Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIRIU

DIRECTOR

DECIZIA NR. …/……………………


privind constituirea Comisiei paritare

În temeiul prevederilor:
 Legii nr. 53/2003, HG nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si
incheierea acordurilor colective, art. 32, al. 1 şi 2, şi art. 35;
 OMENCŞ nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20, al. 1, art. 22; art. 79, al. 1 şi al. 4;
 Având în vedere propunerile directorului şi ale organizaţiei sindicale,

Directorul……………………………...…., prof…………………….., numit prin Decizia ISJ nr. ............/....................,

DECIDE:

Art. 1 Se constituie Comisia paritară la nivelul Şcolii Gimnaziale Siriu, în anul şcolar ............................

Art. 2 Componenţa comisiei paritare este următoarea:


1. ……………………….- director
2…………………………– lider sindical
3. ………………………..(membru desemnat de director);
4. ………………………..(membru desemnat de organizaţia sindicală);
5. …………………….., membru supleant (desemnat de director);
6. ……………………., membru supleant (desemnat de organizaţia sindicală);

Art. 3 Comisia paritară îşi va desfăşura activitatea pe baza Procedurii specifice privind organizarea şi
funcţionarea comisiei paritare, cod: PS 5.4-07.

Art. 4 Atribuţiile Comisiei paritare sunt cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 833/2007privind normele de
organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective.

Art. 5 Prezenta comisie îşi încetează activitatea la………………..

Art. 6 Directorul va asigura afişarea prezentei decizii la sediul propriu, în termen de 10 lucrătoare de la data
constituirii comisiei paritare.

Art. 7 Compartimentul Secretariat va comunica prezenta decizie persoanelor interesate.

Director, Secretar,

Prof........................... ...............

............................ ....................