Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR F-PO.DAAP.08.

05
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
DENUMIRE COMPARTIMENT ………………….

APROB
ORDONATOR DE CREDITE

Către: Direcția Administrativă și Achiziții Publice

Revenire la Referatul de necesitate anuală nr.../........

REFERAT DE NECESITATE DE COMPLETARE

Având în vedere …………………………….…(activitatea/motivul necesităţii) este necesară achiziţia de


………………(produsul/serviciul/lucrarea) prin/fără încheierea unui contract de achiziţie publică.
Solicităm ca ……………. (produsul/serviciul/lucrarea) să îndeplinească următoarele caracteristici:
(se vor descrie succint căteva detalii/caracteristici pentru achiziție directă sau se va face trimitere la un Caiet
de sarcini anexat pentru proceduri ):
 ...........................;
 ...........................
1. Obiectul achiziției:……………….
2. Scopul achiziției:…………………
Dorim să putem beneficia de produsele/serviciile/lucrările solicitate, până la data de........... (acest paragraf se
completează numai dacă este nevoie urgentă)
3. Valoarea estimată pentru această necesitate este de ……. lei fără TVA;
4. Estimarea valorii achiziţiei a fost efectuată în urma:
 consultării catalogului de produse/servicii/lucrări existent în SEAP/SICAP;
 consultării ofertelor prezente pe internet.
 prospectării pieţei prin analizarea ofertelor existente;
sau se vor detalia elementele de calcul ………………(se va indica sursa – istoric de preț, consultare piață, bareme
legale de cheltuieli etc.);
5. Sursa de finanțare: bugetul de stat, articolul bugetar………………
(se completează de către Direcția Financiară și Salarizare potrivit art.2 alin.(5) lit.d) din HG 395.2016)

6. Faţă de cele solicitate, rog aprobați Caietul de Sarcini anexat (după caz),completarea PAAP, și demararea
achiziţiei publice.

Director/şef compartiment…………………….

Nume/semnătură………………………………

Aviz favorabil/nefavorabil: nume………………, director Direcţia Financiară și Salarizare;

Aviz legalitate

Avizat favorabil/nefavorabil: nume ...................., director Direcția Administrativă și Achiziții Publice;

Întocmit : nume ………….. funcţie