Sunteți pe pagina 1din 1

PM.4.11.

Infecțiile de tract urinar și Urinary tract infections and

Litiază
litiaza renală kidney lithiasis
N. Chirca1,2, B. Podeanu1, C. Toma1, C. Sima1,2, N. Chirca1,2, B. Podeanu1, C. Toma1, C. Sima1,2,
G. Rosoga1, Viorica Ionescu1, J. Aurelian1,2, G. Rosoga1, Viorica Ionescu1, J. Aurelian1,2,
C. Persu1,2, V.l. Iconaru1, D. Badescu1,2, V. Jinga1,2 C. Persu1,2, V.l. Iconaru1, D. Badescu1,2, V. Jinga1,2
1
S pitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” 1
Clinical Hospital “Prof. Dr. Th. Burghele”
Bucureşti, România Bucharest, Romania
2
UMF Carol Davila, Bucureşti, România 2
UMF Carol Davila Bucharest, Romania

Introducere. Litiaza renala, în special calculii corali- Introduction. Kidney stones, in particular staghorn
formi ocupă o arie largă a sistemului de colectare intra- calculi are occupying a large area of the the renal col-
renal. Ei pot ocupa bazinetul și se pot ramifica la nivelul lecting system. They may occupy the renal pelvis and
calicelor, afectând unul sau chiar pe toate dintre ele. În branching into the calyx, affecting one or even all of
contextul infecției tractului urinar (ITU), din punct de them. Within the context of urinary tract infection
vedere al compozitiei calculii sunt formati din fosfat de (UTI), in terms of composition they are made of magne-
amoniu magnezian, conținând de asemenea si cantități sium ammonium phosphate, containing also variable
variabile de calciu, cistină, oxalat de calciu sau acid uric. amounts of calcium, cystine, calcium oxalate monohy-
drate or uric acid.
Material și metodă. Într-un studiu retrospectiv, am
inclus un grup de pacienți cu litiază coraliformă care Material and methods. In a retrospective study, we in-
au fost tratati prin nefrolitotripsie percutanată (NLP), cluded a group of patients with coraliform lithiasis who
analizând urocultura, creatinina serica preoperatorie, performed percutaneous nephrolithotripsy (PCNL),
aspectul radiologic al calculilor, compozitia chimica, analyzing preoperative uroculture and serum creati-
clasificarea Moores O’Boylle si distributia pe varste. nine, radiological appearance, stone structure, Moores
O’Boylle classification, age distribution.
Rezultate. Am analizat un număr de 160 de pacienți cu
litiază coraliforma, cu vârsta cuprinsă între 31 și 79 ani Results. We analysed a number of 160 patients with
(vârsta medie de 58,6 ani), care au fost tratati prin NLP. staghorn lithiasis, ages between 31 and 79 years (mean
age 58.6), who performed a PCNL intervention. Pre-
Funcția renală preoperatorie a fost afectată la 22 dintre
operative renal function was impaired in 22 patients
pacienți (creatinina serică mai mare de 1,3 mg/dl), iar
(serum creatinine more than 1.3mg/dl) and the x-ray
explorarea cu raze X a identificat 114 calculi radioopaci
exploration revealed 114 radioopaque calculi and 46
și 46 radiotransparenti. Urocultura preoperatorie a fost
radioluscent. The preoperative uroculture was nega-
negativă la 106 pacienți și pozitivă în 54 de cazuri (Pro- tive in 106 patients and positive in 54 cases (Proteus
teus mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella spp., E. mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella spp, E.coli).
coli). Conform clasificării Moores O’Boylle, litiaza a fost: According to Moores O’Boylle classification, the stones
53 de tip A, 21 de tip B, 56 de tip C și 30 de tip D. După were: 53 type A, 21 type B, 56 type C and 30 type D.
intervenția NLP, s-au analizat fragmente de piatră, iden- After the PCNL intervention, stone fragments were
tificându-se un număr de 47 de calculi infecțioși și 113 analyzed identifying a number of 47 infectious calculi
de litiază metabolică (carbonat de calciu, oxalat, fosfați, and 113 metabolic lithiasis (calcium carbonate, oxalate,
acid uric). phosphates, uric acid).
Concluzii. ITU este prezentă la aproximativ 33% (n = Conclusion. UTI is present in about 33% (n=56) of pa-
56) dintre pacienții cu litiază coraliforma și aproximativ tients with staghorn lithiasis and 29% (n=47) of stones
29% (n = 47) dintre pietre sunt calculi infecțioși (fos- are infectious calculi (magnesium ammonium phos-
fat amoniaco-magnezian). Tipurile A și C (clasificarea phate). Type A and C (Moores O’Boylle classification)
Moores O’Boylle) sunt cele mai frecvente, predominant staghorn stones are the most frequent, predominantly
cu o structură mixtă care conține proporții variabile de with a mixed structure containing variable proportions
carbonat de calciu, oxalat, fosfați, acid uric și in cea mai of calcium carbonate, oxalate, phosphates, uric acid
mare parte a cazurilor fără a fi însoțită de infectii de and for the most part of the cases without being ac-
tract urinar. companied by urinary tract infections.

nr. 2 / 2019 • vol 18 Romanian Journal of Urology 45

S-ar putea să vă placă și