Sunteți pe pagina 1din 14

LEGISLATIE PRIVIND INFIINTAREA

INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA


„PODUL INALT”
AL JUDETULUI VASLUI
ORDONANÞÃ Nr. 88 din 30 august 2001
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de
urgenþã
LEGE Nr. 363 din 7 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã

ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004


pentru aprobarea Criteriilor de performanþã privind structura organizatoricã ºi dotarea serviciilor
profesioniste pentru situaþii de urgenþã
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 21 din 15 aprilie 2004
privind Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã
HOTÃRÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004
privind organizarea ºi funcþionarea Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã
HOTÃRÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi a organigramei Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã
HOTÃRÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuþiile, funcþionarea ºi
dotarea comitetelor ºi centrelor operative pentru situaþii de urgenþã
HOTÃRÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004
privind principiile de organizare, funcþionarea ºi atribuþiile serviciilor de urgenþã profesioniste
HOTÃRÂRE Nr. 1513 din 16 septembrie 2004
pentru aprobarea Strategiei sectoriale a Ministerului Administraþiei ºi Internelor privind reforma
instituþionalã ºi a Planului de acþiune, în perioada 2004 - 2006

ATRIBUTIILE CE REVIN
INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
(art. 11 din HGR 1490/09.09.2004)

a) elaboreaza strategii, programe si planuri In domeniile de activitate, pe care le supune aprobarii


organelor abilitate, si le avizeaza pe cele elaborate de ministere si de alte institutii publice centrale;
b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind tipurile de risc, natura si frecventa
situatiilor de urgenta produse si propune masuri In baza concluziilor rezultate din acestea;
c) elaboreaza norme generale, pe care le supune spre aprobare ministrului administratiei si
internelor;
d) elaboreaza si emite metodologii, norme, normative, regulamente, instructiuni, standarde
operationale si proceduri si le avizeaza pe cele emise de ministere si de alte institutii publice centrale;
e) elaboreaza criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor de
urgenta profesioniste, respectiv voluntare, precum si criterii de performanta privind structura si
normele minimale de dotare a serviciilor private pentru situatii de urgenta, pe care le supune spre
aprobare ministrului administratiei si internelor;
f) participa la atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici si
a expertilor In activitatea de constructii, precum si la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor
produse si procedee In acest domeniu;
g) emite, potrivit legii, reglementari tehnice pe care trebuie sa le Indeplineasca mijloacele de aparare
Impotriva incendiilor si cele din domeniile protectiei civile, utilizate pe teritoriul României;
h) asigura, la nivel central, coordonarea tehnica de specialitate a activitatilor de prevenire a
incendiilor si a dezastrelor;
i) acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor centrale si locale privind gestionarea
situatiilor de urgenta;
j) elaboreaza, din punctul de vedere al riscurilor gestionate, criteriile de clasificare a localitatilor si
agentilor economici, care se aproba prin hotarâre a Guvernului;
k) autorizeaza laboratoarele si poligoanele de Incercari la foc si cele de distrugere a munitiei
neexplodate;
l) emite avizele si autorizatiile prevazute de lege, In domeniile de competenta;
m) asigura coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operationale si a centrelor operative si
asigura mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea;
n) coordoneaza derularea programelor nationale de pregatire In domeniul apararii Impotriva
dezastrelor si urmareste la nivel national aplicarea strategiilor si programelor internationale, europene
si regionale pentru prevenirea catastrofelor si reducerea dezastrelor;
o) organizeaza si conduce activitatile de aparare a vietii, bunurilor si mediului In situatii de urgenta;
p) Indruma, controleaza si coordoneaza, dupa caz, inspectoratele pentru situatii de urgenta,
institutiile si unitatile din subordine, serviciile de urgenta voluntare, precum si serviciile de urgenta
private;
q) elaboreaza statele de organizare, tabelele si normele de Inzestrare ale structurilor subordonate;
r) asigura informarea operativa a ministrului administratiei si internelor, a ministrului delegat pentru
administratia publica si a institutiilor abilitate asupra starilor potential generatoare de situatii de
urgenta sau asupra producerii situatiilor de urgenta In teritoriu, printr-un sistem informational propriu;
s) organizeaza si conduce aplicatii si exercitii pentru verificarea viabilitatii planificarii interventiei si
resurselor;
t) propune ministrului administratiei si internelor participarea cu forte si mijloace la Inlaturarea
efectelor situatiilor de urgenta In afara teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor si Intelegerilor
internationale la care România este parte;
u) organizeaza si controleaza formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a
persoanelor si cadrelor tehnice cu atributii In domeniul apararii Impotriva incendiilor si protectiei
civile;
v) organizeaza si controleaza atestarea persoanelor fizice si juridice pentru prestarea lucrarilor de
termoprotectie si ignifugare, precum si a celor de verificare, Intretinere si reparare a mijloacelor
destinate apararii Impotriva incendiilor si protectiei civile;
w) constituie si gestioneaza baza de date cu privire la situatiile de urgenta, pune la dispozitie
institutiilor interesate datele si informatiile solicitate pentru solutionarea situatiilor de urgenta si
coordoneaza activitatile de studii si cercetare stiintifica;
x) efectueaza activitati specifice de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformitatii
produselor si privind stabilirea introducerii pe piata a produselor pentru constructii cu rol In siguranta
la incendiu;
y) avizeaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc,
elaborate de comitetele ministeriale, si le prezinta spre semnare ministrului administratiei si internelor;
z) coopereaza cu celelalte organe ale statului abilitate In managementul starilor de urgenta si de
asediu sau al crizelor, precum si cu organizatiile internationale de profil, pe baza conventiilor la care
statul român este parte, si urmareste respectarea acestor conventii In domeniul situatiilor de urgenta.
Inspectoratul General, potrivit competentelor stabilite, executa si alte atributii operative, tehnice si
administrative, In domeniile:
a) analizei, evaluarii si sintezei referitoare la situatiile de urgenta;
b) interventiei si asistentei umanitare nationale si internationale;
c) medicinei de urgenta a dezastrelor, al asistentei religioase si psihologice;
d) managementului organizatoric si planificarii resurselor;
e) managementului logistic;
f) formarii si pregatirii continue a personalului;
g) strategiilor si tacticilor specifice;
h) elaborarii si punerii In aplicare a planului national de evacuare;
i) comunicatiilor si informaticii;
j) integrarii europene si relatiilor internationale;
k) activitatii de control a structurilor subordonate si a personalului acestora;
l) activitatii juridice si de contencios;
m) activitatii de protectie a muncii, privind tehnica securitatii interventiilor, cele de prevenire si
stingere a incendiilor si de protectie a mediului;
n) activitatii financiar-contabile;
o) managementului resurselor umane;
p) activitatii de secretariat si al documentelor clasificate;
q) editarii publicatiilor si lucrarilor de specialitate, regulamentelor, instructiunilor si manualelor
specifice;
r) informarii si relatiilor publice.

ORGANIGANIZARE SI FUNCTIONARE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
(HGR 1490 din 09.09.2004)

 Conducerea Inspectoratului General se exercita de catre inspectorul general, numit prin decizie
a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor, contrasemnata de
ministrul delegat pentru administratia publica.
Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.
In exercitarea atributiilor ce Ii revin inspectorul general emite ordine.
In exercitarea atributiilor sale inspectorul general este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct,
numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
Prim-adjunctul inspectorului general coordoneaza nemijlocit Centrul Operational National.
Adjunctul inspectorului general este seful inspectiei de prevenire.
In absenta inspectorului general, conducerea Inspectoratului General se exercita de catre prim-
adjunctul acestuia sau de alta persoana desemnata In acest scop.
 In cadrul Inspectoratului General functioneaza structuri si compartimente specializate la
dimensionarea carora se au In vedere urmatoarele:
a) rolul si functiile Inspectoratului General In cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si In
Sistemul National;
b) volumul, complexitatea si specificul misiunilor si atributiilor legale ce trebuie Indeplinite;
c) tipurile de risc, frecventa si amploarea situatiilor de urgenta, precum si vulnerabilitatile
teritoriului national;
d) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitatilor pe care le desfasoara;
e) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare ale personalului;
f) gradul de Inzestrare cu mijloace tehnice specifice si performantele acestora;
g) specificul programului de lucru al personalului: normal, In schimburi sau In ture.
 In cadrul Inspectoratului General se constituie si functioneaza ca structuri specializate, pe
domenii de competenta:
a) Centrul Operational National, care Indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare,
Instiintare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare si conducere operationala, la nivel
national, a situatiilor de urgenta;
b) inspectia de prevenire, care asigura Indeplinirea functiilor de reglementare, avizare, Indrumare,
informare publica si control;
c) structura de management logistic, care organizeaza, controleaza si realizeaza masurile specifice
de asigurare tehnico-materiala, de administrare a patrimoniului si de alta natura pentru Indeplinirea
atributiilor;
d) structura financiar-contabila, care asigura gestionarea fondurilor publice alocate, aferente
Inspectoratului General;
e) alte compartimente adecvate Indeplinirii misiunilor specifice.
 Inspectoratul General este organizat pe directii, servicii, birouri si/sau compartimente.
 Statul de organizare (statul de functiuni) al Inspectoratului General se aproba prin ordin al
ministrului administratiei si internelor.
 Centrul Operational National, denumit In continuare Centrul Operational, organizeaza si
asigura Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,
denumit In continuare Comitetul National.
- Centrul Operational se Incadreaza cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum si cu
specialisti In comunicatii, informatica si In alte domenii de activitate, conform cerintelor
operative.
- Activitatea Centrului Operational se desfasoara permanent. Personalul executa serviciul In
ture, pe schimburi sau cu program normal.

ATRIBUTIILE CENTRULUI OPERATIONAL NATIONAL


PENTRU SITUATII DE URGENTA
(HGR 1490 din 09.09.2004)

Centrul Operational are urmatoarele atributii principale:


a) desfasoara activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta;
b) asigura Inregistrarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si Intocmeste situatia
generala a riscurilor la nivel national;
c) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, când este cazul, presedintele
Comitetului National si celelalte organisme abilitate sa Intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de
interventie;
d) elaboreaza conceptia generala privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea
actiunilor de raspuns, precum si conceptia specifica de actiune In situatii de urgenta, conform
reglementarilor interne, emise In baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de
sprijin Indeplinite;
e) face propuneri Comitetului National privind activitatea preventiva si de interventie In situatii de
urgenta;
f) urmareste aplicarea prevederilor regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si ale
planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
g) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea
legaturilor de comunicatii cu centrele operationale, centrele operative cu functionare permanenta, cu
alte organisme implicate In gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate In
Indeplinirea misiunilor;
h) centralizeaza, la nivel national si/sau zonal/regional, dupa caz, solicitarile privind necesarul de
resurse pentru Indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si In timpul situatiilor de urgenta, si le
Inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
i) asigura transmiterea/retransmiterea mesajelor de atentionare, alarmare si avertizare primite de la
institutiile specializate catre serviciile de urgenta din subordine si administratia publica, dupa caz;
j) gestioneaza, la nivel national, baza de date referitoare la situatiile de urgenta date In competenta;
k) desfasoara activitati In domeniile asistentei internationale umanitare, medicinei de urgenta a
dezastrelor si asistentei psihologice;
l) Indeplineste alte atributii conform reglementarilor interne.

DREPTURILE SI INDATORIRILE
INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
(art. 24 din HGR 1490/09.09.2004)

 In timpul Indeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General si cel al structurilor


subordonate este Investit cu exercitiul autoritatii publice.
 In raport cu atributiile specifice, personalul are urmatoarele drepturi si Indatoriri specifice:
a) sa efectueze inspectii si controale privind modul de respectare si aplicare a prevederilor legale;
b) sa elibereze/anuleze avize si autorizatii, potrivit competentelor prevazute de lege;
c) sa organizeze si sa conduca exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire la institutii publice si
agenti economici;
d) sa solicite de la persoanele fizice si juridice datele, informatiile si documentele necesare
Indeplinirii atributiilor legale;
e) sa stabileasca restrictii sau sa interzica orice operatiuni sau lucrari, In scopul prevenirii unor
situatii de urgenta;
f) sa sesizeze organele competente, In conditiile prevazute de lege, despre infractiunile constatate In
exercitarea atributiilor de serviciu;
g) sa constate si sa sanctioneze contraventiile potrivit competentei prevazute de lege;
h) sa dispuna, potrivit legii, sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii
constructiilor sau amenajarilor;
i) sa participe la coordonarea si conducerea interventiilor In situatii de urgenta;
j) sa dispuna restrângerea utilizarii cladirilor incendiate, avariate ori amenintate, inclusiv evacuarea
persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinatatea imobilelor
respective;
k) sa dispuna, potrivit legii, suspendarea ori Incetarea activitatii institutiilor si/sau agentilor
economici, demolarea totala ori partiala a constructiilor afectate grav, precum si a celor vecine, daca
exista pericol de agravare a consecintelor unor situatii de urgenta;
l) sa utilizeze gratuit apa, In conditiile legii, indiferent de sursa din care provine;
m) sa se deplaseze cu autospecialele si mijloacele tehnice din dotare la locul interventiei, pe drumuri
care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, daca
cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
n) sa solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public In zona desfasurarii
operatiunilor de interventie;
o) sa aiba acces, In Indeplinirea misiunilor specifice, In orice incinta a institutiilor si agentilor
economici;
p) sa intre In locuintele persoanelor fizice, In Indeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu
consimtamântul acestora, In conditiile prevazute de lege. In cazul In care se impune Inlaturarea unor
factori de risc care prin iminenta amenintarii lor pot declansa o situatie de urgenta, consimtamântul nu
este necesar;
q) sa solicite sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare In masa si al cetatenilor pentru
luarea masurilor urgente In vederea prevenirii, limitarii sau Inlaturarii unor pericole iminente
provocate de situatii de urgenta;
r) sa stabileasca, Impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situatiilor
de urgenta si sa participe, In conditiile legii, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si
Imprejurarilor care au generat unele situatii de urgenta.
(3) In exercitarea drepturilor si obligatiilor specifice prevazute la alin. (2), personalul desemnat Isi
face cunoscuta calitatea, dupa caz, prin legitimatia de serviciu sau de control si ordinul de
serviciu/misiune.

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
INSPECTORATELOR JUDETENE (AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) PENTRU SITUATII
DE URGENTA
(HGR 1490 din 09.09.2004)

 Organizarea si functionarea inspectoratelor se bazeaza pe principiile legalitatii, autonomiei,


Impartirii administrativ-teritoriale, deconcentrarii si descentralizarii responsabilitatii, corelarii
cerintelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii, In vederea:
a) pregatirii preventive si protectiei prioritare a populatiei;
b) realizarii conditiilor necesare supravietuirii In situatii de urgenta;
c) participarii la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale,
precum si a mediului;
d) desfasurarii pregatirii profesionale a personalului organismelor specializate si serviciilor de
urgenta;
e) organizarii si executarii interventiei operative pentru limitarea si Inlaturarea efectelor situatiilor
de urgenta;
f) constituirii rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.
 Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) vizeaza urmatoarele obiective:
a) timpul de raspuns si operativitatea permanenta;
b) supletea organizatorica;
c) capacitatea de raspuns credibila;
d) restructurarea si modernizarea serviciilor de urgenta profesioniste;
e) parteneriatul operational intensificat;
f) interventia graduala;
g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional si international;
h) managementul integrat al serviciilor de urgenta profesioniste;
i) participarea cu resurse a comunitatilor locale.
 In cadrul inspectoratelor se constituie si functioneaza ca structuri specializate:
a) centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care Indeplineste permanent
functiile de monitorizare, evaluare, Instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica
operationala a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
b) inspectia de prevenire, care Indeplineste, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti,
functiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publica, Indrumare si control privind
prevenirea situatiilor de urgenta, precum si pregatirea populatiei privind comportarea In situatii de
urgenta;
c) grupuri de prevenire si interventie, detasamente, detasamente speciale, sectii, statii, pichete,
echipe si echipaje, ca structuri de interventie de pompieri, de protectie civila si securitate civila si
mixte; In cadrul structurilor de interventie se constituie un numar variabil de echipe si echipaje
specializate pe tipuri de interventii;
d) structuri de suport logistic;
e) alte structuri functionale;
f) garda de interventie a subunitatii specializate, constituita din echipajele si personalul operativ care
executa serviciul permanent In aceeasi tura.
 La dimensionarea structurilor specializate si compartimentelor functionale ale inspectoratelor
se au In vedere, cumulativ, urmatoarele elemente:
a) tipurile de risc gestionate si frecventa lor de manifestare;
b) suprafata unitatii/unitatilor administrativ-teritoriale din sfera de competenta si potentialul
economic al acesteia/acestora;
c) densitatea populatiei;
d) volumul si complexitatea atributiilor stabilite In competenta;
e) necesarul de Inzestrare cu mijloace tehnice si performantele acestora, In raport cu timpii de
raspuns;
f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitatilor;
g) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare ale personalului;
h) necesitatea asigurarii operativitatii permanente.
 Inspectoratul Isi Indeplineste misiunile specifice Intr-o portiune din teritoriul national,
denumita zona de competenta, care coincide, de regula, cu teritoriul judetului.
- Zonele de competenta, denumirile inspectoratelor si sediile acestora sunt prezentate In anexa
care face parte integranta din prezenta hotarâre.
 Pentru situatiile de urgenta care impun concentrari masive de forte si mijloace de interventie,
inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate si solicita In sprijin grupari operative ori
subunitati specializate, care vor actiona temporar In afara zonelor de competenta.
 In situatii de urgenta inspectoratul poate actiona temporar si In afara zonelor de competenta.
Compunerea si valoarea gruparilor operative si aliniamentele pâna la care acestea pot actiona
In afara zonelor de competenta se stabilesc prin documente operative aprobate de inspectorul
general al Inspectoratului General, denumit In continuare inspector general.
 Pentru grupurile de interventie se stabilesc zone de responsabilitate aprobate de seful
inspectoratului.
 Inspectoratul este condus de seful inspectoratului, numit In conditiile legii, la propunerea
prefectului.
- Seful inspectoratului are calitatea de ordonator tertiar de credite.
- In exercitarea atributiilor sale seful inspectoratului emite ordine.
 Seful inspectoratului raspunde de aplicarea legii In domeniul de competenta si asigura
executarea dispozitiilor organelor ierarhice, precum si a celor date de prefect In baza
prevederilor art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului.
 Seful inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al
inspectorului general.
- Prim-adjunctul sefului inspectoratului coordoneaza nemijlocit centrul operational.
- Adjunctul sefului inspectoratului este seful inspectiei de prevenire.
- In absenta sefului inspectoratului conducerea se asigura de prim-adjunctul prevazut la alin. (1) ori
de alta persoana desemnata de acesta.
 In raport cu natura riscurilor si frecventa lor de manifestare se constituie subunitati specializate
de pompieri, de protectie civila si mixte.
 Pentru fiecare subunitate se stabileste un raion de interventie pe principiul timpului de raspuns.
 Raioanele de interventie pot depasi limitele zonei de competenta numai pentru nevoi operative.
 Conducerea subunitatii specializate se asigura de catre comandantul acesteia, ajutat de un
adjunct, dupa caz.
 Echipajele, echipele si personalul operativ care executa serviciul permanent In aceeasi tura
constituie garda de interventie.
 Garda de interventie este condusa nemijlocit de seful acesteia.
 Organigrama si statul de organizare ale inspectoratelor judetene se elaboreaza de Inspectoratul
General si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de
ministrul delegat pentru administratia publica.
 Regulamentul de organizare si functionare al inspectoratului se aproba de catre inspectorul
general.

ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI JUDETEAN (AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)


PENTRU SITUATII DE URGENTA
(HGR 1492 din 09.09.2004)

Inspectoratul Indeplineste urmatoarele atributii principale:


a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de
aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al
cetatenilor si bunurilor;
b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta
produse si propune masuri In baza concluziilor rezultate din acestea;
c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc
specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul
situatiilor de urgenta;
d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile In
domeniul prevenirii si interventiei In situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele
deconcentrate/descentralizate;
e) emite avize si autorizatii, In conditiile legii;
f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de
urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
h) organizeaza pregatirea personalului propriu;
i) executa, cu forte proprii sau In cooperare, operatiuni si activitati de Instiintare, avertizare,
alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare,
deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie
N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata,
protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru
supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor In caz de situatii de urgenta;
j) controleaza si Indruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
k) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns In situatii de
urgenta si tine evidenta acestora;
l) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative
de raspuns;
m) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
n) planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea
viabilitatii documentelor operative;
o) organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica
rezultatele;
p) participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la
interventii In zona/In afara zonei de competenta;
q) participa la actiuni de pregatire si interventie In afara teritoriului national, In baza acordurilor la
care statul român este parte;
r) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si Imprejurarilor care au determinat ori
au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
s) stabileste, Impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
t) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite In conditiile legii, In organizarea si
dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
u) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, Incalcarea dispozitiilor legale din domeniul
de competenta;
v) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor In domeniul specific;
w) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni
educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;
x) asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate, conform
reglementarilor specifice;
y) Incheie, dupa terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit
regulamentului prevazut la art. 13;
z) Indeplineste alte sarcini stabilite prin lege.

ATRIBUTIILE
CENTRULUI OPERATIONAL DIN INSPECTORATUL JUDETEAN (AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI) PENTRU SITUATII DE URGENTA
(HGR 1492 din 09.09.2004)

Centrul operational are urmatoarele atributii principale:


a) efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din
competenta;
b) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, când este cazul, presedintele
comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa Intreprinda masuri cu caracter
preventiv ori de interventie, propunând, In conditiile legii, instituirea starii de alerta;
c) elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea
actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune In situatii de urgenta, conform reglementarilor
interne, emise In baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin Indeplinite;
d) face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin
Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie In situatii de urgenta;
e) urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a
planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
f) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea
legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare
permanenta, cu alte organisme implicate In gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele
proprii aflate In Indeplinirea misiunilor;
g) centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru Indeplinirea functiilor de sprijin,
premergator si In timpul situatiilor de urgenta, si le Inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
h) asigura transmiterea mesajelor de Instiintare primite catre structurile din subordine, cele cu care
colaboreaza si catre autoritatile locale;
i) evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;
j) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date In competenta;
k) desfasoara activitati In domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de
urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;
l) Indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise In baza prevederilor legale.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMITETELOR SI CENTRELOR OPERATIVE


PENTRU SITUATII DE URGENTA
(oug 221 / 15.04.2004)

 Sistemul National are In compunere:


a) comitete pentru situatii de urgenta;
b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;
d) centre operative pentru situatii de urgenta;
e) comandantul actiunii.
 Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:
a) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta;
b) comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de urgenta;
c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;
d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
e) comitetele locale pentru situatii de urgenta.
 Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al
managementului si se Intrunesc semestrial si ori de câte ori situatia impune.
 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit In continuare Comitet National, se
constituie si functioneaza sub conducerea nemijlocita a ministrului administratiei si internelor
si sub coordonarea primului-ministru.
- Comitetul National este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie,
experti si specialisti desemnati de ministerele cu atributii complexe In gestionarea situatiilor de
urgenta.
- Organizarea si functionarea Comitetului National se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la
propunerea ministrului administratiei si internelor.
 Comitetul National se compune din:
a) presedinte: ministrul administratiei si internelor;
b) vicepresedinte: un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor;
c) membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conducatorului fiecarei
institutii publice centrale prevazute In anexa nr. 1 si inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenta;
d) consultanti: câte 1 - 2 experti si/sau specialisti din fiecare minister si institutie publica centrala
prevazute In anexa nr. 1.
 Componenta nominala a Comitetului National se aproba prin ordin al ministrului administratiei
si internelor, pe baza propunerilor facute de ministrii si conducatorii institutiilor publice
centrale prevazute In anexa nr. 1, In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarâri In
Monitorul Oficial al României, Partea I.
 In cazul reorganizarii ministerelor si institutiilor prevazute In anexa nr. 1 ori eliberarii din
functia de secretar de stat a reprezentantului In Comitetul National, conducatorii acestora vor
nominaliza un nou reprezentant In termenul prevazut la alin. (3), calculat, dupa caz, de la data
reorganizarii sau de la data la care functia de secretar de stat a devenit vacanta.
 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National functioneaza ca un compartiment
specializat In cadrul Centrului Operational National din Inspectoratul General pentru Situatii
de Urgenta, denumit In continuare Inspectoratul General.
 Comitetul National asigura Indeplinirea atributiilor principale prevazute la art. 20 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta, precum si a atributiilor si sarcinilor stabilite prin alte dispozitii legale In
vigoare.
- Comitetul National asigura Indeplinirea atributiilor specifice pe linia realizarii In România a
obiectivelor strategiei internationale de reducere a dezastrelor.
- Persoanele desemnate In Comitetul National au urmatoarele atributii principale:
a) presedintele: convoaca Intrunirea Comitetului National, stabileste ordinea de zi si conduce
sedintele acestuia; aproba prin ordin planurile, regulamentele si masurile adoptate; semneaza avizele,
acordurile, Imputernicirile, protocoalele de colaborare si proiectele de acte normative; Il informeaza
operativ pe primul-ministru si prezinta In sedintele de Guvern hotarârile si propunerile Comitetului
National;
b) vicepresedintele: Indeplineste obligatiile de membru prevazute la lit. c) si, In absenta
presedintelui, exercita atributiile acestuia;
c) membrii: participa la sedintele Comitetului National; prezinta informari si puncte de vedere ale
ministerelor sau institutiilor publice centrale pe care le reprezinta; informeaza operativ ministrii sau
conducatorii institutiilor respective asupra problemelor dezbatute, concluziilor rezultate, hotarârilor si
masurilor adoptate si urmaresc aplicarea acestora In domeniile de competenta; mentin legatura
permanenta cu centrele operative corespondente;
d) consultantii: participa la sedintele Comitetului National; consiliaza membrii acestuia asupra
problemelor operative, tehnice si de specialitate; asigura documentarea tehnica de specialitate pentru
tipurile de riscuri gestionate si sprijina Secretariatul tehnic permanent In elaborarea documentelor de
lucru pentru Comitetul National; mentin legatura permanenta cu centrele operative corespondente,
dupa declararea starii de alerta si pâna la Incetarea acesteia.
 Secretariatul tehnic permanent are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza documentele Comitetului National;
b) asigura convocarea Comitetului National si transmiterea ordinii de zi;
c) primeste si pregateste materialele pentru sedintele Comitetului National si asigura prezentarea
acestora presedintelui si membrilor Comitetului National;
d) elaboreaza lucrarile si executa operatiunile de secretariat pe timpul sedintelor Comitetului
National;
e) asigura redactarea hotarârilor adoptate de Comitetul National, precum si a proiectelor de ordine,
pe care le prezinta spre aprobare;
f) asigura difuzarea la componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta
si la alte autoritati interesate a documentelor emise de Comitetul National;
g) Intocmeste informari periodice privind situatia operativa sau stadiul Indeplinirii hotarârilor
adoptate de Comitetul National, care se transmit de catre Centrul Operational National membrilor
Comitetului National si altor autoritati interesate;
h) conlucreaza cu secretariatele tehnice permanente, organizate si asigurate de centrele operationale
si centrele operative pentru situatii de urgenta, precum si cu structurile abilitate In managementul
situatiilor exceptionale;
i) conlucreaza cu unitatile si cu compartimentele Ministerului Administratiei si Internelor implicate
In emiterea ordinelor ministrului;
j) Intocmeste proiectele comunicatelor de presa ale Comitetului National si colaboreaza, In acest
sens, cu structurile de profil din Ministerul Administratiei si Internelor;
k) urmareste realizarea suportului logistic al locului de desfasurare a sedintelor Comitetului
National;
l) Indeplineste alte atributii prevazute In Regulamentul de organizare si functionare al
Inspectoratului General sau alte sarcini stabilite de Comitetul National ori de presedintele acestuia;
m) preia si gestioneaza datele si informatiile transmise In cazul unor dezastre si asigura Instiintarea
membrilor Comitetului National si a consultantilor;
n) asigura legatura cu punctele de contact din structurile cu atributii In domeniul urgentelor civile
din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei pentru Securitate si Cooperare In Europa si
Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord.
 Pentru Indeplinirea atributiilor consulta specialisti si din alte domenii de activitate.
 Comitetul National se Intruneste In sedinte semestriale si ori de câte ori situatia o impune, In
prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
- Sedintele Comitetului National sunt prezidate de presedinte sau, dupa caz, de primul-ministru.
- Hotarârile Comitetului National se adopta, de regula, prin consens. Hotarârile referitoare la
atributiile prevazute la art. 20 lit. c) - e) si k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 se
adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti la sedinta.
- Secretariatul tehnic permanent este coordonat de seful Centrului Operational National.
- La sedintele Comitetului National participa, la invitatia presedintelui acestuia, reprezentanti ai
altor ministere si institutii publice centrale, nenominalizate In anexa nr. 1, ai patronatelor sau ai unor
agentii, precum si ai unor organizatii neguvernamentale care Indeplinesc functii de sprijin In
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.
- Consultantii si invitatii nu au drept de vot. In cazuri justificate, consultantii pot exprima votul
membrilor absenti, daca au fost mandatati In acest sens de catre conducatorul ministerului sau
institutiei din care acestia fac parte.
 La ministere si la alte institutii publice centrale cu atributii In gestionarea situatiilor de urgenta
se constituie si functioneaza sub conducerea ministrilor, respectiv a conducatorilor institutiilor
publice centrale, comitete ministeriale pentru situatii de urgenta, denumite In continuare
comitete ministeriale.
- Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului institutiei
publice centrale, dupa caz, si are In componenta persoane cu putere de decizie, experti si specialisti din
aparatul propriu al ministerului si din unele institutii si unitati aflate In subordinea acestuia, cu atributii
In gestionarea situatiilor de urgenta.
- In componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptati si
reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii In domeniu.
 La nivelul municipiului Bucuresti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul
Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.
- Din comitetul prevazut la alin. (1) fac parte primarul general, primarii de sectoare, sefi de servicii
publice deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala, manageri ai unor institutii, regii
autonome si societati comerciale care Indeplinesc functii de sprijin In gestionarea situatiilor de
urgenta, precum si manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de
risc potential generatori de situatii de urgenta.
- Organizarea, atributiile si functionarea comitetului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al
prefectului.
 La nivelul judetelor se constituie, sub conducerea prefectilor, comitete judetene pentru situatii
de urgenta, denumite In continuare comitete judetene.
- Din comitetul judetean fac parte presedintele consiliului judetean, sefi de servicii deconcentrate,
descentralizate si de gospodarie comunala si alti manageri ai unor institutii si societati comerciale de
interes judetean care Indeplinesc functii de sprijin In gestionarea situatiilor de urgenta, precum si
manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential
generatori de situatii de urgenta.
- Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor judetene se stabilesc prin ordine ale
prefectilor.
 La nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al comunelor se
constituie, sub conducerea primarului si cu avizul prefectului, comitete locale pentru situatii de
urgenta, denumite In continuare comitete locale.
- Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau municipiului, dupa
caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea
administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici,
filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitatii, constituie factori de
risc potential generatori de situatii de urgenta.
- Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispozitie a primarului,
cu avizul prefectului.
 Comitetul National are urmatoarele atributii principale:
a) examineaza si propune spre adoptare Guvernului Planul national de asigurare cu resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
b) analizeaza si supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, functionare si
dotare a comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta, precum si
fluxul informational-decizional;
c) declara, cu acordul primului-ministru, starea de alerta la nivel national sau la nivelul mai multor
judete, coordoneaza gestionarea situatiilor de urgenta si declara Incetarea starii de alerta;
d) hotaraste, cu acordul primului-ministru, punerea In aplicare a planurilor de evacuare, la
propunerea comitetelor ministeriale, judetene sau al municipiului Bucuresti;
e) propune Guvernului, prin ministrul administratiei si internelor, instituirea de catre Presedintele
României a "starii de urgenta" In zonele afectate, In baza solicitarilor primite de la comitetele judetene
sau al municipiului Bucuresti, si urmareste Indeplinirea masurilor stabilite In acest sens;
f) propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistenta umanitara internationala In cazul situatiilor
de urgenta cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor Intocmite de Inspectoratul General;
g) coordoneaza, pe teritoriul national, activitatea fortelor internationale solicitate pentru rezolvarea
situatiilor de urgenta, Indeosebi In domeniul Inlaturarii efectelor distructive ale dezastrelor, In
conformitate cu prevederile legii române;
h) propune Guvernului includerea In bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea
situatiilor de urgenta, inclusiv pentru operationalizarea Sistemului National si a structurilor de
interventie In afara frontierelor de stat, In cadrul structurilor specializate ale organismelor
internationale cu atributii In domeniu;
i) stabileste repartizarea principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte
organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta, care se aproba prin hotarâre a Guvernului;
j) initiaza elaborarea de acte normative pentru gestionarea situatiilor de urgenta si le avizeaza pe
cele elaborate de comitetele ministeriale, judetene si al municipiului Bucuresti;
k) analizeaza si supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse si
bunuri materiale necesare sprijinirii autoritatilor administratiei publice locale si populatiei afectate de
dezastre sau alte situatii de urgenta;
l) stabileste modul de cooperare a structurilor Sistemului National cu alte autoritati si organisme ale
statului român sau internationale abilitate In managementul starilor exceptionale;
m) coordoneaza informarea opiniei publice privind managementul situatiilor de urgenta;
n) Indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.