Sunteți pe pagina 1din 31

UNEFS IOSUD anul I

Kinantropologie - Particularităţi şi capacităţi motrice în ontogeneză

Antropologie,
kinantropologie,
ontogeneză.
Fundamentări
teoretice generale

IOSUD UNEFS
Cuprins

 Definiri conceptuale ale noţiunilor de:


 Antropologie
 Kinantropologie
 Ontogeneză
 Periodizarea ontogenezei

IOSUD UNEFS
Albert Camus:
"Omul este singura
creatură care refuză să fie
ceea ce este".
 ANTROPOLOGIE

 Originea termenului
Lb. Greacă anthropologos
”anthropos” – fiinţă umană; “logos” - studiu
IOSUD UNEFS
 La modul general ANTROPOLOGIA este

“ştiinţa care se ocupă cu studierea originii, evoluţiei şi


variabilităţii biologice a omului, în corelaţie cu condiţiile
naturale şi socio-culturale” (DEX).

 Sub raport istoric începuturile dezvoltării acestei ştiinţe


datează din vremea lui Aristotel.

IOSUD UNEFS
 Literatura de specialitate consideră
“antropologia” ca pe “un discurs
despre unitatea Omului în diversitatea
apartenenţelor sale: biologice, sociale,
culturale”, apărută la confluenţa
filozofiei cu anatomia, discipline pe cât
de diverse pe atât de diferite.
 (Mihăilescu, V., 2009, p. 9)

IOSUD UNEFS
RAMURI PRINCIPALE ale ANTROPOLOGIEI (Wikipedia
Enciclopedia Liberă)

 Antropologia cuprinde patru mari ramuri:


 Antropologia culturală/socială: studiază evoluţia, condiţiile de trai,
relaţiile între oameni şi instituţii;
 Antropologia lingvistică: studiază limba şi limbajul în contextul lor socio-
cultural, ca sistem simbolic şi de comunicare culturală;
 Antropologia fizică: studiază din punct de vedere biologic corpului uman
şi trăsăturile distincte ale raselor umane;
 Antropologia arheologică: studiază istoria umanităţii pornind de la
obiectele rămase în urma trecerii oamenilor.

 Diversitatea extrem de complexă a vieţii umane a determinat dezvoltarea


unor variate subdomenii ale ramurilor antropologiei, literatura oferind o
mare varietate de clasificări.

IOSUD UNEFS
Factori de influenţă în
evoluţia antropologică
 Biologici  Sociali
 Ereditatea  Munca producere de
 Variabilitatea unelte
(adaptabilitatea)  Organizarea socială
 Selecţia naturală  Limbajul articulat
 Lupta pentru  Conştiinţa
existenţă
 Selecţia sexuală
 Exerciţiul INTERDEPENDENŢĂ
 Înmulţirea
IOSUD UNEFS
În România

 Începuturile antropologiei în România se


regăsesc în lucrarea “Divanul sau Gâlceva
înţeleptului cu lumea” a lui Dimitrie
Cantemir (1698).

 Lucrarea sugerează superioritatea


omului asupra celorlalte vieţuitoare.
 Autorul face din om un stăpân al lumii,
susţinând superioritatea vieţii spirituale
asupra condiţiei biologice a omului.
(Wikipedia).
IOSUD UNEFS
Periodizarea dezvoltării omului
după Dimitrie Cantemir

1. pruncie 7 ani
2. copilărie 7 ani
3. catargie 7 ani
4. vioiciune
5. bărbăţie
6. cărunţie
7. bătrâneţe

IOSUD UNEFS
 În evoluţia ulterioară a antropologiei
române se remarcă ca evenimente
importante:

 înfiinţarea primului Institut de


Antropologie din sud estul
Europei, aflat astăzi sub patronajul
Academiei Române
 organizarea primului Congres
Internaţional de Antropologie în
1940 la Bucureşti,
 Artizanul acestor evenimente =
savantul Francisc Iosif Rainer.
IOSUD UNEFS
Francisc Iosif Rainer(1874-1944)
 Medic, antropolog, membru de
onoare al Academiei Române
 Considerat ca fiind una din cele
mai marcante personalităţi ale
antropologiei pe plan mondial.
 Rector al UNEFS 1930.
 A pus bazele anatomiei
funcţionale în România.
 Face primele cercetări de
biotipologie antropologică sportivă.
 Fondează primul laborator de
profil.

IOSUD UNEFS
Principalele ramuri ale
antropologiei în România
(M., Cordun, 2009, p 16)

 Antropologie istorică -
paleoantropologia

 Antropologie biologică (fizică)

 Antropologie socială şi culturală

 Antropologie aplicată

IOSUD UNEFS
Kinantropologia
Conf M., Cordun, 2009 p. 18
 “Kinantropologia sau antropologia motrică este
o ramură a antropologiei aplicate care abordează
mişcarea ca efect al activităţii bio-psiho-sociale”.

 Kinantropologia studiază efectul mişcării asupra


dezvoltării şi educării fiinţei umane.

 Sfera de interes vizează în egală măsură :


 Individul sănătos
 Excelenţa motrică
 Patologia motricităţii
IOSUD UNEFS
Repere esenţiale de studiu ale
Kinantropologiei (antropologiei motrice)
(Ifrim, M1986, p 24)
 Tipologia constituţională somatofiziologică,
motrică şi psihică corelate cerinţelor
activităţii sportive.

 Determinările genetice şi antropologice ale


caracterelor semnificative pentru obţinerea
performanţelor motrice.

 Metodologia antropologică şi genetică de


evaluare a potenţialului şi randamentului
motric. IOSUD UNEFS
ONTOGENEZA

Definiţie (DEX)
Dezvoltarea individuală a
organismelor vegetale şi animale, care
cuprinde toate transformările
organismului de la stadiul de embrion
până la sfârşitul existenţei.

IOSUD UNEFS
Ontogeneză umană

Din perspectivă  Din perspectivă


ştiinţifică psihologică

 ramură a biologiei  proces de formare


care studiază a persoanei,
evoluţia  de dezvoltare a
organismului uman psihicului,
pe durata vieţii lui.  de dezvoltare a
conştiinţei
individuale.

IOSUD UNEFS
Din perspectiva EFS

 Ontogeneza motrică = dezvoltarea


individuală a capacităţii de mişcare a
individului (capacităţi motrice, forme de
mişcare, abilităţi motrice).

 Ontogeneza motrică reprezintă o ramură


de bază a antropologiei motrice ca ştiinţă
care are ca obiect studierea complexităţii
elementelor implicate în activitatea sportivă.
IOSUD UNEFS
De ce ontogeneza?

 Domeniul ştiinţei EFS, prin natura activităţii,


se adresează dezvoltării personalităţii
umane, intervenind cu diferite ponderi
asupra ansamblului de trasături care o
caracterizează:
 biologice - profesionale - culturale - morale
filozofice - juridice - politice

IOSUD UNEFS
 Punctul central al domeniului îl
reprezintă OMUL
 “unica fiinţă raţională care realizează
ipostaza de a fi

 BIO
 PSIHO
 SOCIO
 CULTURALĂ”
 Dr. Neacşu Ctin.
IOSUD UNEFS
 În evoluţia lui antropologică şi
ontogenetică OMUL a trecut şi trece
prin transformări, restructurări,
adaptări care au urmărit

 Dezvoltarea
 Optimizarea posibilităţilor
 Maximizarea

IOSUD UNEFS
 Prin cunoaşterea particularităţilor
evoluţiei ontogenetice intervenţia
educaţională acţioneză în direcţia
pregătirii pentru viaţă sau

 “a echilibrării fiinţei umane cu


solicitările la care este supusă”
 (M., Epuran, 1999, Dezvoltarea psihică. Aspecte ale dezvoltării
psihice în ontogeneză)

IOSUD UNEFS
Factori anatomo-fiziologici
ai umanizării
 Mersul biped -
staţiune verticală

 Cerebralizarea

 Dezvoltarea
coardelor vocale –
vorbirea articulată

 Reproducere extinsă
în tot cursul anului

 Alimentaţie dirijată
IOSUD UNEFS
Factori sociali ai umanizării

 Munca - confecţionarea
uneltelor.

 Viaţa în societate.

Factori ecologici ai
umanizării

 Trecerea de la viaţa
arboricolă la cea
terestră.
IOSUD UNEFS
Roluri ale activităţii motrice în
dezvoltarea omului
 Corpul uman este un organism creat pentru mişcare.

 Unul din factorii nocivi ai deteriorării fiinţei umane este


SEDENTARISMUL.

 Încă din primele momente de viaţă motricitatea reprezintă


unul din principalele mijloace de adaptare la mediu.

 În cursul filogenezei (proces de dezvoltare a vieţii), nevoia


şi necesitatea de adaptare la mediu printr-o motricitate mai
eficientă şi mai rapidă a determinat dezvoltarea sistemului
nervos.
IOSUD UNEFS
Aspecte generale privind
periodizarea ontogenezei umane

 Literatura de specialitate descrie


multiple modalităţi de periodizare a
ontogenezei umane mai simple sau
mai detaliate în rapot cu evoluţia
vârstelor.
 Una din primele periodizări aparţine
lui Hipocrates care divizează viaţa
omului în perioade de câte 7 ani.

IOSUD UNEFS
 La modul general în evoluţia omului se
recunosc 3 perioade importante:

 Perioada de creştere şi dezvoltare

 Perioada de maturitate şi reproducere

 Perioade de involuţie (senescenţa).

IOSUD UNEFS
• Perioada de creştere şi dezvoltare ar trebui să
acopere 22 – 23 ani.

 Cercetările asupra lumii animale arată ca


durata totală a vieţii ar trebui să fie de 5 ori
mai mare ca cea de creştere şi dezvoltare,
ceea ce ar reprezenta o vârstă de aprox 150
ani.

 Scăderea considerabilă a duratei de viaţă se


datorează unor factori creaţi voit sau fortuit
de fiinţa umană.
IOSUD UNEFS
Exemple de periodizări
(sistematizate de M,. Epuran 1999, p 6-7)

 I. Donald Super
 1. copilăria (0 -15 ani) - domină creşterea şi
instruirea şcolară.
 2. adolescenţa (15 – 25 ani) - maturizare
biologică, adaptare profesională
 3. tinereţea (22 – 44) - integrare profesională
 4. maturitatea (44 - 65) - menţinere profesională
 5. vârsta înaintată - dezavantajare profesională

IOSUD UNEFS
J. Piaget
Stadiile dezvoltării intelectuale:
(sistematizate de M,. Epuran 1999, p 6-7)

Senzori – motor n-2ani

funcţia semiotică 2-4 ani

Preoperaţional
gândirea intuitivă 4 – 7 ani

Gândirea operativ concretă 7 – 10 ani

Gândirea operativ logică – sistematică după


10, 11 ani

IOSUD UNEFS
Modelul lui Erikson privind dezvoltarea psihosocială a
omului (R, Fontaine, 2008, p 157)
Stadii Criza psihosocială Relaţii sociale Sentiment

Copilăria mică Încredere vs neîncredere Mama Speranţă


N – 1,5 ani
Copilărie Autonomie vs ruşine şi Părinţii Voinţă
1,5 – 3 ani îndoială
Vârsta jocului Iniţiativă vs culpabilitate Familia Ambiţie
3-6(7) ani
Vârsta şcolară Productivitate vs Prietenii, şcoala Competenţă
6/7 - 12 ani inferioritate
Adolescenţa Identitate vs confuzie Semenii, grupul, liderul Fidelitate
12-18/20 identitară

Tânăr adult Intimitate vs izolare Partener în prietenie, sex, Dragoste


20-30/35 competiţie, cooperare
Adult Generativitate vs stagnare Serviciu şi participare la Atenţie
35-50/60 viaţa familială
Bătrâneţe Integritate vs disperare “Umanitatea” Înţelepciune
60…….

IOSUD UNEFS
Concluzii
 Atât antropologia, cât şi ramura ei
kinantropologia sunt științe care s-au
dezvoltat în România, având reprezentanți
de seamă pe plan naţional şi internaţional.
 În evoluția lor studiile de ontogeneză
evidențiază mai multe variante de
periodizare și etapizare în evoluția omului.
 Diferitele variante întâlnite în literatura de
specialitate poartă amprenta sferei de
preocupări a autorilor (motrică, psihică,
somatică, socială, etc.) IOSUD UNEFS

S-ar putea să vă placă și