Sunteți pe pagina 1din 12

https://smallpdf.com/ … https://www.bibliaortodoxa.

ro/

BIBLIAORTODOXA.RO – VERSETE
P
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
prieten
                                                                                                           
Caută
 
Rezultate cautare
https://www.bibliaortodoxa.ro/cautare.php?text=prieten&carte=-3

Ati cautat: prieten in TOATA BIBLIA

S-au găsit 256 versete. – de folosit pentru POWER POINT – texte din Biblie

Filtrati dupa carte: (vezi săgeți: ►▼◄)

Facerea (3) Ieşirea (2) Deuteronomul (1) Judecători (4)


I Regi (3) II Regi (6) III Regi (5) IV Regi (2)
I Paralipomena (1) II Paralipomena (2) ▼
Esterei (4) Iov (13) Psalmi (4) ► Solomon (24) ◄
Cântări (2) Isaia (2) Ieremia (13) Plangeri (1) Daniel (3)
Osea (1) Miheia (1) Avdie (1) Avacum (1) Zaharia (1)
... ▼
Iudita (1) 3 tineri (1) III Ezdra (2) Solomon (4) ► Ecclesiasticul (49) ◄
Istoria Balaurului (1) I Macabei (46) II Macabei (8) III Macabei (12)

Matei (4)Marcu (1) Luca (14) Ioan (6)
Faptele Apostolilor (4) Iacov (2) III Ioan (1)
Pildele lui Solomon

Cap. 6
1. Fiul meu, dacă te-ai pus chezaş pentru prietenul tău, dacă ai dat mâna
pentru altul,
Cap. 7
4. Spune înţelepciunii: "Tu eşti sora mea!", şi numeşte priceperea prietena
ta,
Cap. 12
26. Dreptul cercetează cu de-amănuntul pe prietenul său; calea celor
nelegiuiţi duce la rătăcire.
Cap. 14
20. Săracul este dispreţuit chiar şi de prietenul lui, pe când prietenii celui
bogat sunt fără de număr.
21. Cel care nu bagă în seamă pe prietenul său săvârşeşte un păcat; iar
cel ce se îndură de sărmani e fericit.
Cap. 16
28. Omul cu gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparte pe prieteni.
29. Omul asupritor amăgeşte pe prietenul său şi îl îndreaptă pe un drum
care nu este bun.
Cap. 17
9. Cel ce acoperă un păcat caută prietenie, iar cine scoate la iveală un
lucru (uitat) desparte pe prieteni.
17. Prietenul iubeşte în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate.
Cap. 18
24. Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai
apropiat decât un frate.
Cap. 19
4. Bogăţia strânge prieteni fără de număr, iar săracul se desparte chiar
de prietenul său.
6. Mulţi sunt cei ce linguşesc pe un om darnic şi toţi sunt prieteni ai celui ce
dă daruri.
7. Toţi fraţii celui sărac îl urăsc; cât de mult prietenii lui se depărtează de
el! El caută vorbe (mângâietoare), dar nu le află.
Cap. 20
6. Mulţi oameni se laudă cu mărinimia, dar un prieten adevărat cine-l află?
Cap. 22
11. Cel ce iubeşte curăţia inimii şi ale cărui buze sunt ( pline) de vorbe
alese are de prieten pe conducător.
Cap. 24
21. Fiul meu, teme-te de Domnul şi de rege şi cu cei ce se răzvrătesc nu
lega prietenie,
28. Nu fi martor mincinos împotriva prietenului tău şi nu fi pricina (unei
hotărâri nedrepte), cu buzele tale.
Cap. 25
17. Pune rar piciorul în casa prietenului tău, ca nu cumva să se sature de
tine şi să te urască.
Cap. 26
19. Aşa e omul care înşală pe prietenul său şi zice: "Da, am glumit!"
Cap. 27
6. De bună credinţă sunt rănile pricinuite de un prieten, iar sărutările celui
ce te urăşte sunt viclene.
9. Untdelemnul şi miresmele înveselesc inima, dar tot aşa de dulci sunt
sfaturile unui prieten care pornesc din suflet.
10. Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi; în casa fratelui
tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun e un vecin aproape de tine, decât
un frate departe.
14. Celui ce binecuvântează pe prietenul său cu glas mare dis-de-
dimineaţă, i se socoteşte ca un blestem.
Cap. 29
5. Omul care linguşeşte pe prietenul său întinde cursă paşilor lui.

Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Cap. 6
1. Să nu te faci vrăjmaş în loc de prieten, că numele rău ruşine şi ocară va
moşteni; aşa este păcătosul cel cu două limbi.
5. Graiul dulce înmulţeşte pe prieteni şi limba cea binegrăitoare
îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare.
7. Dacă vrei să-ţi faci un prieten, fă-l punându-l la încercare şi nu te grăbi
să te încrezi în el.
8. Pentru că este prieten până la o vreme şi nu va rămâne în ziua
necazului tău.
9. Şi este prieten care se întoarce în duşman şi cearta dintre voi va da-o pe
faţă, spre ocara ta.
10. Şi este prieten soţ de masă şi nu va rămâne lângă tine în ziua
necazului tău.
13. Depărtează-te de duşmanii tăi şi fii cu pază faţă de prietenii tăi.
14. Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el aflat-
a comoară.
15. Cu prietenul credincios nimic nu se poate asemăna şi nu este măsură
a bunătăţii lui.
16. Prietenul credincios este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îl vor
afla pe el.
Cap. 7
13. Nu făuri minciuni împotriva fratelui tău, nici împotriva prietenului tău să
nu faci aşa.
19. Să nu schimbi nicidecum prietenul pentru bani, nici pe fratele cel bun
pentru aurul Ofirului.
Cap. 9
10. Nu părăsi un prieten vechi, căci cel nou nu este asemenea lui. Prieten
nou, vin nou; lasă-l să se învechească şi-l bea cu plăcere.
Cap. 12
10. Nu se arată fin fericire cel care este prieten, nici în cele rele nu se
ascunde vrăjmaşul.
11. Când îi merge bine omului, vrăjmaşii lui se întristează, iar când îi merge
rău, şi prietenul se fereşte de el.
Cap. 13
24. Pe bogat, când se clatină, îl reazimă prietenii; iar cel sărac, când cade,
este respins de prietenii săi.
Cap. 14
13. Mai înainte de a muri fă bine prietenului şi după cât poţi întinde şi dă
lui.
Cap. 19
8. Către prieten şi către vrăjmaşi nu povesti, şi, de nu este păcat, nu-l
descoperi.
13. Mustră pe prieten, ca nu cumva să fi făcut aceea şi, dacă a făcut, să nu
mai facă.
14. Mustră pe prieten, ca nu cumva să fi zis şi, de a zis, să nu mai zică.
15. Cercetează pe prieten, că de multe ori este năpăstuit, şi nu crede tot
cuvântul.
17. Dojeneşte pe prietenul tău, mai înainte ca să-l înfricoşezi, şi dă loc legii
Celui Preaînalt.
Cap. 20
16. Nebunul va zice: N-am nici un prieten şi faptele mele cele bune nu
primesc nici o recunoştinţă.
24. Şi este câte unul care pentru ruşine face făgăduieli mari prietenului, şi-l
câştigă pe el vrăjmaş în zadar.
Cap. 22
21. Cel care aruncă piatră asupra păsărilor le goneşte şi cel care ocărăşte
pe prieten strică prietenia.
22. Asupra prietenului de vei scoate şi sabia, să nu te deznădăjduieşti, căci
el n-o va întoarce asupra ta.
23. Asupra prietenului de vei deschide gura, să nu te temi, că este
împăcare,
24. Afară de batjocură, de trufie, de descoperirea tainei şi de rana vicleană,
căci pentru acestea va fugi tot prietenul.
28. Pe prieten a-l acoperi nu mă voi ruşina şi de la faţa lui nu mă voi
ascunde deloc.
Cap. 25
2. Unirea fraţilor, dragostea între prieteni şi bărbatul cu femeia care se
înţeleg bine unul cu altul.
Cap. 27
16. Cel care descoperă tainele a pierdut credinţa şi nu va afla prieten după
inima sa.
17. Iubeşte pe prieten şi fii credincios cu el; iar de vei descoperi tainele lui,
nu vei mai fi prieten cu el.
18. Căci precum un om şi-a pierdut moştenirea, aşa şi tu ai
pierdut prietenia aproapelui tău.
19. Şi ca şi cum ai fi slobozit o pasăre din mâna ta, aşa ai scăpat
pe prietenul tău şi nu-l vei mai câştiga pe el.
Cap. 28
9. Şi omul păcătos va tulbura pe prieten şi, intre oamenii cei ce au pace, va
arunca vrajbă.
Cap. 29
13. Jertfeşte banii tăi, pentru un frate şi un prieten, ca să nu ruginească
sub o piatră, pierzându-se.
Cap. 30
3. Cel care învaţă pe fiul său întărâtă pe vrăjmaşi şi înaintea prietenilor se
va bucura pentru el.
6. Asupra vrăjmaşilor a lăsat răzbunător şi prietenilor răsplătitor de har.
Cap. 33
6. Ca un armăsar este prietenul hulitor; el nechează oricine ar încăleca pe
el.
23. Fiului şi femeii, fratelui şi prietenului, în viaţa ta, să nu le dai putere
asupra ta.
Cap. 37
1. Tot prietenul zice: Eu am ţinut prietenia cu el; dar el este prieten numai
cu numele.
2. Oare nu este întristare până la moarte, când tovarăşul şi prietenul se fac
duşmani?
4. Tovarăşul cu prietenul trăiesc bine în veselie; iar în vremea necazului se
fac potrivnici.
5. Prietenul adevărat se luptă cu duşmanul şi pune mâna pe scut în faţa
potrivnicului.
6. Să nu uiţi pe prietenul tău, când este în război şi să nu-l uiţi întru averile
tale.
Cap. 40
25. Prietenul şi tovarăşul la vreme se întâlnesc, şi mai mult decât amândoi,
femeia cu bărbatul;
Cap. 41
22. De tovarăş şi de prieten, pentru strâmbătate; şi de oamenii cu care
locuieşti, pentru furtişag;
28. De prieteni pentru cuvintele cele de imputare, şi de a imputa după ce
vei da.
Cap. 42
5. De socoteli băneşti cu prietenul sau cu tovarăşul de drum; de dreapta
împărţire a moştenirii între rude;

Ieșirea - a doua carte a lui Moise


Cap. 33
11. Domnul însă grăia cu Moise faţă către faţă, cum ar grăi cineva
cu prietenul său. După aceea Moise se întorcea în tabără; iar tânărul său
slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul.
Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol Iacov
Cap. 2
23. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: "Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i
s-a socotit lui ca dreptate" şi "a fost numit prieten al lui Dumnezeu".

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

7. In noaptea aceea S-a aratat Dumnezeu lui Solomon si i-a zis: “Cere ce
doresti sa-ti dau?”
8. Iar Solomon a zis catre Dumnezeu: “Tu ai facut cu David, tatal meu,
mila mare si m-ai pus pe mine rege in locul lui.
9. Sa se implineasca dar, Doamne Dumnezeule, cuvantul Tau cel catre
David, tatal meu! De vreme ce m-ai pus pe mine peste un popor mult la
numar, ca pulberea pamantului,
10. Apoi da-mi mie acum intelepciune si stiinta, ca sa pricep cum sa
carmuiesc pe poporul acesta, caci cine poate sa carmuiasca pe acest
mare popor al Tau?”
11. Atunci Dumnezeu a zis catre Solomon: “Pentru ca tu ai avut la inima
asemenea lucru si n-ai cerut bogatie, averi si slava, nici sufletele
neprietenilor tai; n-ai cerut de asemenea nici zile multe, ci ai cerut
intelepciune si stiinta, ca sa judeci pe poporul Meu peste care te-am pus
rege,
12. De aceea ti se da intelepciune si stiinta, iar bogatie, averi si slava
iti voi da atata, cata n-au mai avut regii cei dinainte de tine si nici dupa
tine nu vor mai avea”.

Ieremia
Cap. 2
2. "Mergi şi strigă la urechile fiicei Ierusalimului şi zi: "Aşa grăieşte Domnul:
Mi-am adus aminte de prietenia cea din tinereţea ta, de iubirea de pe când
erai mireasă şi mi-ai urmat în pustiu, în pământul cel nesemănat.

Ieremia Cap. 2, 2 » Sfânta Evanghelie după Ioan


Cap. 3
29. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă şi ascultă
pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a
împlinit.
Cap. 11
11. A zis acestea, şi după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a
adormit; Mă duc să-l trezesc.
Cap. 15
13. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l
pună pentru prietenii săi.
14. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
15. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-
am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi
le-am făcut cunoscute.

Sfânta Evanghelie după Luca


Cap. 7
6. Iar Iisus mergea cu ei. Şi nefiind El acum departe de casă, a trimis la
El prieteni, zicându-I: Doamne, nu Te osteni, că nu sunt vrednic ca să intri
sub acoperământul meu.
34. A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: Iată un om mâncăcios
şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!
Cap. 11
5. Şi a zis către ei: Cine dintre voi, având un prieten şi se va duce la el în
miez de noapte şi-i va zice: Prietene, împrumută-mi trei pâini,
6. Că a venit, din cale, un prieten la mine şi n-am ce să-i pun înainte,
8. Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da pentru că-i este prieten,
dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se, îi va da cât îi trebuie.

Cap. 12
4. Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul şi
după aceasta n-au ce să mai facă.

Ieremia
Cap. 9
4. Păziţi-vă fiecare de prietenul vostru şi nu vă încredeţi în nici unul din
fraţii voştri, că fiecare frate pune piedică celuilalt şi fiecare prieten împrăştie
clevetiri.
5. Fiecare înşală pe prietenul său şi nu spune adevărul; şi-au deprins limba
la minciună şi viclenesc până obosesc.
8. Limba lor este săgeată ucigătoare şi grăieşte viclenii; cu buzele lor
grăiesc prietenos către aproapele lor, iar în inimă ei făuresc cătuşe
Miheia
Cap. 7
5. Nu vă încredeţi în prieteni şi în cel de aproape nu vă puneţi nădejdea şi
de aceea care se sprijină pe pieptul tău păzeşte cuvintele gurii tale!
Avdie
Cap. 1
7. Ei te-au alungat până la hotare, şi-au bătut joc de tine toţi cei uniţi cu
tine! Ei te-au înşelat, bunii tăi prieteni! Cei care mâncau pâinea ta îţi întind
curse paşilor tăi şi tu n-ai băgat de seamă.
Avacum
Cap. 2
15. Vai de cel ce adapă pe prietenul său din cupa lui otrăvită, până îl
îmbată, ca să vadă goliciunea lui!
Zaharia
Cap. 13
6. Şi dacă va fi întrebat: "De unde ai rănile acestea la mâini?" El va
răspunde: "Am fost lovit în casa prietenilor mei!"

Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol Iacov

Cap. 4
4. Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de
Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui
Dumnezeu.

Cartea înțelepciunii lui Solomon


Cap. 1
15. Dreptatea este nemuritoare, iar nedreptatea aduce moarte.
16. Dar cei necredincioşi îşi atrag moartea cu mâinile şi cu glasul, se uită la
ea ca la o prietenă, sunt pătimaşi după ea şi au făcut legătură cu ea şi cu
adevărat vrednici sunt să fie ai ei.
Cap. 6
15. Cel care isi bate capul cu intelepciunea indeplineste desavarsirea
mintii si cel care isi pierde somnul pentru ea va fi in curand fara de grija.
16. Ea umblă în toate părţile căutând pe cei vrednici de ea şi se
arată prietenoasă în drumurile lor şi îi întâmpină în tot ce pun la cale.
Cap. 7
Intelepciunea si foloasele ei. Minunata inaltare a omului prin ea.
14. Ea este pentru oameni comoară nesfârşită; cei care se folosesc de ea
se fac prietenii lui Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învăţătură.
27. Fiindcă este una, toate le poate, şi rămânând una cu sine însăşi, ea
toate le înnoieşte, şi răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele sfinte, ea
întocmeşte din ele prieteni ai lui Dumnezeu şi prooroci.
Sfânta Evanghelie după Matei
Cap. 11
19. A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi
băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a
dovedit dreaptă din faptele ei.

Psalmi
Cap. 37
11. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi
cei de aproape ai mei departe au stat.
Cap. 44
16. Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor
aduce ţie.
Cap. 87
19. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de
ticăloşia mea.
Cap. 138
17. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit
stăpânirea lor.

Cartea lui Iov

Cap. 2
11. Iar trei prieteni ai lui Iov au aflat despre toate aceste nenorociri care
dăduseră peste el şi au venit fiecare din ţara lui şi ei erau: Elifaz din Teman,
Bildad din Şuah şi Ţofar din Naamah. Ei se înţeleseseră împreună să vină
să împărtăşească durerea lui şi să-l mângâie.
Cap. 6
14. Celui ce este în suferinţă i se cuvine mila prietenului său, dar el uită
teama de Cel Atotputernic.

27. Voi năpăstuiţi pe orfan, voi împovăraţi pe prietenul vostru.


Cap. 12
4. Eu am ajuns pricină de batjocură pentru prietenul meu, eu care chem pe
Dumnezeu şi căruia El răspunde: cel drept, cel fără vină e pricină de râs.
Cap. 16
20. Prietenii mei îşi bat joc de mine, dar ochiul meu varsă lacrimi înaintea
lui Dumnezeu.
21. O, de-ar fi îngăduit omului să stea de vorbă cu Dumnezeu, cum stă de
vorbă un om cu prietenul său!
Cap. 17
5. Sunt unii care fac ospăţ cu prietenii, atunci când acasă ochii copiilor se
sting de foame.
Cap. 19
21. Milă fie-vă de mine, aveţi milă de mine, o, voi, prietenii mei, căci mâna
lui Dumnezeu m-a lovit!
Cap. 32
3. Şi iarăşi se aprinse mânia lui împotriva celor trei prieteni ai lui Iov, fiindcă
ei nu găseau nici un răspuns şi totuşi osândeau pe Iov.
Cap. 35
4. Iată ce-ţi voi răspunde şi ţie şi prietenilor tăi:
Cap. 42
7. Iar după ce Domnul a rostit aceste cuvinte către Iov, a grăit către Elifaz
din Teman: "Mânia Mea arde împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai
tăi, pentru că n-aţi vorbit de Mine aşa de drept, precum a vorbit robul Meu
Iov.
10. Şi Domnul l-a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a
rugat pentru prieteni, şi i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte.
11. Şi toţi fraţii şi toate surorile şi toţi prietenii lui de altă dată au venit să-l
cerceteze, au mâncat pâine în casa lui, l-au compătimit, l-au mângâiat de
toate nenorocirile pe care le slobozise Domnul asupra lui şi fiecare i-a dat
câte un chesita şi câte un inel de aur.

Facerea

Cap. 37
4. Fraţii lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi, îl urau
şi nu puteau vorbi cu el prietenos.
, prietenul său, ca să ia zălogul din mâinile femeii. Dar n-a mai găsit-o.

Ieșirea - a doua carte a lui Moise

Cap. 33
11. Domnul însă grăia cu Moise faţă către faţă, cum ar grăi cineva
cu prietenul său. După aceea Moise se întorcea în tabără; iar tânărul său
slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul.

Cartea a doua a Regilor

32. Iar când David a ajuns pe vârful muntelui, unde s-a închinat lui
Dumnezeu, iată a venit în întâmpinarea lui Huşai Archianul, cel mai
bun prieten al lui David. Acesta avea haina sfâşiată şi pe cap cenuşă.

Cartea a treia a Regilor


Cap. 4
5. Azaria, fiul lui Natan, căpetenie peste ispravnici, iar Zabud, fiul lui Natan,
preot şi prieten al regelui;
Cap. 5
1. Atunci a trimis Hiram, regele Tirului, pe slugile sale la Solomon, când a
auzit că l-au uns rege în locul tatălui său. Căci Hiram fusese prieten cu
David toată viaţa.

Cartea a patra a Regilor

Cap. 21
14. Şi voi lepăda rămăşita moştenirii Mele şi-i voi da în mâinile vrăjmaşilor
lor, şi vor fi de pradă şi de jaf pentru toţi prietenii lor,
Cap. 25
28. A vorbit cu el prietenos şi a pus tronul lui mai sus de tronurile regilor
care erau la el în Babilon;

Isaia

Cap. 19
2. Voi întărâta pe Egipteni unii împotriva altora şi se vor război frate cu frate
şi prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie.

Plângerile lui Ieremia

Cap. 1
2. Noaptea plânge întruna cu lacrimi pe obraz şi dintre toţi câţi o iubeau,
nici unul n-o mai mângâie; toţi prietenii au devenit duşmani.

Daniel

Cap. 2
17. După aceasta Daniel s-a dus în casa lui şi a dat de ştire lui Anania,
Misael şi Azaria, prietenii lui, care este pricina,
18. Cerându-le să roage fierbinte milostivirea lui Dumnezeu din ceruri
pentru această taină, ca să nu lase să piară Daniel şi prietenii lui împreună
cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului.

Cântarea celor trei tineri

Cap. 1
25. Iar îngerul Domnului s-a coborât la Azaria şi la cei trei prieteni ai lui în
cuptor şi a stins văpaia.

Cartea a treia a lui Ezdra

Cap. 3
22. Şi nu-şi aduc aminte, când beau, să iubească pe prieteni şi pe fraţi, ci
după puţin timp scot săbiile.

Sfânta Evanghelie după Matei

Cap. 11
19. A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi
băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a
dovedit dreaptă din faptele ei.
Cap. 20
13. Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate.
Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar?
Cap. 22
12. Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a
tăcut.
Cap. 26
50. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au
pus mâinile pe Iisus şi L-au prins.

Sfânta Evanghelie după Marcu


Cap. 2
19. Şi Iisus le-a zis: Pot, oare, prietenii mirelui să postească cât timp este
mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească.

Sfânta Evanghelie după Luca


Cap. 7
6. Iar Iisus mergea cu ei. Şi nefiind El acum departe de casă, a trimis la
El prieteni, zicându-I: Doamne, nu Te osteni, că nu sunt vrednic ca să intri
sub acoperământul meu.
34. A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: Iată un om mâncăcios
şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!
Cap. 11
5. Şi a zis către ei: Cine dintre voi, având un prieten şi se va duce la el în
miez de noapte şi-i va zice: Prietene, împrumută-mi trei pâini,
6. Că a venit, din cale, un prieten la mine şi n-am ce să-i pun înainte,
8. Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da pentru că-i este prieten,
dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se, îi va da cât îi trebuie.

Cap. 12
4. Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul şi
după aceasta n-au ce să mai facă.
Cap. 14
10. Ci, când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca atunci
când va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai sus.
Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care vor şedea împreună cu
tine.
12. Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema
pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu
cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată.

S-ar putea să vă placă și