Sunteți pe pagina 1din 25

Ghidul evaluatorului pentru utilizarea

pentru validarea competenţelor psiho-


pedagogice ale formatorului pentru adulţi

1
Cuprins

Introducere ……………………………………………………………………………… 3

Autoevaluare …………………………………………………………………………... 8

Evaluare externă ……………………………………………………………………... 13

Consolidare …………………………………………………………………………… 23

2
INTRODUCERE

Ce este Validpack?

Scopul principal al proiectului VINEPAC a fost crearea unui set de instrumente pentru
validarea competenţelor reale ale formatorilor. În acest material formatorii sunt definiţi ca
traineri. Echipa de proiect VINEPAC s-a focalizat pe profilul de competenţă al trainerului,
deoarece acesta este rolul cel mai frecvent efectuat de către formatorii implicaţi în pregătirea
adulţilor. Un trainer se defineşte ca o persoană care proiectează şi desfăşoară activităţi
didactice în vederea dezvoltării de competenţe şi deprinderi.
Dezvoltarea demersului de validare a competenţelor formatorului pentru adulţi la nivel
european contribuie semnificativ la profesionalizarea formatorilor şi la un management de
calitate în domeniul educaţiei adulţilor în Europa.

Validpack este un pachet de instrumente de validare care facilitează evaluarea şi


documentarea competenţelor formatorilor pentru adulţi, indiferent dacă acestea au fost
obţinute în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale

Validpack constă într-un set de instrumente dezvoltate în cadrul proiectului VINEPAC: harta
minţii, reflecţia asupra biografiei, reflecţia asupra competenţelor, portofoliul, grila de
observaţie, structura/ grid de interviu, fişă de validare.

Manual pentru utilizarea Validpack-ului include, pe lângă aceste instrumente de validare, linii
directoare şi indicaţii pentru evaluatori în legătură cu modul de desfăşurare a procesului de
validare. Manualul oferă o descriere detaliată a modului în care poate fi folosit pachetul de
instrumente Validpack pentru validarea competenţelor unui formator.

3
De unde nevoia unui ghid al evaluatorului pentru utilizarea Validpack?

Prezentul ghid, ‘Ghidul evaluatorului pentru utilizarea Validpack’ acompaniază manualul


pentru utilizarea Validpack si are scopul de a vă oferi dvs., evaluatorul extern, câteva idei
despre efectuarea evaluării externe si sprijinirea formatorului de-a lungul întregului proces de
validare.

Cine ar putea folosi Validpack?

Validpack se adresează tuturor formatorilor, aici cu sens de traineri. Aceasta înseamnă că,
dacă un formator are experienţă de trainer de peste 1 an/ 150 de ore de lucru cu adulţii, este
îndreptăţit să folosească Validpack pentru validarea competenţelor sale ca formator pentru
adulţi.

Cum se foloseşte Validpack?

Validpack constă în trei etape principale de validare: autoevaluarea, evaluarea externă şi


consolidarea, care vor fi descrise mai detaliat pe parcursul manualului. Validarea este
completă dacă au fost parcurse toate cele trei etape. Formatorul pentru adulţi trebuie să faca
dovada că are competenţele de trainer necesare. Aceasta se poate realiza fie prin
autoevaluare, fie prin etapa evaluării externe. Unele dintre cele mai importante competenţe
în pregătirea adulţilor nu sunt observabile direct, dar pot fi demonstrate prin autoevaluare. Şi
reciproca este valabilă, în sensul că unele competenţe nu pot fi uşor sesizate de către
posesor, dar pot fi observate de către un evaluator extern. Ambele etape sunt prevăzute în
procesul de validare propus prin Validpack, cu o etapă suplimentară, de consolidare, pentru
creşterea obiectivităţii rezultatului validării. Manualul va ghida trainerul de-a lungul tuturor
etapelor de validare.

4
Ce etape de validare trebuie parcurse?
Următoarele etape din procesul de validare sunt obligatorii:

Pasul I Autoevaluarea competenţelor


Pasul II Evaluarea externă
Pasul III Consolidarea rezultatelor

I Auto-evaluareaSelf evaluation
e
Pasul I (analiza biografiei)• First
step
(reflection of
• Pasul II (analiza(reflectiondeSecond step
procesului of
învăţare/rezultatele
învăţării)processes/learning
Pasul step (reflection• ThirdIII(analiza
• Rezultatele trebuie toThe results competenţelor)competence
have • Documente anexeAttachment (for
consolidate şiconsolidated documente de calificare, altequalifications
incluse intotaken într-o papers; acte)
foaie de validareportfolio/validati
shee • Pasul stepFirst I (observaţia)
III • Pasul II (evaluarea cu ajutorulSecond
ConsolidareaConsolidation step (evaluation
listei de verificare bazatăhelp of a
competency
II Evaluarea externăExternal
pe competenţe)observation
evaluation

5
Etapa I Autoevaluarea competenţelor

Etapa autoevaluării (autoevaluarea competenţelor) este etapa care oferă formatorului


posibilitatea de a reflecta asupra competenţelor reale pe care le deţine, inclusiv cele
achiziţionate în afara situaţiilor de învăţare formală.

Scopul acestei etape este de a încuraja formatorul să îşi construiască o imagine clară cu
privire la competenţele psiho-pedagogice pe care le deţine. Această perspectivă a propriilor
competenţe îi va fi de folos şi formatorului dar şi altor persoane: de exemplu, dacă se înscrie
la un nou program de studii sau atunci când intenţionează să obţină un alt loc de muncă.

Etapa de autoevaluare include:

 Reflecţia asupra biografiei: contexte de învăţare şi rezultate ale învăţării

 Reflecţia asupra competenţelor

 Realizarea unei hărţi a minţii personale

 Portofoliul: anexarea documentelor relevante (de ex. documente de calificare,


certificate)

Etapa II Evaluarea externă

Etapa evaluării externe – este o altă etapă în procesul de validare care urmăreşte creşterea
obiectivităţii rezultatelor validării. În această secţiune, dvs. ca şi evaluator extern veţi evalua
competenţele formatorului cu ajutorul unei grile de observaţie şi a unei structuri de interviu.
Veţi evalua două sesiuni de training, fiecare de câte o oră şi jumătate, şi veţi observa
competenţele formatorului cu ajutorul grilei de observaţie Validpack şi a unei structuri de
interviu Validpack.
.

Etapa evaluării externe include:

 Observarea a două sesiuni de training

 Evaluarea competenţelor cu ajutorul unei structuri de interviu

6
Etapa III Consolidarea rezultatelor

Etapa consolidării – este ultimul pas în procesul de validare. Rezultatele etapelor de


autoevaluare şi evaluare externă se îmbină într-un rezultat general şi final al validării.
Această etapă este, de obicei, realizată de către o instituţie autorizată de validare.
Rezultatele autoevaluării şi rezultatele evaluării externe trebuie echilibrate şi consolidate.
Dacă formatorul îndeplineşte standardul minim de competenţă cerut, va primi fişa de validare
din cadrul Validpack, care atestă competenţele sale în domeniul formării pentru adulţi.
Acesta este un document care poate fi folosit în comunicarea formatorului cu autorităţile.

Portofoliul

Aceasta nu este o etapă de sine stătătoare, ci aparţine etapei I. Este doar un capitol al
manualului care permite formatorului să ataşeze toate documentele relevante care pot face
referire la competenţele sale.

Documentele care fac trimitere la competenţele sale şi pot fi incluse în portofoliu sunt:
certificate, documente de calificare, profiluri de competenţă, dovezi ale activităţilor conexe,
(ex. membru al unei asociaţii sau organizaţii profesionale), feedback-uri de la cursanţi etc.

Orice formator care doreşte să obţină fişa de validare ca dovadă a competenţelor sale,
trebuie să parcurgă toţi paşii de validare (incluzând capitolul referitor la anexarea
documentelor care fac dovada competenţelor sale).

Găsiţi mai jos informaţii despre cum să-i oferiţi formatorului sprijin şi ghidare de-a
lungul procesului de validare!

7
Etapa I: Autoevaluarea

I Auto-evaluareaSelf evaluation
e
Pasul I (analiza biografiei)• First step
(reflection of
Pasul II (analiza procesului of• Second step
(reflectionde
învăţare/rezultatele
învăţării)processes/learning
• Pasul III(analizaThird step (reflection
• Rezultatele trebuie toThe results competenţelor)competence
have Documente anexe• Attachment (for
consolidate şiconsolidated documente de calificare, alte
incluse intotaken într-o acte)qualifications papers;
foaie de validareportfolio/validati
shee • Pasul stepFirst I (observaţia)
III Pasul II (evaluarea cu ajutorul• Second
ConsolidareaConsolidation
step (evaluation
listei de verificare bazatăhelp of a
competency
II Evaluarea evaluationExternal
pe competenţe)observation
externă

Deşi în etapa de autoevaluare nu sunteţi actorul principal, puteţi să susţineţi formatorul prin
organizarea acestui pas şi adunarea dovezilor relevante pentru competenţele sale. Dacă
formatorul doreşte, puteţi stabili o întâlnire pentru a discuta fiecare fază a autoevaluării.

8
Reflecţia asupra biografiei: contexte de învăţare şi rezultate ale învăţării

Iniţiind o discuţie referitoare la biografia formatorului puteţi să îi acordaţi sfaturi în


menţionarea tuturor experienţelor de învăţare relevante pentru performarea acestui rol.

Această secţiune din Validpack permite formatorului să documenteze toate experienţele


anterioare care au legătură, într-un fel sau altul, cu domeniul educaţiei adulţilor; formatorul
este invitat să facă legătura între experienţele de învăţare din contexte diferite şi
competenţele care consideră că au derivat din acestea.

Puteţi ajuta formatorul să îşi descrie experienţele anterioare semnificative pentru


performarea rolului de trainer folosind următoarele întrebări:

 Care sunt experienţele anterioare ale dvs. de formator în educaţia adulţilor?


 Aţi participat la activităţi de formare a adulţilor fără a atribuţiuni specifice în acest sens la
locul de muncă (consultant, consilier, coordonator de grupuri de studiu etc.)? Dacă da, vă
rugăm să le menţionaţi.
 De ce oportunităţi de învăţare aţi beneficiat în dezvoltarea dvs. profesională iniţială şi
continuă de trainer (cursuri, consiliere, mentorat, vizite de studiu, schimb de experienţă)?
 Ce alte contexte credeţi că v-au facilitat obţinerea de competenţe relevante pentru

cariera de trainer?
 Ce abilităţi /deprinderi concrete puteţi să corelaţi cu fiecare context de învăţare descris?
Ce competenţe aţi dobândit în fiecare dintre aceste contexte?
 Puteţi numi activităţi concrete care au contribuit la dobândirea cunoştinţelor dvs.
referitoare la activitatea de formare/ training?
 Care sunt rezultatele învăţării pe care dvs. le-aţi dobândit la locul de muncă/ prin munca
la domiciliu/ printr-o funcţie onorifică/ în timpul liber/ prin activităţi sportive etc.?

Puteţi ajuta formatorul să găsească şi să răspundă la alte întrebări care i se par relevante
pentru experienţa sa anterioară.

9
Primul pas în acest proces de reflecţie biografică este crearea unei hărţi a minţii prin
identificarea tuturor activităţilor care au fost esenţiale dezvoltării sale ca formator.

Ajutaţi formatorul să decidă care activităţi şi evenimente au fost semnificative în


achiziţionarea competenţelor necesare pentru a îndeplini acest rol. Structura acestei discuţii
poate prinde contur în jurul următoarelor aspecte:

 Cursuri la care a participat


 Conferinţe sau seminarii pe tema educaţiei adulţilor la care a luat parte
 Activităţi anterioare legate de locul de muncă ce pot fi valorificate în domeniu
 Muncă efectuată cu adulţii în diverse contexte
 Învăţarea despre performarea rolului de formator într-un sistem de mentorare formal
sau informal.

După completarea hărţii minţii, formatorul va transfera informaţiile într-un tabel care va
organiza informaţia din această hartă a minţii.

10
Reflecţia asupra competenţelor

După reflecţia asupra biografiei, formatorul este invitat să se gândească la competenţele pe


care crede că le deţine, cu ajutorul unei liste de competenţe. Puteţi ajuta formatorul să-şi
evalueze competenţele potrivit următoarei scale: foarte bine, bine, satisfăcător,
insuficient.

Acest tabel va fi folosit ca rezultat al etapei autoevaluării în momentul în care întregul proces
de evaluare este echilibrat în etapa a treia a validării : consolidarea!

Portofoliul

Formatorul poate folosi acest spaţiu pentru a anexa toate documentele relevante care pot
face dovada competenţelor sale în ceea ce priveşte formarea adulţilor. Pot fi astfel anexate
certificate şi orice alte referinţe, documente de calificare, alte acte etc.

Pentru pregătirea portofoliului puteţi ajuta formatorul cu următoarele întrebări:

 Aveţi certificate pentru aptitudini/ competenţe specifice formării adulţilor?


 Există referinţe care să facă dovada unor competenţe specifice?
 Ce calificări aveţi în vastul sector al formării adulţilor?
 Aveţi deja întocmit un portofoliu? Daca, da, acum este momentul să-l folosiţi!
 Sunteţi în posesia vreunui document care să confirme că un anumit proces de învăţare a
condus la formarea acestor competenţe în domeniul formării adulţilor?

Aduceţi-i aminte formatorului că deja a reflectat asupra deţinerii dovezilor competenţelor în


momentul în care a completat tabelul din capitolul Reflecţia asupra biografiei: contexte de
învăţare şi rezultate ale învăţării.

11
Exemple de documente care pot fi anexate:

 Rapoarte ale diferitelor instituţii/ persoane sau entităţi

 Portofoliu de activităţi (dacă are experienţă în lucrul cu adulţi)

 Feedback-uri primite de la cursanţii adulţi

 Publicaţii (articole, materiale de curs, instrumente de evaluare)

 Certificate care să ateste apartenenţa la organizaţii şi asociaţii profesionale unde a


contribuit cu prelegeri sau lucrări

 Documente care să demonstreze participarea la stagii speciale sau schimburi de


experienţă

 Orice ale documente despre care credeţi că pot ajuta în încercarea de a dovedi
competenţele sale ca trainer.

De obicei prima discuţie cu formatorul este utilă pentru a îi da o idee despre tipul de
documente şi dovezi relevante pe care este recomandat să le includă în portofoliu. Ajutându-
l în timpul discuţiei (nu mai mult de o oră şi jumătate la o şedinţă, putând exista chiar câte
două sau trei discuţii în prima fază) vă uşurează munca de evaluator, oferindu-vă un
portofoliu structurat şi bine documentat pe care să vă bazaţi. De obicei, cele mai dificile
activităţi de luat în considerare sunt cele ce au loc în situaţii informale sau non-formale.
Oferind sfaturi în legătura cu acest tip de activităţi şi rezultatele lor pedagogice, persoana
evaluată de către dvs. poate să estimeze mai precis capacitaţile sale transversale, poate să
dea exemple mai concrete legate de o gamă mai largă de activitaţi sau situaţii didactice la
care a luat parte. Deşi această secţiune este în mare parte răspunderea formatorului,
ajutorul dvs. imbunatăţeste autoevaluarea competenţelor nu doar în acest context dar şi in
cadrul muncii didactice de mai târziu.

12
Etapa II: Evaluarea externă

I Auto-evaluareaSelf evaluation
e
Pasul I (analiza biografiei)• First
step
(reflection of
• Pasul II (analiza(reflectiondeSecond step
procesului of
învăţare/rezultatele
învăţării)processes/learning
Pasul step (reflection• ThirdIII(analiza
• Rezultatele trebuie toThe results competenţ elor)competence
have • Documente anexeAttachment (for
consolidate şiconsolidated documente de calif icare,qualifications
incluse intotaken într-o papers;alte acte)
foaie de validareportfolio/validati
shee • Pasul stepFirst I (observaţia)
III • Pasul II (evaluarea cu ajutorulSecond step
ConsolidareaConsolidation
(evaluation
listei de verificare bazatăhelp of a
competency
II Evaluarea evaluationExternal
pe competenţ e)observation
externă

În această etapă deţineţi rolul principal. Conceptul de evaluare externă a lui Validpack
presupune observarea a două sesiuni de antrenament efectuate de formator şi un interviu cu
acesta. Ambele metode de evaluare au rolul de a verifica competenţele trainerului declarate
anterior în etapa de autoevaluare.

Sistemul Validpack este alcătuit, de asemenea, şi dintr-un structură de interviu şi o grilă de


observaţii care vă vor ajuta în conceperea evaluării externe. Sunteţi invitat(ă) să le căutaţi în
Etapa evaluării externe din Manual.

13
Cine este autorizat să facă evaluarea externă?

Numai persoanelor autorizate le este permisă efectuarea evaluării externe în cadrul


procesului de validare. Iată câteva criterii pentru evaluatorul extern, stabilite de comun acord
de către membrii echipei care a lucrat la Validpack:

 Evaluatorul trrebuie să aibă experienţă relevantă, recentă şi certificată în domeniul


trainingului

 Evaluatorul trebuie să fi absolvit un program postuniversitar în formarea adulţilor

 El /ea este capabil(ă) să planifice şi să organizeze procesul de evaluare, să conducă


procesul de evaluare, să analizeze datele şi să decidă nivelul fiecărei competenţe a
formatorului, să înregistreze şi să raporteze rezultatele evaluării.

Aceste criterii pentru evaluatorul extern au fost stabilite de comun acord între autorii
Validpack.

Ce tipuri de competenţe pot fi evaluate şi prin ce metode?

Datorită specificităţii lor, competenţele trainerului sunt evaluate printr-o mare varietate de
metode de evaluare. În tabelul de mai jos, veţi găsi metodele selectate de Validpack pentru
evaluarea competenţelor formatorului, cele mai potrivite pentru fiecare grup de competenţe
în parte.

Competenţele formatorului Metode de evaluare

Cunoştinţe
Cunoştinţe de bază referitoare la profilul psiho-social al
cursanţilor adulţi
 Interviul
Cunoştinţe despre caracteristicile de grup  Observaţia

 Portofoliul

Managementul formării
Analiza de nevoi

 Observaţia
Pregătirea formării
 Interviul
Derularea programului de formare
 Autoevaluarea
Folosirea tehnologiilor şi resurselor

14
Evaluarea şi valorizarea învăţării

Iniţiază activităţi cu cursanţii pentru identificarea nevoilor,


punctelor forte şi scopurilor acestora şi le oferă consiliere
referitor la programele şi nivelurile de instruire adecvate.

Foloseşte rezultatele evaluării în mod frecvent pentru a


planifica lecţii, pentru a dezvolta programa de pregătire, a
monitoriza progresul referitor la obiectivele şi ţelurile
atinse şi a verifica procesul de învăţare.
 Observaţia

 Autoevaluarea: analiza
Monitorizarea procesului de învăţare dincolo de simpla
memorare a informaţiei folosind o varietate de strategii de competenţelor
evaluare.
 Interviul

Structurarea şi facilitarea modalităţilor pentru evaluarea


cursanţilor şi oferirea de feedback privind procesul de
învăţare şi performanţa acestora, prin analiză şi auto-
evaluare.

Direcţionarea cursanţilor în procesul de dezvoltare şi


revizuire continuă a proiectelor lor educaţionale.

Folosirea metodelor calitative pentru a valoriza progresul


cursanţilor.

Motivare şi consiliere

Diseminarea de informaţii în rândul cursanţilor şi al


colegilor, referitor la resurse suplimentare de învăţare,
oportunităţi de educaţie şi opţiuni pentru accesarea
serviciilor de asistenţă.
 Observaţia

Referinţe la resurse potrivite în momentul în care  Interviul


cerinţeledeconsilieredepăşescexperienţa
formatorului.

Îndrumarea cursanţilor în procesul de dezvoltare şi


revizuire continuă a proiectelor lor educaţionale.

Dezvoltare personală şi profesională


Analiza nevoilor şi oportunităţilor de dezvoltare
profesională
 Interviul
Interes pentru autodezvoltare profesională  Portofoliul

 Autoevaluarea: harta
minţii

15
INTERVIU CONDUS DE EVALUATORUL EXTERN

Obiectivul interviului: reflectarea împreună cu formatorul asupra competenţelor obţinute de


acesta prin experienţa acumulată de-a lungul vieţii, interviul bazându-se pe principiul
egalităţii. Această reflecţie porneşte de la autoevaluarea făcută de formator, interviul
oferindu-i oportunitatea de a reflecta în profunzime la deprinderile deja identificate sau de a
descoperi altele noi pe care nu le-a conştientizat până acum.

Durata interviului
Durata totală a interviului: maxim 2h 30’!

Condiţii de îndeplinit premergătoare interviului

Există câteva condiţii necesare de îndeplinit pentru dezvoltarea unui dialog egal în cadrul
căruia se poate trece peste bariera metodologică dintre dvs. si formator. Prin acest dialog
veţi reflecta asupra competenţelor obţinute si importanţa pe care o au în practica
educaţională de zi cu zi.

Astfel, este nevoie de flexibilitate în momentul conducerii unui interviu. Întrebările ce apar în
structura de interviu din secţiunea evaluării externe a manualului reprezintă un ghid pentru
dialogul cu formatorul. Această reflectare comună va fi dezvoltată pe baza celor două
secţiuni Validpack, (reflectarea asupra biografiei – asupra proceselor de învăţare şi a
realizărilor şi reflectarea asupra competenţelor). În acelaşi timp, interviul legat de competenţe
trebuie să se desfăşoare în cadrul mai larg al autoevaluării deja dezvoltate de formator.

Pe de altă parte, dvs. ca evaluator trebuie să porniţi de la inteligenţa culturală a


intervievatului. Deşi formatorul nu foloseşte acelaşi registru ca şi dvs., este capabil de a
evalua competenţele proprii în educaţie şi să interpreteze propria experienţa.

Este important ca, înaintea începerii interviului, să explicaţi obiectivul acestuia, odată cu
prezentarea instrumentelor Validpack. Acest gest vă permite o evaluare comună a
obiectivelor instrumentelor de evaluare şi a proceselor derulate.

16
Este vorba despre crearea unui spaţiu de dialog permiţând atât formatorului cât şi dvs. să
faceţi schimb de referinţe şi informaţii în legătură cu educaţia adulţilor. A purta un dialog
bazat pe cunoştinţele fiecăruia oferă evaluatului şansa de a explica mai bine cunoştinţele
proprii ce vor fi mai târziu validate. Obiectivul acestui interviu este de a studia în profunzime
cunoştinţele si capacităţile indentificate anterior şi de a identifica altele noi.

Ideea este să parcurgeţi sistematic fiecare categorie de competenţe şi, pe baza întrebărilor
puse, să vă fie clar nivelul de acoperire a competenţelor respective, bazat pe demonstraţiile
făcute şi modul în care trainer-ul este capabil să conceptualizeze competenţele respective.
Spre exemplu, dacă el/ ea a indicat o carte pe care o citeşte/ foloseşte ca bibliografie des în
abordarea didactică, puteţi să vă formaţi o idee mai bună despre filozofia sa didactică, nivelul
său de argumentare etc. dacă discutaţi despre cartea respectivă.

17
OBSERVAREA EFECTUATĂ DE CĂTRE EVALUATORUL EXTERN

Observarea propriu-zisă a sesiunii de training

Aveţi la dispoziţie grila de observaţie, dezvoltată în concordanţă cu lista de competenţe şi


indicatorii lor din manualul pentru utilizarea Validpack, pentru evaluarea competenţelor
formatorului. Veţi găsi grila de observaţie în cadrul secţiunii „Evaluarea externă” în manual.
Puteţi, bineînţeles, adăuga alţi indicatori în cazul în care găsiţi a fi necesar acest lucru.

Accentul pus pe observarea atentă a formatorului într-un context dat de învăţare a adulţilor
indică aprecierea dimensiunii calitative în ceea ce priveşte lucrul cu adulţi într-un context de
învăţare.

Aprecierii holistice de la sfârşit trebuie să i se dea importanţa cuvenită. Nu toate elementele


din grila de observaţie se aplică în mod necesar contextului supus analizei. Grila de
observaţie se concentrează pe segmente diferite, în timp ce aprecierea holistică finală se
concentrează pe suma acestor segmente care pot face dovada calităţii serviciului de formare
a adulţilor, serviciu oferit de către formatorul pentru adulţi în cauză. Acest sector permite
comentarii generale mai ample care pot surprinde dimensiunea calitativă a procesului în care
formatorii pentru adulţi sunt implicaţi. Aceasta poate oferi explicaţii suplimentare la
comentariile mai directe bazate pe scala: 1. foarte bine 2. bine 3. necesită îmbunătăţiri 4.
inaplicabil, comentarii care caracterizează fiecare dintre elementele din lista de verificare.

Legat de grila de observaţie în sine, sunt două tipuri de cunoştinţe ce necesita observare.

În primul rând, evaluatorul trebuie să se întrebe dacă formatorul este bine informat în
domeniul în care formează. Puneţi-vă în locul unui adult care este de acord să plătească
pentru un curs într-un anumit subiect, şi doreşte să se asigure că acel curs îşi merită banii.
Accentuăm aceasta nu din cauza lipsei de respect faţă de formator, ci pentru a asigura un
echilibru între conţinut şi proces în practica formării adulţilor.

Al doilea tip de cunoştinţe pe care evaluatorul trebuie să le ia în considerare sunt


cunoştinţele formatorului asupra biografiilor ‘studenţilor’ săi adulţi. Valoriifcă formatorul

18
experienţa acestora, derivând cunoştinţele din experienţele lor de învăţare anterioare?
Aceste dovezi pot confirma sau infirma concluzii derivate din interviul cu formatorul. În orice
activitate de educaţie, formatorul ar trebui să preia din experienţa celorlalţi. Aceasta este o
teorie consacrată în educaţia adulţilor. Legate de aceasta sunt caracteristicile grupului in
discuţie: diferenţele care caracterizează grupul (sex, clasa sociala, vârsta, statut, provenienţa
regionala, experienţe anterioare) şi interesele lor comune, convergenţele culturale.

Aceasta duce şi la o consolidare a momentului în care formatorul demonstrează în practica


sa cunoştinţe asupra caracteristicilor comunităţii. Experienţele de educaţie a adulţilor iau loc
de multe ori într-un context de comunitate. Cunoaşterea acestui context cu punctele sale
comune şi cu diferenţele sale face ca investigarea cunoştinţelor formatorului să se îndrepte
spre arii relevante din punct de vedere cultural.

Bineînţeles că asemenea cunoştinţe sunt folosite şi in gradul de planificare efectuat de către


formator la începutul proiectului şi in cadrul sesiunilor sale.

Există dovezi ale pregătirii sesiunii de formare de către formator?

Următoarea întrebare ce trebuie pusă, dat fiind că experienţa şi interesul au o


importanţă mare în orice activitate educaţională, cu atât mai mult a adulţilor cu
experienţă, este: E formatorul îndeajuns de flexibil pentru a adapta planul conform
circumstanţelor şi a gradului de acceptare şi angajament demonstrate de către grup?
Un formator flexibil, întotdeauna pregătit să anticipeze şi să răspundă la schimbările ce
intevin pe parcurs, este mai în măsură să contribuie la o experienţă de învăţare
stimulatoare şi aducătoare de satisfacţii.

În plus, poate formatorul să îşi împartă timpul suficient de flexibil? A fi riguros în ceea
ce priveşte timpul poate degrada o experienţă de învăţare ce are loc.

Mai trebuie observat şi gradul de varietate folosit de-a lungul sesiunii. Se bazează pe
un singur tip de activitate sau există o variaţie? Se presupune că o varietate de
activităţi creează o sesiune de învăţare mai interesantă.

Claritatea comunicării este esenţială în această privinţă.


Este capabil formatorul a comunica, parafraza, reformula şi apela la exemple şi limbaje
adaptate necesităţilor grupului? Lucrurile pot fi clarificate doar atunci când formatorul
este receptiv la feedbackul primit din partea cursanţilor.

19
Lecţia constă într-un monolog rareori întrerupt, ceea ce Paulo Freire ar numi „educaţie
bancară”, sau se constituie ca un efort real de comunicare?

Sesiunea este caracterizată printr-un grad înalt de interacţiune şi relaţii sociale


democratice? Cât de democratic este procesul de învăţare ? Ce cuvânt au de spus
cursanţii în ceea ce priveşte planul de învăţare, date fiind interesele şi experienţele lor
specifice? Au vreun drept asupra programului, şi în ce măsură?

Multe depind de capacitatea formatorului de a genera un cadru propice învăţării interactive,


şi ar trebui să fie evaluat pe acest criteriu.

În primul rând, se poate observa dacă formatorul oferă oportunităţi pentru feedback din
partea celor din grupa sa, şi dacă acesta este pregătit să asculte şi nu doar să
transmită informaţii. Cel mai important: există dovezi conform cărora formatorul
acţionează urmând feedbackul primit, readaptându-şi abordarea între timp?

Există dovezi conform cărora formatorul acţionează în concordanţă cu sfatul colegilor,


mentorilor sau a evaluatorilor? Acest fapt poate reieşi din interviu, dar un evaluator
trebuie să fie atent la acest aspect şi în cadrul unei sesiuni de învăţare.

Aceeaşi abordare se aplică şi în legătură cu autoevaluarea, dat fiind că evaluatorul va


observa formatorul în repetate rânduri. Există dovezi în sesiunile ulterioare conform
cărora formatorul a acţionat în concordanţă cu rezultatul propriilor reflectări asupra
experienţele anterioare? Există dovezi conform cărora aceste calităţi au fost puse în
evidenţă în cadrul unei situaţii de învăţare, şi nu doar în timpul interviurilor?

20
Discuţia de analiză a fiecărei sesiuni de formare

Înainte de a realiza evaluarea holistică a sesiunilor de formare pe care formatorul le-a


susţinut, dvs. îi veţi asigura oportunităţi de reflecţie şi justificare a alegerilor didactice pe care
le-a făcut pentru respectivele sesiuni de formare.
Astfel, după fiecare sesiune de formare va avea loc o discuţie între dvs. şi formator, pentru a
reflecta şi a aduce argumente în favoarea alegerilor sale didactice.

Scopul discuţiei este de a face o analiză critică asupra aptitudinilor psiho-pedagogice pe care
le-a demonstrat formatorul de-a lungul interacţiunii didactice analizate de către evaluator şi
pentru a îi oferi şansa de a-şi argumenta alegerile. Analiza poate fi structurată după cum
urmează:

o Analiza conceptului de instruire: modul în care sesiunea de formare a fost


planificată;

o Analiza comportamentului didactic: modul în care formatorul a facilitat


procesul de învăţare şi a interacţionat cu cursanţii

o Obiective versus rezultate obţinute: ce şi-a planificat formatorul pentru


respectiva sesiune de formare versus ce s-a realizat în cadrul sesiunii de
formare
Discuţia se va încheia cu un moment de autoevaluare şi autoestimare, facilitat de dvs. Acest
moment va pune în lumină punctele forte ale formatorului în activitatea didactică şi în a
facilita procesul de învăţare a adulţilor, şi va evidenţia totodată competenţele sale care
necesită îmbunătăţiri.

Evaluarea holistică

Concluziile trase după observarea sesiunilor de formare şi după discuţiile de analiză a


sesiunilor trebuie sintetizate. Puteţi face asta în cadrul spaţiului din secţiunea „evaluarea
holistică” din manual.

Următoarele întrebări ar trebui să vă ghideze în realizarea evaluării holistice bazate pe


observaţiile dvs.:
 Ce impresie v-a făcut formatorul şi competenţele pe care el/ea le posedă?
 Ce competenţe/abilităţi/aptitudini au fost identificate?
 Cum aţi evalua activităţile formatorului?
 Ce feedback i-aţi oferi formatorului?

21
ÎNCHEIEREA EVALUĂRII EXTERNE

După aplicarea interviului şi observării ca metode de evaluare, veţi transfera rezultatele


evaluării externe în tabelul cu competenţe şi indicatori, estimând nivelul competenţelor pe
care l-a dovedit formatorul.
Veţi găsi acest tabel la finalul etapei de „Evaluarea externă” din cadrul manualului.

Dvs. veţi face astfel un sumar al rezultatelor sesiunilor de observare şi de interviu.


Tabelul completat va fi rezultatul final al etapei evaluării externe ce va fi confruntat ulterior (în
etapa de consolidare) cu acelaşi tabel completat de către formator, ca sumar al etapei de
autoevaluare.

22
Etapa III: Consolidarea

I Auto-evaluareaSelf evaluation
e
Pasul I (analiza biografiei)• First
step
(reflection of
• Pasul II (analiza(reflectiondeSecond step
procesului of
învăţare/rezultatele
învăţării)processes/learning
Pasul step (reflection• ThirdIII(analiza
• Rezultatele trebuie toThe results competenţ elor)competence
have Documente anexe• Attachment (for
consolidate şiconsolidated documente de calif icare,qualifications
incluse intotaken într-o papers;alte acte)
foaie de validareportfolio/validati
shee • Pasul stepFirst I (observaţia)
III Pasul II (evaluarea cu ajutorul• Second
ConsolidareaConsolidation step (evaluation
listei de verificare bazatăhelp of a
competency
II Evaluarea externăExternal
pe competenţ e)observation
evaluation

Ultima etapă în procesul de validare este consolidarea rezultatelor etapelor de autoevaluare


şi evaluare externă.

Dvs. împreună cu formatorul aveţi posibilitatea să analizaţi rezultatele autoevaluării şi ale


evaluării externe. Ulterior, ambele rezultate vor fi echilibrate de comun acord. Pentru acest
lucru, vă rugăm să parcurgeţi împreună cu evaluatorul următoarele etape:

23
Reflecţia

 Sunt rezultatele autoevaluării şi ale evaluării externe compatibile?


 Există discrepanţe între rezultatele autoevaluării şi ale evaluării externe?
 Ce factori au cauzat aceste diferenţe?

Negocierea

Această a doua etapă a consolidării este dedicată unei discuţii libere între dvs. şi formator,
cu scopul de a clarifica orice discordanţă în ceea ce priveşte nivelul competenţelor sale. În
funcţie de răspunsurile la întrebările de mai sus, atât dvs. cât şi formatorul aveţi dreptul de a
aduce argumente în favoarea opţiunilor făcute şi/ sau de a aduce dovezi în sprijinul deciziilor
referitoare la nivelul competenţelor. Atenţia dvs. şi a formatorului se va concentra asupra
rezultatele din autoevaluare şi evaluarea externă care nu sunt concordante; pentru a clarifica
aceste aspecte, puteţi cere formatorului dovezi suplimentare.
.

Decizia finală

După faza negocierii, va fi adoptată o decizie comună referitoare la nivelul tuturor


competenţelor formatorului. Rezultatul final al procesului de validare va fi înregistrat în fişa
de validare care constă în tabelul deja folosit (în etapele de autoevaluare şi evaluare
externă) în procesul de evaluare şi estimare a nivelului competenţelor. Această fişă de
validare reprezintă sumarul autoevaluării şi al evaluării externe şi ar trebui completată de
către dvs. împreună cu evaluatorul extern, ca beneficiar.

Veţi găsi fişa de validare în etapa „Consolidarea rezultatelor” din manual!

24
Care este utilitatea rezultatului final al procesului de validare?

Depinde de formator cum alege să utilizeze fişa de validare. Aceasta depinde foarte mult de
nevoile, interesele şi aspiraţiile sale, care pot urma două direcţii majore:

 Obţinerea unei slujbe sau reafirmarea competenţelor necesare rolului pe care îl are
deja ca formator. În acest caz, Validpack poate fi considerat un pachet complex şi
viabil în ceea ce priveşte validarea competenţelor formatorului, în special de către un
angajator care este interesat de detaliile referitoare la domeniul de competenţă al
formatorului şi nivelul competenţelor sale pentru a desfăşura activităţi de formare;

 Continuarea dezvoltării profesionale. Sistemul Validpack de estimare a nivelului


competenţelor dvs. psiho-pedagogice vă face conştient de punctele forte şi
slăbiciunile profilul dvs. de competenţe. Mai mult decât atât, vă oferă informaţiile
necesare în ceea ce priveşte absenţa sau nivelul scăzut al uneia sau mai multor
competenţe, dându-vă posibilitatea să continuaţi procesul de însuşire şi dezvoltare a
acestora. În aceste circumstanţe puteţi fi de real ajutor formatorului oferindu-i
consiliere profesională în dezvoltarea unei cariere. Aici aveţi un rol de consilier,
dându-i sfaturi despre viitoare posibilităţi pe lângă paşii formali ce necesita urmaţi
după procesul de validare. Asiguraţi-vă, deci, că formatorul are toate informaţiile
necesare pentru a profita de perioada de auto-dezvoltare prin care tocmai a trecut
alături de dvs. Încercaţi să aflaţi perspectivele de viitor ale formatorului şi să le
corelaţi cu nivelul actual de competenţă al formatorului. Ce soluţii apar proeminente
după analiza situaţiei curente a formatorului în vederea proiectelor sale viitoare în
carieră.
 Identificarea parcursurilor de dezvoltare care au ca ţintă o arie

specifică de competenţe?
 Concentrarea pe creşterea nivelului tuturor competenţelor necesare
pentru performarea rolului de formator?
 Schimbarea parcursului carierei?

Dacă formatorul doreşte să meargă mai departe şi să obţină un certificat, puteţi să îl


ajutaţi prin a.i oferi informaţii despre procedura de acreditare a competenţelor din ţara
dvs.! Fiecare ţară are propriile reguli şi standarde în ceea ce priveşte validarea şi
certificarea competenţelor obţinute în afara contextului formal.

25