, de dragoste și de căință.
cinstirii
icoanelor

Stimularea O3 Adresează intrebări: Explică denumirea ce -analizează întrebarea m5 M5 exerciţiul


performanţei O4 se dă icoanei:,, Fereastră spre cer”. -oferă soluţii
verificare
orală

~4~
Asigurarea CO5 Intrepretează și corelează noțiunile și - formulează opinii m4 M4 exerciţiul
retenţiei şi a CO6 conceptele noi, pe baza unei prezentări M3
transferulu O M2 verificare
i 2 power-point. M6 frontală
O4
Evaluarea: - Analizează critic, laudă, ierarhizează, - se raportează la aprecierile
capacităţi/ decide/ notează formulate.
aptitudini/ - Rugăciunea la sfârșitul orei - rostesc rugăciunea la
atitudini sfârșitul orei .

~5~

S-ar putea să vă placă și