Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul Ministrului Turismului nr. 55 / 1997 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.

167/1997 pentru modificarea


Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern §i
international $i pentru transporturi publice de persoane in trafic international

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in
trafic intern §i international §i pentru transporturi publice de persoane in trafic international, al Hotararii Guvernului nr.
44/1997 privind organizarea §i functionarea Ministerului Transporturilor §i al Hotararii Guvernului nr. 58/1997 privind
organizarea §i functionarea Ministerului Turismului,
ministrul transporturilor §i ministrul turismului emit urmatorul ordin:

ART. 1

Nota explicativa nr. 2 din subsolul paginii 1 a anexei nr. 5 la Normele metodologice privind clasificarea autocarelor
utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern §i international §i pentru transporturi publice de persoane in trafic
international, aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor §i ministrului turismului nr. 254/85/1996, se
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

"2) Norme obligatorii in functie de data de fabricatie a autocarului §i de prevederile Regulamentului nr. 13 O.N.U. -
E.C.E.

Pentru autocarele de o stea, dotarea cu sistem antiblocare ABS este facultativa pana la data de 1 ianuarie 2000." ART. 2
Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Rutier, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" §i Oficiul Rutier Central,
§i Ministerul Turismului, prin Oficiul de Autorizare §i Control in Turism, vor aduce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Ministrul turismului,
Akos Birtalan

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu