Sunteți pe pagina 1din 4

Etapele realizării unei fuziuni prin absorbție

Operațiunea de fuziune presupune parcurgerea a două etape în fața Registrului Comerțului,


ulterior solicitându-se aprobarea tribunalului în circumscripția căruia se află sediul societății
absorbante.

Prima etapă - Registrul Comerțului

Primul pas în realizarea fuziunii constă în întocmirea unui proiect de fuziune. În acest sens,
administratorii trebuie să realizeze un proiect care să cuprindă, conform articolului 241 din
Legea societăților, următoarele:

a) forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților implicate în fuziune;


b) fundamentarea și condițiile fuziunii;
c) condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare;
d) data de la care acțiunile sau părțile sociale prevăzute la lit. c) dau deținătorilor dreptul
de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
e) rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în
numerar;
f) cuantumul primei de fuziune;
g) drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiara deținătorilor de
acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de
acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
h) orice avantaj special acordat experților la care se face referire la art. 243^3 și membrilor
organelor administrative sau de control ale societăților implicate în fuziune;
i) data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a se
stabili condițiile fuziunii;
j) data de la care tranzacțiile societății absorbite sunt considerate din punct de vedere
contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile
beneficiare.

Data fuziunii. Conform art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990, fuziunea produce efecte de la data
înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea, cu excepția
cazului în care, prin acordul părților, se stipulează că operațiunea va avea efect la o altă dată, care
nu poate fi însă ulterioară încheierii exercițiului financiar curent al societății absorbante sau
societăților beneficiare, nici anterioară încheierii ultimului exercițiu financiar încheiat al
societății sau societăților ce își transferă patrimoniul.

Proiectul de fuziune, semnat de reprezentanții fiecăreia dintre societățile participante, trebuie


anexat în original la o cerere pentru depunerea și menționarea actelor pentru desemnarea
expertului sau hotărârile adunărilor generale ale asociaților prin care se renunță la expertiză,
alături de:

 declarațiile fiecăreia dintre societățile care încetează să existe, despre modul cum au
hotărât să stingă pasivul lor (în original);
 declarația fiecăreia dintre societățile care încetează a exista privind modalitatea de
publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe
cheltuiala părților, integral sau în extras. Proiectul de fuziune se publică cu cel puțin 30 de zile
înaintea datelor ședințelor în care adunările generale extraordinare urmează a hotărî asupra
fuziunii, termen în care creditorii societăților pot face opoziție, conform art. 242 din Legea
societăților. Asociații au, de asemenea, opțiunea de a publica proiectul de fuziune pe pagina de
internet a societăților care participă la fuziune și pe pagina de internet a Oficiului Național al
Registrului Comerțului, dar afișarea trebuie să fie continuă și neîntreruptă de cel puțin o lună
înaintea adunării generale extraordinare care urmează să decidă cu privire la fuziune, perioadă
care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective. În această situație,
societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicității și de a asigura securitatea propriei
pagini web și autenticitatea documentelor afisate (în original).

Este important de avut în vedere că, pentru această etapă, toate documentele se depun, pentru
fiecare societate participantă, la Oficiul Registrului Comerțului (ORCT) unde este
înregistrată societatea, iar proiectul de fuziune se publică prin intermediul unui singur ORCT,
la opțiunea solicitantului.

Conform articolului 243 din Legea nr. 31/1990, creditorii societăţilor care iau parte la fuziune
sau la divizare au dreptul la o protecţie adecvată a intereselor lor. Astfel, orice creditor care
deţine o creanţă certă, lichidă şi anterioară datei publicării proiectului de fuziune, nescadentă la
data publicării, a cărei satisfacere este pusă în pericol prin realizarea fuziunii, poate face
opoziţie. Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune în
Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de
trei zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti
competente. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.

Formularea unei opoziţii în temeiul dispozițiilor de mai sus nu are ca efect suspendarea
executării fuziunii sau divizării şi nu împiedică realizarea fuziunii sau divizării.

Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile
societăţii debitoare a făcut în cursul procesului o ofertă pentru constituirea unor garanţii sau
privilegii apreciate de instanţă ca fiind necesare şi adecvate pentru satisfacerea creanţei
creditorului, instanţa va pronunţa o încheiere prin care va acorda părţilor un termen pentru
constituirea acelor garanţii. Încheierea pronunţată de instanţă este supusă apelului odată cu
fondul.

Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile
societăţii debitoare nu oferă garanţii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creanţei sau, chiar
dacă oferă garanţii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul
stabilit de instanţă, aceasta admite opoziţia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea
succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare la plata creanţei de îndată ori într-un
anumit termen stabilit în funcţie de valoarea creanţei şi de pasivul societăţii debitoare sau, după
caz, al societăţii succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare. Hotărârea de admitere
a opoziţiei este executorie. Opoziţia formulată în temeiul dispozitiilor de mai sus se judecă de
urgenţă şi cu precădere.

Etapa a doua - Registrul Comerțului

Conform articolului 246 din Legea societăților, în termen de trei luni de la data publicării
proiectului de fuziune în una dintre modalitățile prevăzute la art. 242, adunarea generală a
fiecărei societăți participante va hotărî asupra fuziunii.

Hotărârile adunărilor generale ale asociaților fiecăreia dintre societățile participante privind
aprobarea fuziunii se depun în original, printr-o cerere pentru depunerea și menționarea de acte
(bifata la pct. 5.15, din formularul menționat mai sus în prima etapă), care se completează cu:
„Cerere adresată președintelui tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului,
prin care se solicită înregistrarea fuziunii în Registrul Comerțului”, alături de:
 cererea adresată președintelui tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul
societății absorbante, prin care se solicită înregistrarea în Registrul Comerțului;
 cererea de înregistrare (în original);
 actul constitutiv al societății absorbante actualizat conform modificărilor intervenite (în
original);
 dovada publicării proiectului de fuziune vizat de directorul oficiului registrului
comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoana sau persoanele desemnate; confirmarea publicării
se efectuează de către ORCT;
 dovada depunerii proiectului de fuziune spre menționare la toate ORCT unde sunt
înregistrate societățile implicate;
 proiectul de fuziune semnat de reprezentanții fiecăreia dintre societățile participante (în
copie); în această etapă, proiectul de fuziune trebuie publicat doar în extras;
 rezoluția pentru desemnarea expertului conform art. 243 din Legea nr. 31/1990 sau
hotărârea adunării generale prin care se renunță la expertiză și depunerea proiectului de fuziune
întocmit de societățile participante la fuziune, semnată de reprezentanții acestora (copie);
 declarațiile fiecăreia dintre societățile care încetează a exista, despre modul cum au
hotărât să stingă pasivul lor (copie);
 declarația privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune, respectiv prin
publicare în Monitorul Oficial sau pe pagina de internet a societății/societăților care participă la
fuziune și pe pagina de internet a ONRC;
 situația financiară de fuziune, care va avea aceeași dată pentru toate societățile
participante la fuziune (copie);
 certificatul de înregistrare al societății absorbante, dacă intervin modificări ale
elementelor cuprinse în acesta (activitate principală, denumire, formă juridică, sediu) și
certificatele de înregistrare și certificatele constatatoare ale societăților care încetează a exista (în
original);
 declarația-tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociați sau administratori,
din care să rezulte asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea
desfășurării activităților declarate.

Este important de avut în vedere că toate documentele pe care se întemeiază cererile de la această
etapă se depun în două exemplare identice, respectiv în original sau în copie certificată, după
cum este prevăzut pentru fiecare document, la oficiul registrului comerțului, care le va transmite
tribunalului competent.

Etapa a treia – tribunalul

Conform art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor
măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, în cazul fuziunii (...)
competența de verificare a legalității hotărârii asupra fuziunii, precum și, după caz, a actului
constitutiv ori a actului modificator și de a dispune înregistrarea acestora în registrul comerțului
aparține secției comerciale a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul
comerciantului. Documentele se depun la oficiul registrului comerțului, care le înaintează, în
termen de 24 de ore de la primire, instanței competente, iar cererea se soluționează potrivit
dispozițiilor art. 331-339 din Codul de procedură civilă.
Important! Practica ne-a arătat că operațiunile de fuziune pot fi de multe ori foarte complexe,
acestea depinzând în principal de numărul societăților care fuzionează, componența
patrimoniului fiecăreia, numărul de asociați, dar și de opoziția creditorilor. În funcție de aceste
elemente, procedura de fuziune poate varia ca durată de la cinci luni până la aproximativ
un an.

S-ar putea să vă placă și