Sunteți pe pagina 1din 34

Director: prof.

Timuş Jan,

Responsabil de catedra: prof. Pop Monica Dorina,

PLANIFICARE
CLASA A V-A
Anul şcolar 2014 – 2015

Profesor: Stoica Valentina


Şcoala Gimnazială “Alexandru Ceuşianu”, Reghin
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu”, Reghin Profesor: Stoica Valentina
Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 5

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
CONŢINUTURI
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în pagină. Volumul. Biblioteca.
1.2. Teoria literară
1.2.1. Raportul dintre realitate şi literatură.
1.2.2. Textul şi opera. Opera literară.
1.2.3. Structura operei literare. Textul în proză. Ce se povesteşte: naraţiunea; cine participă la acţiune: personajul (portretul fizic şi portretul moral al personajului); cine povesteşte:
naratorul. Modurile de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul.
1.2.4. Figurile de stil. Personificarea. Comparaţia. Enumeraţia. Repetiţia. Epitetul.
1.2.5. Textul în versuri.Versificaţia. Versul şi strofa. Rima.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare în proză şi în versuri – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii. Specii obligatorii: schiţa şi basmul.
1.3.2. Texte nonliterare: articolul de dicţionar, reclama.
Se vor selecta 5-7 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii
române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu depăşească, de regulă, două pagini. Din
textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să
aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.5 şi 1.3.1 – 1.3.2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoricestetic,
formativ, adecvare la vârsta elevilor.
2. Practica raţională şi funcţională a limbii
2.1. Comunicarea orală
2.1.1. Situaţia de comunicare. Aplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de: emiţător, receptor, mesaj, context, cod, canal. Situaţia de comunicare dialogată.
2.1.2. Structurarea textului oral
Ideea principală, ideea secundară. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral. *Constituenţii textului oral. *Selectarea cuvintelor. *Organizarea propoziţiei şi a frazei.
*Dispunerea şi funcţionarea simultană a elementelor verbale şi nonverbale (aplicativ). Organizarea dialogului simplu. Formule elementare de menţinere a dialogului.
*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- identificarea unei persoane, a unui obiect, a unui grup de persoane sau de obiecte;
- adresarea către o persoană, salutul;
- formularea de întrebări;
- iniţierea sau încheierea unui schimb verbal;
- susţinerea unei discuţii directe sau telefonice;
- cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea, starea, ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma, calitatea, utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediul social al
unei persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea unei acţiuni;
- exprimarea acordului sau a dezacordului, a gusturilor, a punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană;
- descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte;
- prezentarea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni.
2.2. Comunicarea scrisă
2.2.1. Procesul scrierii
Părţile componente ale unei compuneri (actualizare). Aşezarea corectă a textului în pagină. Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, paranteze etc.). Semnele de punctuaţie: punctul,
virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima.
2.2.2. Contexte de realizare
Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare. Transformarea textului dialogat în text narativ. Aprecieri personale referitoare la textele literare studiate (referitoare la personaje,
figuri de stil, moduri de expunere etc.). Notiţele. Lucrarea semestrială.
3. Elemente de construcţie a comunicării
În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de
opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al
valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va
urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem abstract”. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei
programe, nu interesează predarea în şi pentru sine a unor cunoştinţe gramaticale, ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la
structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de
diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de
exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în predarea problemelor noi, profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea
cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de comunicare, şi nu de la noţiunile teoretice.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.
3.1. Lexicul
Vocabularul limbii române. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat. Rădăcina. Sufixele. Prefixele.
Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-semantice (aplicativ).
3.2. Noţiuni de fonetică. Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele. Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul, triftongul). Hiatul. Silaba.
3.3. Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar). *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa). Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia simplă şi
propoziţia dezvoltată. Dezvoltarea unei propoziţii simple. Propoziţia afirmativă şi propoziţia negativă. Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă. Fraza.
3.4. Morfosintaxa
3.4.1. Verbul.
Timpul, persoana, numărul (actualizare). Modurile personale şi modurile nepersonale (recunoaştere). Timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfect
simplu, mai-mult-ca-perfectul, viitorul I. Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea. Funcţia sintactică: predicatul (actualizare). Predicatul verbal. Predicatul nominal (verbul
copulativ a fi şi numele predicativ).
3.4.2. Substantivul.
Substantivele comune şi substantivele proprii. Genul. Numărul. (actualizare) Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât.
Cazurile substantivului
Nominativul. Funcţii sintactice: subiect şi nume predicativ.
Acuzativul. Prepoziţia. Prepoziţia simplă şi compusă. Funcţii sintactice: complement şi atribut (fără precizarea felului).
Dativul. Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului).
Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul în gen şi în număr al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în dativ-genitiv.
Funcţii sintactice: atribut (fără precizarea felului).
Vocativul.
3.4.3. Substituţi ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal: persoana, numărul, genul (actualizare). Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal. Funcţiile sintactice: subiect, atribut, complement.
Pronumele personal de politeţe. ‫٭‬Formule reverenţioase de adresare.
3.4.3.2. Numeralul Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Funcţii sintactice: subiect, atribut, complement.
3.4.4. Determinanţii substantivului Adjectivul Adjectivul propriu-zis şi adjectivul provenit din verb la participiu. Adjectivele variabile (formele flexionare) şi invariabile. Acordul
cu substantivul în gen, număr şi caz. Funcţii sintactice: atribut şi nume predicativ. Topica adjectivului.
3.4.5. Părţile de vorbire neflexibile
3.4.5.1. Adverbul
Adverbele de loc, de timp, de mod. Adverbele provenite din adjective. Funcţia sintactică: complement.
3.4.5.2. Interjecţia.
3.5. Sintaxa propoziţiei
3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale) Predicatul nominal (numai cu verbul copulativ a fi). Numele predicativ simplu şi multiplu.
Valorile sintactice şi semantice ale verbului a fi.
3.5.2. Subiectul Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume,
numeral). Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi număr (actualizare).
3.5.3. Atributul Elementele regente ale atributului.
3.5.4. Complementul Elementele regente ale complementului (numai verbul).
3.6. Sintaxa frazei. Propoziţia principală. Propoziţia secundară. Fraza formată din propoziţii principale şi propoziţii secundare. Elementele de relaţie în frază:
conjuncţiile (simple şi compuse). Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere. Subordonarea.

Structura anului şcolar 2014 - 2015


Semestrul al II-lea
Semestrul I
Săptămâna Data Săptămâna Data
I 15-19. 09. 2014 I 09-13. 02. 2015
II 22-26.09. 2014 II 16-20. 02. 2015
III 29.09-03.10. 2014 III 23 – 27.02. 2015
IV 6-10. 10. 2014 Planificare IV 02-06. 03. 2015 calendaristică
V 13-17. 10. 2014 V 09-13. 03. 2015
VI 20-24. 10. 2014 Clasa a V-a VI 16-20. 03. 2015
VII 27.10-31. 10. 2014 VII 23 – 27.03. 2015
VIII 03 – 07. 11. 2014 VIII 30.03-03.04.2015
IX 10- 14. 11. 2014 Structura anului şcolar: ŞCOALA ALTFEL 06-10.04. 2015 2014/2015
X 17 - 21. 11. 2014 Cursuri: 35 de săptămâni VACANŢA DE 11 – 19.04.2015 + 1 S.A.; 175 de ore/an
Semestrul I: 18 PRIMĂVARĂ săptămâni, 5
XI 24-28. 11. 2014
ore/săptămână  90 de ore IX 20-24.04.2015
XII 01. – 05. 12. 2014
Semestrul al II-lea: 17 X 27.04-01.05.2015 săptămâni 5 ore /
XIII 8 – 12. 12. 2014
săptămână  85 de ore XI 04- 08.05. 2015
XIV 15 – 19. 12. 2014
Săptămâna 6 – 10 aprilie XII 11-15.05. 2015 2015: ŞCOALA
VACANŢA DE IARNĂ 20.12.2014 –
4.01.2015 ALTFEL (activităţi XIII 18-22.05. 2015 extraşcolare şi
XV 05-09.01.2015 extracurriculare, având XIV 25 -29.05. 2015 orar specific);
XVI 12-16.01.2015 Teze: sem. I, până pe 15 XV 01-05. 06.2015 decembrie 2014 (săpt.
XVII 19-23.01.2015 11).; sem. II, până pe 25 XVI 08-12.06.2015 mai 2015 (săpt. 17)
Zile libere: 1 Decembrie, XVII 15-19.06. 2015 1 Mai 2014, 1 iunie
XVIII 26-30.01.2015
(Rusaliile) VACANŢA DE 20.06 – 13.09.2015
VACANŢA 31.01-8.02.2015
INTERSEMESTRIALA VARĂ
Semestrul I
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Obser-
învăţare ore mâna vaţii
alocate
Prezentarea 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Prezentarea şi îndrumarea lecturii textelor–suport 7 I-II
programei şi a oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; pentru parcurgerea programei clasei a V-a (15-
manualului; 2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de Evaluarea competenţelor de lectură şi de 23.09)
actualizarea comunicare/situaţii de comunicare diverse; înţelegere a unui text literar/nonliterar
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; Actualizarea cunoştinţelor
cunoştinţelor)
Evaluare predictivă
Unitatea 1 Cartea - obiect cultural. 15 II – V
Cartea –obiect 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Cele dintâi lecturi, de Mircea Eliade
cultural oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în (24.09-
Cele dintâi 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi pagină. Volumul. Biblioteca 15.10)
de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii
lecturi, de modului de structurare a acestora; Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea
Mircea Eliade 1.3. sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul cunoştinţelor din ciclul primar)
vorbirii, în scopul clarificării acestora; *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa)
1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia
a unui enunţ şi/sau a formelor lexicale; simplă şi propoziţia dezvoltată. Dezvoltarea unor
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; propoziţii simple. Propoziţia afirmativă şi
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor propoziţia negativă. Propoziţia enunţiativă şi
de comunicare; propoziţia interogativă
2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de Fraza
comunicare/situaţii de comunicare diverse;
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare; Situaţia de comunicare. Formularea de întrebări.
3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un Iniţierea sau încheierea unui schimb verbal.
text literar sau nonliterar; Adresarea către o persoană, salutul
3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu Aplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de:
textul/cartea; emiţător, receptor, mesaj, context, cod, canal
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Procesul scrierii. Părţile componente ale unei
urmărind un plan; compuneri (actualizare)
4.2. utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonime Aşezarea corectă a textului în pagină. Elemente
şi derivate adecvate temei date; auxiliare în scriere (sublinieri, paranteze etc.)
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct Semnele de punctuaţie: punctul, virgula, două
de vedere gramatical, folosind corect semnele puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul
ortografice şi de punctuaţie; întrebării, semnul exclamării, cratima
*Selectarea cuvintelor. *Organizarea propoziţiei şi
a frazei.

Unitatea 2 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Raportul dintre realitate şi literatură. 19 V-IX
Opera literară oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; Textul şi opera. Opera literară.
O furnică, de 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi O furnică, de Tudor Arghezi (15.10-
Tudor Arghezi de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii Figuri de stil -personificarea 10.11)
modului de structurare a acestora;
1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale Lexicul. Vocabularul limbii române. Cuvântul –
a unui enunţ şi/sau a formelor lexicale; unitate de bază a vocabularului. Forma şi
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; conţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat.
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor Rădăcina. Sufixele. Prefixele.
de comunicare; Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-
2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct semantice (aplicativ).
de vedere gramatical;
2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de Noţiuni de fonetică. Sunetul şi litera:
comunicare/situaţii de comunicare diverse; corespondenţa dintre ele. Vocalele. Consoanele.
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare; Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul,
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a triftongul). Hiatul. Silaba.
unui text;
3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un Situaţia de comunicare. Situaţia de comunicare
text literar sau nonliterar; dialogată. Povestirea unor întâmplări reale sau
3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu imaginare.
textul/cartea; Aprecieri personale referitoare la textele literare
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, studiate.
urmărind un plan;
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct Structurarea textului oral. Ideea principală, ideea
de vedere gramatical, folosind corect semnele secundară. Planul simplu şi planul dezvoltat de
ortografice şi de punctuaţie; idei. Rezumatul oral.
Unitatea 3 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi Structura operei literare. Textul în proză. Ce se 29 IX-XIV
Tipuri de texte de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii povesteşte; cine participă la acţiune; cine
Textul literar modului de structurare a acestora; povesteşte (naratorul). Modurile de expunere - (11.11-
în versuri şi în 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în naraţiunea. 19.12)
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Sfârşit de toamnă, de Vasile Alecsandri
proză
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; Figuri de stil: comparaţia şi repetiţia. Elemente
2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de versificaţie: strofa, versul, rima.
de vedere gramatical; Căprioara, de Emil Gârleanu
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare; Texte nonliterare: reclama.
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a Verbul. Timpul, persoana, numărul (actualizare).
unui text; Modurile personale şi modurile nepersonale
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într- (recunoaştere). Timpurile modului indicativ:
un text narativ; prezent, imperfect, perfect compus, perfect
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor simplu, mai mult ca perfect, viitor I. Verbele
gramaticale învăţate; auxiliare: a fi, a avea, a vrea. Funcţia sintactică:
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, predicatul (actualizare). Predicatul nominal
urmărind un plan; (verbul copulativ a fi şi numele predicativ).
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct
de vedere gramatical, folosind corect semnele Transformarea textului dialogat în text narativ.
ortografice şi de punctuaţie; Susţinerea unei discuţii directe sau telefonice
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în
scopuri şi în contexte variate;

Unitatea 4 Textul. Schiţa Vizită, de I. L. Caragiale 20 XV-


Schiţa Vizită, 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi Moduri de expunere - dialogul XVIII
de de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii Substantivul. Substantivele comune şi (5-30.01)
I. L. Caragiale modului de structurare a acestora; substantivele proprii. Genul. Numărul
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a (actualizare).
unui text; Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într- Cazurile substantivului
un text narativ; Nominativul. Funcţii sintactice : subiect şi nume
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor predicativ
gramaticale învăţate; Acuzativul. Prepoziţia. Prepoziţia simplă şi
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, compusă. Funcţii sintactice: complement şi atribut
urmărind un plan; (fără precizarea felului)
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct Dativul. Funcţii sintactice: complement (fără
de vedere gramatical, folosind corect semnele precizarea felului)
ortografice şi de punctuaţie; Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul în
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în gen şi în număr al articolului genitival cu
scopuri şi în contexte variate; substantivul determinat. Utilizarea corectă a
substantivelor proprii în genitiv-dativ. Funcţii
sintactice: atribut (fără precizarea felului)
Vocativul

*Constituenţii textului oral


*Dispunerea şi funcţionarea simultană a
elementelor verbale şi nonverbale (aplicativ).
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3 XI
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului 24-28.11
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 12 II-XVIII
Obs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie de (22.09-
necesităţile şi ritmul colectivului de elevi 19.12)
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 90

Semestrul al II-lea

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptă- Obser-


învăţare ore mâna vaţii
alocate
Unitatea 5 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de Textul. Basmul Prâslea cel Voinic şi merele de 15 IV-VII
descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de aur (7-
Basmul structurare a acestora; Substituţi ai substantivului 27.02)
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui Pronumele. Pronumele personal : persoana,
Prâslea cel text; numărul, genul (actualizare)
Voinic şi 3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text Formele accentuate şi neaccentuate ale
merele de narativ; pronumelui personal
aur 3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale Funcţiile sintactice: subiect, atribut,
învăţate; complement
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Pronumele personal de politeţe. *Formule
urmărind un plan; reverenţioase de adresare
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de Exprimarea acordului sau a dezacordului, a
punctuaţie; gusturilor, a punctelor de vedere în legătură cu
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi un fapt sau o persoană
în contexte variate;
Unitatea 6 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de Textul în versuri. Versificaţia. Versul şi strofa. 27 VII-
descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de Rima -aprofundare XIII
Poezia Ce te structurare a acestora; Figurile de stil. Comparaţia. Enumeraţia. (2.03-
legeni..., de 2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; Repetiţia -aprofundare 21.04)
Mihai 2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de Determinanţii substantivului
Eminescu comunicare; Adjectivul. Adjective propriu-zise şi adjective
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui provenite din verbe la participiu
text; Adjective variabile (forme flexionare) şi
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text invariabile
narativ; Acordul cu substantivul în gen, număr, caz
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale Funcţii sintactice : atribut, nume predicativ
învăţate; Topica adjectivului
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Numeralul. Numeralul cardinal.Numeralul
urmărind un plan; ordinal
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de Părţile de vorbire neflexibile
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de Adverbul. Adverbele de loc, de timp, de mod.
punctuaţie; Adverbele provenite din adjective. Funcţia
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi sintactică : complement
în contexte variate; Interjecţia
Descrierea –ca mod de expunere. ‘‘În pădurea
Petrişorului ‘‘, de M. Sadoveanu.
Descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de
obiecte

Unitatea 7 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de Textul literar 42 XIII-


descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de Text-suport selectat conform programei (p. 9) XXI
Portretul structurare a acestora; Sintaxa propoziţiei (22.04-
literar: 2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; Predicatul. Predicatul verbal (exprimat numai 20.06)
Mihai 2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de prin verb la moduri personale)
Viteazul, de comunicare; Predicatul nominal (numai cu verbul copulativ
N. Bălcescu 3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui a fi). Numele predicativ simplu şi multiplu.
text; Valori sintactice şi semantice ale verbului a fi.
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text
narativ; Subiectul
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale Subiectul exrpimat (simplu şi multiplu) şi
învăţate; subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul
urmărind un plan; (substantiv, pronume, numeral).
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de număr (actualizare).
punctuaţie;
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi Atributul
în contexte variate; Elementele regente ale atributului

Complementul
Elementele regente ale complementului (numai
verbul)

Sintaxa frazei. Propoziţia principală. Propoziţia


secundară
Fraza formată din propoziţii principale şi
propoziţii secundare.
Elementele de relaţie în frază : conjuncţiile
(simple şi compuse).
Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere
Subordonarea

Recapitulare Cererea sau oferirea de informaţii. Formularea


finală de întrebări

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3 XVII


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului (19-
23.05)
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 19 II-
Obs. Orele consacrate lecturii şi înţelegerii textelor literare/nonliterare pot fi repartizate de profesor în funcţie de XXI
necesităţile şi ritmul colectivului de elevi 20.01-
19.06
Total ore pentru semestrul al II-lea 103

TOTAL ORE/AN 173


Sugestii de activităţi extraşcolare şi extracurriculare pentru săptămâna ŞCOALA ALTFEL:
PROGRAMUL „SA ŞTIM MAI MULTE, SA FIM MAI BUNI!”

Competenţe specifice Activităţi Nr. de ore


1.1  Poveştile oraşului meu- atelier de scriere creativă, ca expresie a înţelegerii
1.5 literaturii 5
2.1  Concurs de postere : Citeşte şi tu! – campanie de promovare a cărţilor autorilor
2.2 locali şi ale autorilor copii din fiecare judeţ
2.4  Călătorie în jurul lumii– lectura scrierilor enciclopedice - proiect pluridisciplinar
2.5  Şcoala lecturii - copii, părinţi şi profesori-masă rotundă, dezbatere, joc de rol,
3.1 pentru promovarea lecturii, ca spaţiu al cunoaşterii lumii interioare şi exterioare
3.3 fiinţei umane.
4.1  În laboratorul unei cărţi – întâlniri cu autori de literatură beletristică şi ştiinţifică
4.3 şi cu editori (activităţile se vor înscrie în recomandările programei şi nu vor depăşi
particularităţile de vârstă ale elevilor).
 De la realitate la basm, prin ficţiune - cunoaşterea valorilor morale
fundamentale, reflectate în basme; dezbateri de caz la nivel transdisciplinar,
pornind de la relaţia persoană – personalitate – personaj ; model – antimodel în
basmele româneşti şi universale
 Literatura şi scena – lectura dramatizată ca modalitate de înţelegere a mesajului
şi a diferenţelor dintre arta cuvântului şi arta dramatică
 Internetul ca mijloc de cunoaştere – exerciţii de informare prin accesarea
internetului
*Activităţile dedicate lecturii vor fi evaluate prin: spectacole, reviste şcolare, concursuri de postere etc. Modalităţile de evaluare alternative
aplicate vor avea un caracter stimulativ şi vor avea ca obiectiv central construirea atitudinii pozitive a elevului faţă de lectura tradiţională sau de pe
internet. Totodată, aceste evaluări vor oferi feedbackul pentru proiectarea activităţilor didactice, desfăşurate pentru aplicarea programei şcolare.
Evaluarea va fi un moment aşteptat de elev, ca recompensă a efortului de lectură şi înţelegere şi ca măsură obiectivă a nivelului propriilor
competenţe de lectură.
Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna I-II
Nr. de ore alocate: 7

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de organizare Evaluare
specifice (nr.ore) didactice
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 2.4 Stabilirea de relaţii între conţinuturile prevăzute şcolară,
în programă şi parcurgerea lor SI manual
Verificarea competenţelor de lectură 1.1 Lectura expresivă a unor texte, demonstrarea 1 Fragmente Activitate individuală Aprecierea
şi de înţelegere a unui text 2.1. înţelegerii textelor prin participarea la discuţii SI de texte Activitate frontală răspunsurilor
literar/nonliterar 2.4. pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe literare/ Activitate în grup
specifice nonliterare
Prezentarea şi îndrumarea lecturii 1.1 Discuţii 1 Programa Activitate frontală
textelor-suport pentru parcurgerea 2.1 SI şcolară,
programei clasei a V-a manual
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate individuală Observarea
2.1. lucru Activitate frontală sistematică
2.4. SI Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate individuală Observarea
2.1. lucru Activitate frontală sistematică
2.4. SI Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate individuală Observarea
2.1. lucru Activitate frontală sistematică
2.4. S II Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Test predictiv 1.4 Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă de Activitate individuală Aprecierea
S II evaluare fişelor de
evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1: Cartea –obiect cultural


Nr. de ore alocate: 15; dintre care pentru lectură: 3 ore.
Săptămâna: II –V

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Invitaţie la lectură: 1.1. Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor în 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade 1.2. context S II Fişe de individuală sistematică
–lectură aprofundată, vocabularul 1.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor cheie lucru
textului 3.3.
Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade 1.1. Exerciţii de înţelegere a textului literar 1 Manual Activitate frontală şi Aprecierea
–analiza textului 1.2. S II Fişe de individuală răspunsurilor la
1.3. lucru întrebări
Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade 1.1. Exerciţii de interpretare a textului literar 1 Manual Activitate frontală şi Aprecierea
–înţelegerea textului 2.1. S II Fişe de individuală răspunsurilor la
2.2. lucru întrebări
Cartea, obiect cultural. 1.1. Exerciţii de prezentare a unor cărţi 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
Titlul. Autorul. Tabla de materii. 2.1. Exerciţii de identificare a tipului tablei de Volume individuală sistematică
Aşezarea în pagină. Volumul. 2.2. materii S III diverse
3.5.
Cartea, obiect cultural. 1.1. Exerciţii de prezentare a unor cărţi 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
Părţi componente; Informaţiile de pe 2.1. S III Volume individuală sistematică
coperte, cotor 2.2. diverse
Cartea şi biblioteca –lecţie aplicativă 1.1. Exerciţii de identificare a volumelor într-o 1 Volume Activitate frontală şi Observarea
în biblioteca şcolii 2.1. bibliotecă S III diverse individuală sistematică
2.2.
Invitaţie la lectură: 1.1. Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor 1 Volume Activitate frontală şi Aprecierea
Povestea fără sfârşit de Michael 2.5. necunoscute din textul-suport Fişe de individuală răspunsurilor
Ende 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii S III lucru Observarea
sistematică
Noţiuni elementare de sintaxă 2.5. Exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie 1 Manual Activitate frontală şi Aprecierea
(actualizarea cunoştinţelor din ciclul 2.1. Exerciţii de identificare a tipurilor de propoziţii Fişe de pe grupe răspunsurilor
primar) S III lucru Observarea
sistematică
*Părţile gramaticii (morfologia şi 2.5. Exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
sintaxa) 2.1. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de Fişe de individuală sistematică
Propoziţia şi părţile de propoziţie. 2.3. propoziţii lucru Aprecierea
Propoziţia simplă şi propoziţia Exerciţii de construire a unor propoziţii simple S IV Auxiliare răspunsurilor
dezvoltată. Dezvoltarea unor şi dezvoltate didactice
propoziţii simple. Propoziţia Exerciţii de transformare a propoziţiilor simple
afirmativă şi propoziţia negativă. în propoziţii dezvoltate
Propoziţia enunţiativă şi propoziţia Alcătuirea de enunţuri în care să apară diferite
interogativă tipuri de propoziţii

Semnele de punctuaţie: punctul, 1.1. Exerciţii de identificare a rolului semnelor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
virgula, două puncte, ghilimelele, 4.3. punctuaţie în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
linia de dialog, semnul întrebării, Exerciţii de construire a unor enunţuri cu S IV lucru Aprecierea
semnul exclamării, cratima folosirea adecvată a semnelor de punctuaţie Auxiliare răspunsurilor
didactice
2.5. Exerciţii de segmentare a frazelor în propoziţii 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
Fraza 2.1. Exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor şi Fişe de individuală sistematică
2.3. frazelor S IV lucru Aprecierea
Exerciţii de alcătuire de fraze Auxiliare răspunsurilor
didactice
Situaţia de comunicare. Formularea 1.1. Exerciţii de iniţiere şi de încheiere a unui 1 Manual Activitate frontală şi Observarea
de întrebări. Iniţierea sau încheierea 1.2. schimb verbal. Formule de adresare şi de salut Fişe de individuală sistematică
unui schimb verbal. Adresarea către 1.3 lucru Aprecierea
o persoană, salutul 2.4. S IV Auxiliare răspunsurilor
didactice
Aplicaţii pentru înţelegerea 1.1. Exerciţii de identificare a emiţătorului, 1 Manual Activitate frontală Observarea
noţiunilor de: emiţător, receptor, 1.4. receptorului, a mesajului, contextului, codului şi Fişe de Activitate individuală sistematică
mesaj, context, cod, canal 2.2. canalului dintr-o situaţie de comunicare S IV lucru Activitate pe grupe Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură: Povestea cărţii 1.1. Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor 1 Volume Activitate frontală şi Aprecierea
(fişe de lectură) 2.5. necunoscute din textul-suport Fişe de individuală răspunsurilor
3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii SV lucru Observarea
sistematică
Evaluare Unitatea 1 1.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
2.2. însuşite SV evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2: Opera literară


Nr. de ore alocate: 19; dintre care pentru lectură: 3 ore.
Săptămâna: V – IX
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Raportul dintre realitate şi literatură. 1.1. Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Opera literară 2.5. necunoscute din textul-suport Dicţionar Activitate individuală sistematică
Invitaţie la lectură: O furnică, de 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii SV Aprecierea
Tudor Arghezi răspunsurilor
Lectura textului suport, exerciţii de
vocabular
O furnică, de Tudor Arghezi 3.5. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Caracteristicile operei literare. 4.3. textului literar Fişe de Activitate individuală sistematică
Analiza textului SV lucru Aprecierea
răspunsurilor
O furnică, de Tudor Arghezi –figuri 3.5. Exerciţii de identificare a asemănărilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
de stil, personificarea; înţelegerea 4.3. deosebirilor dintre realitate şi literatură Auxiliare Activitate individuală sistematică
textului. 4.1. Exerciţii de redactare a unor texte pe teme date SV didactice Aprecierea
Raportul dintre realitate şi literatură Fişe de răspunsurilor
lucru
Procesul scrierii. Părţile componente 1.1 Exerciţii de actualizare a părţilor componente 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
ale unei compuneri (actualizare) 4.3 ale unei compuneri S VI lucru Activitate individuală sistematică
4.1 Exerciţii de redactare a unor compuneri scurte Auxiliare Aprecierea
pe teme date didactice răspunsurilor
Aşezarea corectă a textului în pagină. 1.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de 1 Notiţele la Activitate frontală Observarea
Elemente auxiliare în scriere 4.3. aşezare corectă a textului în pagină diferite Activitate individuală sistematică
(sublinieri, paranteze etc.) Discutarea rolului elementelor auxiliare S VI obiecte Aprecierea
(sublinieri, paranteze etc.) în scriere Fişe de răspunsurilor
lucru
Invitaţie la lectură: Cărţile cu 1.1. Exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Apolodor, de Gellu Naum 2.5. necunoscute din textul-suport S VI Dicţionar Activitate individuală sistematică
3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii Aprecierea
răspunsurilor
Lexicul 1.3. Exerciţii de identificare a categoriilor lexicale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Vocabularul limbii române 1.4. Alcătuirea de enunţuri din care să rezulte Fişe de Activitate individuală sistematică
2.2. sensurile cuvintelor aparţinând diverselor S VI lucru Aprecierea
categorii lexicale Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 1.3. Exerciţii de identificare a rolului cuvântului în 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cuvântul – unitate de bază a 1.4. comunicare Fişe de Activitate individuală sistematică
vocabularului. Forma şi conţinutul 2.2. Exerciţii de ilustrare a legăturii dintre forma şi S VI lucru Aprecierea
conţinutul cuvântului Auxiliare răspunsurilor
didactice
Articolul de dicţionar 3.3. Exerciţii de folosire a dicţionarului 1 Dicţionare Activitate frontală Observarea
3.5. Exerciţii de identificare şi de explicare a Fişe de Activitate individuală sistematică
sensului unor cuvinte prin utilizarea S VII lucru Aprecierea
dicţionarului Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 1.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor derivate 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Cuvântul de bază. Cuvântul derivat. 1.4. Exerciţii de identificare a rădăcinii, a cuvântului lucru Activitate individuală sistematică
Rădăcina. Sufixele şi prefixele 2.2 de bază şi a cuvântului derivat Auxiliare Activitate pe grupe Aprecierea
Exerciţii de creare a unor cuvinte derivate cu S VII didactice răspunsurilor
sufixe şi cu prefixe
Exerciţii de integrare în context a unor cuvinte
derivate
Lexicul 2.2. Exerciţii de identificare a sensului sinonimelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sinonimele. Antonimele 3.3. şi antonimelor Fişe de Activitate individuală sistematică
1.4. Exerciţii de integrare în context a sinonimelor şi S VII lucru Activitate pe grupe Aprecierea
4.2. antonimelor Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul 3.3. Exerciţii de identificare a câmpurilor lexico- 1 Manual Activitate frontală Observarea
Câmpuri lexico-semantice 4.2. semantice în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
2.1. Exerciţii de integrare în context a unor termeni S VII lucru Aprecierea
aparţinând unor câmpuri lexico-semantice Auxiliare răspunsurilor
didactice
Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de identificare a corespondenţei dintre 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sunetul şi litera: corespondenţa sunete şi litere Fişe de Activitate individuală sistematică
dintre ele. lucru Aprecierea
S VII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de identificare a vocalelor, consoanelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Vocalele. Consoanele. Semivocalele 2.1. şi a semivocalelor în cuvinte date Fişe de Activitate individuală sistematică
Construirea de enunţuri cu termeni în care să lucru Activitate pe grupe Aprecierea
apară tipurile de sunete învăţate S VIII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Grupurile de sunete (diftongul, 2.1. triftongilor şi hiatului. Fişe de Activitate individuală sistematică
triftongul). Hiatul Construirea de enunţuri cu termeni în care să lucru Aprecierea
apară grupurile de sunete învăţate S VIII răspunsurilor

Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor în 1 Manual Activitate frontală Observarea
Silaba 2.1. silabe Fişe de Activitate individuală sistematică
S VIII lucru Aprecierea
răspunsurilor
Lexicul şi fonetica. Consolidare 1.1. Exerciţii de vocabular şi de fonetică 1 Manual Activitate frontală Observarea
1.4. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Fişe de Activitate individuală sistematică
2.2. Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu diferite S VIII lucru Aprecierea
categorii semantice Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură: Aprecieri 2.1. Exerciţii de exprimarea opiniei referitoare la 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
personale referitoare la textele 2.3. mesajele textelor studiate sau citite ca lecturi lucru Activitate individuală sistematică
literare studiate 2.5. particulare Aprecierea
4.4. Redactarea de texte pe teme date S VIII răspunsurilor

Evaluare Unitatea 2 1.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
2.2. însuşite S IX evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3: Tipuri de texte: textul literar în proză şi în versuri


Nr. de ore alocate: 29; dintre care pentru lectură: 6 ore
Săptămâna: IX- XIV
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Textul în versuri. 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Invitaţie la lectură pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
2.1.
Sfârşit de toamnă, de Vasile Discuţii asupra evaluării lecturii S IX lecturii Aprecierea
Alecsandri -lectura textului suport, 4.3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
exerciţii de vocabular
Sfârşit de toamnă, de Vasile 2.1. Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheie 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Alecsandri -analiza textului suport. 2.2. Exerciţii de identificare a structurii textului Fişe de Activitate individuală sistematică
Versificaţia. Versul şi strofa. Rima Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de strofe S IX lucru Aprecierea
dintr-un text în versuri răspunsurilor
Sfârşit de toamnă, de Vasile 2.1. Exerciţii de identificare a comparaţiilor şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Alecsandri –înţelegerea textului. 4.1. enumeraţiilor în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
Figuri de stil. Comparaţia. Repetiţia Alcătuirea de enunţuri în care să apară S IX lucru Aprecierea
comparaţii şi repetiţii Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură: Iarna de V. 2.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Alecsandri –consolidarea figurilor 4.1 pe baza unei grile S IX Fişe de Activitate individuală sistematică
de stil Discuţii asupra evaluării lecturii lucru Aprecierea
Exerciţii de recunoaştere a figurilor de stil Auxiliare răspunsurilor
didactice
Texte nonliterare. Articolul de ziar. 1.2. Exerciţii de identificare a elementelor specifice 1 Manual Activitate frontală Observarea
Reclama 4.4. textului nonliterar Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru Activitate individuală Aprecierea
reclamei. S X Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea unor reclame didactice
Recapitularea materiei pentru 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
lucrarea semestrială 4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S X Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Lucrare semestrială 1.2. Lucrare scrisă 1 Fişa cu Activitate individuală Evaluare scrisă
4.4. S X subiectul
3.4 de teză
Textul în proză. Invitaţie la 1.5. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
lectură: Căprioara, de Emil pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
Gârleanu -lectura textului suport. Discuţii asupra evaluării lecturii S X lecturii Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Căprioara, de Emil Gârleanu 2.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului- 3.4. Exerciţii de relaţionare a ideilor principale cu Fişe de Activitate individuală sistematică
suport. Ce se povesteşte. Planul ideile secundare S X lucru Aprecierea
simplu şi planul dezvoltat de idei răspunsurilor
Căprioara, de Emil Gârleanu 1.5. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 2.1. naraţiunii, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate individuală sistematică
suport. Moduri de expunere în textul 3.2. Exerciţii de exprimare a opiniei asupra S XI lucru Aprecierea
literar (naraţiunea) semnificaţiei globale a textului studiat răspunsurilor
Discutarea tezei 1.1 Discutarea tezei 1 Activitate frontală Observarea
S XI sistematică
Invitaţie la lectură: Fram, ursul 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manual Activitate frontală Observarea
polar, de Cezar Petrescu pe baza unei grile Fişe de Activitate individuală sistematică
2.1.
Discuţii asupra evaluării lecturii S XI lucru Aprecierea
1.5.
Redactarea de texte pe baza textului studiat răspunsurilor
(texte imaginative, reflexive)
Verbul Exerciţii de identificare a timpului, persoanei, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Timpul, persoana, numărul 3.4. numărului verbelor din texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
(actualizare) 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe la lucru Aprecierea
categoriile gramaticale menţionate S XI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de recunoaştere a modurilor personale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale şi modurile 3.4. şi nepersonale ale verbelor Fişe de Activitate individuală sistematică
nepersonale (recunoaştere) 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe la lucru Aprecierea
moduri personale şi nepersonale S XI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Timpurile modului indicativ: 4.3. indicativ, timpul prezent Fişe de Activitate individuală sistematică
prezentul 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
verbelor la modul indicativ, timpul prezent S XII Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe la didactice
modul indicativ, timpul prezent
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Timpurile modului indicativ: 4.3. indicativ, timpul imperfect Fişe de Activitate individuală sistematică
imperfectul 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
Timpurile modului indicativ: perfect verbelor la modul indicativ, timpul imperfect S XII Auxiliare răspunsurilor
compus Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe la didactice
modul indicativ, timpul imperfect, timpul
perfect compus
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Timpurile modului indicativ: mai 4.3. indicativ, timpul mai mult ca perfect Fişe de Activitate individuală sistematică
mult ca perfect 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
verbelor la modul indicativ, timpul mai mult ca S XII Auxiliare răspunsurilor
perfect didactice
Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe la
modul indicativ, timpul mai mult ca perfect
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Timpurile modului indicativ: viitor I 4.3. indicativ, timpul viitor Fişe de Activitate individuală sistematică
2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
verbelor la modul indicativ, timpul viitor Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe la S XII didactice
modul indicativ, timpul viitor
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor auxiliare 1 Manual Activitate frontală Observarea
Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea 4.3. Exerciţii de diferenţiere a verbelor predicative şi Fişe de Activitate individuală sistematică
2.3. a verbelor auxiliare lucru Aprecierea
Alcătuirea de enunţuri în care să apară verbe S XII Auxiliare răspunsurilor
auxiliare didactice
Invitaţie la lectură 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Discuţii asupra evaluării lecturii lucru Activitate individuală sistematică
2.1.
S XIII Aprecierea
1.5.
răspunsurilor
Verbul Exerciţii de identificare a predicatelor în texte 1 Manual Activitate frontală Observarea
Funcţia sintactică: predicatul 2.1. date Fişe de Activitate individuală sistematică
(actualizare). 4.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a S XIII lucru Aprecierea
predicatelor exprimate prin verbe în texte date Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a predicatelor nominale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Predicatul nominal (verbul copulativ 2.1. în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
a fi şi numele predicativ) 4.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
predicatelor nominale din texte date S XIII Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară predicate didactice
nominale
Verbul. Consolidare Exerciţii de identificare şi de analiză a 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.1. diferitelor tipuri de verbe studiate Fişe de Activitate individuală sistematică
2.3. Alcătuirea de texte în care să apară verbe la lucru Aprecierea
4.3. timpurile modului indicativ S XIII Auxiliare răspunsurilor
4.4. Alcătuirea de enunţuri în care să apară predicate didactice
3.4. verbale şi nominale, exprimate prin verbe la
diferite timpuri ale modului indicativ
Evaluare -Verbul 2.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate individuală Evaluare scrisă
2.3. teoretice însuşite evaluare
4.4. S XIII
3.4.
Invitaţie la lectură 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Autor. Narator. Personaj pe baza unei grile Fişe de Activitate pe grupe sistematică
2.1.
Amintiri din copilărie, de Ion Discuţii asupra evaluării lecturii lucru Activitate individuală Aprecierea
1.5.
Creangă –lectura textului, Exerciţii de vocabular S XIV Auxiliare răspunsurilor
vocabularul didactice
Amintiri din copilărie, de Ion 2.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă –lectură aprofundată, 3.4. Exerciţii de relaţionare a ideilor principale cu Fişe de Activitate pe grupe sistematică
analiza textului. Cine povesteşte ideile secundare lucru Activitate individuală Aprecierea
(naratorul). Cine participă la acţiune Auxiliare răspunsurilor
(personajele, tipuri de personaje) S XIV didactice
Amintiri din copilărie, de Ion 1.5. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă –lectură aprofundată, 2.1. naraţiunii, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate pe grupe sistematică
înţelegerea textului. Figuri de stil. 3.2. Exerciţii de exprimare a opiniei asupra lucru Activitate individuală Aprecierea
Enumeraţia. semnificaţiei globale a textului studiat S XIV Auxiliare răspunsurilor
didactice
Rezumatul. Organizarea rezumatului 2.1. Exerciţii de rezumare a textului studiat 1 Manual Activitate frontală Observarea
scris şi oral 3.4. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
S XIV lucru Activitate individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Recapitulare finală 1.5. Exerciţii recapitulative S XIV Fişe de Activitate frontală Observarea
2.1. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.2. Activitate individuală Aprecierea
răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4: Schiţa


Nr. de ore alocate: 19; ore de lectură: 4
Săptămâna: I- IV
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Lectură: Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Schiţa Vizită de I. L. Caragiale 1.2. pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
Lectura textului suport, vocabular 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S I lecturii Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Schiţa Vizită de I. L. Caragiale Exerciţii de înţelegere a textului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Analiza textului. Acţiune, 1.2. Exerciţii de identificare a ideilor principale ale Fişe de Activitate individuală sistematică
evenimente, timp, spaţiu. 3.1. textului studiat S I lucru Aprecierea
4.1. răspunsurilor
Schiţa Vizită de I. L. Caragiale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului Exerciţii de identificare a modurilor de Fişe de Activitate individuală sistematică
suport. Moduri de expunere - 3.2. expunere în textul studiat S I lucru Aprecierea
dialogul răspunsurilor
Schiţa Vizită de I. L. Caragiale 4.3 Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Lectura aprofundată a textului 4.4 speciei, având în vedere textul studiat SI Fişe de Activitate individuală sistematică
suport. 4.1 Redactarea unor texte reflexive pe marginea lucru Aprecierea
textului studiat răspunsurilor
Invitaţie la lectură: o altă schiţă de Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manual Activitate frontală Observarea
I. L. Caragiale 1.2. pe baza unei grile Fişe de Activitate individuală sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S I lucru Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Substantivul Exerciţii de identificare a substantivelor comune 1 Manual Activitate frontală Observarea
Substantivele comune şi 3.4. şi a substantivelor proprii în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
substantivele proprii. Genul. Exerciţii de identificare a genului şi numărului lucru Aprecierea
Numărul (actualizare) substantivelor, pentru actualizarea noţiunilor Auxiliare răspunsurilor
însuşite în anii anteriori S II didactice
Substantivul Exerciţii de analiză corectă a substantivului în 1 Manual Activitate frontală Observarea
Substantivele comune şi 3.4. texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
substantivele proprii. Genul. Exerciţii de folosire corectă a substantivelor lucru Aprecierea
Numărul comune şi proprii, prin integrarea acestora în S II Auxiliare răspunsurilor
diferite contexte didactice
Articolul. Articolul hotărât. Articolul 3.4. Exerciţii de identificare a articolelor hotărâte şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
nehotărât 4.1. nehotărâte, în enunţuri date Fişe de Activitate individuală sistematică
Exerciţii de folosire corectă a articolului hotărât lucru Aprecierea
şi nehotărât în diferite contexte S II Auxiliare răspunsurilor
didactice
Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în cazul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Nominativul. Funcţii sintactice: 3.4. nominativ Fişe de Activitate individuală sistematică
subiect şi nume predicativ 4.1. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
substantivelor în cazul nominativ Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară S II didactice
substantive în cazul nominativ, cu funcţia
sintactică de subiect şi de nume predicativ
Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a prepoziţiilor simple şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Acuzativul. Prepoziţia. Prepoziţia 3.4. compuse Fişe de Activitate individuală sistematică
simplă şi compusă Alcătuirea de enunţuri în care să apară lucru Aprecierea
substantive precedate de prepoziţii simple şi S II Auxiliare răspunsurilor
compuse didactice
Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în cazul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Acuzativul. Funcţii sintactice: 3.4. acuzativ, precedate sau nu de prepoziţii Fişe de Activitate individuală sistematică
complement şi atribut (fără 4.1. specifice lucru Aprecierea
precizarea felului) Exerciţii de analiză gramaticală corectă a S III Auxiliare răspunsurilor
substantivelor în cazul acuzativ didactice
Alcătuirea de enunţuri în care să apară
substantive în cazul acuzativ, cu funcţiile
sintactice de complement şi de atribut
Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în cazul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Dativul. Funcţii sintactice: 3.4. dativ Fişe de Activitate individuală sistematică
complement (fără precizarea felului) Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
substantivelor în cazul dativ S III Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară didactice
substantive în cazul dativ, cu funcţia sintactică
de complement
Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în cazul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Genitivul. Articolul genitival 3.4. genitiv Fişe de Activitate individuală sistematică
(posesiv). Acordul în gen şi în număr Exerciţii de identificare a articolului genitival lucru Aprecierea
al articolului genitival cu (posesiv) Auxiliare răspunsurilor
substantivul determinat Exerciţii de folosire corectă a articolului didactice
genitival în diferite contexte S III
Exerciţii de diferenţiere a articolului genitival
de prepoziţie
Cazurile substantivului Exerciţii de analiză gramaticală corectă a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Genitivul. Funcţii sintactice: atribut 3.4. substantivelor în cazul genitiv Fişe de Activitate individuală sistematică
(fără precizarea felului) Alcătuirea de enunţuri în care să apară lucru Aprecierea
substantive în cazul genitiv, precedate sau nu de Auxiliare răspunsurilor
articol genitival, cu funcţia sintactică de atribut S III didactice
Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în cazul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Vocativul 3.4. vocativ Fişe de Activitate individuală sistematică
Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
substantivelor în cazul vocativ Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară didactice
substantive în cazul vocativ
Exerciţii de identificare a particularităţilor S III
cazului vocativ al substantivelor
Substantivul. Consolidare 3.4. Exerciţii de folosire corectă a substantivelor, la 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. diferite cazuri şi cu diferite funcţii sintactice, în Fişe de Activitate pe grupe sistematică
diferite contexte lucru Activitate individuală Aprecierea
S IV Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură: texte 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
nonliterare –articole de ziar 3.2. pe baza unei grile lucru Activitate individuală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii S IV Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Invitaţie la lectură: texte 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manual Activitate frontală Observarea
nonliterare –reclame, reţete de 3.2. pe baza unei grile Fişe de Activitate individuală sistematică
bucătărie Discuţii asupra evaluării lecturii S IV lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Evaluare Unitatea 4 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea fişei
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă de evaluare
4.4. S IV

SEMESTRUL al II-lea
TOTAL ORE: 103
TOTAL ORE DE LECTURA: 19

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5: Basmul


Nr. de ore alocate: 15 dintre care pentru lectură: 3
Săptămâna: IV- VII
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Lectură: Basmul Prâslea cel Voinic Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
şi merele de aur 1.2. pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
Lectura textului suport, vocabular Discuţii asupra evaluării lecturii S IV lecturii Aprecierea
răspunsurilor
Basmul Basmul Prâslea cel Voinic Exerciţii de înţelegere a textului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
şi merele de aur 1.2. Exerciţii de identificare a ideilor principale ale Fişe de Activitate individuală sistematică
Lectura aprofundată; analiza textului. 3.1. textului studiat lucru Aprecierea
Planul simplu şi planul dezvoltat de 4.1. Redactarea planului simplu şi a planului S V răspunsurilor
idei dezvoltat de idei
Basmul Prâslea cel Voinic şi merele Alcătuirea rezumatului oral al textului studiat 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de aur -înţelegerea textului. 1.2. Exerciţii de identificare a personajelor şi a Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Rezumatul oral. Acţiune, 3.1. mărcilor naratorului Exerciţii de identificare a lucru Aprecierea
evenumente, timp, spaţiu 4.1. indicilor de timp şi de spaţiu în textul studiat răspunsurilor
Exerciţii de prezentare orală a acţiunilor şi S V
evenimentelor la care participă personajele în
textul dat
Basmul Prâslea cel Voinic şi merele Exerciţii de identificare a tipurilor de personaje 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de aur 3.1. din basmul popular, pe baza textului studiat Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Lectura aprofundată a textului suport 4.3. S V lucru Activitate individuală Aprecierea
selectat. Personaje răspunsurilor
Basmul Prâslea cel Voinic şi merele Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de aur 3.1. speciei, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate individuală sistematică
Lectura aprofundată a textului. 4.3. Redactarea unor texte reflexive pe marginea S V lucru Aprecierea
Caracteristicile speciei 4.4. textului studiat răspunsurilor
Invitaţie la lectură –lectura altor 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
basme din autori români şi străini 3.2. pe baza unei grile Fişe de Activitate individuală sistematică
3.1. Discuţii asupra evaluării lecturii S V lucru Aprecierea
răspunsurilor
Substituţi ai substantivului Exerciţii de identificare a pronumelor în texte 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Pronumele date Fişe de Activitate individuală sistematică
Pronumele personal: persoana, 3.4. Exerciţii de identificare a persoanei, numărului lucru Aprecierea
numărul, genul (actualizare) şi genului pronumelor, pentru actualizarea Auxiliare răspunsurilor
noţiunilor însuşite în anii anteriori S VI didactice

Pronumele Exerciţii de analiză corectă a pronumelui în 1 Manualul Activitate frontală Observarea


Pronumele personal: persoana, 3.4. texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
numărul, genul Exerciţii de folosire corectă a formelor S VI lucru Aprecierea
pronominale, prin integrarea acestora în diferite Auxiliare răspunsurilor
contexte didactice
Pronumele Exerciţii de identificare a formelor accentuate şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Formele accentuate şi neaccentuate 3.4. neaccentuate ale pronumelui personal Fişe de Activitate individuală sistematică
ale pronumelui personal 4.1. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
pronumelor personale identificate în texte date Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri corecte cu formele S VI didactice
accentuate şi neaccentuate ale pronumelui
personal
Pronumele Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Funcţii sintactice: subiect, atribut, 3.4. ale pronumelui personal Fişe de Activitate individuală sistematică
complement 4.1. Alcătuirea unor enunţuri în care pronumele lucru Aprecierea
personal să îndeplinească diferite funcţii S VI Auxiliare răspunsurilor
sintactice didactice
Pronumele personal de politeţe. 3.4. Exerciţii de identificare a pronumelor personale 1 Manualul Activitate frontală Observarea
*Formule reverenţioase de adresare 4.1. de politeţe în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea unor enunţuri cu pronume personale lucru Aprecierea
de politeţe Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de identificare a formulelor didactice
reverenţioase de adresare S VI
Alcătuirea de enunţuri în care să apară formule
reverenţioase de adresare
Pronumele. Consolidare 3.4. Exerciţii de analiză a pronumelor personale 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.1. studiate Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de integrare a diferitelor forme lucru Activitate individuală Aprecierea
pronominale în diferite contexte, la cazuri şi S VII Auxiliare răspunsurilor
funcţii sintactice învăţate didactice
Exprimarea acordului sau a 4.3. Exerciţii de exprimare a acordului sau a 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
dezacordului, a gusturilor, a 1.2. dezacordului în legătură cu opinii exprimate de lucru Activitate individuală sistematică
punctelor de vedere în legătură cu un interlocutori Aprecierea
fapt sau o persoană Exerciţii de exprimare a unui punct de vedere în răspunsurilor
legătură cu un eveniment sau cu o persoană S VII
Invitaţie la lectură: Făt-Frumos Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
din lacrimă de M. Eminescu 1.2. pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S VII lecturii Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Evaluare Unitatea 5 3.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea fişei
4.1. teoretice însuşite S VII evaluare independentă de evaluare
4.4.

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6: Textul în versuri. Textul în proză


Nr. de ore alocate: 27 dintre care pentru lectură: 4
Săptămâna: VII- XIII
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Poezia –textul în versuri 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectură: Ce te legeni... de M. pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
Eminescu. Lectura textului, Discuţii asupra evaluării lecturii S VII lecturii Aprecierea
vocabular răspunsurilor
Invitaţie la lectură: lectura altor 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
poezii de M. Eminescu pe baza unei grile Fişe de Activitate individuală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii S VIII lucru Aprecierea
răspunsurilor
Ce te legeni... de M. Eminescu Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
-lectura aprofundată–analiza textului 1.2. textului literar Fişe de Activitate pe grupe sistematică
3.1. lucru Aprecierea
4.1. S VIII răspunsurilor

Ce te legeni... de M. Eminescu. Exerciţii de redactare a unor texte pe teme date 1 Manualul Activitate frontală Observarea
-lectura aprofundată–interpretarea 3.1. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
textului 4.3. S VIII lucru Activitate individuală Aprecierea
răspunsurilor
Cum scriem despre textul literar 1.1 Exerciţii de actualizare a părţilor componente 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.3 ale unei compuneri Fişe de Activitate pe grupe sistematică
4.1 Exerciţii de redactare a unor compuneri scurte S VIII lucru Aprecierea
pe teme date răspunsurilor
Organizarea textului în scris 1.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.3. aşezare corectă a textului în pagină Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Discutarea rolului elementelor auxiliare S VIII lucru Activitate individuală Aprecierea
(sublinieri, paranteze etc.) în scriere răspunsurilor
Determinanţii substantivului Exerciţii de identificare a adjectivelor propriu- 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Adjectivul 3.4. zise şi a adjectivelor provenite din verbe la Fişe de Activitate individuală sistematică
Adjective propriu-zise şi adjective participiu în texte date lucru Aprecierea
provenite din verbe la participiu Exerciţii de analiză gramaticală corectă a S IX Auxiliare răspunsurilor
adjectivelor didactice
Adjectivul Exerciţii de identificare a adjectivelor variabile 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Adjective variabile (forme 3.4. şi invariabile din texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
flexionare) şi invariabile 4.1. Exerciţii de analiză gramaticală a adjectivelor lucru Aprecierea
variabile şi invariabile S IX Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară diferite didactice
tipuri de adjective
Adjectivul Exerciţii de folosire corectă a adjectivelor în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Acordul cu substantivul în gen, 3.4. diferite contexte Fişe de Activitate individuală sistematică
număr, caz 4.1. Efectuarea acordului corect al adjectivului cu lucru Aprecierea
substantivul, în diferite contexte S IX Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adjectivul Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Funcţii sintactice: atribut, nume 3.4. ale adjectivului în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
predicativ 4.1. Alcătuirea de enunţuri în care să apară adjective S IX lucru Aprecierea
cu diferite funcţii sintactice răspunsurilor
Adjectivul 3.4. Exerciţii de identificare a rolului topicii 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Topica adjectivului 4.1. adjectivului în ortografia acestuia Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care adjectivul să lucru Aprecierea
ocupe diferite poziţii în raport cu substantivul S IX Auxiliare răspunsurilor
determinat didactice
Adjectivul. Consolidare 3.4. Exerciţii de analiză a adjectivelor identificate în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.1. texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care adjectivul să lucru Aprecierea
îndeplinească diferite funcţii sintactice S X Auxiliare răspunsurilor
didactice
Evaluare: Poezia. Adjectivul 2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea fişei
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă de evaluare
3.4. S X
4.3.

Moduri de expunere: descrierea 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectură: În pădurea Petrişorului de pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
M. Sadoveanu –lectura textului, Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Aprecierea
vocabular Exerciţii de integrare a descrierii în texte proprii S X răspunsurilor
-lectura altor texte descriptive
În pădurea Petrişorului de M. 3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Sadoveanu –analiza textului. descrierii într-un text literar Fişe de Activitate individuală sistematică
Epitetul. Tipuri de epitete Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de lucru Aprecierea
descriere S X Auxiliare răspunsurilor
didactice
În pădurea Petrişorului de M. 3.2. Exerciţii de diferenţiere a descrierii ca mod de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Sadoveanu –înţelegerea textului. expunere într-un text literar Fişe de Activitate individuală sistematică
Descrierea ca mod de expunere lucru Aprecierea
S X Auxiliare răspunsurilor
didactice
Descrierea unui obiect sau a unui 4.1. Exerciţii de integrare a descrierii în texte proprii 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
ansamblu de obiecte 4.4. lucru Activitate individuală sistematică
S XI Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Numeralul. Numeralul cardinal 3.4 Exerciţii de identificare a numeralelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
-actualizare Fişe de Activitate individuală sistematică
lucru Aprecierea
S XI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Valori morfologice ale numeralului Exerciţii de identificare a numeralelor cardinale. 1 Manualul Activitate frontală Observarea
cardinal. Funcţii sintactice: subiect, 3.4. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Fişe de Activitate individuală sistematică
atribut, complement. numeralelor cardinale lucru Aprecierea
S XI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Numeralul ordinal. Valori Exerciţii de identificare a numeralelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
morfologice ale numeralului ordinal. 3.4. ordinale. Fişe de Activitate individuală sistematică
Funcţii sintactice: subiect, atribut, Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
complement. numeralelor S XI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Invitaţie la lectură: lectura unor 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi 1 Grila de Activitate frontală Observarea
texte descriptive din Calistrat Hogaş pe baza unei grile evaluare a Activitate individuală sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii S XI lecturii Aprecierea
răspunsurilor
ŞCOALA ALTFEL ŞCOALA ALTFEL
Evaluare: Descrierea. Numeralul 2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea fişei
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă de evaluare
3.4. S XII
4.3.
Părţile de vorbire neflexibile Exerciţii de identificare a adverbelor în texte 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Adverbul 3.4. date Fişe de Activitate individuală sistematică
Adverbele de loc, de timp, de mod Alcătuirea de enunţuri cu adverbe de loc, de lucru Aprecierea
timp şi de mod S XII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adverbul Exerciţii de identificare a funcţiilor sintactice 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Funcţia sintactică: complement 3.4. ale adverbelor, în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
4.1. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Aprecierea
adverbelor S XII Auxiliare răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care adverbul să aibă didactice
funcţia sintactică de complement
Interjecţia 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
interjecţii în context Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care să apară diferite lucru Aprecierea
interjecţii S XII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Părţile de vorbire neflexibile. Exerciţii de analiză a părţilor de vorbire 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Consolidare 3.4. neflexibile Fişe de Activitate individuală sistematică
4.1. Alcătuirea de enunţuri în care să apară părţi de lucru Aprecierea
vorbire neflexibile S XII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Evaluare Unitatea 6 2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea fişei
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă de evaluare
3.4.
4.3. S XIII

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 7: Portretul literar


Nr. de ore alocate: 42; ore de lectură: 8
Săptămâna: XIII – XXI
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Portretul literar. Mihai Viteazul de Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi
Nicolae Bălcescu –lectura textului, pe baza unei grile 1 Grila de Activitate frontală Observarea
1.2.
vocabularul. Discuţii asupra evaluării lecturii evaluare a Activitate individuală sistematică
Lectura altor texte literare – 2.1. Exerciţii de vocabular S XIII lecturii Aprecierea
descrieri de tip portret 4.3. răspunsurilor
Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu 1.2. Exerciţii de identificare a elementelor specifice 1 Manualul Activitate frontală Observarea
-lectura aprofundată, analiza 2.1. portretului fizic şi moral Fişe de Activitate individuală sistematică
textului; portretul fizic şi portretul 4.3. S XIII lucru Aprecierea
moral. răspunsurilor
Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu Exerciţii de exprimare a opiniei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
-lectura aprofundată, interpretarea 2.1. Fişe de Activitate individuală sistematică
textului 4.3. S XIII lucru Aprecierea
răspunsurilor
Tipuri de portret: portretul literar, Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi
portretul ca fişă biografică pe baza unei grile 1 Grila de Activitate frontală Observarea
1.2.
Lectura unor texte cuprinzând Discuţii asupra evaluării lecturii evaluare a Activitate individuală sistematică
portrete diverse 2.1. Exerciţii de vocabular S XIII lecturii Aprecierea
4.3. răspunsurilor
Lectură: Legenda Dragoş-Vodă Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi
pe baza unei grile 1 Grila de Activitate frontală Observarea
1.2.
Discuţii asupra evaluării lecturii evaluare a Activitate individuală sistematică
2.1. Exerciţii de vocabular S XIV lecturii Aprecierea
4.3. răspunsurilor
Sintaxa propoziţiei Exerciţii de identificare a predicatelor verbale 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Predicatul 3.4. din texte date Fişe de sistematică
Predicatul verbal (exprimat numai 4.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a lucru Activitate individuală Aprecierea
prin verb la moduri personale) predicatelor verbale S XIV Auxiliare răspunsurilor
didactice

Predicatul Exerciţii de identificare a predicatelor nominale 1 Manualul Activitate frontală Observarea


Predicatul nominal (numai cu verbul 3.4. în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
copulativ a fi). Numele predicativ 4.3. Exerciţii de analiză a numelui predicativ simplu lucru Aprecierea
simplu şi multiplu. Valori sintactice şi multiplu Auxiliare răspunsurilor
şi semantice ale verbului a fi Exerciţii de identificare a valorilor sintactice şi S XIV didactice
semantice ale verbului a fi
Alcătuirea de enunţuri în care verbul a fi să aibă
diferite valori semantice şi sintactice
Subiectul Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Subiectul exprimat (simplu şi 3.4. subiect exprimat şi neexprimat în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
multiplu) şi subiectul neexprimat 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară diferite lucru Aprecierea
(subînţeles şi inclus) tipuri de subiect S XIV Auxiliare răspunsurilor
didactice
Subiectul Exerciţii de analiză a subiectelor din texte date 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Părţile de vorbire prin care se 3.4. Alcătuirea de enunţuri în care subiectul să fie Fişe de Activitate individuală sistematică
exprimă subiectul (substantiv, 4.3. exprimat prin diferite părţi de vorbire lucru Aprecierea
pronume, numeral) (substantiv, pronume, numeral) S XV Auxiliare răspunsurilor
didactice
Acordul predicatului cu subiectul în 3.4. Exerciţii de identificare a modului de realizare a 1 Manualul Activitate frontală Observarea
persoană şi număr (actualizare) 4.3. acordului predicatului cu subiectul în texte date Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care să se realizeze lucru Aprecierea
acordul predicatului cu subiectul S XV Auxiliare răspunsurilor
didactice
Recapitularea materiei pentru 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
lucrarea semestrială 4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S XV Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Lucrare semestrială 1.2. Lucrare scrisă 1 Fişa cu Activitate individuală Evaluare scrisă
4.4. S XV subiectul
3.4 de teză
Discutarea tezei 1.1 Discutarea tezei 1 Activitate frontală Observarea
XVI sistematică
Atributul. Elementele regente ale 3.4. Exerciţii de identificare a elementelor regente 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributului 4.3. ale atributului Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care atributul să aibă lucru Aprecierea
diferite elemente regente S XVI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Complementul. Elementele regente 3.4. Exerciţii de identificare a elementelor regente 1 Manualul Activitate frontală Observarea
ale complementului (numai verbul) 4.3. ale complementului Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de enunţuri în care complementul să lucru Aprecierea
aibă diferite verbe regente S XVI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Sintaxa propoziţiei. Consolidare 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.3. propoziţie Fişe de Activitate individuală sistematică
Exerciţii de analiză gramaticală a diferitelor S XVI lucru Aprecierea
părţi de propoziţie răspunsurilor
Invitaţie la lectură: Boierul şi 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi Grila de Activitate frontală Observarea
Păcală pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate individuală sistematică
2.1.
Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Aprecierea
S XVI răspunsurilor
Sintaxa frazei 3.4. 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Propoziţia principală. Propoziţia 4.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor Fişe de Activitate individuală sistematică
secundară principale şi secundare în texte date S XVII lucru Aprecierea
Exerciţii de alcătuire de propoziţii principale şi Auxiliare răspunsurilor
secundare didactice
Fraza formată din propoziţii 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
principale şi propoziţii secundare 4.3. propoziţii în fraze date Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de fraze în care să apară diferite lucru Aprecierea
tipuri de propoziţii S XVII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Elementele de relaţie în frază: 3.4. Exerciţii de identificare a conjuncţiilor în frază 1 Manualul Activitate frontală Observarea
conjuncţiile (simple şi compuse) 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară diferite Fişe de Activitate individuală sistematică
tipuri de conjuncţii lucru Aprecierea
S XVII Auxiliare răspunsurilor
didactice
Coordonarea copulativă şi prin 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
juxtapunere 4.3. coordonare în frază Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de fraze în care să apară raporturi lucru Aprecierea
sintactice de coordonare copulativă şi prin S XVII Auxiliare răspunsurilor
juxtapunere didactice
Invitaţie la lectură: Isprăvile lui 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de colegi Grila de Activitate frontală Observarea
Păcală de Petre Dulfu pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate individuală sistematică
2.1.
Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Aprecierea
XVII răspunsurilor
Cererea sau oferirea de informaţii. 1.2. Exerciţii de iniţiere şi coordonare a schimbului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Formularea de întrebări 2.1. de informaţii Fişe de Activitate individuală sistematică
Alcătuirea de situaţii de comunicare în care să lucru Aprecierea
fie formulate întrebări referitoare la un XVIII Auxiliare răspunsurilor
eveniment sau la o persoană didactice
Pregătire pentru evaluare 2.2. Exerciţii recapitulative XVIII Fişe de Activitate frontală Observarea
3.2. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4. Activitate individuală Aprecierea
4.3. răspunsurilor
Evaluare Unitatea 7 2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate individuală Aprecierea fişei
3.2. teoretice însuşite evaluare de evaluare
3.4. XVIII
4.3.
Scrierea de interes personal. 1.2 Exerciţii de identificare a elementelor unei 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Scrisoarea. Anunţul. 4.4 scrisori/ a anui anunţ lucru Activitate pe grupe sistematică
Lectura unor scrisori, anunţuri Alcătuirea unor anunţuri XVIII Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Redactarea unor scrisori literare 1.2 Redactarea unor scrisori 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4 lucru Activitate pe grupe sistematică
XVIII Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Recapilulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S XIX Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Recapitulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S XIX Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Recapitulare finală 1.2. Exerciţii recapitulative 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.4. lucru Activitate pe grupe sistematică
3.4 S XIX Auxiliare Activitate individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor