Sunteți pe pagina 1din 50

I

-'1 -
Capitoll11 1
Indicat11 in rerlexologie
Ce stnt zonele de relex?
Zonele de reflex sflit puncte nervoase, care prin intemedlul nen11o~
aint in legaturi eu unele din punctele indepirtate ale corpului .•Gl'sl.
8semenea zone in toste parti1e corpttlui. In acessta cartenu v~vorbi
numai deapre locurile atlate la pic1oare. Ele au totue1,zone de bazl.
de~i nici 0 alta parte a corpului nu este atit de neglijata.Batnra a
foat prevazatoare,pentru ca omul merge descult pe pamint ~i pietre~
actionind involuntar asuprs Bcestor zone.Locul pe care calcam, ctmp .
de act1une a1 picioarelornoastre,este acum tare ei asfa1tat.La toat
acestea Ge mai adaug~ I}i incalt8.mintea nepotrivita.Obligat in aceste
coliv11,omul tei pe~cliteaza circulatia singelui.Urmeaza nil}te p~-
ef.oare rec1 61 suparatoarG, 0 rea. circulat1e iil zonele de reflex, a~t ..
fel incit acestea nu-~i mai pot indeplini rolul lor~
Cum lucreaza zonele de reflex?
Prin masarea acastor zone, se trimite un flux sangvin spre organele
aflate in legatura cu ele. Cum functloneaza ele, nu se cunoa~te nic1
aatazi prea bine, totu~i. sa cautam sa Iamurim lucrurile.Mas1Dd de ex.
mijlocu1 unul deget de la plcior(zona de reflex din mijlocul piciorulul)
omul poate constata c~ c1rculatia singelui in mijlooul degetului mare .
de la mina se va imbunatati ~i toata mina se va infierbinta •.
De ce circula ia sin elui este 1m ortantat
Clrcula~ a s~ngelui es e V~ a a pen ru fiecare organ, cae! e1 trans-
port~ urmatoarele substan~e: -tot materielul de constructie(nutritiv)
-oxigenul,-hormon11,-anticorpii,-de~eurile metabolioe.
Gindi 1j1-va,de asemenee.! ca o rd.ce tulbll.raresau ranire a 1}):[~a,,:lismului
(organ aau mUl}chiulatura) va fi inlaturata numai de catre ei~<5;i11at:ta
sangvina. cu C1.t circulaijia sangvina sate mei buna~ O.lA atit m8.1 rsp1da
va fi vindecaree<!;;~Experienta arats neindoios,c~ 0 rea ci:t"Cij.ls~ia sangv1
na. face ce v'indecarea sa intirzie J
Tulburarile zonelor de reflex
Daca. se preseaz£ 0 zona de reflex, sa simite 0 int~rira m~i m~ta'sau
mai mica 8.fJ8 numita aglomerare, formata dl.n sal'url(crlstale) ~:l alts
impuritatl.
Cum spare aceasta depunere?
EA se formeadi ca urmaz-e a deranjamentului flmw.1ui SaJ1g;ri'1\t' j}e,;~T)!i
cum p o cursul unut, fluvtu vijelios nu ramin pietre tot a§f~ p:r>,." ...•.~ jf

olrcula tie snngvina puterniea fara impuri ta.t! nu spare rlied.,,· ~. ;,p".m.e~
Un cuz-a de apa eu nu1tina apa, nu are putere sa mi~t$ Impuri',::; ~U.'i ~i
ac ea t ce se depun •• Tot astfel ramin ~i impuri ta~ile s!ngelui 3:1">, i:me1e
locuri. cl.nd circula"k1a sangvina e insuficienta., crsl.nd dsp'xne:t1 tl crrga-
nnle vor fi Qi eleo mai mult sau mai putin afectate$~$~form~u~~ 0w1e=
gi'iturareciproca. intra organ ei zon~le ...da refl'~~Olcre:U11j SIJa'll ::~H;~\ :iu=
terdependenjt1.Ce ante tulburat mai :tntl.i. rslextlJ, S~lJ. org&n~ t!%·o~a;;}~~l
amindouli. Sa lurun un aocident .In. ac eat eaz orgsnul G!;:d;I£! pl":".Lmu.~ s,).!!H,~'(,ai
Qi in mai putin de 10 minute aate prinaa ~i zona de re!l~X care ~eact~o·
neuzii acua In p r-e sf.une prin dur-e re (vezi mai d epe r-t e 1"aJ.'1iree ~old~lui J
AdOBes este afectatX mai inti! zona de reflez, cee& C~ a~ U~ elect
nel-~ativaeup ra organismului.(ExI inc5.1tam;'ntml strirnta)",-#_~ .?- ~
De pot exumina zone I.e de reflElx ale une i. pc raoane ei e« t~dsi \;'1 Duma.:
punctelp. durerouae. Nu trugeti eoncluzia c~ persoana sate gruv bo~nav~
oTj.!'tmiumul aXu nu func~ioneaza b tne , aata-i tot.Tulburerca. cas mal. uQoc'
J'n "8 rout deja inrep;istrtitii de zona de ret'lexttDfl:- cum ol.·~e? a~ec,~i.wle
gruvn in(~ep6 t o t deauna pr.1ntr-o tulburnre ano~:int\,eDte ir:d ..•.
ce, •. ~~..•nu.
\
\
.. ,to
f;alj
tI"'m eteotole
to} d
ntlt.rL
A~Uh.1 S(1 VOl'bctjte f'oarte

01 DEi repflrrUU totul
fi'"
cnt mai ropHuS Pi?3ib.l.J.<l>
i
tn')'lt de pro ..•.~ e ~..
-i 06 In~let\nl~'1! pr,lV.r."",
. ...~ dO' --it; '<r1"'"
tSttr~J ~t pantru. aCfw.ut a &n1ci 0 lIHttl)dn nu e s c e mai indioa t. ac l:~ ~,\'i;'il;

l(i~~8;()t.t.ta ca un inrlivtd aX nu l'aactiond~e h~ e ene Le d@ l~~fl$J}!:(l;dt!;!~i~


8e title os. un organ eate slabit. Absi;ra.ctie facind de 0 aroara de diag-
nostic@ nu e~i~ta ~ec!t 0 explicatie: piciorul eate tare. Trebuie stune1
sa incepem sa Lnmladiem depunerile, Qi punctul va aotions cu violenta.
C4tm se Deats mass zona de reflex?
Or1cIria poate fi masat, de la copi Ie b~itrlni. La bsza stau doua posi-
bilitai/i: l~ Ma3ajul manual, 211 Masajul prin oalcare. .
1, bJasattu1 manual
.premiza pentru un masaj eficace eate cs masorul ~i pacientul sa fie pe .
cit posibil relaxate §i a~ezate confortabil. .
- pozitia pentru toate reflexele talpii piciorulUi.
Piciorul persoanei aflata in tratament. va f1 pus pe genunghiul msso-
rului~ in BQB fel incltacesta s~ sibi talpa in fa~a ss. (fig.I.) ..
- Pozi~ia de masaj pentru reflexele de Ee picior.
Pacientul indonie genunghiul ~i a~eaza piciorul pe genunchiul maso-
rnluie (fig •. 2).
- Mo,sajul reflexelor din calcii. malcola I}i glezna.
Pacientul se intoarce pe 0 parte §i prezinta masorului, in functie
de punctele de reflex, partea interioara san exterioara a piciorului
"
~i g~moa (.t:' •. ~) •
~lg.J .
Ac~~ paclentul este confortabil instalat ~i masorul poate incepe
El so face eu mijloeul degetului mare (unghiile sa fie t8.iate), aau
cu a r-t Lcu La t Lf.Le f'a Lange.Loz-, daz- aeest fapt pu~in importll. Nu Be va
faco economie de vaselina,· eaare rolul de a UIJUT3 frecarea.Mi§jcarea
degetelor va fi circulara sau in sus Sli in Jos.Probabil ca va intre-
ba~i:trobuie sa se maseze in directia inimii?Aceasta tehnica este va-
lubila pel1tru suprafetele cele mai mari, cum a1" fi nervul sciatic.
Se va apasa urcind spre inima in timp ce 113. l.ntoarcerfl, degetele
vor- a Lune ce uaoz-, Del ce? Pentru ca. curentul limfatic este impine ina-
Lnt e in timpul ma,sajultti.Daca se coboara fii se accentueaza miE}carea
cnrentul este frl.nat, ceea. qe trebuie evitat. caei cea mai mare parte
a oamend.Lor are 0 circula.tie limfatica incetinita f}1 sUibita.
- Cit de tare trebuie apasat?
Inccpeti lin §i intariti-trcptat. sa
Putet1 stabillt1 uf}or grani~a
do fHtpcrtabl1itD.te, observindu-l in timpul lucrului pe eel masato
Aco10 undo ob3erva1;i ca nu ati depa§it limita, apasati mai tare.
-2;} J:1f.:l.sal!ll..,...J2!:i.n ealearc . .
Moreo'1i:Ccu IpiCroo:;'ifegoale caloind peste pietre .rotunde, pe cit
po:.;ihilfire§te, sau peste nif}te forme din material plastic (rotunda)
E::d.st;'l. trt:d feluri de auemenaa forme:
- cole mai m'Lc.Lse utilizeaza p errt ru stimularea ~i irigares
zonelor de reflex mai profQ~de qi pentru rUdaoinile mu~chiulare ale
piciorulu:l, prin greutatea corpului se ajunge sa se maseze eu u§u-
rintli furn cfort punc t eLe di:ficile de a.tLna ,
.; ce Le lnijlocii sin'I; mai pllt;in asouti teo Pe ale vor calea per-
aonn e Lo etl. pf.c Lour-e mad, sensibile e .
- marile p rot nbe rnn t e sint foarte Lrnpoz-tan t e pentru a face sa
Luc r-oz o unsn re secc t endoane , care merg din talpa La moLe t ~1 care sint
£tcurtnte 10." eei mal multi indivizi. Procedl.nd astrel picioarele sa
fort.ifici1 f}i :If}i reillu adev2irata linie anatomioa. Zonela de reflex
ai.t uu t e sub bolta planta.lii,sl.nt stimulate prin alunecarea p e aceste
bi Le mt:'lrl.· .•.•.•
. :J:orrJo~lnpll) care vo r' utilize. procedeele ment~onate an aceasta
cn r-t o , l:;i vor ame Lf.o ra sanutateu, utiliz£.nd §Ii acest p r-ocedeu eu bile.
120 unfuL~.~ .in.eepe m~~::!n.1~~l.
qa.re esJ;,e o,rdinea de urmat? ~
n(~rIi.ixologia. nu trebuie s:i ae bnzcze pe...simptom~, ~i trebuie ~cl
o:tinrr.ll r:iul In r:idliclna aa , J'foitrebuie sa depistam an primul r_lnq
CHIl/;[~\} Cons·tat3.m de fieeare data ca in corpul uman un organ nu es~e
rrff':)ctat in mod izolat t cum tonte orr?,Cll1e~e depi:gd unele de a1 tele an
func~ionCl.roll lor~ 0 tulburaro antrenouza 0 sIte..
ACelurt71 ed·t~ l"'.l.t1unen pentru care trebuie sa veghem ce orgst1ismul
ait dcv.ln.:l un tot puternic f}i rezintHnt. ~I •

Cl:nd catt) vo rba dG un o nz acut , 2um ar fi de exo 0 SldbiOi~e


curd1aca 0 migrena aeu 0 rttnlra (~r; l.e ~cest ~Cl~ es t e arrt r-ene a di- .'
!',)C t zon~ OO:rllCJpunzutonra) Ii se mf.l.seazf.~ an o rdf.noa urmatoal"9~
- J -
I, Bin1ch11, u~e~erele 01 vez1oa, pentru ca toxinele(aoid uric)
eliberate priii masaj. 8a poat' tf eliminate tart! sl supre.inoaroe air-
aulat1a. La inoeputlll tratamentull11 S8 va aoorda un timp mai lung
81atem~1u1 renal.
2. CS12u1 Oare este oentrala intregull:11 organiS1U, '
t

, 3. ~t.qm.aoul, intestinela, ficatul ~i panoreasul, stnt organa de de-


toxitiera ~r metabolism. De calitatea functiilor lor,depind, sUbstante-
19 de reoonstruot!e disponibile pentru fiecare organ.'
4. Pungtele 1.imfst.loe, garanteaza degradarea deQaurilor ~i asigu-
ra un numar' 3Ufioient de agan ~i de aparata(limfaoi tele reprez1nta eea
30% din globulala alba) , .
5. Toate oalelslte punota sens1bile. Consulta repettoarul d8 la fine-
lecarijii.
Care trebuie'sa fiedurata mass ului cotidian?
Far~ r~sc se poa e masa ecare punct de ref ex oea 5 min. In oszUl _
tulburarilor acute far-~ parleol se poatedll:15ra a-au trtp1a'~t'i1nplllae ,
masaj. Trebuie totul}i sa. fim pruden1J1 cu zonele de reflex ale ficatultrl.
,1 verteblelor. Punctul de reflex a ficatului na va fi magat mai mult
de 5 min. deoit atunoi cind funotiile renale sint satis:f'acatoare•
...'litfel, c anti tatea. de reziduuri toxice eliberate va inciirca circulat1a
in loe sa fie eliminate. Acest lueru trebuie evitat.
Zona. de reflex a vertebrelor nu trebuie masat pres mult, pentru
a evita ca irigarea sangvina crescuta sa nu provoace reac~ii pasagere.
Daoa vreti sa va inviorati organizm~l, va sfat~ieBO sa va oonsaoravi
o jwnatate de ora. pe zi reflexologiei. "
, proportiile propuse:
Pentr!6~ie~ar~--'p'1ciorL V!t:!- co~s~cra oce 5 m.Ln, suprarenalelor, rinichi-
lor, ure"tere or ~_~vezloii, '-m~n. pentru cap liI:tceaf~,8 min pent~ ", J
un :Qtiilct~rlIrifanc'6= mrn§:r"'2~~nfrrCpelttl:'U dt.i:reros~.'A'stfel a tre..,.
un PUnct~-
out -oJWii~rfatEf"tre ora. ' ,
Reactii po~tbil~ v

Stimularea. fntensi va a unut, organ, poate Sa deolanfJ9ze 9ventu.",:


81 ni~te rea.cti! pasagere care dispar deobicei rapid& In acest eas
nu trebuie sa va speriati E}i sa suprima~i ms,sajul. 01 sa.""l c()n;ti.ml~ti
Bint poaibile urmatoarele reactii trecatoare:
- inflamsrea articula1iiilor. in special ls. persoanele suf~';I;'Lli'>;
de staze limfatice. .
- variee care se umfla rapid.Aceste vase transporta aeua un vo-
lum mai mare de singe ~1 davin mai viz1bile.
- gambe de-schiae. G~mbela rau irigate au tendin"ga de a prez9rd;:f;
ulcera varicosee. Aceasta reactie eate pozitiva, deoareoe tox1ne!~
carG nu pot fi neutralizate Ia interior, sint eliminate 1a exterio~~
- acoese de febra. In ctlzul masajului glandelor limf'atios. d~r
numai in OBzul cind exista 6 infectie latenta 1n corpc
-,dureri crescute in organ
- pete slbastre oind exists un dezechilibru in economfa calcilll~ti
II. ELIMINAREA TOXINELOR
Una din oele mai grelaprobleme ala omuiui modern~ rezid~ in. eva-
ouarcU de90urilor. Toxinele sint vinate in primul rind de rinich1@ ,I
ureters ~i veziea, dar ~i de ~iele, fioat, vezicula biliard9 intes~in
01 plamtn1. Examinat1 mal int~i rinichii. ureterele §i vezica.
1. Rinichi &nr.22~. . ' •.
Cei doirinic I auorma unor boabe de fasole, s~nt lunBi de 12 cm*
~1 atnt aQezati lateral fatX de ooloan~ vertebrsla. intra a 11-a
vertebr~ dor3al~ ~i S J-a lombar~.
I' Puno'tiuno - eliminl1 toxinele, apa ~i aoidul urio tn spe-
i cial; Apaaerve~te 06 veh1eol otravur11or evaouate.
Zona de reflex - ae afla in mijlooul plante1 pieiorului 01 nQ
i
I
e ftotriml\ilt aeon-
-atuno1 olnc\ omul merge ~n pioioa.r'alt~ goale...
otnd • maaflt~ timp de 1-6 s!iptamini, se observl ol urina. se ooloreluk
' "~
!1,
din oe. in ce mai multi din galben~ normalX. trece in galben brun, sau
roo1e bruni. M1roau.l •• poute modlflca senslbil ,1 .1 davin! gntoa.
TulburKri
C1nd rInton11 n~ lu.oreazl bine. pot apsN' unlllo tu 1bu. ri r 1 ~ai
- 4 -
. -depaneri de toxine in slnge,apoi hipertenaiune Oi dllr1ticarea arte-
.relor, wrice
-depuneri tn mu,cM ,1 tesllturi conjunctive, care prodllc reumatismt1l
.-dllreri in articlllatii, care ccnduc la artMtl Oi mai t1rziu, la fo:me
croniee de artroz! .
.-tu.lburar1 oelllsre. Toxinele pot circu.la oriande in organism Vi de
8ceea se constata I}itlllburari ecutare .,
-eczema. Corplll nil rell~e~te Sa-Ii elimine toxinele prin piele, care
ae satllreaza repede Oi atunci apar diverse tipu.ri de erupti! clltanate
Exemple ~ ..
D-n~ 11. era oeupata eu mutar-ea..•
locuin~ei cind a aimti t pentru pri-
ma oara dureri in regiunea lombara. Ea atribuis surmensjulul colcanei
.. ,., vertebrale, sau unor curen~i ~i nu le-a dat important!. Dar dllrerile
,
persistau. sit fie 0 criza de reumatism? Se trata cu 0 pomada reumatisma-
..
I l~, Paeindu-Qi analize ~i radiografie, a fost depistat un csleul re-
!, nal, oeea ce a due la operarea rinichiului. .
'~
Doi ani mai tirziu durerile reaparura. Apel~ la ceaiuri medicina-
le ~i tratament homeopatio. lntr-o zi a f!Cllt 0 noua oolica renala, iar
radiografis a aratat unealcul blocat pe llreter.
Opera~ia f fost fixata pentru 6 saptamini mai tirziu.
Tatsl sau il vorbi de reflexologie ~i intelese ca era bine a-o !n-
eeroe pehtru a seapa de opera tie. l-am verificat zonale de reflex ~i
l-am spus ca putem sa-i fixez 10cu1 de pe ureter unde ealcu1ul era
blocat. Dupa primul masaj se simtl deja mai bine. Aeasa se masa 0 orl
pe zi, insistind pe traetul renal, unde era calculul.
Situat1a sa se ameliora din zi in zi.Oboseala disparuse aproape ~i
ea. Dupa trei saptamini se slmtea extrem de bine. Fscu 0 noua radiogra-
tie. Calculul disparuse ~i traetul renal era eliberat.
,
.1·
Nu toti calculii se dizolva sau elimina de aceasta maniera.Daoa
i
, calculul este mic, e1 poata fi evacuat , lata un exemplu:
Doamna S. era corpolenta ~1 Buferea de ,adem at~~ci o1nd am eunos-
cut-o. Zona rinichilor era foarte senslbila. I-am maaat fiecare picior
alte 5 minute E}i am sfatuit·-o sa urmeze aoast tratament aoasa", Imi tele-
fons a doua zi:lnchipuie~te-t1 ca abia am ajuns aeasa~ ca am simt£t .
ni~te dureri in ureter. Ml-aIlldat seams ea piatm ae PUS{H~~ l:n mii}care.•
M-am a~ezat pe 0 oaU! de noapte §Ii am eliminat 4 caloult. nupa, ....
~('>~a.sta
m-am dUB La toaleta pentru a ur-lna ei srnt sigura ca am piax'dt4[~ doua
kg. in greutate.
Psoriazis
o mare suparare(moa;rtea parinti10r in timpul ocupaviei &1::-;;;1n6) a
ooazionat d-nei G. 0 scleroz8 a rinichilor care i§i p1erduseI~ 0 p~~a
parte din oapacitatea lor, Unele sUbstante otravltoare nu mat p,~te8,~
t1 avacuat s pe asIa natursla. renala. Ela supramcarcatl, circu]g~n;!l ~1
de asemenea pleles. D-na G. erezanta toate simptomele pfjorie.;:::·.l"#~ltd .•
Pielea parului a fost atacata prima. Pcmade prescrlsa de mediq. ~:Hn~llo'"
ra efeetul, dar nil inUitura cauze , scleroza renalao Dupa 8 li,mJ,,~,su-
teri un nou atae al bolii. care nu se localiza numai 1a loc~~ile ante-
rloare, oi prinss ~1 radaeinile unghiilor deg~te~or de 18 ~in~ ~ip1~
cioare.Brate1e ~i gambole au fost prinss ei e~e~Pomada 11 arneliora din
nou starea exterioara. In fieeare an boala se ameli-ore" oar revenaa eta
o gravita.te orescuta, 1ar vindecarea se instal~ din ~e l..i1 ca ma.i greu",
EXBaporatu, apel~ la reflexologie. Ineepu pr1ntr~un masaj serve de 30
de minute. Prima react!e 8""6 man!festat prin sohimbarsfl cu.lorl.! urini1 ~
Is 1'.01pierdu olaritatea ~1 daveni brun~, adic~ eont!nea ao~ Ii toxi~
ne.Pielea care nu mai era atit de 1no~rcata os insinte9 ea regenara
treptat. Dup~ opt luni, psor1azisul ungheal disparuse.,Dupl 10 luni.
p1eloll eru normal~. Cu toateaceatea,zonale de refl % 'trebuia..u inolf.
8~ tie aotionate. . •
D-na B. tuseae atlns~ de psori8z1s 0& urmaro a una! pi~li~e. ?u~
lIeurile 88 succedau fKrl1 intrerupere. Pomezile. ballo ato., nu 8vea~
nl01 uq eteot.Dupl1dou!1 Iuni de masaje intense, riniohi1 !nCHJ£~p·~~sa
011mb16 toxinola. Culoarea aomllna cu careeua tJl ctnd ere. li1aa .•~ ~"'" se
depun!1, "'0 forum un atl-at graB de depuneri. Au fost necasare lu lu.n1
do curl1t1ro, pontru ca p101ea sll revini1 1& normal.
Poliartrttl - 5 ~
, D-11a S. sa s1m~ea 1rA p:U.ni forma. Totu~1,dnpl na,terea primulu1 copU
. s@ scull tnt~o diminee,tA ell degetele de 1s. mi1n1 1nflamate. Ca 8e !.il-
timplase? Se trata eu c pomadi prescrisa de medic, 4ar dupl 2 lUD1. ia-
flBmatiil~ p:r1naesem oitmll9ril. Schimba medicul care 11 prescrise cor-o
t1JOne Rezl1ltatul a fost uirnitors 1nflamat1ile d1spar.
Reumat1sm
Deana' lc~eu?'erea de un rewnat1sm 81 mrului ,1 cotulUi 4rept. V81"&
durerile eedau, dsr 1arns reveneau en junghiur1 puternice.
Timpul rece ~i um1d1tatea" 8urmensjttl mU9chilor 11 aea cam sa va TU-
des mai tirzlu, reg~u1..!.+..!!i!~ntarInadee'\Tat. provooall crize de reuma-
t1sm. - . -~"'. - ~ - - ----"'
...--~.__ _ .
Reumatismul eate du~nul numSrul unu. a1 omulut. E:rprovoacl·~.mual,,",
mai malt de 10 " 1ncspaci tate de manca printre popula't1a act1 vI'. El
se inataleaza eu predileciie:
~in mu~chiulatura crlspat~. ran ir1gat!, de asemenea 1n tesutur11e
conjunctive, tendoane ei ligamente. -
-in loouri1e vechilor rani nedureroase, dar riu vindecate.
D-ns K. povestea cn maiinainte ou 2 ani, cazuse ~i se raniae 1a cotul
dre~t@ Nu i~i am1ntea daoa ~i ~rul fUBaae stine. Cauzs 0 vam gAs1,
tara indoiala in pieioare. Inc~ltamintea st~tmta ~i ascutitA 11 bloca~
8e zonele,de reflex ale umarulu1 care, neirigat, tmpiedica ~irculatia
singelui.
Nu pretind c~ rin1chii, ureterale ~i vezica sint prineipalele res~
ponsabile ale reumatismu1ui. De abis i-am stins zona rinichilor, oK
D-na K<!>incepu sa geamao Nil ,cumvs masati cu ungh111a? I-am aratat 1ll1~
ghiile care e:re.utaiate scurt ei in plus lucram cu lllcheiettu"S degate~ -
lor~ dar zonele arau dureroase ch1ar Is simpls atingere a lor. Care
era situatis zonelor de reflex? Hipersensibilitate tnl
-suprarenale, deci productie perturbatl de cortizon, substanta
avind Bct1une anti1nf1amatoare '.
-paratlroida, dereglarea. metabo1ismului calciului
-gtomac - 1ntestin.ficattvezieula bi1iara, eliminarea insuf1c1-
enta de otravuri ~i toxine ~i absents rezervelor in principii vitale.
Dwna K$ comites teate erorile alimentare imag1nab1le: 4-5 cevt1 de
cafea au lepta pe Zi9~i mu1te fruete crude, Su.pa de vacl era mlncarea
sa preferatap ~i it tntretineau cu regular1tate cr1zele de reumatism.
Inoepu masajele carors 1e aeords 40-50 min. pe zi. 191 sch1mbK
radical regimul,..'~idi~ acea zi obt1nu un real progres. Dupl :3 lani du~
rerile d1aparura. Ur.ma masajele pina cind zonele de reflex au tost tn .
regul~e Acum face de 2 or! pe saptamina maaa~e profilaetice.
HipertenBi~ea arterials - vezi mai departs 1a circulat1e.
2. Ureterele nr.2 ,
Aceste dou- c onduote s nt tubur1 muvohiu1are lungi Vi sub~1r1.
Ele uneac rintch!i cu vezieao
Tulburari
-lndolrea aau ingustarea lor produe staza apei 1n rin1chi
-0 1nflamat1e care 88 manifesta printr-o t:Mgere, scurtl, 0 darere
vialents in abdomenu1 inferior, poate fi confundat~ eu 0 durere prove- .
rt1nd din utero
), Vezica.;t uretra nr. 2
Vezica eo e un organ mu~c separat de uretrl prin
etineter.
TulburXri
•...
infltlmcitII& aurer! arz.toare in timpul urinltrli. Oiat!ta e mal
fracvent~ 1a femel declt 16 b~rbatl, probabl1 fi1ndol aretfa est. mal
scurtl, 1ar por1colul de 1nfeot10 mal mare.
-Bpusme nlo VGz1011
-a1lbires af1ncterului
Zonolo de reflex
Zona ~e roflexa veziolr se g~Be~te pe bordul interior a1 pioiorulu1
in partea d1nalntea cillc11ului. oea 6 uretrel tnoepe din v6zioa V1 ajun-
gu Is. Interlorul ollot1ulu1. . .'.' _ .
InflUJllul'eu r1n1oh11or Q1 aptlomele a1nt Tolatlv uoor de Buprimnt.
INpl &1 ~-l.t'alu tl1 ).1,& \\\t1nt\~. Bt) ()b8erV~ 0 f\maliort\re hetl.
- 6 -
IlIrtl2r1e
Pupl Da;ierea primalu1 oop11 D-ns J. de 25 ani nu mai putea urina
normal. In eluds una! nevol imperio8se de a urina, nn pates el1mina d&-
o!t otteva plca,turi, oare ,1 aeestea i1 provocau 0 du%'ere Tie.Vezloa
.8 crispa 91 1mpied1eA evaouarea. Timp de 8 lun1 81tua~1a nu 8a 8chtmbl.
Peme1a se afla in pragul disperar11, 01nd am vlzut-o pentru prima
oarl. ara foarte agltata, 1ar gambele eu edeme, aves rani desohise. Ce
.puneau zonele de reflex? .
Dezeeh1l1bru in riniehi, uretre Q1 vez1el. Din cauza imposlb11i-
tAt!1 e11minirii deeeur110r tox1oe, suferesu ,1
sIte organe. Dupa prima
oed1ni~ se slmt1 u~urata. So,ul i1 perm1se sa urmeze masajul aoas!.Zece
.11e mai tirziu 1m! telefona, ,1 imi apuse es pentru prima oara sotia
8a urina normal, f~rl nie1 0 d1f1oultate.
III.METABOLISM
JlIetabolIsmuInu dep1nde numai de eeea ee mincam. ci el de Caea CG
aparatul digestiv poate extrage Ql utiliza din· brans absorbitl. In cur-
su! dlgeatiel, fiecare statie d1ntr-un tub lung de 9-10 m. de 1a gurA
stomac, duoden,intestin subtire el gros, p1n~ la anus, are importanta
S8.
1. Din~ii (nr. 16-47)
Alimentele bIne mes ecalSi sint pe jUMatate digerste, spune un pro-
verb vechl. Mast1catia determina 0 reducere mecan1ca a a11mentelor.Glan-
salivare normale sint in stare sl produciin fiecare z1 1.4 1. de saliva.
1'lumai0 meatecare conlltientl permlte aetiVitatea completK a acestor glW'l"
de.Prin aeest actvoluntar, se poste obtine un rezul tat suplimentar:
mBst1esrea intare~te III stimuleaza mu~eh1ulatura max11arelor. In acel
moment t maxilarul inferior nu cade !n JOB in timpul somnulu.i ,1 cum.!
lneeteaza automat s~ mai sforaie.
Zona de reflex - pentru maxl1arul superior este·nr.47. iar
pentru eel Inferior nr.46, amplasarea. pe degetele man de Is. pioior.
Zonole sint inversate, partea dreapta a maxilarului s e g~se~te pe pl~•.
ciorul sting ~1 vieeversa.
Tul burari r'

-durer! de dinti
I -inflamatia maxilarelor, probleme dentare
I ! -infeet1a sinusului maxilar
I ~aradontoz!
I In caz de dureri, se maseaza zona de reflex corespunzatoare. Acest gest
amelloreaza irigatia dintl10r f}1 durerea sestenueaz!. Massjul nu va
imp1edica sa margetl la-dentist, mal ales .dacl exists ei 0 carie.
Problema dentare .
D-na w. if}i plerduse in ult1mli ~ase anl totl dintii. Din aoeast~
cauzl1 nu putea minea ~i deci, prinde in greutate. Aves 5 protezeaoasit
dar nule putes utiliza mat mult de 0 1/2 de ora, din osuza UDor dureri
insuportabl1e. Presiunea pe zonele de raflax. I~ propus 04 sotul e1 .
sl-i maseze zonele de reflex 10 min. pe zl, iar dup~ 10 zlle 81 vina
1a mine. a venit la mine 0 femele oomplet soh1mbata. Era voioas~ ",1
ciotlgase in greutate. Acwn suporta p:rotezele tlrl neplAoeri.
In~eotiile ainusurilor max11arelor au supurati1. davin adasea
cronteeca 01 sinuzitele. Sint e1 foarte dureroase. Toti oare s-au
supu* sp111~r11 a sinusurilor max1larelor, ~1-au amintit de ale fl~
pll1oel"e.Daelt se mBseazl1 zonele de reflex corespunzltoare. se VOl' obaer-
va ame11or!ri rapid ••
Paradontoz8
In irDipul stag1ulu1 m.1l1tar D-nul T. suf'erea paradontoma. Hrana
totdeBunutiartl1 d1strugea rltamine1e. a oaror lipsa era reoponsabill
do aoeaata ateetiune. Durerile gingivale erau uneor! insuportabtle Vi
eda tit D-nul T. B foat bo'lnn v 3 si{pt.1imini. Terminind atagiul milt tar
atn.ren (1$ Mal10ra put1n. In oiuda I'DElsajeloI" ging1ilor ei a apltolr11
41yers81o~ mod1o~nanto, bouln nu se amel1cra. La 32 de ani multi dint!
•• ai,oLlu. Auz1nd de ref'lexologie, Itnoepli@a-~i MBSeZQ sonela d. reflex
o1t. 5 mln. 4.'plolor. Rezultatul & fost 0 irigarQ mai buna. maxilare-
.lor. lmel1omrOil nu .-a litaat 8,teptati1. 0 lunl1 mal ttrsitl parodon-
toas era 1fty1z1bil1 ,1 dupA 18 lun! d1apXruae. .
, ,. ............ - 7 - .

,.~;'~o¥~It:f~entar impregnat ou' saliv!, traverseazE! 8sofagul, care e


.Wl tub J.UUIJchiulotl,,1 ajUllge tn stomao.
. 3.Stomaoul (nr.15
t
. Punctla, - contrar 09 or oe se v crede,' alimentele nil stnt .digerate tn
.
atomac. Digestia a doar amorsata sub aotiunea. sucului gastriofoarte
aCid. Bol~ alimentar astfal preparat. se 1ndreapta oatra pilor, pe
oare-l traverseaza pentru a ajunge in duoden. .
. Zone d~ .r.Ett,lex- punctulde reflex se gas~ljte sub proeminen~a
plantala • .Ea. eXl.st"l 1e. ambels picioarea 0 jwnatate de stomac le. pieio-
rul drept 1}1 eaa1a1ta JWllatate Ie. eel sting. .
Tulburar1
..
- vome
- .
- balonari, reveniri in gig, t1.11buraricardiace, uloer gastric
Marea majoritate aoamenilor nu ouncae tulburarile gastrice. stomaeul
lor prime~te tot oeea oe se poste imagina. Lasugari in sohimbvomele
intervin promt at.unct. cl.nd este neeesar. Ceea ce atomacul refuza pIea-
oit tara intirziere. Cind stomaoul nn reaetioneaza. Is unale eror! a11-
mentara. aceasta nu inseamna. os a1 digera. aoest gen de auhatante.
Ele stagnea.za provocind 0 senzatie de s upraalimentare aau oboseali1, ca
flatulenta (de oare nu vi ingrijit1 nieiodata) •• Prin intennediuldia-
fragrne1,aoeastu flatulenta presea.za in partee. 1n1mii. din care cauza
apar tulburari card'iace oind indi vidulcsta oulest. noap t ee , No! va spu..,.
nem din experientaca 50% din tulburarile oardiaoe, pot fi rezolvate
odata cu regimu1 alimenta.r (cap.XII.)
Exempltl .
D-nuf"P. a fost seulat intr-o noa.pte din oauza unor dureri cardia-
ca. L-a. ouprins teama. Oe se intl.mpla? Suf'erea de 0 boalil de inima?
Acest fenamen se repeta ~i oonsults un medic. Eleotrooardiograma arata
o inima nonnala. J,,1ni~titse intoarce aeasa. Noaptea unniHoare ae sOlllr,i
sperlat. Intepaturile violente din inima se repetau.
Inoepu sa studieze momentele oind crizele sa declan!}aue.Ele re-
veneaude oite or! Ius 0 masa au alimente care-i provocau balonari.
I~i 13chimba regimulE}i inima nu I-a mai suparat.
Ulcer stomacal
Ades'ea.pe l"inga oele al1mentare, are f}t cauze psihioe. Omul 1,,1
rwnega problemele, stomacul produoe acid in exces, care atacR. mucoasa
gastrica in locul unde e mai sensibila '11 ur.marea eate uloeru1.
4. Duodenul (nr. 16) .
Amplasarea 91 functia - este llf}ezatIn partea dreapta superioara
a abdomen-ulu1. Are forma. unui aemioerc. Medinl aau eate bazic '11 foarte
senaib!l la ac1ditate. Seore~lile ficatului '11 panoreasului se varsa
in duoden. .
Zona de reflex - Be a.fla sub zona. stomacului. unde se deseopera
un loc :fo"'arte-sensibl1ls oei mai multi indivizi. adiea cea a duodenut.m s
In aeast loc, se gaBe~te 0 forma~ie de marimea unei alune, oare no face
sa ne gindim la un os. Semaseaza la ambele pioioare (fig.4.)
Tulburari - Cind bolu1alimentar ajunge ln duoden, aeesta din
urma nu-i poate neutraliza aciditatea, a1 ae criapeaza os gUTS 1a Zea-
ma de lamiie. Aceasta riapare are un mare inconvenient, l}1 anwne strim-
toreros orificiului cana1ulu1 oo1edoo (oare vine de la vez10ula biliara)
,1 81 calu1 panoreatio. (oanalul Wirsung).
Congecin~e
a. "Debitul b!liar devine inauficient
b, Duodenul nu prime~te sufioienti ferment! digeativi, din aceastl .
oauz~ sint perturbpte ur.mat~rele funovl1z
.- detoxlf1erea f1eatulu1 prin o~11e biliare
- d1gest1a oorpurilor grase
- Bcaunele
- asimilarea
La ace~sta 8e Jrls1 adaug119ventual:Ltatea. Wltli uloer duodenal.
D~~oj~l~ ven1t tntr-o z1 pentru a-mi cere p~rerea. Sureres de un
uloer gastro - duodenal, oare ii provooa durari oonstanta, ~1 18 oare
" ....

.'" :.,~:".'. - 8 -
"", ~":',-;>; .•• aalagau V1 anale comp11cat11 cardiac •• De 3 lun1 au ptltea sl lucreze.
- t '<:,;:,~.~._4!erap1a presor1s! de medic conata in a bea zlln1c un amesteo format
-'. :;;cl~t1""'"O jum1!tate suo de poriooale ,1 jumatate smhtinl. Dar. nloi un
.te~~. Zona de reflex oonfll"1d s.ceast~ stare. In punctele stomao-duo-
clen.;era tomat W1 depozit (de marimea unai Duci):f'oarte dunros Is. caa
-.1.a:101·.at1ngere. Trebu.ia 0 resorbtle ~otal! s scestel concre~lun1.
; Ds,-,1.
e~1;~.a seobt1ne 0 mai buna irigare sangvinl a organulu1 ,1 a zonei
D~ul J. 1,1 sch1mbl ,1 regimul alimentar (cap.XII) ,1 t,1
:JI&sabit1ecare z1 zonele stomac, duoden. cite 20 min. Dupa 7 sile nu
-~~~~!.Ilcleliberatde tulbur!rile sale. dar ,1-& putut relua lucrul.
f,~,>v1ndeoat complet.in 5 saptam1n1. .
~:r~Y:'(5.:r:1ca.tul i vezioula bi11ara nr 18 1
'~~n:~t:l. s
k:.
aj:re· ;e~s m!1 ma~: or:an r:~p o:t1~i ~aaJ:d S:~:~1~~51! a~::loula

lItlnl, 011 0. para ,i are eca 8-10 em. in lungime ,1


:1)111araeste a,eza.ta htr-:-o nl,e a lobultll inferior al ficatulu1. Sea-
con~1ne cca 50 00. de
~,j.ohid. A.patra parte din ca.ntitatea de suga, se gaseQte b. float.
;;£i.:]1(~:<fuiU:~fi:1se euneae OCB 500 fWloti1.1l'litmplinl t~ de Boest organ.
;:@:'~': ~este organul prinolpal de metabollsm, reglInd aslmilarea (anabolis-
~~;.til) 01 dezas1m1le.rea. (oatabo11smul) princip1110r vitale.
"} ,'1"neutre.lizeazi! taste produsele metabolismulu.1 gi substantele 8t~ine
CU.,corp.
,.',·••$ecretl rara oprlre coe. 1 1. bill pe zi. care se aoumuleaz?!1n vezi.-
;,':~oUlab1liara. 0111dmineamalimente grase vez1'Cula biliara se contract~
~,1 101 goleote oon~1nutul in duoden , pentru OBBeasta din urma SElnu se
~,o~speze Q1 digestia sa se oontinue. Bueul biliar oont1ne substan1jQ
iiproduse in 'f1ca.t, care exercit(! 0 act1une stlmulat1va asupra f'unc~1ilor
(1zltenst1nale.
-, . Zona de reflex
'c. Pentru flcat. zona. de reflex se arUi tn talpa p1oiorulu.i drept.
f'Pentru vezlcula. bille.ra punctul se gaseita lings zona :fit"Sstului tot
·,(.hplanta dreapta. Cl.nd ex1sta calculi bi11ari sau hA vGzioula bili ~
,.,.~:i·,~ar~, se intilnesc depozite in aeeat ptulct. .---.------
;;;~:f;::" Tulburari ,'/""--'
\;~:;>;'~" ..:1 0 t er '_,-- '
"".' .:..durer1 hepatice (colic1)
-absents materialelor de construov1e
~oboseala pers1stenta01 1ritabilitate. I
•.;. insomnie {ore. f'ica.tulu1eate tntre 1-) dim1ne~ta) !
.: 1nf'lama.tia V6!iCllle:i.biliare, calculi bi11ari )
"" ·...
P~:;e;O~11m8.",on11- "~'~.~- ~~ .
.' AIoi eate vorba de un ioter meeant,c §1 nu datorat unud, <frL:,,"',;,a .•• A"",
I <~;~.".(oeast!staz! survine dup1i 0 crispa.re putemici! a duode!lului~ 1311&
. L.'· ',,,'<: 8e poate varas in duoden, se desh1dre;teazE1ei calculi! nu S~ f?l:'mee,za~
na
f',.,:,.:~,~li,pot provooa 0 ocluz1e s canalu.ll1i bl1iar ~i pot oc~ziona.iO"Ger!llo
v
'!.' iDaa lntimpla aa nu fie vorba nwnai de ealclui. cum se om
~,'-:~;:>.';/8e,p.oa.te
<fl· . i ·'-"~';vedea din exemplul u:rm~tor:
; D-nul D. se vazl1 pus bzuae in fata une! pl~o'blel1!e de netreeut., 'rrac,::"
! tul s~ugastro ..•1ntenst1nal care totdeauns era in oTd~~ ~ se blooase in
. '_ totalitate. Abdomenbalonat, dureroB 15 palpe.t ~i dur ea 0 piatrlie Ga-
l, '<Y'"sele preSQU inima prin intennediul d1afragmei. ~i tulburltrile c8.1"diaCfi
1"·t •. nu S-8l1 11isat a,teptate. Sov1a i1 aplioa ccmpr-aae uraade ~i-i masa 30
~ ,\C/. minute !tanele stomao-dupden, spot ii ... d~du un eeat , supozi toQre an!iepas"!'
1,.. >I.tloe V1 medloamente absorbante, dar J.n zadar. Singurele elemente vBTe
I i,~L,·.};.F.~.cUldeau . rezultate erau masajele ~i oompresele. A doua zt dim1n9a;~a,och11
t>''',?'>erau galbu1.Ea. oont1nu~ ell masajele. So1jul sim1jl spr-e s~a~:i 0 o~~eear;_
!·:,;~';:"am611orare. B~u un cast. dar f~r~ efect. Ii. treia zi tot corpul. eH ,8 ga.L. t

~,' ....',. ben, 1ar urine. davani brun~, tipica. i~Grulul. So~la oontinua sa....
i ma..,.
0828 zonele 0 om 1:n tre reprize pe z:!., apXrll 0 ut}urara din O~ ~n,cs
mat viz1b11~e Dup~patru z11e era mal pUtlll ga1ben ~1 24 ore m!li ~lrziu
nu mai aves nimio. OUm &p~rusG icterul? 0 cauz~ insurmon~abil~ pro~oo~~~
,cr1e arGn lexulu1 solar, 0 important~ oentral~ s aistamului neurove
geta~iV, r~8Ponsabl11 de tr60tul g88tro-1nteatlnal~ Au urmat spusmale
~~~. d'--
~ {'J. .".
¥ [~.<.r - 9 _
sa*tro-duodenale. Bea~nd ~Iti·1e~ire.bila 8e TAras in singe produolud
gllbinarea, iar 0 aIt! parte se elimina prin I1rinl care avea ouloa.rea
bruni. '. - -
C1rozilheRatio~
De ani de zI!e medlo~l nil era ml1l~umlt de ticatul D-1111 S. De~1 pa~
'c1entw. nu-l dadea importantl, co11c11e bl11are 11 tlcu atent fata de
81tua~1a sa, earese agrava vEizind eu och11. Conaumarea neperm1s~ de
81.cool, eror11e al1mentare. provoeaseri 0 d11atare a t1catultrl. carel
daven1 senaib!1 1a palpate Oiroza D-1ui S. nu era 0 joaca f}1 bos1a:m-
sl~i este grava. Medicul 11 mai dadu doi ani de v1a~a.Auz1nd de re-
tlexologie ~i convins tiind, i~1 soh1mbil reg1mul alimentar ~1 ~noepu
masajele pe zonele dureroaae. In cursul primelor saptam1n1,durerl1e
hepatlcecrescura senalb11. 11 reaimtea lupta care se de. in f1catul
sau. Dupa J saptaminl, durer11e se atenuar! ~i d1sparura complet. In-
- _. '~

eat. inflamatla ficatului retrograda. Duc1ndu-ae din nou 1a medic acea-


ta i1 spuae: de un an n-ai mal venit la mine. Dupa ce-1 consult!, excla
mKI de 35 de ani vii Is mine, ~1 niciodata nu at fost mai bine cs 8z1.
Ce-a1 facut? D-ul S. i1 spuse adevarul.
. Durer1 he~atioe .
D$o~ trcatul aste
allb1t. un aport de substanie tOxice, 0 ceasca de
oafes deexemplu, poate oc&z1ona du.rari hepatioa. Gratie masaj111ui zo-
nelor de reflex, eate u~or sa. Ie suprimam. ~ .
Li sa substan alor de construc ie~tf,
Fiecare organ sm es e supus con uu procesulul de asimilare.~i dez-
asim11are. Din 7 in 7 ani. celulele organismului se regenereaza. Dac~
. princ1piile constructive care tree din inteatinul subtire in singe au
. un defect, reinoirea nu se mai face integral. ..
Exem;elu . . r
De c1tva t~mp D~ul W. sufarea de dareri 1a genunchi. Masa~ul pe zo-
, '.' nele de reflex 11 ameliorau ataz-ea pentru un anumit tlmp" "\'2"'~u~iG_
I I' cevacare-l
1n allmentatle.
f}OCS. 'Noi cEiutam erorile posibile f}:L1e gasim s{:!mx:ificat1T
D-ul W. era 1ncapabil sa renunte 1e caf'eeua cu lapt~ .

I
I 1
~ I dlminea.1ja f}i aeara., Gratia masajului, genunchiul ere mai bine iriga
I,. dar al.~ge!e et;fi lips! t de elementelim9idlebCiolnSttruo!*s netCe~~!'EI;3Oafes ua ·
~ "cu lapwe ].i faces micul dejun neas a • p.L·J.nz~ O"QC&,il1i.S ~e dea
i!S

h:£ !n stoma.c ~i l.mpiedic,s d1gest1a corecta a mese! p:rincipsle,t


-r. D.b.1aceasta
y ~ . cauz~. intest!nul !}i f'icatul nu eveau le dispozi tie decit <0 sIebe pro";'"
1, . portie de alimente vitale. de care genunchiul aves argenta ne'VQ:lllh
,,' I' ... Masade saara. nu-d aduce n1m1c in pLua, din. moment ee bee. d,:iv(>,:;;u oa~
1.;\~.1'.'" ' tea cu lapte.InafirSli t, a-a hotirit sa renunte 1e. caf.ee.ua Sli:H; ~lar ee
r~"'. . 8ucces I Doua. sa~tamin1 mai t1rziu., durerile de genunchi d1spazi.:dtc. "
If': .' ObOseal.a persistentl ;1 iri tabil! tate,' ,"
f "Otnd flca.tula' lucreazi pres putiii.SBUb, eindvezicu.la~;,\.,~ <'"
~: 1 '
sate incapabill s~';"ei deverseze substantele prim! te de la f;'vR~; .~i:l. fiuo-
f:Nii .~ den, toxinele oint retinllte tn organism. Toxinele s~t ni~te a~ol.tente
ff. '; ~ . • ,Vi 01'4u1reactioneaza la ele, din aceastl! 08UZ! eate e.xc1tat ~ voosi t ,1
~'/ i '. in stare rea.
,!.i I," ~.¥Insomnle-~·~- - -------- -_____..
, j·'/Cei care seacoal! pe La 2 d1mineata §i adcrm uI:'I-pa sIte 2••c~e~ -\
: ( comit e1"o1'1alimentare. lI4asa. de seara, au carne ~i gamitura~ "eate ,
\ absorb1 t! intre ore.le 18-21. Sase ore mai ttrz1u f'1os:tul 1ntr~ tn aCl~i7
\ v1tate. El p:rime~te toxinele pe care trebuie sl't Ie neutralizezEJ* Din /
. \, nefer101re, el eate inca.pabil s~ !mplineascl aoessta munca in .'timp.W;-·/
.: '\ aomnului. de aceea se·scoala eel ce doarmef<t
""~'" . In:flama:tia vezicule1 ~11iare
Nu 1totaeaunn
colIclle hepat1ce ee datoresc impuritXtilor ~i oalou-
<

lilor~ 01 e suf'ieientlL doar ~ 1nf'lamat1e a. vezioulei b,ilia:r~e ,_'


Pu~1nimport~ factorul eonditionato E auficient B~obBervam eel~ C~
·umeEJ.~11 .' .
. . a) sohimbarea regimulu1 alimentar
b) maaarea zonelor de reflex duoden - vezicul~ biliarl
1 t t h atologia ft tratat tn car1~ra as~
Un mod10 german spec i a 1 a n ep . ..11"""- pace1'l+-ii sai ap11-
mal mult de 2000 de vezicule biliare. Multi u w~~g y -
eind zonoterap1a 8~U v1ndecnt oomplete
- 10 -
, ".'
Panoreasul nr.l. ,6.
,',." ,~la8are~ .•. pancreasu o~upa 0 poz1t1e transversall in abdomerul1 su-
I... <':Z. peor. Una 41n extrem1tat1 se sf'll in curbura duodenlllul, 1ar cGaInl-
c

·»'::.~}:-(.:tlat:I.Dge suprarenalele sting1 §1 splina. .'


·J·;:':\i?."C~r" PunctA ••• pan.eraaaul secreta doua felurl de secret!! d1:f'er1te oa tunc-
{)'~;,:
"~~,'l::
·",L,){ "Peniru a ~educe
Oland~l;-~~~~l;oare
alimentele
de sueur1 digestive
1a ces mai. s1mpll. expresie a lor" noi avem
-1t;·,',.", ,:,;,11.0,.018 de te:rmen;:!. nwn11;:!. enzime. Pancreasul p%'Qduce n::tgte enzime care
·,~·~';·:t)'~:!;';1:,}redu.o gltlc:l.delt in zal;1ar ~1 proteinale in aoiz1 am1nati. Ent1mele stnt
(~:I:.'.',·'.\.:.;'·(..'.{.{·,'..;• ;.~.ore..tate de gl. andele pancreatice,
:.'.;,'.'.:~.i..~.~...•.:.••.;.,...;.,•..•. spo1 reI.U11t~·intl"-u.n cana.l coleator
; <,:;;·':i.~13.• 1e .trece 1n duoden unde se amasteol cu boluJ. al1mantar, care poana
. ~,:::"
:~i;,>':~.tU1'1ci
l'lWftelede chil. .
>1 "";:(;,:;>:{",.' b. Glandele producE1toare de hormoni
y,:{}'!:::;:t,:'~·:,·.. Qlandele numite 1nsulele lu1 Langerhaus. sint p1e.sate tntr-o ord1ne
;~i;,t<>-gJ".. a••.• lun8u.1 pancreas111ui. Oelulele A secretl gJ,.uoazon ,1 eelulele B
,,;,·if:j.;.r:'3:'·'iUlsul1nil. Insu11na. regleazl metabol1.sml11 zahlruluit eaz-e t~$buie s~
·,iy.;;j".e $lts~aso" !ns1Dge coa. 1 gr'$ 1& 11tru •
. "" Zona.4e reflex . ' ..
!onei. darer!e: sa g~seso 1& ambele pio1oare in pla.nte.
,;",,' ,'fulburar1 '
:g'S·~'·<." - bol! metabeliee provooate de oareni~ enzimatic~ .
,{,
..;.k'?}.-;. -tulburiri 'de reoonstruot:!.e 1:n 'tesu.tur:l.le orgsn1oe, ce u:rmare a
":;)~',.;\~~/-
tir1ei al:l.mentat11 necoresptmz!tQare ,iprin oarenta pr1ncip111or vitale.
j,;.j .•;:,' ...• ~ .' - diabet
·.~%;i~!;;·;)::/, . 'Tulbu.r~:r:L ..'de metaboli Jrl 1 reoonstruc 18 or _an1cit
-: }~I.\~.,JLi: .wnse pose a ungEt a 0 oaren ,enzlrIie? ..\
:. t;;Z:;::'~f",F: 111 primul rind dupit experienja, n(!}astrii,. raul provine de la duoden.
" 'j,,;lj';!;.;.::-: C!nd B(Hlsta se. o:r1speaza. canalul pano%'l!a.tio 8Ste ~ngu.ste.t •• Os Ul-mare
'!:~~:;;(~f·.f'l~u.lpancreatic nu poate a~u.nge normal 1n duod.en3'sa formeazl 0 stazN
i(>:'T·-,'.tn pancreas. care produoe tulbu.rari ;;,1bloolr1 ale d1gestiei la ni veli1.1
'I :-:e;.' ,,':. cluodenlllui.
· ':;:""., D1abet
·'i/()S;'··!l~rmaI shgele t'rebuie sa contina intre aOO-1000 mg. de glucoz8
':~\:,-(:;<;4eJ1wn1tldextr1na'i.~n s!nge. Glucoza. este elementul pr1mar 81 zah~rtl •.•
, "~:'~;:':"f;\'·lu:l.'
,iam1don 'dupl reductia digesti v~. Dl1pfi 0 ma.s~ bogatM :tn glucide,
:<f;F·;c::;.omare 'cant:f.tate de gltloazl inundit stngele. In seal moment, pane:rsasul
>::',":,.};-,'. :1Dtrl.!.n ao1;1une ,1 deTerseaza 1nsul1na Oare men~1ne bt singe % de zu""
J;..!?!;C,r.hlr optim... .
!-'/i(c;:·::i' '. In cazt!l .tn oare panQreasul
secretl 0 oant1tate mai m1clt de insuli-
reducerea eate !noetinit~ ,1 zahlrul
,:;:(;',,')111. sangvin e:reQte din eEl in oe
· :;'''::>i1;:_:I. mult. freo!.nd peste 1600 mg. rin1ch11int:ri£ !n ~oo. Pentru a pre-
·r{,;:>~': ·v.niocard d1abet:l.ol,_e1el~minl zah~lrul care SEt va :regls1 tll urinl.
· . Cares!.nt pos1b111tli~11e de tratwnent? .. '
.. a) Absorb1rea 1nsul1ne:l. 81ntet10$ ,111m! tarea oonsumului de zahar
·,1 &midon (sluc1de) "
.b)st1mulareaf'unct1e1panoreat:1.ce, l facesl prodl1ca su-
pent:ru a....
.t:l.o1,ntlinsulinl. Duode:t11.l1 ~oac1tat u.nc1 . un ro1 prep end ert'!nt , prin 1"e-
tetA~1aenl:Lmatiol. oelulele insulalor lu:L Langerha.us tv1 vld p:rodaot:ta
r.l!;i":' lor periU.%'. batl. Problema diabetului, putem 13-0 afi:t'f4b. a fost adesea
:rezolve.tl :prin traiarea duodenului.
/?Ex~-mRlu.~r----- B -. . , - G +r=r: ~.'-
" '!Imp <le 3 1un1, Dana N. sil u:rmlreascl ,s110emia
~.,1f'~oUanaliza \ dB
oreGoutl In' a1nse. leputlnd suporta oompr:tmate;e de :1.nsu11nl, au supua J
ftea Lmu1 ree:imseryeZ', supr1mnree. total! a zaharulld. de once felt puti- I·

.fll p!1.rte. carter! ,1 orez. Urina controls. de :3 01'1 P zi. _. :


'ctnd a auz! t de reflexologie "i a 011:1 t in caries maa cap1 tolul eu i
aliraent.,1a 0 razi de lwn1nl1 i s-a prins in sutl.~t. 1>11111(1$ SPO%'Mt!i i
a!.noe]')ut masfJ.jele ,1 t~1 mod1f1ol~1 reg1mul a11montar, cresolnd.con .•..
"
8W~Ul1d.e p11ne, de cariofi ~1 da Ol'l:lZ, permi t1ndu •...@i ohiar. un dulo@Jpe. i
le1 P'
.0010, Ea. ev1t1t taste fruotelli)t laptele 01 osteatls. (capit •.XII.) /
. Sa scurse 0 s~ptXm1nl1_ farli ca urina sl! S9 modifice. Apo;t hirtUi. de t >
.4. control ae oolora pti~ernl0. Rin1oh11 @limlnau ~ajttrul. 08 0 reaoiiGI
. tit-easoK. DIj~AC.) m~ptl1mtn! rec!oveni no:nnal!. .' ;
; Oine eut.ttl1 4e d1abet, trebuie s!(aotioneze ou atentle pentru e stBb1~
I _~-:

L-------......- ----
~---.':'
_ ..... --.. -. .~ -'-' .. - .-,
- 11 - ------
['"'"":li1m eeh:Ll1bn perfect 1ntre zaha.ral 1neerat ,1 1nsu11ntl. Oontrolul
! z1lnic a1 ~r1ne1 eate necesar. pentru a judeaa situa~ia"i a putes tn
.'1' oaz de !fJ8C. 81 regularizeze fie hrana , fie aportlll de 1naulinr!•.
l<. La Ulceput, D-na If. fl urmat eu scrupulozi tate aoeaatl tehnio!l •
.Oam to~ul mergea admirabll, totu,i dUB~ 0 lun~ 0 ouprinse ingr.tjorarea
I
<I . Dei1 se simtea bine 1,1 1nterzloe zaharul. In acel moment tnsH, ea a
J- avutneIJansa oa sa. aiba panoreaaul in faza de restructurare, oeea C9
linlita mult aot1v1tatee.. Supra~nc.lrcata dincolo de limitele sale, gla.n-
. J' ~a.Jl1ddoCdrinaretSo1j1miona..,f!clndgrev:!. D;na N. slab1, se simtea NU, su-
.8.""n
I e ° se e' ansa. Urina din oe .1.11 ee mai mult ,i sL\ferea ar-
".''~'.,".\,':"
suri violente. Culoarea urinel se sch:f.mbl, capatind 0 euf oare brun(1..
l ' Ea telef'ona medicului ei, care veni pentru a-1 face ° injeotie de in-
l I sulina. Au fost necesare z11e de tratament pentru 8-1 raatab111 si tUa-
1 .. I .. t1e.. Starea sa Incepea sa devin.!! norma.la-. Aoesta. era cazul dupa un an
J ••, t 91 jumat8te, prooentul de zahar era nomal. .. - . " , ,
l<~"~'- -? rnt--e3t-ilHt±·-~i.~ (nr, ~d ". -
.. 1; ,. '.' Ampiasare- lung de aproape 5 m. Intestinul subtlre um.ple spa ti-
j. 'ul oentral 81 abdomenului. Prima parte a sa eate duodenuk, a doua je-
r v, " ~Wlul 1}1a treia ileonul.
1 .', Funetie, - absorbtla alimentelor digerate de-a lungul perete-
ilu1 intestinal.' I

ir : Zona. de reflex - se afla. in ambele plane ale picioarelor.


ii
.
. Tulburarl •...•.
a) Gaze ill ifatulen~a
.b)
-
(vezi duoden ~l apendloe)
diareee. 0 diaree oeazionala nu eate 0 afacere gmvri, dar daca
\. devine oronioa. sate un senmal de alanua. Cumputem priml substan-vele
.i '.' Dlltrltiva de care avsm nevoie, daoa intestinul su.btire 1e lasa sa soa-:
Ips tara Sa
la preluoreze? Rauri abdominale, imbatrinirea prematurit.
j,f' . clderea parului. oboseala, nervozitatea ~l dep read.unea Sl.ut deobicel
r eonseo,intele.
t ,,~8) !nt;.:e::.:;s:.;t:.;;i:;;n:.:u::.:l~~r;.;o~s~~n:;:,r::;..;..
2::::,o;;"r ~• .::.,&.::._ ~'l:;.2.k.
~1iI.:,._

: Intestinul gros se divi ~ ~n ~ par :


j. - a.pend1oele 1]1 colonul ascendent
i •••colonul transversal
I
l". - oolonul desoendent
f .- sigmoidul
I - rectul
i
!
!p}~~<ti..y"'!+e(nt.·_~1
Amplasllrea.
~ ~ '1
- Ie. drea.pta an abdomenuf, infer
er , unce .&.n ':'St,:.-",n!J....\. •
i '" -l\ "~,t <l<.'I..~

! Bub~ire se UIlef}~e cu 1n~=sdtinUilgros .1..~oecuml).


Ii~:tre intl~st:!.~'ll;i..t~i.~UbijJ••~
~ Vi colon se afle:!0 supapa e s guran\ia, va vs .•.. eoceca Etii' g::al("~ oare .•. a
t oontinutul intestinului groe nu sa poate hltoaroe i~ eel SUb~LR\;8
!Apendicele este 0 prelungire de 6-12 em., denumita v~:rmicill~\'·"!.~
Oind sa opereazu in cas de a:pendioita~ se extirpeaza. spendiofi<J.B-''ifar.rai''''
cular ~1 nu cecUM$ de 1mportanta vitala9
Zona de reflex
Seaf'la in partea dreapta. PlL."lctul
~ e1 mai perturbat S~ gas~§T&e
sub primul centimetru din aceast~ zona, 1a. jonotiunea va.lvai 11eoceca:t~
Qi a.pendice.
Rulburari
al li'latufenta. (ga.ze in abdomenuk inferior)
b) Inflamatia apendicelui
Flatulanta inabdomenul inferior
o roa funo~1onara a valvei ileocecale eate ade~ea eauzaw Aoeaat~
valva daoa se inohide rau, oontinutul intestinulu1g1~a poates~ 5e
'reintoarol1 in Qel au.b~ire. Ajuna eoolo, f'ermenteaztt~ Om ver1llen1ar~ia
. naf,1te gaze. Reeates. preaeazi'i ,peret1i intestinal1 produoind dure:r1 e1
jungh1ur1.
. Exem~lu 1 .M_4' i
D-Illl li." eut'erea de dureri eu jungh:turi
in abdomenu .u,u,er or~ .
Era h1porsenaibilB 1n zona ceoum. Dup~ patru sapt!mini de massJ cot1-
di,nIl, 01 regim a,11numtar (oa.p.XII)3 punotul dEt reflex se oalmx' tJi d.l.tl"$",:,
rile d1epl1rurl.
- 12 -
t.nflama~1a cectU'Dult11
lat. 'YQtbi'""de In!l~tIa apend1oelu1 vermioular. 0 bunl cuno9t11'ltl, d-nl
~. tmpi teletonl foarte ag1tat~ ~i tIn! apuae clavae. 0 in!1ama~10 a aper
4lou1n! Vi trebu1a 8~ ae opereze. M~ dUB 1a ea aoasa ,1 1~ masat ZOe
n, de :roflex 0 ju.m!tate de ora, dllpi1 care adonn1relaxatl. Durerile di!J"
p~r~r,¥,i 1-~ aratat sot"lu1 zona de reflex. Acesta ti flc" maaaje
et1n;tce cite 0 jumi1tate de or!. Operavia nu 8 ma1 foat necesarJ1. Astaz1,
d~p! dot ani, totul aste inoa in ord1ne.
Oolonul ascendent t~nsversal desoendent
130: rn- estJ.ilal ·es_e impins 1nainte prin Dli;carile perietal tic-e.
Aoeaeta m100are ondulatorie e amoraata de mUfch1ulatura tntestinala ca-
re se oontraota ~i relaxeaza. '
. Zona de reflex - sub p1ciorul drept, atingeti zona colonulu! asoen-
'"li"
dent,--iar in prima jumat~te a colonul\1! transversal. sub piciorul st1ll&~
J" • dQLUi jumi1tate a colonului tansversal, descendent Iii sigmoid.
. Tulburari .
...;
raurl in abdomen oauza.te de atonia lnte$tinal~
- dizenterie
- eonstipatie (be~1 totdeauna lichida 1n cantitate sufioientl)
~em¥lU
in imp in t1mp, d""l1ul E. aves 0 dllTere surda in partee. superioarI1
a omb111cului. Acest om sufereade co-nstipatie de mai multi ani ~i lua
laxative putern1ce pentru e.-fi1 goll lntestine1e. Zonele de reflex mi-tUl
indicat 0 staza in euz-bura dintre oolonuJ. transversal !}i c e1 ascendent t
in rest totul era nor.mal. Trei zile mai t1rziu, e1 i~1 putea evacua da-
leur11e fara medioament. Durerile disparusera.
. Nu tOt!l,t~ oonstipaijiile dispal" attt de u~or. De multe or! eate de-vina
colonul,dl1odenul ~1 f1oatlAl. Intr-un asemenea caz, tratament~l poate
d~ra timp indelungat.
Reotul nr. 31 32 2 - hemoro1~1
Amalasare napa a segmen uIui in estinului gros. Inchlde extremi-
tetea prin~r~un stincter.
Funtl~e .
Cind-horurfecal &junge 1n reot. spare nevola de a ie~i afara.
Zona de reflex .
a) S~b piciorur6t~n.g inainte de calcii
b) In mueohiulatura gambei, 1a interior, 12 a.mbele pioioare
Tulburari
-conatipa~re prin atonia rectulul
- inflams ~11
- hemoro1z1, varice
Orioare ar f1 tulburarea. maaaree zonel d$ reflex, ,este efleace.
01nflamatie va dispara mal repede deeit helllo:-t>o!zi1. ;/;otdeaunad ~rerile
Tor dispare repede ~i pierderea de smge ~e asemenea.' Cine sufera de
hemoroizl. trebuie sa se 1ngrijeasoa sa a~ba scaune regulate ~i moi. P!-
n~ oind hemoroizl1 se vor v1ndeca. e bine sa se is boabe de in. La Bca~
'una duro se VOl' introduce in anus supozitoare de gllcerina.
IV. Inima ,1 c1rculauia
Inima (nr.,JJl .1"
AmRlasare ~ eate aGezat~ tn cutta toracic~ ~i e fixatl de niota li-
gamenta, pentru dona treimi pe stinga e1 0 treime pe dreaptl.
Struotura §1 funo~. - inima este un mu~ohi cav1tar, de marime5 unu1
pwmn a1 profrietarurur. Pompoe.za s1ngele in siatemul oirculator. Din ven-
trico1ul st~ng in marea ciroulatie prin tot corpal.
1st. divizat~ in dou~ auricula ~i dona ventr1eole. Intra auri-
oula 01 ventr1cule sint doua val va Clare permit c1roulavia s!ngelui
numa1 de 1& aurioula .pre ventrioule.
\. j
~_ ;/' P l'-' "
- 13 -.-
Inima nu se hraneete cu sUbstante nutritive din singe, care oir-
cUla pr1n ea, f11ndca poaeda propriea reies sangvina format~ arter~le
coronare ,
Zona de reflex. - in talpa plciorului sting.
Tulburgri
- pa1pita1;ii, intepatur1, d1fioultate U1 respiratie
- dafecte oardiace congenitale Bau acoidentale (dupa unele boli in-
f'e<.tioase)
- anghina peotoral!(anghina de piept, infarct)
- tulburari circulatorii, stop cardiac)
'.,, .'
ari tmis cardiaoa
~_!!!"~ --, " ,- ~~.»---"-~ "W ~' --~ ~-....---~--~--~'

'~ resiune al ita 11 dificultate in res ira ie


i Ble s~nt produse ~n ces mal mare par e de gaze. care preseaza lnima to
- , , regiunea diafragmei, ~i 0 jeneaza in aotivitatea e1 (vezl stom&o duodel
Poate de asemenea sa actloneze prin presareo. unui nerv ca.rdiac. Is ni
velul unai vertp.bre doraale slabite. '
Defecte cardlace
Eate aprospe in totdeauna vorba de 0 rea f~ctlonare a vsIvelor sau
a une! lipse de etan~eitate s unei despartituri intraauriculare.
Pentru reflexologle putin imports dac~ eate vorba de un defect con-
,, ';;genital a au nu ,
r . Exemplu - Am deseoperit foarte repede oa Cava nu e in regula 18
\
L if11ca unei cunoetin1je care pe ll.nga 0 malforma.~1e aves frecvente boll
.
, !
~ . , ;',1nfec~ioase. p:cezenta 0 considerabiU1 1nttrziere in dezvoltare. deli!
'; aj unae 1a vl.rsta de do! ani ea era incapabila sa mearga singura. Cel
i'1 t , mai mic efort ii provoca dificlll tati. Buzele, palmele miinilor ~i plan-
t
ij"
I, tele picioarelor erau in continuu albastrui. pina in ziua cind mama
Ii sa auzi de metoda noastrao Zonele de reflex erau sensibile 18 supra-
1
renals ,rinich! SI uretere, vezica, s t omac duoden , inima S1:i ;';J,r;glioni
t, \ 11miatiei. In c Luda strigatelor §i amucf turil or. tata. e. £'031; masata 20
\de min. pe zi. Cum ne 8.§!teptam urine se modifies, pri:mfh Degi '~otdeal.m.a
era clara, davani repede inchisa ls culoare ~i opaca~ Dapa J gaptam1n1
sa-a. z-emarcaf c~t picoarele f}i miinile devenisero. ro~ietic\i; iiti buzele .
'il}:i recapatasera cu.l oaz-ea naturali1. Putin cite putin~ :fata ;~('::':~:li mai
putin sens1bila Is infectii. Trei luni mai tirziut a fost; d!.'t~'~;:1a {lOD.-
f\ .. ,trol mediea,L~ Medicul se mira~ Cum a-a. achf.mba't copf.La i E mal:t m.."li bins
~
i
"

.scum. Din obi;;muinta ii asoulta plaminii ~1 inime.5 :r~ inima o cereeta


,(tim p ~ndelunga.t"
•.. 08. Sll. cum a.r f·
Q
l. vru t Set~ gas
'" eaaca '" ceva.~ IT'1.+':;' ~-
",.;.!:,,~f;,""~,se
{.intrebator la mama, apus e r nu e nici un suf'lu" Ininla lucr~n3.,za, ~;iu pl!.~~-,,~
\MamQ._-f.e:t ei_e.2a.~iI1-...culmeI;lLe-X1.cirii. _ _ - ..~--.-..... -~
«<" Angina dej?ie!it.· - , -~-::'.---- . n

Est e numele-dat 'arteriol;!clerozei vaselor coz-onard ene , Ap;;,,:'~ ': J d~


oxigen este su.ficient pentru uzul eurent , dar 19. cas ma.i m:t.:;ti, ~:;d,:'-'va re
oel mai mLc efort ~ frigares sangvina a miocardului gi apcrtul d~,i ox1"'"
gen flint insuficiente ~i 0 durere vie apaz-e La :0.1vela! ster.trUllli¢
Cau~e
-eetivifate insuficienta din paz-t ea suprar~.na181Dr~ finichiloI"!>
uraterelor 91 vezicii
_ allmentatie gret?itit de-a lungul anilo:r (gaze Cf",:;~9 comprima i,nima,)
•.•
.,.ilobleme psihice" ... ~ ..-...~
- Infacrctul de miocard
Infa:rctlil ae declara in momE'mtul ei.nd un cheag de s5:nga obtu.re~za
un vas ccz-onar-Iun ~1 l.m'Diedic:.t irigarea sangvina a aonea co r-aapunza ...•
toare a miocardulu1. Ac~asta parte se necrozeaza rapid p:rin lipan hra •..
nei. Dac~ artera este lmportanta, infarctul este mortal. ..
Ente mai bine sa. p reven tm decit su vindedim .• Trebuie s~ vi, ~aoa ~;:t
rinichli funcV10ncaza n orma L ~1 elimina cu reg~la:ri tate. ,,:x.... n~le " ~r!:
dA~ourile dao~ auprarennlele produc Buficienta adrenalknA~ e~ di~~rag-
Jnl~vnu exo:roi
•.
tu, nici 0 prno i UIle asuprn J..nJ..ml.
~ ~ ~i ~ a tun~i
• '" ~u VD~~ ~~ ~~ft1o-
u. •• : lik ""•••••
",.••
'-'- v

do.tl:1 eand1dat Ie. infarot. Duc1i ati avu! unul. suu mai mUJ..~ei :or . '" '!.'!>

acolen~:i punc t e pen t ru a 10 repune :in ozd Lne , <4 .~


ea or
trebu1 'trotate
. de t Gun.n
g, . . i'
totdoauna
nn1nmul 1J~-Q1 l'Hf"3.Seo.sca vi tali t a t ea 1ntep;rnHi ~i sn. fi ~i i
xderi;) Atru/"em ntentin en fmnatul distl'uge ,9Ubi:ftmlto.H~
\:i.t. ,001"0::,.,
una z-eca e" ifou1 unut j n.•..
a!late in J'o~t):r,!i\ in eo~ul non t ru , aubatnnte care n momencu.s, . ,'~ -,,,,
,. .-.~ ~ __ .L ~
-~ ------;--:: .. ~ .. ~~'~ ~-.- t
.1 - 14 - •
02%1%.a 1D1m11-(stop cardiacl ~ _ J ~
. , \
-'vem de~a CUAO~t1J1~a de reflexologle h lIlOme.utu1 cind am .com.~;
Ai., un grup de tur1eti ca~e ee duceau la curl. Ne afla~ 1ntr-a~ autoc
Pe 1. jumatatea drumulul, 0 feme1~ mA faou .tenta vl-m1'arati cJfatl c
•• 88 atla .inta~a mea. -P.rive~te-.oJ Ceva Au e h., .regula. I-am vorb! tt~
au mi••• .laspuns. D-na .4. 1Qi pierdu8e oUllO't1n~•• Pul8ul AU mal bitea
IUl ~1 l!esJ?iza.Fara ez;ttaret1-IDl maaat zona de reflex a1n!m11 d1:4rd
stinga, fllndca e~a 1mpo9lb1 '8-0 deseal~·,l D.1ci sa~l .o~lonez ZOD2 d
or.flex· de 1. pleior hl Jll.QIi1ni1. Dupe. ~ min. deseh!s8 achi1, 11l!dupa co
10 ~~. Be 81m~1 mQ1 b1ne. ImI B9Usl ca arl in mod constant orlzG ca~d
oe. La fiecafe cur~, sper sa obyin 0 ~.11orare~ La m10ul dejuA a luat
oa~deobioei 0 o2fea cu lapta eu mici oornuri proaspete. lata ceva ee-~
prOdU90CGaE gaze ~1 presiune se_aasibl1i asupraihimi1. I-am atras at
. J ~la asupra regimulul e1. Ea desellie~ oem1 mar1.Poate ave~1 dreJ?tate,
w

.\S dupa tiecare dejun lila' s1mt teribil de umtlat'a. Din oauza aafelei cu U
P ta? Dt_l;a. aee ea D-ua A. ifii achimoa regimu! ;il1ro.ent~l! ~i J:!ji puse,4 in 0;
I dine zonele de :.w:etlexo Inc1d,cntul din ll1ut~C&~lit f~st un evenimenb dtlJ.
( .,1Qta ai._ De atunci nu a mai 8VUt niciodrita: tulbura..ri cardiace.
!!~p"er1ensiu.;qe •.
a_qtal!iala ~ oJ ~

! W Cind ae 18 tenslunea se vozbefite de v~lna~ea ma:xima !l\Jm1l1imll;i


.1 Bnrmal, telle!une~ tl!ebu1~ sa fi~ in jur de 11o-140"'maxima ~1 6o-90!m:l.:oJ
j. ma. Ce fe:[>rezinta oe1e dnuB.valor1. M;aXima sau va1narea s19to1101 ~eprE
t . zlnta~for~a du care ventr1culul sting, impinge singele in siatemulci%-
{
j eulator. Valnareamlniia. StiU diast61ica, reprezinta presiunea magis ....
tr~taJic timpul de oprire dintre d~ua batli ale inimii";(saupe~istant~
I vasalor sanguine peri~el!ice). Aceasta valnare eats importanta,
$81 ~oa atunc1 cind inima eate in repaus.
oao1 eet

I
I .
f ..,
pa~.e~ste C211za presi.un;"L ridicate? ""
Aproape intotdeauna cauza e 0 proaata func~innare a rl.nieh1,lol~"
.., ..

I Toxi~cle~l de se urile nu sint elimj.na, te ~1 ae depun in vasele S2ngUin~h


I Elastioitatoa 91 volumul 101' se diml:c,eaza~i inima trebuie sa exercite
I
j
o pre.siulle mai mare, pentru a p!:opulsa vclul!lulG.e""singeinartere.
oJ ExemEle: D-llla- L.auz1se ca. masajele zoneIf.'I.tde re:fl~x puteslJ
{
:I . mod1fica--pr6siunea ~idicata. lUli de zile luase comprimate fnrte pehtru
a cnmbat~ aceasta b?'Sala.Inoepu 8&-91 maseze tirnp de " nrn pe zi zonele,
t l!iniohiloJ.! II u:c~t;celor"'91 vezieii. Dupe. § z11e lJe sImti deodata rau Ql\ AE
i
I
i
obtinind n!ci o~amellorare ~e duse 1a m~dic- contro1ul teh8i~i
s~~pr1nzutor: l~/6; a4ica foarte EttEH joasR. LA ultlmul oon~~ol avu~e$e
20/9.5. De unite prove.nea aceast& scadere?~~ luase tim.p de 10 an1 com-\
a £o~t

t priUlwte pellt.ru·hiperte.l.1aiune. Prin reflexolC'lgiet dupa. un an ajunsese l~


14/8. :{\
Aritlnle cardiuoa ~ vezi suorarenale 31
o,J

1 Varioe.- vasele normale ~i valvele lor - fig. 6, 7, 8.


t Cauze. - -
i a.- depuneri in interiorul V8s&lnr in speoial imprejurul va1velor,'!a-
I p1edi~indule sa~e1faca munoa Inr, i~r~raflexul.s~nguin insuf~oient. A-
!
f
mint1ti-vl ca volumul sanguin care cnbnara in membrele inCer1~2ret tre-
! . buie st1f:Le e6al eu cel care urea. spr8 inima..
b.- se poat~ intimpla ea presiunea pe radaoina unui nerv din sp~te, sa
fie oauz. i.girl1 din servlciu a u~el vene. Atuuc1 v~lvelo nu mal luore.·
zl (.t1g.8)..,J ,
Sa pot mass z~nele de reflex in caz de varioe. Daoa sint yarioe
am'plaa.at~ dO-iilungul gambai. pici~rul t~ebui~lmSlso~ !~a. ezi t~ro. Se va
inai8ta in epacial po puncte1e tin1oh11~r, uretrelnr ~1 vezicli.
V.- SISTEi~tULNERVt"S
Qapul(nr.l)
.l.~ Cro1erul. ~~.8Qre - eate m~ez8t~1n cut!a cr~ana. limitat f11nd
ta jn8 ae Saza era Ulur=~l in sus de bolt. cran1ana.

'-, . .;
- 16 ...
n'eo lagriturE11 Zone. de reflex a. ovaruhti d X'ept reactions violent <,
cino! minute d~ masajt congestia de la cap 96 diminaa ei a doua
©i~lul 1-a venit*
~J Su:r.m~n. 001111
t) c" .' .J!!!l.
g) .accraan:fa "'-~"""."""--
!iit~runei
cadel"i., 0 oapilli de doi ani s-a lovit putemle 18
'?'-""""'"{i¥~ t1 pa.rintii oeroetara copilul, dsr nu gasira nim.ic
Nellni~tl
~uspe~t in comportsrea sa. Aoc1dentul 8 fest u1tat.
Un an §i jumatate mat tlrzla, fata a inoeput sa aiba rauri de

l.
.acompaniate d~ vome., Ea punea toate aoestea in seams starilor au .•..
@t iw Medicul t1 'presorise supozi tea.re oare-~1 :f~cu.ra efectul pe l
I:! da.r- (lri!~ele reveniradin ce mce mal des It l..
•.•
Y1:rsta 11 8n1~ stares nil s e ameliorase, in ef.uda t'uturor .,
!J.(;;l.IIH:H" MarJla se. se j,nteres!t de reflexologle §il.noepu 88.-1
de reflE':x de pa e ala dous degete mar! de 1s pioioare •
••••A.•••••••• 'L ;ii u.reterele~ ~vezica~ auprarena.lele ~i punc t al,e limf'aticEh 0
•••••••••

s~~ simtit ~ediat~ Med1eamentele au fest abandonate ~1


a redevenit normala$
ai provooa'ta de 0 orispa::re a lobulul temporal. Poate
aau bilaterala~ Otnd ~i zona de reflex a echilibrului
"'~1~n4'~~ apar adesea rauri §i vome~
% s1nt imputabi~e ~ncaltamintei neadaptabile. E 1nte~-
ca femeile sufera de obicei de migrena, fiindca ele poartl
Yl'V'
~lnC/i~!1aml..nt'6 S t rumua
A ~t • W

.zc·:rw.de reflex a lobului tern o:ro.t nre


S ~":'-'I2E7~te-'TnInterioru. halucelulu t spre partee, dinspre eel de
81 d f)a d •• Pentru. labul temporat stl.ng~ se masea;za la piciorul
drept~ eversa*
:2 ) §In lls }d~:lJ.~ f rqp.t 9.1e (l!T.: 2 L
{l ...
- s:lnt a:mpla.sate~napo1a nasului j §Ii sl.nt ni/ite depre ••.
a1 ~:J de muooaae , prelungirile foselor nazale.
Zona de l'eflexfI> - punctul de reflex ae gas9::}tein perinitele tu:> .
turor degetelor, la pic1o~u1 sting pentru sinusurile drepte Q1 vice-
versa..
Tulburliri
Inflamatii
~i sUEuratii. Inflamatiile incep totdeauna eu un gutu-
rat, care se propaga ~i ocazioneaza catarul sinusurilor cu febra Qi
rauri de cap. Tra.tamentul eate de obicei foa.rte lung. dar nu pentru
cel care cunose reflexologia..
J) colonna vertebrnla nr. 5
Punc t La '"'co loana suporta capu maduva
apinilrrr;--care e proteja.ta de aanaInl.
]lromil~ie
Colonna va'rtebrala sa compune din urmatoarele partir
- 7 vertebre oervicale. Aoeasts parte aste foarte mobila
~i suportl
cap~l. .
- 12 vertebre dorsals. Aceastli parte este mai puijinmobil! liJi prezin~
ta 0 ~~re stabi11tate~ F1ecare vertebra e legata 16 doua COBste.
- 5 vertebra lombare. Ea suporta tosta greutatea partir Buperioars a
corpului. Eats foarte mobl1a.
- 5 vertebra saorale. Sint sudate pe un os, sscrumul. Gratis lUi. cen~
tura pelv1ann £~1 mentine stabilitatea.
= 5 vertebra coooygeale. Formeaza ooada strabunilor no~tri. Aoeste
vertebre slnt oslficate Qi for.meaza coooysul.
Curbura in S a ooloanei vertebrale, ii permits sa rezlste Is
Qocur1 au suplete. Intra fieoare parecha de vertebra, se gase~te ~Ul
dine caro aorveQte de amortizor. El se oompune dintr-o anvelop~ oa~
tl1Bg1noasl 01 0 maal elastioa gelatlnoasa.
Coloann sete men1jinutl1 in pozlt1a a1 de 006. 200 de mu~ohi Q1
nonwm~rntQ ligamenta. Nervil m~duvei splnarli. paraaeso o~alul ver-
'tebrul in pereoh1. lat~ral, de-a 1ungul g~urilor de leg~tur~ 01 aduO
in fluxttl nerVOfJ organ.lor eoroapunzl1toaroo
- 17 -
Astfel din oele 7 ~ertebre aerv1cale, 1e8 7 pereohide nervi care
deserveso bratele, ,1 din oale lombere, 5 perech! oare deservesc mem-
brele 1nterioare.
Zonele de reflef. - ale coloanei se situeaz~ de-a langul bordu-
lui interior a1 bolte~ plantelor. Se maseaz~ de-a lungul acestor bol-
ta planta1e.
Tu1burari
~inarti-va ca fotoli!le ~i ssltelele prea moi, afeoteaza coloana,
greutati1e trebuie ridicate totdeauna indoind genunchii. Presupuneti,
01 ridioati 0 greutate de 50 de kg ou 0 flexiune a genunohi1or, exer-
oltati 0 presiune de.50 kg. asuprs coloanei. In sohlmb, dao~ tncllnat1
torsu1 inainte, genunohil f'iind intlne1, presiunea exercitatl pe 00108-
nl e 0 forta de 760 kg •
.Tulburari de aproviz1onare a fiecarui organ
Fiecare organ depinde de aprovizionarea cu flux nervos. El se pos-
ta ofili sau slabi treptat sau 1n tota1itate sau partial, cind exist!
o 1nflamare sau presera a radaoinil nervulul corespunzator. Atunci pot
spare:
- bosla Scheuerman
" Bechterew
- hernie discala
- rauri de spate sau crispari mu~chiulare
- dureri sacrale in pozitie ~ezinda
"U~ura discurilor" ~fig.9)
Nu este intentionataptul oa punem acest titlu intre ghilimele
fiindoa nu eate exact §i ne duos in aroare. Un simntom de uzura in
sensul proprlu al ter.menului nu exista. Daca unele parti ale oorpului
nostru sufera 0 uzura subita., ffil.inileSJi degetele vor fi primele in
cuds eforturilor lor, i~i paatreaza aceea~i lungime. Astfal termenul
uzura diacala prefer sa-l achimb in deformatie diacala.
Cum se creaza 0 deformatie disoala?
Ca teste organele, discurile slnt supuse la Q permananta con~
struc~ie ~i deconstructie. SUbatantele de dezintegrare a!nt tl~nspor-
tate an parte de singe £}i in parte de caile limfaticse El<,;;mer:l"~elede
constructie ajung in organe prin cales sangvina~ Intelegeti 1ryum .
importanta capitala a unei bune circula .. ~ii. Din nefericirs cr(F~·liele
mUf}chiulare pr-oduc perturbatii in circula~ie l:n a§a. fel~ ca au,bsta-n-
tele car-e urmau sa aj unga la unele organa aj ung in cant! ta te :b.!i.,su.•••
ficienta.
Ad1ugind Is e.ceast.a ca Is toate persoanele car-e auf'era J.i'~ laz1-
W1i discale, zonele de reflex s t omac t duoden , fioa.t, devin:toa.l"t"'. sen-
aibile ceee. ce arsta ca procesul de nutri ~ie la.sa de dor:.tt. Intf.: eum
clrcula~ia devine defici tara ~i cum principiile de reconstrue~<':l~~
gaseoc l.n cuntita~i insuficiente. De aceea nu trebuie sa ns :w.iI'<ii& :os
discurile vertebrale slabesc §i-~i pierd elastic1tatea~
Cma luptamimootriva a.cestei afectluni?
- Stimulind-circulat1a sangvina prin masarea zonelor de reflex ale
colonnai vertebrale.
_ accclerind eliminarf:~a. toxinelor ~i de!'}eurilorpr-In tratarea zone/-
lor rinichilor. ureterelor, vezicii §i a 2unctelo~ li~1atice
_ maaor05 zonelor duoden float. vezicula biliara. Adaptarea regimu~
lu1 alimontnr, pentru ca substankele de oonstructie sa fi.e !n cant t•..
tate Bufic1entA.
In ncdst fel veti produce regene!'aren d1scUl-ilo:r Uzat~h
EXf!mplu
Sportlv nautio ~1 complex, D-nul H. era cu toate acestea tntr-o
atnre deplorabila.. mai inainto de a incepe masarea zonelor de reflaxlI
DUl'fll:'(!.ndin spate perBiata, auf'e r-ea de a a emanea ~i de rauri de cap,
flatulent~. oboocoli etc$ ,v
Avon dureri de la ceaflt pina la cocoyao Deabia putea at! doarm3
n oup t en dou!.! oro ••Medicii spuneau ca boe Ls colaonei Bal~ era .i~ou:ra-
billh bon In Scheuerman, usura difl€'url1or ei spondiloza an pregatil'e~
Nu.tutin 91 S,lmnllDtlca,. colo daul{ 'i.~)nlpi1 indicate, nu-i u~urau sit~a-
till •.01 i1 apoz-aau durerilth Sa vor-boa de oporatie .• do.c~ doli vo!n,s,\,
ajungi1 intr-un acaun 011 rotile. DurX pe rapec t1v:t. pont ru vlr9t~i as ,.5
- 18 ~
de ani. Tin~rul nu vrois s~ aud~ de aeeastl 1nterventie ~i apel~ la
reflexologie. eu energie ~i disparare, simt1 0 u~urarecare i1 dadu
s1guranta unei cai bune. El mesa 10 min. pe zi zonela coloanei va~3-
brale de Is picioare. I~i pune in ord1ne celelalte puncte de reflex
01 i~i sch1mbi allmente~1a. Ineinta incet pe calee vindeearii. Dupa
doua lun1, petrecu 0 saptamina fara dureri. Aeum poate ridiea greu-
tat1 pins Is 100 kg fara dificultate.
Sciatica
Nervul sciatic paraseete gaurile de legatura din coloana lombarl
Q1 se imparte in doua ramuri deasupra fosei poplitee, nervul drept ~1
sting. Este nervul eel mai lung ei gros din corp. Sciatica se declBll"
Qesza prin:
- mi~cari gree1te sau 0 Bupraincarcarea coloanei
- lnflamatia a ridacinii nervoase san presare
raceala sau inflamat1e
- reactie chimica prin excedent de toxine (functie renels def1-
citara, regim alimentar eronat) .
- prohleme psihiee
Zona de reflex. - nervul sciatic urmeaza tibia §i peroneul. In
caz de criz£ seurtK, se maseaza u~or ~i eu grija. .
In caz de hipersensibilitate cauzata de durere, se poate trata
zona sciaticului Is brat, da-a lungul radiusului ~i eubituBului. Dac~
este vorba de 0 presare sau inflamare a radacinii nervoase, zona "1e-
u!re" a 8ciaticului sau eoloe.na lombara, VOl' fi masate eu grija.
Lumbago
Apasarea nervului din coloans lombara, datorita in special aupra-
incarcarii coloanei.
De enereseen a i hernia diseals
Cau~~ - es urmare a unei s abir a ligarnentelor ~i mu§chiulaturii
apatelui. Be poate produce deplasarea discurilor, care pl'vd!~1~0 pre.".
sivne pe nervul rahidian, provoclnd dureri foarte violente~
Ce se face? se maseaza zona coloanei, Ie. inaltimea voita4 Ea va
reactiona violent. Masajul oreeaza 0 mai buna irigare sangvina a locu-
IU1 atins t iar nml}chii ~i ligamentele sJ:nt :fortificste ~:t .5.u.Z'~rile
diaper. .
Durerile de sEate aproape 40% din durerile de spate aint imp~t8-,
bile redoarei masei mu~chiulare dorsale. Masajul creeaza 0 me! bu~
na irigare in zonele de reflex. (desen 14).
Durer! in coooys.- ele se datoresc unei ~ederi indelung~t~p~
un acaun ta.re.· .
4) Ceafa (nr. 7L
AIlHuri de zona ooloanei cervicale, exista. un puno t sepa:l';s:'; ;,;.entru
ceafa. .
Zona de reflex - se gaseE}te in talpa pioiorului, Ie. radaci!l~
haluc"elului.· .
Tulburari - cauzele tulburarilor cefei: incaltaminte str1m~a,
neadaptabIIK; Cind un pantof e prea ascutit. preseaza zona de rG~
flex. Dadi presiunea sa mentine un timp mei ~"1delunga:t ss f'ormeaz2
j

depozite ~i acumulari din oe in co mai marie Uneori se pot d~scoper1


depuneri de marimea unai boabe de mazare. Circula.tia sangv'ina tn oea-
r! este stunei perturbata. In afsra de aceasta ei tulburarile oircu-
lator1! din aceasta parte, a due cz-tspar-ea , redoarea ~i durerea0
5) Plexul solar nr.20)
Plexul solar spar oe sistemului neuro-vegetativ. Eate plexul ner-
vos a1 simpaticului. Este revitalizat prin nervi! gastro-inteatina11
Zona de reflex - ae gaseete in talpa ling~ zona stomaculuio
TulburXr! -
_ parol cava rlu va trece prin stomae
_ diaree nervoaB~ in caz de agitat1e, de probleme grave
_ le~1n provocat de 0 lovitur~ in stomac. De rapt plexul solar eat&
at1ns 01 cum e h1porsena1bil, reaoiioneaza instantaneu.
r

, ' ' - 19 - r'


,d VI. AGENTI! DEAPARARE: ANTICORPII
, "11. S~temUh~Jt1c (nr.39:4'o.'4l) \----- -, ~
, " 1'8 1: gK ssem fascular OiiiLildiSpune01 de s1stemu1 l1m:tat1c.,\
Grandele I1mfatiee sint Is originea lor nivte oapilare bina inch1sG \
, apo1 devin vase marl care transport! limfa tn directia 'centrului eor- \).
pulu1. Vasele din Jumatatea. infer:Loara a organlsmulul. adue 11mfa '
eltre lacul lacunar. ieo1nd din bazinul de acumulare s1tWlt sub d1a- '/1
tragma. De Boolo 11m:fa se indreapt~ c~tre colectorul. toraclc care pr1-
me§te pe cea de 1a partea silperioara a corpului ~i-o distr1bute in (
venele mari.
Ce transportl eana1e1e limtatice? .
In jur de 2 iitr1 de lichid tisular 01 g~sime in intest1nUl sub~
iire. Dar vi bacter11 V1 corpi strain1 cum ar fi carbonul. r!m!v1~e
etc.
Oan~lonii limfatioi
De-a lungUl oiiIor ltmfatice sint p1aaa'ti ganglionii limtatici.
M1alunea lor este aa fi1treze llmfa. aa produc! 11mf'oolte, care tra-
bu1e sl fie reinoite 18 doul zile.
Unde'sint ganglion!! limflaticl?
eu totul special in vesutui conjunctiv din bazin, 81 caviti~ii
abdominale ~i toraeiee, oa 01 in eanalu1 gastro-intest1na1 Vi, cum S9
s1mt in caz de 1nf1amatii, 1a ax11a, reg1unea inghinall ,1 git.
DBe! 0 infect1e stael corpul, gang110nul eel mal aproplat reac-
~1oneazi,se umf1i ~i devine dureros la palpate
Apendicele, amigdalele §i splina fac parte ~i ele din re~eaua
limfatica. '
Zone de reflex
a) ganglloniI-1imfstioi a1 toraoe1ui nr.39
b) " '" " abdomenu.lu1 mr.40
c) lac lacunar §i coleotor torscie nr.41.
A) Partea supe~ioara a~0!Eului uman: capul
-Aeeasta.zoni1 de ferlex se ga.se~te deasupra piciorului' drept ~1
sting intr-o mica fosa, ina1ntea maleolai exter.ne.
B). Abdomen
Zona se af~ daasupra pieiorului sting Ii drept, intr-o mio~
fOS~D inaintaa malaole! interne.
e) Laoul laounar ~i ooleotor tomaio
Zona sa sflli pe ambere pioioare deasupra, intr-o fosa, tntre
hBluoel ~i eel de al doi1ea deget.
Tulburari
- spa in gambe, glezna umflata
- ce1ul1tti .
- lipsa anticorpilor (~arafebra)
- staz8 in toate organele: myome (vez1 uter), eh1st, tumoare(canoer.
Exemple
De multi ani D-ns W. avea gambele umflate. de 18 cospsa Is cal-
ci1. Acestea-nu ~rezentau niei un relief. Familia se ocupa de eomer~
~i ea era Mereu 1n piciosre. 0 data un client 11 vorb1 de reflexolo-
gie. Zonele de reflex din elantele pioioarelor au fost mesata o~te 0
jwnatate de ora pe zi. dupa oare punotale limfatioe oite 10 min. de
punet.Rezultatul a fost mlnuat, pioioarele au 1noeput 1noet,1noet
s! sa dezumfle, in final 4-5 em. in eiroumfer1nt~.
Celuliti1
Un mareItumar de femei sufera de oe1ulita sau "ap~ portooa11e" "
Cauza sa poate rezuma la dou! punotea
a) limfa luoreazll rill!
b) tulburari hormonale '
Pentru a realiza 0 modificare tisularX. trebuie ataea! rSul dels
r!dao1n~.Nu eaufioient sn atac~m numa! I1mfa aup~rficial ~nmomentul
maaaJului zis "de drenaj llmfatio", 01 e ne~aaRr sa rs§ularizam 3i
produot1a de homon! ~1 sit rapunem ~1 reteaua 11mfatiea in stare de
funotioriare normllli1. ~ ~ f:o 11 t 1' .
. D-no. R 101 masi1 t1mp de un an de 2-) ori pe atlp:~m.Ln punore e .'
'ovarolor. 01 oele trei punota limfatice. conssorind c~te 10 min. f1e-
ol1.rui nunot. Rez111tatul 9 om mai pu~in in jurul ooapselor.
- 20 -
Carentl tn antlcom1 /
Miilt! adU1~rnu...fao :febrl. E cees. ce se cheam~··Ul\.or1 ftl1ng~
b~fi, dal" pres, pur,t11ndoa lipseso lim.f'oc1'iele.ant-~colj!.t1 o"re prev1n "
bO.,L11e il1f'ec~1oase. Daalmierob11 pltl'Wl~,!~tr-an- organum, au atl1le piU" '
t!{r! rez1~tenXa.se 1nat.lea~a untle'VO'r
S$F.l. ,1
dSbesc gazqa'. ACtlti1ta .•••••
. simte riu, obosita, abatutl c&~ cWllU'av.ea--grilt.~ar tempemt~m ..' ..'
abla atinge 31. Aoeaeia hseamn! ;U.-psa.aI:rt:l.e0l"l11@~1)a'oli.,,.-vem.ut101~·
enti, atunci are 100 0 ltlptl ,1 rezttltit teb-m.' Dacl in cur~nll lupte1.·
corpul e~te suatinut prin masarea zOl1el~ 4e re;:Utx 11mf'atltu~., 9\1".' ;
!1 a1gun ca ant1corp11 vor obi1ne' v.10torla t-;1~t111 ~()scltonoo~.·
pulu1 vcs tz-u :a.:re ae . adapteaza 01 luptl-tt-". Cf'ild tel'1ra~ est~ tl1atlpri.n ,,'.
medicamente va s;abiVi fortele de aut~~re, .~1 0 $tST9 de slabloi--,
une sa instaleaza poate, t1mp de s!pt .- Dacl Va lnaRt1i- z()uele de, .
reflex lim.fatice, se peat e sa faoet:1 till aceea aa teb':ri •. t11h401 in '.'.?; 'J;
corput voatru ae d~ 0 lupt! latentll. OEtlear~ ~.cta. lUat()C1t~l.hi'. oU-:,', r
ti tate fj!lfic1enta, va putea rezista l'flicrobilEtl!' 4i- r-Spltne'_ tsrganistnl11 .>.':, ..
l.Ii oz-d Lne , ..' .' . , .'
Ce,J;1cerul : .' .' .:. '. " ."
I:n"-r;:ma-·septembrie, 'tinarll1 o. hi drs~a ~' 27tI~'_.: rerillJ.:rcl ',;/
pen:t?it,~ }it-1ma ('sra 0 wnflatura. in gamba .trillSI ctea.up~:aen~oh.i~l'l1>
Dou~i } '~h!mai t!.rzill constat! oli ae int1W:J9 •• ·Of' er4. ~len.td..td,~l l~p.l"~'\ "
pat" iLpa diverse tratamente .:medicale 1UitJr~-5 nst ope.l:1\~~,lellill.. ",
tatul ~jiQPsiei: cancer. Se vez-bea nEt ~tltarea ~O~~~1il.:ru.l',:
aju."1ge Is mine 1a 9 lan. 1972., Tinarul a:f'os:t- __ t 2:,GN;pi;! ~11o 01'1.;:;:
p ent ru punc t eLe limfatice ~i 0 ora pel'ltl:'lX-Zmie:te-sU,P,mre-nalE!!.,'·uret,n .
vezica~ stomac duodenlf f1cat, ve~fcu.laVillara fi- spl1na~~telb~tl1:
cament e.Le au fest l.nlaturate. Pentru a sa :fOrlU:Lea t:W'~ -C :1.U&"
de treiqdb ne zi cite 0 linguriti1de pal.en,.$e-n~rl ~"t~de l.a•• ' .
pa (cu:n1. :;1 ';0). Dupa 'tirei luni nu :;r-au mai intiln.1t-eeltlh·can.cerOSIJ"·
1 .'
j
in singe 'I1inarul s-a fefcaut complet, de- 2 o.rl p-e ~¥t-liDlt-ni t~1 m ••. azl{
&

\ zonele de reflex limfatice, cite lcr min. pentru e preveni 0 re~uta. I

d >-_~P1Allp.,..c.n:;:.!3,4~ "
1 art---.. in t re ri~~1t1'l- __=t~_t~ " _~_~~, ii. ':e~~onUl ~-
!3-mpj B;.:~~.1.'.§"._: __!Le•.....
I versal. -------...." ~~,----=r:": . . ..... -"'~- ':'"
t funot!" - dac'a .ae considera splift!.j se arEHfe oa aC~!On'9az~ ea un"' ..:.;"
ganglion limfatic. Functiile sale- sint i'd'ent;(ce. au- c-ele-aie gang11<mt"'" ,/"
I lor 1imf'atici.
- produce 1imfoci te fii ant1corpi
'.
....
i
I
- filtreaza singele §i distruge- hemat111a inbat-rtlrl;~e
I
l : - consti tuie rezerva s1ngelui .. ..
Zona de reflex •. ae gasefjte in talpa p-iei(1rultrl. s-'ting,.J:JU.b
tul inimti. .
Tulburarl .
- Iipsa hemoglobine1 (anemie)
- c~rcnta in anticorpi . ',~ ',:.
- junehiur1 incoaste. .."
Exemplu - 1a 30 de ani S.R. ae gases m, t5tDant 941d8.1 d~ mttlt:<
timp. dincauza spline!. De cl:teva saptam-1n~ .ut~:t'OBchI d:tlrlr1 1f.! . ~:'.~ir.', .. '
par-t ea stinga a abdomeniului. FOl.'mIlIa aa.ngv1nlo:raa heU!oglo'b1¥i1 50' .• :,;"
hematii 2,8milioane, viteza de sedimentar~ arabI. ProfesorUl. '¥Tots .
8~-1 Bcoata ap11na. Dar nu numai splins era stinsa, ~1 ,~ re~A~alt.-
tatica. La acesten se adi1ugau ~1 zone1e dg-'reflexalo, trac.tul~1 gal-
ttro-intostinal, fioatul, veziculabil1ar! (oonst1;pat1a cron1o!),r1-
niohi, ureterele, v9z1ca, capul (migrene) t' oeafa ~ -~lh'. . .'
Mama sa i1 arunca medicamentele V1 1ncel>~,~-EJ-~e de 2 ori
pe oaptMlin~ Ia tnoeput, 01te )0 min. pC8 zl,r . Et'ortlU"1181.~ fast . .,_.':

recompensate. Dup~ 15 z1le, ~urer11e dln spllnK di~p~~r~. '~~ 5 .. . '",' .:' '

luni analizele prezentau 8~ hemoglobin~. hematl1 ~r~.1110anQ. ot


vltezs de aodimentare normal!. -. 0'

J .• /
~l'

','

)~Amlgdalele (nr. 4~l


Bint aftua.te In farlnge Vi oonst! tu1e una din 1"(I~e1.1.4-., "'1".".0,. ,I
'" ,.
. I

)
•.. 21 •.•
ale organismului. S£nt reconatruite din tesut limfatic ,1 produc anti-
corpi pentru taate afectiunile eventuale ale fari~ului ~1 g1tu1u1oN~
atlt e19, 01 largingele devine sedlUl de acumulare a agentilor infec~
tlofiQ .
Pentru amigda 1e1e dureroase,inflamate sau purulentep9xista un
punot de reflex. Prin masarea aoestei zone timp de 5 m1n~t$~ pacentml
se va simti deja mai bine. Incercavio
Zona de reflex - amigdalele ~i far1~~ul se g~Beaa pe balucel$ 1a
stinga ~i la=dreapta tendonului.
VII e gLANDELE ENDOCRI:g,
1). Hipofiza £nr ..4) ,
Amplasar2, - hipofrza e amplaseta in d1eneefal sau ereierul
intermediar.
Func~ie - eate glanda cas mal importanta din eoIpo Ea comandag
- tiroida.
- suprarena.lele
- glandele sexuale: texticolsle ~i ovarele
Ea pr-oduce in special hor-aonu'l de ore~tere.
Zona de reflex - se gaaaete Is ambele picioare 1n mijlocul
perini~ei halucerului.
2). SURTa!enalela (nre21i
Amplasare = deaaupra rin chiloro Exiata intra oortex ,1 tesu~
tul modular@o diferen~a sensib11a. In fiaeare din a~egte organa sa
p rodue hormoni speoifi,ci.
a) Tasutul modular secreta adrenslina. hormon cara aotionaaza
miocardul. El ordona ca 1n1ma sa beta IDa! repGde ~:t dli di:-~",t;.!tive per ,.,.,
tru repa.rtizarea j udicioas]l a s:l.agelui in COrp3 Ee, g1;:l.miJl) c>,al'~tt nitr';-,")
llamal bazal, ceea ce favorize~za 0 mai mare prQduo~i~ de QalduT.a~.

=Turburari
a.rtimie cardiaaa
- le~1n (sincopa)
Exemplu de aritmie
Pastorul suf'eree.de ant, de zile de tu,rburari ca:t-'d1a(H~0 Tmte..-
SOl

mentele aduceau 0 acslmie de scurta durata9 dar oind incepea sa l~@~~z@


turburarile ore~teau&
Cind I-am ounosout, aves intra 20-30 orize pe zio La fieoare
atac J:§i pie;r.deac;uno~tinta pezrt ru moment! provocindtt=i aoc1~denta
~i raniri. Era intovara~it Mereu de 0 guvernanta, care-l ferea de ~
marile grave~ale caderilor, invluntareG 6

Zonele de reflex erau relativ in buna gtarei dar eels ale r1n1~
ohilor ~iauprarenalelor sasau de dorit~ Inima ~ra cap~bili s~
Lucz-eze, dar 5:1 lipaea oombustibilul necsstfJirf) at :t>erJalina&
I-.am masat 20 minute pe zi zonele rinichilor~ urete~alor ~1
vezici1 impreuna ell suprarenslele~ Dupa 0 saptb5:na sa aim'tea mai
bine, orizele rednciudu=se la 3-5 pe zi.
b) Testul cortical
$l:iIe:$ .,.-x ra:ll

Produoe corticoiz1. din care oortizonul ~ste oel mal important


ei cunosout. Aoeeti nOTmoni sint ant11nflamatorii ii ~timuleaza pro-
ductia de limfocite~ Ei realizeaza economie m1nerala~ predUG hormoni
sexual! ei influlen~aaza creetereae=
Tulburari ~ l1psa corti~onului cauzeaza print~e altele rewuatis-
ml.ll.
J) Paratiroidale - 22 -
Cele para iro de au marimea unor boabe de linte. B1nt
situate inapoia tiroidei.
FWICtia - produce parahormoni, care regleaza metabolismul calc1u-
Lut ,
Zona de reflex - se ga8e~te pe partea laterala 1nterna a lnche1e-
turii halucelului.
Tulbur,~ri
- hiperfUnctie
- hipofunctie
Maaajul regularizeaza ambele functii.
a) hiperfunctia
Hiperfunci;ia este foarte rara I}ipoate produce tulburari in S19-
temul nervos •.
b) Hipofunctia
Omul modern nu moare cum se crede de decalciflere ~i de oa101f18-
re. Ce se poate faoe? Inghitirea de oomprimate de calciu? Ele nu re-
zolva problema. Noi gasim calciu in alimentatie, chiar ~i rara lapte ---\
dar paratlroldele nu functioneaza normal, I}iatunci in loe sa fie &-
similat, eate eliminate
Care este functia caleiului?
- eonstructia dintilor ~i unghiilor
- travaliumu§chiular
- coagularea s~ngelui
- mOdifica permeabilitatea vesculara c
- vindeca inflamatiile §i infectiile
Tulburari care se manifeata prin lipsa calciulul
- unghii care se rup, dinti decaleifiati, oase poroaee (Ostesporozl)
- oboseaHi
- atonie intestinala
- cramp e in gambe, pulpa, vase (migrene II mini fii picioe.ra ree1)
- pete albastrui la lovituri miei
- insomnie
Exemnle
Un fo'tograf a vea erampe in pulpe in fieeare see.:dL r-~l:~n icat
zonele paratiroidelor fi1 a lneeput sa f}i 1e maaeze in fiE".i::',;"'8 c"2eara
inainte de euleare. Chier de la primul masaj, crampele ceJ"':c;o.
o infirmiera auet z-Laca , nu put ea efecti v sa meaX'ga~ G'$Jub$;~,-~ ;{;In\U
dureroase ~i miinile c rd.spate , Zonele de reflex reac~ionau em. '\tiole:r~:t:a
Cauza era dcc t , Lf.psa ealciuluL. I-am masat 10 mine fiecar~ Zt)rd."
rezul tatul a fost stupefiant. Dupa 2 saptamini t pro(';er,J:~ale dfi :i-lcitl
din singe erau aproape normale.
4) Tiroida (nr.12)
Fune~ie8 - regularizeaza metabolismul~ adic~ proce8ul (1$);, -')i:\~,uat1G
din corp ~metabolismul bazaL}; :F'unctia. ei dep Lnde eE.H~nttalm&",i ,j 'fftysa
a hipofi zei. Pent ru 0 acti vita t e no rmala , are ne'\f'Qie de e C;tJ):lt.L':-1t e
oarecare de iod.
Zona de reflex.- se gasef,?tein planta picio!,\l,lui~ int.:c6 primul
f}i a1 doilea metatarsian §i falangele halucelull-lL,
Tul burari
=hiperfunctie
- hipofuncti:e
- gu§u
a) hiperfunetil!
AcceIe:reaza metabolismul baze.L~ axel tabi11 te,tea sistemului, UfH'VOS
Hcompaniatu de slabire, transpiratle, caderea parului~ palpita~i1
(boola Bazedoff) .
b) h'ipofunctia
Diminuaren. sChimburilor internee Corpolen~a ell incetinirea mi~c~-
r:110r ••
c) aU:i\
EHte ulcelutia ~esutului tiroideiu
2~~l1J.Plq - ~ d onmri'i n ven 0 gUQ:l •.•inestetic?l. P~n maua rea zonelor d~
rofl e x, ~U9tl, DC(.i.ZU in vo Lurn .gi d Lap az-u complet dupa 7 1un t de masuj
• _. ~., ~ # :. 0 •
oil

..
- 23 -
VIII. ORGANELE GENITALE
A) Feminine
1 e) Qvareie §ii trompele (nr.36)
Am21asare - sini fixate de ligamente. cele doua ovare sint suspen-
date in bazin; simetrj.c. Au forma uneori discuri ova.leo Ele produe ccas
400 de ovule in decursul vietii lor, inainte de a-~i intr3rupe acti~
vitateao Trompele sint lungi de aproxw 12 CID& §i sint nl§te tubur.1
mu~ehiuloase care fae legatura intra ovare §1 uter. .
Funetie - produc 2/3 hormoni feminini §1 1/) masculinie Repro-
ductla. .
Cielul fernenin~- Foliculii~ minuscule grupe de celule~ B1nt re-
partizati in interiorul ovarelore Fiecar~ folicul contine un OUo Sub
influenta hipofi~ei nurnero~i fo11cull se dezvolta in averse Catra a
7-8 zi a ciclulul menstrua.l~ un folienl moara i.n timp ce altii se af-
la in prima lor stare~ Intre a 12-2 ~i a 13-a z1, hipofiza elimina un
ho rmon, ca.re sparge membrana. fina a folicUlului. Aceflt pz-oce s ae nu=
me/ilte 9vula.-~ie.Oul eate Lmp Lns lrl. ;3,fara 6varului Iii patrunde intzo""llll.
fel de ca.nal, In cursul acestui voiaj de 10 zileg de-a lungul canslu-
lu1, ovulul poate fi fecundat0 Cind stinge uterul~ are loc fixares Ini.
Daca nu e fecundat~ mucoasa uterina se descuameaza In stratul s~u in-
tern in a 28-a zi, apoi e expulsata: acests Bate ciclul menstrualo
Zona de reflex.~ pentru ovare §i trompeg eele 2 puncte s1nt
amplasate in interiorul calc!iului, pe partile corespunzatoare.
Dureri menstrualsG- Masarea acestor zone educe 0 detenta in cs-
z1noul inferior-il 0 u~urare in momentul cicluri10r dureroaseo
Tulbural"i
- ovu1atie dureroasa
- dureri menstruale~ gaze
~ cicluri neregulate
- fibroa.me
Example
Dureri in timpul ovula~1ei ~i ciclurl10rQ
La d-ra N. primele cicluri prezentau mari dificultatio Durerile erau
violente ~i trebuia sa stea in pat petru zileQ Ele nu cedau deait 1a
injec~il antispasticeo Crampele din bazin aeompaniau nu numai cicluri-
Ie c1 ~i ovulatia, din care eauza, ~edea Is pat inca doua zilee
Ea incepu sa-~i meseze zonele de reflex ale ovarelor ~i uterului
oare reactionara dureros~ Ea masa cite 5 mine zonele celor doua ovara
5 pentru uter §i tot 5 pentTu zonele de detentap ale aparatului geni
tal in momentele cicluriloro Cind ovula~ia incepea, situavia era deja
amelioratae Cind ciclul trebuia sa inceapa~ durerile erau suportabile~
Ea se simvea din ce in os mai bine •.Acum zonele s.1.nteliberate de de-
puneri §i durerile menstruale eu disparute
Cicluri neregulate
Un §OC psihic t moar-t ea tat~lui ~ 1i p rovcaca ~"rimele cicluri D•...
rei
H. Urmatoarele aparura sbea dupa 6 luni. La 0 advlescenta~ ciclurile
neregulate nu au nici 0 importantat dar D=ra fig avea 21 de ani ~i in
cazul ei, ciclur11e veneau au varietii intra 20-45 de zile. Medieul
e1 :1.1prescrise comprimate hormonale. Cit timp Ie lua, totul mergea
binee Pleca intr-o zi intr-o alta loca1itate~ fara sa-~i 1s pastilele
eu eS. Trei lun! trecura pina 1a aparitia ciclurilor~ Se glndea daca
e cazul sa-§i procure alte comprimate, dar in acest caz nu era dere-
glata productia de hormoni? Din curiozitate sau disperare~ incepu sa-
~i maseze zonele de reflexp cite trei minute pe zi~ ale ovarelor ~i
uterului. Dupa 20 de zile, ciclurile reaparura@ Acum eate srtnato8sa~
ciclurile succedl:ndu-se Is intervale regulate de 28-30 de zile~
Sterilitate
Un cuplu tinar,l dorea un copil, dar sOiJla nu. raminea insarcinata~
Fa avuseae in tinerete 0 salpingi tal'! caz-e 2!. p rovocaae sterlIt tate80
Medicul nu-L putu stabili cu precizie d Lagnosrt Lcu'l. 'ill or-ezu en are 0
inflamn'fjiea trompelor. Ceru sa fie ext~minat '~~aotul", Intra timp i sa
rucura 1nsuflatii l.n t rompe , Dupa un an d@! z'" ~.-Ritunt:ta era. nesehim-
bata. I se fucura. al te instl1aitii p da r- tot f' '::yi B0i:_
- 24 -
Cind erau mai disperati, se gindira la reflexologie ~1 incepura maaa~
jUl cite 10 min. pe zi, pe zonele ovar trompa utereDupa un an ~i ju-
matate, sotia ramase insarcinata §i nasou un cop!1 perfect sanatos.
2) Uterul §i vaginul.- (nr.50t51)
Amplasarea.- Uteru1 este un organ mu§chiulos cavitar, in for-
ma de parK intoarsa ~i se gsseete intre vezioa ~1 recto Colul uterin
se continua eu vag1nul.
Zonele de reflex - se aila Is interiorul calciiului, deasupra
lui. Aceasta zon£ eate de obieei foarte dureroasa. pentru ca in Beest
loc se acumuleaza eele mai multe tulburari. Zona vaginulu1 eate 0 11-
nie care leaga zonele uterului ei vezic1i.
Tulburari.
- dureri in t1mpul menstre10r
- prolaps uterin prin slabirea. ligamentelor
- impingerea inainte, uterul putlnd spasa vezica
- myome, datorat stazei 1imfatice
Exemplu .
D-na S~ se supunea anual unui examen medical$ Intr-o zi, a fost
desc.operit pe uter un fibron, mare cit 0 mandarina, Neereindu-i nie10
deplacere t nu a fost de aeord cu 0 interven~1e ehirurgicalae La exa-
menul u:r:m~aorera tot ao oLo , der la a1 treilea control, nu a mai fost
gasit. Ce se inttmplase? D-na s. ti apusa medicului ca i~i mssase
timp de ~ase Iuni de 3 ori pe saptamina, zonele uterului ~i a cailor
limfatice. Astfel fibromul sa resorbise.
3) Sini! (nr.431 .
pina la 12 ani, pi"eptul femenin nu se deosebe~te de eel mas ....
culine Odata eu menstrua~iap hormon!i tree in singe ~i actioneaz~ a~
supra dezvolt~r11 sinl1or. Sinii se compun din 15-20 glande mamare.
formate din tesut adipos ~1 oonjunctive In mijlocul stn110r se g~se§-
te mamelonul. fonnet din ~esut pigmentat. El eate'format din m10i pori
in care debu~eaza conductele Iactifere.
Functie .•
- transforma singele in lo.pte9
Zonele de ~eL~~~- segasesc 18 ambe!e picfoare ~i 0~rSepqn~
organelor. Zonele pe pieiosre, ampIasa.te l.ntre e L 2~lo~ ~i 6.1 4-1ea,
metatars.
TU1burarl
- ataz~. ~nainte de eielu in special
- chist
Exemplu
D-na H. era a.tinsa de un cancer a1 sintl.lui", ce 10 zila rtis,4, :;'l&~inte
z-emarcaae pen+z-u prima oara. 0 umfli1tura La interlorul Sl~IH-~:1'~:;;_~,!n
ultimele 24 de ore .•sintul ae umf'Laae mul t4'O Medicul Oi.:j,:;;a Q :;C;17.fntl ta
5:1 raspunse scurt: -eanc er- al slnului I) I-am explioat d"'~ei K~ ;'~'Xl"
punea depiata un canc ez- a1 sinului numa L printl ...••.
o S'lmpl~ pe:"i;,,'':' 1t,
Personal nu put eam sa. c rad ca ar put ea f1 0 tU_ii1oare\? 01 un ".:... .•-
Examenul picioarelor 1m! furniza indicatiile necas@re.
a} In piciorul sting, zona s~nului era hioeraens1b11a
b) toate punctele limfatice erau sensibile (un chist ll.u:~spa :.tnto';';-
deauna printr-o staza limfatica) .
c) zona ovarului din piciorul sting» era !02-~tG dureros (s2nul a~te
legat de ovar prin hormoni) .
I-am maaa t ac eat e trei zone intens ~ timp d? ,~5 TIll.D. •• D\"'n;eri.l~
din sinal sting erau 0. CHm mai pu+Ln iY.l .•~ense }}i paceni;g S~ simtan
mai bine. A dous zi dimineatap imi telefona~ inchipui~i u~flatura oa
a di.sparut" Ce trebuie sa mai fax? Am sfatui t...,o sa se duca. 1[:;un F.il t
medic !}1 sa-ei continue masajul zone l or- de refla3:p pf3:!ltr.J., ca. tl.'1lfla.""
tura sa se resoarba comnlet. D-na H. consulta un alt medic ~l c~rui
dlaenost Lo a fost chist: Dupa c e consult 11mat mu),~1~ rezul ta tl.tl a
fos·t tot ch Ls t , Operntia put ea scum sa se realizeze fara. dificultnte
P{~f3te 6 zile t timp in care 1.1Ji maaa in cont Lnua re zonele de refl~x.
, oit~ 0 juml1tat~ de orn. pe zi. ~era~ia. a fost sour~i1.1ar cicatrloel,:
au j out perfecto Qi rapids. Daca mal. aves putin;t rabaar0r, interventt,:;:,
pllteo.f1 evlta.tu, caci masajul permitei .
~ 25 -
a) 0 mai buna circula~ie sangvina a sinului
b) 0 stirnularQ a circula~iei limfatic90 In aceasta altuatle~ chistul
se retrage singur. Tot cess oe corpul construie~te@ peate sa e1 dlstru-
sa.
Dupa ce ohisturile sint operate, trebuie masate in continuare zo-
nele de reflex pentru a svita in caz de e~ec, 0 s doua operatiGc
Daca punctele nu sint eliperate de depune:d It ee produce sta.zl in
piept ~i un nou chist poate sa spera.
B.) Masculine
1.) Penisul - (nr. 51)
La penis se dieting corpul ~i glandsp Glenda e acoperita eu o.plald
supla, prepu~ul. Partes principala a corpului asts formata din eorpi!
oaverno~i care, inainte de erec~ie se Qffipl~ C~ singev~i tor.meaza un
organ dur. Uretra este amplasata la partee inferioara a peniaulul.
Zona de reflex - corespunde C~ cea a vaginuluio
2) Testicolele (pr.361 .
Cele doua testicole se dezvolta in cavii:a.tee. a,bdominalao Ch1ar ,
\ .' <.

~na.inte de na~tere J ele emigreaza. de....


3, Lungu), canalului inghinal~i I

ajung in aerot. La adult, eela doua glands sting dimensiunea de 35 mmG


Functi.:.2.
- produc hormon! masculini
- produc spermatozoizi
J) Canalttl 9£ididim 36) <nr.
Printr-o aerie de canale, sper.matozoi~ii tree din testlcole 1n
canalul epididim, a~ezat deasupl~ teeticolelor*
F 11r}.~tia
=-tennIna procesul de maturizare a spel~to~oizilor
- stocheaza sperma
4.) ~naleled~ferente (nr.~ A

Aceste ca.nale lungi de 40 om. sa reu.nesc 1.11 epi.diClim 'P9ntru a


debuea in uretra., dupa ce a traversat cana:i...-:l. ing':d:-".s,:' :;.'; ~ ·<-'state..
Zona de reflex - a testicolului evididimul~t E~ o8nalul~~ de!e~
rent, se sLtueaza ls exteriorul oa10::1 ului ?J:t corei;luunda ov~,:E"~lor §1
trompelor.
Tulburari dle testieolalor, epidimulll.i €Ii "'e~.allJ.~tll ciai B:[:·~:::,t
- inf'larnatii
- staze
- importel1ta
- orhi ta, cadere13>inghinala a. testico13::xr
ExemJ21uD-nul P •. simti intr-o zi U§lOa.::.'9, senza.'~:is d~ ':.::y ~_.:;'i"·
'" rt e a t·a o o lIt'"
an U s ~ng", au d eacope r-t (}ec~"t 0 '-:-'tl0ird., ]..:;;~:t•..e,:mf).~.,i,'~" _.;s,r
'P.T • '" 'v' . - .,

dupa. trei zile, durerea eupz-Lnae §i cana Lu" ape rma t Lo ~~.,:t' f~;"""if,lK~>,;"
Lul, se dub l.ase ce vo'l.um , Medicul 1i prep~rj,2e corrF:r:::l!a:~e a:c-'C~' ., .':;.'.&""
matoare, dar starea nu se ameliora.. Jupa. 4. Lm.:'. C"'; .!~r~tamen+ _>:-~_tVJ"'"
t uos , auzd de reflexologie. I-am ara:i;a.t cum s: ~:}~, E3SSZ6 z""~a,, ','r~i"'"
colului stl.ng~ cca , 5 nrLn.• p s 2iis Durerea ced~ wGe~;: Dill'£. ·~l·e.,_. BB.ptl!
mini~ testicolul il}i relua f·orms sa nOJ':"i'llalfL.
51 Prostata (nr.50)
Pr-oat ata es t e Q glanda si tus/j;a p e Sl;rO~s,£¥;l'>, •..nf'8':_ i <oar~. a, 'tezie:ii~
Be. inconjoara. uretra La exteriors wi 3ec:v;/z--;il' ,- - ~ J.ob.i,d 1,ip't:os carE)
acompaniaza ejacularea.
Zone. de l"eflex.- ea t e situata. :a J..ln·sl'io.:r.1 ,a.:'~i:~.u.lu.~",
analoa""
ga au cea a uterului.
Tulburarr'
- hipertrofia prostatei
- in:fec1jl1
~ reten~ie de urina prin strengulaTca ~r6tre~
Exen}.l2Ju •• -- Pinn la 28 ani. d-nul B. ignora f'aptl.-11 co. noap t ea
n.:r fitrGb'u1 t sa urln9ze. Daoada tji insa ai-tua tiEl. s e schirnnu ~:t fu. {~b&O'
ligat sioi s e ac oaLe in fiecare seara. p errt zu a~l,?i -,,riCin vezoi.Ol'h Bl."use
stCl.ro:)' sa agruvi1t ~i trebuie acum au ae scoa:~ de cce , 5 01'1 P$ noe.pt€~
porrt ru a se usura, Medictl.l remarcu 0 l:.~per.r~rof~e. de prostnt;.~ !~4i
ii prescrise modicnmentele necesare~ T1mp de trc1 ani, aceOLea nu
adu!1era nicio amel.f.o ra r-e , Afllnd de reflexolo{;ie, lncepu iJli .••~l mns~""
ze punctBle de reflex cite 5 min~ pe z1 •.Dupu ..,itova zile, se ocula
- 26 -
de doua ori pe noapte, apoi fenomenele disparuta.
IX. ORGANELE HESPlRATORII
1.) Laringele Cnr.48J
Laringele se compune din 5 cartilagii ~i constituie impreun!
eu alti mu~chi ~i ligamente, aparatul de vorbire.
Zona de reflex. - se afla la baza halucelului, intre primul 1j.J1
81 doilea deget, se maseaza la ambele picioare.
Tulburari
..•slabirea vocii
-ragu~eala ~i afonie .
ExemRlu. - D-nul T. lucra in afaceri ~i trebuia sa vorbeasol
toata ziua, dnr voces ii crea difieultiiti. Tocmai voia sa-~i schimbe
profesiunea, eind auzi de reflexologie. Cind I-am vazut, ochii mi se
indreptara catre incaltamintea sa. Purta ni~te pantofi strimti ~i ,
foarte eleganti. Zona laringelui era eamprimata. ~i nu era de mirare
ca nu putea varbi. I-am masat ambele picioare cite 5 min. fiecare
~i Burpriza, vocea i1 reveni la normal. I~i achimba incalt~mintea
~i-~i masa singur zonele de reflex, pentru ca vindeearea sa fie com-
pleta, ceea ee s-a §Iiintimplat in scurt timp. '
2.) Traheea, bronhiile. plaminii (nr.142,
Traheea face leggtura lntre laringe §i trunchiurile branhlce •. ,Ii
stings §i dreapta. Bronhiile patrund in p1amini ~i se ramifica p1n1
Is cele mai roiei unitati care sint alveolele, la nivelul carera se
fao sehimburile gazoase.
Zona de reflex.- eate amplasata in sectorul lacurilor limfa-.
tice in talpa Is ambele piciosre.
,1 Tulburari
- tuse, bron~ita
{-~neWlomie, astma, emfizem --------'-----
i a) Tuses:-- -~"--~...-----
-
JO tuse iritantli enerva pe un tinar de 20 de ani, care nu pates sK
~6t:pectoreze.Examenu1 medical nu-i gasi nioi-o stare bolnavic1oe.sl '
§1 se intoarse seasa. Dupa un an, medicul 1i facu 0 noud ra,,jiogra.:fie .
.. '~

~i-l trimise acasa din nou pentru un an de zile~ Tinarul a auzit de


ireflexologie, Iii lncepu sa-~i maseze zonele de reflex. Dupa 14 z~la
incepu sa expectoreze 0 substan~a viscoasa ~i verzuies adica tot
. ceea ce a.eumulase in timp ~i care impiedica sa respir~0
\.. ,~ Astma , - 0 tl.nara femeie suferea de astmae In fiec81<:¥ !:l11 se
'diiCeii"'j:a cura in localita~i sflate'la altitudine, unde B@ gl.~~~e!:s
mai bine da r aatma nu s e vindeca. Am observat ~i d' de.taac;::'H3,gta
,pantofii e rau pres ·strlmti. De obieei zona de reflex a pla."n:l:l5'.11or
\a permanent masata prin mers, ori in ca cuf ei singu.rul :neejtm.~ 5:1
jcenstituia incliltamintea. Imi povesti 0 iatoria interesanta~ La cu-
:ra pentru. a-I]i pet r-ece timpul, seara se duces, la restauran.t a3JHie?
idansafoarte mult. prin mi§oarile pe oare Ie faces au picio~r~let
Imasa fara sa vrea zonele plaminilor, care p roduceau omsi 'tu:r'./~ .::.:'1.-
\gare a bronhiilor l}idispneea disparind imediat. I§i J:ncepllma.~.sJnl
\ onelor d~.)~~fl,~:t_l}i ~,jn.cll v's. Aoumres, i :~~1Dt!i ~
'---~". x, ORGANELE DE SIMT
I.) Ochii {nr .•!U
.~on~le de.refl~.- slnt incruoif}ate ~i S~ gasssc 5:n t:i:lpile &~i$>

balor p1cioal'e, labe.za degetelor do! ~i la"ei~


Tulburar1 ..
-
- ~roior etc. = inflamatii purulente ale pleoapelor eu uroior S&U .
umflaturi. . !

- conjunotivita 1 ro~eata albului ochilor, cu usturime ~i m1nearime


- inflama~ia sacului lacrimal
- strabism=tulburari ale mu~chiulaturii oculars
ca taracta-opacifierea cristalinului
- miopie
- hipermetropie
, Bxemplu.- Intr-o zi un octogenar m-a. ~n·trebat daca sa poote
llct:i.onEl'1:n
glaucom? I~am ar~itat zona ochilor ~1 corespondents. cere
- 27 -
ex1sta intre och11 ~1 rin1ch11. Incepu eu rabdare sa-~1 maseze trei
orl pe zl zonele indloate. Zece zlle mal tirziu, 1m! aduse nout§t1~
Inainte de masaj, deabia pates d1stinge verdele de Toeul semafoarelor
dar scum Ie doeaebea, ~i nu putes cit! ziarul deoit cu 0 lup~, 1ar
scum citea cu ochelari normali. El continua ~l rezu1~atele nu tntir-
zlara sai sa spars. Un lucru eate cert, eu eit afeetiunea eate mai
vechecu atit se vindeca mal greu. Totdeauna este nevele de r!bdsre ~1
peraeveren"tii.
II. Urechile (nr.91
La ureohe se disting trei compartimente:
- ureehea externa
- urechea mijloeie
~ urechea inter.na
a) Urechea exter.na se'compune din pavilion, care capteaza undele
sonore ~i Ie dirijeaza in oonductul sudltiv, ale carui glande secretl
cerumen. .
b) Urechea mijlocie eate sep$rata d~ cea externa prin timpan.aiei
se gaseec scar~taJ nioovela §i cioeanul, ~sre conduc vibratia catra
urechea interna. Tromps lu1 Eustache lesgs urechea medie de fesele
nazale. Ea se deschide Is fieoare lnghitire ~i asignra compensarea
de presiune dintre cele doua regiuni.
0) Urechea interna este formata din labirint, oanalul semicircular
spirals ei nervul auditive Aici se gaaeac conductul auditiv ~i central
echilibrului.
Zona de reflex. - Zonele sl.nt i:ncruciliJSte 'E}1 sa Bfl~ ~n tilpile
piciosrelor 1s bszs u1timelor doua degete.
Tulburari
- catar aeut al trompei 1ui Eustache ei urechii mijlocii
•..otita
- zumzait
- surditate
Catar acut al trompel lul Euatache ~1 81 urech1i m1jloc1i&
Sub efectul unui guturai. mucosas trompei 1u1 Eustache se inflam~a~
za.. Din a.ceasta ca.uza, serul exterior din conductul auditiv pr~seazl!
timpanul. ceea ce creeaza zgomote surde ~i pocnituri 1n urechi ~i poat~
ohlar conduce la surditate. Printr-un masaj adecvat a.1 zonelor urechi··
lor ~i nasului,trompele lui Eustache sint mai bine irigate ~i·inB-
oest fel congestia este rapid inutturata.
2) Otita. Am primit Intr-o zi un apel telefonic di n partea D~ne1
o. Fiul ei se afhi de citeve zile in pat. ea urmare aunei f'ebre\l> EI
se plingea de dureri in urechea dreapta, din care ourgea puroi. Fam1~
lia trebuia sa pIece In atrainatate peste trei z11e. Am aslgurat-o
pe d-na O. 'ii am sfatuit-o sa ma.aeze de 3-4 ori pe zit zonele de re •..·
:flex ale copilului din piciorul sting f}i punctele limf'atice~ Sfatul
a fost urmat f}i copilul S~ vindecat in trei zile. Otitele vechi eare
se ered vindecate, s1nt inca. timp indelungat aensibile in zonele de
reflex. .
3) Zurnzait in urechi
Zumz&itul, vijiitul E}i pocn1turile in urechip pot aves urmatoare~
le csuze:
- inflamatia nervului auditiv
- tulburari de irigatie
- hipertensiune
Exernplu.- D-na L. aves 20 de ani eind aplecindu-se. simti in
urechi un bl.zi1t. Fenomenul se repeta tot mai de$ ~i deven1 auparator~
Toate tratamentele apl~cate nu-i aduceau niei 0 amelioraree Ea purta
pantofi extrem de strim~i. ,I-am masat zonele de reflex ~1 ~i-a achim~
bat incaltam1ntea. Dupa un an era vindeoatl.
4) Surditatea.-D-nul S. purts aparat auditiv de 12 an1~ L~
afatult sg-~i maseze zonele urechilor 5 min. pe zie Du.pl un an. e~
in stare sa dis¢ule fara a.para.t. . .
~ Echilibru (nr.42}
S1tuatle.- vezl ureches lnter.n~
Zona de reflex.- vezi deaen zona 42'
- 28 .••
Tulburari
- smeieala Is ridicarea brusc~ in pic10are
- ameteala Is rotire, la dans sau s%curs11 alpine
2) Art1cula ia
Gulburare se¢undar al unei
vech1 jene in umeri. in ordine cele 2
zone de reflex.
Zoneie de retlex
Punctul eolduluI drap t sa ga.seete ls piolorUl drept ~i eel .at!ng .•....
1s piciorul stl..ng. Zone. se arIa exa.ct sue malcola 1ntf.nna ,1. e.xtema··
Prin @xtensie, zona de reflex a umerilor, eate aceea§li eo. zona..~oldt1-
lui ca §i cee a oenturii pelviene (figall)c '.
~:x:ernplu- D-nul Rf!!a inceput sa simta ni§lte durari in eode·I{a'!e.· .
diografia indica 0 umbra pe cs.pul iliac §Ii sa prezw lm simptom. de
uzura. Aplica diverse terapii: g~,]JJl8stica., impachetarl eu namol ~i.·
masaje subaovatice, dar nu ae obaaz-va nic'io ameliomre. Ultima propptmG
re a foat operatia. Cind veni 18 'TIine,avea dureri pe:rmanente in ,odd,
careiradiau pinna 18 genunch1 §i molet. Zona de reflex reac~iona in·
consecin~a. Eu voiam sa cunoac ceuza dureriif< Trecui 1I1 reVi.Bti toate ,
zonele de reflex: suprarenalele, rinichii, uretQ~ele, veziea (elimiusre
perturbsta), s~omac-duoden! f1cat! vezicula bi11raa( elimil'l. a.rade to:d..
ne ~i oaren~a an e.ntlcorpi}, ceafa -ili coLoene lombara (reflexe nervO$ ';,,~
perturbat). D-nul R.recunoscu os. aves neplaceri cu. coloaM vertebrall •.,",
Era urmaz-ee una! piecarl partiele a unai radacini ne rvoaae in. ooloana
lombara, fii ca a11menta.rea articulatiei §oldului fuseso ·d1minuatl.O.ll
timpUl deformati!1e S:ncepura~ Ae.eat tapt sa produsea@ 011 eCl:1G1 5 lmd ..',
mai inainte. El incepu sa se maseze 0 jumatate de ora pe zi., Du.pa '.\Ul
timp relati v scuz-t, durerile diminuara., pent ru a ddspar-e complet dU,lli1
6 luni. .
J. Qenunchi111 (nr.35J.
Leziunile genunohilor s~nt cui-sn+s , Trebuie Tner~1.l'iTeghea:t CQ sa
Ie vindecam complet, pentru a evita ea artroz8 sa nu se instaleze
intr-o zi.
Zona de reflex. Zonele corespund picioarelor ei slnt situate
La ext'eriore AIWlecati degetele de La ca105:1 spre partee. dinainte a ;....
piciorului. Veti gasi 0 foseta semicirculara(adesea. umpluta au de~eur1'
care e punctul de reflex a1 genunchiului. Ea corespunde de S$emenea
§1 cotulul. . . .
Exe!!lRlu - D-J:?,a S. fusese lovita. de 0 ma~inao Genunchiul sting"
era contorsionat §Ii citiva mu§chi striviti. Timp de 3 saptaml:ni1n spi"';
tal, ranile nu se vindecau. Am sfatuit sa~~i maseze zona de reflex. .
in aeest cas , Is cotul corespunzator! pentru a active. o:l.rcula'tia.smg-·
vina. Iili deed vindeearea.. Trei saptamJ.ni mai tl.Tziu.em vindecata... . ,.'
D-na N ••se hotari sa aplice. reflexologia pentz-a geau:nchii eit
care de ani' de zile arau stinti de artrita !}i {;L('troza~ DupalO min~
de masaj e. zonei drepte, genunchiul drept nu. 0 &llaisupara$Procedi1'
1a fel ~i pentru eel sting. obtinind acela~i rezultat9 In 10 aninu .
reu~iee oasemenea rezultat. I~am mai spus ca in plus sa-li1 maseZ9.
zonele supra.renalelor, r1n1chilor. ureterelor liIi veziaii §Ii si-,1
schimbe reg1mul alimentar.
4) Membre i ar i ale co ului care sint zone de refle~
mutua e l.. 2 3
Cind e indicat sa se maseze aceste zone?
- 1media.t cupa.accldenta sau operatii, circulatia. sangvin~ sa intan-
si:fica, garanteaza 0 cicatrizare maxima intr-lUl tim:e acuz-t •. '
- in oaz de accident, oare ranile nu se vindeea eomplet ~i prezin-
dupa
ta abcae , zonele de reflex s~nt totdeaunll dureroe.se Iill dec L pe.L'·l;ur-
bate, timp l.ndelungnt ale sint bloeate de depuneri §i tesuturl 0108,-
trice~J.l"acWnltlate dupa acc Lderrt e "loch1. .
•••• riind, vecm care dau dureri Is seh1mba.ren vsr.mil" §i in Boast o'&z S~
poat e ameliorn Lr-Lga rea prin zonela de rafl-:-:"
- cz-ampe in oentura. soapulara., centur~ pel Vl.~ il.~ durr'ri la u ~at pel
tJCo.un •
- toata zonela indicate mai joe, coreopund ~~01ei jumat~ti a oorpu-
- 29 -
lui, numai in OBzul oapului, zonele arlsta Is stinga, coreapund pa~
tilor drepte ale oapului ~1 vicevarsa. .
Privi~i fig.ll ~1 veti gasi partl1e corespunzatoare unele au
sltele.
- mins eate zona de reflex a piciorului ~i vioeversa.
- acela~i lucru pentru degetele de Is miini ~i ~icioare. de ex. de-
getul mare de la mtna corespunde degetului mare de Is piaior.
-incheietura miinii cu glezna.
- antebratul ~i gamba slnt zone mutuale, cubituaul eate legat au
pe r-oneu.L Iii radiusul cu tibia. tendoanele antebratullli coz-aspund on
oele ale gambei.
- eotul ~!genunchiul sint legate intra ele.
- bra~ul ~i coapsa corespund intre ele os articula~ia scapulo-hame=
rala cu ces a ~oldului.
- ceafa eate zona de reflex a cocoysului ~1 viceversa.
- centura scapulara corespund~ centurii pelviene (fig014)
Exemplu - panaritiu~ .
D-na L. se trezi eu 0 durere lJ degetul mare de la mtna. Era a treia
oaracind se forma un panaritiut la aeast deget. Le trata eu bai ~1
compz-as e, Auzind de l·eflexologie, incepu sa-~i maseze halucelul. care
reac~iona dureros. Dupa 5 min. durerea din degetul mlinii slabi ~i
dupa doua zile, degetul era sanatos.
Luxa!{ia mtfnl,l., fractura. incllei~tuJ:lii
Tinara s. c~zu la schi §i-~i fractura incheietura ambelor m1ini.
Ea i§i masa imediat cele doua glezne. Dupa citeva zile. durerile dis-
parura. Dupa 0 luna ghipsul fu 1nl~turatJ iar inch9ieturile erau
perfect re:facute.
Tenosinovita. - Intr-o statiune de iarna, am cunoscut 0 femeie
care avea un--Srat in ghips. Se afla in tratament de luni de zile la
di verl?i speciali§ti, din causa u.n.ai tenosini vi te', §i pl.na La urma b:re,.-
~ul ram9.sese irnobilizat cl"eindu-i suferinije permanents. I"SJn IDllsat
gamba care erafoarte dureroasa. Staza provenea din cauza incal~a-
mintei noi de ski, foa.rte inalta, pe care 0 purta. Astfel zona de
reflex era permanent sub tensiune §i nu mai put ea Luo ra a ot Lv , Bra,'~ul
era insuficient irigat ~i tenosinovita nu se putea vindec8e
I-am masatgamba 10 min. dupa care 1.i t~Hai isposul, pentru a
degaja lncheietura m£inii 91 bratul. Fata i se lwmina de bucurie • Nu
mal am dureri! Este m1nlli~atl So~ul 1i masa zonele de reflex in oon-
tinuare cite 10 min. po z I , In c it eva saptaminit braij'll ~d mina re-
venira la normale
Fractura ~ambei.- D-nul z. i~i fracturase tibia $1 peroneal
~i se afLa"rn-siitaf. Medicii areu nelinietiti pentru~ca ranile nu
se vindecau ~i calusul nu se forma. Ce am observat? Inainte avusese
o fractura. a. bra~ului- in locnl corespunze.tor fracturii gambei. li'rao-
tu~~ se vindecBs9, dar circulatia sangvina era nesatisfacatoare. De-
punerile acumulate in timp srau responsabile de ~nsuficien~a irlga~
s gambei §i intirzis procesul de vindecare. Sotia 11 masa zonels co-
respunzatoare 20 min. pe zi, ~i du.pa. 0 luna i~i acoaae Lpaosut , totlll
fiind in ordine.
Fractura peroneului. 0 tinara de 20 de ani eazuse la ski ~i '
j

i~d. fracturase pe r-on eu L, Mama sa 11 masa zona. corespunzatoare de la


incheietura miinii §i bratul. 0 luna mai tlrziu 1psosul a fost scos.
Gratie iriga~ie! sangvine sU3tinute Erin masajul zonelor de reflex
mu~chiulatura nu se atrofiase ~i tinara ~i-a revenit.
Genunchiul. - D-nul T. ~ tinar fotbslist, parasi terenul de joc
datori·t;a uneL intinder! a ligamentelor. Medicul 1.1 ordon3. un r-epaus
de 4 saptam1ni ~i medicamente ei compress. Tinarul clmosc1nd r~flexo-
logia. incepu sa-~i maseze imediat cotul coraspunzator ~1 zonele de
reflex ale genunchiului de la pic1or. C1nclsprezece zile mai tirz1u
era din nou pe terenul de sport.
D-nul J. aves. necazuri eu genunchiul ~1 gambll dreapt~. 0 veche
rana din razboi i1 producea acdste suferint ~usese deja operat de
pa b r-u ol"i. Dupa. ~ltima ope ra t Le , ramasese ,.. 7 jn}lufictml'tn~circula.••
1

torte ~1 narvoasa in gambe dreapta. Medicul - cow]ol~ apun indu-d , e3i


- 30 -
dup~ 0 astfel de opera tie e normal sa a1ba aceste tulburari
~1 v1nde- ..
oares va veni, dar trebuie rabdare. Trei ani insa. regenerarea nQ a8
rea11za fJ1 d1sperat spell la refle:xologie. Tncepu a~-~i ~se2ie ootul .';
~i antebratul corespunzator Iii zonele de reflex de la 121cior. cite 10 .• J!

min. pe zj,. In. timpul masajului 0 senzatie de calduri J.1 !nunda ge-
nunchful, §i ga.mba. Oireulat1a sangvina sa restabilea I}i zonele se a11- ,J
bereu de del}euri. . .j
Cotul- D-nul P. sufera de 0 ,tenosinovitl a cotulul sting.. '
El reaotIons Is cea mat mica atingere. Gratie ma.sajului genun.chiului ".I
sting care ii produsese nepliloeri in tinerei;e ~i prezenta. depuneri ,]
masi ve iI J:§1 modifica rapid sta.rea. •• Dl.lpa 3 zile de masaj a 10 min. du"':·{l
rerila disparum. Continua masajal pina eind a fast completvindecat. ,.;:'J
Coapsa..- In timpul unu1 accident de ma~ina, d-nu1 G. ae a1eses..:1
ou 0 fracturii a coapaef, , deasupra genunchiului il care i1 causa durer! .. '.j
vii. L-am vizitat la spital dupa 3 aaptaminie 14lm masst zona ma1 SWI'
de cot I}i oea de Is picior, timp de 15 min. Ml-a p romt.s qa va urma. . ,1
masajele. Fraoturs. s-a vindecat impecsbil. G:re..~ie masa.juluiaoest 100 ,::.'t~
nu a ,fost niciodata stins de srttita s au ar;roza.. '::i
Fracture gulerulul femurului. 0 femeie Is. pa~ina~ ie! frae- ". J,'~;i
tura fem~rul. Un ast~el de aceid~nt ls persoanele III Vl.rsta. cauzeaza tV'l
afectitmJ. care necesJ.ta un timp J.ndelungat pent ru vindecare. Nu a fost,,)
insa' cazul pentru d-na W. Sotul 1.1 masa in fiecare zi ~i zonele oores~;;j
punaat oe re (partea superioara a bratu1ui), timp de 10 min pe zi. Dupa '. ':
4 saptamini mergea normal, spre marea sa bucurie.
Ranirea bratll,lu1. D-nul A. s e plingea. de dureri in, brat~ L-a.m··..
J:ntrebat da~ nu avusese vre-o rana rau vindecata? Pina sa se gindeas~
ca am lnceput s8.-i masez punctul corespunzator de Ie coapsa. Dapa 10 .
min. darerea din brat cedri, tii d-nul A. l.~i aminti ca se taiase mai
lnainte cu 25 de ani cu un cutit infectat, dar rana nu se vindecase ~
satisficltor. , ..·l
Durer! in ~ol~.- D-nul L. suferea de dureri in articula~ia ~ol-
dului drept t care j enea.u Is mers •. Dupa. un masaj de 1.0 llii.Il", durel'lle au
disparut completo .
Du:rerilA de cea..fa faceau din via,ta !m~i fSf.1el un calva!"@
Ceafa .•..•.
In oLuda unui, masaj intensi v a. punc t el oz din zonele de refle::t de sill; .. ';
ha Luc e.l , durerile nu cedau , A fost necesar un maaaj a. ;!00cY."':iJ.lili (zona"·,!
~i 10c) unde avusese 2 fracturi, pentru a s e ob·~J.n.e re1Jill':·at;'J;ls dorlt6 . .'1
Centura scapulara, centura pel vis},!§.;;"'" Multe 'f'eme:t care stau pe .:
acaun , s u.fer3. de dureri La c entura sce.pulara~ in speeial J:ZJ&.:.:J'lte de
oLcl.u , 0 crispare a eenturii acapul.ar-e este de obic~i re.spn\";l:;sbila.
Atentie Ie bretele1e p rea strimte ale sut t enutut , care ;.:...,.;. ,t- "'f:i"G"oca .
steze. '
XII. CE TREBUIE SA MAI FACEM?
1) Hrana.
O mare - exper~enta;J

prac t·J.Ca ne-a demons+rat , 08 nut Of:! ""& ,.,. ::': Clen" ml-
""' v 'o:l J )..... ..}.-~ . "" .;

mal masajul zonelor de reflex ale o:rganelor" oi r.t;3 a.seU1.~n,et]' ap11- ·1


oares unu! regim alimentar adedvat~ 1
Cel mai important este r-egf.mu'l alirllentar 9i 1n al d011aa r5:ild z(>'"
nele de reflex, care aC1jioneaza ls ces mai mica tul~urars" Regimul ·ali~
mant az- Qste respousabil de tulburarlle tractull1::' digest:t'!r ~d de ~e.ren-
ta in principiile vitale a urmat oar-e Lcr- allmer;.f;&6
A) Cafeaua cu laptele, cares ou f:ri§lCa.., pe ~~cttyttaste al'D,9staourll(j
de cafes cu 1apte~
B) Laptele
C) Fructale (Crude: mere,prunepcalse,p1e1"'9icij) ea ~i tu.-'GS t'ructele
D) Citricele: portocalele, lamiile, mandarinele ~i 9ucurile lor
DE evitat '
- vinul alb §i spirtoasele de teata felurile
infuzii de caiuri,ceai din coji de fraote . I

- piinese teate fe1urile de piine


Prudentacu:
- foitaje de patiaerie
- bauturi eu cola
- 31 -
-cioeelatf1
~ bulion de carne (supa.) el rasol
- eeapa oruda. ~1 naturel
A)Cafea eu lepte. eafee. eu fr1eea
Toate amesteeurile de eafea sau de cee! eu lapte.fri~c~, etc.Du
pot ft bins digerate in atomac. Pentru cet nu etim. Ell am atab111t
in Uhele eazuri c~ aeeste ameateeuri. erau eauze. tulburarilor gastro·
intestinale, hepato-b11ie.re sau de exemplu, ale genunchiului.. .
Lasati-le de 0 parte' Iii beti lnfuzll. Vet! s1mt1 1med!at d1ferenta.
Nici 0 senzat1e. de greutate sau flatulent! dupa mieul dejun. III deel
n-aV1 simtit inca efectele. nu l.naearnnaell tulburar11e nu exiata.
Btomaoul a incetat sa se razmteasea in. contra unai brane inadevate.
Din respect pentru el, ineereeti sa petreceti dous zile, tar~ cates
eu lapte, apoi dupa un a.numit timp. veti eonstata ca e ma.i bins ap
ei ca stomacul incepe sa se spere. .
Eu nu interzio t.otal cafeaua. Ee. poate it luata (0 cea,}c1:l)
dtipa masa de prinz, cl.nd sintetl·oboa1tio Es-te vasodile.tatoare pori-
farios IIi cofaina e:refitetans:i.unea.artaria.la. Tesuturile vo~ fi ma1
bine irigatefii va veti innore.. Bautorii de ceaiuri. pot sa-Ii bea
bautura lor pret'era.tsin loc de cai'es.
B) Laptele .
'. Pentru ce v~ sf!ltuiesc sa nu beti Lap t e , element comElet pr:Ln
definitie? Avet1. dreptate, dar nu uite.ti Cs. e1 trebuie baut .ineet ,1
ameetecat bine cu saliva.
Copilulmic de 1a sin sau biberon, bea laptele ameatecat bine cu
saliva. Astral laptele este preparat fii ajunge in stomac in cantitlt1
miei. Cind eopilul pleaes is. ~coala bea laptele in fuga, stomaeul
nepregatit, prime~te 0 mare csntitate de lepte ~i devine incapabil
eE1...1'prelueraze aliS cum trebuie, ceea oe duc e la s uferln1;e 1n organ.
Totdeauna am desooperit suferinte gastro-intestinale (flat t~ntlllrK-
ur:l in abdomen) 1a copiii mari, bautorl de lapt·e.
Ob:i§lnu.im ea laptele sa fie b:l.ne ~iert. Fiel."berea~ pSisteuJd.ztlrea ~tco
periurbili. pr~.noipiile sale vitale. Enzimele sl.nt totdee.una indispen-. '
eabile C11gesti~i laptelui la. nivelul gastro ....
inteatinalw lJ1"'t fUJeste
oparatii ,le distrUSt LapteJ.e este ~111 oe tn ee mai modifi I"U
a •..1 mllri 1i:Lmpul de eonservare. Produsele lactate ~ bl":lnzalj l~n1; $ ~m!n'"
ttna. otnt ma! indioate! f11ndeii1 mlnoindu""se lneste¢ate~ a:i:nt m~d"bir~~
im;p!'e~e;l,'~e QU saliviL i1 nu 1noarol1 atomacu.l ,1 1ntaat1nel.e~
O)F u
, . '.. ~ Q~ p~ ~Hu~e l.EI l."~ d;L:n90me;rt ~:int au.f1~
:tt:: j:~~:!,
ca:re ...p:roe~~at
::::;m'ae ~:o~::~:':Q:~:~~!p~i::JlUi}}~~
:;fu..~f~,g~~::; put:rof~oi1e. OtA~e ditl.m~tQX'. No:tmal fl'U(.rtele .~
:n1f!e~ (lO~p1H~ d1J.1 J)ont.
b) F:rl,lo'liC1)le C):t'udflil lint a(h~IlJ~~ proa ao1d~~ Pentz'y W'a. i;1tt.'nUlt~ lIlom~l
Wl. t%'turb !C:rll~ pe 11. e WlximuITh Un mtomao ~bi1tQS fHd;e olnd ZOUF,l. d~
reflex 111b@rl d~ "~"Hm~:r1.
e) ,Nil 'tl1'le\Hl:t~ rl~g11:.)atil OtUlt1t~tea <it pe~ft1~idQ eu Ol'll"a f'ruo.t Ii)
ifbtt 'b~a'iHl't 6). £noll din 1i1mpuJ. 1nflo~1rt1 \t A~ta~i vedeID frt.tldt ~ ~ri
,~ trumo{u'lt. ~Il:r. ;f'ft(l@ ;1 1no!,p1d\h Unde Gate peu"fumul lor?
'. ir.tUrh".l copt ~ o.~mpet tU\Y COntH1X'w·t ellta l'Hu'mis t l~t. r""'u~ .eo.,mp.o...t. nu.
me! ~!Udn d@ol:t lO~ dID aelt1. e~§\a ee p~nt:t'y. ~tomao ~ata aec{1}ptnbil'lf
. D&'Ul~1'lQl~ 1ii1@ oul@g ven~~l em toat~ Q~l@lftlt~ f~'\l{,:i't~~ Il~ ~H:~nii.~tit
t1~ob:tmb
.11'·'
IJ\i\1p~V1tl
...
ac1d 1111
~
nu Ml'oduo nfJrtu~bf1~i.Slnt !n aehimb
F !"
C~~(fa,~
-:_PM~)'
{hll@ CUt Qf) - e \1\lt.\ 'b11 perrt r\l fry.crttlt
i Qr~dEt. lntr-o mltatu·,! Q:t ~&1
m~:r@ ~~til. vfU.nn11 ,1 fJ~nt;ry (;Iitt'itHh ElQ lJtn1i VONi ~t ~~ ~~port~' !~.
IIUHtlllt ffilt'C :Pf;l~1(HU"il ~~ «HH~~ r.~Uelt tl'OO pl"'lnt::es""'W'l p~et'Hl do d~HH~'~~~
PWUIi'f)~ '@~~'fiI 11:1 an 'in&ll;uu'£m C;iilbui.th Un fpuet nu. 6Q eeae e ~6Qtt in
JfH~m;lt ,;t.'~mhlll,.,a au ap{u'~ d{'i~it 1ft ~ltimtllft ~ile de Rttl:rl~nr~" (i~l~
,~~~;t,IU\Q\,l ~h~(n~t ~~:ttatfttf)fl~ Un.t.h~ #!!l~lm vliHlmina 0' In ~limtHH.it)1i.'
~n~rt~rf.i.illt}'~Yln@ (lH"Yfl~ ~f,' pit pm'd,bi.l, mftnt~)~ p~lt:r\u,j~l t,lt@~
V~!lIli~~
- 32 -
Vinul slb difera de cel ro~u, fiindca se constata ea·seesta provoa-
ea reumstism ~i guta.
Foitajele
sint grase §i provoaca boli ls nenumarati indivizi.
Supele de came
Acastesupe con~in enorm de mult acid uric. La eei mai multi oarnen!
rinichii sint slabiti ~i nu mai pot elimina complet acidul uric. Este
j,~
"
deci nerational, de a aduce un aport suplimentardin a.ceasta substan-
ta in corp. 0 farfurie de supa de carne, poste provoca. 0 cr1za de
reumatism ~i guta.
Maruntaie .
Ficatul ~i rinichii sintorganele de eliminare §i contin 0 mare
cantitate de acid uric. \
Ceapa si usturoiul !
Contin uleiuri eterice susceptibile sa staee mucoas~ gastrica ~!
intenstinala.
Lusti alimente utile, autorizate .
a) Micul dejun - toate ceaiurile medicinale
- piine int egraHi
- unt sau margarina dietetica
- miere naturala, duleeata
- brinza pu~in sarata
- ou
b) Prinz
Cautati sa eliminati supele care umplu stomaeul ~nutil.
- cartofi - de 3-4 ori pe saptamina. Atentie Is pure, ca:re e insu.-
ficient salivat
- orez - 1-2 ori pe saptamina
- p1a.cinta - 1-2 ori pe saptamina
- legume - coapte sau inabu§ite
salate - un singur fel de salata ~i 0 legurna coapta
ca:me .•.pu~ina~· fiarta sau fripta
- desert-friscat compot, patiserie de casa. 0 cafea naturala
t" 't baut urf, - apa minera.la, vrn rOt~H.t bine sslivat cu. apa minerala

l' Siesta·dupa masa nu e indicata, stomaeul fiind jenat i.n activitatea


sa. Este permissa
tebralao
c)Masa de seara.
va intinde~i pu~in pentru a va relaxa coleans ver-
"

Se va lua eu 3-4 ore inainte de culare


- bauturi - infuzie de plante
- piine - intermediara.
- sandvici-cu pu.tin jambon sau unt, dulceata
salata sau compot
- un iaurt sau fructe bine salivate.
Recomanduri
- nu mincati nimic intre rnese, pentru a acorda un z-epaus stc~c;u,lui.
- nu obligati nici pe eopil niei pe adult sA. manlnce un alimen:'(; pe
care-l vomi t~t sau perturbeaza proeesul digesti v.
- salatele ~i legumele se maninc~ numai proaspete. Legumele sa nu fie
niciodat~ reinealzite.
- cind pra-jiti nu folositiuntura sau unt numai untdelemn.
- zaharul nu este interzis decit peste eantitatea normala. Normal in~
senmn:1 0 bucata. de zahar la un ceni. Cei care nu manlnca zahar au un
proeent crescut de colesterol.Cind e vorba de combustia corpurilor
grase din singe, eolesterolul ac~ioneaza asupra zaharuluica oxigenul
intr-o saba in care ard lemne.
2) Incnltamintea
Un pieior in buna. stare i~i conserva totdeauna 8eeles!}i contururl
dar mode ne ohliga sa purtam lncaltaminte nerationala. Rezultatul:
formatii de Hallux Vulgus(monturi), halucelul in forma de oiocan, pi-
cioare d ef'orraa t e , frie ~i zone de reflex perturbate .•
Pantoful care corespunde anutomiei pLct oru'luf , este ingust 10 c£u-
eli f}i le.l'g; La degete. Moda prin pantof1i ascuti t;i. pr-ovoacs UI'm1\toa-·
rele tulburari in zonele de reflex:
- 33 -
_ nas ob ra z , coafa, sf.nuaur 1. o~hi, ur-achf , '.L1'J1~r, echi1i aru , aini,
cnbal'tornclc, laeurt li.mfatLce, tLroidl., plliminl, bronhl1
Pert u r-bn ~iq nu at i.n.se numa L z onn de reflex 01 !}i orJ<;anulco r-sa punzl1-
tor. Wlu i.:rigat, f.lCeatCl sa Crif:lpE?az'i.
111 apa r- dureri f}i tulbllrari f'uno-
tionllle.
Trebuie evitut tocul inelt. 39 var purts pantori din piele ~1
nu dill milt nrl a L plastic, fiinde;.t p Lc Lo ru l trebllie a~ t rannp I r9. !l'u e
bine 83. se p09.rte saboti, pentru ci.1 la mers, piciorulse crispeaz~,
oontinuu, ceea ce provoac~ halucel in fonn~ de cioean. Dae~ bolta
plantal;, ast e sus~inut;1, muach t.uLa t ura piciorului nu rr.a.i ItlOreaz.a 91
99 molegGgte. Chiar la pieior plat, 8~ nu S9 utilizeze talonete, 01
sa ae mearga pe mun~i ~i vai in picioare goale.
3. UNDEIJ}] TELURICE, CUlill]TI DE APA
Se Gtie eR exist1 cursuri de apX subterane. Ele cantin sub~tan-
te minerale ~i elemente solida, care slnt incarcate eu raze din 0-
rup1;iile intreterestre, n oo t ve pentru om. Ave1;i camer-s Oi deoi pa t ul, •
. a se ze t e d ca sup ru u.nui asemenea curent de apa, :;Ji in timpul aomnul.uf,
dormiti in acest pat?
Co 2ro!2,ao.:.1.LUld_e.l;.et.elur~ce?
ale plexului
- tu.lbl.l.ri1ri solar, deci ale s Ls t amu Lu L neurO-7egetatl v
- somn agitut
dureri
in spate, cap, membre. care dispa!' 1n scuInrs
ca favorizeaz~ cancerul
se pretinde
Care e a t e cIrnpu L de e c t Lune 9.1 venelor de apa?
- Elctiune in lUllGime; ele dopind de e.mploarea. curaului de apa
ac t Luue in inaltime; prinde toa t e etajele afla te d eanuo ra
- ac·6iune incruoi~at1t; mai m~l te vene de apa, pot a.ctlona aaup ra
unlli 100 eu intensitate sport:ta
Cum ne protejam in contra lJndelor telu:r.ice?
Cae. ma.i buniI solu·t,ie? SChi.rnbarea patull.ti sau 0 ntlca bale din plas-
tic inzestrata cu 0 oglindu. Sa plaseaza doua, una ling~ alta sub pat.
,t -.
f··
j.
oglinda privind in jos. sint foarte eficaoe ani indelungat1.
;.\

4) GIND~RI POZITIVE
De!}i s-~ S'crisciUi't d.espre ,:iCeat subiect, nu pot sa nu insist
~1 ell pe scur t r aaup ra Impoz-t arrt eL a rmon.l.ef dintre corp * spirt t fi,!1
j . suflet. Individul este sanatos oind realizeazu aoeasta tripla anao-
: ~ , nie ••
a) Spiritul .
Este·suraa 5:ntregei noastre vie~i. Pentru a fi efiesee, toata
.oparele noastre trebuie 9~ fie n~scute de spirit. Toate idei~9 spl-
r1tuale trebuie sa f'La o1nlitoat:le.
. Un exempLu- Un arrut ec t do r-o st s sa oVidensca 0 casa. Ooh:tul sau
mlintalo vede deja, perfecta, :tnainte3 ltd. El aljtorna pe hlrtie 1-
·daea. j apo1 0 realizeaza. }i1ar.:i model uL prealu bil inlli(;inotl montalA. OS-
j

oileaza i}i fiind ruu stucliat,':i, rezul tatul va fi totdaQ.tUla.medt ooru


,.. . Qtohio.r dezastruos. "Lucratorii 0 vor exec u t a earn 11 se va purou
mll1 bina ~i arhiteetul va fi iT!. final nQmul~umit.
Ai:)elal}i lucru f}:l pentru corpul nca t ru , Sa p resupunem en ll.lnteVl
bolnav. Pentru moment, vreti en v~ dln~ecati. Organele lucrDu~~ dup~
o:r.d~rH)la 'cz-e
uf Le ru'l
vo s t ru , p en t ru a z-ernodLa n ea j una ur-Ll e Lvi.t o , ~r
1at~i ca .trei 1nr.\i t i r-s Lu , v-a9i
01"0 schimbat idooua .1.11 :fond vrotl a~
mu~i'i. twneo tntreaB~ e ren ~i basIs 1m1 ofer1 Imole uvuntajo.
I)-ne. X. venoa s~i rn.>i, vadLi din cind in cind Oi i-am UpUSI uni-
... gura1"oa maa p orrt r-u boal.:\ nu a foot pltiti tX 10. timp, deo L nu lll,), pot
buoUl"Qde trata..rnentv P:rin ac e s t e g1nduri ne,<;uti'l!o, mi-run b'l ccu t p~-o-
oesul de vindocllro al corpului 91 orgn.nela nu mai lJtiau 00 32.\ mnL ff\Ci'(
J\stt'elut(ll'6o. dabonli'i a e ffiilllifostn •
.b) J}l!!,Ji(r~ul
- 34 -
T'ulburari19' vie~i1 pslhice pr-ovcac a totdeauna a t~ri de cz-Lspar-e in
o rgaue ~i tiC~3t8a nu mal pot umple integral !}ovoil~ lor. Dacii cris-
pa rea c1u.ra'rl7,rt prell mu1t timp t s t az-ea general1. a unoI pe raoane S9 a-
grav~az~ ~l~~creptltudinea ae i~gtaleaz~ ~epede •.
Gonsnc.U1I;dle (H,le ma t f r-ec vent e r tlllbllrari eardJ.o-vaocuJ.aro, me~
taholism (ler9;:;1e.t, obos ee La apa t eLut , s ta r-eu de tensiune E}i team,'imer-
gind pina IHdepr~siune. virsta individului nu joaca niel ~~'rol.
c) Coryul., ..•.Dirt pa rag ra fele a :;i b , a t{i vazut eEl adev~ira tall1 oauze
ale tulburi:irtio:r;< ~i. bo Li.Loz- s e g1sesc ad es ea in lipsa de armon1e d1n-
tra dp±rlt 91 fLz1c. Acest lueru nu eate valahil cind eate vorba de
un acoident, fiin~Ca atunci tulburarea este mater1al~. Dac~ trupul
se afla. intr""'o Fi1:are bun,3, l.n timpu1 acc f den t u'Luf , vindecarea nu va
intizia sa tlJ'lCl.'j;·n. In I3ch:tmb, dac.l.1 organLsrnuf, e a t e tulburat de faotor1
~1 Lnf'Luen t e psi~ice t 13,::1, nu ne miriim CR. p r-o ces uL de vindecare nu sO
de9fa~lOarll' n~tf'mtll I)

Cum se na§~ tulh~rarile mentale ~i p91hioe?


a) GindIJ.r.t nE~gtl.-lIive ali1turi de altele. Reamintiti-vX. e;l toste gin-
duz-LLe negative act:lonear.a CtJ. un bumsrang , cal:'O revin~ Ia em1 tator
qi-i pr-ovoacit rV,11. crlspuri. Boala c e pOIJ.t~ sarezul tat nu eats 0
pedeapsa dl V1-j1f1, bi mal degr~bn 0 autop~depsire 0

b) tnfluer~lj§ flogative din na r-t ea alto:r oamenf, , Existfl multi indi-


viz:L ca r-e gindutHJ fala qi satfel 1fJi ut"ecteaza viitorul p rd.n torte
negative.
e) Invidia tlra, ne~ncredera'n t geloz~.11 ate.
Cum 138 prGoed@&zJi 1a. 1.1l1~J.turllrea crigparilor montala?
Ind 1teI,'ttt'nt de virsta, criBparea s~ inl?lt ura p r-Ln't r--o aC~lune 9 ti-
mlllat:j~vli. atHtp~a zonef, do 'reflex. Astfel irigarea sangvin!i f;:tcgta in
zona de rel1~%j Apoi In organ Eli atarea. gencrala sa modific~~ conl}-
t:J.lnYIl de fLtJl#) f1i~ fQrtific;{ 91 omuL devine mai act1v fit milt cupab LL
en s~~'i rg~olv~problemeleo
Puhe1{l-V!l ,ltt b:t:dine capuf lii ap1r1tu, Inlaturat,L tot ceee, 09
o on s t LtUie Q PQ'il~1"'tiil Reflects, ti 1~ tot CQEHl oa ll!Jt apt a ti d~ v1a tfi
EvitQ~i po t~,!!ioni ~'\re vor sa vti traga in joa.
DutorJ~ nOfH'Itrti '~.fite a~l lnving~m fo;rtele negative ~i tenta-
tiile care Il.~ impl0(ttCR sa morgem fn,'li depHl't e.

5) ~
Bu.ia nil edGe 0 oparati:9 pozitiva pon eru e o rp , En moeiflo?! o:):'.pul
nofltl'it.i.~l@Q1;rOmQt.;tlet:to Ii Duptl 0 baia no f.lIimti.m cbouf ~11! aJ,l1"Gflc[' '': fj~
vre1i1 §Zi dbnnim~ ])e I'tceea ba La nu a bine nl1 st) [flea t11mintut O'~.~
'" Presai~j: ~U1il din. zon e'l.e tle rcflillX maL tnainte de a. intTI1 :tn h~ie.
11lt'1 e senoilJ~l.rt. till 1" dur-o r-ea e suportabi 1&1.• Dilpti 0 ba.1§ de 15 mill.
4ocwa~~1 zorL"lfJ rtmlt ma:i. dllreronsJi. din 08UZ8 £'ort~i. tierVOCHHit fJat'9
fi 1Juf~)r;lt d(~ 1111 UT1'fi1il. 1.):11.1.
Dirt acedsti1 cal,.i~l1 un dU9 C:J r..;) pl'eferabil b:iiit>

00000000060000000000
O~000000000bogOOOO¢
60000~aoOooooooooo
00000
- 35 -
ZONELE DE REPI.EX DUPA PLANSELE RE?LEXOLOOICE • !

1. Cap - creier mare 31. Rect


2. Sinuauri 32. Ract ie~ire (anus)
J. trunchi cerebral, oerebel 33. Inima
4~ Hipofiza 34. sp11na
5. Tlmpla. nary trigemen 35. Genunchi
6.Nas .36. Glande sexua1e (ovar,teaticol
7. Ceafa ~i epididim)
8. Oohi 31. Detenta abdominala in oaz de
9. Ureche dureri menetruale J congest11
10. Umiir fill gaze
11. MU/ichi trapaz 38. Artloulat1a ~oldulu1
12. Tiroida 39. Glande limfatice (corp sup) _
~-- --. ------ --- .,., .__ ..,.,.~~ ~"..._
•.• "",.-.r-~ . I

13. Parntiroida. --!9..!~:,n.~!


~~mf_~t~~e (oorp in!.) .j'

14. Plamin1 ~i bronhii 41. Ma.res.1i.mf'ei ,---


---~-- -------
15. Stoma~- ".,.-,-------
......-- 42. Centru de echi11bru
16. Duoden 43. Sini
17. Pancreas 44. Diafragma
18. Fioat 45. Amigdale
------ . ...
_
19. Vezicula biliara 46. Ma.xilarinferior
20. Plex solar' 41. Maxilar superior
210 Sllprarenale 48. Laringe. trahee
22",' R1nichi 49. Vintre (regiunea. inghinala)
23. Ureters 50. Prostata sau uter
24.. Vezica. 51. Penis sau vagin
25. Intestin subtire 52. Hemoroizi. reet
26. Apendice 53. Coloana vertebrala cervical~
27. Clap~ oleocecal~ 54" It It dorsal~
28~ InteDtln gros ascendent " " lombara
29. Lrrt eat Ln groB orizontal " " 88cmH( ~1
)0. lntsntin gros descendent oocoys
- )6 -
1. Abceee - unde se gasesc. Masajul Is p1cior 01 zenei respeotive
panctele 1imfntice 39,40,41. .
2. Abdomen - Ba10nare in abdomenu1 superior - Al1m. cap.XII
masaj 15.16.
Balonare in abdomenul inferior - Masaj 26. A1im.eap.III.
Cramps abdominale- Maaaj 15. 16. 17. 28, 29. JO. )1.
'~ Alim. cap. XII.
;.3. Absen 11 - Perturbatii .tn oreier - Masaj 1.
'·4. Ace dante de ariee fe1- imediat se maseaza zonele de ref1e~.
5. !,cnee- Bst e 0 problemt[ oreatl~ de intoxicatia organismulu1.
Sa maseaza 21.22,23t24 ~i 18,19. Alim. cap.XII.
ci6. A1ergie- Masaj 21(cortizonJ, 22,23,24,13 (calc1u)
7. Ameteal~- Masaj vestibul 42.
8. Amigda11t5- Masaj 45j 39, 40, 41.
9. Anghina in g1t- Masaj 48, 45 Vi 39. 40 §i 41.
10. Ap.t';hln,l Eectora.1~ ... t'!asaj 21 (adrenlllinlO. 22,23,24 {eliminarea
toxinelor} Sa maseaza ~i 15, pentru ca gazele sa nu apese d1afrag~
main sus spre inima ~i in plus 33. A1im. cap.XII.
11. Anemie - Masaj J4,organele metabolice 15,16,17,18,19,28,29,)0,)1
12. Anxietate-Masaj 22,23,24,15,16,17,28,29.30,31 pentru os gazele din
EJtornlloail nu apeae diafragma I}i inima. Maeaj 1, pantru a sa Ba1gu-
1"8. 0 circula.ijie cerebrala. mal buna.
13. Anus - Mincarime in anus - masaj 32.
14. ~?~cita~ Ma~aj 26, 39, 40, 41
15. Artri t~~-ar·troza-Dllreri ~i inflarne.tii articu1are.Masaj 22,23,24,21
~corl;i.zon) 39.40,41 ~i zona artlcula.tiei Lnf'Lamat e , Alim. cap.XII.
16. Ai"sura-Masa.j.zonei d.e reflex a locullli COreSpL1llZa~~_n
r-J)9" 0 41, -22 23, 24 21.13.. - ----,-- .. I

t::ll~~,~,~,;:M~s.Q.J.
~~,24,,, ~eliminare de toxine)21(cor~L~~yJ
puTmonaraj 39, 40, 4I(antt~)
." " 14 (l.rJ.ga.tie I
IBoAtrofie mu§chiular~~ Masaj 4,22~23,24,21 13,15,16,17ilBt19.2B,29. '
;o;-:n ... Exer-c i, ti1 de gi.mnastica pent ru antrenaree. mu~chiuls.tur11*
A1im..• cap.XII ..
19.~B.LfLific:tl...- Masaj 90 Inei.i1ya.minte 1arga..
20.Boala Bazedoff - Masaj 12,4.
Boal,n Schueimann- !vlasaj 53,54,55~56t22,2J,24t151116,17 .re, it f!I
29.30,31. .
~a]~lliElctj;~aBn- Masaj 21,22,23,24,13,39,40,41.
B?uJa vene:ricn- J'.1asaju'l organu1ui bo Lnav La pieior !?i 39 t 409 i1
Be merge imediat 1a medi.
-~!~~J!b,),~14,g"A:l
21. ~.r,(:l~ t ~j~- ,21 , l:,~:~,,,<-.-".,
22 .~L£E.l::h~ ,}1asuJ4, 3b, 515,12,37.
23.Cado.:£,2u. J21.u:glui,::"Masa,j 36,21,15,16,17,18,19 t 28» 29 J )O,.:n ~
24.SL\.cul£~;' b))j.~- Mnsaj 16,18,19,J9,40,4L. Alim •• cap •.XII .•
25 • .£Qn'£Q.;I:- MasD,j 39 ~40,41. orc;anele c o r-e r.p un z iit 00.1'0 conatruci;iei ge-
no rc Lo , Alimt> cap.xrr.
26 ••Q.91,!L~""' r.1ur:;aj 39,40,41,36.
2'{••UrliH~-t!.t?.:.mor;i.t :tnflnrnfr~ie- Masajul o rgaue l or- corcGpunzutonrc 11:\ p1-
aior, plun J9~40,41.
28.Cicluri dureron30- Masaj 36,50, 37.
~o I'"
--··-----nc;rr;'ru~i;tre -
,.. n,' l";'c--;;-:---r- ""-"'-r;1
I.:;no[L~i 3(),50.370
tl :J •• ~_().::::!Lt:l;~~·. d 1u H tI J ,) , C. J. .,
-jO ••..;:.:)
"J
('....J
> t ~~' ,.. ' ,)C' 2°
• ..:...'-.;:.~l.- l"t1,~r.t,} £:,0, -.J t ~j
Jr' J 16·t 17 ,)3G
")0 ,.) "'1 t·) t!l·0 t'l -I ••.
J 1 •.C?l oi'·Dii"".t~':2!:::)11_1~,!::.01l!:J:I~>::'=r.~~~
fi n;j 22, 23 J c:.4 .15 .16 * 17 t 25 t 28 , ~9 • J 0 • 31 •
j\lJm •• (;[lp ••,:\.J1 •
ess ~J~~_S;_lUlJ:0..::...i0~g_S~L;t,2in~.'.2.
i - l',:n~H\j 5:3.~; I~ t 55 t 56 t pltt;) (;(:':1;, t ,,'U('-
t.';
:J ..,4. (\
'-" f~'''I''l'(''l'''J:;
C~) \..;.: - ~..,.,. .. '.'. -0

3(}~, Con:l[, j Ph l..Jy~ Elu;i 15 t 16,17,1 n, 19 I ;)C) ~ 3l) I< '3:1 , .3::.
...1) ~ '.,-U 'J'- .' '/ l. 1'"
'.1'1 'i'·~:··i:"-·~·i·':-:":::70··~~·;~··l
(. 1,.1.1'", " ., t":"~'" . ...• (.....
\.\ -1._
v
. ",'··i
, ""'.':
"1
L., r' ',I' ., ,)
I •\ ,1 I '.1 \. \.
(\·'1\"
1.. I l
'10
,L it rt c Lo\. r "..,1,
t L",
,1 ,\.~,I .
1

-.-.~"I (:1:;-r1iiGT~"~l·lfU.i llliitl-:; 'j,


J;

'I
f
f,\ t~J'
\,.
';;
i..w•
",J ~' ...;)
:I:~ .) '1 . -g
'l•
1 I)
j ,",
1r;
•. "
1
1",', / I' 1~' 1 q ~....
.\ i §
~'q'~
,,". ",-
~)~
,,' .,
1 f. \. -,\ i\. i :~.' t i .:II -
e" •

u
\..L ,lj~'A
\A, J
.•••.
"1 f' . i.""
J:' .1-. ' l,...
i_', ,i
'>... 1(\1"
../ \ t.
, .•,

i.
;'
':", I·,'
\ ~ \
l,',
~. I. .••
(" .:
~ f,.
\';'0 "'11
~ \ ..l.
I'!"'.. ,"'."" ,': ;',-
- 37,-(
I
respunde ~oldului) masaj 55. '. ,J'
35.Crampe in gamba-Masaj 13, ei mu~chiulatura ant,bra~UlUi. V1narea
Wldelor nocive.
36.Curba.tura- liIi alte accidente mueehiulare- masajUl zonalor de
reflex, corespunzatoar~ loeului atins. ,
37.Dantura rea - s,tozriati ta - Masaj 46;,47,15,16,11,:;1.8,19,28,29.30
Alim. cap.XIII., ' , ',
38.Deget de la pieior in,forma de cibcan~asajul degetelor, partea
dorsal~. Pantofi largi. Evitarea sabotilor.' .
39.Diabet-Masaj· 15,16,17. Alim. cap.XII.
40.Diaree- Masaj 15,16,17,28,29,30,31,39,40,41. A1i;m.,c,ap.XII. La
diarea nervoasa se ma$eaza ~i 20. i ;
41.Diaree puten1ica eU voma- Masaj 1~, 16,17,28,29,30,31,18,19.39,40,
, 41. Alim. cap.XII. , '
42.Dinti-Neadaptarea la proteze - Masaj 46,47.
4J.Discopatie- Masaj 22,23,24t53,54,55,56,15,16,1~,28'29,30,31,
Alim. cap .XII. i i

44.Dispnee- Masaj 14,6,3,13, A1im .•cap.:x:rI. pentru ca'Pl1esiunea din


stomac sa nu apese inima.
45.Dureri- j

- la articulatia soldului-Masaj ~(coxofemurala), 10, I}i umarul in-


su~i., " • i, I

- ar-liiculare-Masaj zona de reflex a, articulavie1 ,:l,l;lflamate ~1 in


plus 22,23,24,21,13,39,40,41. A1im. cap.XII.I' ':"
- 111 bra:t.§.-Masaju1locuri1or duz-ez-oas e Ie. picior, 7.
- de cap- Masaj 1, Alim. cap.XII.
- de ceara.- 11asaj 1,54,56, f}i direct pe organ.
- in cocoys- Masaj 56,7, §i COCOY$. t
- in spat'e= Masaj 53.54,55,56, uma.r §i centum scapulara.
10. stomac- Masaj 15 Alim. cap.XII. .
- 18 testicol- inflamatia testicolu1ui- Masaj 36,39!40~4l~13,4~
(comanda testicolul),12. .
... 18 l.l;'nB..r-I~lasajzona. de r-ef'Lex 10,38, Ma.saj direct !n cQaps~.
- In ur0!che- Masaj 9,1,39,40,41.
46. Ec zemR •••1ffnsaj22 t 23,24.21.13
47.Edem- ,Masaj 22,23,24,21',33.39,40,41.
48.Enuresis- Masaj 22,2),24. Descopera unde1e nocive.
49.Eoilepsie- Masej 1,39,40,41.
50.1';ruJ2tiio utana t e-e Mo.saj 15,16,17,39,40,41. AlimJ ca.p~XII",
51.Parill:Q;it£i-filasaj 46,41.
52.l!'ebrlf-r:Iasaj39,40~41,45,34. '
53.Febr[ p,lalidulara endocrina~ Masaj 45.39,40,41,34.
54.l<'istul~- Niasajul organu.Luf, respecti v unde se g?ise§te la pici'()!'- tli
in plus 39,40,41,21. '
55.Fractura craniu1ui-Masaj 1,13.
56.l<'ractLlraosoasi~- se"'maseaza zona coz-espunaat oe re , plus 15,.16~17 i
18,19,28,29,30,)1,1)(ca1ciu)
57.:TI':,,'igidito.te- IVlasaj4,36,50.
58.Gambe- inflamate- masaj 22,23,24,.33,39,40,41.
- eu rEini - maaa.j 22.23J24t15.16l&25J28\!29~30p::U" Masaj pune-
te co:r'e~lpunzatoa.rein bra~. Alim. cap ••x:rIe
59.Genunchi- rani-artroza- Masaj 35, masajul eotlllui p e a.ceea§:t parte .•
21,22,23,24. Alim. cap.XII.
60.Ginr,ivita- Masaj 46,47.
61.Glande- marirea de vol,um a. glendelo!",:," M8saj 39,40,41. fars. teams.
de reac1jii. ,
62.GreutElte In inima- Masaj 15.21(adrenalinlO,3.3,54. Alim .• fa.ranun~
care mult& ~i balonari abdominale. CapoXIIc
63.GriQA- Mnsaj 39.40,41,45,34,6,2.
64.Gul}e.~ Manej 4,120
65",Gutt:l- artrita urica- masaj 22,23,24.21 ~1 in plus orgunul coras-
- punzat or , Alim. c ap.Ulo
66.Guturai- Masaj 6,14.39,40,41.
67.i!nlux vu1p;uo- Maoej 12,39.40,41. Sa insiat~ asuprn zone! situat~
- 38 -
in fosa dintre primul §i al doilea metatara. (41)
68.Heruoroizi- Masaj 32.52,22,23.24.21.
69.Hepatita- Masaj 16,17.18,39:t40,41. Alim. cap.XII.
70.Hernie inghina1)~- Masaj 39,40,41. Punerea in ordine a tractulld.
- gastro-intestina1.
7l.Ijipe~.2..i..di tate- T,1:asaj~5, 20. Alim. cap.XII. .
72••Hipertensiune arteriala-:- Masaj 22,23,24,3. Al~m. cap. XII.
73.Hipot~~~i_~~_~rt~riai[~ Masaj 22,?3,24,3,42.
74.IctGr- Mssaj 1~18f19t39,40,41. Allm. cap.XII.
15.Impoten~~- Masaj 36 ~i construc~ie generala
16.Inapet~I!.t;~- Masaj 15,16,17,28,29,30,31,12.
71.Incheietura mlinii- Masajul incheieturii piciorului corespunzEitor
18.Infec"!iie hepatica- Masaj 15t16,13,19,39,40,41. Alim. caponI.
79.Ingra$Elre peate masur~- Masaj 15,16,17. M~ninca meet. Alim.eap.XII
80.Inflamatia-
- Pancreasului-Masaj 15,16,17,39,40,41. A1im.cap.XII.
- Rectului -=-Masaj 32,52 •
.;..Tecii t endoanel or= Masaju1 zonei de reflex eore;3punzatoare.
Deex. 13 cot pentru genunch i ,
Testicolului- cu dureri - l\lasaj )6, 39,40,41,13 (comanda test1'-
colu.lui ~i ovaruJ ut ) ,12.
Trompei lui Eustach"G- IvIasaj 9,5,39,40,41,21,13.
- uretere1ar- masaj 22,2),24,39,40,410
- Vezicii- Masa.i 22,23,24,39,40,41.
- Veziculei biliare- Masaj 16,19,18,39,40,41. A1im. -cap.XII.
- urlde-vil-rnoig:-i:rl.i3,'TI- Masaj 39 J 40,41 J 13. Masarea La piaior a 10-
cu Luf, eore:Toui'lz(itor Locu l ut inflamat.
81.IIl;im~ - iu.lqur5.ri"~e valve1or- Masaj 33,39,40,41,21,15,16,17,18,
19,28,29,JO,Jl •• Alim. cap" XII.
- tulburari .~ardiace - masaj 15,21, (adrena1in~i), 33,.34, A1i-
mentatia sa nu produc ba10nari care sa preseze inima.
82.Insomnie- Masaj 1, mincare pui1ina la maaa de seara. Supr:i..marea
W1.delor nocive. A1im. cap. XII.
83•.Intoxicarea-
- Trnctului di3estiv- au alimente- Se provoaca voma. Masaj 15.16.
39,40,41.
- singelui - Masaj 39,40,41.
84.TJarinp;i t,:;:- Masaj 48.-
85.J.Jeucemie - Masaj 39,40,41,45,34,15,16,17,18,19,28,29,30,31. A1im.
'" -,"--~- ,~- -- ~-~cap .XII •.-"'- '- - --,,,'-,. - --
86.Limi'a- Careniji'i- Masaj 39,40,41.
87.Lipsa - ca.Lc Lu Lul "s- ma aa j 13 (ca1ciu)
- fierului -,Masaj 34.
88.T.Jumbago- lVIasaju1 coloanei c u insistarea pe zona Lornba ra (La picior)
~i pc coloana insa~i.
89.Metabo1ism- boli _d.e metabolism- Masarea organe1or mctabo1iee (de
aSimi1are),15,16,11,18,19,25,28,29,30,31.
- tulburari de metabolism- vezi mai BUS.
90 ••~1~~renil•.- I\'Iasaj 5,42,13,15 -
91•. Myome- Masuj 50,39,40,41.
92.Nervozltate- Masaj 22,23,24,15,16,17,18,19,28,29,30,31,13,1.
Inl~turatZrtensiunea ner-voaaa , DucLle nevoie se ·maseaz~ ~i 12.
93.Nervi- dureri de nervi- In caz de apiiaa r-e a raducinil unui ne rv
se maseuzT--5J;-54, 55, 56, 13.
94.Nevoia de a urina des.- Masaj 50,24,39,40,41.
95.Nevralgie tr:i.!i,~'!~5~ll-r:lasaj 5.
96.0bezltate- f.lu!Jaj 12•. Alim. eap.XI[.
97.0booe~fJ= Masaj 22.2J,24,15,16,17,18,19,28,29,JO,Jl,l,{in CBZ de
insorninie) Alim. cap. XII.
98.0chi- -catarnctl1- Masaj 22 8,22,23.24,21,10
- glaucom- Mnsaj 22,2),24,21,8,1.
- hipcrm2..troD~··
kera t t t!1-influmn tie c orn ee Le-Maaa ] 8,39.40,41,22,23,24.
- 39 -
-
rniopi!-u Masaj 8,22,23,24.
-
retinitn.·- Masllj 22,23,24,8,J9,40.411l
-
strabisrn- Masaj 8,1.
-
tulbur~ri oeulare- Uasaj 22,23,24,8.
-
urieior- Masaj 8,39,40,41.
9geOrbipl, deza]2t:ld~. Nfa.eaj 8,21.
100.-Orel.on- Masaj)9, 40,41,45,36.
101.0st e~J?oroz,~ 1- Masllj 21 (construe tie generala. 13 {calolu}.
l02.0tita- Mas8J 9,)9,40,41,13.
y"~,rc- ~ia
l03G9.. Jrom'p",G!lor- Msae.j 36,39.40,41,,1394.
- tulburarrovflr.Lone ...Meaaj 36.J9,40,41t13,4.
104.Panari~ru:;IJusijUl· daBe,relor aau degetelor corespunzatoare, in
plus 39,40,41 ..
l05.PBrkinson- MasnJ 22~2J,24,21,1,1t15,16p11,18.19.28t29,30.31.
'K'i"inlo ' cap on! ..
106.Paradontoza - Masaj 46,47,15,16,17.18,19~29.28,29,30~)1.A1im. oap.
" . :XII. .•
107.pic}.o.a,:r:e fier'9.J.:r:,u- Se mase~za toate zonel~ picioarelor. Mas8N&.
, z one Lor COJ'H,ipunzutoare 18 l.ncl1eieturi1e ml.iniloro
l08erneumonie- Mosaj 14.39,40,41,21,13.
109 ••po,ta:~r": Vezi boli infec~ioase.
....·~-41.' '.'~ Masaj 22923,24.21,13,15,16,17,18,19,28",29030,31.39,40
1104>Psoriazis~
111«>~g~§e~lJ-MD.saj48,39p4~,41,45 ..
112 4tRunl.X,';.f.1;. ••g,,!?~t~....9.t-MasaJ ul deg:et u1ui corespWlza.tor. Ex.la plo1or
,pentru aegetul de la m1.nue
IlJ01> Rau Jht..!n'~ll"'l3•• Masaj vs st Lbu'l 420;, _
114.Reum~t~i~:1dasaj 22,23J24~21,13,15t15,16,17.18,19,28,29,30,31.
Se mascuzu ~i zona de reflex a loculu1 atins. Alim. cap.XII.
115 •.!lt.nit~_lll,e:r.£?i.c~- guturat de f'l.n- masaj 22,2),24.21, (oorlizon)"
13rOBlcl~),6~48.14j sa ia mere.
116,"R~J:J'tUl17"..•ca.-~,!l.tr.a£.'2!!.ei- Masaj
15 J 16 ,17,lS, 28, 29,30 •.31(144,;Alim.e~p ~XII
117.S1ngerar~ nazula - nas uscnt-Masaj 6,13.
118~§!!l"e1,ri¥(-oM'ci"saJ4"36,50 $ 43 Construc1<ie generala"
G

1196Scia,t:l~[,,: MtaoaJ 22,l23~24,21,55,56. ~i sciatieul dil:"eot :1:&'&gamb~,


plus :55 §l:L zOl1ele de La brata care ccz-aapund aCietioulu.i»' 1\:t 1.;11",
cap.X!!. ,
120GS£oliozil~ Me.saj5J,I54,55,56. fji const:ruo1jie generala0
121o~cl!t9~$. t:nu1ttJllo..w, Masaj 22,23 ,241l15 ,16 ,17 ~18t19,28#29!J)o~)1~;
,:rr;!,S3,54.55 5b;:J9lJ40,41.
p Alim .• cap"XII .•
122oSf'orait- l\1asaj 6,48 .• Se mElstecfL bine
12JeS!P..2,i1iR':- le ~in-Ms.s~J33,21.
124~SJ,~.t,a':i!~t~ J\1asaj ;? 391> 40,41,13.
$I
prin )~ltll.e.r:tiroi,gA2.- vezi hipartiroidio.
125~!i:'l.bl:r:e .••.
-00rpo.1':9-1::1,-e.lte cauae - Maaaj 12J15,161118;19,25i'2a.2903~i '::l, sr

1.,
2601!tenoz~_''!.<l~t~lo:r.:~l!1~'' Masaj ul ?rganului la piciorul in ca~f:$
, se a'l'Itt s t eno su , .pIlis TJ_21,22,23,24C1
127,ii\lSUDUI"a is. sinuslllu1._frontal .•• Masaj 2,39,40.41.
128" Ul"d: e. e-lVle.saj 9. Panto±':l. la.l"Ci.
129.TJ..,uJt i'nwurecht~"'" Maoaj 9,1,391140,11,42 (vestibul)
13Q~b1ioz8:- MUOttJ
. 'Drat
221\23,24.21,
de exempLu ,
Maonjul locului de .reflex §'~
i&l

131$TWll0rl~ Se maseuzX dup~ loca11zara fiecare organ !n ~on& de ref-


,""1ex {l1 ~n plus 39.40,41, evontual f}i 45,34.
;l)2~T~- c1rc~.2!Ji"'" j',1aSo.j 3Jp21"lJ,22,,231l240 Alim, eepe'lII!{J
, .....
crcxt(lre- Mllsaj 4. Ccnlltruci;ie $en~J.'tl111j -
, -echilibru- Ma~nj 42., (vent lbulnr). Pa.ntori len"gi.
-hoputlce- r.1a:;[~J 15,16,18,19. Alim. cap.XII_
"'~110 IIlfiX i ID:...'t;,c.~0"£4. Mnoa j 469 47,39.40,41,5 ••
-do proota-t;1.- 2~1n.!][:1 22.23,24.;0 .•
~rcnal" - Munnj 22 2J,24,21t39,40,41 •
t

~l.~}w,n ~~!lt 1,c.l.1;U:li\..~ iy:~;,.'" X,1U.9uj 1,46,47 •


....
..•.Yfl[';O:CalJ. vn- IJu:mj ;:0 i}i o ons t rue ~ it! r;ono'ru.l:t.
- qu -

133 .~- l\'iasaj 14,39,40,41,21,13 1nc11 t~imiIlt(-1 IB l",:;:':{ ~


fI

134.Ulcer stomacal (-1 duodena.l- Masaj 15,16,17. Ali~" capf>llI<II


135. nghii care se rup- Masa" 15.16,17,18,19,28,29,Jo,31.13~
136.11:rinarefrecvenlkt- Masaj 22,2),24,50.
IJ7.Uter- fibrom- Masaj 36. (ovar corcspunzator),39,40,41,lJ,4(hl.po=
fiza, care e considerata ce al 3-1es ovar)." .
- inflama1<.ie- Masaj 50,36,4,39,40,41.
- Ero~aps~ Mssaj 50.
- sineerari - Masaj 50,36,39,40,41.
- spasme-Rrurit- Masaj 51, 39,40,41.
1)8.Uscarea gurii- Masaj 46,47, Sa maninca incet. Nu sa resptra pe
gura. (glandele sa1ivare au navoie de antrenament).
139. V3.r:Lce- Mo.suj 22,23,24,21,55,56.
140.Vatf:imareameniscului- Masaj 35 §i cotu1 pptul corespunzator.
141.Vagin- lellcoree- Masaj 51,50,39,40,41.
"- E.,ruri.t- Masaj 50,51,39,40,41.
- vaginita- Masaj 50,51,39,40,41.
142.Zona Zoster- Masajul organ etor- corespunza.toare /ili 39,40,41.
143.,9ryptorchidic- Masaju1 testico1u1ui ~i cordonulu1 spennstic Is
plcior 36,4,37.
00000000000000000
"

~~ ..;;1"
,,-t~?

{
Fig. /:3

1. "

2.

, .
I'

, ,
. '
,
, "
" j

., I; .

. .
I'.
, "

1
. ..
,
"
, ,
• ,i

' .
;

---
..Ii
. ' ,~
'
,

,~
•...•.-.~.•..
, ,

, '

, '

, I
.~. ------

, " "
; :
; I

/' i :
. "

, '. ~'''.
4 ;'

" , .,., ....


-D. . s.

,.
r'- •• '_

••.••.. , .~~.- I '. _ a'


• ~ w ••.. " .., •••.• ' • ~. _,;,;: "" ; ,.~ ••••• ' -;:
c,
,'~
-<

Fi 9. -({ .

: ': i i
• 'I ~

. I',
•• : i-I :

. ,;

reI.

•~.
.•.

Fi 9. g

.1. M53'J v a: ~? j rl(i.l' ~~


2.. R(id-&clno. rtert'o~a
1'-1"P 0,112:. c-. Sf \n 0,::; •.( c.
...), 11 -' -
j

4. Al"!i cu /o.Fa a.p ~!-/~efoy


a rt-/c.u /a 1':'::'
c:
O).
r.. t·
J..)f.1C
u ,/~' u-(}·
r") .,........-...rv.!
.... · '-
P-
) F,'g . 10
6. lncer urot lZ2/U.V;'/OI' c!i.:cQ/e I
7. ])eQ<?ne/eJ(.r!J'!/-c.
-' '
fr;/z:lid
a clt'sc,,"//O;/,

I~
/
l~
I
.}i '
( f _,,-;., =:e:

If •. "" • • ~- t' •.
'.' ~: .;' '-' • a "~ ,
s :
,
, ~ :J I .
if

. .

",,' .
,

;.
. -"
. ~ - i, ~
"

, '
'.'
'\.'

~. : ,'-,f'
1 ' ,_,:-- .
L~-------------- ,

.\I
;.:, .,;.!-

_', l

. " ~ :,: '.. . . .".

.- ~
-',

, i '.
1\-'

" .

.....
i' .

. ..
~.~, ..... ---:~:-~~-------
-,
\

...-------

.{
/
!
. /

I
/
! i·

. I·

I .;.
I.
[ ,

/'
I'I
/::",J
-'<.'

'~"~
('
f
'-~ " 1)".
.
-.-
~ •.()
),

-. '-.",~.
~ '.v

)
... .
.~
,.I!
:,'
,.
, ;

v" {

, -f
I', ~
'H:,;"

; ,
.1

"',:
.I , !,.
!.: !
, ( I

. ,:'il//

---- 'I I

II'

( . \
~'. r . \
. - . 'j
o . .

---
~
, .' 1
,

· '
":, !
; ~I
I ;.

: ' "
l!,

. '....

" '.'

.:' . .....
• t '

.F/g- 2.
.... ,'

..... /
,'.:
,!-.

....
.

I. •.•....•.•. ..•... -----"


, .
.. '

'j "

. '! ,
., l i
• I, ,;'

• , 'i
; :,/<'
,t. f,,:; "
;'1'
;:, .:

1. '

. ;

/
/