Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENT DE PARTICIPARE

ASA ZÂMBESC ÎNGERII! - (A. Z. I.) - 2019


Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale, dar și cadrelor
didactice coordonatoare în realizarea lucrărilor, toate respectând tema concursului: nonviolența - armonia - copilăria.
I. PARTICIPARE INDIRECTA:
Secţiunea a: eseu literar, compunere, poezie
Secţiunea b: creaţii plastice (lucrări grafice - inclusiv realizate pe computer, pictură, colaje)
Secţiunea c: interpretare vocală (înregistrări muzicale format mp3 având ca subiect tema concursului)
Secțiunea d: creații hand-made cu tematică specifică
II. PARTICIPARE DIRECTĂ:
Secţiunea 1: eseu literar, compunere, poezie
Secţiunea 2: creaţii plastice (lucrări grafice - inclusiv realizate pe computer, pictură, colaje)
Secţiunea 3: realizare postere cu mesaje specifice non-violenței – participă echipaje de minim 3 elevi
Secțiunea 4: PPT cu tematică specifică
Creaţiile literare (compuneri, poezii, eseuri) vor fi expediate în format electronic, vor avea maxim 2 pagini, redactate în
format A4, font Times New Roman, cu diacritice, caracter 12, la un rând și jumătate. Titlul lucrării cu Times New Roman, font
14. La două rânduri de titlu se va scrie numele autorului, al coordonatorului şi instituţia de învăţământ, cu aceleași caractere ca
și titlul.( expedierea se va face în format electronic pe adresa asazâmbescingerii2018@gmail.com) Cele scrise cu caractere de
mână nu vor putea fi publicate.
Creaţiile plastice (grafică, desene, picturi, colaje) vor fi realizate pe o coală A4 sau A3 (în orice tehnică), respectând tema
concursului.
Înregistrările muzicale vor fi transpuse în format mp3; vor fi expediate pe adresa de email a concursului sau prin poștă, pe
suport cd.
Lucrările hand-made vor fi expediate prin poștă la adresa ȘCOALA GIMNAZIALĂ MEREI, COM. MEREI, JUD.
BUZĂU (cu mențiunea PENTRU CONCURSUL AȘA ZÂMBESC ÎNGERII! (A. Z. I.) – 2019 împreună cu un alt plic
autoadresat şi timbrat pentru primirea diplomelor în original).
Pe verso, fiecare lucrare expediată va conține: titlul lucrării, numele și prenumele elevului (adresa de mail – optional)
clasa, localitatea, judeţul, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător. (lucrările se vor expedia prin poştă la adresa
ȘCOALA GIMNAZIALA GROZĂVEȘTI, COM CORBII MARI, JUD DÂMBOVIȚA, cu menţiunea PENTRU
CONCURSUL AȘA ZÂMBESC ÎNGERII! (A. Z. I.) 2019
Posterele și afișele cu mesaje de promovare a non-violenței vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, pe suport de
hârtie sau divers, de dimensiune cel puțin A4 şi vor respecta tematica propusă. Pe verso se va regăsi eticheta ce va cuprinde:
titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala,
localitatea, judeţul (materialele se vor realiza în direct în ziua concursului)
Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 5 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune. Lucrările nu se
restituie. NU se admit contestaţii.
Plicurile cu lucrările prezentate în concurs (inclusiv cd-urile) vor fi trimise la adresa:
ȘCOALA GIMNAZIALA GROZĂVEȘTI, COM CORBII MARI, JUD DÂMBOVIȚA, cu menţiunea PENTRU
CONCURSUL AȘA ZÂMBESC ÎNGERII! (A. Z. I.) – 2019 împreună cu un alt plic autoadresat şi timbrat pentru primirea
diplomelor în original la secțiunile indirecte.
*Secțiunea II.4 se va desfășura la Școala Gimnazială “Pictor Nicolae Grigorescu” Nr. 1 Titu (echipajul participant va
derula un numar de minim 10 slide-uri, urmând indicațiile coordonatorilor).
Data limită de trimitere a materialelor:
10 aprilie 2019 (data postei)
13 aprilie 2019 – format electronic și înscriere la sectiunea cu participare directă.
Criterii principale de evaluare a lucrărilor:
- gradul de complexitate și volumul de muncă al elevului
- contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care le dovedeşte prin lucrarea realizată
Evaluarea concursului:
- Premiile se vor acorda pe cicluri de învăţământ şi pe cele trei secţiuni cu subsecțiunile respective.
- Vor exista si 2 subsecțiuni speciale pentru elevii de la școli vocaționale (Liceu de Artă) și pentru elevii cu CES.
- Se vor acorda diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice coordonatoare.

Calendarul desfăşurării concursului:

- Înscrierea şi expedierea materialelor - în perioada 15 februarie – 10 APRILIE 2019


- Evaluarea şi jurizarea lucrărilor - în perioada 16 – 30 APRILIE
- Concursul “Așa Zâmbesc Îngerii!” – secțiunile directe – 16 aprilie 2019
- Premierea câștigătorilor – 21.05.2019
- Expedierea diplomelor și a adeverințelor de participare - în perioada 22.05.2019- 31.08.2019.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Adresa de mail la care vor fi trimise lucrările în format electronic: asazâmbescingerii2018@gmail.com
Persoana de contact: Prof. Din Daniela Nicoleta (inițiator proiect): tel. 0767306226 , e-mail danidin01@yahoo.com

Anexa 1: FISA DE INSCRIERE

PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL


cu participare internațională

ASA ZÂMBESC ÎNGERII! - (A. Z. I.)


CONCURS REGIONAL
ediția a II-a
Aprobat CAERI 2019 (nr. 938 din Anexa 9, OMEN nr. 3016/09.01.2019)

Unitatea școlară ________________________________________, localitatea _____________________________________________,

Str. ______________________________, Nr. ____, Cod poștal ____________, Județ _______________, Tel. ___________________,

e-mail __________________________________________________.

Cadrul didactic îndrumător al grupului de elevi ____________________________________________________________________,

Tel. ___________________, e-mail ___________________________________________________.

Nr. Cadru didactic îndrumător


Numele și prenumele elevului Clasa Secţiunea Titlul lucrării
crt. (nr. telefon, e-mail)

Subsemnata (ul) ............................................................... consimt să particip la Concursul Regional ASA ZÂMBESC


ÎNGERII! (2019), organizat de către Școala Gimnazială Grozăvești, Dâmbovița (ediția a II-a) și sunt de acord ca
organizatorii să utilizeze lucrările trimise de mine în scopul editării și promovării. Menționez că am luat cunoștință de
toate condițiile și precizările din regulament și sunt de acord cu toate mențiunile cuprinse.

DATA, SEMNĂTURĂ,

Şcoala Gimnazială Grozăvești GrădinițaȘcoala/Liceul..........................................


Str. Lungă, nr. 56 Str. ......................................................., nr. ............
Loc. Corbii Mari, Jud. Dâmbovița Loc. ....................., Jud. ..........................................
e-mail: scoala.grozavesti@yahoo.com Tel/fax: ...................................................................
Nr. 1258/29.10.2018 Nr……../………......................................................

ACORD DE PARTENERIAT
Între:

Şcoala Gimnazială Grozăvești, strada Lungă, nr. 56, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, e-
mail: scoala.grozavesti@yahoo.com, reprezentată de Prof. Aura CIOTAN (ȋn calitate de director)
Prof. Daniela Nicoleta DIN, prof. Ionela Viorica STANCIU, Prof. Camelia Florentina Neculae și
Înv. Mariana STAN (ȋn calitate de coordonatori)

și

Școala/ Liceul ................................................., strada ..................................., nr ......,

localitatea ...................................., județul ............................, reprezentat de.......................................... ȋn

calitate de director şi de ...................................................................ȋn calitate de coordonator la

ASA ZÂMBESC ÎNGERII! (A. Z. I.)


CONCURS REGIONAL
ediția a II-a
Aprobat CAERI 2019 (nr. 938 din Anexa 9, OMEN nr. 3016/09.01.2019)

Școala organizatoare se obligă:


1. să popularizeze concursul;
2. să expedieze regulamentul, acordurile, diplomele și premiile școlilor partenere;
3. să respecte termenele prevăzute în regulamentul concursului.

Participanții la concurs se obligă:


1. să participe la activitățile înscrise în concurs;
2. să trimită școlii organizatoare lucrările pentru concurs;
3. să respecte termenele prevăzute în regulament;
4. să respecte tema concursului.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata activităţilor pentru ca acestea să se deruleze conform planului
stabilit.
Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

INIȚIATOR, PARTENER,

Școala Gimnazială Grozăvești ...........................................................................


Director, Director,

Prof. Aura CIOTAN ...........................................................................

Coordonator proiect, Coordonator grup elevi,

Prof. Daniela Nicoleta DIN .............................................................................