Sunteți pe pagina 1din 36

28/02/2020

Întâlnire I
1. Sfera de aplicare a raportării financiare. Forme de contabilitate. Contabilitatea în partidă
dublă

C 2. Cadrul contabil românesc. Utilizatorii situațiilor financiare. Principiile contabile.


E Caracteristicile calitative ale informațiilor. Elementele situațiilor financiare. Reguli de
recunoaștere și evaluare
C
C CONTABILITATE ȘI RAPORTARE 2.1. Categorii de entități care aplică reglementările contabile
A FINANCIARĂ 2.2. Utilizatorii situațiilor financiare și nevoile lor de informare
R
2.3. Principiile contabile generale
2 Suport de curs 2.4. Caracteristicile calitative ale informațiilor financiare
0 Anul I Semestru I 2.5. Definirea și recunoașterea elementelor cuprinse în situațiile financiare
2 2.6. Reguli generale de evaluare
0
3. Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind activele imobilizate (active non-
curente)
3.1. Imobilizări necorporale
3.2. Imobilizări corporale
3.3. Imobilizări financiare

1. SFERA DE APLICARE A RAPORTĂRII FINANCIARE.


FORME DE CONTABILITATE. CONTABILITATEA ÎN
Întâlnire I PARTIDĂ DUBLĂ

4. Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind datoriile pe


termen lung și provizioanele Concepte organizatorice ale contabilității:
4.1. Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea datoriilor
pe termen lung monist : la nivelul întreprinderii se organizează o
4.2. Exemple practice privind contabilizarea datoriilor pe termen lung singură contabilitate.
4.3. Particularități privind contabilitatea provizioanelor dualist: la nivelul întreprinderii se disting două
secţiuni ale contabilităţii - financiară şi managerială.

1
28/02/2020

Contabilitatea din România:


Contabilitatea financiară (externă):
• furnizează informaţii despre poziția financiară, performanța •conceptul dualist.
financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități.
• informaţia contabilă – este destinată utilizatorilor interni și
externi. •aplică Reglementările contabile privind situaţiile
• este standardizată - se bazează pe reglementări contabile. financiare anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.
1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Contabilitatea managerială (internă):
• descrie circuitul patrimonial intern al întreprinderii.
• obiective: calcularea analitică a costurilor şi rezultatelor;
bugetarea internă a activităţii întreprinderii; controlul de gestiune
sau managerial privind costurile prestabilite şi abaterile de la
aceste costuri.

5 6

2. CADRUL CONTABIL ROMÂNESC. UTILIZATORII SITUAȚIILOR FINANCIARE.


PRINCIPIILE CONTABILE. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAȚIILOR.
ELEMENTELE SITUAȚIILOR FINANCIARE. REGULI DE RECUNOAȘTERE ȘI EVALUARE

2.1. CATEGORII DE ENTITĂȚI CARE APLICĂ REGLEMENTĂRILE CONTABILE


Categorii de entităţi pentru scopuri de raportare
Entităţi ale căror valori mobiliare NU sunt admise la tranzacţionare pe o contabilă:
piaţă reglementată:
societăţi
societăţi/companii naţionale
microentităţi;
regii autonome entităţi mici;
institute naţionale de cercetare-dezvoltare entităţi mijlocii şi mari.
societăţi cooperative – care funcţionează pe principiile societăţilor
subunităţi fără personalitate juridică cu sediul în România, care
aparţin persoanelor juridice cu sediul în România. Criterii de mărime:
subunităţi fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care 1. cifra de afaceri netă
aparţin unor entităţi prevăzute de OMFP 1802/2014 cu sediul în
România 2. totalul activelor
subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul 3. numărul mediu de salariaţi
în străinătate
grupuri de interes economic.
7 8

2
28/02/2020

Microentităţile: Entitățile mici:

 sunt entităţile care, la data bilanţului, NU depăşesc limitele a cel  sunt entităţile care, la data bilanţului, NU se încadrează în categoria
puţin două dintre următoarele trei criterii: microentităţilor şi care NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre
următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei; a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10. c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligații de raportare: Obligații de raportare:


√ bilanţ prescurtat; √ bilanţ prescurtat;
√ cont prescurtat de profit şi pierdere; √ cont de profit şi pierdere;
√ nu au obligaţia elaborării notelor explicative; prezintă informaţiile √ note explicative la situaţiile financiare anuale.
prevăzute secţiunea 12.1 „Scutiri pentru microentităţi”
√ Opţional: situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor
de trezorerie.
Situaţiile financiare anuale se verifică, după caz, de cenzori.
Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici se verifică, după caz, de
cenzori.

10

Entitățile mijlocii și mari:


Entitățile mici:

 sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel


Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului, puţin două dintre următoarele trei criterii:
depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
criterii: b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; Obligații de raportare:
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. √ bilanţ;
√ cont de profit şi pierdere;
√ situaţia modificărilor capitalului propriu;
Atenție! √ situaţia fluxurilor de trezorerie;
Obligaţia de auditare se aplică atunci când entitățile depăşesc √ notele explicative la situaţiile financiare anuale.
limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.
Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, sunt
auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de
audit.
11 12

3
28/02/2020

2.2. UTILIZATORII SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI NEVOILE LOR


DE INFORMARE

Atenție!  OMFP nr. 1.802/2014 face referire la utilizatori fără să îi


enumere și fără să prezinte nevoile lor informaționale.
 Prin recurs la prevederile Cadrului general conceptual emis de
IASB principalii utilizatori ai situațiilor financiare sunt:
Entitățile raportoare schimbă categoria în care se √ UTILIZATORI EXTERNI: √UTILIZATORI INTERNI:
încadrează dacă în două exerciții financiare consecutive 1. Investitorii existenți și potențiali. Managementul entității
depășesc sau încetează să depășească criteriile de 2. Împrumutătorii de fonduri:
mărime. 2.1. Obligatarii
2.2. Băncile și societățile de leasing
3. Furnizorii.
4. Clienții.
5. Partenerii sociali:
Modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea 5.1.Salariații
entității într-o nouă categorie! 5.2.Sindicatele
6. Autoritatea fiscală
13 14

2.3. PRINCIPIILE CONTABILE GENERALE


2.3. PRINCIPIILE CONTABILE GENERALE

 Principiul continuităţii activităţii  Principiul necompensării

 Principiul permanenţei metodelor  Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi din


contul de profit şi pierdere ţinând seama de fondul economic al
tranzacţiei sau al angajamentului în cauză.
 Principiul prudenţei

 Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie


 Principiul contabilităţii de angajamente

 Principiul pragului de semnificaţie


 Principiul intangibilităţii

 Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii

15 16

4
28/02/2020

2.4. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE 2.5.DEFINIREA ȘI RECUNOAȘTEREA ELEMENTELOR


INFORMAȚIILOR FINANCIARE CUPRINSE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE

Caracteristicile calitative fundamentale: Elementele legate de evaluarea poziției financiare:

Relevanţă Reprezentare
directă ACTIVUL

Caracteristicile calitative amplificatoare:


DATORIA

Comparabilitate Verificabilitate Oportunitate Inteligibilitate CAPITALUL


PROPRIU

17 18

Elementele legate de evaluarea performanţei


financiare: 2.6. REGULI GENERALE DE EVALUARE
REGULI DE EVALUARE DE REGULI DE EVALUARE
BAZĂ: ALTERNATIVE:
VENITURILE
Evaluarea la data intrarii Reevaluarea
imobilizărilor corporale
la valoarea justă
Evaluarea la inventar
CHELTUIELILE
 Evaluarea la valoarea
justă a instrumentelor
Evaluarea la bilant financiare - numai în
situaţiile financiare
anuale consolidate !!!
Evaluarea la data iesirii

19 20

5
28/02/2020

EVALUAREA LA DATA INTRĂRII ÎN ENTITATE - EVALUAREA LA INVENTAR ŞI PREZENTAREA


valoarea de intrare: ELEMENTELOR ÎN BILANŢ:

a. cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu Valoarea de inventar a unui activ -valoarea
titlu oneros; contabilă a activului, stabilită cu ocazia evaluării la
inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de
inventariere.
b. cost de producţie – pentru bunurile produse în
entitate;
Stabilirea valorii de inventar -aplicarea principiului
prudenţei!!!
c. valoarea de aport, stabilită în urma evaluării –
pentru bunurile reprezentând aport la capitalul
social; Valoare de inventar<Valoarea contabilă

d. valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu


gratuit sau constatate plus la inventariere. Înregistrare ajustări de valoare
21 22

EVALUAREA LA DATA IEŞIRII DIN ENTITATE: Bazele de evaluare din OMFP nr. 1.802/2014:

La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se


evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau Valoarea de
Costul
valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate. inventar

 La scoaterea din evidenţă a activelor se reiau la venituri


Bazele de
ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente Valoarea de Valoarea
evaluare
acestora. aport actualizată

Valoarea Valoarea
justă nominală

23

6
28/02/2020

Costul - cost de achiziție sau cost de producție


Costul de producție:

Costul de achiziţie Cazuri particulare privind costul de producție:


Cazuri particulare privind costul de achizţie:
√ costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după √ cazul în care din procesul de producție rezultă un produs principal și
deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor unul secundar;
produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de
funcţionare;
√ costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de fabricație;
√ costurile estimate pentru demontarea şi mutarea activelor precum
şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată o
imobilizare corporală; √ costul de producție al activelor necorporale generate intern.

√ reducerile comerciale primite ulterior facturării;

√ costul de achiziție al investițiilor financiare pe termen scurt


diferențiat în funcție de categoria acțiunilor – cotate sau necotate.

√ recunoașterea inițială a titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări


financiare - excepție de la principiul costului istoric!!
25 26

Valoarea justă: (exceptând regulile de evaluare alternative):

a. evaluarea bunurilor obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere; Imobilizări
necorporale

b. evaluarea stocurilor în cazul în care factura primită conține o reducere de


100%, deci o reducere care acoperă în totalitate contravaloarea stocurilor
cumpărate;
Tipuri de imobilizări
necorporale Condiții pentru Aspecte
recunoaștere abordate
c. evaluarea imobilizărilor necorporale și corporale în cazul în care factura primită  cheltuielile de
conține o reducere de 100%, deci o reducere care acoperă în totalitate constituire;  Caracteristica  Evaluarea
contravaloarea imobilizărilor cumpărate;  cheltuielile de de identificare inițială a
dezvoltare; imobilizărilor
 concesiunile,  Controlul necorporale
brevetele, licențele,
d. evaluarea subvențiilor neguvernamentale care îmbracă forma transferului unui mărcile comerciale,  Beneficiile  Amortizarea
activ nemonetar; drepturile și activele economice imobilizărilor
similare, cu excepția celor viitoare necorporale
create intern de entitate;
e. valoarea titlurilor primite fără plată;  activele necorporale  Deprecierea
de explorare și evaluare a imobilizărilor
resurselor minerale; necorporale
 fondul comercial
f. evaluarea în vederea prezentării în bilanț a investițiilor financiare pe termen pozitiv;
scurt cotate pe piețe reglementate;  alte imobilizări
necorporale; și
 avansurile acordate
g. stabilirea valorii de inventar pentru unele categorii de active. furnizorilor de imobilizări
necorporale

27

7
28/02/2020

3.1. IMOBILIZĂRILE NECORPORALE 3.1.2. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND


3.1.1. DEFINIREA ȘI RECUNOAȘTEREA IMOBILIZĂRILOR CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE. EXEMPLE
NECORPORALE PRIVIND CONTABILIZAREA

Cheltuieli de constituire:
O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil Definirea cheltuielilor de constituire
fără formă fizică. Posibilități de recunoaștere (active sau cheltuieli și perioadă de
amortizare)
Posibilități de distribuire din profit în funcție de amortizarea
Condiții pentru recunoașterea unei imobilizări necorporale: cheltuielilor de constituire
Caracteristica de identificare
Controlul Filiera înregistrărilor contabile:
Beneficiile economice viitoare Recunoaşterea cheltuielilor de constituire și plata acestora:
201 = 404 - cu totalul cheltuielilor efectuate în vederea constituirii
404 = 5121-cu suma plătită

 Amortizarea cheltuielilor de constituire pe perioada maximă de


5 ani:
6811 = 2801-Cu valoarea amortizării calculate

29 30

Cheltuieli de dezvoltare: Filiera înregistrărilor contabile

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare


Posibilități de distribuire din profit în funcție de amortizarea
cheltuielilor de dezvoltare Achiziţia unor studii care îndeplinesc criteriile recunoaşterii ca
Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare şi activ utilizate în domeniul cercetării şi dezvoltătii pentru obţinerea
dezvoltare în curs de desfăşurare, dobândit de entitate unor noi produse:
 Fazele procesului de generare a unui activ – cercetare și 203 = 404 - cu valoarea studiului prevăzută în contract
dezvoltare
Cazul în care nu se poate face distincţia între faza de cercetare Înregistrarea licenţei la o valoare = cu cheltuiala de dezvoltare +
şi cea de dezvoltare.
cheltuielile aferente brevetării invenţiei:
Recunoașterea unei imobilizări necorporale provenită din
cercetare 205 = %
Exemple de activităţi de cercetare 203 - cheltuiala de dezvoltare recunoscută mai sus
Recunoașterea unei imobilizări necorporale provenită din 404 - cheltuielile aferente brevetării
dezvoltare
Exemple de activităţi de dezvoltare
Costul unei imobilizări necorporale generate intern

31 32

8
28/02/2020

Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,


Filiera înregistrărilor contabile drepturi şi active similare
Cheltuielile aferente fazei de cercetare pentru realizarea unui Recunoașterea concesiunilor primite:
program informatic:
- ca active necorporale și perioada de amortizare
6xx = 28x, 3xx, 4xx - ca o cheltuială cu chiria

 Cheltuielile aferente fazei de dezvoltare pentru realizarea unui Recunoașterea concesiunilor primite în conturi în afara bilanțului
program informatic în cursul lunii:
6xx = 28x, 3xx, 4xx
Restituirea bunurilor luate în concesiune

 La finele fiecărei luni suma costurilor suportate se


înregistrează în contabilitate ca imobilizări de natura Amortizarea brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și
cheltuielilor de dezvoltare: alte active similare
203/Program informatic = 721
Definirea acordului de concesiune de tip public – privat
 Recepţia software-ului la costul total:
Recunoașterea licenței primite în cazul unui acord de concesiune a
208/Program informatic = 203/Program informatic – sold 203 serviciilor de tip public – privat

33 34

Filiera înregistrărilor contabile:

Recunoașterea concesiunii primite ca imobilizări necorporale Înregistrarea redevenței datorate și plata acesteia:
atunci când contractul de concesiune prevede o durată și o 167 = 404 - cu redevența lunară datorată
valoare determinată de concesiune:
404 = 5121- cu valoarea efectiv plătită

205 = 167 – cu valoarea totală a concesiunii primite


și concomitent:
La expirarea contractului, odată cu restituirea bunului se
Debit 8038 - cu valoarea totală a concesiunii primite înregistrează scoaterea din evidenţă a concesiunii primite:
2805 = 205 - cu valoarea totală a concesiunii primite
Amortizarea concesiunii pe durata contractului:
6811 = 2805 - Valoarea totală a concesiunii primite/Durata Şi concomitent:
contractului
Credit 8038 - cu valoarea totală a concesiunii primite

35 36

9
28/02/2020

Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor Filiera înregistrărilor contabile


minerale:

• Definirea cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale  Achiziția instalațiilor specifice de explorare:
216 = 404 - cu costul de achiziție
• Exemple de cheltuieli care ar putea fi incluse în evaluarea iniţială a
activelor de explorare şi evaluare
Amortizarea instalațiilor specifice de explorare:
• Exemple de cheltuieli care nu vor fi recunoscute ca active de natura 6811 = 2816 – cu valoarea amortizării calculate
cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale

• Clasificarea activelor de explorare și evaluare ca active corporale  Achiziția dreptului de explorare recunoscut ca activ necorporal:
sau necorporale
206 = 404 –cu valoarea dreptului achiziționat
• Amortizarea activelor de explorare şi evaluare a resurselor minerale
Înregistrarea altor cheltuieli care ar putea fi incluse în evaluarea
• Reclasificarea activelor de explorare și evaluare iniţială a activelor de explorare şi evaluare (studii topografice,
geologice, geochimice şi geofizice, etc)
• Recunoașterea pierderii din depreciere 206 = 404 –cu valoarea cheltuielilor efectuate care îndeplinesc
condițiile recunoașterii ca activ necorporal.
37 38

Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor Fond comercial


minerale

Filiera înregistrărilor contabile: Definirea fondului comercial


Perioada de amortizare a fondului comercial
Prezentarea de informații suplimentare în note privind
 Amortizarea activului necorporal pe durata dreptului de primit: amortizarea fondului comercial
6811 = 2806 –cu valoarea amortizării calculate Contabilizarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial

Înregistrarea cheltuielilor ce au avut loc înainte de momentul în Etapele determinării fondului comercial:
care entitatea a obţinut dreptul legal de a explora o anumită a) Calculul activului net contabil (ANC) al societății achiziționate:
zonă sau după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică şi ANC = Active identificabile la valoarea justă – Datorii
viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale: identificabile la valoarea justă

b) Calculul activului net contabil dobândit (ANCd):


6xx = 401 -cu valoarea cheltuielilor efectuate care nu îndeplinesc ANCd = Proporția achiziționată x ANC
criteriile recunoașterii ca activ necorporal de explorare și
evaluare a resurselor minerale
c)Calculul fondului comercial pozitiv recunoscut ca activ
necorporal:
Fond comercial pozitiv = Preț plătit mai mare – ANCd mai mic
39 40

10
28/02/2020

Filiera înregistrărilor contabile:


Alte imobilizări necorporale:

 Achiziția titlurilor de participare la prețul plătit:  Recunoașterea inițială a unei imobilizări necorporale
2611 = 5121 – cu prețul plătit
 Costul unei imobilizări necorporale dobândite separat
 Recunoașterea fondului comercial pozitiv pentru valoarea
calculată mai sus: 2071 = 2611  Exemple de costuri direct atribuibile

 Amortizarea fondului comercial :  Exemple de costuri care nu constituie o parte a costului imobilizării
necorporale
6811 = 2807 - cu valoarea amortizării calculate
 Contabilizarea și amortizarea separată a activelor necorporale
 Deprecierea fondului comercial:
6817 = 2071 - cu valoarea deprecierii calculate  Amortizarea programelor informatice

Atenție!  Evaluarea activelor necorporale cu ocazia inventarierii


Deprecierea fondului comercial este o excepție de la înregistrarea
clasicelor ajustări pentru deprecierea activelor (Cheltuieli cu  Constituirea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
ajustări = Ajustări pentru deprecieri)
 Prezentarea în bilanț a imobilizărilor necorporale

 Scoaterea din evidență a unei imobilizări necorporale.


41 42

Alte imobilizări necorporale: Alte imobilizări necorporale


Filiera înregistrărilor contabile:
Filiera înregistrărilor contabile
Deprecierea imobilizărilor necorporale:
Achiziția imobilizărilor necorporale atunci când se poate face o
separare clară între componente (exemplu program informatic și
licența corespunzătoare): Valoare de inventar >= Valoare de intrare (sau rămasă în cazul
celor amortizabile)
% = 404
cost achiziție program informatic 208/program informatic
cost achizițe licență 205
Activul NU este depreciat

Amortizarea imobilizărilor de mai sus:


6811 = %
2808/program informatic -cu valoarea amortizării calculate
NU se efectuează nicio înregistrare contabilă, activul rămâne
2805 -cu valoarea amortizării calculate înregistrat la costul său.

43 44

11
28/02/2020

Cazuri posibile în anul următor:


1)Ajustarea necesară > ajustarea existentă din anul precedent
 ajustarea se majorează:
Valoare de inventar < Valoare de intrare (sau rămasă în
cazul celor amortizabile) 6813 = 290x – cu diferența

2)Ajustarea necesară < ajustarea existentă din anul precedent


 ajustarea se diminuează:
Activul ESTE depreciat
290x = 7813 - cu diferența

3) Valoarea de inventar >sau = cu valoare de intrare (sau rămasă


în cazul celor amortizabile)  ajustarea se anulează pentru
Se constituie ajustări pentru depreciere sold:
290x = 7813 - cu soldul ajustării
Ajustare = Valoare de inventar mai mică - valoare de intrare mai
mare (sau rămasă în cazul celor amortizabile) 4)În cursul anului activul este scos din evidență  ajustarea se
6813 = 290x – cu valoarea ajustării calculate anulează pentru sold:
290x = 7813 - cu soldul ajustării
45 46

Vânzarea imobilizărilor necorporale (exemplu program informatic):


Avansuri acordate imobilizărilor necorporale:
1) Prețul de vânzare:
Total factură 461 = %
7583 – preț de vânzare Înregistrarea facturii de avans:
4427 -19% x preț vânzare
% = 404- total avans + TVA
2) Scoaterea din evidență: valoarea avansului 4094
% = 208/program informatic - cost achiziție 19% x valoarea avansului 4426
amortizarea 2808/program informatic
cumulată Plata facturii de avans:
diferența 6583
404 = 5121- total avans + TVA
 Casarea (scoaterea din evidenţă a unui program informatic, depăşit moral, din
utilizarea căruia nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare):
% = 208/program informatic-cost achiziție
amortizarea cumulată 2808
diferența 6583

47 48

12
28/02/2020

Imobilizări
corporale
Achiziţia activului necorporal pe baza facturii şi reţinerea avansului plătit:
% = 404
Cost achiziție imobilizare 2xx
(valoare avans în roşu) 4094
Categorii de imobilizări Criterii de Aspecte abordate
diferenţa de TVA dintre 4426 corporale recunoaștere
 terenuri și construcții;  evaluarea inițială
valoarea facturii şi a avansului  probabilitatea a imobilizărilor
Sau:  instalații tehnice și realizării unui corporale
mașini; beneficiu
economic în viitor  cheltuieli
 alte instalații, utilaje și ulterioare
Stornarea facturii de avans: mobilier;
de către entitate
 reevaluarea
% = 404-(Total avans + TVA, în roșu)  activul are un imobilizărilor
 investiții imobiliare; cost sau o valoare corporale
(valoarea avansului în roşu) 4094 care poate fi
 active corporale de evaluat/evaluată  evaluarea la data
(19% x valoarea avansului în roşu) 4426 explorare și evaluare a în mod credibil bilanțului
resurselor minerale;
 amortizarea
Și înregistrarea facturii primite privind achiziția activului necorporal:  active biologice  cedarea și
productive; casarea
% = 404-total factură
Cost achiziție imobilizare 2xx  avansuri și imobilizări
corporale în curs de
19% x cost de achiziție 4426 execuție.

49

3.2. IMOBILIZĂRI CORPORALE 3.2.2. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE


3.2.1. DEFINIREA ȘI RECUNOAȘTEREA IMOBILIZĂRILOR PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
CORPORALE CORPORALE. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA
Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale:
Definiţie
Evaluarea la data intrării în entitate
Categoriile de imobilizări corporale - se urmăresc distinct:
Recunoașterea inițială a unei imobilizări corporale
 investiţiile imobiliare;
 activele biologice productive; Definiția și componentele costului de achiziție
 activele corporale de explorare şi evaluare a resurselor
minerale. Definiția costului de producție, exemple de costuri care se
 imobilizările corporale cumpărate, pentru care s-au transferat efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări corporale,
riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de direct atribuibile acesteia, exemple de costuri care nu sunt costuri
aprovizionare (grupa 22 „Imobilizări corporale în curs de ale unui element de imobilizări corporale
aprovizionare”
Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia
unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia

51 52

13
28/02/2020

Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale:


Cheltuieli ulterioare:

Exemple de costuri care NU sunt costuri ale unui element de


imobilizări corporale Recunoașterea drept cheltuieli sau capitalizarea acestora

Tratamentul cheltuielilor cu demolarea unei clădiri Tratamentul componentelor unor elemente de imobilizări
corporale care pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp
Tratamentul costurilor estimate cu demontarea şi mutarea
imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea Tratamentul inspecţiilor sau reviziilor generale regulate, efectuate
amplasamentului de entitate pentru depistarea defecţiunilor

Schimburile de active Includerea costului îndatorării în costul de producție al activelor


cu ciclu lung de fabricație
Transfer de la stocuri la imobilizări în cazul ansamblurilor sau
complexurilor de locuințe destinate vânzării

53 54

Reevaluarea imobilizărilor corporale: Amortizarea:

Posibilitatea prezentării în contabilitate a imobilizărilor la Definiția amortizării


valoarea justă Definiția duratei de utilizare economică
Valoarea în funcție de care se calculează amortizarea
Tratamentul amortizării cumulate la data reevaluării Perioada de amortizare
Modificarea condițiilor de utilizare
Tratamentul contabil al rezultatului reevaluării Metode de amortizare
Contabilizarea amortizării
Tratamentul contabil al surplusului din reevaluare inclus în
rezerva din reevaluare
Cedarea şi casarea:

Trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului


Scoaterea din evidență a unei imobilizări corporale
Scoaterea din evidență în cazul unei înlocuiri parțiale
Evaluarea la data bilanţului
Reflectarea scoaterii din evidență în contul de profit și pierdere
55 56

14
28/02/2020

Filiera înregistrărilor contabile:


c) Ulterior, testarea funcționării corecte:
a) Achiziția unei imobilizări corporale pe baza facturii:
c1) Recunoașterea cheltuielilor pe naturi de cheltuieli:
% = 404-total factură
6xx = 3xx, 4xx – x lei – cheltuielile efectuate
Cost achiziție 2xx
19% x cost achiziție 4426 c2) Obținerea eșantioanelor la cost de producție = x lei:
345 = 711 – x lei cost de producție, presupunând că toate îndeplinesc
condițiile includerii în costul de producție
b) Ulterior, înregistrarea cheltuielilor cu punerea în funcțiune
efectuate de o firmă specializată:
% = 404-total factură c3) Vânzarea eșantioanelor pentru preț de vânzare y lei:
Total factură - 4111 = %
Cheltuieli cu punerea în funcțiune 2xx
7015 - y lei preț vânzare
19% x cheltuieli de mai sus 4426
4427 – 19% x y lei
c4) Descărcarea de gestiune pentru costul de producție x lei
711 = 345 - x lei cost producție

57 58

c5) Includerea în costul activului imobilizat a costurilor de testare e) Recunoașterea unor cheltuieli de modernizare care conduc la
după ce s-au scăzut încasările nete din vânzarea eşantioanelor creșterea duratei de utilizare sau la economii de costuri:
x lei – (y lei – x lei): e1) Recunoașterea cheltuielilor pe naturi:
6xx = 28x, 3xx, 4xx - cu valoarea cheltuielilor efectuate
231 = 722 –costuri de testare – încasări nete din vânzare

e2) Majorarea valorii activului cu costul total al modernizării:


2xx = 231 - costuri de testare – încasări nete din vânzare
2xx = 722 - cu costul total al modernizării
d) Recunoașterea unor cheltuieli de întreținere necesare asigurării
funcționării în condiții normale a unei imobilizări corporale: Atenție!
6xx = 28x, 3xx, 4xx - cu valoarea cheltuielilor de întreținere După capitalizarea costurilor cu modernizarea amortizarea se
efectuate recalculeză.
Atenție!
Aceste cheltuieli NU se capitalizează întrucât nu conduc la
creșterea beneficiilor economice viitoare

59 60

15
28/02/2020

f) Recunoașterea unor inspecții generale repetate la un număr de “n”ani: f4) Efectuarea celei de a doua inspecții presupune:
f41) Scoaterea din evidență a primei inspecții:
f1) Recunoașterea cheltuielilor cu prima inspecția generală, pe naturi de % = 2xx - x lei valoarea primei inspecții
cheltuieli:
amortizarea cumulată
6xx = 2xx, 3xx, 4xx – x lei cu valoarea cheltuielilor efectuate
până la data scoaterii
din evidență 281x/inspecție
f2) Capitalizarea cheltuielilor totale cu inspecția generală:
Diferența 6583
2xx/inspecție = 722 – x lei cu valoarea totală a cheltuielilor

f42)Recunoașterea cheltuielilor cu cea de a doua inspecție generală, pe


f3) Amortizarea componentei de inspecție generală pe durata dintre naturi de cheltuieli:
două inspecții - “n”ani:
6xx = 2xx, 3xx, 4xx – y lei cu valoarea cheltuielilor efectuate
6811 = 281x/inspecție - x lei/n ani

f43) Capitalizarea cheltuielilor totale cu cea de a doua inspecție


generală:
61 2xx/inspecție = 722 – y lei cu valoarea totală a cheltuielilor
62

g) Construcția unei imobilizări corporale în regie proprie începută și Atenție!


terminată în cursul aceluiași exercițiu financiar:
Dacă imobilizarea reprezintă un activ cu ciclu lung de fabricație
g1) Recunoașterea cheltuielilor cu construcția pe naturi de cheltuieli: pentru construcția căruia s-a contractat un credit bancar costurile
6xx = 281x, 3xx, 4xx – x lei cu valoarea cheltuielilor efectuate îndatorării legate de perioada de producție TREBUIE incluse în
costul de producție:
g2) Capitalizarea cheltuielilor pentru costul de producție:
2xx = 722 - y lei suma cheltuielilor incluse în costul de producție recunoașterea cheltuielilor cu dobânda:
666 = 1682 - x lei dobânda datorată
Atenție!
Și capitalizarea:
Dacă imobilizarea corporală nu este terminată la închiderea exercițiului
financiar înregistrarea este: 2xx sau 231 = 722 - y lei costurile îndatorării legate de perioada de
producție
231 = 722 - y lei suma cheltuielilor incluse în costul de producție
Iar la recepția imobilizării: h) Reevaluarea imobilizărilor corporale la valoarea justă – reguli de
2xx = 231 - sold cont 231 evaluare alternative:

63 h1) Tratamentul amortizării cumulate la data reevaluării:


64

16
28/02/2020

Recalculată proporţional cu
Eliminată din valoarea contabilă schimbarea valorii contabile
brută a activului brute a activului

La data reevaluării - anul N: La data reevaluării – anul N:


1.Calcul indice supraunitar =
Valoare justă mai mare/Valoare
1.Anularea amortizării cumulate: rămasă mai mică
2.Înregistrarea unui plus de
281x = 2xx – cu amortizarea valoare pentru valoarea brută
cumulată până la data reevaluării actualizată = valoare brută x
indice – valoare brută = x lei:
2xx = 105 – x lei
2.Înregistrarea unui plus de
valoare = Valoare justă mai mare 3.Înregistrarea unui plus de
– Valoare rămasă mai mică: valoare pentru amortizarea
cumulată = amortizare cumulată
x indice – amortizare cumulată =
2xx = 105 - plusul de valoare y lei
calculat 105 = 281x y lei

65

h2) Tratamentul surplusului din reevaluare înregistrat în contul Transfer la 1175 pe măsură ce Transfer la 1175 la scoaterea
105: activul este folosit de entitate din evidenţă a activului

Transfer la 1175 pe măsură ce


activul este folosit de entitate Transfer la 1175 la scoaterea din Anul N+2: Anul N+2:
evidenţă a activului
1. Înregistrarea amortizării = 1.Înregistrarea amortizării =
Anul N+1: Anul N+1: Valoare justă/Durată rămasă Valoare justă/Durată rămasă
1.Înregistrarea amortizării = 1 .Înregistrarea amortizării = 6811 = 281x 6811 = 281x
Valoare justă/Durată rămasă Valoare justă/Durată rămasă
2. Transfer 105 la 1175 cu
6811 = 281x 6811 = 281x diferența dintre amortizarea În anul scoaterii din evidență
2. Transfer 105 la 1175 cu calculată la valoarea justă și se transferă tot soldul lui 105:
diferența dintre amortizarea amortizarea calculată la costul
activului: 105 = 1175 - sold 105
calculată la valoarea justă și
amortizarea calculată la costul 105 = 1175 – cu diferența de mai
activului: sus
105 = 1175 – cu diferența de mai
sus

67 68

17
28/02/2020

h3) Tratamentul contabil al rezultatului reevaluării:


h3) Tratamentul contabil al rezultatului reevaluării: h3.1)Înregistrarea unui minus de valoare, dacă nu există din trecut
sold la 105:

Val rămasă?VJ 655 = 2xx - cu minusul calculat mai sus

h3.2)Înregistrarea unui plus de valoare, dacă nu există din trecut un


minus de valoare înregistrat în 655:
Val rămasă<VJ Val rămasă>VJ 2xx = 105 – cu plusul calculat mai sus

Creştere a Val rămasă Descreştere a Val h3.3) Înregistrarea unui minus de valoare, dacă există din trecut un
(surplus din reevaluare) rămasă (minus din sold la 105:
reevaluare) h3.3.1) Dacă minusul calculat nu depășește soldul lui 105:
105 = 2xx - cu minusul calculat mai sus
105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din
reevaluare h3.3.2) Dacă minusul calculat depășește soldul lui 105:
755 Venituri din reevaluarea
% = 2xx - cu minusul calculat mai sus
imobilizarilor corporale 655 Cheltuieli din
Sold 105 105
reevaluarea
Diferența 655
imobilizarilor corporale

69 70

Transfer la 1175 pe măsură ce Transfer la 1175 la scoaterea


activul este folosit de entitate din evidenţă a activului

Anul N – reevaluarea: Anul N – reevaluarea:


h3.4) Înregistrarea unui plus de valoare, dacă există din trecut un
minus de valoare înregistrat în 655 (s-a efectuat în trecut fie 281x = 2xx - amortizarea 281x = 2xx - amortizarea
înregistrarea de la h3.1, fie de la h3.3.2): cumulată cumulată
Plusul calculat 2xx = % 2xx = 105 - x lei plus de valoare 2xx = 105 - x lei plus de valoare
755 - cu aceeași valoare înregistrată în 655
105 – eventuala diferență Anul N+1: Anul N+1:
Amortizarea: Amortizarea:
i)Trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului  depinde de 6811 = 281x - Valoare 6811 = 281x - Valoare
alegerea tratamentului surplusului din reevaluare înregistrat în justă/Durată rămasă justă/Durată rămasă
contul 105: Transfer 105 la 1175 cu diferența
Transfer la 1175 pe măsură ce activul este folosit de entitate; amortizare calculată la valoare
justă – amortizare calculată la
Transfer la 1175 la scoaterea din evidenţă a activului cost = y lei

71 72

18
28/02/2020

Transfer la 1175 pe Transfer la 1175 la


Transfer la 1175 pe măsură ce Transfer la 1175 la scoaterea măsură ce activul este scoaterea din evidenţă a
activul este folosit de entitate din evidenţă a activului folosit de entitate activului

Sfârșitul anului N+2 – trecerea de Sfârșitul anului N+2 – trecerea de


105 = 1175 - y lei la metoda reevaluării la metoda la metoda reevaluării la metoda
Anul N+2: costului: costului:
Anul N+2: Amortizarea: 105 = 2xx - cu sold 105 = x lei – 2 ani x y Mai întâi transfer 105 = 1175:
6811 = 281x - Valoare justă/Durată lei
Amortizarea: 105 = 1175 - cu 2 ani x y lei
rămasă
6811 = 281x - Valoare justă/Durată Unde y lei = diferența amortizare
rămasă calculată la valoare justă – amortizare
calculată la cost
Transfer 105 la 1175 cu diferența
amortizare calculată la valoare Și:
justă – amortizare calculată la cost 105 = 2xx - cu sold 105 = x lei – 2 ani x
= y lei y lei
105 = 1175 - y lei

73 74

Trecerea de la metoda reevaluării la metoda costului:

j) Schimburile de active se contabilizează ca două operații distincte!!!


– o vânzare și o cumpărare:
este opțională
j1)Vânzare pentru activul cedat;
reprezintă o modificare de politică contabilă care este o excepție
de la înregistrările clasice în contul 1173.

Aplicarea acestei opţiuni trebuie să NU conducă la subevaluarea


activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost recunoscută în
bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

j2)Achiziție pentru activul primit în schimb.

75 76

19
28/02/2020

k) Reclasificarea unui teren în categoria stocurilor în cazul în care pe


acest teren va fi construit un ansamblu de clădiri destinate vânzării: m) Deprecierea imobilizărilor corporale la sfârșitul exercițiului
371 = 2111 - cu costul de achiziție al terenului, sau cu valoarea justă financiar:
dacă a fost reevaluat. 6811 = 291x- cu deprecierea calculată

Atenție! Atenție!
Dacă terenul a fost reevaluat soldul lui 105 se transferă la 1175. În anii următori tratamentul deprecierii urmează aceleași reguli
prezentate mai sus.
l) Transferul unor stocuri la imobilizări odată cu schimbarea
destinației:
l1) Obținerea unui ansamblu de locuințe destinat vânzării:
345 = 711 - cu costul de producție

l2) Transferul la imobilizări a unui bloc din acest ansamblu care nu


mai este vândut, urmând a fi utilizat ca sediu central administrativ:
212 = 345 - cu costul de producție al blocului
77 78

3.2.4. PARTICULARITĂȚI PRIVID INVESTIȚIILE IMOBILIARE.


3.2.4.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA INVESTIȚIILOR IMOBILIARE. EXEMPLE PRIVIND
CONTABILIZAREA

Investiții
imobiliare
Definirea investițiilor imobiliare:

Definiția investițiilor Criterii de Aspecte abordate  Definiția investițiilor imobiliare


imobiliare recunoaștere
 evaluarea inițială
Investiția imobiliară este  probabilitatea a investițiilor
deținută mai degrabă realizării unui imobiliare
pentru a obține venituri beneficiu  Exemple de investiţii imobiliare
din chirii sau pentru economic în viitor  evaluarea
creșterea valorii de către entitate ulterioară
capitalului, ori ambele,
 activul are un  reevaluarea
decât pentru:
cost sau o valoare investițiilor  Exemple de elemente care NU sunt investiţii imobiliare
a) a fi utilizată în care poate fi imobiliare
producerea sau evaluat/evaluată  transferurile în și
furnizarea de bunuri sau în mod credibil din categoria
servicii ori în
administrative; sau
scopuri investițiilor  Tratamentul contabil al bunurilor cu folosință mixtă
imobiliare
b) a fi vândută pe
 amortizarea
parcursul desfășurării
normale a activității.  scoaterea din
evidență
 Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare

80

20
28/02/2020

Filiera înregistrărilor contabile:


Transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor
în categoria investiţiilor imobiliare – la încheierea utilizării de
 Achiziția unei clădiri cu scopul de a fi închiriată terților în baza către posesor (exemplu închirierea unei clădiri în leasing
unui contract de leasing operațional: operațional):
215 = 404 - cu costul de achizițe
215 = 212 - cu costul de achiziție al clădirii sau valoarea justă dacă
Amortizarea investiției imobiliare: a fost reevaluată
6811 = 2815 - cu valoarea amortizării calculate
2812 = 2815 - cu amortizarea cumulată până la data transferului
Reevaluarea unei investiții imobiliare – aceleași reguli ca în
cazul imobilizărilor corporale!!! 2912 = 2915 - cu ajustările pentru deprecieri cumulate până la data
transferului (dacă clădirea a fost depreciată)

Atenție!
Dacă clădirea a fost reevaluată soldul lui 105 se transferă la 1175.
81 82

e)Transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria f) Transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor
proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor – la începerea utilizării în categoria investiţiilor imobiliare – la încheierea utilizării de
de către posesor (exemplu la încheierea contractului de leasing către posesor (exemplu închirierea unei clădiri în leasing
operațional clădirea este utilizată de proprietar ca sediu operațional care anterior fusese cumpărată pentru a fi vândută):
administrativ):
215 = 371 - cu costul de achiziție al clădirii recunoscută inițial în
212 = 215 – cu valoarea de intrate a investiției imobiliare sau cu categoria stocurilor
valoarea justă dacă a fost reevaluată
397 = 2915 - cu ajustările pentru deprecieri cumulate până la data
2815 = 2812 - cu amortizarea cumulată până la data transferului a transferului (dacă mărfurile au fost depreciate)
investiției imobiliare
Atenție!
2915 = 2912 - cu ajustările pentru deprecieri cumulate până la În cazul în care o entitate decide să cedeze o investiţie imobiliară,
data transferului (dacă investiția imobiliară a fost depreciată) cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze
proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în
care aceasta este scoasă din evidenţă.
83 84

21
28/02/2020

3.2.5. PARTICULARITĂȚI PRIVIND IMOBILIZĂRILE DEȚINUTE ÎN BAZA UNUI


Contracte de CONTRACT DE LEASING
leasing
3.2.5.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND CONTABILITATEA
IMOBILIZĂRILOR DEȚINUTE ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE LEASING

Definiția Aspecte abordate

 contractelor de leasing  recunoașterea leasingului


financiar
 Definirea contractelor de leasing:
financiar

 contractelor de leasing  amortizarea bunurilor care fac Definirea contractului de leasing, a leasingului financiar și a celui
obiectul leasingului financiar operațional
operațional

 tranzacțiilor de leaseback
reflectarea în contabilitate a Condițiile privind recunoașterea unui leasing ca fiind financiar
activelor primite și a dobânzilor
 stimulentelor acordate la de plătit
încheierea sau renegocierea

unor contracte de leasing


 evidențierea bunurilor luate în
leasing operațional și a sumelor
 Leasing financiar – locatar:
de plătit
Recunoașterea leasingului financiar
 contabilizarea unui leaseback
financiar și a unui leaseback Amortizarea bunurilor ce fac obiectul leasingului financiar
operațional
 prezentarea de informații
Reflectarea în contabilitate a activelor primite și a dobânzilor de
suplimentare în notele plătit.
explicative la situațiile financiare

 exemple de stimulente -
recunoașterea stimulentelor de  Leasing financiar – locator:
către locator/locator
Recunoașterea bunurilor date în leasing și a dobânzilor de primit

86

3.2.5.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


CONTRACTELOR DE LEASING
Leasing operațional – locator:
Prezentarea bunurilor date în leasing și a sumelor de încasat
Înregistrarea amortizării Leasing financiar - locatar Leasing financiar - locator
a) Plata avansului:
Leasing operațional – locatar: % = 404
Avans 4093
Evidențierea bunurilor luate în leasing și a sumelor de plătit
19% x avans 4426
Și plata facturii de avans:
Tranzacțiile de leaseback: 404 = 5121- total avans + TVA Recunoaște în contabilitate
Contabilizarea unui leaseback financiar și a unui leaseback bunurile date în regim de
operațional
b) Primirea activului la valoarea leasing financiar drept
Prezentarea de informații suplimentare în notele explicative la capitalului de rambursat: creanţe imobilizate.
situațiile financiare 2xx = 167 - valoarea capitalului de
rambursat
Stimulente acordate la încheierea sau la renegocierea unor
contracte: Și concomitent:
Exemple de stimulente Debit 8051 - Valoarea dobânzii pe
durata contractului
Recunoașterea stimulentelor de către locator
Recunoașterea stimulentelor de către locatar
87 88

22
28/02/2020

Leasing financiar - locatar


Leasing financiar - locator
Leasing financiar - locatar Leasing financiar - locator

Și stingerea avansului: d)Amortizarea activului:  aplică Reglementările


6811 = 281x - cu valoarea contabile conforme cu
167 = 4093 - cu valoare avans
amortizării calculate directivele europene aplicabile
c) Factura aferentă primei rate: instituţiilor de credit, aprobate
% = 404
Înregistrează periodic e) Transferul dreptului de prin Ordinul Băncii Naţionale a
dobânzile de primit, conform proprietate la valoarea reziduală: Romåniei nr. 6/2015.
Valoare prima rată 167 contabilităţii de angajamente,
Dobânda primei rate 666 la venituri
% = 404
19% x (Rată + Dobândă) 4426
Valoarea reziduală 167
Concomitent se diminuează
dobânzile evidențiate extrabilanțier: 19% x Valoare reziduală 4426
Credit 8051 - dobânda primei rate
Și plata primei rate: Și:
404 = 5121-cu rata plătită 404 = 5121-valoare reziduală + TVA
Înregistrarea se repetă pentru toate
ratele.
89 90

Leasing operațional - locatar Leasing operațional - locator


Stimulente acordate pentru încheierea unui contract
de leasing operațional
a)La data încheierii contractului
valoarea activului luat cu chirie se Leasing operațional - locatar Leasing operațional - locator
înregistrează într-un cont
extrabianțier:
Calcul cheltuială pentru fiecare Calcul venit pentru fiecare lună
Debit 8036 - cu valoarea de lună a contractului = chirie lunară a contractului = chirie lunară x
inventar a activului
a)Factura privind chiria lunară: x numărul de luni în care se numărul de luni în care se
plătește efectiv chiria/numărul încasează efectiv
b)Factura privind chiria lunară: Total- 4111 = %
total de luni pentru care s-a chiria/numărul total de luni
706 - Valoarea încheiat contractul = x lei pentru care s-a încheiat
% = 401-total chiriei
Valoarea chiriei 612 4427 - 19% x contractul = x lei
19% x valoare chirie 4426 valoarea chiriei
concomitent, extracontabil, se Și încasarea:
diminuează rata de leasing: 5121 = 4111
Credit 8036 – cu valoarea chiriei b)Amortizarea activului:
lunare 6811 = 281x - cu valoarea
amorizării calculate
Și plata ratei: 401 = 5121
91 92

23
28/02/2020

Stimulente acordate pentru încheierea unui contract de leasing Stimulente acordate pentru încheierea unui contract de leasing
operațional operațional
Cazul I: stimulentul constă în acordarea unei perioade de grație de la Cazul II: Stimulentul constă în acordarea unei perioade de grație de la
plata chiriei pentru prima lună:
plata chiriei pentru ultima lună:
Leasing operațional - locatar Leasing operațional - locator
Leasing operațional - locatar Leasing operațional - locator
a)În toate lunile se primește lunar a)În toate lunile se emite lunar
a)Pentru prima lună perioada de a)Pentru prima lună perioada de factură pentru valoarea chiriei factură pentru valoarea chiriei
graţie se evidențiază cheltuiala: grație se evidențiază venitul:
plătite: încasate:
612 = 408 - x lei 418 = 706 x lei
% = 401 – total factură Total factură 4111 = %
b)În a doua lună primirea facturii b)În a doua lună emiterea facturii x lei 612
pentru chiria lunară: pentru chiria lunară: 706 – x lei
Total factură 4111 = % 19% x chirie 4427-19% xchirie
% = 401 – total factură
706 – x lei lunară 4426 lunară
x lei 612
4427-19% xchirie diferența 471 472-diferența
19% x chirie
lunară
lunară 4426
418-diferența b)În ultima lună, perioada de
Diferența 408 grație: b)În ultima lună, perioada de grație:
612 = 471 - sold 471 472 = 706 - sold 472
Înregistrarea se repetă pentru lunile
Înregistrarea se repetă pentru lunile rămase până la sfârșitul contractului
rămase până la sfârșitul contractului până la soldarea contului 418.
până la soldarea contului 408.
93 94

Tranzacții de leaseback Tranzacții de leaseback


Leaseback financiar - locatar
Leaseback financiar - locator
Leaseback operațional - locatar Leaseback operațional - locator
a) Evidențierea operațiunii de a) Reflectarea finanțării acordate
finanțare (nu se înregistrează (nu a cumpărării) a)Vânzarea pentru prețul de vânzare: a) Achiziția activului:
vânzare , nu se recunoaște venit):
2675 = 5121 - cu prețul de 461 = 7583 - cu preț vânzare 2xx = 404 - cost achiziție = preț
5121 = 167 - cu prețul de vânzare vânzare de vânzare locatar
b)Scoaterea din evidență a activului:
% = 2xx - cost de achiziție
b) Rata de leasing și dobânda:
b) Rata de leasing și dobânda: amortizare
% = 404
4111 = % cumulată 281x
Rata leasing 167
Dobânda 666 2675 – Rata leasing Diferența 6583
766-Dobânda c)Valoarea de inventar a activului luat b) Chiria lunară:
Și plata:
404 = 5121 Și încasarea: cu chirie: 4111 = 706 - valoarea lunară a
Debit 8036 - valoarea de inventar a chiriei
5121 = 4111
activului luat cu chirie c) Amortizarea activului:
c) Amortizarea activului:
6811 = 281x - Amortizării d)Chiria lunară: 612 = 401 -valoarea 6811 = 281x - valoarea
calculate chiriei lunare amortizării calculate
95 96

24
28/02/2020

3.3. IMOBILIZĂRI FINANCIARE


3.3.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE Evaluarea la data bilanţului:

Evaluarea iniţială:
Contabilitatea certificatelor verzi:
Evaluarea iniţială a imobilizărilor financiare recunoscute ca active
Înregistrarea dreptului de a primi certificate verzi
Tratamentul costurilor direct atribuibile achiziţiei
Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare
Contabilizarea primirii certificatelor verzi

Aspecte privind contabilizarea:


Evidențierea certificatelor verzi la sfârșitul exercițiului financiar
Diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi
valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul
participării în natură la capitalul altor entităţi Vânzarea certificatelor verzi
Acţiunile şi alte imobilizări financiare primite fără plată
Acţiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor
sau a primelor de capital, în capitalul social al societăţii la care sunt
deţinute participaţiile
97 98

Contabilitatea certificatelor verzi conform OUG 3.3.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


24/2017 și OMFP 1802

• Pct. 301^1 alin. (4-6) Certificatele verzi primite, inclusiv cele amânate a) Achiziția de acțiuni ca investiții financiare pe termen lung:
de la tranzacționare, după data de 01 aprilie 2017 se evidențiază
numeric extracontabil in contul 804 „Certificate verzi”. Cost de achizițe 26x = %
5121 - suma plătită pe loc
• Certificatele verzi evidențiate in contul 804 „Certificate verzi” se 269x- suma rămasă de plată
recunosc la venituri în contul 768 „Alte venituri financiare”, la
momentul tranzacționării acestora;

• Cu ajutorul contului 804 „Certificate verzi” se ține evidența b) Plata ulterioară a datoriei:
certificatelor verzi primite, potrivit legii, si care nu au valoare pana la
momentul tranzacționării. 269x = 5121

• În debitul contului 804 „Certificate verzi” se evidențiază certificatele


verzi primite și netranzacționate, iar in credit, cele tranzacționate,
potrivit legii iar soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de
care beneficiază entitatea

100

25
28/02/2020

c) Titluri primite în schimbul participării prin aport cu un activ imobilizat e) Primirea de titluri noi emise de societatea unde se dețin titluri de
la capitalul altei societăți:
participare, ca urmare a majorării capitalului social al acesteia prin
c1) Înregistrarea titlurilor primite în limita valorii neamortizate a încorporarea primelor de capital sau a rezervelor:
activului:
% = 2xx - cost de achiziție activ imobilizat
Amortizarea 26x = 106 - cu valoarea acțiunilor noi primite
Cumulată 281x
Diferența 26x Atenție!
Contul 106 se menține în bilanț până în momentul vânzării acestor
c2) Înregistrarea valorii titlurilor primite care excede valoarea titluri, moment în care rezervele se transferă la venit:
neamortizată a imobilizărilor corporale: Valoarea titlurilor primite –
(Cost de achiziție activ – Amortizare cumulată) = x lei: 106 = 768
26x = 768 - x lei
f) Deprecierea titlurilor deținute ca investiții financiare pe termen
d) Primirea de titluri noi emise de societatea unde se dețin titluri de lung:
participare, ca urmare a majorării capitalului social al acesteia prin
încorporarea beneficiilor: 6863 = 296x
26x = 768 – cu valoarea acțiunilor noi primite. Deprecierea urmează regulile generale prezentate mai sus.

101 102

g) Vânzarea titlurilor deținute ca investiții financiare pe termen lung:


h) Achiziția de obligaţiuni de stat cu scadența mai mare de un an,
suma plătită la achiziție fiind mai mare decât suma ce urmează a
g1) Pentru prețul de vânzare: fi rambursată la scadență:
461 = 7641 – preț de vânzare
g2) Scoaterea din evidență pentru valoarea de intrare: % = 2695 - suma plătită la achiziție
6641 = 26x – valoarea de intrare suma ce urmează
a fi rambursată 2677
Atenție! Diferența 471
Dacă titlurile au costuri de achiziție unitare diferite, pentru evaluarea la
ieșire se aplică una dintre metodele: FIFO, LIFO sau CMP.
Și transferul cheltuielilor în avans la cheltuieli curente pe
perioada deținerii titlurilor:
Dacă titlurile vândute au fost depreciate, odată cu vânzarea ajustarea 6865 = 471
existentă de anulează (dacă au fost vândute toate titlurile) sau se
diminuează proporțional cu numărul titlurilor vândute):
296x = 7863
103 104

26
28/02/2020

i) Achiziția de obligaţiuni de stat cu scadența mai mare de un an,


suma plătită la achiziție fiind mai mică decât suma ce urmează a fi j) Împrumuturi acordate entităților afiliate:
rambursată la scadență: 2671 = 5121- valoarea totală a împrumutului acordat
suma ce urmează 2677 = %
a fi rambursată 2695 - suma plătită la achiziție k) Recunoașterea dobânzii de încasat conform principiului
472 - diferența contabilității de angajamente:
2672 = 766 -valoare împrumut x rata anuală a dobânzii x numărul
de luni rămase de la data acordării împrumutului până la 31.12.N/12
Și transferul veniturilor în avans la venituri curente pe perioada luni
deținerii titlurilor:
472 = 7865
l) Încasarea ratelor:
5121 = 2671 - cu rata scadentă prevăzută în contract
Atenție!
Achiziția de obligaţiuni de stat cu scadența mai mare de un an
recunoscute în categoria imobilizărilor financiare reprezintă o
excepție de la principiul costului istoric.
105 106

4. CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ȘI TRANZACȚIILOR


PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG ȘI PROVIZIOANELE
m) Încasarea dobânzii la scadență:
5121 = 2672 – cu dobânda devenită scadentă conform contractului
O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită
și datorie curentă, atunci când: se aşteaptă să fie decontată în cursul
Atenție! normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau este exigibilă în
Pentru anul următor dobânda se calculează la valoarea rămasă a termen de 12 luni de la data bilanţului.
împrumutului = Valoare împrumut – Rate încasate.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen
lung
n) Cazul în care, din diverse motive, ratele sau dobânzile nu se vor Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine
mai încasa: pe următoarele categorii:
663 = 2671 sau 2672
împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a
acestora
Atenție! credite bancare pe termen lung şi mediu
Pe aceleași principii funcționează și conturile 2673 și 2674; 2675
și 2676. sumele datorate entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor
controlate în comun
alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente
acestora
107 108

27
28/02/2020

4.1.SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND


CONTABILITATEA DATORIILOR PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung


Cazul particular în care suma de rambursat pentru o datorie este mai
mare decât suma primită:
Recunoașterea diferenței atunci când suma de rambursat pentru o datorie este mai
mare decât suma primită Contractarea împrumuturilor pe termen lung
Recunoașterea amortizării diferenței atunci când suma de rambursat pentru o datorie
este mai mare decât suma primită
Împrumuturi din emisiunile de obligaţiuni:
Înregistrarea şi plata dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen lung
Definirea împrumuturi din emisiunile de obligaţiuni și evidențierea separată a
obligațiunilor convertibile
Datoriile privind concesiunile:
Definirea datoriior privind concesiunile Rambursarea împrumuturilor pe termen lung

Recunoașterea concesiunilor primite ca active necorporale și perioada de amortizare


Recunoașterea concesiunilor primate în conturi în afara bilanțului
Restituirea bunurilor luate în concesiune Prezentarea în bilanţ a părţii curente a împrumuturilor pe termen lung la datorii pe termen scurt
Definirea acordului de concesiune de tip public – privat
Recunoașterea licenței primite în cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip
public – privat
109

4.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


DATORIILOR PE TERMEN LUNG
a1) Emiterea împrumutului obligatar:
a) Împrumuturile din emisiuni de obligațiuni:
% = 161 - Valoarea de rambursare = Nr obligațiuni x Pr
• Obligațiunea 461 Nr. Obligațiuni x Pe =Valoarea de emisiune
1691 Diferența = Valoare prime
• Valorile unei obligațiuni:
! Atenție
Preț de emisiune (Pe) – este prețul de vânzare al obligațiunii, Contul 1691 corectează în bilanț valoarea împrumutului obligatar,
respectiv suma care urmează a fi încasată adică împrumutul obligatar va figura în bilanț cu sold 161 – sold
169.

Prețul de rambursare (Pr) –este suma care va fi rambursată, a2) Încasarea împrumutului:
întotdeauna > sau = cu Pe!!! 5121 = 461 – Valoarea de emisiune

Valoarea nominală (VN) – este o valoare înscrisă pe a3) Amortizarea primelor privind rambursarea obligațiunilor pe durata
obligațiune în funcție de care se calculează dobânda împrumutului:
datorată. 6868 = 1691 – Valoare prime/Durata împrumutului
111 112

28
28/02/2020

a6) Rambursarea împrumutului obligatar:


a4) Înregistrarea dobânzii datorate: Modalități de rambursare:
• La scadența finală, caz în care tot împrumutul este rambursat la sfârșitul
perioadei pentru care a fost contractat.
! Atenție
Dobânda datorată se înregistrează drept cheltuială conform • În tranșe, caz în care periodic (conform contractului de împrumut) se
contabilității de angajamente, chiar dacă scadența ei survine rambursează un număr de obligațiuni).
în exercițiul financiar următor: 161 = 5121 - Număr de obligațiuni rambursate x Pr

! Atenție
Dobânda anuală = Nr. Obligațiuni x rata anuală a dobânzii x VN Datoria din împrumutul obligatar se diminuează cu aceeași valoare cu care a
666 = 1681 - Dobânda datorată calculată fost creată datoria, adică Pr.

! Atenție
a5) Plata dobânzii: In cazul rambursării în tranșe dobânda datorată se va calcula la
1681 = 5121 – Dobânda plătită împrumutul rămas:
Dobânda anuală= (Nr. Obligațiuni emise – Nr. Obligațiuni rambursate) x rata
anuală a dobânzii x VN.
113 114

2. Anularea obligațiunilor răscumpărate:


Răscumpărarea și anularea obligațiunilor:
2.1. Cazul în care Prăsc>Pr
1.Răscumpărarea obligațiunilor la prețul pieței denumit preț de răscumpărare % = 505 - Număr obligațiuni anulate x Prăsc
(Prăsc): Număr obligațiuni anulate x Pr 161
505 = 5121 - Număr obligațiuni răscumprate x Prăsc Diferența 668

! Atenție
Obligațiunile răscumpărate și înregistrate în contul 505 trebuie scoase din
evidență cu valoarea lor de intrare, adică Prăsc.
Datoria din împrumutul obligatar se diminuează cu aceeași valoare cu care a
fost creată datoria, adică Pr.

2.2. Cazul în care Prăsc<Pr:


Nr. obligațiuni anulate x Pr 161 = %
505 – Număr obligațiuni anulate x Prăsc
768 – Diferența

115 116

29
28/02/2020

b) Creditele bancare pe termen lung: b) Creditele bancare pe termen lung:

b1) Contractarea creditelor bancare pe termen lung: b3) Plata dobânzii:


5121 = 162 - Valoarea creditului primit conform contractului de 1682 = 5121 - Dobânda plătită
creditare
b4) Rambursare credit:
b2) Dobânda datorată: 666 = 1682 - Dobânda datorată calculată 162 = 5121 - Suma rambursată conform contractului de creditare

! Atenție ! Atenție
Dobânda datorată se înregistrează drept cheltuială conform In cazul rambursării în tranșe dobânda datorată se va calcula
contabilității de angajamente, chiar dacă scadența ei survine în la împrumutul rămas:
exercițiul financiar următor: Dobânda anuală = (Valoare credit– Valoare rambursată) x Rata
anuală a dobânzii x VN.
Dobânda anuală = Valoare credit x Rata anuală a dobânzii
117 118

4.3. PARTICULARITĂȚI PRIVIND CONTABILITATEA 4.3.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND


PROVIZIOANELOR CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR

Recunoașterea provizioanelor:
 Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:
•Condițiile recunoașterii unui provizion
√ o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment
anterior; •Definirea obligației curente
√ este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a
onora obligaţia respectivă; şi
•Definirea obligației legale și a obligației implicite
√ poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

•Diferențierea provizioanelor de alte datorii


! Atenție
Toate cele trei condiții trebuie îndeplinite pentru recunoașterea unui
provizion în bilanț. În caz contrar se recunoaște o datorie
contingentă DOAR ÎN NOTELE EXPLICATIVE.

119 120

30
28/02/2020

4.3.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


PROVIZIOANELOR
Evaluarea provizioanelor: a) Reguli generale
•Valoarea unui provizion

a1) Constituirea și majorarea provizioanelor:


•Actualizarea provizioanelor
6812 = 151x
•Revizuirea și ajustarea provizioanelor la data fiecărui bilanț
a2) Diminuarea și anularea provizioanelor:
•Utilizarea provizioanelor 151x = 7812

Rambursarea provizioanelor: ! Excepție


•Recunoașterea câștigurilor rezultate din cedările preconizate a
activelor Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni
similare legate de acestea care se includ în costul activului
•Recunoașterea rambursării provizioanelor

121 122

b2.3) În cursul anului procesul este terminat. Entitatea pierde procesul și


b) Provizioane pentru litigii – se constituie atunci când entitatea se află în este obligată la plata unor despăgubiri:
proces judecătoresc cu partenerii săi (clienți, furnizori) și estimează o
probabilitate de pierdere a procesului: 6581 = 5121-Valoarea despăgubirii plătite

b1) Constituirea la sfârșitul exercițiului financiar:


6812 = 1511 -Valoarea estimată a provizionului Și concomitent, anularea provizionului pentru soldul său întrucât odată cu
pierderea procesului acesta rămâne fără obiect:
b2) Cazuri posibile în anul următor: 1511 = 7812 - Sold provizion
B2.1) Procesul nu este terminat până la sfârșitul anului și entitatea estimează
creșterea probabilității de pierdere a procesului:
Provizionul necesar va fi mai mare => se va majora pentru diferență: B2.4) În cursul anului procesul este terminat. Entitatea câștigă procesul și
va încasa despăgubiri:
6812 = 1511 – Diferența
5121 = 7581 – Valoarea despăgubirii încasate
b2.2) Procesul nu este terminat până la sfârșitul anului și entitatea estimează
diminuarea probabilității de pierdere a procesului:
În acest caz provizionul necesar va fi mai mic ca cel existent din anul precedent, Și concomitent, anularea provizionului pentru soldul său întrucât odată cu
ca urmare provizionul se va diminua pentru diferență: câștigarea procesului acesta rămâne fără obiect:
1511 = 7812 – Diferența 1511 = 7812 - Sold provizion
123 124

31
28/02/2020

c) Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor- se constituie atunci Concomitent, provizionul se va diminua cu costul reparației:
când entitatea vinde produse însoțite de certificate de garanție și există
probabilitatea ca anumiți clienți să ceară în perioada de garanție repararea 1512 = 7812 - Costul reparației
sau înlocuirea produselor.
c2.2) Este necesară o reparație al cărei cost este mai mare decât
c1) Constituirea provizionului: provizionul existent:
6812 = 1512-Valoarea estimată a provizionului
611 = 5121- Costul reparației

Valoare estimată provizion = (% estimat al produselor care vor avea defecte


minore x costul unei reparații minore + (% estimat al produselor care vor Concomitent, provizionul se va anula cu soldul său:
avea defecte majore x costul unei reparații majore sau al unei înlocuiri).
1512 = 7812- Sold provizion

c2) Cazuri posibile în perioada de garanție:


C2.1) Este necesară o reparație al cărei cost este mai mic decât provizionul
c2.3) Expiră perioada de garanție și niciun cumpărător nu a solicitat nicio
existent: reparație.
611 = 5121- Costul reparației În acest caz provizionul se anulează întrucât rămâne fără obiect:
1512 = 7812 - Sold provizion
125 126

d) Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte d2) Cazuri posibile în exercițiul financiar următor:
acţiuni similare legate de acestea- se constituie pentru costurile
estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi
cele cu restaurarea amplasamentului și se includ în costul acestora. d2.1) Imobilizările corporale sunt evaluate la cost:
d2.1.1) Entitatea estimează creșterea valorii actualizate a costurilor
! Atenție estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale
De regulă valoarea acestor provizioane se determină prin metoda
actualizării. În acest caz provizionul necesar va fi mai mare ca cel existent din anul
precedent și va trebui majorat cu diferența:
d1) Constituirea provizionului: 2xx = 1513 – Diferența
2xx = 1513 – Valoarea actualizată a costurilor estimate cu demontarea
şi mutarea imobilizării corporale ! Atenție
Întrucât se majorează valoarea imobilizării corporale amortizarea
corespunzătoare trebuie recalculată.

127 128

32
28/02/2020

d2.2) Imobilizările corporale sunt evaluate la valoarea justă (au fost


d2.1.2) Entitatea estimează scăderea valorii actualizate a costurilor estimate reevaluate):
cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale
d2.2.1) Cazul în care provizionul trebuie majorat:
d2.2.1.1) Dacă majorarea provizionului este < sau = cu sold 105:
În acest caz provizionul necesar va fi mai mic ca cel existent din anul
precedent și va trebui diminuat cu diferența: 105 = 1513-Majorarea provizionului
2xx = 1513 (Diferența în roșu)
Sau d2.2.1.2) Dacă majorarea provizionului este > ca sold 105:
1513 = 2xx – Diferența în negru % = 1513-Majorarea provizionului
Sold 105 105
!!! Atenție: Întrucât se diminuează valoarea imobilizării corporale Diferența 655
amortizarea corespunzătoare trebuie recalculată.
d2.2.2) Cazul în care provizionul trebuie diminuat:
! Atenție
d2.2.2.1) Scăderea provizionului dacă în trecut nu a fost recunoscută o
Valoarea dedusă din costul activului nu trebuie să depăşească valoarea sa cheltuială în 655:
contabilă. Dacă o scădere a datoriei depăşeşte valoarea contabilă a
activului, excedentul trebuie recunoscut imediat în profit sau pierdere. 1513 = 105 - Scăderea provizionului
129 130

d2.2.2.2) Scăderea provizionului dacă în trecut a fost recunoscută o e) Provizioane pentru restructurare :
cheltuială în 655:

e1) Constituirea provizioanelor:


Scăderea provizionului 1513 = %
6812 = 1514 – Valoarea estimată a provizionului
755 - Reluarea cheltuielii, suma din 655
105-Diferența
! Atenție
La costurile care se includ în provizion – numai costurile direct
! Atenție generate de restructurare.
În cazul în care o scădere a provizionului depăşeşte valoarea contabilă
care ar fi fost recunoscută dacă activul ar fi fost contabilizat conform
modelului bazat pe cost, excedentul trebuie recunoscut imediat în contul de e2) În anul următor, odata cu plata efectivă a cheltuielilor datorate
profit şi pierdere. provizionul este diminuat cu valoarea acestora sau anulat dacă aceste
cheltuieli sunt plătite integral:
1514 = 7812

131 132

33
28/02/2020

f) Provizioane pentru pensii - se constituie atunci când entitatea are g) Provizioane pentru impozite – se constituie pentru diferențe de
prevăzută prin actul constitutiv sau contractul de muncă obligația impozite rezultate din operațiuni de control nefinalizate; impozite pentru
achitării unor sume cu titlu de pensie, după ce angajații au părăsit care entitatea are deschise procese în instanță; rezerve din facilități
entitatea. fiscale sau alte rezerve pentru care în legislația fiscală există prevederi
referitoare la impozitarea acestora, precum și în alte situații care pot
genera datorii sub forma impozitului pe profit .
f1) Constituirea provizioanelor:
6812 = 1515-Valoarea provizioanelor stabilită de specialiști g1) Constituirea provizionului.
În urma unui control fiscal de fond care este în derulare, entitatea a luat la
f2) Pe măsură ce pensiile devin exigibile: cunoștință că, la 31.12.N, are de plată sume reprezentând diferențe de
645 = 438-Pensiile datorate impozit în sumă de x lei. Controlul se va finaliza în anul N+1 și va fi foarte
probabil ca și alte diferențe de impozit să fie imputate entității.
6812 = 1516 x lei
si 1515 = 7812-Sold provizion

g2) În anul următor odată cu plata diferențelor de impozit și a majorărilor


provizionul se va anula:
133 1512 = 7812 - x lei 134

h) Provizioane pentru terminarea contractului de muncă - se Atenție la valoarea provizionului sau a datoriei!
constituie pentru obligațiile asumate de entitate în relație cu
angajații, pentru terminarea contractului de muncă, exemplu datorii
Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a
aferente concediului de odihnă neefectuat ca urmare a încetării
drepturilor salariale prevăzute la din ultimele 3 luni anterioare celei
contractului de muncă pentru un salariat
în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de
concediu.
! Atenție la recunoașterea unui provizion sau a unei datorii:
h1) Constituirea provizionului:
Concediile de odihnă se înregistrează pe seama datoriilor atunci 6812 = 1517
când suma lor este comensurată în baza statelor de salarii sau
a altor documente care să justifice suma respectivă. În lipsa
acestora, sumele reprezentând concedii de odihnă se recunosc pe h2) În anul următor, odata cu plata drepturilor salariale provizionul
seama provizioanelor. se anulează:
1571 = 7812

135 136

34
28/02/2020

i) Alte provizioane:
I1.2.2) Se reia la venituri provizionul constituit la nivelul sumelor estimate
i1) Provizioane pentru participarea salariaților la profit:
reprezentând sumele cuvenite salariaţilor:
În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime
reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se 1518/analitic distinct = 7812-Sold 1518
reflectă sub formă de provizion, cheltuiala
rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a fi reluat în
exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime. i2) Provizioane pentru programe de fidelizare clienți
!!! Atenție: la recunoașterea drept provizioane sau venituri în avans
I1.1) Constituirea provizionului:
6812 = 1518/analitic distinct-Suma estimată reprezentând sume cuvenite
salariaților
I1.2) În exerciţiul financiar ulterior, în care se acordă primele:
I1.2.1) Primele reprezentând participarea personalului la profit:
644 = 424

Și plata primelor:
424 = 5121
137 138

i1.2.2) Se reia la venituri provizionul constituit la nivelul sumelor estimate


I2.1) Constituirea provizionului: reprezentând sumele cuvenite salariaţilor:
Un magazin acordă pentru unele produse aflate în promoție tichete 1518/analitic distinct = 7812-Sold 1518
valorice care pot fi folosite ulterior pentru reducerea sumei datorate în
cazul unor achiziții. În luna septembrie N, magazinul vinde produse i2) Provizioane pentru programe de fidelizare clienți
aflate în promoție în valoare de x lei, acordând tichete valorice în sumă
de y lei.
i2.1) Constituirea provizionului:
6812 = 1518/analitic distinct- y lei
Un magazin acordă pentru unele produse aflate în promoție tichete valorice
care pot fi folosite ulterior pentru reducerea sumei datorate în cazul unor
I2.2) Diminuarea provizionului: achiziții. În luna septembrie N, magazinul vinde produse aflate în promoție în
valoare de x lei, acordând tichete valorice în sumă de y lei.
În luna octombrie N, un client achiziționează bunuri folosind tichetele 6812 = 1518/analitic distinct- y lei
valorice pe care le deține, în valoare de z lei.
1518/analitic distinct = 7812-z lei i2.2) Diminuarea provizionului:
În luna octombrie N, un client achiziționează bunuri folosind tichetele valorice
pe care le deține, în valoare de z lei.
1518/analitic distinct = 7812-z lei
139 140

35
28/02/2020

Mult spor!

36
Best PDF Encryption Reviews