Sunteți pe pagina 1din 8

G RAF I C U L

ACTIVITĂŢILOR PENTRU TRECEREA COMITETULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI CELULELOR DE URGENŢĂ


DE LA STAREA DE PACE LA STAREA DE RĂZBOI PRIN STĂRI ALE CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE
Nr. crt.

Treapta Termen de realizare Cine Documente


ce se pun în
Activităţi Ziua (ora) Ziua execută aplicare
I II III
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I. ÎNŞTIINŢAREA ŞI ADUCEREA PERSONALULUI
Verificarea autenticităţii ordinului
primit şi raportarea preşedintelui
comitetului local pentru situaţii de
1
urgenţă şi Inspectoratului pentru situaţii
de Urgenţă,,Podul Înalt”al Judeţeţului
Vaslui la telefon __________
Anunţarea şi aducerea comitetului local
pentru situaţii de urgenţă şi a altor
2 persoane cu funcţii de răspundere la
sediul primăriei (punctul de comandă,
centrul operativ)
Instruirea comitetului local pentru
situaţii de urgenţă cu privire la situaţia
3
creată şi măsurile ce urmează a fi
aplicate.
Verificarea, completarea şi actualizarea
conţinutului planului de protecţie civilă,
4 planului de apărare împotriva
dezastrelor, schemelor de înştiinţare,
planului de cooperare, etc.
II. OCUPAREA ŞI ADUCEREA ÎN STARE DE PREGĂTIRE ŞI FUNCŢIONARE A PUNCTULUI DE COMANDĂ
Verificarea măsurilor stabilite pentru
aducerea în stare de pregătire a
1
punctului de comandă (locului de
conducere,centrului operativ)
Menţinerea în stare operativă a
2 punctului de comandă şi centrului
operativ.
Pregătirea punctului de comandă
3 (locului de conducere) pentru a intra în
funcţiune.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ocuparea punctului de comandă
4 (locului de conducere) de către echipa
de luptă.
Întărirea pazei şi apărării punctului de
5
comandă (locului de conducere).
III. ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII SISTEMULUI DE ÎNŞTIINŢARE ALARMARE
Menţinerea în stare operativă a
1
sistemului de înştiinţare-alarmare.
Verificarea funcţionării mijloacelor de
2 transmisiuni fir şi radio, precum şi a
mijloacelor de înştiinţare-alarmare.
Asigurarea legăturii telefonice şi radio
3 cu postul de observare şi grupa de
cercetare.
Realizarea legăturilor telefonice în
4 punctul de comandă (locul de
conducere).
Intrarea în funcţiune în regim de lucru
5 permanent a receptorului radio
NEPTUN.
Verificarea şi completarea echipelor de
6 alarmare a satelor componente şi
celulelor de urgenţă.
Verificarea şi completarea sistemului de
7 înştiinţare-alarmare a satelor
componente şi celulelor de urgenţă.
Dezvoltarea reţelei de radioficare prin
instalarea a ______ difuzoare în
8
punctele __________________
___________________________
Asigurarea permanenţei la mijloacele de
9
înştiinţare-alarmare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
IV. ASIGURAREA CERCETĂRII ŞI OBSERVĂRII
Asigurarea încadrării şi înzestrării
1 postului de observare şi grupei de
cercetare de protecţie civilă.
Verificarea sistemului de transmitere a
2
datelor despre urmările dezastrelor.
Culegerea, centralizarea, analiza şi
transmiterea datelor despre urmările
3
atacurilor executate din aer de către
agresor.
Verificarea modalităţilor de transmitere
şi primire a datelor şi informaţiilor de
4 către detaşamentele de observare şi
cercetare proprii în punctul de comandă
(locul de conducere).
Continuarea asigurării şi înzestrării cu
aparatura şi mijloace de cercetare pentru
5
postul de observare şi grupa de
cercetare de protecţie civilă.
Intrarea în funcţiune a postului de
observare şi grupei de cercetare şi
6
asigurarea permanenţei în sistemul de
cercetare-observare.
V. ASIGURAREA PROTECŢIEI POPULAŢIEI PRIN ADĂPOSTIRE
Inventarierea tuturor spaţiilor de
adăpostire (adăposturi de tip familial,
1 subsoluri ce pot fi amenajate ca
adăposturi simple, tunele, galerii, grote,
etc.)
2 Verificarea adăposturilor de tip familial.
Verificarea încadrării şi pregătirea
3
echipelor de adăpostire.
Pregătirea şabloanelor pentru
indicatoarele SPRE ADĂPOST şi
4
ADĂPOST şi inscripţionarea locurilor
respective.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Pregătirea populaţiei pentru ocuparea şi
folosirea corectă a spaţiilor de
5 adăpostire: procurarea materialelor
strict necesare, constituirea rezervei de
alimente şi apă.
Evacuarea materialelor din subsolurile
date în folosinţă economică şi
6
amenajarea acestora ca adăposturi
pentru populaţie.
Organizarea de noi echipe de adăpostire
7 pentru adăposturile care se amenajează
şi luarea în primire a acestora.
Stabilirea în teren a spaţiilor naturale
care îndeplinesc condiţiile pentru
8
adăpostirea populaţiei şi de către cine se
ocupă.
Îndrumarea şi urmărirea amenajării
9 adăposturilor de tip familial (subsoluri,
pivniţe).
Asigurarea permanenţei echipelor de
10 adăpostire la adăposturile comune
existente.
VI. APLICAREA MĂSURILOR DE MASCARE ŞI CAMUFLARE
Realizarea dispozitivelor speciale sau
improvizate pentru mascarea şi
1
camuflarea locurilor de iluminat de la
diferite obiective.
Recunoaşterea şi identificarea
materialelor şi mijloacelor fumigene
2 improvizate pentru folosirea acestora în
mascarea diferitelor activităţi de
protecţie civilă.
Intensificarea instruirii populaţiei şi
personalului formaţiilor de protecţie
3 civilă cu privire la obligaţiile ce le revin
pentru aplicarea măsurilor de mascare şi
camuflare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
VII. ASIGURAREA PROTECŢIEI NUCLEARE, BIOLOGICE ŞI CHIMICE
Verificarea planurilor de protecţie a
bunurilor materiale şi organizarea
1
asigurării mijloacelor necesare realizării
acestora pe plan local.
Adaptarea tehnicii din agricultură
2
pentru acţiuni de decontaminare.
Continuarea dotării populaţiei şi
3 salariaţilor cu mijloace de protecţie
individuale contra cost.
Confecţionarea unui nr. de ______
4 mijloace improvizate de protecţie
individuală.
Verificarea şi îndrumarea activităţilor de
trecere la aplicarea în totalitate a
măsurilor de protecţie NBC, privind
5
produsele agroalimentare, sursele de
apă, depozitele de alimente, silozurile
de cereale şi colectivităţile de animale.
VIII. ASIGURAREA MEDICALĂ ŞI VETERINARĂ
Verificarea şi actualizarea documentelor
1 de protecţie civilă referitoare la
asigurarea medicală şi veterinară.
Urmărirea realizării măsurilor din
documentaţiile tehnice a planurilor de
2
protecţie a depozitelor de cereale şi
colectivităţilor de animale.
Asigurarea materialelor pentru
3
amenajarea punctelor de decontaminare.
Amenajarea mijloacelor de transport
4 improvizate pentru transportul răniţilor
şi contaminaţilor.
Verificarea realizării extinderii spaţiilor
5
de spitalizare.
Aducerea în stare completă de acţiune a
6 tuturor formaţiunilor sanitare, precum şi
intensificarea pregătirii acestora.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Instruirea şi educarea sanitară a
7 populaţiei şi salariaţilor în problema
acordării primului ajutor.
IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ
Reactualizarea evidenţei utilajelor,
1 agregatelor şi mijloacelor de transport
de pe teritoriul comunei.
Distribuirea materialelor existente în
depozite, magazii şi gospodării
2
individuale pentru dotarea celulelor de
urgenţă.
Crearea stocurilor de materiale necesare
3 ducerii acţiunilor de intervenţie pentru
celulele de urgenţă..
X. ASIGURAREA CAPACITĂŢII DE ACŢIUNE A FORMAŢIILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
Verificarea şi actualizarea organizării şi
1 înzestrării formaţiunilor de protecţie
civilă în raport cu schimbările survenite.
Verificarea capacităţii de acţiune a
2 comitetului ptr. sit.urg. şi celulelor de
urgenţă.
XI. INTENSIFICAREA INSTRUIRII FORMAŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ, SALARIAŢILOR ŞI POPULAŢIEI
Asigurarea difuzării planului de
instruire suplimentară a comitetului ptr.
1
sit.urg. şi celulelor de urgenţă.,
salariaţilor şi populaţiei.
Coordonarea şi îndrumarea pregătirii
2
comitetului ptr. sit.urg..
Intensificarea pregătirii personalului din
postul de observare şi echipele de
cercetare, celulelor de urgenţă.,
3 populaţiei şi salariaţilor prin exerciţii
practice pe linie sanitară, deblocare-
salvare, protecţie NBC şi stingerea
incendiilor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
XII. EVACUAREA UNOR CATEGORII DE POPULAŢIE, BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE.
Verificarea şi actualizarea documentelor
1 planului de evacuare (primire) evacuaţi
(sinistraţi)
Trecerea, la ordin, la aplicarea
prevederilor planului de evacuare
(primire) a unor categorii de populaţie,
2
bunuri materiale şi colectivităţi de
animale din zona de frontieră sau zone
supuse unor dezastre.
XIII. INTERVENŢIA ÎN CAZ DE DEZASTRE SAU ALTE SITUAŢII SPECIALE
Executarea cercetării şi observării
1
zonelor supuse efectelor unor dezastre.
Verificarea informaţiilor primite în
2
urma producerii unor dezastre.
Transmiterea datelor şi informaţiilor
3 despre urmările unor dezastre la centrul
operaţional la telefon ______________
Transmiterea de rapoarte periodice la
centrul operaţional pe măsura primirii
4
de noi date şi informaţii legate de
urmările dezastrului.
Transmiterea la terminarea acţiunilor de
intervenţie a sintezei evenimentelor care
5 au avut loc, inclusiv a modului de
organizare şi distribuire a ajutoarelor
către populaţia afectată.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
XIV. CONDUCEREA, COORDONAREA, ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL EXECUTĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE
PROTECŢIE CIVILĂ
Conducerea, îndrumarea şi controlul
executării măsurilor la satele:
-_______________________
-_______________________
1
-_______________________
-_______________________
-_______________________
-_______________________
Analiza periodică a stadiului realizării
2 măsurilor stabilite în documentele
operative de protecţie civilă.
Primirea rapoartelor despre stadiul
3 îndeplinirii măsurilor de protecţie civilă
de satele subordonate.
Prezentarea rapoartelor de informare cu
4 măsuri şi propuneri comitetului pentru
situaţii de urgenţă
Înaintarea rapoartelor la centrul
5 operaţional privind stadiul realizării
măsurilor ordonate.

PREŞEDINTELE COMITETULUI PENTRU SIRUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI_________________________


PRIMAR
______________________________

INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ


________________________________