Sunteți pe pagina 1din 4

Notă informativă

cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Vamal

În temeiul art.7 lit.b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), şi al articolului 9
alineatul (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie
2007), cu modificările ulterioare, precum și în temeiul Legii cu privire la Serviciul Vamal
nr.302 din 21 decembrie 2017 (Monitorul Oficial, 2018, nr.68-76/143) a fost elaborat
proiectul Hotărîrii de Guvern menționat supra.
Astfel, atragem atenția Dvs. asupra faptului că invocând prevederile conţinute în
Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova ,,Integrare europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare”, recomandările experților și evaluatorilor Uniunii
Europene în domeniul respectării și implementării de către Republica Moldova a
angajamentelor stipulate în tratatele internaționale, a fost identificată necesitatea
perfecționării cadrului legal privind activitatea Serviciului Vamal.
Drept urmare la data de 21 decembrie 2017 a fost aprobată o noua lege cu privire
la Serviciul Vamal care stabilește o nouă viziune cu privire angajarea, dezvoltarea
profesională, stimularea, sancționarea, organizarea şi funcționarea Serviciului Vamal,
statutul special al funcționarilor vamali, precum şi serviciul funcționarului vamal.
Este de remarcat faptul că, Legea a fost elaborată avînd ca scop prioritar ajustarea
cadrului legislativ la exigențele actuale de activitate în domeniul vamal și întru asigurarea
în Republica Moldova a unui serviciu în activitatea vamală profesionist, neutru din punct
de vedere politic, care exercită atribuțiile sale în interesul cetățeanului și al comunității,
respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum şi conferirea legală
a unui complex de măsuri în vederea protecției juridice și sociale a funcționarilor vamali.
Concomitent, ținem să menționăm faptul că Legea reglementează determinarea
exactă a statutului funcționarului vamal, personalul Serviciului Vamal, drepturile și
împuternicirile funcționarului vamal, obligațiile funcționarului vamal, exercițiul
funcțiunii, restricțiile pentru angajați, protecția juridică şi socială a colaboratorului vamal.
În vederea implementării noii Legi cu privire la Serviciul Vamal este necesară
asigurarea și aducerea cadrului normativ secundar în concordanță cu prevederile
legii respective.
În acest sens comunicăm faptul că este necesar de a fi modificate, completate și
abrogate unele acte normative în domeniul vamal.
Astfel, prin proiectul Hotărîrii de Guvern propus se intervine cu următoarele:
1. În conformitate cu art.5 alin. (6) al Legii cu privire la Serviciul Vamal - în
cadrul Serviciului Vamal pot fi create un colegiu, comisii şi grupuri de lucru pe diverse
probleme din domeniul vamal, din care fac parte specialiști în problemele respective.
Deci se propune instituirea în cadrul Serviciului Vamal a unui colegiu, compus din
director (președintele colegiului), directori adjuncți, conducători ai subdiviziunilor interne
ale aparatului central al Serviciului Vamal, șefii birourilor vamale, precum și
conducătorul întreprinderii de stat monitorizate de Serviciul Vamal. Componența
numerică și nominală a colegiului se va aproba de directorul al Serviciului Vamal. În
componența colegiului, la propunerea directorului, pot fi incluși și reprezentanți ai altor
autorități publice centrale, precum și reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de
afaceri și a societății civile.
În activitatea sa, colegiul se va conduce de regulamentul propriu, care va fi aprobat
prin ordin al directorului.
Astfel, colegiul va examina chestiuni de ordin strategic ce ţin de realizarea misiunii
și obiectivelor Serviciului Vamal:
1) dezvoltarea şi fortificarea politicii în domeniul vamal;
2) modernizarea vămii și facilitarea comerțului;
3) prevenirea şi combaterea fraudelor vamale;
4) perfecţionarea sistemului vamal;
5) dezvoltarea capacității administrative;
6) sporirea securității economice și protecției cetățenilor;
7) reglementarea juridică a unor domenii specifice.
Colegiul va dezbate problemele principale privind activitatea Serviciului Vamal şi
va adopta recomandări pentru perfecționarea managementului Seviciului Vamal,
îndeosebi cu privire la:
1) strategiile, planificarea şi programarea problematicii de interes major pentru
Serviciul Vamal, precum şi la stadiul îndeplinirii acţiunilor şi măsurilor adoptate;
2) realizarea Planului de acțiuni al Serviciului Vamal (evaluarea gradului de
realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de activitate al Serviciului Vamal, în vederea
identificării acțiunilor cu gradul scăzut de realizare, care ar necesita consolidarea
eforturilor în vederea asigurării atingerii obiectivelor strategice ale Serviciului Vamal);
3) perfecționarea cadrului juridic, necesar optimizării şi funcționării instituției şi
structurilor subordonate;
4) managementul resurselor umane, cu referire specială la necesarul şi competența
personalului, la starea şi practica disciplinară în rîndul efectivelor;
5) soluționarea problemelor stringente, la decizia Președintelui Colegiului;
Astfel, reieșind din cele expuse supra, susținem propunerea instituirii Colegiului
SV, care ar examina mersul implementării Planurilor de acțiuni și va interveni în situații
ce necesită resurse suplimentare și decizii manageriale.
Totodată, reliefăm faptul că Colegiul va examina în ședințele sale chestiuni privind
organizarea activității Serviciului Vamal în vederea promovării politicii în domeniul de
activitate gestionat, soluționării problemelor stringente, elaborării și realizării
pronosticurilor de perspectivă și de scurtă durată. De asemenea, colegiul va discuta
chestiuni ce țin de activitatea birourilor vamale, va examina proiectele actelor normative,
va dezbate rapoartele și dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Serviciului
Vamal și ale birourilor vamale.
2. Conform articolul 11 alin.(1) al Legii cu privire la Serviciul Vamal nr.302 din
21 decembrie 2017- Personalul Serviciului Vamal este constituit din funcționarii publici
cu statut special din cadrul Serviciului şi personalul contractual (de deservire tehnică şi
cel auxiliar).
Art. 54. alin. (4) stipulează din noua Lege stipulează: – ”La intrarea în vigoare a
prezentei legi, persoanelor angajate în cadrul Serviciului Vamal care, până la intrarea
în vigoare a prezentei legi au deținut funcție de funcționar public şi continuă să activeze
neîntrerupt în funcții publice în cadrul Serviciului Vamal li se echivalează gradele de
calificare deținute cu gradele speciale conform modului stabilit de Guvern.”.
Reieșind din prevederile Legii citate este necesar de echivalat gradele de
calificare ale angajaților vamali cu gradele speciale (a se vedea pct.4 și pct.5 al
proiectului Hotărîrii de Guvern).
3. De asemenea proiectul conține prevederi în partea ce ține de modificarea unor
hotîrîri (a se vedea Anexa nr.2 la Hotărîre).
Deci, se intervine cu propunerea ca în denumirea, anexele, precum și pe întreg
textul Hotărârilor de Guvern enumerate în Anexa nr.2 al proiectului Hotărîrii de Guvern,
sintagma ”colaborator vamal” de la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma
”funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare.
4. De asemenea se propune abrogarea:
Hotărîrea Guvernului nr. 4  din  02.01.2007 cu privire la aprobarea efectivului-
limită şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal
(Monitorul Oficial nr.3-5/15 din 12.01.2007) cu modificările și completările ulterioare.
Hotărîrea Guvernului nr. 383  din  29.05.2001 despre aprobarea unor acte normative
privind realizarea Legii serviciului în organele vamale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr.59-61/418) cu modificările și completările ulterioare.
Hotărîrea Guvernului nr. 203  din  30.03.92 despre aprobarea Regulamentului
privind satisfacerea serviciului de către corpul de comandă al organelor controlului vamal
de stat al Republicii Moldova şi a Statutului disciplinar al corpului de comandă al
organelor controlului vamal de stat al Republicii Moldova.
Legea cu privire la Serviciul Vamal se referă la serviciul funcționarului vamal,
cuprinde - misiunea şi funcţiile de bază, cadrul juridic; conducerea Serviciului Vamal;
drepturile generale ale Serviciului Vamal; drepturile, obligațiile funcționarului vamal etc.,
condițiile serviciului colaboratorului vamal, timpul de muncă, concediul colaboratorului
vamal, condițiile de angajare, modalitățile de ocupare a funcției ocupate (concurs,
promovare, transfer, permutarea, detașare și interimatul funcției de conducere),
condițiile de încetare a raporturilor de serviciu (în circumstanțe ce nu depind de voința
părților, demisie, eliberare din funcție, destiture). Concomitent, reieșind din prevederile
noii Legi cu privire la Serviciul Vamal supra menționat ocuparea funcției vacante sau
temporar vacante de funcționar vamal se va efectua doar prin concurs.
Astfel, apare necesitatea excluderii substanțiale a unor prevederi ale Hotărîrii
Guvernului nr. 4  din  02.01.2007 și Hotărîrii Guvernului nr. 383  din  29.05.2001 Or, în
cazul în care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare,
acestea, de regulă, nu se reproduc, dar se face trimitere la ele.
Concomitent, conform art. 60 alin. (1) și alin. (5) al Legii privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale nr. 317-XV  din  18.07.2003: - actul normativ poate fi expus în întregime într-o
nouă formulare. Dacă este necesar să se opereze modificări şi completări în mai multe
părţi ale actului în vigoare sau dacă acest act a fost modificat sau completat în mod
substanţial sau dacă el este perimat, atunci se elaborează proiectul unui nou act
normativ sau proiectul actului în o nouă formulare.
Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli
suplimentare pentru anul 2018, deoarece Serviciul Vamal va acoperi cheltuielile necesare
pentru salarizarea funcționarilor vamali, urmare a echivalării gradelor de calificare cu
gradele speciale, în limita bugetului aprobat (pentru anul 2018). Însă, pentru anul 2019 va
fi necesar de alocat suplimentar bani pentru retribuirea muncii funcționarilor vamali ca
urmare a corelării gradelor de calificare cu cele speciale, aproximativ 2.700,0 mii lei.
Calculul estimativ al impactului financiar la retribuirea muncii ca urmare a corelării
gradelor speciale
În lumina celor relatate conchidem, că proiectul elaborat asigură implementarea
unor norme oportune, prezentând, de altfel, şi o deosebită importanță practică, motive din
care considerăm necesară promovarea acestuia.

Ministru Octavian ARMAȘU

S-ar putea să vă placă și