Sunteți pe pagina 1din 166
002 Seunong WOU XINLVIA VOSVSYSNIONI AldaVeDOdOL youvS09 NILNVLSNOO @ MATRIX ROM CP. 16-162 77500 - BUCURESTI tel, 014113617, fax 01.4114280 email: matrix@fx.r0 ‘wwwamatrixrom.ro Ecitura MATRIX ROM este acreitats do CCONSILUL NATIONAL AL. CERCETARI STINTIFICE DIN INVATAWANTUL SUPERIOR Descreres CP a Bibloteci Najonele Rominiel ‘COBARCA, CONSTANTIN TTopagrate inginereascd 7 Constantin Copared ~Buevross Matic Rom, 2008, Boge Sen 473-885-560-0 528.428 ISBN 973 - 685 - 560-0 Topografie nginereascd PREFATA Lucrarea esto destnatt studentlor din eadrul Faculatii de Geodesic, are ca scop completarea materialulj bibliografie pent studenti faculatlor cx pro- fil Constructi din cadral Universitatis Tehnice de Construct Bucuresti gi poate fi ula specialistilor din domeniu, ce igi desfAgoard actvitatea In cadrul uno f= se care au ed obiect de activate hurr specifce Jn concextul actual, In care evoluta tehnologiet se afl pe © curha expo: ‘nena! aseendent, se poate afima e, in majoritates tarnurilor industries si con- sructilor, aetivitatea de asigurare topostafick este indispensabils la wasare, ‘ioataj tehsologtc al unor echiparnente si subansamble, a controll acestora ia timnpul fusctionai ct sla asigurarea si conrolulealtaiiproduselor finite, Transformarea fundamentala a tehnicilor de mAsurare spre indrumarea, onducerea si cant realizar proiectolor de construct imeinerestipresupune uilizaree metodelor de mesurare din domeniul Geadezie, care le eéndul lor, su- port o continud modernizare gi adaptare la cerinteie de precizie tot mai eidicate Pomind de la acest deziderat, adapearea metodelor clase de tassre (po: sitfonare la tehnologile de execuye din cadra activitiilor 6 consiruyiomon- ts), alegerea mijfoacelor de misurare adecvate precuin si a tehnologiilor de mi- surare, care devin tot mai performante prin aparita si ezvolarea insrumentelor moderne, presupune o cuncastere aprofundetd a acestora, in aga fel inet specia- ligt ta msuritor sl se poatd adapta oriciror cerings ale proveselorteknologice Gn diversele domenii ale constructor. ‘Termeni moi precum Tehnica senzorilor, Tehnica Masurttorior Indus- trial, Sisteme de Masurare Industriale, misuritori in dameniul apropiat, mé- -surdtor in regim dinamic, et. dezvoltti ip aceastd lucrae vin in completarea gi sustinerer acestorafirmati i pot deschide un nou orizont al domenlor de apli- care pentru metodele clasice $i mijloacele de masurare specifice Topogratiel In- eres Ese foane positil ea lverarea <8 congind uncle suprapaneri, omisiua sau