Sunteți pe pagina 1din 20

Europa în mișcare

O oportunitate
și o provocare
Migrația în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană
Puteți găsi această broșură, precum și alte explicații succinte și clare despre UE la adresa de internet:
ec.europa.eu/publications

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Publicații
1049 Bruxelles
BELGIA

Manuscris finalizat în mai 2009

Ilustrația copertei: © Van Parys Media

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2010

16 p. — 21 × 29,7 cm

ISBN-978-92-79-12668-0
doi:10.2775/33302

© Uniunea Europeană, 2010


Reproducerea este autorizată. Pentru orice utilizare sau reproducere a fiecărei fotografii în parte,
trebuie să se solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.

Printed in Germany

Tipărit pe hârtie înălbită fără clor


Europa în mișcare

O oportunitate
și o provocare
Migrația în Uniunea Europeană

În cadrul Uniunii Europene,


fiecare stat membru își stabilește
propria politică de imigrație.
To t u ș i , l i d e r i i l a n i v e l d e U E
au recunoscut că imigrația este
o prioritate comună și că țările
lor se confruntă cu provocări
similare. Prin urmare, au decis să
coordoneze aspecte importante
ale politicii de imigrație.
Europa în mișcare

Cuprins
Tradiția unei atitudini deschise 03
Un magnet pentru imigranți 05
Imigrația legală este în interesul tuturor 06
Nu imigrației fără integrare 08
Reducerea imigrației ilegale 10
Dreptul la azil: datoria de a proteja 12
Împărțirea responsabilităților 13
Lecturi suplimentare 15
03

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      T r a d i ț i a u n e i at i t u d i n i d e s c h i s e
Tradiția unei
atitudini deschise
Uniunea Europeană
duce lipsă de specialiști
înalt calificați.

Înțelegerea cifrelor
Opiniile asupra imigrației pot fi extrem de diferite. În timp ce liderii
din domeniul afacerilor din multe țări UE solicită mai mulți lucrători
imigranți pentru a ocupa locurile de muncă vacante, alte voci susțin
că UE este inundată de imigranți fără forme legale. Cifrele fiabile
sunt uneori greu de găsit și cel mai adesea sunt greșit interpretate.
În prezentul document, punem cifrele pentru principalele tipuri de
imigranți în context.
În 2007, se stabiliseră legal, în cele 27 de țări ale UE, 18,5 milioane de
imigranți din țări necomunitare (denumiți „imigranți necomunitari”),
reprezentând 4 % din totalul populației.
Aproximativ 9 milioane de cetățeni UE locuiesc într-o altă țară decât

© Corbis
țara lor de origine.
Imigranții fără forme legale reprezintă numai o mică minoritate în
comparație cu aceștia. Deși, prin definiție, nu pot exista cifre oficiale,
estimările Comisiei Europene sugerează că există cel puțin 4,5 milioane
de persoane care locuiesc ilegal în statele membre ale UE. Pe teritoriul
UE, aproximativ 500 000 sunt reținuți în fiecare an.
I migrația în UE este și va rămâ-
ne o realitate în viața de zi cu zi.
Imigranții fac parte din țesătura
Fiecare stat UE este liber să iden-
tifice numărul și tipul de lucrători
imigranți de care are nevoie și să le
Persoanele care solicită azil sunt chiar mai puțin numeroase. Numărul economică și culturală a Uniunii emită acestora permise de muncă și
lor se află la cel mai scăzut nivel de mai mult de un deceniu, cu o Europene. Aceștia sunt prezenți la de ședere. Țările-gazdă sunt în acest
toate nivelurile forței de muncă, caz responsabile cu integrarea
medie de numai 200 000 pe an.
răspunzând unor nevoi cărora na- imigranților și a familiilor acestora în
tivii nu le pot răspunde. Aceștia noua lor țară. Totuși, imigrația este
includ specialiști în domeniul IT un aspect delicat. UE și statele sale
foarte calificați, asistenți medicali și membre convin că este nevoie atât
alte profesii din domeniul sănătății, de o gestionare atentă, cât și de o
precum și lucrători care îndepli- mai mare cooperare.
nesc sarcini pe care cetățenii UE nu
mai doresc să le realizeze. Provo-
carea este astfel de a se asigura că
imigrația este în beneficiul tuturor –
al cetățenilor și al societății UE, al
imigranților și al familiilor acestora
și, pe cât posibil, al țării de origine a
acestora din urmă.
© Reporters

Grație libertății de circulație a


cetățenilor din UE, acest cuplu
ar putea părăsi Danemarca
pentru a merge în Spania.
O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      T r a d i ț i a u n e i at i t u d i n i d e s c h i s e
04

UE referitoare la probleme de
siguranță și umanitare. Statele
membre ale UE lucrează așadar
împreună pentru a descuraja
persoanele să pătrundă ilegal pe
teritoriul UE și pentru a ajunge la
acorduri privind modul de repa-
triere al celor care fac totuși acest
lucru.

Protejarea persoanelor
care caută azil

Țările UE au o lungă tradiție de


acordare a unui refugiu sigur pen-
tru persoanele care solicită azil în
mod legitim. De asemenea, țările
UE sunt obligate să le proteje-
ze prin legislația internațională.
Dreptul la azil este garantat prin
Carta drepturilor fundamentale
© Van Parys Media

a UE, adoptată în 2000. Guvernele


naționale au luat deja o serie de
măsuri pentru a garanta că toate
persoanele care caută protecție în
UE sunt tratate corect și eficient.
Uneori, imigranții
prestează activități Rezolvarea problemei Normele UE armonizează proce-
pe care cetățenii imigrației ilegale durile de la nivel național privind
UE nu doresc să
modul în care trebuie procesate
le mai desfășoare.
Imigrația ilegală în UE trebuie re- cererile de azil. Acestea stabilesc
dusă din cauza multiplelor sale standarde minime privind modul
consecințe negative, precum și în care persoanele care solicită azil
a legăturilor acestui fenomen cu ar trebui primite, precum și crite-
grupurile criminale și traficul de rii fixe pentru cei care se califică
ființe umane. De asemenea, devi- pentru protecție internațională.
ne dificilă identificarea refugiaților Acest fapt înseamnă că se face
autentici. Foarte adesea, persoa- o distincție între persoanele cu
nele care circulă vin în grupuri o reală nevoie de protecție și ace-
mixte. Acestea includ imigranți al lea care au ales să se mute pentru
căror motiv principal este să caute a-și îmbunătăți nivelul de trai.
o viață mai bună în Europa și
imigranți care vin pentru a scăpa De fapt, țările din UE au făcut mai
de persecuție și de încălcări grave multe progrese în direcția definirii
ale drepturilor omului. unei politici comune privind azilul
decât au făcut în privința unor as-
Imigrația ilegală și publicitatea pecte mai complexe și mai vaste
care i se acordă sporesc preocu- ale imigrației. 
pările anumitor țări și regiuni din
05

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      U n m a g n e t p e n t r u i m i g r a n ț i
Un magnet
© Van Parys Media

pentru imigranți
T imp de peste 400 de ani,
emigranți din Europa s-au de-
plasat în masă către America de
De asemenea, au existat anumite
mișcări interne de persoane, între
frontierele UE, prin care cetățenii săi
noii sosiți în UE și rezidenții care
pleacă. Ele nu fac diferența între
imigranții pe motive economice și
Nord și de Sud, Australasia și (într-un au beneficiat de dreptul de a circula alți noi rezidenți precum studenții
număr mai mic) către Africa. Aceștia și de a locui liber pe teritoriul UE. sau cei care vin din alte motive
au plecat în căutarea unei vieți mai decât cele economice.
bune pentru ei și familiile lor sau
pentru a scăpa de persecuția reli- O mai mare afluență În ultimii ani, cea mai mare parte
gioasă sau politică din țara lor. Azi, a noilor permise de ședere au
țările Uniunii Europene sunt, la rân- Numărul persoanelor care sosesc fost acordate membrilor familiilor
dul lor, un magnet pentru imigranți, din afara frontierelor UE a cres- imigranților deja instalați (aproxi-
atrăgând oameni din alte țări cu cut în ultimii ani, odată cu mărirea mativ 35  %), urmând noii lucrători
prosperitatea lor și cu stabilitatea diferenței dintre țările bogate și imigranți (28 %) și studenții (15 %).
lor politică. cele sărace, iar numărul conflictelor
locale și regionale la porțile Europei Din cele 18,5 milioane de resortisanți
Pe măsură ce țările vest-europene și mai departe a crescut. Călătoriile din țări terțe care locuiesc legal
și-au revenit după Al Doilea Război mai ușoare reprezintă un alt factor. în UE, cei mai numeroși provin
Mondial, au invitat imigranți din din Turcia (2,3 milioane), Maroc
regiunile învecinate și din fostele La începutul secolului, migrația netă (1,7 milioane), Albania (0,8 milioane)
colonii să stimuleze forța de muncă în UE era mult sub un milion pe an; și Algeria (0,6 milioane). Numărul lo-
locală, odată cu expansiunea eco- în schimb, în prezent, cifra anuală se cuitorilor născuți peste hotare este
nomiilor în anii '50 și '60. Imigranții situează la 1,75 milioane. mai mare de atât. Mulți imigranți
care au venit în acei ani și cei care obțin cetățenia țării lor gazdă și nu
i-au urmat au ajutat la crearea unei Totuși, statisticile privind migrația mai apar în cifrele statistice. 
Uniuni Europene prospere, așa cum netă furnizează numai un indicator.
o știm astăzi. Acestea captează diferența dintre

Libera circulație a lucrătorilor UE


Fiecare cetățean al UE are dreptul de a trăi și de a lucra în orice altă țară din UE. Acesta este unul dintre beneficiile
cele mai concrete ale apartenenței la UE de care se bucură cetățenii săi. Pentru unii dintre ei, acest fapt a implicat
mutarea din țări mai sărace către țări mai bogate, în general în Europa de nord-vest, pentru a beneficia de salarii mai
mari și de condiții mai bune de viață. Totuși, acest fenomen nu s-a înregistrat într-un singur sens. Mulți migranți au
ales să facă schimbarea în cealaltă direcție, în special odată cu ieșirea la pensie. Aceștia schimbă clima dură a Mării
Nordului sau a Mării Baltice cu a țărmurilor mai blânde ale Mediteranei.
Până de curând, un număr relativ mic de cetățeni UE s-au mutat în afara granițelor. Însă migrația economică de la
est la vest a crescut după extinderile din 2004 și 2007, ca urmare a diferenței de bunăstare dintre noile membre, mai
sărace, și restul Uniunii. Cele mai bogate regiuni din UE a celor 27 de națiuni erau de nouă ori mai bogate decât cele
mai sărace dintre acestea și aveau locuri de muncă de oferit. Migranți din Polonia și statele baltice s-au îndreptat
către Germania, Irlanda și Regatul Unit, în timp ce românii, din motive culturale și lingvistice, au căutat de lucru în
Italia și în Spania.
Totuși, această tendință s-a atenuat. Odată cu criza economică, sunt mai puține locuri de muncă disponibile în 2009,
în țările-țintă. Pe de altă parte, această atenuare se datorează și scăderii diferenței dintre nivelurile de bunăstare
din vechile și noile state ale UE, ceea ce încurajează anumiți migranți să se reîntoarcă acasă. Anumite țări din UE au
limitat inițial afluența de lucrători din noile state membre, însă aceste restricții temporare sunt eliminate treptat.
O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      I m i g r aț i a l e g a l ă e s t e î n i n t e r e s u l t u t u r o r
06

Imigrația legală este


în interesul tuturor
U E necesită mai mulți lucră-
tori din afara granițelor sale.
Aceștia au o importanță vitală pen-
provocării îmbătrânirii populației și
scăderii forței de muncă. Acestea in-
clud creșterea natalității și atragerea
o prioritate comună și că țările lor
se confruntă cu provocări similare.
Prin urmare, au decis să coordone-
tru asigurarea creșterii economice mai multor persoane, în special a fe- ze aspecte importante ale politicii
și a prosperității. Acest aspect se meilor, în câmpul muncii, făcând mai de imigrație.
va accentua în viitorii ani, odată cu ușoară îmbinarea carierei cu viața de
îmbătrânirea populației UE și cu familie. De asemenea, putem încu- Acestea includ imigrația ilegală și
reducerea forței de muncă. Acest raja persoanele să lucreze mai mult integrarea imigranților și a familiilor
fenomen de îmbătrânire este o timp prin acordarea de educație și acestora în structurile economice
tendință pe termen lung care tre- formare pe tot parcursul vieții. și sociale locale. Au convenit, de
buie rezolvată, chiar dacă șomajul asemenea, asupra unei abordări co-
crește pe perioada crizei economi- mune pentru a face față problemei
ce, în 2009. Luarea de măsuri: majore legate de imigranții ilegali:
primii pași modul de interceptare și de repatri-
Imigranții, în special imigranții ere a acestora, precum și o coope-
calificați, vor juca un rol semnifica- În cadrul Uniunii Europene, fiecare rare mai strânsă cu țările de tranzit
tiv pentru menținerea nivelurilor de stat membru își stabilește propria și de origine.
șomaj, deținând locuri de muncă politică de imigrație. Este liber să de-
esențiale și ajutând la finanțarea cidă asupra procedurilor de intrare, În ceea ce privește imigrația legală,
pensiilor pentru numărul tot mai asupra tipurilor de locuri de muncă UE a introdus un set de norme co-
mare de pensionari. disponibile pentru imigranți, asupra mune pentru reîntregirea familiei.
țărilor de origine ale acestora și asu- Acestea le permit membrilor direcți
Imigrația poate reprezenta doar pra numărului de persoane care vor de familie  – soția și copiii neadulți
o soluție parțială. Trebuie avute în fi admise. Totuși, liderii la nivel de ai cuplului  – să i se alăture unui
vedere alte moduri de a răspunde UE au recunoscut că imigrația este imigrant care s-a stabilit legal într-o

Populația UE
îmbătrânește –
© Reporters

și trebuie să ne
gândim de unde
va veni viitoarea
forță de muncă.
07

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      I m i g r aț i a l e g a l ă e s t e î n i n t e r e s u l t u t u r o r
în special în rândul tinerilor fără
un loc de muncă. Imigranții care
se întorc revin cu competențele
și cunoștințele care sunt puse la
dispoziția țării de origine.

UE are în vedere diferite moduri de


a evita ca emigrația specialiștilor
să aibă efecte economice negati-
ve (brain drain) asupra țărilor să-
race. Una dintre aceste idei este
„migrația circulară”. Aceasta le va
permite imigranților să vină în UE
pentru a lucra și pentru a-și dezvol-
ta competențele – cu condiția să se
întoarcă în țările de origine după o
anumită perioadă de timp, pentru
© Corbis

a-și oferi competențele acolo. Apoi,


persoana în cauză ar putea, dacă
dorește, să petreacă o altă perioadă
„Migrația circulară” țară UE de cel puțin un an. Fiecare pentru a ocupa posturile vacante. de timp în UE.
este un concept care
încearcă să garanteze dintre țări poate extinde domeniul UE face eforturi pentru a stabili un
faptul că imigranții de aplicare al legii, dacă dorește astfel de sistem în întreaga Uniune. Pe de altă parte, imigranții tind să
aduc competențe în
țara lor de origine.
acest lucru, pentru a include părinții Acest fapt ar însemna oferirea unei aibă un nivel de educație mai înalt
și copiii necăsătoriți cu vârste mai pătrunderi rapide pentru imigranții decât societatea în care vin. Un stu-
mari ai imigrantului. foarte calificați, un permis de ședere diu OCDE din 2007 arăta că 20  %
recunoscut pe întregul teritoriu al dintre persoanele născute în țări
O a doua lege comunitară specifică UE (EU Blue Card, Cardul albastru al dezvoltate au studii universitare,
faptul că, după o ședere de cinci ani UE), condiții de ședere favorabile și față de aproape 25  % dintre lucră-
într-o țară, un imigrant legal poate posibilitatea de a circula dintr-o țară torii imigranți. Dacă țările europene
solicita statutul de rezident pe ter- UE în alta după o ședere inițială de nu au o politică de recrutare res-
men lung, ceea ce îi permite, prin- doi ani. ponsabilă și funcțională, migranții
tre altele, să ocupe un loc de muncă riscă să ocupe locuri de muncă mai
sau să urmeze o formare profesio- puțin calificate decât educația lor,
nală într-o altă țară din UE. Alte acte Beneficii de ambele părți irosindu-și astfel competențele. 
legislative stabilesc condiții comu-
ne de admitere a studenților și a Fluxul de migranți în UE este, de ase-
cercetătorilor în UE. menea, în beneficiul țărilor din care
provin. Lucrătorii care trimit mai
mulți bani acasă aduc o contribuție
Lipsa de competențe semnificativă la veniturile familiei și,
indirect, la veniturile statului; aceas-
Anumite țări din UE au introdus ta este extrem de importantă, spre
sisteme naționale pentru a atra- exemplu, în anumite țări ale Africii
ge imigranți competenți și foarte de vest precum Ghana, Senegal și
competenți în anumite sectoare. Mali. Emigrația către Europa poate
Aceste domenii includ tehnologia avea, de asemenea, rolul unei plase
informației și ingineria, în care nu de siguranță, reducând șomajul
există suficienți cetățeni UE calificați local și tensiunile sociale potențiale,
O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      N u i m i g r aț i e i f ă r ă i n t e g r a r e
08

Nu imigrației
fără integrare
Descoperirea talentelor ascunse
Jesuit Refugee Service (JRS, Serviciul iezuit pentru refugiați), o organizație neguvernamentală din Portugalia,
a descoperit că lucrătorii imigranți care participau la cursurile sale de limbi străine aveau adeseori locuri de muncă ce nu
erau conforme pregătirii lor. În special, a descoperit că mai mulți lucrători, în principal cu locuri de muncă în domeniul
construcțiilor, aveau educație în domeniul sănătății. Imigranții, majoritatea din Rusia, Ucraina și Moldova, includeau
medici generaliști, pediatri, chirurgi și alți specialiști.
În asociere cu o altă organizație de voluntariat, Fundația Calouste Gulbenkian, JRS a lansat un program pentru
recunoașterea diplomelor medicilor. Procesul de recunoaștere a presupus cursuri la o școală medicală, un stagiu în spital,
un examen și înscrierea în Consiliul medicilor portughez. Ca urmare, peste 100 dintre acești medici practică în prezent
medicina în mod oficial pe întregul teritoriu al Portugaliei.

P entru o politică de imigrație


de succes se impun strate-
gii de integrare eficiente. Liderii
UE au convenit asupra unui set
de principii comune pentru in-
tegrarea imigranților din afara
Uniunii. Aceștia recunosc că in-
tegrarea este un proces cu două
direcții, care implică imigranții și
rezidenții locali într-o relație con-
structivă pentru a clădi respectul
și toleranța reciproce.

Însă integrarea are și o parte prac-


tică. La nivel regional sau local,
țările din UE le oferă imigranților
cursuri de limbi străine, ajutor
la găsirea unui loc de muncă și
a unei locuințe, educație pentru
copiii acestora și acces la îngrijiri-
le medicale. Alte inițiative includ
reorientarea profesională a lucră-
torilor adulți, măsuri de prevenire
a discriminării și promovarea înca-
drării în câmpul muncii a femeilor
imigrante.
© Van Parys Media

Antreprenorii imigranți
creează locuri de muncă și
oferă noi idei de produse.
09

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      N u i m i g r aț i e i f ă r ă i n t e g r a r e
Un accent pe crearea unei societăți coerente,
copii și tineret între limitele clar stabilite prin
lege și pe baza valorilor comune
Educația și formarea sunt instru- ale Uniunii Europene.
mente esențiale pentru a ajuta
imigranții să își utilizeze pe deplin Una dintre modalitățile de a ajun-
potențialul profesional și să devină ge la acest rezultat este sensibiliza-
participanți activi în societate. Acest rea comunităților locale cu privire
fapt este recunoscut de programe- la cât de mult contribuie imigranții
le educaționale și de formare ale UE. la dezvoltarea economică și socia-
Copiii imigranți și tinerii au adesea lă a UE și la diversitatea sa cultu-
tendința de a avea rezultate mai rală. De exemplu, întreprinzătorii
puțin bune la școală decât alți copii. imigranți creează locuri de muncă
Eforturi suplimentare sunt așadar fă- și oferă adesea idei noi de produ-
cute în această direcție. De aseme- se, flexibilitate și cunoștințe reale
nea, există inițiative care au ca scop privind grupurile de consumatori
sprijinirea tinerilor dezavantajați din pe o piață din ce în ce mai diversă.
comunitățile de imigranți pentru Multe țări din UE au programe de
a se integra mai ușor în societate și sprijin pentru întreprinzătorii din
Femeile din
comunitățile
în mediul de lucru. Acest fapt este cadrul comunităților de imigranți
© Corbis

imigrante sunt realizat prin activități educative, și de minorități etnice. 


integrate în cadrul sportive și culturale.
forței de muncă.

Țările din UE acordă, de asemenea, Respectul și toleranța


cursuri de orientare civică, adese- reciproce
ori în limba imigranților, pentru a-i
familiariza cu practicile juridice, Scopul esențial al integrării este
administrative și culturale ale no- clădirea de respect și toleranță re-
ilor lor țări-gazdă. ciproce, astfel încât să ajute la

Cu puțin se pot face multe


Un program din orașul italian Torino, cu un buget anual de numai 120 000 EUR, a ajutat la lansarea a aproape 500 de
noi societăți comerciale conduse de imigranți între 2000 și 2007. Majoritatea acestora erau în sectoarele construcțiilor și
serviciilor. Rata de supraviețuire de doi ani a fost de peste 85 %.
Coordonat de biroul local al Confederației Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (CNA), programul a oferit o serie
de servicii. Acestea au inclus îmbunătățirea competențelor de afaceri și administrative ale imigranților, mărind accesul
lor la finanțare și ajutându-i să facă față cerințelor la nivel juridic, administrativ și fiscal. De asemenea, a acordat consiliere
privind asigurările și contractele și a oferit cursuri de afaceri în limba italiană.
Succesul programului a dus la reluarea acestuia la nivel național, cu 25 de birouri CNA oferind programe similare în
provinciile din Italia.
O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      R e d u c e r e a i m i g r aț i e i i l e g a l e
10

Reducerea
imigrației ilegale
au ajuns să simbolizeze acest feno-
men. Deși aceste călătorii reprezin-
tă o minoritate a celor care pătrund
ilegal în UE, ele impun un efort
comun major al pazei de coastă și al
serviciilor navale ale țărilor UE pen-
tru a opri fluxul și, în anumite cazuri,
pentru a salva viețile aflate în peri-
col. Comisia Europeană finanțează
centre de primire pentru imigranții
care sosesc ilegal în Grecia, Malta,
Italia și Spania.

Controale la frontieră

© UNHCR
mai eficiente

Majoritatea imigranților ilegali

R
O ambarcațiune educerea imigrației fără forme sunt trimiși înapoi în țara lor de ori- stabiliți sunt persoane din țări care
a pazei de coastă
spaniole interceptează legale în Uniunea Europea- gine sau în țara din care au venit nu fac parte din UE și care au pă-
un vas de pescuit cu nă reprezintă o sarcină prioritară. în UE. truns pe teritoriul UE în mod legal,
migranți în apropierea Având în vedere natura fenomenu- cu vize pentru șederi scurte, însă
Insulelor Canare.
lui, nu sunt disponibile cifre exac- Imaginile cu imigranți clandestini care au rămas în UE din motive eco-
te. Comisia Europeană estimează înghesuiți în ambarcațiuni nesigu- nomice la expirarea vizei pe care
că există cel puțin 4,5 milioane de re în călătorii periculoase din Africa o aveau (persoane care depășesc
imigranți ilegali pe întregul teritoriu spre Europa fac senzație în presă și termenul legal de ședere). Cel mai
al UE. Alte surse sugerează cifre
mai mari.

Construcțiile, agricultura, munca Eforturile comune dau roade


domestică, serviciile de curățenie
și de alimentație reprezintă sec- Frontex este agenția care promovează cooperarea practică între țările din UE în
toare economice în care găsesc ceea ce privește controlul frontierelor externe ale acesteia. În 2008, a coordonat
de lucru imigranții ilegali. Țările din peste 25 de operațiuni comune la frontierele terestre și maritime, precum și
UE au convenit asupra unor norme la aeroporturile UE. Frontex a creat un echipament comun pus la dispoziția
care să contracareze efectul de statelor membre ale UE, care include peste 100 de vase, 20 de aeronave, 25 de
atracție pe care îl exercită posibi- elicoptere și sute de echipamente de control la vamă. Peste 600 de polițiști de
litatea muncii fără forme legale frontieră sunt pregătiți să intervină rapid, în cazul în care o criză deosebită se
asupra imigranților ilegali. Aceste naște la o anumită frontieră.
norme includ măsuri preventive, În cadrul operațiunilor comune din 2006-2007 din Mediterană și din Atlantic,
sancțiuni împotriva angajatorilor
între coasta Africii de Vest și Insulele Canare din Spania, aproximativ 14 000 de
și obligarea autorităților naționale
imigranți au fost reținuți și retrimiși către punctele lor de plecare. La patrulele
să își amelioreze inspecțiile de
comune ale Frontex între Africa și Insulele Canare au participat vapoare și
muncă.
avioane din Spania și din alte țări ale UE. Senegalul și Mauritania au luat parte,
de asemenea, la aceste patrule.
În fiecare an, autoritățile din țările
UE rețin în jur de 500  000 de
imigranți ilegali pe teritoriul lor.
Aproximativ 40  % dintre aceștia
11

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      R e d u c e r e a i m i g r aț i e i i l e g a l e
Distrugerea unei rețele europene de trafic de persoane
Într-o singură zi, în iunie 2008, poliția din nouă țări ale UE a arestat 75 de persoane suspecte de a aparține unei rețele de
traficanți de persoane. Operațiunea a fost una dintre cele mai mari de acest gen și a implicat peste 1 300 de ofițeri de
poliție. Operațiunea a fost coordonată de Europol, agenția europeană de aplicare a legii.
Ținta a fost o rețea de traficanți, în principal de origini irakiene (de unde și numele de cod „Operațiunea Bagdad”), care
transportase către Europa imigranți fără forme legale din Afganistan, China, Turcia, Bangladesh și Irak. Europol suspecta că
fiecare persoană plătea traficanților aproximativ 10 000 EUR.
În paralel, Eurojust, organismul comunitar de cooperare judiciară, a ajutat la emiterea mandatelor de arestare europene.
Acestea facilitează arestarea într-o altă țară a delincvenților suspectați de către organele de aplicare a legii.

bun loc pentru a opri imigrația ile- Repatriere eficace, depindă de acești delincvenți după
gală este așadar la granițele externe dar umană ce ajung în UE.
ale UE. Acestea au căpătat o dublă
importanță odată cu abolirea fron- Repatrierea imigranților care s-au Țările din UE își sporesc cooperarea
tierelor interne  – și a controalelor stabilit ilegal către țările lor de ori- cu poliția pentru a lupta împotriva
la frontieră – în interiorul UE. Odată gine reprezintă o preocupare ma- acestor delincvenți. De asemenea,
ajunși în UE, imigranții ilegali pot joră. Uniunea a negociat acorduri încearcă, prin diverse mijloace, să
circula fără a fi verificați, către alte de transfer cu diferite țări-sursă sau facă imigrările ilegale mai puțin
țări din UE. țări de tranzit. O politică fermă, însă atrăgătoare.
corectă, este un element esențial
Soluția evidentă o reprezintă con- pentru strategia UE în vederea tra- O modalitate în acest sens este in-
troalele mai severe la punctele de tării problematicii imigrației ilegale. troducerea unor dispoziții legale
intrare oficiale. Acest lucru este mai Aceasta preferă plecările voluntare împotriva angajatorilor care utili-
ușor în teorie decât în practică. Unui repatrierilor forțate ori de câte ori zează imigranți stabiliți ilegal, fără
număr de aproximativ 300  000 de este posibil. asigurare de sănătate sau protecție
persoane din țări care nu fac parte socială și, adesea, la salarii sub ni-
din UE li se refuză deja trecerea de Atunci când trimit persoane înapoi, velul minim. Acest tip de „angajare”
frontierele externe ale UE în fiecare în țările lor de origine, statele mem- provoacă critici, altfel complet ne-
an, pe baza suspiciunii că sunt viitori bre ale UE trebuie să garanteze că fondate, că imigranții iau locurile de
imigranți ilegali. O finanțare UE este procedurile legale sunt respectate muncă ale cetățenilor UE.
disponibilă pentru acele țări din UE, și că drepturile omului nu sunt în-
din sudul și estul Europei, care dețin călcate cu privire la cei repatriați. O altă consecință gravă a imigrației
răspunderea principală pentru fronti- Dreptul la apel este inclus. UE ilegale este impactul negativ pe
erele terestre și maritime ale Uniunii, dorește, de asemenea, să coope- care îl are asupra refugiaților au-
pentru a garanta controale la frontie- reze cu anumite țări-sursă pentru tentici și a persoanelor care caută
ră cât mai eficiente și mai eficace. a crea o bază mai ordonată și mai într-adevăr azil la sosirea lor în UE.
stabilă pentru migrația legală către Uneori, imigranții stabiliți ilegal
Scopul UE este de a elabora o stra- Uniunea Europeană. depun cereri false de azil sau de
tegie integrată de gestionare a statut de refugiat, încetinind astfel
granițelor, care să faciliteze intrarea procesul de rezolvare a cererilor
turiștilor sau a altor vizitatori pe ter- Consecințe grave autentice de protecție. Faptul de
men scurt legitimi. De asemenea, se a profita în acest mod de sistemul
iau măsuri pentru a face mai dificilă Imigranții care pătrund pe teritoriul de azil întărește părerea generală că
pătrunderea imigranților pe teritoriul UE pe rute terestre și marine clandes- mulți solicitanți de azil ar fi migranți
UE în mod ilegal, utilizând tehnolo- tine sau aceia care au obținut docu- economici care doresc să pătrundă
gia informațiilor și elemente biome- mente de călătorie false ajung adesea în UE pe motive false. 
trice (de exemplu, amprente) pentru în mâinile unor grupări care practică
identificare. Totuși, acestea sunt pro- crima organizată. Acestea includ călă-
iecte pe termen lung. uzele, bande care practică extorcarea,
intermediari cu legături cu economia
neagră și traficanți de persoane. În
anumite cazuri, imigranții continuă să
O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      D r e p t u l l a a z i l : d at o r i a d e a p r o t e j a
12

Dreptul la azil:
© Shutterstock datoria de a proteja
D acă imigrația este un aspect
sensibil, acesta nu este, în ge-
neral, cazul pentru persoanele care
a garanta că țările UE aplică condiții
similare și niveluri echivalente de
protecție pentru refugiații ale căror
De asemenea, UE a creat în 2000
Fondul european pentru refugiați,
pentru a sprijini și a îmbunătăți efor-
caută azil, care fug de persecuție, cereri sunt procesate. De aseme- turile statelor membre de a procesa
război și conflicte. Pe de o parte, UE nea, acestea includ tratarea corectă cererile de azil într-un mod corect,
și statele sale membre au o datorie și eficientă a celor ale căror cereri eficient și transparent.
de a le proteja, astfel cum se prevede sunt respinse.
chiar în Carta sa a drepturilor funda-
mentale și în alte acte internaționale, Mai mult, legislația UE include O abordare mai integrată
inclusiv Convenția de la Geneva pri- norme pentru a decide ce țară a UE a protecției
vind statutul refugiaților. Mai mult, este responsabilă cu rezolvarea unei
numărul persoanelor care caută azil cereri de azil. Aceasta ar putea fi Totuși, în practică, aceste legi per-
în Uniunea Europeană este mic, prin o țară de intrare pentru persoana mit fiecărei țări din UE o flexibilitate
comparație cu numărul imigranților care solicită azil, țara care i-a emis considerabilă în ceea ce privește
legali sau fără forme legale. Cifrele viza, țara în care persoana care soli- modul în care sunt aplicate, creând
au crescut în perioada 1999-2003, cită azil se află sau cea în care poate diferențe în modul în care sunt tra-
în principal din cauza evenimen- avea o rudă. Autoritățile iau ampren- tate persoanele care solicită azil. În
telor din Kosovo, Afganistan și Irak, tele digitale ale persoanelor care prezent, scopul este de a crea un
însă au scăzut la loc de atunci. solicită azil și le folosesc pentru a se sistem comun european privind
asigura că nu depun cereri în mai azilul, care să garanteze solicitanților
Totuși, numărul persoanelor care multe țări ale UE în același timp sau de azil același tratament și nivel de
caută azil în cele 27 de țări ale UE că nu depun o cerere într-un al doi- protecție pe întregul teritoriu al UE.
nu este distribuit în mod egal. lea stat din UE după ce i s-a refuzat Acesta va fi realizat prin ridicarea
Ca urmare a poziției lor geo- azilul în prima (asylum shopping). standardelor de protecție comune,
grafice și a dimensiunii lor mici, sporind cooperarea practică între
Cipru și Malta primesc o cantitate Alte norme UE prevăd standar- administrațiile naționale responsa-
disproporționată. Acesta este și dele procedurale comune pentru bile cu azilul și sprijinind solidarita-
cazul Suediei, a cărei politică mai a rezolva cazurile de azil și criteriile tea între țările din UE și între UE și
deschisă a făcut-o destinația prefe- comune pentru a decide căror per- țările terțe. Se va acorda, de aseme-
rată de azil a refugiaților din Irak. În soane ar trebui să li se acorde azil. nea, prioritate refugiaților vulnera-
ultimii ani, majoritatea persoanelor De asemenea, stabilesc condiții bili, precum femeile și copiii. 
care solicită azil au venit din Irak, pentru refugiați și familiile acesto-
Rusia, Pakistan, Serbia, Somalia, ra în timpul procesării cererii (Pot
Afganistan, Turcia, Iran și China. lucra? Ce acces au la serviciile soci-
ale și de sănătate? Primesc ajutor în
numerar? Sau în natură?). O lege se-
Un prim set de norme parată stabilește țările membre ale
UE care ar trebui să rezolve situațiile
UE a adoptat o serie de regulamen- în care un număr mare de persoane
te și de legi relative la azil între 1999 care necesită protecție temporară
și 2006. Scopul acestora este de sosesc în același timp.

Noi cereri de azil, 1999-2008 (UE-27)


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
380 000 407 000 424 000 421 000 345 000 277 000 235 000 197 000 223 000 238 000
Sursa: Eurostat.
13

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      Î m p ă r ț i r e a r e s p o n s a b i l i tăț i l o r
Împărțirea
responsabilităților
D eși imigrația este o responsa-
bilitate națională pentru fie-
care țară din UE, necesitatea unei
și de a legaliza șederea imigranților
fără acte legale, ar putea submina
eforturile țărilor vecine de a reduce
politice într-un cadru politic coe-
rent, care acoperă subiecte legate
de politica externă, dezvoltare și
acțiuni mai coordonate și comune imigrația ilegală. migrațiune. Principalele trei teme
a crescut în ultimii ani. sunt migrația legală, migrația și dez-
voltarea și lupta împotriva migrației
Existența pieței unice comunitare Cooperarea cu țările de ilegale. În faza inițială, acțiunile
a UE impune o acțiune comună origine și de tranzit întreprinse în cadrul abordării glo-
a statelor membre ale UE în diferite bale s-au concentrat asupra Africii
cazuri. Acestea includ garantarea Parteneriatul cu țările din care vin și zonei Mediteranei, acestea extin-
faptului că rezidenții străini dintr-o imigranții sau prin care aceștia trec zându-se apoi la vecinii UE de la est
țară se pot bucura de aceleași drep- este una dintre prioritățile Uniunii și sud-est.
turi la asigurările sociale ca cetățenii Europene. O cooperare mai strân-
UE în cazul în care se mută într-o să le poate permite autorităților să
altă țară. monitorizeze, să evalueze, să admi- Privind înainte
nistreze și să gestioneze fluxurile de
Înlăturarea frontierelor din piața migrațiune atât în interesul europe- Imigrația este și va rămâne una
unică înseamnă că UE și statele sale nilor, cât și al țărilor partenere din dintre primele 10 preocupări ale
membre trebuie să ajute acele țări afara UE. cetățenilor europeni. Prin urma-
care se confruntă cu responsabilități re, este în interesul UE și al țărilor
dificile pentru a controla sosirile și În 2005, UE a lansat abordarea glo- sale membre să arate că dezvoltă
plecările la frontierele sale externe. bală a migrației ca un cadru general o strategie generală de a gestio-
Decizii singulare ale unei țări a UE, în acest sens. Este o strategie largă, na imigrația în beneficiul tuturor
de exemplu, de a acorda amnistii care încorporează diferite domenii părților implicate – UE, cetățenii săi,

UE finanțează
© Polish Border Guard

achiziționarea de
echipamente pentru
supravegherea
frontierelor externe –
cum ar fi vehiculele
pentru Poliția de
Frontieră poloneză.
O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      Î m p ă r ț i r e a r e s p o n s a b i l i tăț i l o r
14

Solidaritatea financiară
Guvernele din anumite țări ale UE trebuie uneori să îndeplinească sarcini în beneficiul tuturor celorlalte state membre. De
exemplu, ca urmare a poziției lor geografice, țările din sud și din est trebuie, de asemenea, să protejeze granițele în numele
țărilor din UE mai nordice și vestice. Ca semn de solidaritate, liderii UE au decis să împartă anumite costuri în acest sens prin
înființarea a patru fonduri UE cu un buget combinat de peste 4 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013.
 Cel mai mare dintre acestea este Fondul pentru frontierele externe cu un buget de 1,8 miliarde EUR. Acesta este distribuit
între țările UE, pe baza sarcinii relative pe care fiecare o suportă pentru controlul la frontiera externă și pentru politica de
vize. Finanțe comunitare ajută la plata infrastructurilor transfrontaliere, a echipamentelor de transport pentru polițiștii
de frontieră, precum și la formarea și investiția în tehnologie.
 F ondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe ajută statele membre să faciliteze integrarea imigranților în
societățile europene. Fondul promovează dialogul intercultural între imigranți și persoanele locale. De asemenea,
acordă formare lingvistică și învață imigranții cum să se adapteze traiului și muncii în noul lor mediu.
 u un buget de 676 milioane EUR, Fondul de repatriere sprijină eforturile țărilor din UE să își îmbunătățească gestionarea
C
repatrierii și reinstalarea imigranților fără forme legale. Acesta acordă asistență specifică grupurilor vulnerabile și
acoperă costurile de repatriere, inclusiv cele pentru escorte, personal medical și interpreți.
 F ondul european pentru refugiați, cu un buget de 628 milioane EUR pentru 2007-2013, dorește să lărgească capacitatea
sistemelor de azil din țările UE. De asemenea, sprijină eforturile de a stabili refugiații și persoanele care solicită azil pe
termen lung și de a împărți sarcina de a accepta refugiați și solicitanți de azil într-un mod mai uniform între statele
membre.

migranții și țările-sursă – în timp ce  Imigrația legală va fi abordată promova beneficii de ambele


abordează ferm aspectele sale ne- astfel încât să se aibă în vedere părți din imigrație (pentru a evita
gative, în principal fluxurile ilegale. prioritățile, nevoile și capacitățile ca emigrația specialiștilor să aibă
de primire ale fiecărui stat efecte economice negative, pen-
Liderii UE răspund acestor preocu- membru al UE. Integrarea va fi tru organizarea migrației circu-
pări. La o întâlnire la vârf din octom- încurajată. lare controlate și pentru a lărgi
brie 2008, au adoptat un nou pact  Imigranții fără forme legale vor fi asistența pentru dezvoltarea eco-
european privind imigrația și azilul. repatriați către țările lor de origine nomică în aceste țări). 
Acesta este baza pentru o strategie sau trimiși către o țară de tranzit.
comună, care le permite țărilor din  Controalele la frontierele externe
UE să colaboreze pentru gestiona- ale UE vor fi mai eficace.
rea pozitivă și proactivă a fluxurilor  Un cadru la nivelul UE se va crea
migratoare și să mențină o linie ge- pentru a se ocupa de solicitanții
nerală a numărului tot mai mare de de azil.
norme și strategii comune. În pact,  Uniunea va încerca să stabi-
liderii UE au semnat cinci angaja- lească parteneriate cu țările de
mente politice. origine și de tranzit pentru a
15

O o p ortunitate ș i o p ro v o c a re      L e c t u r i s u p l i m e n ta r e

Lecturi suplimentare

Pagina de internet a Comisiei Europene oferă mai multe informații detaliate privind imigrația și
azilul la:
ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm și
europa.eu/pol/justice/index_ro.htm
Comisia a publicat Handbook on integration for policy-makers and practitioners (Manual
privind integrarea pentru factorii de decizie politică și practicieni), disponibil la adresa:
ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/
handbook_2007_en.pdf
Pagina de internet a Frontex se găsește la adresa:
frontex.europa.eu
cu
g ăt u rGăRO
i î n l eHELPS UE
WT H
16

Cum să intrați în legătură cu UE


T RADE
t r  aț

INTRAȚI ONLINE SUNAȚI-NE SAU SCRIEȚI-NE


O RsLăD  i n

Informații în toate limbile oficiale ale Europe Direct este un serviciu care vă oferă
Uniunii Europene sunt disponibile răspunsuri la întrebările privind Uniunea Euro-
pe pagina de internet Europa: peană. Puteți accesa acest serviciu apelând la
Wm
U   I NT H EC u

europa.eu numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (puteți


apela, de asemenea, din afara granițelor UE,
VIZITAȚI-NE la: +32 22999696), sau prin poșta electronică, la:
O o p ortunitate ș i o p ro vToHcEa Ere

Peste tot în Europa sunt sute de centre de europedirect.europa.eu


informare locale despre UE. Puteți afla adresa
centrului celui mai apropiat de dumneavoastră CITIȚI DESPRE EUROPA


consultând pagina de internet: Puteți găsi publicații despre UE accesând
europedirect.europa.eu printr-un simplu clic site-ul internet al EU
Bookshop: bookshop.europa.eu

Puteți obține informații și broșuri în limba română despre Uniunea Europeană de la:

Reprezentanța Comisiei Biroul de Informare al Parlamentului


Europene în România European în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31 Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2 Sector 2
020492 București 020492 București
ROMÂNIA ROMÂNIA
Telefon: +40 212035400 Telefon: +40 213057986
Fax: +40 213168808 Fax: +40 213157929
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu

În toate țările Uniunii Europene există reprezentanțe


ale Comisiei Europene și birouri ale Parlamentului
European. Comisia Europeană are, de asemenea,
delegații în alte țări din lume. 19.10.2009
Uniunea Europeană

Statele membre ale Uniunii Europene (2010)

Țări candidate
THE EU IN THE WORLD    TRADE HELPS GROWTH

RO
Europa în mișcare

NA-78-08-857-RO-C
O oportunitate
și o provocare
Migrația în Uniunea Europeană

U niunea Europeană a atras, de-a lungul timpului, milioane de


imigranți. Majoritatea acestora pătrund în mod legal, însă nu
toți. Imigrația reprezintă atât o oportunitate, cât și o provocare pen-
tru Europa. Imigranții legali sunt necesari pentru a completa anumite
lipsuri pe piața forței de muncă din UE, deoarece populația UE înre-
gistrează o îmbătrânire, iar rata natalității este în scădere. Totuși, UE
are nevoie să pună capăt imigrației ilegale și să coopereze cu alte
țări pentru a conveni asupra repatrierii în mod voluntar a imigranților
fără forme legale. De asemenea, UE are datoria de a proteja persoa-
nele care caută într-adevăr azil, dorind să scape de persecuție sau de
vătămări grave. Scopul liderilor europeni este de a concepe o stra-
tegie comună, pentru a ajuta fiecare țară să facă față provocărilor și
să beneficieze de oportunități. Acesta este motivul pentru care au
convenit asupra unui Pact european privind imigrația și azilul.

ISSN 1830-6012

ISBN 978-92-79-12668-0