Sunteți pe pagina 1din 37

VISUL UNEI NOPŢI DE VARA

în româneşte de DAN GRIGORESCU


ACTUL I
THESEU,
EGEU,
LYSANDER
DEMETRIUS
PHILOSTRAT,
GUTUIE,
L!NDU,
"UNDULEA,
"LAUT,
OTI#OR,
SUŢIRELU,
HIPOUTA,
HERMIA,
HELENA,
OERON,
TITANIA,
PUC$,
"IR%DE%PAIAN&EN
MA'(RICHE
"LUTURA#
PERSONA&ELE
d)*e+e Atene t-t.+ Herme
/îndr.0o1t2 de Herm-
m-e1tr) de *eremon +- *)rte- I) T3e1e)
d)+03er
tîm4+-r
2e1.tor
*îr4-* de 5o-5e
*.+d.r-r
*rotor
re0n- -m-6o-ne+or, +o0odn*- +) T3e1e)
5*- +) E0e), îndr.0o1tt. de L71-nder
îndr.0o1tt. de Demetr)1
re0e+e 6înetor
re0n- 6îneor
%61
56îneş Ro8n%8.-t%8)n
O%DE%MU#TAR
A+te 6îne ş 14rd)ş dn -+-) +) O8eron ş -+ Tt-ne9 S)t- +)
T3e1e) ş - H4o+te9
A*2)ne- 1e 4etre*e +- Aten- ş într%o 4.d)re dn -4ro4ere- or-ş)+)9
SCENA :
Atena. O încăpere în palatul lui Thesm. Intră Theseu, Hipolita, Philostrat şi suita.
THESEU
C) 4-1 0r.8t, 5r)mo-1. H4o+t- Se%-4ro4e -+ n)n2 no-1tre *e-19 Vor tre*e 4-tr) 6+e 5er*te
Ce ;or -d)*e -r o +)n. no).9 D-r +)n- ;e*3e 1*-de%-tît de%n*et # îm4+nre- dor)+) m%
-mîn.9 Pre*)m o m)m. ;tre0. 1+eeşte A;ere-%ntre-0%- 5)+) ne;îr1tn* <
HIPOLITA
D-r 6+e+e 1e ;or to4 în no-4te, # *e+e 4-tr) no42 ;or 5-*e tm4)+ = S. +)ne*e -1emen )n)
;19 L
# +)n-, -r* de%-r0nt, 1e ;-%n*ord- S. +)mne6e no-4te- n)n2 no-1tre9 J
THESEU
Mer0, P3+o1tr-t, ş%nde-mnâ +- 4etre*er între-0- tnerme dn Aten-9 Tre6eşte d)3)+ ;) -+
;e1e+e
# d. tr1te2e-%n 1e-m-%n0ro4.*)n > N)% o-14e 4otr;t 1er8.r no-1tre9
(Iese Philoslrat.)
Te%-m *)*ert *) 14-d-, H4o+t- l, # dr-0o1te- 2%-m *îşt?0-t%o%n +)4te, D-r ;re-) 1.%m 5 mre-1.%n
8)*)re, în 5-+n*e ş ;e1e+e 1er8.r9 (Intră Egeu, Hermia, !san"er şi #emetrius.)
EGEU " 5er*t, 1+.;te *r-, T3e1e) <
THESEU @
Pre-8)n)+e E0e), î2 m)+2)me1* < Ce ;e1t -d)* 
EGEU
C) 1)5+et)+ mî3nt,B De Herm- ;ent%-m 1. m. 4+în09 Demetr)1, -4ro4e%te < Do-mne, Pe%-*e1t- +%-m
-+e1 1.% 5e 1o29 L71-nder, te -4ro4e < A*e1t-, St.4îne 8)n, m%- 5erme*-t *o4+-9 C.* t)9 L71-nder,
1t3)r d)+* %- 1*r1 # %- trm1 6.+o-0e de )8re, # +- 5ere-1tr- e, în no42 *) +)n., +%- în0în-t, *)
0+-1)%2 mn*no1, Cînt.r -+e )8r mn*no-1e9 # *) ne+e+e dn 4.r)+ t.), C) 0);-er)r, 5+or ş *)
6or6o-ne, Tot 1o)+ de nm*)r ş *o5et)r So++e d)şm-n)+) 4)tern* A+ tnere2, *) -*e1te- to-te
:
A+)6e +- ;*tor- +) T3e1e) -1)4r- -m-6o-ne+or9 Re0n- +or, H4o+t-, - 5o1t +)-t. în *-4t;t-te de în;n0.tor9
T) %- 5)r-t ş nm- ş ;1)+,
S*3rn8înd în o-r8. înd.r.tn*e
S)4)nere- *e%m d-tor-9 S+.;te,
De n%o 1.%+ ;re- -*, în 5-2- ;o-1tr.,
Pe *e+ *e +%-m -+e1 1.% 5e mre,
Vo *ere, d)4. +e0+e Atene
Ce%m d-) -1)4r- e de4+ne dre4t)r,
S-) 1%o *)n)n *) tîn.r)+ -*e1t-,
S-) mor2 1. o d-), *)m 14)ne +e0e- 9
THESEU
T), Herm-, *e 14)  S.%*)0et 8ne î S.%+ 1o*oteşt 4e t-t.+ t.) )n 6e) > C.* 5r)m)1e2e- e+ 2%-
6.m1+t%o9 $ T) eşt -1emen )n) *34 de *e-r. iPe *-re e+ +%- 4+.m.dt ş 4o-te ,  S. î+ 4.1tre6e%
ntre0, or 1. î+ 1tr*e9 & Demetr)1 e%)n tîn.r 4+n de 3-r)r9
HERMIA L71-nder e +- 5e+9
THESEU
N) m.%ndoe1*9
A;înd de 4-rte- 1- 4e t-t.+ t.), M- 4+n de 3-r)r e1te *e+.+-+t,
HERMIA C) o*3 me -ş ;re-91. ;-d. t-t-9
THESEU M- 8ne%-r 5 *- o*3 t. 1. ;-d.F<
LC)
mnte- +)9
&
Un- dn +e0+e +) So+on d.de- 4.rn2+or dre4t)+ de ;-2. ş de mo-rte -1)4r- *o4+or9
HERMIA
Iert-re *er, 1t.4îne, D-r n) şt) *e 4)tere m. înde-mn. S. 5) *)te6.to-re ş 1.%n5rîn0 S5-+- *e
m-ar 5 o4rt -%m 14)ne întregul 0înd -*, în 5-2- ;o-1tr.  P+e*-t., în1., ro0)%;., m.rte,
De6;.+)2%m r.)+ *e m%-şte-4t. De n)%+ -) 4e Demetr)1 de 1o29
THESEU
Ve 5ş-) d-t. mor2, 1-) 0ont. Pe ;e* dntre 5.4t)r+e%omeneşt, De*, Herm-, între-8.%2
tnere2e-, Dorn2e+e şL1în0e+e n.;-+n* > Ve 5 în 1t-re, m5r)ntmd)%2 tatăl, S.%m8r-*
;eşmînt)+ -14r)%-+ 1*3;n*e, In*31.%ntr%o *3+e%nt)ne*-t. S.%n-+2 în *n1te- +)n re* ş
1ter4e Tîn0)to-re *înte*e de 1+-;.  De tre or 5er*te sînt -*e+e- Ce, 1t.4înnd -+ 1în0e+)
îndemn, Urme-6.%-î-)+ 15nte+or 5e*o-re9 D-r 4e 4.mînt e m)+t m- 5er*t Un tr-nd-5r *e%ş
d.r)e mre-1m-9 De*ît *e+ *e%n 13-1tr. 8)*)re Tr.eşte, *reşte, ş%-4o 1e )1)*., Ve03e-t de
5e*ore+n* 1. 14n,
HERMIA
C- e+ ;re-) 1. tr.e1* ş 1. m. 1tn0, De*ît 1.%m 5e tr)4)+ 4r3.nt P)rtînd 4o;-r- )n) ?)0
ne;redn* > N) < Inm- n)%+ ;re- 1t.4în 4e%-*e1t-9
:
THESEU
î2 d.m r.0-6 1. te 0îndeşt m- 8neB> Cînd +)n- no). ;- 4e*et+) N)ntre- me- *) dr-0-%m
H4o+t-, T), 5*. r.6;r.tt., ;e m)r S-) ;e 4rm 1. te m.r2 *)%-*e+- Pe *-re t-t.+ t.) 2 +%-
-+e1, S-) -1*)+t-re ;e ?)r- D-ne, Unnd)%te 4e ;e* *) 1*3;n*-9
DEMETRIUS
O, Herm-, 1)4)ne%te < L71-nder, P.re+n*e 1înt dre4t)r+e t-+e, I-r -+e me+e%1 +e0)te%n tot)+,
LYSANDER
Pe tne te%ndr.0eşte t-t.+ eî, în1o-r.%te *) e+ ş +-1.%m me Pe Herm-, *. e- m. îndr.0eşte9
EGEU
î2 rî6 de no < D-, e) %-m d-t )8re- # tot *e -m )8re-% d. în d-r9 C)m 5-t- e - me-, %o
d.r)e1*,
LYSANDER
2
/M.r-%t-, de ne-m 1înt *- ş e+,
N)%1 m- 1.r-*, m- *-+d. m%e )8re-9B
2 # n* în în1)şr n)%1 m- 4re?o1,
F -, 4o-te%+ ş între*9 Un +)*r), în1., E m- de 4re2 de*ît -*e1te ;or8e >
BE), n)m- e) %1 dr-0 -*e1te 5ete9 % De *e, d-r, dre4t)+ me) 1. n) m%+ -4.r  Demetr)1,
%o 14)n -*)m în 5-2., Pe mîndr- 5*.%- +) Ned-r, He+en-, C) ;or8e%-m.0to-re%- 5erme*-t%o9
+
S.rm-n-, e-%+ -dor. *- 4e%)n do+ Pe om)%-*e1t- *r)d ş ne1t-torn*,
THESEU
M.rt)r1e1*, -m -)6t -*e1te-
# ;r)t%-m 4e Demetr)1 1.%+ *3em9
îm4o;.r-t de tre8)r+e me+e,
Ut-t%-m 0înd)%-*e1t-9 H-, E0e) <
Demetr)1, 1. ; ş t) *) no9
Vre-) 1. ;. d-) o t-n*. 4or)n*.9
T), Herm-, *) tne în1.2 +)4t.
# te 1)4)ne ;rer 4.rnteşt 
A+tmnter, +e0e- -14r. dn Aten-
Pe *-re n%-;em dre4t)+ 1%o%m8+în6+m
S-) mor2 te ;- d-, 1-) 1*3;n*e9
S. mer0em, H4o+t-, dr-0- me-9
Urm-2%ne, Demetr)1, E0e) 
Ne 1înte2 -mîndo de tre8)n2.
L- 1.r8.to-re- no-1tr.  ;. ;o 14)ne
O t-n. *-re, şt) e), ;. 4r;eşte9
EGEU
C) dr-0o1te 1)4)1. ;. )rm.m9 (Ies Theseu, Hipolita, Egeu, #emetrius şi sruita.)
LYSANDER
De *e e dr-0- me- -tît de 4-+. # ro6e+e%n o8r-? -) ;e1te?t 
HERMIA
A) în1et-t de 4+o-- *-re%-d-1t. Dn o*3%m într1t-2 1. 1e re;er1e9
LYSANDER
Dn *îte şt), dn *îte%-m -)6t S-) -m *tt ;reod-t. în 1tor,
N**ând n)% d-t )8r%-de;.r-te S. *)r0. +n ş 5.r. t)+8)r-re  S-) 1e ;e1* ne4otr;r de
ne-m999F
HERMIA
Ce *3n < Ce+ m* +e0-t de *e+ în-+t <
LYSANDER
S-) ;îr1t- n) +e e deo4otr;.99
HERMIA
Ce tr1t < .trîn )n2 *) tnere2e- <
LYSANDER
S-) *e dn ?)r în +o*)+ t.) -+e099,F
HERMIA
Ce -d < C) od3 -+t)- 1%-+e0 <
LYSANDER
S-) *înd )8re-%n to-te% 4otr;t., R.68o-e, mo+m, mo-rte- o%m4re1o-r. # o 4re1*3m8.%
n 6;on nede1+)şt, ")0-r 4re*)m o )m8r., 1*)rt *- ;1)+, A1emen )n) 5)+0er *-re%n 8e6n.
De6;.+)e ş *er)+ ş 4.mânt)+, D-r 4înF1. 1tr0 > 4r;eşte <B, 1%-Bş 1tn1,: # +%-%n032t 4e
;e* 0ît+e?)+ no42 > Tot *e +)*eşte e 1ortt 4er,
HERMIA
D-*.% -*e-1t- +e0)re- 1o-rte, S. -8. 4-rte dr-0o1te- de *3n, & S. înd)r.m )r1t-
îm4.*-29 ,
I)8re-
C)m e şe%m4+ett.
*) 1)14n)+*)ş d)rere-,
*) ;1)+, C) +-*rm-, *) 0înd)+, *) dorn2-9
LYSANDER
C)mnte 15-t < A1*)+t., de*, )8to > J Am o m.t)ş. ;.d);., 8o0-t.,> Ce n*od-t. n%- -;)t *o4, De%
-*ee-, m. )8eşte *- 4e%)n 5)9 E- 1t. +- ş-4te +e03e de or-ş  N
A*o+o ne 4)tem, *.1.tor
L- -d.4o1t de +e0+e Atene9
De*, de 2%1 dr-0, *)m 14), te 5)rşe-6.
Dn *-1- 4.rnte-1*. mîne no-4te,
# ;no%n *odr), )nde te%-m ;.6)t
Od-t., *înd ;en1eş *) He+en-
S%-d)*e2 1+-;. 6or+or de m-9
A*o+o te ;o -şte4t-9
HERMIA
L71-nder,
Pe -r*)+ *e+ m- t-re -+ +) Amor, # 4e 1-0e-t-% *e- m- -1*)2t., L9 # 4e%-+ +) Ven)1 4or)m8e+
4re-15î-t, Pe%-+ nm+or rodn* +e0.rmnt, Pe r)0)+ *e 4e Ddo m1t)t%- K Cînd Ene-1 ş%- 4.r.1t
)8t- F, = Pe ?)r.mînt)+ *-re m- -+e1
.r8-2 +%-) *.+*-t -tît de de1,  L- *e-1)+ 3ot.rît î2 ?)r *. ;n, V ".r. 1. şo;. *ît)ş de 4)2n9
:
De 5-4t, în +e0ende+e mto+o0*e e+ne, T3e1e)  4e ;reme- *.r)- 1e 4etre*e -*2)ne- 4e1e  - tr.t *) m)+t
în-nte- mor2 Ddone,
:
LYSANDER
S.%2 2 *)7înt)+999 I-t%o 4e He+en- < (Intră Helena.)
HERMIA S. 5 de 6e, 5r)mo-1o, o*rott. <
HELENA
O, +-1. ;or8-%-*e-1t- nero1tt. < Demetr)1 4e tne te 1o*o-te, "r)mo-1., m- 5r)mo-1. de*ît to-te9
Sînt 1te+e o*3%2, 0+-1)+ t.) îm8e M- d)+*e *- )n tr+ de *o*îr+e Pe *-re î+ -1*)+t. )n *o8-n Cînd
0rîne+e 1e +e-0.n.
V-, 5r)m)1e2e- în mo+41to-re
n)% +-n, # 4.d)*e+)81e
< îm8r-*.%n 5+o-re9
N* 0+-1)+ d)+*e, n* 4r;re- t-,
N* 4+ete+e n) 2 +e 4ot +)-9
Aş ;re- 1. d-) în d-r între0 4.mînt)+
Do-r 4e Demetr)1 -+ me) 4.1trînd)%+,9
Prmnd în 1*3m8 între-0-%2> 5r)m)1e2e9
Vre-) de +- tne o*3 me 1.%n;e2e
Ce ;r.? *) meşteş)0 2e19o*3 t.
Ro8nd)% -+e nm 8.t.9
HERMIA
M.%n*r)nt ş% 1înt dn *e în *e m- dr-0.9
HELENA
S)rî1)+ me) -r ;re- 1. te%n2e+e-0.
HERMIA
I%-r)n* m)1tr.r, )8re- Fm%o d. e+9:
HELENA FO r)0+e%m n) î+ *+nte-* de5e+9
HERMIA
E) î+ )r.1*, e+ tot îm e1e%n *-+e9
HELENA
E) î+ )8e1*, e+ )r.%m d., ş ?-+e,
HERMIA
Ce ;n. -m *. mnte- ş%o 4erd) 
HELENA
De ;n.% 5r)m)1e2e- t-, n) t) < A*e-1t. ;n.%-1)4r- me/. 1. *-d. <
HERMIA
" +nştt., n%o 1. m. m- ;-d. > P+e*-%;o *) L71-nder dn *et-te999F Ce şr)r +)n0 de *e-1)r
5erme*-te M%-
-+ )8r *r- d-t4re1*3m8-t
M%- Aten- dntr)înîn*e4)t < Cîndr-9
-d între0)+ în1. 4e L71-nder +%-m ;.6)t, Dn *+4-%-*ee-,
LYSANDER
P.rt-ş. 5, He+en-, t-ne no-1tre > Cînd mîne, dn t.r+e -+8-1tre 'e2- *e- *) 4+ete -)r
M.r0.rt-re%n er8 ;- r14 # 1e ;- o0+nd 1enn.,%n )nde, L- *e-1)+ *e 4e%ndr.0o1t2 %
-1*)nde, P+ee-%;om dn Aten- 4e 5)rş9
HERMIA
Vom *.)t-%n 4.d)re -1*)n6ş, A*o+o, )nde%n 8r-6de+e de 5+or, No do). 1t.m de t-ne%
-de1eor9 E) ş L71-nder, într%-+ no42 *e-1, Atene î ;om 14)ne 8)n r.m-1, G.1%;om, 4o-te,
ş 4reten no999 Ado < # te ro-0. 4entr) no < Pe dr-0)+ t.) 1.%+ ;e6 *)rînd *. ;ne Ad)1 de
1o-rt- 8)n. *.tre tne9 L71-nder, n)%2 )t- *);înt)+ d-t< Aş-d-r, 4în. mîne 4e%n1er-t L.1-%
;om 1ete- -4r0.%- 4r;r Rî;nnd d)4. 6;o-re+e9 )8r9
LYSANDER
D-, Herm- <
(Hermia iese.) He+en-, *ît -ş ;re-,
Ce+ *e 2%e dr-0 )8re- +) 1.%2 de- < Ie1e9
HELENA
Sînt )n 5er*2 *)m -+2 n)%1999 E- n) e%n 5r)m)1e2e m- 4re1)1 < Do-r 1n0)r e+, Demetr)1,
n) ;re- S. de1+)şe-1*. 5r)m)1e2e- me-9 A Herme 4r;re +%- or8t, Aş- *)m e+ 4r;re- m%-
ro8t9 I)8re- 1*3m8.%n +m4e6 5r)m)1e2 Tot 9ee% m.r)nt ş 5.r. n* )n 4re29 E- ;ede n) *)
o*3, * *) dor)+  De%-*ee- C)4don +)înd)%ş 68or)+, Pre*)m )n or8, -ş-% în5.2ş-t999 Co4+
ne*386)t, într-r4-t9
Ar4-% 1emn *. 0r-8- î d. 03e1, De%-eee- 1e înşe-+.%-tît de de19 Pentr) ştren0-r, o ?o-*. e mn*)n-,
E+ +e0.mînt)%ş *-+*.%ntotde-)n-9 Demetr)1, 4e ;rem)r, în-nte, O 0rndn. ;.r1-, de ?)r.mnte9
A*)m, 4r;re- +), *- o ;.4-e, A*e1te 0rndn +e%- 1*3m8-t în 4+o-e9 Mer0 1.%+ ;e1te1* de 5)0-
dr-0e +), O ;- )rm-%n -dîne)+ *odr)+)9 De%o ;re- 1.%m m)+2)me-1*. 4entr) ;e1te,F Ce 1*)m4 o 1.
4+.te-1*. to-te%-*e1te < D-r şt) *%-+e-n)+ me) 1%o domo+, V.6înd)%+ ş%ntorînd)%mâ -*9 , (Iese.)
SCENA  
Atena. 'asa meşterului utuie. Intră utuie, lînău, *un"ulea, *laut, oti+or şi u-+irelu
GUTUIE , %S%- -d)n-t to-t. tr)4-  "UNDULEA
M- 8ne%- 1tr0- d)4. +1t., )n)+ *îte )n)+9 : GUTUIE
Ute, -* 1înt tre*)2 to2 -*tor dn Aten- 4e *-re %-m *re6)t ;redn* 1. ?o-*e +- n)nt- d)*e+) ş%-
d)*e1e9
:
în de15.ş)r-re- -*2)n -nt*e, S3-Qe14e-re ntrod)*e -*e1te 4er1on-?e, )m+ meşteş)0-r - ;rem 1-+e9 Pentr)
- -**ent)- *-r-*ter)+ *ontem4or-n -î -*2)n 1)12n)te de e+e, m-re+e dr-m-t)r0 Ie d. n)me en0+e6eşt9 Am
tr-d)1 n)me+e 4ro4r -ş- *)m, de-+t5e+, -) 5.*)t%o t.+m.*tor în r)1. ş 0erm-n., într*ît e+e e*3;-+e-6. *+-r
*) *îte o 4ore*+.9 S3-Qe14e-re - re+e;-t )mor)+ 1*ene+or *) meşteş)0-r ş 4rn -*e1t 4ro*ede) onom-1t*
n9t9
18
"UNDULEA FF
în-nte de to-te, 8)n)+e Peter G)t)e, 14)ne%ne *)4rn1)+ 4e1e, 4e )rm. *teşte n)me+e -*tor+or ş
-4o 1. +).m o 3ot.rîre9
GUTUIE
E 8ne,% 4e1- 1e *3e-m. Prea trista come"ie şi tragica moarte a lui P!ram şi/a This-eii F9
"UNDULEA
Pe *n1te- me-, e o 4e1. 0ro6-;. ş 5o-rte ;e1e+.9 A*)m, G)t)e dr-0., 1tr0.% 4e -*tor d)4. +1t.9
Meşter+or, 1t-2 +- +o*)r+e ;o-1tre9
GUTUIE R.14)nde2 *înd ;. 1tr0 < N*Q ")nd)+e-, 2e1.tor)+9
"UNDULEA
A* < S4)ne%m *e ro+ m%- 4re0.tt, ş mer0 m- de4-rte9
GUTUIE T), N*Q ")nd)+e-, o 1.%+ ?o* 4e P7r-m9
"UNDULEA Cne%, P7r-m .1t-  Un tr-n 1-) )n -more6 
GUTUIE Un -more6 *-re 1e omo-r. într%)n *34 5o-rte ;te?e1*9
F F "UNDULEA
Pentr) -1t- o 1. 5e ne;oe de *îte;- +-*rm9 D-*. îm d-2 me ro+)+, 4)8+*)+ ;- tre8) 1.%ş 4.6e-1*.
8ne o*39 O 1. 1târne1* -de;.r-te 5)rt)n, o 1. m. tîn0) to*m-
:
Irone +- -dre1- tt+)r+or 4om4o-1e -+e )nor tr-0ed +- mod. în ;reme- I) S3-Qe14e-re9
19

*)m tre8)e9 D-F4+.*ere- me- - m- m-re 1înt tot ro+)r+e de tr-n9 Pot 1.%+ ?o* 0ro6-; 4e
Ir*)+e  1-) 1. m. ;ede2 în ro+)+ +) R)4e%P1*. 0 1e *)trem)r. 4.mînt)+, n) -+t*e;-9
Stîn*+e%n5)r-te,
P+o+e%n14)m-te
R)4e%;or +.*-te,
Por2 de în*31o-re 1
"8)1 1. 1e%nt-rte
Str.+)*nd de4-rte,
Veşn* o 1. 4o-rte
So-rt- 1*3m8.to-re9
Ce mn)n-te er-) -1te- < E, -*)m 1tr0.% 4e *e+-+29 A1te- 1ânt +)*r)r 5.*)te 4entr) Ir*)+e,
4entr) )n tr-n,: Un -more6 e m- 4+în0.re29
GUTUIE"r-n*1 "+-)t, *îr4-* de 5o-e 0
FLAUT A*%1, G)t)e <
GUTUIET) o 1. te înde+etn*eşt *) ro+)+ +) T+18e
( FLAUT
Cne% T318e .1t-  Un *-;-+er r.t.*tor 
GUTUIEE do-mn- 4e *-re tre8)e 1o )8e-1*. P7r-m9
FLAUT
N)9 6.), te ro0 n) m. 4)ne 1. ?o* )n ro+ de 5emee Ute9 îm d-) t)+ee+e9
Fata fuftoasă.
Personaj al unei comedii medievale,
20
GUTUIE
N)% nm* < O 1. - m-1*. ş o 1.%2 4o2 1)82- 0+-1)+ *ît ;e 4o5t 9
FU!ULEA

D-*.% ;or8- dedem-1*.,


nem-4oment 1)82re+-1.%m. 4e <mne
> T341e 1%o<B,
T341e ?o*A3,
4e T341e-9 îm 4otr;e1*
P7r-m, )8t)+ o ;o*et-, T341e,
me) < I)8t-
dr-0- t- )8t. <B9
GUTUIEN), n) < T) o 1.%+ ?o* 4e P7r-m ş "+-)t 4e T318ee-9
FU!ULEAne  m- de4-rte < %
GUTUIERo8n S)82re+), *rotor)+ <
" #U$%I&ELU
A*, Peter G)t)e <
GUTUIE
T) o 1. ?o* ro+)+ m-me +)9T318e9 Tom otşor, *.%
d.r-r)+ < 9
$'TI'&
A*%1, G)t)e <
GUTUIE

T), 4e -+ t-t.+) +) P7r-m9 E), 4e -+ t-t.+) T318e9 +înd), tîm4+-r)+ < T) o 1. 5 +e)+9 #
*red *. 5e*-re - 4rmt ro+)+ 4otr;t9
:
în ;reme- +) S3-Qe14e-r- 8.r8-2 în*. ?)*-) în ro+)r+e )eminine*
L!NDU
N%- 4e )nde;- 1*r1 ro+)+ .1t- -+ me) D.%m%+, te ro0 < E) n) 4re- -m 2nere de mnte,
GUTUIE N%o 1. - nm* de 5.*)t, de*ît 1. r.*neşt *- +e)+9
"UNDULEA
L-1.%m. 4e mne 1.%+ ?o* 4e +e) < O 1. r.*ne1*, de%o 1. 5e m- m-re dr-0)+ 1. m. -1*)+29 O 1.
r-0 -ş- de 8ne, *. 4-r*.%+ -)d 4e d)*e > 1, +e)+ < 1, +e)+ < R.*neşte în*%o d-t. <B9
I GUTUIE
D-*. o 1. r.*neşt 4re- t-re, o 1. +e 14er 4e d)*e1. ş 4e do-mne, o 1. +e 5-* 1. 24e de
0ro-6.9 # 4entr) -1t-, ne 4)tem tre6 14în6)r-29
TOŢI

Cre6 *. 4entr) -1t-% 4o-te 14în6)r- 4e 5 Fm-me+or no-1tre 


"UNDULEA
De -1t- 4)te2 5 10)r9 D-*. +e ;e2 14er- *)m;- 4e do-mne, e+e n) ;or 1t- 4e 0înd)r ş ne
;or trmte +- 14în6)r.to-re9 D-r ;. 5.0.d)e1* 1.%m în0roş ;o*e-, 1. 1*ot )n r.0et m- d)+*e
de*ît )n 0)n0)rt de 4or)m8e+9 Pot 1. r-0 -ş-, în*ît 1. *rede2 *. -)62 o 4r;03eto-re9
GUTUIE
N) 4o2 ?)*- -+t ro+ de*ît 4e%-+ +) P7r-m9 Pentr) *. P7r-m e )n om *) o8r-6 5r)mo1, )n om
8ne 5.*)t, -ş- *)m 2%-r 4+-*e 1. ;e6 într%o 6 de ;-r. )n -;-+er 5r)mo1, în*înt.tor9 Ve6,
de*, *.% 8ne 1.%+ ?o* 4e P7r-m9
22
"UNDULEA
ne, o 1.%+ ?o*9 Ce 8-r8. e m- 4otr;t. 4entr) ro+)+ .1t- 

GUTUIE Po2 1.%2 4) or*e 5e+ de 8-r8.9
"UNDULEA
O 1.%m -) o 8-r8. 0-+8en. *- 4-)+, 1-) )n- 4orQ@%*-+)%-4rn1., 1-) d%-- 5r-n2)6e-1*.,
0-+8en., 0-+8en. de tot9
GUTUIE
-r8. 5r-n2)6e-1*.  Une+e td;e de 5r-n2)? 1înt 14îne *-%n 4-+m.9 Vre 1. ?o* 5.r. 8-r8. 
A*)m, )82 meşter, -m termn-t9 A1te- 1înt ro+)r+e ;o-1tre9 V. ro0, ;. m4+or, ;. 4or)n*e1*
1. +e în;.2-2 *- 4e -4. 4în. mîne 1e-r.9 O 1. ne întî+nm în 4.d)re- de +în0. 4-+-t, +- o +e03e
de or-ş, *înd o 1. r.1-r. +)n-9 O 1. 5-*em o re4et2e9 D-*. re4et.m în or-ş, ne 4omenm *) o
0r.m-d. de 0)r.%*-1*. 4e *-4)+ no1tr) ş t8-t. +)me- o 1. ne -5+e 4+-n)+9 Intre tm4, ;. 5-* e)
o +1t. de +)*r)r+e de *-re m- -re tr-%8)n2. 4e1- no-1tr.9 V. ro0 1. ;en2 +- tm4)+ 3ot.rît9
"UNDULEA
N* o 0r?.9 O 1. ;enm +- ;reme, 1. 4)tem re4et- în ;oe9 D-2%;. 1+n2- 1. 52 5.r. *)1)r9
Ado <
GUTUIE L- 1te?-r)+ d)*e+)9 A*o+o 1. ne întî+nm,
"UNDULEA
De1t)+ < Venm, or*e 1%-r întîm4+- 9
(Ies.)

în or0n-+ or*)m or 5 *o-rde+e -r*)r+or, r)4te 1-) între0B, Str.?+e Londre -;e-) )neor o8*e)+ 1. 1e 1*)6e
*înd n) ;ene-) +- o întâ+nre, 1)8 mot; *. + 1%- r)4t *o-rd- +- -r*B9
2?

ACTUL n
O pă"ure în apropiere "e Atena. Puc2 şi o 3înă intră "in "ouă păr+i d5erte9
PUC$ He, d)3 14rn2-r < Pe )nde r.t.*eşt 
'!NA
Pe1te de-+)r ş ;.,
t)5ş)r ş;.4.,
Prn 4)3o-e, 14n,
Prn, +;e6 ş 0r.dn,
Tot ;.6d)3)+ î+ m.1or,
G+o8)+ +)n%ntre* în 68or 
Do-mne 6îne+or, în *-+e
+%-ştern ro).%n -r8- mo-+e
N-+8e+e%o 1+)?e1* -de1 
în ;eşmînt)+ +or 1e 2e1
Roş 4etre, ne1tem-te,
S)*)r+e%nmre1m-te9 Ann -* de 5e*-re 5+o-re Cer*e de ro)., m* m.r0.rt-re9 D)3
8.d.r-n, te +-1, îm ;.d de dr)m > Re0n-, 14rd)ş ;n -*)m9
PUC$
L-
# ono-4te
1er8-re*r-)+
o 1. no1tr)
de- -*9;- 1o1
S. 5 *) o*3%n 4-tr), n) *)m;-
Re0n- 1. r.1-r.%n *-5e- 1-9
E 5o* ş 4-r. *r-)+, mîno1
C. în -+-)+ e e%)n 4r)n* 5r)mo1,
Dn Ind- r.4t, de +- )n re0e9
L) O8eron %e *)d., 1e%n2e+e0e999
Pe +)me )n *o4+ m- mîndr) n)%
# ;re- mor2ş 1.%+ -%n -+-)+ +),
C) e+ 1. 4+e*e%n *odr)%nt)ne*-t9
D-r e- dn o*3 î+ 4erde 4e 8.-t,
C) 5+or î+ în*)n)n., şI r.15-2.9
Uînd 1e%ntî+ne1*, de%-*ee-, 5-2.%n 5-2.,
Prn 4-?şt, 4rn d)m8r.;, +în0. 6;o-re,
S)8 1te+e+e în ;e* 1*înteeto-re,
C)%-tît- d)şm.ne 1e 15.de1*,
C. e+5%n *)4- 03nde 1e 4te1*
'!NA
De n) m.%nşe-+. *34)+, 0+-1)+ t.),
Eşt 14rd)ş)+ n.6dr.;-n ş r.),
N)mt de +)me Ro8n%)n%.-tB 
T) +e%n0ro6eşt 4e 5ete+e dn 1-t,
# +-4te+) 1mîntîn- to-t.%o e 
L-ş n)m- 6er -*r) în 4)tne >
De0e-8- 1e m)n*eşte 8-t- 8-8.,
C. n) 1%-+e0e )nt)+, n* o 8o-8. <
O4reşt dn 5ert ş m)1t)%n 6.*.tor,
în no-4te% r.t.*eşt 4e *.+.tor,
# rî6 -4o de e  d-r *e *e%2 14)n
N.1tr)şn* 14rd)şB 1-) ,,P)*Q%*e+%)nB,
A) 4-rte de%-?)tor)+ t.) 4e ;e*,
# *) noro* 4rn ;-2. î 4etre*9
Aş- e 
PUC$
A 03*t9 E) 1înt )n d)3 Ce 68or între-0- no-4te 4rn ;.6d)3 B, Pe O8eron î+ 5-* 1. rîd.%-de1, Cînd *-
o mîn6. 14rnten. ne*3e6, Momnd 4e n.r.;-ş)+ -rm.1-r9 M%-1*)nd +- ;reo *)m.tr. în 4-3-r, S)8 *34
de m.r r.1*o4t  ş, *înd +- 0)r. E-F d. 1. d)*.%ntî- 1or8t)r., O%m4roş* 4e 1în)+ ;eşted9 A+t. d-t.,
Cînd de-4.n.%o 4o;e1te%n5r*oş-t., M.t)ş- *rede *.%1 )n 1*.)ne+9 # *-t. 1. 1e%-şe6e%n*et 4e e+ 1 E)
5)0, e- 4e 4ode- 1e 4r.;.+eşte, Ţ)r+o-e+e îş 1-+t. ş t)şeşte9 Ce+-+2, în;e1e+2 de%-ş- n.4-1te I*ne1*
de rî1, 2nînd)%1e de *o-1te, # ?)r. *. r**înd n%-) 4etre*)t Un *e-1 -tît de ;e1e+ ş 4+.*)t999 4-r, 5)0 <
Pr;eşte, O8eron 1e%-r-t. <
F '!NA
O, de%-r 4+e*- < S2.4în-%n ;ne, -t. < O8eron intră, "intr/o parte, urmat "e alaiul său 4 "in partea
cealaltă, Titania şi alaiul ei.)
OERON
Tt-ne tr)5-ş., n) m. 8)*)r C. te%ntî+ne1* 1)8 1*înteere- +)n9
TITANIA
D-, -t.%+ de* 4e O8eron, 0e+o1)+ < S. mer0em, 6îne dr-0 < N)% m- *)no1* To;.r.ş- +), n*
-ştern)t)+9
OEERON Ne1o*otto, 1t- < N)%2 1înt e) 1o2 
TITANIA
Aş- *)m 1%-r *.de- 1.%2 5) e) 1o-2.9 D-r şt) *)m, 5)rşînd)%te dn 2-r., ")r-t%- *34)+ +) Corn,
4.1tor)+  St.te- între-0- 6 *întînd dn 5+)er S-) în0înînd P3+de dr.0.1to-1e D)+* 1t3)r de )8re9
Pentr) *e Te%ntor* dn m)n2 Inde, 1+3)  Do-r 4entr) -m-6o-n-%n5)m)r-t., Comed-nt-%n 1tr-e
de r.68on*, I8o;n*-%2 m.2.3.+o-1., *-re C)rînd 1e în1o2eşte *) T3e1e)9 V n)nt- 1. +e%o
8ne*);înte6 
OERON
C)m n%- r)şne%-1t5e+ 1. 4one0reşt
Preten- me- *) H4o+t-,
#tnd *.%2 şt) )8re- *) T3e1e) 
N) t) +%- 1m)+1 în no-4te- în1te+-t.
Dn 8r-2e+e%nşe+-te Per0n- 
N) +%- 1+t 1%o mnt. 4e E0+ee-,
Pe Ar-dn- ş 4e Ant+o4- 
% TITANIA
o+n-;e n.1*o*r de om 0e+o1 < De *îte or, dn me6)+ ;er%n*o-*e, Ne%-m întî+nt 4e de-+)r, în
;î+*e+e, în *odr),%n *îm4, +în0. 6;or, 4rn tre1t, S-) 4e%-+e m.r 2.rm)r n14o-1e, Cînd ;înt)+
5+)er- ş no d-n1-m, A;-n te%- re4e6t 24înd +- no9
# ?o*)+ n I%-î t)+8)r-t9 I-r ;înt)î S%- mîn-t *. ne *înt-%n 6-d-r  Sor8nd dn ;-+)r 4î*+e
otr.;te, Le%- r14t 4e *îm49 "r-;e 0îr+e, Um5+înd)%1e tr)5-şe, -) 14-rt m-t*-9 '-d-rn* 8o
-) tr)dt 1)8 ?)0 # o-men -) -1)d-t dn 0re) > C. 14*)+ n* n%- d-tt)+ee%n 8-F8. # -
m)rt9 D)m8r.;+e%1 4)1t Cîm4- îne*-t., n)m- *or8 Se%n0r-ş. 3)+4-; *)0)+nd dn
+eş)r9 #otro-ne+e%1 de mî+ -*o4erte, Pote*+e *e şer4)-) 4rn er8)r Sînt ne)m8+-te, n) 1e
m- *)no1*9 Co+nde+e ş 8-1me+e%1 )t-te # *înte*)+ de 1+-;. 1-) de ?o*9 I-r +)n-, do-mn-
;-+)r+or m.r, De 5)re 4.+nd, ;.6d)3)%+ )d. # r.14îndeşte -8)r re* ş )me6 Ce%-d)*
d)rer în*rîn*en-te%n o-1e9 între0)+ *r)0 -+ ;rem 1e r.1to-rn. î9 C.r)nt)+ 0er 1e +-1. 4e1te
ro6e, C)n)n- de om.t ş 1+o - ern E%m4odo8t. -6 *) 5+or ş m)0)r, # -notm4)r+e ;n
de%- ;-+m-, C. nmen n) +e m- *)no-şte ro1t)+9 N.;-+-%-*e-1t- de nenoro*r A 6;orît dn
*ert)r+e no-1tre9 P.rn2 +or no 1întem, -mîndoL
OERON
N)m- de tne%-tîrn. 1- +e%o4reşt, Tt-n- de *e 1.%+ m- în5r)nte Pe O8eron -+ e  E) n) î2
*er
De*ît )n 8.e2-ş 4erd)t, 4e *-re 9Vre-) 1*)ter 1.%+ 5-*9
TITANIA
Te %+nşteşte <
între-0- 2-r.%- 6îne+or n) 4o-te S. *)m4ere *o4+)+ de +- mne9 C.* m-*.%1- er- dn t-0m-
me-,F #%-de1e-,%n Ind,%n no-4te-%nmre1m-t., St.te- în 4re-?m- me- 14oro;.nd, S-), în
n14)+ +) Ne4t)n *)+*-te, Rîde-m de 4în6- n-;e+or, rot)nd. S)8 de6merd-re- ;înt)+)
ş.0-+n* Pre*)m )n 4înte* rodn* de 5emeeF A4o, -1emen +or, 1e +e0.n- Er- 4e%-t)n*e-
0re- *)%-*e1t *o4+, P.rînd *. 4e n14)+ *-+d 4+)teşteF P+e*- rî6înd ş -r ;ene- 14re mne, C-
n-;- în*.r*-t. *- 1*)m4et)r9 Er- 1.rm-n-, în1.,, m)rto-re > Se 1tn1e%n *e-1)+ *înd n.1*)

;8.-t)+9
OERONDe Cît
dr-0)+
- dee0înd
-*)m1.î1t-
*re1* *o4+)+,
-*,%n Dedr-0)+ e n)
4.d)re m. de14-rt de e+9
TITANIA
P+e*, 4o-te,, d)4. n)nt- +) T3e1e)9 De ;re în ?o*)+ no1tr) 1. te 4rn6, S-) 1. 4r;eşt *)m
d.n2)m 1)8 +)n., Po2 1. r.mî9 De n), 4e%-* 2%e dr)m)+,
OERON 4e%m d- *o4+)+, te%n1o2e1* or)nde9F =
TITANIA
N* 0înd < S. mer0em, 6âne+or, de%-*  D-*. r.mînem, 15-d- ;- 4orn9 (Iese Titania cu suita ei.)
OERON
Dr)m 8)n < D-r n) ;e 4.r.1 4.d)re- N-nte de%-%m 4+.t o*-r- -1t-9 A4ro4e%te, P)*Q < Ţ%
-d)* -mnte, St.te-m *înd;- 4e%o 1tîn*., +în0. m-re, Cînd r.1)n. )n *înte* de 1ren., Atît de
d)+*e, *.%n14)m-t)+ ;-+ S%- domo+t  ş 1te+e +)ne*-t%-) S%-1*)+te ;er1)+ e9
PUC$

M%-d)* -mnte9
OERON
# -m ;.6)t  t) n%- 4)t)t ;ede- %Pe Amor în-rm-t 4+)tnd 1)8 +)n.  Ţnt%n ;e1t-+-
mîndr.,%n1*.)n-t. Pe%)n tron dn So-re%-4)ne, 1+o8o6nd Dn to+8- +) 1.0e-t- *e- m- )te,
De 4-r*. -r 5 ;r)t *- dntr%o d-t. Vreo 6e*e m de nm 1. 1tr.4)n0., D-r -m ;.6)t 1.0e-t-%
n5+.*.r-t. Stn0înd)%1e în r-6- re*e%-%+)n9 Ne;.t.m-t. - tre*)t 5e*o-r-, Net)+8)r-t.%n
0înd)r+e e&9 S.0e-t- - *.6)t -t)n* 4e%o 5+o-re
:
Re5erre om-0-+. +- E+6-8et3-9 în rom-n)+ 5enil6orth -+ +) 9 S*ott, re0n- î 4or)n*eşte +) -+ter R-+e03
1. re*te -*e1te ;er1)r 13-Qe14e-re-ne9
Ce%n 4)r4)r.%ş 1*3m8. 4e +o* -+8e-2-, # 5ete+e% 14)n dr-0o1teB  de%-t)n*9 S. m%o -d)*
o şt, 2%-m -r.t-t%o9 Ce *.ror- 4e 0ene+e%-dormte Le 4*)r 1)*)+ 5+or 5erme*-te Se%
ndr.0o1te1* de *e- dntî 5.4t)r. Pe *-re%o ;.d *înd 1e tre6e1* dn 1omn9 De*, -d)%m%o  1.
; -tît de 0r-8n*, în*ît Le;-t-n)+, în r.1tm4, S. n) -4)*e%o +e03e 1. îno-te9
PUC$ 9 2
P.mînt)%+ ;o în*n0e *) )n 8rî) în m- 4)2n de%)n *e-19
(Iese.)
OERONF
Vo -şte4t-
Tt-n- 1%-do-rm.%ntr%)n tîr6)  P+eo-4e+e *) 5+o-re-% ;o -tn0e9 "n2- *e%o 1.% -1.%ntî în
*-+e, De%o 5 +e), m-m)2o, )r1, +)4 1-) t-)r O 1.% -4rnd. 5+-*.r- )8r9 # 4în.%o 1%o
de6+e0 dn ;r-?-%-dîn*. A*e-1t- e%n 4)tere- -+te er8 O ;o 1+ *o4+)+ 1. m%+ de-9 D-r *ne
;ne%-*  Sînt ne;.6)t9 De* 4ot 1%-1*)+t în ;oe *e%ş ;or 14)ne9 (Intră #emetrius şi Helena,
urmărin"u/l.)
:
în or0n-+, +o;e%n%d+ene11B  4-n1e- Vo+- tr*o+or9 Dr-0o1te  4+-nt. er8-*ee e) 5+or 4)r4)r Sed)m
5-8-r-9

P)*Q ş O8eron ;or8e1* -de1e- în 1*en., 5.r.9 1. + 1e
men%
2one6e ntr-re-9 In;68+ 1-) ;68+ d)4. ;oe, e 4-r - n) 2ne 1e-m- de re0)++e 1*en*e9
DEMETRTVS
N) te )8e91*9 De* n)%m -2ne *-+e- < Unde%1 L71-nder, Herrn- *e- mîndr.  î+ ;o )*de <
Dîn1- m%- )*1999 M%- 14)1 *.%n t-n. -) 5)0t -*  '-d-rn* în1. r.1*o+e1* 4.d)re-  Pe
Herm- *e- dr-0. n%o 0.1e1*9 D.%m 4-*e < N) )m8+- în )rm- me- <
HELENA
D-r t) m. *3em ne*ontent 14re tne, T), nm. de -d-m-nt  n) 5er)+, C nm-%m
1t-torn*., de%o2e+, T) o -tr-0999 De%2 4er6 4)tere-%-*e-1t-, P)tere n%o 1. -m 1. te )rme69
2 DEMETRIUS
C)m  E) te *3em  î2 14)n *);nte d)+* ,
N) 2%-m 1tr0-t în 5-2. -de;.r)+
C. n)%m eşt dr-0., n* n) 4o2 1.%m 5 1
HELENA
De%-*ee-%m eşt dn *e în *e m- dr-0  E) *îne *redn*o1 î2 1înt > m. 8-2, # e) m. 0)d)r999
Do-r
)rm.9-tît
Ce î2
+o**er
m-> C- 4e )n1.%2
oro41t *îne%-+)n0.%m., d.%n4entr)
*er în 1)5+et D-r mne,mne%
D-r 1.%m în0.d) 1.%2
+o* de%n-+t. 4.şe1*
*n1te De*îtîn1. m.
1o*ot 4re*)m )n *îne 
= DEMETRIUS
N)%m -2î2- mîn- < Sînt F8o+n-;> Cînd te 4r;e1*9
HELENAF
o+n-;. 1înt ş e) Cînd n) te ;.d9
DEMETRIUS
N%- 8)n. *);n2., (î 4.r.1t *et-te-, te%- d-t 4rn1. în mîn- )n) om *e te )r.şte, # 4or2
*omo-r- 5e*ore t-+e Pîndt. de 4rme?d+e no42, De 15-t)+ r.) -+9 )n) +o* 4)1t)9
HELENA
M%e *n1te- t- o 4-;.6.  n)% no-4te
Cînd 4ot o8r-6)+ t.) 1. 2%+ 6.re1*9
N) *red *.
P.d)re- n) no-4te- ne-0r.
îm 4-re%)n +o* m.%n*on?o-5.,
4)1t),
C. t), în o*3 me, eşt +)me-%ntre-0.9
C)m 4ot 1. 14)n *.%1 1n0)r., *înd +)me-
A1)4r- me- 4r;re-%ş -2nteşte 
DEMETRIUS
")0 în de1ş, de tne 1. m%-1*)nd  Te +-1 în9 1e-m- 5-re+or,
HELENA
N* )n-
N)% m- nem+o1t;. de*ît tne9 ")0 ;nde ;re < Po;e1te-, de*, 1e 1*3m8. > A4o++o 5)0e,
D-43ne %+ )rm.reşte, S-) )+)+ 0ont de 4or)m82., Un t0r)%n14.mînt-t de%o *)t. 8+înd. 
S5-+- *)m 1.%n;n0. ;on*- 
<
In mto+o0- 0rW>o%rom-n., n)me+e )ne nm5e 4re1*3m8-te îs d-5n în *+4- în *-re - 5o1t -?)n1. de
)nn.r9tor) e,, A4o++o,
6e)+ 1o-re+)9 F
K X V1)+ )ne no42 de r-r.
EMETRIUS
N) m. o4re1* 1. te -1*)+t9 D.%m dr)m)+ < # d-*. d)4. mne te m- 2, Te 5-* de rî1 -*e-, *3-r în
*odr)9
IIELENA
în tem4+), în *et-te,%n *îm4, ;- me, Mere) î2 rî6 de mne9 Ce r)şne < T) în?o1eşt -1t5e+ 5eme-
în1.ş9 .r8-2%n +)4te *)*ere1* )8re-  Pe no -+t*)m ne 4+.m.deşte "re- > N%e d-t *- no )8re- 1%
o 1*.m # n) d)4. )8re 1%-+er0.m9
(Iese #emetrius.)
Vn d)4. tne9 "-* )n r- dn -d De%o 5 de mîn- *e+) dr-0 1. *-d9 (Iese.)
OERON
" 10)r. > de%-* n) ;- 1*.4- N-nte de%- *erş )8re- t-9
(Intră Puc2.) ne%- ;ent 3on-r)+e <999 # 5+o-re- 
PUC$ F> D-, -m -d)1%o <J  >9Fr%J  >o 7 9F FJ %%
OERON
D.%o%n*o-F, te ro09
E%)n 2.rm )m8rt de )lori de e-4r5o, Cre1* to4or-ş *) 4et-+e mo, R.1)r ş *m8r) 1e -4+e-*.%n
;înt999 Titania 1e%o4reşte *înd ş *înd9 # d)4. ?o*, -do-rme o1tent.9
#o4îr+-%ş +-1. 4e+e- 1m.+2)t.
S. 1e%n;eşmînte 6îne+e *) e- 
Tt-ne, *) 5+o-re-%-*e-1t%- me-,
O 1.% tre6e1* -4rn1e n.+)*r999
T) *-t. în de1ş 1. te 4re5r >
E%o 5-t. dn Aten-, -+)n0-t.
De%-+ e )8t999 A 0r?., deînd-t.
Ce%-do-rme e+, 1.% 4*)r 1)* 4e 4îo-4e
D-r 5. -1t5e+, *- e- 1.% 5e%-4ro-4e,
Pe e- 1%o ;-d.%ntî +- deşte4t-t9
în 1tr- -ten-n e%n;eşmînt-t 
î+ ;e 03*9 I- 1e-m-, în1.,%o+e-*. >
I)8re- +) 4e%- e 1. o între-*.9
L- *mt.tor 1. m te%ntor* -*9
PUC$
!nto*m- ;rere- t- 1e ;-%m4+n Ie19
F # C E N A ? (8n coli al pă"urii. Intră Titania, urmată "e alaiul ei.9
TITANIA
A*)m, rot%;om d-n1)r, ;om *înt-,  #, -4o, ;e2 4+e*- într%o *+4t.9 Vo 1. )*de2 ;erme+e dn
m)0)r9 Vo -r4- ++-*)+) 1%o 1m)+0e2, F Veşmnte 4entr) e+5 *rond dn e-9 Vo 8)5n2- 1. o 0on2
dn +reajmă, C. 4re- *) ?-+e *înt. *înd ne ;ede9 S.%m în0în-2 )n *înte* 4în%-dorm, #%-4o 4+e*-2 1.
vă-m+linii menre-9
'îne+e *înt.Fî Vo, şer4 *) +m8+e%n5)r*-te,
Ar* 2e4oş, -1*)nş 1. 1t-2 < #o4îr+e ş om6 ;rî1t-te,
A+ do-mne 1omn n)%+ t)+8)r-29
Ver1)+ t.)9 4r;03eto-re9
Somn)+ *-+d 1.Z în5.şo-re9 N-n, n-n, n-n9 n-n
N* 4rme?de, n* ;r-?.
Ln0. e- 1. 1te- de 1tr-?.9 No-4te 8)n., n-n, n-n9
T), 4-n0 *) +)n0 4*o-re,
Ţe1e%2 4în6-%n -+t. 4-rte9 Me+* *) *-1- +- 14n-re,
C.r.8)ş, 5)02 de4-rte9
Ver1)+ t.), 4r;03eto-re,
Somn)+ *-+d 1.% !n5.şo-re,
N-n, n-n, n-n, n-n9
O
A '+NA
-dormt999 S. n) r.mm. In 4re-?m- e de*ît o 6în.9
Ie1 3:inele. Titania "oarme. Intră O-eron, care atinge pleoapele Titaniei cu $loarea,$
>
OERON    
Ce+ *e%ntî 2 1%o ; Cînd dn 1omn te ;e tre6 Dr-0o1te- 2%o ;- 1tîrn9 T0r), 4-rdo1,
8)n.o-r., Ur1, m1tre2, 1-) -+t. 5-r. Ce%n-nte%o 1.%2 r.1-r. Ţe%nd-t. o 1.%2 4-r. C.%
5r)mo1 dn *-+e%-5-r.9 ;lese. Intră !san"er şi Ilermia.)
LYSANDER
A o1tent de dr)m, )8t- me-, 9 Am r.t.*t *.r-re-, m 1e 4-re99 S. 4o4o1m -*, ;om
-şte4t- Pe1te 4.d)r 1. )r*e mîndr)+ 1o-re9B
HERMIA
S. 5e 4re*)m ;re< Aşterne%2 4-t, E) dorm -*,%n 5r)n6ş)%nmre1m-t,
LYSANDER
O 1. ne 5-*em 4ern. dn tr5o9 Un 4-t, )n 0înd, )n 1)5+et -mîndo9
HE$MIA
De% dre4t *e 14), *. e) 2%1 dr-0. 5o-rte Te ro0, 5.%2 -ştern)t)+ m- de4-rte9
:
LYSANDER
Do-r *n1te- me- î d. m8o+d ;or8r,
în ;e* )8re- e tî+m-* )8r,
Am 14)1 *. nm-%m de%- t-% +e0-t.,
C. +-o+-+t. 1%-) 4ornt 1. 8-t.,
# *. 1întem )n2 4rn +e0.mînt
C.%n 1)5+ete tr.eşte%-*e+-ş 0înd9
D.%m ;oe +în0. tne 1. m.%ntnd,
C. n) m.%ntnd 4re- m)+t, 1. şt, n) mnt9
 HE$MIA
Cm+t)r 0n0-ş meşteş)0te< D-r n%-ş 4)te- n**înd 1. *red, )8te, C. 14) mn*)n9 Te
ro0 *) 1t.r)n2- C)m î înde-mn. 8)n-%*);n2. Pe%o 5-t. ş%)n 5+.*.) *- 1. 1e 4o-rte întnde%
2 -ştern)t)+ m- de4-rte9
I)8t)+ me), -*)m-, no-4te 8)n. < Cît ;e tr., )8r*-%2 1. n%-4)n. <
LYSANDER
Amn < S. 1e%m4+ne-1*. r)0- t- < # ;-2- 1.%m 15îrş[1* de ;o tr.d-9 S. te de6merde 1omn)+
+n999 C) 8ne <
HERMIA
Ur-re- t- -ş ;re- 1%o%m4-rt *) tne < (Amîn"oi a"orm. Intră Puc2.)
PUC$
Codr)%ntre0 +%-m r.1*o+t,
Pe 5+.*.) n) +%-m 0.1t,
S.% -4rnd *)%-*e-1t. 5+o-re
Dr-0o1te- m1t)to-re9
Lnşte ş 8e6n. o-r8.999
Cne do-rme%-*, în -r8. 
Str- -ten-n999 A3- <
Cr-)+ me) -ş-%m 14)ne-,
C%o -+)n0 4e 8-t- 5-t. 
E- -*o+oFdo-rme, -t.9
N%-%ndr.6nt, *o4+.9d)î*e ,
Lîn0. tne 1. 1e *)+*e999 >  > F!Te ;o 5ere*- t3-re, F B F
P)r)re- *)%-*e-12. 5+o-re, F
Somn)+ n%D 1. m- îm8e
Ge-n- t- 4în.%n ;e*e9
De *)m 4+e*9 1.%2 5)0. 1omn)+ 
E) m. d)* 1.%m *-)t domn)+999 (Iese. Intră #emetrius şi Helena alergîn".)
HELENA U*de%m., d-r n) m- -+er0- <
DEMETRIUS Te d), n) m- )m8+- în )rm- me- :
HELENA N) m. +.1- -*, în 8e6n- -1t- <
DEMETRIUS
De n) r.mî, o 1.%2 0.1eşt n.4-1t- < Ie1e9
HELENA
Am -+er0-t în ;-n, -m o1tent 
E) +%-m r)0-t, ş e+m%- 8r)5t)t9
O, Herm-, *e 5er*t. eşt <
I)8re- *3em *) o*3 t. *ereşt999
N) +-*rme +e dete 1tr.+)*re9
E) m)+t m- de1 -m +-*rm în 4r;re9
N), n) < 1înt 1+)t. *- o +03o-n.,
Cînd 5-re+e m. ;.d, o -) +- 0o-n.9
De* +), m- *r)d *- 5-r- dn 4.d)re,
C)m 4ot91.% *er în 4re-?m. 1. m.%nd)re 
M%- îndemn-t, o0+nd. mn*no-1.9
S. *red *.%1 tot *- dîn1- de 5r)mo-1.9
Ce ;.d  L71-nder  Inm- 1e 5rîn0e999
E mort  S-) do-rme  N) ;.d 1tro4 de 1în0e,
L71-nder< M. -)6  Eşt ;)  R.14)nde <
LYSANDER 9 (tre3in"u/se)
Prn 5o* mer0 4entr) tne orş)nde999 Prn 4e4t)%2 d-5-n 6.re1*  mn)ne <  > C)m nm-
î2 8-te999 în1. 14)ne, Demetr)1 4e )nde%  Ce tî+3-r < 9 C) 14-d- -1t- mo-rte-% d-) în d-r <
HELENAB
Te ro0, L71-nder, n) ;or8 -ş- < Ce%2 4-1. *.% e dr-0. dr-0- t-  E n)m- t)% eşt dr-0,,9 " 5er*t <
LYSANDER
-%m 4-re r.) de tm4)+ ro1t In 4re-?m- e9 N) Herm- m%e dr-0., He+ene î în*3n
)8re-%ntre-0. < C)m 1. n) 1*3m8 )n *or8 4e%o 3)+)82. 1 D-r 0înd)%ndr)m.%- om)+)
;on2.  # 0înd)+ me) îm 14)ne r.14*-t C. t) 5r)mo-1. eşt, *)%-de;.r-t9 O*e rodre
;reme- e ş%-şte-4t. > Aş- n* mnte- me- n) er- *o-4t.9 A*)m, *. -m -tn1 de1.;îrşre-,
Von2e *.+.)6.% e 0îndre-  # *-%ntr%o *-rte,%n o*3 t. m%-r-t. Po;eşt *)m n%-) 5o1t 1*r1e
n*od-t.9
HELENA
De mne rîde2 to2 ne*ontent C) *e, L71-nder, o-re, 2%-m 0reşt  N) e de%-?)n1 *. e+999 n) e
de%-?)n1 C. e+ d14re2)%-m-r n) ş%- -1*)n1 C);nte 8)ne n) m%- 14)1 de+o*999 S.%nd)r -*)m
8.t-- t- de ?o*  î2 rî6 de mne, d-, î2 rî6 de mne9 Te 4or2 )rît999 N%-ş 5 *re6)t999 R)şne <
Ado, d-r999 De*, tot)% de 4r1o1999 E) -m *re6)t, *. eşt m- omeno1999 C)%o 5-t. -+)n0-t. de
)8t N) te%- 4)rt-t 4re*)m 1%- *);ent99 (Iese.)
LYSANDER
Pe Herm- n) - ;.6)t%o999 L-1. < In *-+e Herm- n**înd 1.%m -1. <999 G)1tînd n)m- *o5et)r
ş d)+*e-2., L- )rm. te *)4rnde%o m-re 0re-2.9 Ce *-re%o ere6e 4.r.1e1* M- -4r0 de*ît to2
o d)şm.ne1*9 Pe tne, Herm-, *- 4e%)n ere1, Te ;or )rî *) to2  e), m- -+e19 T), nm.,
4)tere- t- de4+n. He+ene 5.%o 1*)t ş %+ în*3n. < e1e9
9 HERMIA (tre3in"u/se)
L71-nder < A?)tor V-, -?)tor < Pe 1în 1e )r*.%)n ş-r4e%n0ro6tor < U*de%+, 5e%2 m+.999 A3, *e
;1 < V-, trem)r, deş o*3 %-m de1*3199 De nm. )n ş-r4e m%- m)ş*-t, T) 1)rîde-
4r;nd)%+ nemş*-t999 L71-nder < Unde eşt  < C)m  N) r.14)nde [ Ce  M%- +.1-t, ş -
4+e*-t  D-r, )nde  în n)me+e )8r+or, ;or8eşte < V-, 14-m- ne-0r. 1mt *)m m.
6dro8eşte < P+e* 1. te *-)t999 N) m- eşt -* < Pe tne 1-) mormînt)%m ;o 0.19 (Iese.)
ACTUL n
SCENA :
A< col+ al pă"urii, Titania "oarme. Intră utuie, lîn"ii, *un"ulea, *laut, otişor şi ti-$irelu.
"UNDULEA
S%- 1trîn1 to-t. +)me- 
<%9, GUTUIE
To2 în 4.r < A* e )n +o* 0ro6-; 4entr) re4et2e9 P-?şte- -1t- o 1. 5e 1*en-, m.r.*nş)r+e
de *o+o ;or 5 *)+1e+e  o 1. ?)*.m 4e1-, *- ş *)m -m 5 în 5-2- d)*e+)9
G)t)e <999
Ce ;re, 5â+o1)+e 
.FUNDULEA
GUTUIE
FUNDULEA

Sînt )ne+e +)*r)r în9*omed- -1t-, - +) P7r-m şl - T318e *-re n%-) 1. 4+-*.9 M- întî de
to-te9 P7r-m tre8)e 1. 1*o-t. o 1-8e ş 1. 1e în?)n03e9 # do-mne+e n) 4ot înd)r- -ş- *e;-9
Ce - de 14)1 
OTI#OR,
L- dr-*) < A1emene- tre-8. o 1. +e 14ere, *e;- n-4oment<
SUŢIRELU
E) 6* 1. +.1.m *3e1t- -1t- +- )rm. de tot, *înd 1%o ter/F mn- 4e1-9
"UNDULEA
D-F de )nde < #t) e) )n şret+*, *- 1. -1. to-te 8ne S*re2%m )n 4ro+o0, ş 1*re2 în
4ro+o0)+ ;o1tr) *. 14-de+e -1te- n) ne 4r*n)e1* n* )n r.) ş *. P7r-m n) 1e omo-r. de%
-de;.r-te+e-9 # *- 1. ;. *re-d. to-t. +)me-, 14)ne2%+e *. e), *-re%+ 5-* 4e P7r-m, n) 1înt
P7r-m, * 1înt ")nd)+e-, 2e1.tor)+9 A1t- o 1.% +nşte-1*. de%- 8ne+e-,
GUTUIE J9B9FF
H- 1. 5-*em 4ro+o0)+ > o 1. 5e 1*r1 o d-t. în ş-1e ş o d-t. în o4t ;er1)r 9
>
9 "UNDULEA 9
N),% +-1., m- 4)ne do).  1. 5e o4t ş o4t9
OTI#OR
D-r, *e 6*e2 > de +e), n%or 1. 1e 14ere do-mne+eK<
% SUŢIRELU
-, me, dre4t 1. ;. 14)n, t-re m%e te-m. *. or 1. 1e
14ere9
"UNDULEA
.e2, tre8)e 1. ne 0îndm 8ne S. -d)*em, Do-mne 4.6eşte, )n +e), -ş-, 4rntre do-mne,
.1t- e )n +)*r) în0ro%
:
Ad*. )n 1onet9 FJJJ
■«8

6tor < C. n)% 4e 4.mînt o 5-r. m- 0ro6-;. de*ît +e)+ îrt *-rne ş o-1e9 Tre8)e 1. ne m-
0îndm99
OTI#OR
în1e-mn.
"UNDULEA *. m- e ne;oe de )n 4ro+o0, 4entr) +e)>
D-, tre8)e 1. 14)nem *)m î+ *3e-m. 4e .+ *-re 5-*e 4e +e)+9 # 1. +-1e 1.  1e ;-d. ?)m.t-te
dn o8r-6 4rn *e-5- +e)+)9 O 1. tre8)-1*. 1. 1e e\4rme *3-r e+ *) ;reo *îte;- *);nte9 Ce;-
*-re 1. 1)ne *-m -ş- > Do-mne+or :B 1-) "r)mo-1e+or do-mneB, ;. *erB 1-) ;. ro0B 1-)
;. dore1* 1. n) ;. 5e 5r*., 1. n) trem)r-29 R.14)nd de ;-2- ;o-1tr. *) - me-9 D-*. -2
*rede *. e) 1înt +e), -r 5 ;- ş%-m-r de ;-2- me-9 N), n* 4omene-+. < Sînt om, *- to2
.+-+2B9 # -t)n*F 1.%ş 14)n. n)me+e ş 1. re*)no-1*. 4e 5-2. *. e +înd), tîm4+-r)L
GUTUIE
ne, -ş- 1. 5-*em9 D-r m- 1înt do). +)*r)r t-re 0re+e > m- întî, n) şt) *)m o 1. -d)*em
L)n- într%o *-mer.9 #t2, do-r, *. P7r-m ş T318ee- 1e%ntî+ne1* no-4te-, 4e +)n.,
L!NDU &S"%o 1. 5e +)n. *înd o 1. ?)*.m 4e1- 
f
"UNDULEA
Un *-+end-r < Un *-+end-r < Ut-2%;. ; în -+m-n-3 î C.)t-2 L)n- < C.)t-2 L)n- <
GUTUIE
D-9 999o 1. 5e +)n.9
"UNDULEAB
P., -t)n* e de%-?)n1 1. +.1-2 de1*31. o 5ere-1tr.9 +)n- o 1. 1e ;-d. 4e 5ere-1tr.9
GUTUIE
D-, o 1. ;n. )n)+ *) o *ro1ne de m.r.*n ş *) )r 5-n-r ş 1. 14)n. *. e+ -re -ten2- 1. 5e
4er1o-n- L)n9
D-r m- e o *3e1te > tre8)e 1. -d)*em ş )n 6d în *-mer.9 Pentr) *. -ş- 14)ne 4o;e1te-, *.
P7r-m ş T31% 8ee- îş ;or8e-) 4rn *r.4.t)r- )n) 6d9
L!NDU Z
N%o 1. 4)tem -d)*e )n 6d -*o+o, în od-- d)mne-+or T) *e 6*, ")nd)+e- 
"UNDULEA
Or*ne 4o-te 1. ?o-*e ro+)+ 6d)+)9 N%-re de*ît 1. 1e mîn?e-1*. *) 4)2n 41o1 1-) *) 3)m.,
1-) *) ten*)-+. ş o 1. 4-r. )n 6d 1-de-9 # 4e )rm. 1.%şî re15re de0ete+e, )te%-ş-, ş P7r-m
ş T318ee- or 1. 4o-t. 1.%ş ;or8e-1*. în şo-4t., *- 4rn *r.4.t)r- )n) 6d9
 ." ■■ ■ GUTUIE .. . ,* *  

D-*. o 4)tem 5-*e ş 4%-1t-, tot)+ mer0e 1tr)n. <> H-,F -şe6-2%V. *o4 - m-me+or ;o-1tre <
S. re4et.m ro+)r+e9F în*e4e t),, P7r-n9 # d)4. *e termn *e - de 14)1, ntr în t)5ş)+ .1t-9 #
-ş-, 5e*-re *)m î ;ne rînd)+9 @
(Intră Puc2  ne=ă3ut.)
PUC$
Ce 0)0)m-n 5-* 3.rm.+-- -1t-, A*, +n0. *)+*)ş)+ do-mne no-1tre  C)m, ?o-*. te-tr) 
A3, î ;o 4r; I-r, +- ne;oe, 5%;o ş -*tor9
GUTUIE
Vor8eşte, P7r-m< T318e-, ;no în 5-2.<F0 PYRAM
Dn 5+or9, o, T318e-, )r*. d)+* m-1me999
GUTUIE
Mre1me, mre1me <999
PYRAM
999)r*. d)+* mre1me, Aş-% ş r.1)5+-re-%2, dr-0- me-999 D-r, *e -)d  Un 0+-1999 Aşte-4t%o
*+4.9 M.%ntor*  m. d)* 1. ;.d *e 1%o%ntîm4+-9 (Iese.)
PUC$
Ce+ m- *)d-t P7r-m ?)*-t *înd;-999 (Iese)
THISE A*)m, tre8)e 1. ;or8e1* e) 
GUTUIE F  99 %%9
S0)r *. d-9 E rând)+ t.)9 Tre8)e 1. 4r*e4 *. - 4+e*-t iloar 1. vadă ce-i *) 0+-1)+ .+- 4e *-re
+%â -)6t, ş 1e întoarce îndată*
THISE
Str.+)*tor P7r-m)1, -+8 *rn 4or2 4e o8r-69 M- r)men de*ît ro0- *e *reşte 0+oro1, 9 Ce+
m- 60+o8) dn tner99 t)9 m-*-8e) ;te-69 Tr.4-ş *e%-+e-r0. )te ş% 4)rt-] *redn*o1, C3-r
+-9mormînt +- Nene- ;o mt5r0e 1. te caut*
GUTUIE
L- mormînt, +- Nn)1 0 m. om)+e < D-r nu tre8)- 1. 14) -*)m *3e1t- -1t-9 E )n r.14)n1
4e *-re i/h "ai m- tîr6) +) P7r-m9 î2 14) tot ro+)+ dntr%o d-t.  ş re4+*+e, ş tot9 P7r-m,
;no, e rînd)î t.) -*)m9 Tre8)e 1. ntr *înd 6*e e- 999ş% 4)r)r *redn*o1B <
(Intră Puc2 şi *un"ulca care a=e pe umeri un cap "e ir+ăgar.)
THISE Tr.4-ş *e%-+e-r0. )te ş% 4)r)r *redn*o19
PYEAM De%-ş 5 5r)mo1, o T318e-, -ş 5 n)m- -+ t.)9
GUTUIE
!n0ro6tor < Nem-4oment< Sîntem ;r.?2 < O-men 8)n, 1. 5)0m < A?)tor <
9 9 (*ug to+i.)
PUC$
Vn d)4. ;o, +- ?o* 1. ;.%m8o+de1*, Prn 0ro3otş, 4rn 03m4, 4rn 0+od.r-e, Vo 5 1-) *-+, 1-) *îne
*o8.ne1*,
*îne, Ur1 5.r.
)r1, 4or*, *-4,-r6înd9,
5+-*.r. 1-) 4or*, 1-) ;î+ ;.
,, 9>,, J9, t-e9 9,,(Iese.)
9,@@K@ S-r, +-tr), morm., 0ro3., -rd%r%4e rînd9,^
%999> %9%9 >  >=9_ G-+,
PUNDULEA 9
Ce %o 5 -4)*-t  De *e 5)0  Vor 1.%m tr-0. o 4.*.+e-+., de10)r9
Se întoarce otişor.)
Re0e +e0end-r -î A1r5e -4ro\9 -n)+  î9e9n,9
M
OTI#OE
O, ")nd)+e-, *)m +e%- 1*3m8-t < Ce ;.d 4e )mer t. 
(lese.)
"UNDULEA
Ce 1. ;e6  Un *-4 de m.0-r, -1t- ;e6  (Intră utuie.)
GUTUIE
'e *) tne, ")nd)+e-, 6e *) tne < Te%- 1*3m8- de tot<
,
(Iese.)
9"UNDULEA
Le%-m 03*t şme*3er- < Vor 1. m. 5-*. m.0-r, 1. m. 14ere, d-*. 4ot9 D-r e) n) ;re-) 1. 4+e* de%
-*, ş 4-*e < O 1. m. 4+m8 în*o-*e ş în*o+o, ş o 1. în*e4 1. *înt, 1. 1. ;-d. e *. n) m%e 5r*.
de+o*9
(antă.)
Mer+o)+ ne0r) ş 0+)me2 C) *o*)+ +) 0.+8), # 1t)r6)+, meşter *înt.re2, # 14rnten)+ 1*-t)999
9>
TITANIA 9
(Tre3in"u/se.)
Ce în0er m. tre6eşte dntre 5+or 
"UNDULEA ('întă.)
# ;r.8, 0r-)r, *oeîr+, # *)*)+ *înt.%-e), D-r *e 8.r8-t -r îndr.6n9 S.% 14)n.%n 5-2. n)+ t
Pentr) *., I- dre4t Vor8în], *ne -r ;re- 1`%aI 4)n.F ?nnte- *) o 4-1.re -tît de ne03o-8.  Cne 1. 1e
-4)*e 1. t.0.d)-1*. 14)1e+e *);- *-re n) şte 1. 14)n. de*ît *)%*)B, ş -tît- tot ,
TITANIA
O, m)rtor 5r)mo1, m- *înt. în*. < A)6)+ me) )8eşte *înt)%-*e1t-, ".4t)r- t- ;r.?t)%m%- 4r;re-9 J
I- 1)5+et)%m 1+t de%- t-+e 3-r)r, Dn 4rm- *+4., 5erme*-t î2 ?)r. C. te )8eşte m)+t, 4e1te m.1)r.9
"UNDULEA
M 1e 4-re, do-mn., *. n) 4re- -;e2 deB *e \n. )89 D-r, - dre4t ;or8nd, )8re- ş mnte- n) 4re-
d)* -6 *-1. 8)n.9 P.*-t *. n) 0.1e1* nşte ;e*n nmoş 1.% îm4-*e9 Vede2, m. 4r*e4 ş I- 0+)me,
d-*. e ;or8-9
TITANIA Eşt în5e+e4t, 4re*ît eşt de 5r)mo1 <
"UNDULEA
N), rm 4re- 1n n* )n- n* -+t-9 D-r d-*. -ş -;e- be1t)+. în2e+e4*)ne 1., şt) 1. e1 dn 4.d)re-
-1t-, n* ;or8. *. -ş 5 de1t)+ de în2e+e4t *- 1. m. 5o+o1e1* de o -1emene- în2e+e4*)ne,
TITANI A B
N) ;e 4+e*- dn *odr)+ *e+ 1+3), C +în0. mne%n ;e* o 1. r.mî9 Sînt d)3 de 1tr4e%n-+t.  -m o 2-r.
In *-re% 4)Ftr 1o-re, ş e ;-r.9 # te )8e1*  *) mne ;e r.mîne, Te ;or 1+)? m)+2m+e de 6îne,
Ce%2 ;or -d)*e dn [dîn* e+e m-re Gr.me6 de -)r ş m.r0.rt-re Vor în0în- în şo-4t.<d)+*
*înt.r Cînd ;e dorm în -ştern)t de 5+or9 De tot *e% 4.mînte12 te%o de6+e0-/ Un d)3 1. 5
68)rînd în 4re-?m- me-9 Ven2, "r%de%4.-n?5en, M.6.r*3e, o8%de%m)şt-r ş "+)t)r-ş <
Ven2 < Intr. pairii, 3îne.)
PRIMA '!NA
S)4)1 m.%n*3n <
A DOUA '!Nc # e\ <
A TREIA '!NA
# e) <
A PATRA '!NA
# e) < 9
T!TANIA

S. 52*);n*o-1e,*)%-*e1t
m)re ş 1mo*3ne # 1tr)0)rdomn, D-n1-2
*) +)*re în 5-2-")r-2
de r)8ne, +) şş2o4.2,
mere-% ,3-rn*e
99,9%9 -+8ne,
C)+e0e2Dn
5r-0 ş
*e-r.,
tor2e m* 1. 4+.m.d2, S. 1trm0e2 +*)r* -)r2, S.% +)mne6e 4-ş +) 1+.;29%C)%-r4 de
5+)t)r o*3 1.% )m8r2, Cînd +)n- 1e 1tre*o-r. 4rn r.*329 V. în*3n-2, 1)4)1e 1. î 529

PRIMA '!NA M.rre m)rtor)+e < 9


A DOUA '!NAM.rre <
A TREIA '!NAM.rre <
A PATRA '!NA
M.rre <
"UNDULEA
V. m)+2)me1* dn nm. m.r+or%;o-1tre9 V.r ro09 în1., *-re e n)me+e domn+or%;o-1tre 
PRIMA '!NA

"r%de%4.-n?en9
"UNDULEA
Aş 5 5er*t 1. +e0 o 4retene m- 1trîn1. *) dom%n-%;o-1tr.9 1tm-t. domnşo-r. "r%de%
4.-n?en9 Or*)m, d-*. o 1. m. t- +- )n de0et, 4e d)mne-;o-1tr. o 1. ;. *3em în -?)tor9

('ătre altă 3înă) 4 Pe d)mne-;o-1tr. *)m ;. *3e-m.9, domnşo-r.  
A DOUA 'MA
M.6.r*3e9
`
"UNDULEA
V. ro0 1. tr-n1mte2 1-+)t.r+e me+e do-mne P.1t-e, m-m- domne%;o-1tre ş domn)+)
H-r-*, t-t.+ d)mne-;o-1tr.9 Domnşo-r. M.6.r*3e99 -ş ;re- 1. ;. *)no1* m- înde-4ro-4e9,
('ătre o altă 3înă) > N)me+e d)mne-;o-1tr., ;. ro0 5r)mo1, domnşo-r. <
`:
# TREIA '!NAF
o8%de
"UNDULEA
%m)şt-r9F
Stm-t. domnşo-r. o8%de%m)şt-r, -m -;)t 4r+e?)+ 1. *)no1* 8ne r.8d-re- d)mne-;o-1tr.9
Ur-ş)+ -*e+- m şe+ 4e *-re%+ *3e-m. Antreot - în032t o 1)medene d/ r)de de%-+e domne%
;o-1tre9 V. -10)r *. 8)n.t-te- d)mne-;o-1tr. m%- d-t +-*rm în o*39 Dore1* 1. ;. *)no1*
m- înde-4ro-4e, domnşo-r. o8%de%m)şt-r9
TITANIA
Petre*e2%+ -*o+o, în )m8r-r9 Pr;re- +)n%m 4-re%n+.*rm-t.9 Cînd 4+în0e e-, 4+î0 5+or+e
-m-r, &e+nd o 8-t. 5-t. înşe+-t.999 P)rt-2%+ +n  ;ede2, 1%-do-rm.%nd-t.9 (Ies.)
SCENA  <n alt col+ al pă"urii. Intră O-ercm,
OERON >
S%o 5 tre6t Tt-n- dn 1omn  F ;
# *ne %- eşt î-tî în *-+e, F %JF F
A+ nm
-d)* dn 1t.4în, ş%-+;r.?t
*odr)+ *e+ mn2 1-+e  (Intră Ptic2 D-r, -t., ;ne 1o+)+ me) 4o6n-ş9 Ce ;eşt m%
PUC$
St.4în- de%)n 4o*t 1%-%ndr.0o1tt9 Lîn0. )m8r-r)+ e -1*)n1 ş 15înt, Cînd e- dorme- în
t3n., 1omn -dne, ] *e-t. de *îr4-*, de der8ede,

Ce%-8-%ş *îşt0. tr-)+, dntre *e C-re%-) )m4+)t m-03ern2e+e%Atene, S%-) -d)n-t în
m-r0ne- 4oen, C- 1. re4ete%o 4e1.9 C)m *red e), S%o ?o-*eFV +- n)nt- +) T3e1e)9 Er-
în *e-t.%)n 1+)?>, )n 0)0)m-n, Ce î+ ?)*- în 4e1. 4e P7r-m  Cînd în t)5ş ntr. 4entr) o *+4.,
Am 5o+o1t 4r+e?)+ ş, în 4r4., I%-m 4)1 4e tr)n*3 o 2e-1t. de m.0-r, # *înd în 1*en. 1e
înto-r1e -r, A +), ;.6înd)%+ *) -ş- 4odo-8., L- 5)0.%-) r)4t%o%n *e- m- m-re 0r-8.,
Pre*)m )n 1to+ de 0îşte 1-) 1t-r Ce% 1mt în 4re-?m- +or 4e 4.1.r-r, S-), m- *)rînd,
4re*)m )n *îrd de *or Ce ;.d *)m ;ne%)n 4î+* de ;în.tor, # 1e re4ed de 4-r*. îş d-)
d)3)+ # m.t)r.
4r.;.+e1* *) to2 *)%-r4-
0r.m-d.,+orUr+înd
;.6d)3)+999 I%-+er0 dn
-;-n, *3emînd )rm., 5.r.
într%-?)tor 1. m.
Aten- ş ;-d.99
între0)+Ee5)0, 1e C-m
4o4or9
1+-8 *) d)3)+, în0ro62 4re- t-re, C.%1 în*o+22 de d)şm-n + 1e 4-re9 I-r m.r.*n 3-n- +e%o
15îşe, O mîne*. +e 5)r.9 o t*3e9 Aş-% 4etre* 4rn *odr)%n +)ne*o1, L.1înd)%+ 4e P7r-m *e+
4re-5r)mo19 #%-1t5e+ 1%- 4etre*)t > *înd 1%- tre6t, Cr.-1- de%)n m.0-r 1%-%ndr.0o1tt9
OERON 1
"r)mo1 1%- 4otr;t, *)m n%-m *re6)t,F
D-r J*) 5+.*.)%-*e+- *e%- 5.*)t 
L%- 5erme*-t, 4re*)m 2%-m d-t 4or)n*. 
`
PUC$
D-, n* o 0r?.9 Po-te do-rme în*.9 D-r +în0. e+, dorme- ş 8-t- 5-t.  /înd 0-o tre6, o ;-
;ede- înd-t.9 (Intră #emetrhis şi Herman.)
OERON St- +în0. mne < Ute, e *3-r e+9
PUC$ Pe 5-t.%o şt), d-r 4e 8.-t de 5e+9
DEMETRIUS
De *e mF%-+)n0, *înd -rd de dor)+ t.)  Do-r *%)n d)şm-n te 4or2 -tît de r.)9
HERMIA
Te *ert, ş%-tît  d-r, *e *)m4+t m. tem,
C. t) m%- d-t teme 1. te 8+e1tem9
C. 4e L71-nder d-*. +%- )*1,
# n)me+e%2 e%-*)m *) 1în0e 1*r1,
Lo;eşte ş în mne <
N* So-re+) n)% dr-0. d-+8-, 6, 999 ,F9
Aş- *)m e+ 4e mne m.%nd%r.09 BF
S. *red *.%n 1omn m%- 4.r.1t  N) 4ot <
M- ;redn* de *re6-re%-r 5,, 1o*ot, /77/
S. ;.d
Prn 4.mînt)+
me6)+ de14*-t
+) *)m tre*e în do).,
+)n- no).,
I68nd)%+ *r)nt 4e 5r-te%1)%n -m-69
T) +%- r.4)1, *te1* 4e%-+ t.) o8r-6,
#%n o*3 4ron2 ş 5.r. ;+-0.9
J 9 DEMETRIUS
- e) 1înt mort  5n2- me- între-0. E 15ârte*-t. de *r)6me- t- 
<
T), )*0-ş- me-, r.mî o 1te-, Un 0+o8 1tr.+)*tor 4e%n-+t)+ *er9
HERMIA
Unde% L71-nder  Do-r -tît î2 *er, Demetr)1, o, d.%m%+ în-4o <
DEMETRIUS
Aş ;re- 1.% 6;î) 1târ;)+ +- *o4o<
HERMIA
îm 4erd r.8d-re- *e 1%-r *);en S%o -8.%o 5-t.999 &-;r., m-rş de%-* < De o-men 5 de%-
4)r)re- )t-t < De*9 +%- )*1 < D-r 14)ne%-de;.r-t > A m+., 14)ne%m > d-*. n) dorme-, A
5%ndr.6nt 1. î+ +o;eşt -ş-  Ce 5-4t. de ;te-6 < N.4îr*-, -t., N) -re%o +m8.%-tît de%
n;enn-t.,
DEMETRIUS
N)%1 ;no;-t < Te mîn în 6-d-r <9 ... N) %-m -tn1 )n 5r de 4.r m.*-r < De-+tmnter,9 n*
nM mort, 4e *îte şt),
HERMIA %JW>=FJ B
Te ro0 dn 1)5+et, 14)ne%m *. e ;), 
DEMETRIUS # d-*.%214)n, în 1*3m8 t) *e%m ;e d- 0
HERMIA
Un dre4t > 1. 4er 4e ;e* dn *-+e- me-9B M%e 1+. < P+e* < S. n)%m m- eş în 5-2.9 C3-r
d-*. e+ -r 5 1-) n) în ;-2.9 Ie1e9
DEMETRIUS
E de 4r1o1 1.%n*er* 1. m. -2n Pe )rm- e999 De*, 1. m. *)+* 4)2n < Po;-r- într1t.r m. 6dro8eşte
Cînd 1omn)+ d-tor- n)%m 4+.teşte  Aşte4t  *. 4o-te%n 15înt- +) r14., V- 4o4o1 ş +în0. mne%o
*+4.999 Se culcă.)
OERON
V-, *e%- 5.*)t  Ce r.) +e%- în*)r*-t < V.d *. 4e%)n -+t 5+.*.) +%- 5erme*-t  #%- 4re1*3m8-t, +41t
de 1*)1n2., St-torn*- )8re%n ne*redn2.9
PUC$
Aş- ;re- 1o-rt-%-tot*îrm)to-re, Credn2- 4)ne%n *)m4en, ş tr.d-re + De%ş 2ne )n)+ *redn*o1
*);înt)+, O me%n 1*3m8 îş *-+*. +e0.mînt)+9
:
OERON
A+e-r0., 5)0 *- ;înt)+, -5+.%nd-t., Unde% He+en-, 4re-5r)mo-1- 5-t.  E 4-+d., de 4-r*. n%-re ;-2.,
S)14ne 0re+e 1în0e+e% în03e-2.9 C) 5-rme*e 1%o *3em de0r-8.%-e,F E), între tm4, 4e e+ î+ ;o ;r.?9
PUC$
A+er0, n%o 1. m.%ntre-*.%n 68or9 *înd sarj S.0e-t- *e+) m- ;în?o1 t.t-r9 (Iese.)
OERON
"+o-re, 5+o-re%n1în0er-t. De%- +) C)4don 1.0e-t. O*3 5-rme*.% 4e d-t. < # 1.% 4-r. d-+8- 5-t. C.%
 o 1te- *-re%ş -r-t. Str.+)*re- 5.r. 4-t.9 Pentr) 1ete-%2 ne*)rm-t., Le-*)+ do-r +- dîn1-%+ *-t. < Se
întoarce Puc2.)
PUC$
Cr- -+ *ete de 4t*, E He+en-%n 4re-?m.%-* 8 T, 0ro6-;e întîm4+.r < Ce+ 4e *-re +%-m ;r.?t
Vne%n )rm- e, 14.şt999 Proşt 1înt 8e2 m)rtor <
OERON
"-* o +-rm. < Vor -?)n0e Somn)+ *e+)+-+t 1%-+)n0e999F
PUC$
Vor 4e2%o -mîndo î Ce 4etre*ere de 1o < Rîd *) 3o3ote, 5-* 3-6 Cînd 1e%ntîm4+. ;re)n ne*-699> (Intră
!san"er şi Helena.)
LYSANDER
C)m *re6 *.
4+.m.de1* rîd -de;.r)+
S4)n *înd ?)r *. te )8e1*
 4+în1)+ m.îne-*.999F
-t?o*)r-#ş*)m
4+în1)+ n)t.+m.*eşt,
1.%m 1e%m4-*. -ş-,%n
F C);nte+e
r.14.r, *e%n 4+în1*-re%
C);înt)+ 1e
1n0)r)%-de;.r 
HELENA
Mn*)n < C)*ern*., dr.*e-1*. +)4t.  Cînd -de;.r)+ 4e%-de;.r omo-r. < &)r Herme )8re
ne%ntrer)4t.  S4) ;or8e 0re+e, ;or8-% 4re- )şo-r.99r De *înt.reşt *e% 14) ş *e%m 1?m
me, Ve6 *. nm* n%- 4)1 în tere6e9
LYSANDER9
Or8 5o1t%-m *înd )8re %-m ?)r-t9
HELENA
A*)m, de%o +-ş, e0ti m- ne*)0et-t9
LYSANDER
Demetr)1 4e e- o îndr.0eşte <
= DEMETRIUS ("eşteptîn"u/se)
He+en- < 'în. < C34 d)mne6ee1* < C) *e 4ot o*3 1.%2 -1em)e1* 9 Mâ t)+8)re% *+eşt-r)+,
4-1.mte  % Ţ%1 8)6e+e *reşe 4îr0)te, Ce%-şte-4t. o%n5o*-t. 1.r)t-re9 , # ne-)- de 4e
T-)r)1 îm 4-re M- ne-0r. de*ît 4ene+e de 2-r*.9 "nd*. mn- t- m- -+8.% 4-r*.9 D. ;oe
0)r me+e 1.%2 1.r)te Pe*ete- 5r)m)1e2 ne%ntre*)te <
HELENA
O, -d < O, *3n)r 0re+e < V.d 4re- 8ne C. ;%-2 +e0-t 1. 5-*e2 3-6 de mne9 De%-;e-2 )n
dr-m de 8)n.%*);m2., 1-ai 5 1*)tt de%-*e-1t. )m+n2.9
`b
N) ;% de%-?)n1 *. m. )rî2 *)m4+t  A*)m- ş%n 8-t?o*)r ;%-2 )nt  V% *34)+ omene1*,
4re*ît 1e 4-re  O, 52 +- 5e+ de o-men ş%n 4)rt-re < '-d-rn* m. 1+.;2 4e1te m.1)r., Cînd
nm- ;%o şt) mo*nnd de )r.999B De dr-0)+ Herme ;. în;r.?82, #%-*)m ;.%ntre*e2 1. m.
)m+29 I14r-;.% -1t-, 5-4t. de 8.r8-2, O8r-? me în +-*rm 1.% 1*.+d-2  Un om de ne-m
neeînd n%-r *)te6- S. rîd. de d)rere- -+t*);-, C)m rîde2 ;o -*)m de%o8d- me-9
LYSANDER
Demetr)1, eşt ne*n1tt ş r.) > C. Herm- 2%e dr-0., şt) ş e)9 De%-*ee-%2 ?)r, m%e *)0et)+
*)r-t, Ţ%o +-1, *.* o )8eşt *)%-de;.r-t9 #%n 1*3m8 î2 *er -tît- do-r > 5.%m 4-rte De
dr-0o1te- He+ene 4înF +- mo-rte <
>
7 ? 7 :7:777 7 @7 %HELENA> >>9,9@> 9 %\? -t?o*)r., 2%1 ;or8e+e deş-rte <
4

DEMETRIUS , >99999 
Pe Herm- 4.1tre-6%o  2%o +-1 2e < I)8re- me- 1%- 1tn1 4entr) ;e*e999 # nm-%m 1e%nto-r*e
-6, 4r8e-0., S4re tne, 14re He+en- me- *e- dr-0., #%-*e- ;- r.mîne999
LYSANDER 9 J N)% -ş-999B
DEMETRIUS
N)%m şt *redn2-, n) o de5.m- < S. r%o 4+.teşt 4re- 1*)m4, - 1e-m- 8ne 1 D-r, -t. >
1*)m4- t- )8t. ;ne < (Intră Hermia.)
HERMIA

T),
r.4t,8e6n., ;+-0-
A)6)+) o*3+orîntret999
întor1%- o 1or89N)
M- -0er.%
8e2 o*3)re*3e-,
în*o-*e o*3
m%-) or8  Pr;r,
4)rt-t Ure*3e- de*,
me-,-tîtL71-nder,
*ît %-
te%- -5+-t9 C)m de%- +.1-t%o -1t5e+ 4e dr-0- t- 
LYSANDER C)m 1. r.mân  I)8re- m. 0one-99
HERMIA
D-r *e )8re te%-%ndemn-t 1. 4+e* 
LYSANDER
He+en- e )8re- me- 4e ;e*9 E-, ne0reşt, m- mîndr.% de*ît to-te,99 S4ornd 4odo-8- no42
în1te+-te, între*e%n 5r)m)1e2e- e de4+n. L)*e5er *) o*3 de +)mn., # to-te -*e1te *er*)
de ;.4.999 De ee%2 4or2 *.t%e mne 4-ş t.  De *e te +-1  N) în2e+e1%- în*.  M.%nde-mn.
)r- *e 2%o 4ort, -dîn*.9
HERMIA
N) *red *e%m 14)999 N) -m n* )n teme99
HELENA
De* Herm- 1%- în2e+e1 *) e < A) )ne+tt 1.%ş 8-t. ?o* t)1tre De *e- m- o8dt. dn 5eme9
O, Herm-, ;r.?m-ş. m te%-r.2 < De *e%- )r6t *) o-men -*eşt- S.%m 5-*e2 4-rte n)m-
de 8-t?o*)r 9 No t-ne+e mere) +e%-m îm4.r2t, # ne%-m +e0-t 1)ror, n *e-1)r +)n0 Cînd
tm4)+ î+ *ert-m *.% 4re- 0r.8t S. ne de14-rt.999 A )t-t -*e1te-  Preten- de 4e ;reme-
ş*o+  Co4+.r- *e- ne4r3.nt.  Co1e-m, *)%ndemîn-re- )nor 6îne, A*ee-ş 5+o-re d-+8. 4e
03er03e59 #ede-m 4e%-*ee-ş 4ern. -mîndo)., Cînt-m -*e+-ş *înt, *)%-*e+-ş 0+-1, De 4-r*.
mîn., *)0et9, 0+-1 ş 1)5+et A;e-) -*e-ş tr)49 Aş- *re1*)t%-m9 Pre*)m do). *reşe%
n0em.n-te, Unte%n de14.r2re- +or9 C- do). 8o-8e 4e )n 1n0)r +)?er  O nm. -;e-m, în
do). tr)4)r, C- do). 1*)t)r 4e -*ee-ş 1tem., în*oron-te e+e -*e+-ş *o59 # ;re 1. r)4
-*e-1t. +e0.t)r., , Unnd)%te *) *e *e rîd de mne  N)% ;redn* de%o 4reten., de%o 5-t. <
Te 4o-te o1înd or*e 5emee, Deş do-r e) îo;t.%1 dntre to-te9
HERMIA
M. mr. ;or8- -1t- 4.tm-ş.9 N) rîd de tne  t) m. 4one0reşt,
HELENA
D-r 4e L71-nder *ne +%-%ndemn-t S.%m +-)de în rî1 o8r-?, o*3  Demetr)1, *e+F-+t )8t -+
t.) Ce 4în%-*)m m. -+)n0- *) 1+., De *ne 5o1t%- în;.2-t 1.%m 14)n. Mn)ne 5.r. 4re2,
6e2., 6în.  De *e ;or8eşte -1t5e+ *) -*ee- Pe *-re o )r.şte  # L71-nder De *e 1%- +e4.d-t
de%- t- )8re # nm- m%o dete me%n d-r  N) t) %- 4)1 +- *-+e 4e%-m îndo  De n) m%
-+nt. 1o-rt-, n* noro*)+, # n%-m, *- tne, 4-rte de )8re, # dr-0o1te- me- n) e r.14+.tt., E
+ricină de m+., n) de rî19
HERMIA N) te%n2e+e0 < N) şt) *e ;re 1. 14)999
HELENA
Urme-6. < H- < Pre5.%te *. eşt trşt., # 1trîm8.%te +- mne *înd m.%ntor* î C+42 dn o*3 ş
rîde2 4e -1*)n1 < De10)r, to-t. +)me- 1e ;-%ntre*e S. +-)de 5r)mo1)+ ;o1tr) ?o*9 D-*.%-2
-;e- m.*-r )n dr-m de? m+.9 De 8)n.t-te, 8)n.%*);n2.9 N%-2 5-*e%o 2nt.%- 0+)me+or d?n
mne9 Ado < P+e* < Greşe-+- e ş%- me9 # +e-*)% de14.r2re-, 4o-te mo-rte-,
LYSANDER
O4reşte%te, 5r)mo-1- me- He+en- < M. -rt., ;-2- me-, )8re- me- <
Gro6-; <
HELENA
HERMIA N%o9m- ?0n -ş-, )8te <
9 DEMETRIUS
De n%o -?)t. r)0.mnte- e,
C) 1+- î+ în;.2 *)m 1. 1e 4o-rte <
LYSANDER
Amenn2-re- t- n%-re 4)tere M- m)+t *- r)0.mnte- e 5r-;.999F He+en-,, te )8e1* < î2 ?)r 4e
;-2- me- Pe *-re%1 0-t- 1. m%o d-) în +)4t. C) *e+ *e n) rn%-r *rede *. m%eşt dr-0.9
DEMETRIUS î2 ?)r *. te )8e1* m- m)+t *- e+ <
LYSANDER

H-L, ;no, de% -ş-, ş 5.%m do;-d- <


DEMETRIUS
H-, )te L, J 5%93r% %J%JJ :B7 % B@
<
HERMIA9F F JF F Unde ;re 1%-?)n0, L71-nder 
LYSANDER în +.t)r, -r.4o-*o <
DEMETRIUS %
N) < N%- te-m. <
EH 1e 4re5-*e *)m *%-r ;re- 1.%+ +-ş, D-r n* n) 1e *+nteşte999 Pre-% 8+-?n <
LYSANDER
D.%m dr)m)+ < Po*t-ne < S*-
A+tmnter, te -6;îr+) *- 4e%)n ş-r4e <
HEHMIA
De *e eşt r.)  Ce te%- 1e3m8-t I)8t)+ me) 
LYSANDER

I)8t)+ t.)  Pe9 *)m. < S.


HERMIA n) te ;.d, 0re2o-1. do5tor> e
9G+)meşt  Q
HELENA
#t 8ne *. 0+)m2 *+ to29
LYSANDEH
Demetr)1, îm 2n *);înt)+ d-t?
DEMETRIUS
S.%+ 1*.+eşt -ş- *)m *ere +e0e-  Te 2ne%n +o* o +e0.t)r. 1+-8.9
LYSANDFER
D-r *)m  Vre 1%o +o;e1*, 1-) 1?%o )*d  C3-r de%o )r.1*, n) 4ot 1.% 5-* K)n r.)9
HERMIA
Ce r.) m- *rîn*en 4o-te 5 *- Kr-  S. m. )r.şt  De *e, )8t)+ mş)  N) m- 1înt Herm- 

N) eşt< Sînt tot -ş- 5r)mo-1. *- 4e ;re?m)r9 A6Fno-4te m. )8e-< #, tot -6F?>
< Mî2.
-ş-9
M%- 4.r.1t l E%-de;.r-t  O, 6e < N)% do-r o 0+)m. 
LYSANDER
-% -de;.r <
#+ n) m- ;re-) 1.%m eş ;reod-t.%n *-+eF De* +-1. ş%ndo-+. ş n.de?de  E%-de;.r-t, n)%
0+)m. > te )r.1*, # o )8e1* 4e dr-0- me- He+en-9
HERMIA
V- < (Helenei>) T*.+o-1- < Vîerme%-1*)n1 n
5+o-re 5%
T), 3o-2. de )8r, te%- 5)rş-t # m%- 5)r-t )8t)+ < T) <
HELENA
"r)mo1 <
De *e m. 5-* 1.%2 14)n *);nte 0re+e 9 N) 2%e r)şne < N) roşeşt de+o*  R)şne <
Pre5.*)to < P5) < P--2. <
HERMIA
P--2.  Pentr) *e  A3- < Pr*e4  E-, 4-1.mte,%<F n-+t., e) m.r)nt.  S%- tot 5.+t *) în.+2me-
e #%-1t5e+ în o*3 M - *âşt0-t9 Ce, *re6 *%-tît de 1)1 te%- rd*-t Do-r 4entr) *.%1 -ş- de
m.r)n2*.  Sînt m*., 6*  Pr.?n.%n6or6on.t. < Sînt m*.%  N) 1înt *3-r -tît de m*. In*t
1. n) -?)n0 1.%2 60îr o*3999
HELENA
O, domn+or, ;. ro0, *3-r d-*. rîde2 S. n%o +.1-2 *)m;- 1. m. +o;e-1*.9
iei no+i 2#e var)t
E) n) 1mt re- ş n) şt) 1. m. 8-t, "r*o-1. 1înt, -ş- *)m 1e *);ne S. 5e%o 5-t.  n%o +.1-2 1.
de- < S. şt2 > *3-r d-*. dîn1- e m- m*., Tot n)% 4ot 2ne 4e4t <
HERMIA

M- m*.  I-r.ş S


HELENA
O, Herm-, de *e m. )r01eşt  #t do-r *. te%-m )8t întotde-)n-, # t-ne+e 2 +e%-m 4.1tr-t
*) 0r?., # n) 2%-m *.ş)n-t ;re)n r.)  )8re- Pe *-re +) Demetr)1 %o 4ort M%-%m4n1 1.%
14)n *. ; -*, în *odr)9 De%nd-t. e+ 4+e*. 4e )rm- t-  Dn dr-0o1te, e) +%-m )rm-t 4e e+9 M%
- 60ont, m%- 14)1 *. m. )*de9 #%-*)m, de m. +.1-2 1. 4+e* în 4-*e, M.%ntor* *) ne8)n-
me-%n *et-te # n) m- ;n n**înd în )rm- ;o-1tr.9 Vede2 *ît 1înt de 4ro-1t. ş de 1+-8.9
HERMIA ,
H-, 4+e-*. < Cne te m- 2ne%n +o* 
HELENA
O nm. *e%o +-1, ne4)tn*o-1.9
HERMIA
C)  L) L71-nder 
HELENA
L) Demetr)19
LYSANDER N)%2 5-*e r.), Heen-, me- < N/- te-m. &
DEMETRIUS N), domn)+e, *) to-te% *.% 2 4-rte-9
HELENA
O, +- mne% re- ş e ;*+e-n., L- ş*o-+. 1e 4)rt- 4re*)m o ;)+4e9 Deş e m*.,% t-re%-5)r+1t.
HERMIA
I-r, m*.  N)m- m*. şt 1. 6*  C)m de%nd)r-2 1. m. 3)+e-1*.%ntr%)n-  St-, *.%2 -r.t
e) 2e < 
LYSANDER
")0, Pt*. <
Sâ nu m- *reşt de+o*, în n* )n 5e+ Co4+ +e0-t *) 8)r)en ;r.?te Sâ n) m- *reşt de+o*, în
n* )n 5e+ î T)9 03nd. < Co8 î
DEMETRIUS

Eşt
n)% 4re-%nd-tortor C)%o;re
+)- -4.r-re-  d-*. 5-t.M.*-r
*-re teînd14re2
0înd 1%o)eş%te9 D.% *)m;-,
îndr.0eşt 4-*e < N) ;or8
O ;e de14re Heen-9 #
4+.t9
LYSANDER
A*)m n) m. m- 2ne  D-*.%ndr.6neş2, 3->, ;no9 1. ;edem Cne%-re dre4t +- dr-0o1te-
He+eneî, (lAisanCer şi #emetrius ies.) .
S

m
3E&14A
D-, domnşo-r., )te *e%- 5.*)t S Ste, n) 5)0 <
H$LENA
N), n) m.%n*red în tne I In 4re-?m- t- e) n) m. 1mt 4re- 8ne,99 Ţ%1 4)mn m)+t m- )2
d-r +- 4*o-re, M- -0er.%1999 De* 4+e* în 5)0-%m-r/9
Ie1e9
HERMIA Sînt )+)t., n) şt) *e 1. 14)n9
ERON
Pr;eşte rod)+ ne4.1.r t-+e <
C) ;oe, 5.r. ;oe, 5-* do-r şot <
PUC$
O, re0e 4e1te )m8re, -m 0reşt9 D-r n) m%- 14)1 *.%m ;o *)no-şte C)4. ;eşmînt)+ +)
-ten-n  Aş- er- -*e1t-%n;eşmînt-t< L*o-re- de* 4e o*3 %-m 4*)r-t9 D-r n)% nm* 
0ro6-; 1%- 4otr;t O 0+)m. 4înF +- )rm. - eşt,9,
'$E&'
"+.*.%n +)4t. ;or 1. 1e m.1o-re  H-, P)*Q, o 8e6n. 5. 1. 1e *o8o-re, S. )r*e A*3eron)+ 
4înF +- 1te+e, S. +e0 între0)+ *er *) 4î*+e 0re+e9
mto+o0- 0re*o%rom-n., rî) -+ n5ern)+)9
Ce do ;r.?m-ş,9 în ;-n ;or în*er*- S. 1e 0.1e-1*.%n 8e6n- -1t- 0re-9 I- 0+-1)+ +) L71-nder,
*înd ş eînd C);nte%-m-re%n no-4te -r)n*înd  C) rî1)+ *e+)+-+t 1. rî6 -4o, #%ntr%)n%-
de4.rte-6.% 4e *e do, PînF *e%o ;en )n 1omn de mo-rte, +)n0, C)%-r4 de ++-*, *) 4-ş de
4+)m8  S. 4*)r 1)*)%-*e1te 8)r)ene Pe%-F +) L71-nder -dormte 0ene, # -1t5e+ n.+)*re-
1.% -+)n0, Vor 5 -r +m4e6 o*3 +) -t)n*9 Vor *rede to2, *înd 1%or tre6, în 6or, CZ- 5o1t
do-r ;1, 4.re+n*e%ntîm4+.r9 P+e*-%;or 14re Aten-, ;e1e+ 5o-rte, Preten *redn*oş 4în. +-
mo-rte9 I-r e) m. d)*  re0ne ;re-) 1.% *er S.%m de-%n 1îrşt 4e m*)+ 1*)ter  Gonnd
d3-n-, ;r-?- ;o de15-*e #%o 1. 4o0o-re -r.ş 15înt- 4-*e9
PU/5
S. ne 0r.8m < A no42 )2 8-+-)r S5îşe nor%n 68or  *3-r -dne-)r A dmne2 1o+
+)*r.%n 6-re  Str0o, 8ete oşt r.t.*to-re, ")0r.%n 0ro4, -r tr1te+e n.+)* Inmormînt-te%n
;-+)r, +- r.1*r)* , în 4-t)+ +or *) ;erm 1e%-1*)nd 4e rînd, S. n)% 0.1e-1*. 6)- 4e 4.mînt9
In t-n2e+e ne0re 1e%-1*)nd -r.ş  S%-) 4rn1 *) no-4te- *rîn*en. to;-r.ş9
t9t su+erstiiilor;rem, 5-ntome+e 1n)*0-ş+or inmor6 r.1*r)*+e dr)m)r+or ş *e+e -+e îne*-2+or er-)osîndîta
că ;reme *te o sută de-n9
OERON
P+.m-d- no-1tr.% -+t-  de1eor C)%-+ dmne2 *r- 4orne1* în 6or,F C.+*înd 1)8 4-ş *o;or)+
mo-+e%-+ er8, S4re +o*)r+e%n *-re 1e%-1*)nd *er89 De1*3de 6-re- 4o-rt-% de m.r0e-n,
Re;-r1. r-6e 15nte 4e1te%o*e-n, S*3m8înd în -)r ş în ne1tem-te F "oşnre- ;erde%- )nde+or
1.r-te9 De+o* n) 6.8o;, *) to-te%-*e1te, S. n) te 4rnd. 6)-, 5.r. ;e1te9
PUC$
Cînd în*o+o, *înd în*o-, J 9 O 1.% mîn în*o+o, %n*o-, , 9 P)*Q, to2 şt) de 5r*- t-, Mîn.% de*
în*o+o,%n*o-9 H-, ;ne )n)+ <
(Intră !san"er.)
LYSANDER Demetr)1 < Tr)5-ş)+e < R.14)nde <
PUC$ "r*o1)+e < H-, ;no < n) te%-1*)nde :
LYSANDER
P)-mîn- e) 4e tne <
PU/5
H-de, ;no < G.1m )n +o* m- 8)n < (!san"er iese, urmărin" glasul. Intră #emetrius.)
DEMETRIUS
Mşe+, *e m-<
Vor8eşte < Unde 5)0  Dn *e t)5ş ".e)t%- 4entr) 2e-1t. -1*)n6ş 
PU/5
Mşe+)+e < L- 1te+e te 5.+eşt
C. ;re 1. +)42 < H-, ;no < Unde eşt 
H-, ;no 1. te mîn0î *%o n)-,
C. n) eşt ;redn*, 6.) de 14-d- me- <
DEMETRIUS
Aerm%er- 
PUC$
l în l (lese. Intră !san"er.)
rFH-, 0+-1)+ m%+ )rme-6.
L7#A!E& )4t.%-r-t.%m nm-%2 ;te-6.
M.> *3e-m., î+ -+er0 ne*ontent, 9 Cînd *red *. +%-m -5+-t, - ş 4ert9 "r*o1)+ < T-re% )te de
4*or < !I 5)0.re1*, e+ 5)0e m- *) 14or, I-r e) m.%n5)nd în 14n999 M.%ntnd -* Se culcă.)
O, ;no, 8ne*);ânt-t. 6<9 F9%B9 O *+4.%-r-t.%2 6-re- t- de 5o*, S.%+ 4ot ;ede- ş 1.%+ )*d 4e
+o*9 (Adoarme.Intră "in nou Puc2 şi Demetrius.)
r PUC$
He, 3e, "r*o1)+e, 3-9 ;n%od-t. < ,  F
U
DMETRIUS
D-o.%2 d. mîn-, 1t- ş m te%-r-t?., Aîer05 dn +o* în +o*, te%-1*)n6 î4 *e-2. # n)Zndr.6neşt
1. m. 4r;eşt îr 5-2.9 Pe )nde eşt 
PUC$9 A*e-, ;e6 4re- 8ne K
DEMETRIUS

PMt%;e
4în%-t)n*,1*)m4
drm*.%2
8)n rî6 -ş-o1tent999
 Sînt de mneM. < Aşte-4t. t), -*
*)+* 4)2n *. 6or
i D-r;n
n%--*)m, #%o> mîne
t) 0r?. 1. ;edem < D-r,Se
;e 4er,,
culcă şi a"oarme, Intră "in nou HelenaJ
HELENA
O, no-4te ne-0r., 3-de, 68or m- )te << Rîd*.%te, +)mn., 4e1te 6.r < S. 4+e* în14re Aten-,
4e t.*)te  A* -m 4-rte n)m- de o*.r999 T), 1omn, *e 4+eo-4-%n*36 d)rer 0re+e, O, 5)r.%
m. de%nd-tF d)rer me+e < (A"oarme.)
PUC$
N)m- tre  Do-r -tît  H-de < Do or do 5-* *ît  I-2.%- 4-tr- 1e -r-t., C)4don, *)%- +)
1.0e-t., S5îrte*. 4e 8-t- 5-t. < (Intră "in no= Hcrmia.9
HERMIA
Sînt o1tent. *)m n%-m 5o1t ne*în*L] Ce re*e% ro). < Ce t.oş 1înt 14n S N) 4ot 1. m.
tîr.1*999 M%e 4-1)+ 5rFîntF A* 1%-şte4t -tn0ere- +)mn9 S.% 1t-2, o, *er)r, +) L71-nder
(A"oarme.)
1*)t De%or 1. - +)4t- -r de
PUC$ +-%n*e4)t99>
Pe 4.mînt
Dorm -dîn*9
Le-* ;r.?t
Am ment
O*3+or de%ndr.0o1tt9 (toarce sucul -uruienii pe pleoapele lui !san"e$.)
S%o 6.reşt,
S.% 6îm8eşt
Dr-0- t-
I-r 1.%2 de- O*3 t. de%ndr.0o1tt9 P-rte- to2 1. ş%o 4rme-1*. # 6*-+- 2.r.ne-1*. Mîne%n
6or 1. 1e%m4+ne-1*.9
C- în 4+de ;e*3
To2, 4ere*3%4ere*3999 "+.*. ş 5ete 1e *)n)n. # to-te%or mer0e -r.ş 1tr)n.9 (lese Puc2.
#emetrius, Helena şi ceilal+i
ACTUL IV9
SCENA :
Tot tn pă"ure. Intră Tiiania *un"ulea, 3lnele "in alai. O-eron îi urmea3ă, $ără să5e =ă3ut.
TITANIA
Aş-6.%te%n -*e1t *)+*)ş de 5+or, S.%2 îm4+ete1* *)n)n de m.r0.rt, S. te 1.r)t *) dr-0 4e
o8r.?or Ure*3+e 5r)mo-1e 1.%2 -+nt9,9
"UNDULEA
Un9*9e%&9 M.6-r*3e 
MA'cRICHE
9 A* 0
"UNDULEA
% S*-r4-.%m.%n *reştet, M.6.r*3e < Unde% domnşo-r-
"r%de%4.%-r?en
"IR%DE%PcIAN&EN  J 
AM <
"UNDULEA
Domnşo-r- "r%de%4.-n?en, 5 8)n., domnşo-r., -%2
-rme+e ş9omo-r. 8.r6.)ne+e .+- *) *o-41e roş *-re 1t.
4e 1*-ete+e de *o+o  ş -d)%m, 8)n. domnşo-r., 1-*)+ +) *) mere9 A 0r?., domnşo-r., 1.
n) te m5er8n2 4re- t-re, domnşo-r.9 #, domnşo-r., ;e6 n) /-re *)m;- 1. 14-r0 1-*)+ *)
mere9 N%-ş ;re- 1. te ;.d to-t. n.*+.t.%n mere, domnşo-r.9 Unde% domnşo-r- o8%de%
m)şt-r 
O%DE%MU#TAR
A*< F
"UNDULEA
D.%m mîn)2-, domnşo-r. o8%de%m)şt-r9 Te ro0, +-1. re;eren2e+e, 8)n. domnşo-r.9
O%DE%MU#TAR
Ce dor2 
"UNDULEA
Nm*, domnşo-r., nm* -+t*e;- de*ît 1%o -?)2 4e domnşo-r- "r%de%4.-n?en 1. m.
1*-r4ne9 Ar tre8) 1. m. d)* +- 8.r8er, domnşo-r.  m 1e 4-re *. m%- *re1*)t )n 4.r
nem-4oment 4e o8r-69 Sînt )n m.0-r 0n0-ş, d-*. 1mt *. m. m.nîn*. o8r-6)+, tre8)e
ne-4.r-t 1. m. 1*-r4n9
TITANIA  :7&:
N) ;re 1%-)6 )n *înt, )8t)+ me) 
FU!ULEA F B B
Am o )re*3e 0ro6-;. < Por)n*eşte 1%-d)*. ;.tr-)+ ş *3e-<
9
TITANIA 0 77 B &
I)8t)+ me), n%- ;re- 1. 0)şt *e;- 1
"UNDULEA F 
L- dre4t ;or8nd, n) m%-r 1tr*- )n t-n de o;.6> Nşte o;.6 )1*-t -r 5 4e *n1te9 -, 4-r*. -ş
-;e- 4o5t. de
îîn Un 5n 8)n, înmre1m-t, *e 4o-te 5 m- 8) 4e lume 
, TITANIA
S-) -ş trmte%o 6în. 1.%2 adueă A+)ne dn *.m-r- ;e;er2e9
"UNDULEA
FAş mîn*- m- de0r-8. )n 4)mn de m-6.re9 D-r +-1., )iu ;re-) 1. ;. m- 1)4.r9 Smt *. -m o
e\4o62e 0ro6-;. 5ee 1onm9
TITANIA
O9 dorm, -r e) în 8r-2e te *)4rnd9 P+e*-2 ;o, !ne,%n *e+e 4-tr) ;înt)r<
(Dînele ies.)
Aş- 4re*)m 6ore-)-%m8r.2şe-6. "r)mo1)+ *-4r5o  ş tot -1t5e+ C)m eder-%m4re1o-r.
tr)n*3)+ -14r) A+ )+m)+) < O, *ît îm eşt de dr-0 < (A"orm amîn"oi. Intră Puc2.)
OERON (arătînău/se)
P)*Q < )n ;ent< V.6)t%- *e 1e%ntîm4+â 
M%e tot)ş m+. de 1mnte-+- e
M- -dne-)r, întî+nnd%o%n *odr)
Kn ;reme *e%-d)n- mre1me d)+*
S.  +e de- 1*îr8-;n*e d3.n,
E) -m m)1tr-t%o%-m-rn*, -m *ert-t%o,
I%m4odo81e tîm4+e+e 4.ro-1e
C) o *)n)n. de 1)-;e 5+or,
I-r 0+o8 0re de ro). *e, -de1e-,
C- nşte 4er+e 1e rote1* 4e9 5r)n6e,
P.re-), 1)8 0e-n- 5+or+or *)+e1e,
C.%1 +-*rm de d)rere ş r)şne9 # d)4. *e -m do?ent%o -14r), I-r e-, )m+., m%- r)0-t 1%o
ert, E) %-m *er)t *o4+)+9 De înd-t. E- m +%- d-t ş, în1o2t de 6îne, L%-m ş trm1 în 2-r-
me- ;r.?t.9 A*)m, *. -m în;n1, ;o r14 A*e-1t. 4î*+. *e% *)4rn1e o*39 P)*Q, 1*o-te
*.4.2în- 5erme*-t. De 4e 0r)m-?%-*e1t) 8et *îr4-*9 I-r mîne, *înd 1e ;- tre6 dn 1omn, S.
4o-t. 1. 1e%nto-r*. +- Aten- # to-te -*e1te întîm4+.r 1.% 4-r. Do-r -m.0re- )nor ;1)r
re+e999 D-r 1%o t.m.d)m întî 4e e- >
" dn no) 4re*)m er-, Ve6 dn no) 4re*)m ;ede-, A D-ne 5+o-re 8+înd. "+o-re- +) Amor
1.%n5rîn0. Tre6eşte%te dn 1omn, )8t- me- <
TITANIA
N.4r-6n* ;1, )8te < Se 5.*e- C. îndr.01em )n m.0-r )rît,99
OERON D-, )te%+ < Do-rme <
TITANIA
Ce 1%- 4etre*)t  Cît e de 3îd < M%e 1+. 1.%+ 4r;e1* _
OERON
T.*ere < P)*Q, -% *-4)+ de -1n S.%n*e-4%-*)m -ş ;re- )n *înte* +n # 1omn)+ 1.%
*)4rnd. 4e *e *ne9%
T), m)6*., )n 1o+rm -dîn* 1%-d)* <
KPUC$
L-K *un"ulea)
1 N-%2 *-4)+ tont  o*3 t. n.)*,9
KERON
Cînt-2 < Te ro0 d5%m mîn-, dr-0- me8 î P.mînt)+ -dorm+ ;om +e0.n-  Preten 8)n de%K
4)r)re- ;om 1t-9 # rnîne, *înd )r5*%;-%ntî- 1te-, L- n)nt- +) T3e2e)1 ;om ?)*-, Mennd de
8ne 1+mn2- 1-9 Pere*3+or -*e1to4 ;om d- 5-eî 15n2t, 0onnd )r1t- re-9
fIe1
KPUC$

S.%î d.# 6or


Cînt)%5e+t de *o*îr+e9
-)6, ne%m8e
1
KERON
H-, )ra-%;om în t.*ere Um8r- S3o42 *-re 4ere  I)te, în5re*înd în 68or G+o8)+ +)n
*.+.tor9
s,
#TANIA
H- în K8or într-r4-t9
# 1.%re0 14) *)m 1%-%ntîm4459
C%-m *ârmt 4în. 14re 6or ?
PrntreS8e2 m)tor9
Făsună corni înă6ntni. Intră Theseu. Hepatita,. 7 7 8E+e9 ş alaiul.)
THESEU
G.12/m de înd-t. 4.d)r-r)+,
C. ;reme- r)0 no-1tre 1%- 15îr1t9
#%-*)m, în 4r-0)+ 6or+or, )8to,
S%-)6 *)m *înt.%n *or o0-r me9
L.1-2% 1+o8o6 ş% 0on2 4e ;-+e,
C.tre -4)1  0.12%m 4.d)r-r)+9
H-, do-mn- me-, dn ;îr5)%-*e+) m)nte
S. -1*)+t.m *e d)+*e 1e%ntret-e
L.tr-t de *în ş%-+ +) e*o) 4re+)n09 >
HIPOLITA F F
Er-m *înd;- *) Her*)+e1 ş C-dm)1 BB Prn *odr Crete 3.t)-m )n )r1 C) *în 14-rt-n9
N%-m -)6t n**înd O 0o-n.%-tît de ;on*e-1*.9 Rî)+, P.d)re-, *er)+ +-r0, între0 întn1)+
7? BB
)n t)netP.re-) *. 1*ot )n 1n0)r 1tr0.t9 L-rm- Er- ne14)1 de d)+*e, *- )n *înte*, N%-m -)6t
m- 1)-;9
THESEU
O0-r me 1e tr-0 dn ne-m 14-rt-n,
C) 8ot)+ +-r0, 8.+2-2 ş d.4.)0,
Ce m.t)r. *)%- +or )re*3e ro).,
Gen)n*3 -d)ş ş 0)ş. *- de t-)r,
A+e-r0.%n*et, d-r +-tr. *- )n *+o4ot9
To2 într%oî-+t.9 N%- 1)n-t n**înd
în Cret-, în Te1-+-, în S4-rt-,
L.tr-t m- ;) *- 1)net)+ de *orn9
A 1.% -)6999 D-r, 1t- < Ce nm5e%1 -1te- 1
EGEU
St.4îne, 5*- me- -*e- do-rme 4 A*, L71-nder999 ş Demetr)1999
Co
He+en-, 5-t- +) Ned-r, He+en-999
M. mr 0ro6-; 1.% ;.d -*9%m4re)n. <
THESEU
De10)r%, 1%-) 1*)+-t de dmne-2. C- 1. *n1te-1*. 6)- de Armnden #, -)6nd de 4+-n)r+e no-1tre,
Vent%-) n)nt- 1. ne%o îm4odo8e-1*.9,, E0e)1, 14)ne > n) e -1t.6 6)- în *-re 5*- t- ;- tre8) J S.
14)n. *e%- -+e1 G
EGEU
- d-, 1t.4tne9
THESEU
-tF)% ;or tre6 *) +-rm- +or < 7ni şi strigăte înăuntru, Demetr)1, !san"er, mia 1 He+en- 1e tre3esc şi se scoală în
4*o-re,,
:
A+
V-+entn V-+entn
THESEU
De m)+t tre*)t%- S5înt)+ V-+entn  F De%-8- -*)m în*e4 -*e1te 4.1.r S.%ş *-)te 4ere*3e%-*, în
*odr)  1
LYSA9NDER
+n-re, do-mne < E+ ;W top ceilal+i *-d în genunchi "inaintea lui Ttieseu
, THESEU
N), n)%n0en)n*3e-2 < # m *. ;o ;. d)şm.n2 de mo-rte 
J-d2- 4o4)+-r. en0+e6.  d)4. *-re, de S5înt)î 5)-re 4.1.r+e în*e4 1. 1e îm4ere*3e6e9 S$nt)+ to-re- tner+or
ş - tnee+or 5ete dn An0+-9
C)m 4o0orît%- 4e1te +)me 4-*e- Pe *-re 46m- o )r.şte%-tît  De )r. n*de*)m n) 1%- tem)t 
LYSANDER
St-) în*.%n *e-1)+ *e+ ne3ot.rît, în *)m4.n- de ;1 g de tre6e999 D-r n) şt) to-te *)m -) 5o1t 1. 5e9 #
n)%n2e+e0 *)m -m -?)n1 -*9 Cred *.999 ş n) ;re-) 1. -1*)nd nm* M%-d)* -mnte999 D- < -ş-%, şt)
8ne C) Herm- ;en1em  0înd)+ no1tr) Er- 1. 4.r.1m Aten-, )nde Prme?d+e +e0 ne 4înde-)9
EGEU

De1t)+ < De1t)+


C3em +e0e-, < St.4îne,%-
+e0e- îm4otr;-4r*e4)t
+) < >
Demetr)1, -)6  A) 4+.n)t
S. ?e5)-1*. dre4t)r+e no-1tre >
S.%2 5)re 2e 1o-2-, -r. me
S.%m 5)re -1*)+t-re- e 1)4)1.9
R.14)n1)+ e *. ;re- 1.%2 5e 1o-2.,
DEMETRIUS
St.4îne 8)n, He+en- *e- 5r)mo-1- 9îm dete 4+-n)%-*e1t- în ;+e-0 > C. e ;or 1. 1e%-1*)ndâ%-*, în
*odr)9 E), mîno1 %-m )rm-2,9 He+en-,, Mn-t. de )8re, m%- )rm-t9 D-r n) şt) *e 4)ter
ne*)no1*)te To4t%-) 4re*)m ne-)-%n 4rm.;-r. I)8re- 4entr) Herm-, *e%nd-t. M 1%- 4.r)t o
şte-r1. -mntre A )ne ?)*.r *e rn.%neînt- In 6+e+e *o4+.re me+e9
#%ntre-0- me- )8re ş *redn2., S%-%ntor1 *.tre He+en-9 N)m- e- îm mîn0îe 4r;re-999 C)
He+en- M%-m +o0odt *înd n* n%o *)noşte-m Pe Hermâ9 A4o, or8t de 5r0)r, M 1%- 4.r)t
*. 5r)m)1e2e- e îm 5-*e 1+.9  A*)m 1înt 1.n.to1 > 9 >99 O ;re-), m%e dr-0., ?)r 1.% 5) 4e
;e* St-torn* în )8re- me- *)r-t.9
THESEU
Pre-5 er*t.% întîm4+-re-%-ee-1t- < Vom -1*)+t- -+t*înd 1tor1re-9 E0e), ;on2e no-1tre te
1)4)ne > în tem4+), de*, -+.t)re- de no, Pere*3+e -*e1te- 4e ;e*e 9J
Se ;or )n9 R.mîne ;în.to-re- Pe -+t. d-t. > 1o-re+e e 1)19 L- dr)m, *.tre Aten- > tre 4ere*3
Se ;or 1)4)ne d-tne 1tr.;e*39 S. mer0em, H4o+t- <
Ie1 Theseu, Hipolita, Egeu ş$alaiul.)
DEMETRIUS 
Tot *e%- tre*)t e%-ş- ne+.m)rt Pre*)m )n m)nte m*, 4erd)t în ne0)r9F
HERMIA
I-r me%m 4-re *. m. )t *r)*ş # or*e +)*r)%+ ;.d de do). or9
HELENA
L- 5e+ ş e) > Demetr)1 îm 4-re 9999999, Un 0);-er *-re% -+ me) 4e ;e* #, în -*e+-ş tm4 n) e
-+ me)9
DEMETRIUS
Ce *rede2  Ne%-m tre6t  Pre*ît îm 4-re E tot)+ în*. ;19 N%- 5o1t -* C3-r d)*e+e ş n%-
14)1 1.%+ )rm.m 
- d-  ş t-t-9
HERMIA
HELENA D-, ş H4o+t-,
LYSANDER
Ne%- d-t 4or)n*. 1. ;enm +- tem4+)
DEMETRIUS
De*, ne%-m tre6t, în )rm- +or 1. mer0em,F Pe dr)m ;om 4o;e1t *e -m ;1-t9
(îes.)
"UNDULEA (Tre3in"u/se.)
'ia" îm ;ne rînd)+, 1tr0-2%m. ş e) o 1.*îr4-*)+e
r.14)nd9 de
Tre8)e
5r)mo1B999 He< N%-)62  G)t)e < "+-)t, 5o-e 1. 14)n > P7r-m
< otşor < He, *e+ 4re-
.r-ro+e < S)82re+)+e < E, 5r%-r 1. 5e < A) şter1%o ş +%-) +.1-t dormnd9 Am -;)t )n ;1999 n*
n)% tre*e +;- 4rn *-4 *e ;1 -m -;)t < Se 5.*e- *. er-m999 d-r *ne 4o-te 14)ne *e er-m 
P-r*. -;e-m999 d-r *ne e%n 1t-re 1. şte *e -;e-m  P-r*. er-m, 4-r*. -;e-m999 om)+ n)% de*ît
)n ne8)n în 3-ne de 4--2., d-*. 1e%-4)*. 1. 14)n. *e er- în ;19 O*3)+ om)+) n%- -)6t
n*od-t., )re*3e- n%- ;.6)t9 Mîn- n) 4o-te 1. 0)1te, ş n* nm- 1. 0.1e-1*. ;or8e 4entr) -
4o;e1t *e er- ;1)+ .1t- -+ +e)9 Mer0 1.%+ *-)t 4e G)t)e, 1.%+ 4)n 1. 1*re o 8-+-d. 414re ;1)+
me)9 O 1.% d*. 8isul lui *un"ulea, 5nd*.
e m ;1 5.r. 5)nd9 S%o *înt +- 15îrşt)+ 15îrşt)+) +- 4h în 5-2- d)*e+)9 S-) 4o-te, *- 1. 5e ş
m- d)o1, 1%o *î +- mo-rte- T318ee
(Iese.)
SCENA %
Atena
GUTUIE> In, casa
A2luitrm1
utuie. Intră utuie.
4e *ne;- -*-1.*laut o/tişor şi u-+irelu.
+- ")nd)+e- N%- ;ent îne+
SUŢIRELU
N) 1e şte în*. nm*9 ".r. do-r ş 4o-te, d)3)r+e !% trm1 de4-rte de%-e9
"LAUT
D-*. n) ;ne, 4e1- 1%- d)19 N) 1e mâ 4o-te ?)*-9 N
-ş- 
GUTUIE
N), 10)r *. n)9 Unde m- 0.1eşt în Aten- 4e -+tene/ în 1t-re 1.%+ ?o-*e 4e P7r-m)1 *- e+ 
"LAUT
A- e < E *e+ m- m-re t-+ent dntre to2 meşteş)0-/ dn9 Aten-9
GUTUIE
# *e în5.2ş-re 5r)mo-1., )n -de;.r-t -m-nt, o ;o mn)n-t. <
"LAUT
N), n)% 5r)mo1 1. 14) -ş-  14)ne *. er- Un - m-nt999 Un -m-nt e, Do-mne 5ereşte, +)*r)
de r)şne9
(Intră Hn"u.)
LNDU
?V5oştere, d)*e+e 1e%nto-r*e de +- tem4+)9 Od-t. *) e+ -)  5.*)t n)nt- în*. ;reo do 1-) tre
domn,, 4-*. -m 5 t 4e1-, ne%-m 5 4r*o41t9
"LAUT
O, 8et)+ ")nd)+e- î Ar 5 -;)t 4-rte de *îte do 8.n)2 L 6, *t %-r 5 5o1t ;-2- de +)n0.9 N%-r
5 tre8)t 1. 4-rd. 8*-6- -1te > *îte do 8.n)2 4e 6 < Ute, 4)n *-4)+ *. d)%L?e %-r 5 d-t *îte
do 8.n)2 4e 6 d-*.%î ;ede- ?)*înd)%î te P7r-m999 Do 8.n)2 4e 6, n)m- 4entr) ro+)+
+)
(Intră *un"ulea,)
"UNDULEA
Unde 1înte2,
")nd)+e- l O,5+.*.  O-men,
6 mn)n-t. < ' 8)n, )nde< 1înte2 V GUTUIE
*) noro*
"UNDULEA
: Meşter 8)n, -m 1. ;. 4o;e1te1* nşte mn)n.2, *. -*. ;. 14)n, în1e-mn. *. 1înt )n
-ten-n -de;.r-t9 Deş I) ;%-ş%14)ne de*ît -de;.r)+ -de;.r-t, -ş- *)m 1%- 4ete*)+
GUTUIE , H-de, 14)ne, dr-0. ")nd)+e- <
"UNDULEA
N* 0înd < Tot *e ;. 4ot% 14)ne e *. d)*e+e - 4rîn6t, 2ne2%;. *o1t)me+e I L)-2%;. 8.er
8)ne 4entr) % 8.r8

Irone I- -dre1- +) Pre1ton, -)tor)+ 4e1e 'am-!se. &)*înd : 5-2- îS6-8et3e )n ro+ dn tr-0ed- #î"ona de
N-13, re0n- +%- P+.tt *) o 4en1e -n)-+. de do).6e* de +re 1ter+ne, *ee- *- Feo9e1 I- o 1)m. de )n ş+n0 4e 6
84.
ş 4-n0+* no +- tîr+*9 S. nKe d.m întî+nre +- 4-+-t9 "ee1?H 1.%ş m- -r)n*e o*3 o d/t. 4e
ro+9 Pentr) *., +- )rn )rme, 4e1- no-1tr. o 1. e -+e-1. dntre to-te9 Or*) T318e- 1. -8.
r)5.re *)r-t. 4e e-9 Le)+, n) *)m;- 1.& ro-d. )n03+e, *-re tre8)e 1. -r-te *- nşte 03e-re9
 ;ede2, n) *-re *)m;- 1. mân*-2 *e-4. 1-) )1t)ro, 5nd? r.1)5+-re- tre8)e 1. ne mro-1.
5r)mo19 # -t)n*, n) îd *-4e ;or8., o 1.% -)6m > ,K,Ce 5r)mo-1. *omede <B9 G-tî A*)m,
-?)n0e < S. mer0em 0< H- < S. mer0em < 9
llese.)
ACTUL V
#/EA *4
Atena, Palatul lui Theseu. Intră Theseu, Hipolîta,, Philostrat, noili !i alai,
3IP'LITA
C)d-te +)*r)r, dr-0)+ me) T3e1e), I1tor1t%-) tner -*eşt-9
T3E#EU
D-r n) şt) *ît or 5 de%-de;.r-te9 N) *red în 8-1me+e 1tr.;e*3 *) 6îne > C. do-r îndr.0o1t2
ş ne8)n, C) mn2+e mere) îr5er8înt-te9 V.d n.+)*r 4e *-re n*de*)m N) +e%n2e+e0e
dre-4t- ?)de*-t.9 L)n-te*)+, 4oet)F,%ndr.0o1tt)+, Sînt într-4-re-%n*34)% 0o-+e9 '.reşte
)n)+ demon 5.r. n)m.r, Cî2 -d)+ în1)ş n%-r 4)te- *)4rnde A*e1t- e ne8)n)+9 Ce+.+-+t,
îndr.0o1tt)+ m1t)t de dor, Pe 5r)nte- -r.4o-*e de1+)şeşte !ntre-0- 5r)m)1e2e - He+ene9
Poet)F,%n mn)n-t- +) 8e2e, P.mînt ş *er *)4rnde%rtr%o 4r;re,
m
#%-*eor +)*r)r ;eşn* neşt)te, C) 4-n- Ie d. tr)4 ş%n5.2ş-re  N.+)* 4+.m.dte dn ;.6d)3, E+
4o-te 1. î de- 1.+-ş ş n)me9 A*e1t-% meşteş)0)%ne34)r > C)m;- d-*. 1*orneşte%o 8)*)re, E-
n-şte ş )n 1o+ *-re 1%o 4o-rte9 S-), d-*.%n 8e6n. 14-m- 1e n.6-re, T)5ş)r+e +e 4re5-*e%n 5-re9
HIPOLITA
D-r *e 14)n e *. -) 4.2t -6%no-4te9 # 4re1*3m8-re- *)0ete+or +or N) 4-r - 5 deş-rte%n*34)r,
M.rt)r1nd )n dr-m de -de;.r,
C)d-t, *e% dre4t, *)d-t dn *-+e%-5-r.9
THESEU
Vn mrS.14rnten, 4+n de ;ooşe (Int:ră !san"er, #emetrius, Hermia şi Helena.) Preten, 6+e +)n0 de
5er*re în1o2e-1*. mm+e ;o-1tre< <
LYSANDER
# ;o)., 5er*re înmt.
L- dr)m, +- 4rîn6, 4re*)m şî%n -ştern)t
THESEU
Aş ;re- 1. şt) -*)m *e m.şt, *e ?o*)r Vor )m4+e ;e-*)%-*e1t- de tre *e-1)r Ce ne de14-rte *n- de
*)+*-re9 De*, )nde e m-e1tr)+ de 4etre*er  Ce ?o*)r 4re0.tte%1  N)% ;reo 4e1. S. )ş)re6e *3n)+
.1t) *e-1  S. ;n. P3+o1tr-t<
PHILOSTRAT
A*91înt, do-mne <
THESEU
C)B *e 4etre*er ;re 1. ne de15e2  Ce 4e1. -  Ce *înt  C)m 1.%nşe+.r- Greo)+ tm4, -+t5e+ de*ît *)
?o*)r 
PHILOSTRAT
A*e- to-te 1înt înşr)te9 A+e0e *)m 2%e ;o-, 4re-în-+te <
(Ii "ă o hîrtie.)
THESEU (citeşte)
V.d L)4t- *) *ent-)r, *înt-t. De%)n e)n)* -ten-n, +- 3-r5.B9 N), -1t- n) < I%-m 14)1%o dr-0e me+e
S4re 1+-;- +)9Her-*+e, r)d- me-9 R.1*o-+- *ete de 8-*-nte 8ete Ce%-) 15îş-t 4e *înt.re2)+ tr-*B9
Po;e1te- -1t-% ;e*3e %-m -)6t%o Cînd m%-m întor1 8r)tor dn Te8-9 A4o > A+ *e+or no). m)6e
8o*et P+în0înd #tn2- mo-rt.%n 1.r.*eB 5 Pe1emne, o 1-tr. m)ş*.to-re  De5e+ n)% 4otr;t. +- o
n)nt.9 Po;e1te- 1*)rt., 4+*t*o-1. 5o-rte A +) P7r-m ş T318e, dr-0- +)9 O *omede tr1t. 4e1te
4o-te <B9 C)m  Tr1t ş *om*  S*)rt şi 4+*t*o1  S-) 03e-2. *-+d. ş 6.4-d. ne-0r.999 C)m 1.%
m4.*.m -*e1te ne%n2e+e0er 
:
A+)6e <- )n 4oem -î î) Edm)nd S4en1er, mort în m6ere :``:`ib9
PHILOSTRAT
[ +)n0. do-r de *îte;- *);nte, E *e- m- 1*)rt. 4e1. *e%o *)no1*9 D-r *3-r ş%-ş-% 4re- +)n0.,
+lictico N* )n *);înt n) e +- +o*)+ lui, N* )n -*tor în ro+9 De *e e tr1t.  "nd*., +- 15îrşt, P7r-m
1e%omo-r.9 M.rt)r1e1* *. -m ;.r1-t ş +-*rm Cînd -m ;.6)t%o  +-*rm dn -*e+e- Ce n)m- ;e1e+-
+e 1tîrreşte9
THESEU
# cine-o ?o-*. 
PHILOSTRAT
Meşteş)0-r *) mn- 0re- ş -14r.9 /e niciodată 4în.%n *+4- -1t- N) ş%-) m)n*t *)%-1t5e+ de +)*r)r
a #-au 3ot.rît -*)m 1.%ş *3n)-1*. evolnica +or 2nere de mnte C) 4e1-%-*e-1t-,%n *n1te- n)n2
voas
%F>% THESEU ]%o -1*)+t.m9
PHILOSTRAT
M- t-ne n), 1t.4îne9 u-i ;redn*. de ;o9 Am -1*)+t-t%o9 # n)% nm* de 1o în to-t. 4e1-9 S-)
4o-te *. 1m2%;e2 8)*)re V.6înd *)m 1e tr)de1* ş *)m -1)d- Vond 1. vă slujească*
THESEU
BJ J JJ "o-rte 8ne >
Tot *e 1e n-şte dmtr%)ngmd *)r-t
re*
E vrednic do-r de +-)d.9 C3em-2% < Vo, do-mne+or, 4o5t2 +- +o*)+ ;o1tr)9 (Iese Philostrat)
HIPOLITA
N)%rn 4+-*e 1. ;.d *3n)+ 1tîn0.*e, N* 0înd)+ 8)n m)rnd +- d-tore9
THESEU 
O, dr-0- me-, n) ;e ;ede- -*e1te- <
HIPOLITA N%- 14)1 *. 1înt ne4r*e4)2 *) tot)+ 
THESEU
Vom 5 *)%-tît m- d-rn*, r.14+.tnd)%K b
De ;reme *e e n) ne d-) nm*9
Ne%om de15.t-%n*er*înd 1. de1+)şm 7 .,
Tot *ee- *e -1*)nde%- +or 0reşe-+.9
S. 4re2)m do-r 0înd)+ +or *)r-t, >  JW
N) ş%m4+nre- +), 1tîn0-*e 4o-te9 
1ă-ntîm+inau în drumurile mele
Tot *.rt)r-r de 1e-m. *e ;o-)
S. m 1e%n*3ne *) -+e1e ;or8e
Pe *-re înde+)n0 +e *)m4.ne-) 
D-r î ;ede-m 4.+nd ş trem)rînd,
C) +m8-%m4+et*t.%n me6)+ ;or8e, >9
C) 0+-1)+ m0.+t, t.-t de 14-m., J>
#, 4înF +- )rm., -m)2nd de tot, J  >
L.1înd )r-re- nero1tt.9 în1.
T.*ere- +or er- m- 0r.to-re,
# de1+)şe-m în 1tîn?ene-+- +or
M- m)+t de*ît în 0+-1)+ 1)n.tor,
O8şn)t *) ;or8e +)1tr)te9

I)8re-9m)t.%m S4)ne m)+t m- tn)+î De*ît 14oro;.-+. > 1%o -1*)+t, (Intră Philostrat.)
PHILOSTRAT
C) ;o- ;o-1tr., -t. ş Pro+o0)+ < (Trîm-i+e . Intră PrologulJ
PROLOGUL
V. 1tn03erm, d-r n) dn r.)t-te  S. n) 0înd2 *. no ;. 1tn03erm Dn r.)t-te  ;rem,
4re*ât 1e 4o-te Do-r meşteş)0)+ 1. n%+ do;edm9 Vent%-m 1. ;%-d)*em 1)4.r-re, # 1. ;.
de15.t.m n%-;em de 0înd, Deş -m ;re-9 N%-d)*em de15.t-re, #, d-*. ;. *.2 -ş- *)rînd,
A*tor 1înt -tît de 1*)12, C. 10)r ;. ;or,14)ne tot *e şt2B9
THESEU
C-m oto;- 0r.t%-, 5.r. nom. <
LYSANDER

A 0ont 4rn
de%-?)n1 4ro+o0 *- )n -rn+-1-r *-re n) şte 1. 1d o4re-1*.9 O în;.2.t)r., de*, 1t.4îne > n) e
1. ;or?
5oeşt, tre8)e 1. ;or8eşt *) 1m2re9
HIPOLTTA
Ade;.r-t, - ;or8t -ş- *)m *înt. dn 5+-)t )n *o4+ > 1*o1 1)nete, d-r n) ş *înte*e9
1
Un *oment-tor *red *. er- o8*e)+ *- 4ro+o0)+ 1.%ş tai -4-r2- în 1)net de trîm82e9
THESEU
Vor8re- +) er- 4re*)m )n +-n2 Dn *-re n) +41eşte n* o 6-, D-r to-te 1înt 0ro6-; de
îneî+*te9 A+ *) e rînd)+ 
(Intră P!ram, This-e, Di"ul, una şi eul, în$ă+işînă o pantomimă.)
PROLOGUL
Cn1tte 5e2e, 4o-te ;. mr-2, D-r 4înF +- )rm. ;e2 4r*e4e to-te9 Pr;2 > P7r-m, ;e1tt între
8.r8-2, # do-mn- T318e- ;or 1. ; 1e%-r-te9 I-r om)%-*e1t-9 t.mîn?t *) ;-r, E 6d)+ *e%
de14-rte,
A*e1t-, *)6d 3-n9
5-n-r ş Prntr%o
*) d)+.)14.rt)r.%- +),de
# *) t)5ş)+ -tît- do-r,eCe
1*-e2, do5 îş
L)n- 14)n
 Ce doş1edr-0o1te
;.d  ş n)
*3n9
0înde1*
+- r.)  L- Nn)1, +- mormînt, întotde-)n-9 D-r 5-r-%-*e-1t-, Le)+ 4e%-+ 1.) n)me, Cînd
T318e- ;ne%n +o*)+ 3ot.rît, O%n14.mînt.  e- ;.+)+ 9ş%- 4erd)t 9 ")0nd, -r Le)%n 8ot +%-
m)r1e*-t # +%- mîn?t *) 1în0e ş *) 14)me9 So1 P7r-m, mîndre2e de 8.r8-t C.tînd 4e *e-
m- dr-0. de 4e +)me, V.6) do-r ;.+)+ e în1în0er-t999 Pe +o* îş dete mo-rte- *)%- 1- 14-d.,
C) 14-d- 1-, de 1în0e%n1etoş-t.99, Cînd T3î18e- - eşt dn -1*)n6ş,
A1tronom- 4o4)+-r. - E;)+) Med) 1)12ne- *. în L)n. t0 tr. )n om *-re d)*e în 14-te j *ro1ne de m.r.*n9
Om)+ dt55+ L)n. îş +)mn- *-+e- *- )n 5e+n-r ş er- în1o2t de )n cline
A 1m)+1 4)mn-+)+ +) P7r-m, ş%nd-t. In 4e4t ş%n541e *rîn*en)+ t.ş999 D-r Le), 'd, L)n.,%
ndr.0o1t2, ;or 14)ne Po;e1te- +or în ;or8e m)+t m- 8)ne9B (Ies Prologul, This-e, una şi eul.)
,
THESEU
M.%ntre8, *)m 4o-te Le)+ 1. ;or8e-1*.999
DEMETRIUS
N)% de mr-re, 1t.4îne  *)m 1. n) ;or8e-1*. )n +e), *înd 1înt -tî2- m.0-r *-re ;or8e1* 
'IDUL
Se%ntîm4+. *-%n 4o;e1te-%-*e-1t-%- +or,
S.%n5.2şe6 )n 6d, e), otşor9
V. ro0 1. *rede2 *.% -de;.r-t >
Pre*ît 1e 14)ne,%-ş 5 -n 6d *r.4-t9
Prn 6d)%-ee1t-, T318e- ş P7r-m
îş 14)n în t-n. dor)+ +or -;-n9
De* ;-r)+, 4-tr-9%-*e-1t. ten*)-+.
A+)n0. )te or*e 8.n)-+.
Pre*)m *. n%-ş 5 6d9 Pe%-*, 4r;2
#o4te1* *e do 1.rm-n îndr.0o1t2B9 
THESEU Se 4o-te -şte4t- *ne;- *- )n 4)mn de ;-r ş o 4er)*._
dk eît2 1. ;or8e-1*. m- 8ne 
!E1ET&IU#
E :idul *e+ m- 4+n de d)3 4e *-re l-am -)6t ;reod-t.&
THESEU
B P]r-m 1e%-4ro4e de 6d  t.*ere < (întră P!ram.) :?:
94
PYRAM
O, no-4te ne-0r. < No-4te de *-tr-n 8 O, no-4te *e 1o1eşt *înd n) e 6 < O, no-4te, no-4te, ;-, ;- <
E), P7r-n?, M. tem *. T318e- n) ;- m- ;en9 # t), o, 6d, o 6d)+e 4re- 8)n < T) 1t- între o0or)+
me) ş%-+ +or < T), 6d, o, 6d, o, 6d)+e 4re- 8)n, ".%m +o*  te ro0, 4r;re- 1.%m 1tre*or <
(Di"ul îşi res$iră "egetele.)
O, 6d < De 'e;1 5 8ne*);înt-t < 99>9
D-r *e ;.d  V.d *. n) o ;.d de+o* < 9
'd t*.+o1 ş r.) < M%- înşe+-t < De%- 4)r)r 1. n%- 4-rte de noro* l?
THESEU
M 1e 4-re *. 6d)+, 5nd )n 6d 1m2tor, o 1.%+ 8+e1teme ş e+ 4e P7r-m9
PYRAM
N), 1+.;te, n%o 1. 5-*. )n- *- -1t-9 M%- înşe+-tB e )n 1emn 4entr) T318e- *. tre8)e 1. 1e
-r-te ş e-9 O 1. ;n. ş e- -*)m, ş e) o 1%o *-)t *) 4r;re- 4rn 14.rt)r- 6d)+)9 O 1. ;ede2
*. tot)+ o 1. 1e întîm4+e t-m-n *)m ;%-m 14)1 e)9 Ute%o *. ;ne9
(Intră This-e.) ,
THISE
99,9 O, 6d î A1*)+2 -de1 -+ me) 1)14n, , 9, 9, Cînd m. de14-r2 de P7r-m *e+ 5r)mo1  Vrînd
dor)+ me) *)m4+t 1. m%+ -+n, E) 4-tr- re*e 2%o 1.r)t d)o19
PYRAM 
Se ;ede%)n 0î-1  -3 9F *)m -ş ;re- 1. 4ot Prn 6d 1%-)d o8r-6)+ dr-0 -+ e < O, T318e- <
KL
THISE
I)8t)+
PYRAM me) < T) eşt, -ş- 1o*ot<
D-, d-, )8t)+ t.) > 1o*ot *e ;re J C- ş Lm-ndr) :, *redn*o1 1înt e)9
THISE E), *- He+en-, te%o )8 mere)9
PYRAM
S-43-+ 4e Pro*r)1 n%o )8 -tît99,
THISE Pre*)m S-43-+ +) Pro*r)1 e) î2 1înt S
PYRAM Prn 6d, o 1.r)t-re t)%m ;e d-<
THISE S.r)t do-r 6d)+, n) ş 0)r- t-9,^
PYRAM L- Nene- +- mormînt n) ;re 1. ; 
THISE
S4re mo-rte 1-) 14re ;-2. ;o ;en9 'IDUL
E)9 'd)+, -m 15îrşt *e%-;e-m de 14)1 S5îrşnd, de*, 6d)+ -t. *. 1%- d)19 (P!ram, This-e şl Di"ul e19
:
Pron)n2-re 0reşt. - n)m+) +) Le-ndr), tîn.r 0re* dn A5-7do1, )8t)+ 5r)mo-1e Hero9 Dr-0o1te- *e+or do
:
tner
 - r-m-9
De 5-4t, l *e+e8r.
Ce43-+ 4rn 4)rt-te-
ş Pro*r19 e9 %*.
Le0end- 14)ne 9 Pro*r1 - 5o1t )*1. dn 0reşe-+. de 1o2)+ e, Ce43-+ *-re9 de
de6n.de?de9 1Z- 1n)*1
THESEU I-t., de*, *. - *.6)t 6d)+ *-re% de14.r2e- 4e *e
;e*n9
DEMETRIUS
N)% -+t îe-*, 1t.4îne  -ş- 1e%ntîm4+. *înd d)r+e tr-0 *) )re*3e-, d-r n) 14)n nm.n) nm*9
HIPOLITA
în ;-2- me- n%-m -)6t o 4ro1te m- 0ro6-;. *- 4e1- -1t- <
T+ESEU
Ce- m- 8)n. dn to-te 4e1e+e -*e1te- n) e de*ît - -m.0re9 # *e- m- 4ro-1t. de;ne 5r)mo-1., d-*.
o în5r-X
*roşete-6. 5-nte6-9
HIPOLITA
At)n* e ne;oe de 5-nte6- m.re%t-+e, n) de - +or
THESEU
D-*. m re 0îndm +- e m- 5r)mo1 de*ît 1e 0înde1* eî înşş, 4)tem 1.% 1o*otm nşte o-men 5o-rte
*)m1e*-de9 D-t -t. *. ;n do). 5-re nem-4omente > o +)n. ş )n +e)9 (întră eul şi una.)
LEUL
"r)mo-1e do-mne, *.ror- ;% 5r*. V.6înd )n şor*e+ 4e d)ş)me-  D-r *înd ;e2 -)6, +- o -d*., Un
+e) r.*nnd, m- r.) ;e2 trem)r-9 A5+-2, de*, *. e), +înd), )n tîm4+-r, N) 1înt n* +e), n* do-mn.
+e) m.*-r9 Ur1 +e) -de;.r-t d-*%-ş 5 5o1t, M%-r 5 4în*+t 4rme?d 5.r. ro1t9
var;
THESEU O 5-r. 5o-rte *)m1e*-de, şî *) )n *)0et *n1trE
!E1ET&IU#
E *e+ m- de tre-8. do8to* dntre to-te do8to-*e+e *-re +e%-m ;.6)t ;reod-t.9
L7#A!E&
D-*. -r 5 1.%+ ?)de* d)4. ;te?e, +e)+ .1t- e ;)+4 *)r-t.9
T3E#EU

Ade;.r-t,
!E1ET&IU# ş d-*. %- 4)ne în *)m4.n. în2e+e4*)ne-< -r 5 o 0î1*. -de;.r-t.9
N) *3-r -ş-, m.rte  5nd*. ;te?- n)% 4o-te 8r) în2e+e4*)ne-, 4e *ît. ;reme o ;)+4e
4o-te 1. 8r)e o 0î1*.,
T3E#EU
Sînt 10)r *. n* în2e+e4*)ne- n)% 8r)e ;te?-, 5nd*. 0î1*- n) 8r)e o ;)+4e9 D-r, *e m-
în*o-*e ş în*o+o < S.%+ +.1.m 4e 1e-m- în2e+e4*)n +), ş 1%-1*)+t.m *e 6*e L)n-9
LUA A*e1t 5-n-r e L)n-%n*ornor-t.
!E1ET&IU#
Ar 5 tre8)t 1.%ş 4o-rte *o-rne+e 4e *reştet9 THESEU
N) e Cr-%no)9 Co-rne+e n) 1e ;.d, 4entr) *. 1înt asi0 e)n1e în 0+o8)+ L)n 4+ne9
LUA
A*e1t 5-n-r e L)n-%n*ornor-t.,

I-r e) 1înt om)+ ee tr.eşte%n L)n.9


THESEU
A*e-1t- e *e- m- m-re 0reşe-+. dn to-te  om)+ -r 5î tre8)t 1â 1te- în 5-n-r9 A+tmnter, *)m 4o-te 1.
5e om)+ dn L)n. 
DEMETRIUS
N) îndr.6neşte 1. ntre în.)ntr), dn 4r*n- +)mn.r N) ;ede2 *. - ş în*e4)t 1. -rd. 
HI POLIŢA
Ne%-m 1.t)r-t de L)n- -1t-  t-re -ş ;re- 1. 1e m-t 1*3m8e
THESEU
&)de*nd d)4. +)mn- 1+-8. - mn2 1-+e, L)n- -1t- e 0-t- 1. -4)n.9 Tot)ş, dn 8)n. *reştere, dn
8)n. rînd)-+â S%-şte4t.m 1â% ;n. ;reme-9 % %
, LYSANDER ,
S4)ne m- de4-rte, L)n. <
LUNA
Tot *ee- *e -m 1. ;. 14)n e1te *. 5-n-r)+ .1t- e L)n-, e) 1înt om)+ dn L)n., -1t- e *ro1n- me- de
m.r.*n 1î
)+.Ft+ e d)+.)+ meu*
m.r.*n şi
D$AI$TRIUS
F+FUIS$ 1ormîntul Nen999 Unde%o 5 P7r-nî 
Oooo < J
(lieul
raae 4 This-e $uge.) . :
m
ne - r.0t, Le)+e :
DEMETRIUS
THISE
ne - 5)0t, T318e <
HIPOLITA
ne - 1tr.+)*t, L)n. < într%-de;.r, L)n- 1tr.+)*eşt 4+n. de 8)n.;on2.999
(eul s$îşie =ălul pe care l/a pier"ut.This-e şî iese,9
THESEU
ne - 15îş-t, Le)+e <
DEMETRIUS
FA*)m ;ne P7r-m
LYSANDER
# Le)+ 1%- 5.*)t ne;.6)t9
(Intră PYRAM
O, L)n. < Hnd.% r-6- t- de 1o-re < î2 m)+2)me1* 4entr) +)mn-%2 tre-6. D-r d-rn*- ş
d-+8- t- +)*o-re A 5ete 5-2. m%o în5.2şe-6.,99 D-r 1t- 4e +o* < Ce nenoro* < V.d ;.+)%
n1în0er-t9,^ Pr;re, ;e6  # 4o2 1. *re6  O, 4)*., - 4+e*-t <
Sîn0e+e t.)  O, *e-1)+ r.) <
O -1

în 1t-re
... ■

Vo, )r1tor, ;en2 V; BBBF


D-, -+er0-2 K
"r)%m t.-29 Str;2, 6dro82, 15ârş2 <
THESEU
+*
HPOUTA
 M.rt)r1e1* *. m%e 5o-rte m+. de e+
PYRAM
L-*rm 1. *-d. < Te%m4+înt., 14-d. & In 4e4t)%m, 14-d- me- < A*e-, 4o-te, Inm- 8-te999 S.
4er  -ş-, -ş-999 Am r.4o1-t # -m 4îe*-t  M%e 1)5+et)+ în *er  G)r- 1. t-*., T), L)n.,
4+e-*. < De*9 4er, 4er, 4er, 4er, 4er < (oare, lese una.)
DEMETEIUS
P4-te *%- ;r)t 1. 6*. 994erdB  5nd*. de 4ert n) şt) d-*%o 4er, d-r de 4erd)t 4erde 10)r,
*. n) e, 1.r-*)+ de+o* în 6-r9
&9YSAND$R C-re 6-r  E mort de%- 8ne+e-, de0e-8- -tît- 6-r;. <

"#
!OI9
THESEU
D-*. 1%-r m+o1t; *ne;- de e, -r 4)te- 1*K-te, 4e1emne, *e;- dn tot 6-r6-;-t)+ .1t-9
HIPOLITA
C)m de%- 4+e*-t L)n- m- în-nte *- T318 0.1t )8t)+ 
THESEU
O 1.%+ 0.1e-1*. +- +)mn- 1te+e+or9 Ute%o *. /ne  ş od-t. *) 4+în1)+ e 1e 14r.;eşte ş 4e1-9
(Intră This-e.)
HIPOLITA
M 1e 4-re *. n%o 1. -8. 4re- m)+t de 4+în1 )n) -1emene- P7r-m9 Cred *. -r 5 8ne 1. 4+în0 t
1*)rt9
1.%ş 5
e )rm- m- 4e
DEMETRIUS
Cne 4re2)eşte m- m)+t > P7r-m 1-) T318e K Pîn. ş o mo+e -r 5 în 1t-re 1. -4+e*e 8-+-n2- de
4-rte- )K)- 1-) - -+t)-9 P.6eşte%ne, Do-mne, de )n -1emene- 8.+8-t, d-r 5ereşte%ne ş de o
5emee *- -1t- <
LYSANDER L%- ş 6.rt *) o*3 e 5r)moş9
DEMETRIUS
Acum va în*e4e 1. 1e tîn0)e9 O 1%o -)629
THISE
( -dormt  C)m, â m)rt  P7r-m, 3-, te deşte-4t. < N* )n *);înt 
:
Mort 9F999 Un mormînt A*)m-, ;-, te%-şte-4t.999 )6e de *rn9 N-1 de r)8n, O8r-6 de 4er)6e-,
S%-) d)1, 1%-) d)1 < To-te%-) -4)1 < O*3 de to4-6 -;e-999 Vo, tre 1)r-te  C) mîn de +-4te,
Ven2, ;en2 în 68or < Vo -2 t.-t C)%-de;.r-t Un 5r 1tr.+)*tor9
Vor8., te%o4reşte < S4-d., +o;eşte # ;-2- me- 15îş%o î To)% 15îrşt, T318e%- m)rt999 Ado 
-do  -do & (oare.)
TITES$U L)n- ş 9Le)+ -) r.m-1 1. în0ro-4e mor29
DEM$TP&US # 'd)+ +- 5e+9
"UIULEA
n
A+)6e - *e+e tre P- F )-n1)r<e dn ere- *o+eîe VI ş M=u o%
-ş în nord)+ Ft-+e, -) ?7pmCit$rm Amd-
THESEU
N), ;.B ro0, n)% ne;oe de n* )n e4+o09 N ;â *ere2 ert-re > *înd to2 -*tor 1înt mor2, 1.%î m-
3)d)eşt9 Ade;.r)+ e *. d-*. -*e+ 4e1- +%-r 5 ?)*-t 4e P7r-m ş 1%-r 5 14în6 0.to-re- 5r)mo-1e
T318e, -r 5 5o1t o tr-0ed # -ş-, n)% ;or8., tot)+ - 5o1t 5o-rte 5r)mo1 > m)+t. 4r*e4ere9 E, -*)m 1.
;. ;edem d-n1)+ +.1-2 deo4-rte e4+o0)+9
D-n19
C) 0+-1 de 5er 1)n-t%- me6)+ no42 Vo, mr )82, ;. d)*e2 +- *)+*-re9 A*)m e *e-1)+ 14rntene+or
6îne9 M. tem *. mîne ;om dorm 4re- m îm4o;.r-2 de ;e03e-%-*e1te no429 C. 4.*.+e-+-%-*e-1t-
0ro1o+-n. Ne%- r.t.*t 4e +)n0)+ dr)m -+ no42K De*, +- *)+*-re < Do). 1.4t.mîn Petre*ere- -*e-1t- o
1. 2e C) ?o*)r, *) *înt.r, *) ;ooşe, (Ies.)
SCENA  :Intră Puc2.$
PUC$
L)4)+ )r+. tr1t +- L)n.,
R-0e Le)+ 3.me1t  Tr)d- 6+e 1e r.68)n.

Pe
Ce4+)0-r)+
*e dorm-dormt9 &-r)+C)m
-)d, de4-rte 4î+4îe -8-  *)*);e-
1*în*eşte%o
( d)rere ş - mo-rte9
tre8)e 1. %- de *e re - 1*r1 t *) *n%-n)nât.,  ?)*-t *) r0-m-ş* ?
S)t,
Ce-1 de 8+e1tem ş de 0ro-6+
Cînd 1tr0o dn mormînt Ne;.6)2 1e 5)rşe-6.,
Pe 1)8 8e6ne, 4e 1)8 ;înt, I-r no, 6îne *e%n1o2m
C-r)+ 4-+de He*-te, Prn ;.6d)3)r )rm.rm
Um8r- me6)+) de no-4te9 N* )n şo-re* n%o 1. 1tr*e P-*e- .1t) *)8 5er*e4 Am ;ent -*5,
*) dr-0, S. şter0 *o+8)+ de 4e 4r-09 (Intră O-eron, Titania şi alaiul lor)
OERON C-1-%-oe-1t- 1%o%m4re1o-re
D)+*e-, mo+*om- +)mn. ( ;.4. *-re mo-re,
L*.rre-
S4rnten.,e*)8+-?n.  Ce-t-
4-1 )şor, C)m6îne+or 1. 1-+te
4e r-m)r+e%n-+te S-+t. 4-1.re- în 68or9 A1*)+t-2 -+ me) *);înt
#%+ *înt-2, -4o, 4e rînd9
TITANIA
Cîrt)+ me) 1.%+ în0în-2
Cînd m- 1+-8 ş *înd m-+ t-re
Pr-0)+) -*e1t-% d-2 S5înt. 8ne*);înt-re9 (Dînele cînîă şi "ansea3ă.) &
D)4. *ît 1e 4-re, -* )rm-) do). *)4+ete *-r0
OERON
PînF*e 6or ;or m? Prn 4-+-t ;om 3on.r9 # -*e1t) 4-t de n)nt. Vom )r1 menre 15înt.9 C-
între-0.%-%+) rodre S. tr.-1*.%n 5er*re9 Ce+e tre 4ere*3 1.%ş 5e Credn*o-1e 4e ;e*e9
Pe1te 4r)n* 1. n) 1e%-8-t. P-*o1te+e n*od-t. > ot de e4)re, 0ît 1trîm8, Mîn.%nto-r1., tr)4
1*.+îm8, Semne -+e 4e6 re+e999 S.% 5erm 4e 4r)n* de e+e9 #%-*)m, 6îne+or, 4+e*-2 > Ro).
+m4ede%-d)n-29
4înF+- mo-rte9 # *) 8o8)+ e *)r-t P-*e%-d)*et în 4-+-t9 I-r ş.4în 1%-8. 4-rte De m.rre
H-, 68)r-2 <
N) m- 1t-2 î # /n 6or -r.ş ;%-d)n-29
(Ies Ohertm, Tilnn<t şi alaiul,)
PUC$
Um8re 1întem, )m8re%-8-  De ;%-m 1)4.r-t *)m;-, So*ot2 *. -2 ;1-t Tot *e ;%-rn
în5.2ş-t9 #Z-t)3* 1e-r8.d. 4o;e1te 9 CV, în ;er1F%+e -*e1te,
N
Am 1tor1t%o%-*, 9
C%- 5o1t ;1 ;e2 1o*ot9
O-men 8)n, n) ne%o1înd2 >
în0.d)tor 1. 52,
C. ;om dre0e -+t.d-tF
Tot *e%-*)m- -m 1tr*-t9
# e), P)*Q, *n1tt ;. 14)n > D-*. ;om 1*.4- -*)m De 1)d.+m, 5+)er.t)r, Vom -d)*e,
)te, ?)r, A+t*e;- m)+t m- 5r)mo19 # P)*Q n)% )n mn*no1999 T)t)ror- no-4te 8)n.  D-2%m
to2 *îte o mîn. # 4reten 8)n ;om 5999 într%o -+t. 8)n. 6, Vo 4+.t *)m 1e *);ne Gînd%)+
;otor de 8ne9 (Iese.)