Sunteți pe pagina 1din 9

PLANUL

DE PROTECŢIE CIVILĂ

l. SCOPUL ŞI CONCEPŢIA APLICĂRII MĂSURILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ :

- Realizarea în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de protecţie civilă ale populaţiei şi
salariaţilor, bunurilor materiale, construcţiilor, instalaţiilor, utilajelor şi colectivităţilor de animale în situaţii de urgenţă, de
asediu şi de război.
- Măsurile de protecţie civilă se realizează în concordanţă cu celelalte măsuri de pregătire pentru apărare a teritoriului, economiei şi populaţiei
comunei ________________________ şi se aplică diferenţiat în funcţie de situaţiile create şi importanţa economico-socială a economiei.

2. SITUATIILE SI MODUL DE APLICARE A MĂSURILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ :

-Măsurile de protecţie civilă se realizează în timp de pace în caz de dezastre, precum şi în situaţii de război.
-Trecerea de la starea de pace la starea de război a comunei _____________________ se realizează, de regulă, eşalonat prin trei stări ale
capacităţii de intervenţie de protecţie civilă, în funcţie de evoluţia situaţiei politico-militare.
-Trecerea la aplicarea măsurilor de protecţie civilă în situaţii speciale se hotărăşte de Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, la propunerea şefului
protecţiei civile din România.
-Trecerea la aplicarea măsurilor de protecţie civilă se face la ordinul:
-preşedintele Comitetului Naţional pentru S.U.;
-şeful IGSU;
-preşedintele Comitetului Judeţean pentru S.U;
-şefului Inspectoratului SU judeţean Vaslui.
Ordinul pentru trecerea la aplicarea fiecărei trepte a capacităţii de intervenţie de protecţie civilă va fi primit sub forma: „Treceţi la realizarea
măsurilor prevăzute în planul de protecţie civilă la CAPACITATEA DE INTERVENŢIE _______________________începând cu data de ____________
orele _____________.”
Ordinul poate fi transmis prin mijloace fir, radio sau curieri.
După caz, în funcţie de situaţie, ordinul poate să cuprindă şi unele precizări referitoare la: efortul principal, urgenţe, mod de cooperare, logistică,
termene de execuţie, etc.
După primirea ordinului (înainte de a se trece la execuţie) se verifică autenticitatea acestuia şi se raportează imediat Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă,,Podul Înalt” al Judeţelui Vaslui la telefon nr. 311212 sau 981.
La primirea ordinului pentru fiecare treaptă a capacităţii de intervenţie, comitetul pentru situaţii de urgenţă a comunei trece la realizarea
activităţilor prevăzute în anexa Nr. 1.
A. Trecerea la capacitatea de protecţie civilă „Treapta I”, reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi ce se execută în scopul creşterii
operativităţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi crearea posibilităţilor de trecere în timp scurt la îndeplinirea unor misiuni de înştiinţare-
alarmare şi protecţia populaţiei şi bunurilor materiale.
B. Capacitatea de protecţie civilă „Treapta a II-a”, reprezintă starea în care se continuă acţiunile de creştere a operativităţii comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă, se introduc în stadiul de pregătire formaţiunile de protecţie civilă şi se intensifică măsurile de protecţie a populaţiei şi bunurilor
materiale .
C. La capacitatea de protecţie civilă ,,Treapta a III-a”, comitetele şi formaţiunile de protecţie civilă de la localităţi, intensifică şi execută integral
măsurile de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale, fiind în măsură să treacă în timp scurt cu întreaga capacitate de acţiune la înştiinţarea şi alarmarea
populaţiei despre pericolul atacului inamic, precum şi limitarea şi lichidarea urmărilor atacului din aer executat de inamic sau a efectelor unor dezastre
Potrivit hotărârii Consiliului Suprem de Apărare al Ţării se trece la evacuarea unor categorii de populaţie şi bunuri
materiale.
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor fi pregătite să treacă succesiv la aplicarea planului de protecţie civilă prin toate treptele sau, direct
din orice treaptă, situaţie în care se desfăşoară şi activităţile prevăzute în treptele anterioare.

3. MODUL DE REALIZARE A PRINCIPALELOR MĂSURI DE PROTECŢIE CIVILĂ :

a) CERCETAREA:
Cercetarea de protecţie civilă pe teritoriul comunei se execută în scopul:
-observării spaţiului aerian, în limita vizibilităţii cu ochiul liber şi mijloacelor la dispoziţie, pentru descoperirea apariţiei, evoluţiei şi acţiunilor
aeronavelor agresorului;
-descoperirii începerii paraşutării (debarcării) desantului aerian şi grupurilor de cercetare-diversiune, locului şi valorii aproximative a acestora;
-supravegherii respectării regimului de camuflare a luminilor pe timpul nopţii;
-determinării parametrilor atacului din aer sau al dezastrelor;
-observării zonelor în care nu s-a recepţionat semnalul „Alarma aeriană” şi ca urmare circulaţia continuă;
-culegerii, centralizării şi analizării datelor despre urmările unor dezastre;
Asigurarea încadrării şi înzestrării cu materiale a postului de observare şi grupei de cercetare şi intrarea în funcţiune a sistemului de cercetare-
observare, se execută conform „Graficului activităţilor pentru trecerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi formaţiunilor de protecţie civilă de la starea
de pace la starea de război prin stări ale capacităţii de intervenţie".
Grupa de cercetare de protecţie civilă se împarte în _______ echipe care execută cercetarea pe itinerariile:
 echipa de cercetare nr. l __________________________________________________
 echipa de cercetare nr. 2 __________________________________________________
 echipa de cercetare nr. 3 __________________________________________________
 echipa de cercetare nr. 4 __________________________________________________
 echipa de cercetare nr. 5 __________________________________________________
Deplasarea echipelor de cercetare se execută cu mijloace auto (hipo) de pe raza comunei. Postul de observare se dispune la
_______________________________________________________ ______________________________________________________________.
Datele şi informaţiile culese se raportează comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pe măsura obţinerii acestora prin mijloacele radio de
legătură din dotare sau prin agenţi.
b) ÎNŞTIINŢAREA:
Înştiinţarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a comunei despre evoluţia ţintelor aeriene şi pericolul atacului din aer se asigură de către
Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Vaslui prin:
-reţeaua radio „NEPTUN” pe frecvenţa S 2 şi S 4 în timp de ___________ minute;
-căile de legătură telefonică aparţinând Ministerului Comunicaţiilor, din punctul de comanda judeţean în timp de______minute şi din punctul de
comandă de rezervă judeţean în timp de _______ minute.
Înştiinţarea satelor ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ prevăzute
în treapta a 2-a de înştiinţare a judeţului, se execută de către ISUJ al jud. Vaslui prin reţeaua de telecomunicaţii, iar a
satelor______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă a
comunei, prin agenţi.

c) ALARMAREA:
Alarmarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi formaţiunilor de protecţie civilă, salariaţilor şi populaţiei din satele componente despre
pericolul atacurilor din aer sau dezastrelor se execută prin:
-sirena electrică de ________ KW în satul_________________________________;
-clopotul bisericii din satele_____________________________________________;
-mijloace improvizate___________________________________________________________________________________________________.

d) MASCAREA SI CAMUFLAREA LUMINILOR:


Mascarea se execută în scopul ascunderii locurilor de dispunere şi a acţiunilor de protecţie civilă faţă de cercetarea aeriană a agresorului şi pentru
protecţia acestora împotriva loviturilor din aer prin:
-folosirea cu pricepere a posibilităţilor de mascare ale terenului, întunericului şi a altor condiţii de vizibilitate redusă;
-realizarea măsurilor de camuflare a luminilor şi de reducere a surselor de zgomot;
-participarea la realizarea de lucrări false şi animarea acestora cu surse de zgomot şi lumină;
-folosirea materialelor şi mijloacelor fumigene;
-evitarea aglomerărilor de personal şi tehnică.
Camuflarea iluminatului public şi a iluminatului de interior se realizează:
- parţial - când se trece la realizarea capacităţii de intervenţie de protecţie civilă totală;
- total - pe timpul „ALARMEI AERIENE”;
- la introducerea stării de război.
e) ADĂPOSTIREA:
Adăpostirea se realizează în scopul protejării populaţiei de pe teritoriul comunei împotriva efectelor armelor de
nimicire în masă, convenţionale sau dezastrelor prin:
- folosirea proprietăţilor naturale ale terenului;
- amenajarea şi folosirea subsolurilor (pivniţelor) existente şi care îndeplinesc condiţiile impuse în acest sens;
- executarea unor lucrări simple de amenajare genistică a terenului (şanţuri, tranşee acoperite sau descoperite);
- folosirea spaţiilor de cazare din şcoli, cămine culturale, internate, etc.
La atacul prin surprindere, populaţia comunei se va adăposti folosind:
- adăposturile simple de tip familial existente la pace de către______persoane, reprezentând___% din totalul populaţiei;
- subsolurile de la _______________________________________________________________________________ de către ____________
persoane, reprezentând ____________% din totalul populatiei;
- proprietăţile naturale ale terenului de către ___________ persoane, reprezentând ___________% din totalul populaţiei.
La introducerea stării de război, capacitatea de adăpostire a populaţiei se va completa prin:
- aducerea în stare totală de pregătire a ______ subsoluri cu o capacitate de _________ persoane;
- amenajarea a ______ tranşee acoperite în satele____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ cu o capacitate de ______ persoane.

f) PROTECTIA NUCLEARA, BIOLOGICA SI CHIMICA:


Protecţia salariaţilor şi populaţiei de pe teritoriul comunei, se asigură prin mijloace de protecţie individuală, existente în dotarea formaţiunilor de
protecţie civilă, precum şi prin confecţionarea de către populaţie a mijloacelor simple conform pliantelor ce vor fi difuzate de către Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă,,Podul Înalt” al Judeţului Vaslui.
Protecţia bunurilor materiale şi a colectivităţilor de animale se va face prin folosirea mijloacelor existente în cadrul comunei, care pot fi folosite
pentru acoperiri, izolări, înzidiri, ermetizări.
Populaţia comunei va fi instruită în scopul:
- aplicării unor măsuri de protecţie prin ermetizare a locuinţelor şi adăposturilor simple (beciuri, pivniţe) împotriva contaminării nucleare,
biologice şi chimice;
- protecţiei şi intervenţiei în cazul producerii unui accident chimic pe timpul transportului unor substanţe periculoase pe teritoriul comunei.

g) ASIGURAREA MEDICALA SI VETERINARA:


Asistenţa medicală a populaţiei de pe raza comunei se asigură prin dispensarul (spitalul) comunal.
După acordarea primului ajutor pe plan local, arşii, contaminaţii şi răniţii vor fi transportaţi la spitalul la care este arondată comuna. Pentru
transport vor fi amenajate mijloacele existente pe raza comunei (căruţe, remorci, camioane, etc.).
Medicamentele, materialele sanitare, precum şi alte materiale necesare intervenţiei formaţiunilor sanitare se vor aproviziona de la farmaciile
municipale (orăşeneşti) destinate în acest scop.
h) EVACUAREA:
Evacuarea unor instituţii, categorii de populaţie şi bunuri materiale importante din zona de frontieră se execută în scopul reducerii efectelor
atacurilor din aer şi de pe uscat ale agresorului şi asigurării protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale în timp de război sau în alte situaţii speciale pe baza
planului întocmit în acest scop, din timp de pace.
Trecerea la executarea operaţiunilor de evacuare în situaţii de război se hotărăşte de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propunerea
ministrului apărării naţionale.
Evacuarea populaţiei, bunurilor materiale şi colectivităţilor de animale dintr-o zonă supusă efectelor unor dezastre se execută pe teritoriul
comunei, în localităţi neafectate, pe baza hotărârii şefului protecţiei civile al comunei, sau pe teritoriul altor localităţi, pe baza hotărârii şefului protecţiei
civile a judeţului Vaslui.

i) LOGISTICĂ:
Înzestrarea şi dotarea cu tehnică şi materiale necesare în caz de dezastre şi la război, se realizează în limita cantităţilor şi sortimentelor prevăzute în
,,Instrucţiunile privind organizarea şi înzestrarea inspectoratelor, comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă”, şi se finanţează din fondurile provenite de
la bugetul local, la capitolul ,,Cheltuieli pentru protecţia civilă”, precum şi din alte fonduri, legal constituite, pe baza planurilor de dotare şi cheltuieli,
întocmite şi aprobate în acest sens.
Pe timpul acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi lichidarea urmărilor unor dezastre, înzestrarea cu bunuri materiale a formaţiunilor de
protecţie civilă se face prin folosirea unor materiale din stocurile existente la dispoziţia Consiliului local, agenţilor economici de pe teritoriul comunei,
precum şi prin repartizarea unor mijloace de transport şi utilaje din economia naţională.

4. I. SURSE DE RISC CE POT GENERA DEZASTRE PE TERITORIUL COMUNEI:

A. Inundaţii:
a. cauze:

b. localităţi posibil a fi afectate:

c. număr de locuinţe şi persoane posibil a fi afectate:


d. forţe şi mijloace avute la dispoziţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor inundaţiilor:

B. ALUNECĂRI DE TEREN:
a. localităţi posibil a fi afectate:

b. număr de locuinţe şi persoane posibil a fi afectate:

c. anul în care alunecările de teren au fost active ultima dată:

d. locuri de cazare disponibile pentru cazarea temporară a sinistraţilor:

C. ÎNZĂPEZIRI:
a. căi de comunicaţie blocate frecvent:

b. numărul populaţiei şi a locuinţelor afectate:


d. forţe şi mijloace existente pentru dezăpezirea căilor de acces:

D. INCENDII DE MASĂ:
a. surse care pot genera incendii de masă:

b. zone, localităţi, locuinţe şi persoane posibil a fi afectate:

c. forţe şi mijloace avute la dispoziţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor inundaţiilor:

II. EVALUAREA CONSTRUCŢIILOR POSIBIL A FI DISTRUSE LA UN CUTREMUR CU MAGNITUTINEA DE PESTE 7 GRADE


PE SCARA RICHTER:
a. identificarea locuinţelor, pe sate: (anul construcţiei, regim de înălţime, material de construcţie utilizat)

b. număr de persoane posibil a fi surprinse sub dărâmături:

c. forţe şi mijloace avute la dispoziţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor cutremurului:


5. ACTIVITATEA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ LA APARIŢIA PREMISELOR SAU PRODUCEREA
UNUI DEZASTRU CARE AFECTEAZĂ TERITORIUL COMUNEI:

A. La apariţia premiselor de producere a unui dezastru:


- informează imediat, Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, prin centrul operaţional, la telefon 981 sau 311212, cu următoarele date:
- tipul dezastrului iminent;
- de unde provine informaţia;
- zone posibil a fi afectate (număr de populaţie şi locuinţe);
- măsuri de prevenire luate pe plan local.
- alarmează populaţia din zona ce urmează a fi afectată de dezastru;
- în funcţie de tipul şi amploarea dezastrului, ia măsuri de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale din zona ce urmează a fi afectată;
- pregăteşte forţele şi mijloacele necesare executării intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrului;
- ţine legătura permanent cu Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, prin centrul operaţional.
B. La producerea unui dezastru care afectează teritoriul comunei:
- raportează imediat după producerea dezastrului sau la luarea la cunoştinţă (indiferent prin ce mijloace) despre producerea acestuia, la
Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, prin centrul operaţional, la telefon 981 sau 311212;
- alarmează populaţia din zona afectată şi, în funcţie de natura dezastrului, ia măsuri de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale
surprinse în zona afectată;
- adună şi dotează cu materialele necesare forţele destinate intervenţiei pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrului;
- adună date şi informaţii referitoare la cauzele producerii dezastrului, amploarea şi urmările acestuia;
- analizează situaţia creată, evaluează necesarul de forţe şi mijloace şi solicită în sprijin alte forţe şi mijloace, în funcţie de amploarea şi
natura dezastrului;
- introduce restricţii de circulaţie în zona afectată şi asigură accesul forţelor de intervenţie în ordine;
- conduce intervenţia pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrului;
- acordă asistenţă medicală de urgenţă persoanelor afectate, iar celor cu afecţiuni grave le asigură transportul la cel mai apropiat spital;
- asigură, împreună cu postul local de poliţie, paza bunurilor materiale şi ordinea în zona afectată;
- ţine legătura permanent cu Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, prin centrul operaţional, şi raportează despre urmările
dezastrului şi stadiul executării acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestuia.
- ia măsuri de cazare a sinistraţilor şi de asigurare a acestora cu hrană, echipament şi medicamente strict necesare;
- execută, împreună cu specialiştii existenţi la nivelul comunei, evaluarea pagubelor produse de dezastru şi întocmeşte fişa de identificare
a proprietăţii afectate de dezastru, completând toate rubricile existente conform modelului şi indicaţiilor primite de la ISUJ Vaslui.
6. CONDUCEREA ACŢIUNILOR ŞI ORGANIZAREA COOPERĂRII :
1. Conducerea acţiunilor pentru realizarea măsurilor din Planul de protecţie civilă se realizează din punctul de comandă sau centrul operativ al
comunei (sediul primăriei) care se aduce în stare de pregătire şi funcţiune conform Anexei nr. 1, cap. II.
2. cooperarea comitetului pentru situaţii de urgenţă pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă se realizează cu:
- postul de poliţie;
- formaţiunea civilă de pompieri;
- comitetul pentru situaţii de urgenţă de la comunele ___________________________________________________________________
- unitatea militară ________________________________
- inspectoratul (comitetul) pentru situaţii de urgenţă a municipiului (oraşului) _____________________________

ANEXE:
1. Graficul activităţilor pentru trecerea Comitetului pentru situaţii de urgenţă şi a formaţiunilor de protecţie civilă de la starea de pace la
starea de război prin stări ale capacităţii de intervenţie;
2. Harta de protecţie civilă a comunei.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI ____________________


Primar,

INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ AL COMUNEI______________________


______________