Sunteți pe pagina 1din 128

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ

Anul școlar 2019/2020

OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE


CONTINUĂ
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI

ARGUMENT

Pentru a face față schimbător și cerinţelor, profesorii au nevoie de un sprijin adecvat şi de


posibilitatea de a urma activităţi de formare continua. Activitățile de formare continuă îi ajută
pe profesori să-şi formeze competenţe de învăţare pe tot parcursul vieţii, să colaboreze cu
colegii și cu elevii, precum şi abilitatea de a se adapta la diverse medii de învăţare.
Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic,
inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie
şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea
competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie
Ministerul Educaţiei Naționale este instituţia care stabileşte obiectivele şi coordonează
formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învăţământ preuniversitar, în
conformitate cu strategiile şi politicile naţionale.
Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în
carieră conform art. 242, alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/1011, cu modificările și
completările ulterioare.
Formarea continuă reprezintă atât un drept, cât și o obligație, potrivit legislației în vigoare.
Formarea continuă reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, realizată
şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare
continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţional-structural-
operaţional).
La nivel funcţional, este vizată stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire
practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul
procesului de învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar. La nivel structural, este vizată
stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor
pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem
şi de proces.
La nivel operaţional, este vizată stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de
proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţămînt
(lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii,
cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii educative; activităţi: manageriale,
metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi profesională, de
consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen
scurt, mediu şi lung.

2
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe care o predă şi a


tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o cultură generală bogată, care
să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă adecvată în situaţii diverse.
Obiectivele esenţiale ale formării continue sunt următoarele:
• dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe (didactica
disciplinei, iniţierea în noile tehnologii);
• sporirea calităţii sistemului educaţional;
• cunoaşterea ambianţei sociale.
Pentru creșterea calității învățământului și pentru a corela modernizarea
sistemului educaţional şi dezvoltarea sa durabilă ca un proces logic, CCD Vaslui asigură
desfăşurarea eficientă și în condiţii optime a procesului de formare continua şi de dezvoltare
profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
Casa Corpului Didactic Vaslui a elaborat Oferta programelor de formare continuă
pentru anul școlar 2019-2020 având la bază următoarele ținte strategice:
 Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea personală şi profesională a
personalului din învăţământul preuniversitar în scopul creșterii calității actului
didactic și incluziunii sociale.
 Abordarea unor tematici care să conducă la realizarea unui demers didactic
centrat pe elev şi optimizarea interrelaţionării între toţi actorii educaţionali;
 Dobândirea și dezvoltarea de competențe didactice privind abilitarea curriculară
a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare;
 Dobândirea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind procesul de
predare-învățare-evaluare la clasele de gimnaziu în concordanță cu cerințele
noului curriculum,
 Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice participante la examenele
naționale de definitivare în învățământ, de ocupare a posturilor vacante;
 Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene
naționale, la disciplinele din programele de examene naționale.
Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic din Vaslui are la bază diagnoza
mediului intern şi extern şi a fost elaborată pe baza nevoilor educaţionale şi de formare ale
personalului didactic şi didactic auxiliar din judeţ, de conducere, îndrumare și control în
corelare cu cerinţele MEN şi obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean în domeniul resurselor
umane şi al perfecţionării/ formării continue a cadrelor didactice.
Analiza de nevoi a fost realizată în baza prelucrării şi interpretării informațiilor obținute
în urma răspunsurilor cadrelor didactice la întrebările din chestionarele aplicate și a vizat
identificarea necesităților de formare continuă ale cadrelor didactice din județ în vederea
dezvoltării de programe de formare care satisfac așteptările beneficiarilor și standardele în
vigoare.
Pregătirea profesională continuă reprezintă soluţia şi condiţia calităţii serviciilor
educaţionale oferite tinerei generaţii, o pârghie importantă pentru asigurarea implementării
noilor orientări şi documente de politici în educaţie, atât la nivel local și judetean, institutii cu
care s-a colaborat permenent.
Ancheta pe baza de chestionar s-a realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel județean,
La anchetă au participat cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar, gimnazial
şi liceal.
Studiul analizei nevoilor de formare a avut ca scop fundamentarea ofertei de programe
şi reglarea activităţii de formare a CCD Vaslui, pentru anul şcolar 2019-2020 și constituie bază
de date pentru analizele pe termen mediu și lung.

3
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

11. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII INSTITUȚIONALE


(OMEN Nr. 3937/19.04.2019) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
12. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ
(OMEN Nr. 3937/19.04.2019) - 4 ani - 75 ore, 19 credite profesionale transferabile
13. MODERN ȘI EFICIENT ÎN ACTIVITATEA DIRIGINTELUI
(OMEN Nr. 3997/14.05.2019) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
14.EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PRIM AJUTOR (OMEN Nr. 3997/14.05.2019)
- 4 ani - 60 ore, 15 CPT
15.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI (OMEN Nr. 4482/15.07.2019) - 4 ani - 60 ore
, 15 CPT
16.MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII LA ELEVI (OMEN Nr. 4482/15.07.2019) - 4 ani -
60 ore, 15 CPT
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE MEN ȘI FURNIZATE
DE ALȚI FURNIZORI
1. „COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI
ÎN ȘCOALĂ”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT
ASOCIAȚIA PROEURO – CONS (A.N.P.C).......................................................................10
2. EDUCATIE FINANCIARA PENTRU O SCOALA MODERNA , 15 CPT, OM.
5026/04.09.2018
ASOCIAȚIA PROEURO – CONS (A.N.P.C)......................................................................12
3. ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI (În
curs de evaluare la MEN – Nr. 6261/25.07.2019 15 CPT
Organizația Salvați Copiii......................................................................................................14

4. FORMATOR, Autorizare ANC COD COR 242401….……………….………………..15


Furnizor ASOCIAȚIA PROEURO – CONS SLATINA

B: PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PRIORITARE LA RECOMANDAREA


MEN

1.Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiilor şcolare…………………….16


2. Formarea cadrelor didactice debutante în vederea susținerii examenul național de
definitivare în învățământ…………………………………………………………………….18
3. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea
concursului național de ocupare a posturilor vacante……………………………………….19
4. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa
pregătitoare…………………………………………………………………………………...20
5. Banca de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar -
Formare utilizatori de aplicație CONCRET………………………………………………….21
6. Management și consiliere pentru cariera didactică………………………………………..23

5
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

7. Educaţia prin şah în învăţământul preuniversitar……………………………… …...…….24


8. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale, la
disciplinele din programele de examene naționale ………………………………………….25
9. Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a“
FURNIZOR: CCD BRAILA..................................................................................................................27
10. Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative....................................................................29
11. Elemente de didactică integrată la disciplina chimie, curs de iniţiere.................................30

SECȚIUNEA C: PROGRAME DE FORMARE PROPUSE DE CCD VASLUI SPRE


AVIZARE MEN

I. PROGRAMUL „DIDACTICA MODERNĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR”

1.Tehnici de proiectare și aplicare a curriculumului la decizia școlii și curriculumului în


dezvoltare locală în învățământul preuniversitar……………………………………………..33
2. Implementarea curriculumului centrat pe competenţe……………………………………34
3. Noi didactici în viziune transdisciplinară………………………………………………….35
4. Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în învăţământul gimnazial şi liceal…………..37
5. Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional…………………………..…38
6. Școala între tradițional și modern-programe școlare noi…………………………………..39
7. Curriculum între teorie și practică………………………………………………………....40
8. Actul lecturii la școlarii mici………………………………………………………………41
9. Consilierea centrată pe obiective şi soluţii………………………………………………...42
10. Perfecționare și dezvoltarea profesională continuă………………………………………44
11. Didactica predării geografiei……………………………………………………………..45
12. Strategii de învățare centrată pe elev…..............................................................................46
13. Metode și tehnici de comunicare cu elevii deficienți de auz în cadrul actului
educațional................................................................................................................................48
14. Tehnici de rezolvare a problemelor de fizică cu elevii de performanță..............................50
15. Strategii de aplicare a noului Curriculum Pentru Educația Timpurie aprobat prin Ordinul
ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019………………………………………....51

II. PROGRAMUL „EXTINDEREA ÎNVĂȚĂRII INFORMATIZATE”

1.Concepte de bază ale TIC și aplicarea lor în școală…………………………………….….53


2. Competențe cheie TIC aplicate în predarea disciplinelor tehnice…………………………54

III. PROGRAMUL „INIȚIERE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBILOR MODERNE”

6
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

1. Formarea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice debutante şi necalificate în curs


de calificare care predau limba engleză……………………………………………………..55
2. L’utilisation des nouvelles téchnologies dans l’enseignement du FLE…….…………….57
3. Curs de limba engleză……………………………………………………………………..58
4. Limba franceză – CREFECO – Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor la limba
franceză……………………………………………………………………………………....60
5. Limba franceză prin Platforma IF Profs a Institutului Francez……………………………61
6. Limba engleză prin noi tehnologii………………………………………………………...62
7.Curs de abilitare curriculară la limbi moderne a profesorilor suplinitori (calificaţi şi/sau
necalificaţi) şi a profesorilor debutanţi……………………………………………………….64
8.Limba franceză la vârste mici………………………………………………………….,.....66
9. Limba franceză prin noi tehnologii (LMS)………………………………………..……68
10.Curs de abilitare a profesorilor metodişti la limbi moderne………………………..……69
11.Noi tehnologii Google pentru Educaţie…………….……………………………………71
12. Curs de limba engleză……………………………………………………………………73
13. Limba engleză pentru cei mici (de la grupa pregătitoare la clasa a vVI-a) noi tehnologii
didactice pentru creşterea motivaţiei învăţării limbii engleze curs iniţiere..............................74

IV. PROGRAMUL ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE ȘI


ÎNVĂȚARE

1.Eficiență în predare prin folosirea metodelor activ- participative…………………………77


2.Învățarea modernă, eficientă……………………………………………………………….78
3. Dezvoltarea competențelor de bază în realizarea CDL-urilor……………………………..79
4. Mediator școlar…………………………………………………………………………….80
5. Metodologia evaluării...........................................................................................................82

V. PROGRAMUL FORMAREA COMPETENȚELOR – CHEIE A CETĂȚENIEI


DEMOCRATICE

1.Atitudine și comportament civic în societatea democratică……………………………….83


2.Dezvoltarea abilitatilor cadrelor didactice in domeniul promovarii si respectarii drepturilor
omului si prevenirea discriminarii.......................................................................................85
3. Consiliere și orientare în prevenirea și combaterea abandonului școlar……………….86

VI. PROGRAMUL MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

1. Managementul organizației școlare………………………………………………….…..87


2. Managementul instituţiilor de învăţământ incluzive
*curs de inițiere…………………………………………………………………………………….….89
3. Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar………………………….91
4. Management și calitate în organizația școlară......................................................................92
5. Managementul clasei de elevi…………………………………………………….……......93
7
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

6..Medierea conflictelor în școli………………………………………………………...……95


7. Managementul organizării excursiilor și taberelor școlare………………………………...96
8. Strategii de consiliere pentru educația parinților……………………………………....…..97
9. Educați așa !..........................................................................................................................99
10. Managementul clasei de elevi în condiții simultane , curs................................................100
11. Managementul activităților extrașcolare…………………………..……………….........102
12. Comunicarea cu părinții……………………………………………………….…...........104

VII. PROGRAMUL EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

1. Strategii de prevenire a delicvenței juvenile……………………………………………..105


2.Prevenirea si combaterea violentei in scoli……………………………………………….107
3. Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice şi a unităţilor de învăţământ în vederea derulării
de programe/proiecte/activităţi în domeniul siguranţei personale a elevului……………….108
4. Dezvoltarea abilitatilor de colaborare interinstitutionala in prevenirea si combaterea
absenteismului si abandonului scolar ……………………………………………………….109

VIII. PROGRAMUL MANAGEMENTUL DE PROIECT

1.Programele educaționale și integrarea europeană………………………………….……111


2. Clarificări metodologice privind scrierea și implementarea proiectelor educative din
CAEN/ CAER/ CAEJ Curs inițiere.............................................................................................. 113

IX. PROGRAMUL EDUCAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ

1. Teatrul de păpuși – mijloc important în educația copiilor preșcolari și școlari mici


curs
practic……………………………………………………………………………………114

X. PROGRAMUL FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC


AUXILIAR

1.Formarea de competenţe necesare implementării noilor conţinuturi, metode şi tehnici


experimentale în lecţii precum şi a utilizării mai eficiente a mijloacelor didactice
moderne. ……………………………………………………………..……………………116

2. Inițiere în utilizarea calculatorului….,.………………………….…………………...….118


3. Contabilitate publica; buget și principii bugetare……………………………………….119
4. Organizarea contabilităţii instituţiilor publice și contabilității proiectelor din fonduri
europene …………………………………………………,…………………….………….120
5. Dezvoltarea abilităților de comunicare ale personalului didactic auxiliar, curs de inițiere122
6. Impactul legislaţiei specifice, în activitatea compartimentului secretariat, din învăţământul
preuniversitar…………………………………………………………………………….….123

8
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

7.Tehnici pedagogice in biblioteca scolara- rolul activitatilor nonformale si proiectul


educational in dezvoltarea abilitatilor de comunicare. ……………………………………..124

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE..................................126

ALTE INFORMAȚII.......................................................................................................127

SECȚIUNEA A: PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE MEN


ȘI FURNIZATE DE CCD VASLUI
1. EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ
(OM Nr. 6217/23.12.2016) - 3 ani - 100 ore, 25 credite profesionale transferabile
2. MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE
(OMEN Nr.3136/25.01.2017) - 3 ani - 107 ore25 credite profesionale transferabile
3. STRATEGII DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A VIOLE
NŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR (OMEN Nr. 3137/25.01.2017) - 3 ani - 60 ore 15 CPT
4. METODE ACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂM
ÂNTUL PREUNIVERSITAR (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
5. ELEMENTE INOVATIVE DE DIDACTICĂ TRANSDISCIPLINARĂ
(OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
6. ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE
(OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
7. EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CES) (OME
N Nr. 3343/16.03.2018) - 3 ani - 60 ore, 15 CPT
8. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
(OMEN Nr. 3343/16.03.2018) - 3 ani - 100 ore, 25 CPT
9. PROMOVAREA VALORILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTU
L PREUNIVERSITAR (OMEN Nr. 3904/5.06.2018) - 3 ani - 90 ore, 22 CPT
10. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE (OMEN Nr. 5026/4.09.2018) - 4 ani
- 90 ore, 22 CPT
11. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII INSTITUȚIONALE
(OMEN Nr. 3937/19.04.2019) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
12. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ
(OMEN Nr. 3937/19.04.2019) - 4 ani - 75 ore, 19 credite profesionale transferabile
13. MODERN ȘI EFICIENT ÎN ACTIVITATEA DIRIGINTELUI
(OMEN Nr. 3997/14.05.2019) - 4 ani - 60 ore, 15 CPT
14.EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PRIM AJUTOR (OMEN Nr. 3997/14.05.2019)
- 4 ani - 60 ore, 15 CPT

9
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

15.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI (OMEN Nr. 4482/15.07.2019) - 4 ani - 60 ore


, 15 CPT
16.MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII LA ELEVI (OMEN Nr. 4482/15.07.2019) - 4 ani -
60 ore, 15 CPT

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE MEN ȘI FURNIZATE


DE ALȚI FURNIZORI

1. „COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI


ÎN ȘCOALĂ”, OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT
ASOCIAȚIA PROEURO – CONS (A.N.P.C)

1. CRITERII CURRICULARE

„COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE


PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ”,
 Denumirea programului
OMEN 3937/19.04.2019, 15 CPT

personal didactic - cadre didactice din învăţământul


 Public-țintă vizat
preuniversitar
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din
 Justificare (necesitate,
învățământul preuniversitar în prevenirea Bullying-ului în
utilitate)
şcoală pentru realizarea unei școli moderne, incluzive.
 Durata (număr total de ore
60
de formare)
Obiective
O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel
de școală, a unor activități de prevenire a Bullying-ului în
rândul elevilor;
O.2. Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru combaterea
situaţiilor de Bullying ca premisă a formării cetățeanului
 Curriculum-ul
activ într-o societate incluzivă;
programului (competențe
vizate, planificarea O.3. Utilizarea strategiilor de prevenire a Bullying-ului în
modulelor tematice, școală pentru creșterea calității în educație.
calendarul programului)
Competenţe vizate:
C.1. Cunoașterea și utilizarea unor noţiuni necesare
prevenirii Bullying-ului;
C.2. Analizarea comparativă a diferitelor tipuri de
Bullying;

10
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

C.3. Identificarea unor elemente specifice Bullying-ului


în diferite contexte;
C.4. Analizarea unor situații de Bullying;
C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea
unor situații de Bullying în școală.
Planificarea pe module tematice – timp alocat:
I. MODULUL I. Empatie și compasiune – 11 ore
II. MODULUL II. «La fel » sau « diferiți» – 11 ore
III. MODULUL III. Incluziunea și combaterea Bullying-
ului bazat pe dizabilități și marginalizare – 12 ore
IV. MODULUL IV. Depășirea stereotipurilor – 12 ore
V. MODULUL V. Programe de prevenire a Bullying-ului
- 13 ore
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând
dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una
din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a
 Modalități de evaluare a
unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat
cursanților
şi va fi depus înaintea evaluării finale cu două zile, în
vederea evaluării de către formatori.

2. RESURSE UMANE
 LEFTER DANIELA
 MUSTĂȚEA NICOLETA MONICA
 Formatori implicați  SÎRBU PETRONELA
(nivelul de pregătire)  TAUNE PAVELINA
Studii superioare si de specialitate
Atestat de formator.
Operare PC: Word, Excel, PowerPoint
Coordonatorul Cristinel Popa, director CCD Vaslui
programului
3. CRITERII ECONOMICE
 Număr de cursanți
25 / grupa;
planificați
 Costul programului/ al 300 lei
activității

11
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

2. EDUCATIE FINANCIARA PENTRU O SCOALA MODERNA , 15 CPT, OM.


5026/04.09.2018
ASOCIAȚIA PROEURO – CONS (A.N.P.C)

1. CRITERII CURRICULARE

EDUCATIE FINANCIARA PENTRU O SCOALA


 Denumirea programului MODERNA , 15 CPT, OM. 5026/04.09.2018

personal didactic - cadre didactice din învăţământul


 Public-țintă vizat
preuniversitar
Programul de formare propus concordă cu politicile în
managementul educațional preuniversitar, solicitate de
Ministerul Educației.
Prin O.M.E.N. nr. 4887/26.08.2013 a fost aprobată programa
școlară pentru disciplina opțională Educație financiară,
curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar,
concepută din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor
 Justificare (necesitate, curriculare Om și societate, Matematică și Științele naturii.
utilitate) Prin studiul disciplinei Educație financiara se are în vedere :
sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor și
bancilor, formarea unor capacități de explorare/investigare a
fenomenului bancar, formarea unor deprinderi și abilități de
utilizare a unor mijloace și tehnici bancare, identificarea
intereselor proprii și a unor mijloace de economisire și
gestionare a banilor.

 Durata (număr total de


60
ore de formare)
Scop:
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar prin educaţie financiară pentru o
şcoală modernă.
Obiective generale:

 Curriculum-ul O.1. Abilitarea cadrelor didactice pentru realizarea, la nivel


programului (competențe de școală, a unor activități de educare financiară a elevilor
vizate, planificarea pentru o școală modernă;
modulelor tematice,
calendarul programului)
O.2.Dezvoltarea receptivității tinerilor pentru domeniul
financiar-bancar ca premisă a formării cetățeanului activ într-
o societate modernă;
O.3. Utilizarea educației financiare pentru facilitarea
incluziunii financiare în scopul creării unei piețe integrate a
serviciilor la nivel comunitar, accesibilă pentru toți cetățenii
statelor membre Uniunii Europene;

12
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Competenţe vizate:
C.1. Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj
financiar;
C.2. Analizarea comparativă a bugetului personal/de
familie și instituțional;
C.3. Identificarea unor elemente specifice fenomenului
bancar în diferite contexte;
C.4. Analizarea unor situații în care banii pot fi investiţi;
C.5. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea
unor probleme financiare.
Planificarea pe module tematice – timp alocat:
MODULUL I. Evoluția banilor în istorie. Monede din alte
țări. Moneda națională. – 11 ore
MODULUL II. Bugetul – 11 ore
MODULUL III. Băncile și activitatea bancară – 12 ore
MODULUL IV. Valoarea banilor. Schimburi și investiții – 12
ore
MODULUL V. Activități de tip proiect pe probleme cu
conținut financiar – 13 ore
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând
dispozitive multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una
din disciplinele programului din portofoliul realizat sau a unei
 Modalități de evaluare a
lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi
cursanților
depus înaintea evaluării finale cu două zile, în vederea
evaluării de către formatori.

2. RESURSE UMANE
 CÎMPANU ILONA
 IGNAT ELENA
 Formatori implicați
Studii superioare si de specialitate
(nivelul de pregătire)
Atestat de formator.
Operare PC: Word, Excel, PowerPoint

Coordonatorul Cristinel Popa, director CCD Vaslui


programului
3. CRITERII ECONOMICE
 Număr de cursanți 25 / grupa;
planificați

13
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

 Costul programului/ al 300 lei


activității

3. ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI (În


curs de evaluare la MEN – Nr. 6261/25.07.2019
Organizația Salvați Copiii

1.Criterii curriculare
Denumirea programului ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ,
SIGURĂ A INTERNETULUI (În curs de evaluare la
MEN – Nr. 6261/25.07.2019 15 CPT
Organizația Salvați Copiii
Public-țintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal
didactic de predare și personal didactic auxiliar;
învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceu).
Justificare ( necesitate, Scopul programului: Formarea și dezvoltarea cadrelor
utilitate ) didactice din învățământul preuniversitar a competenței
digitale, respectiv a deprinderilor de folosire utilă, sigură și
creativă a internetului și a tehnologiilor smart (NTIC) în
activitatea didactică, precum și în ansamblul procesului
instructiv-educativ.
Durata (număr total de ore 60 ore, 15 CPT
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Competenţe generale:
Dezvoltarea și exersarea competențelor de analiză,
accesare, evaluare și creare/ producere a
conținutului media prin formarea unor demersuri
didactice care să valorifice conținutul media,
precum și utilizarea internetului, respectiv a noilor
tehnologii în procesul instructiv-educativ, pentru
promovarea atitudinilor critice, creative și
participative, precum și a valorilor etice şi
culturale ale societății contemporane
Competenţe specifice:
1. Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri
online
2. Competențe de comunicare şi colaborare online
3. Competențe de informare şi gestionare a
conţinutului online

14
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

4. Competențe privind metodologia instruirii digitale


în educație
planificarea modulelor 1.Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie
Conţinutul curricular pe 2. Siguranta online
scurt – titlurile modulelor / 3. Cetățenie digitală și educație media
atelierelor: 4. Resurse media in procesul educational
Modalităţi de organizare: ateliere de 4-8 ore după cursuri,
în weekend, în vacanțe etc.
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a evaluare la finalul fiecărui modul, evaluare de parcurs,
cursanţilor portofoliu și chestionar online, chestionar feedback aplicat
la finalul activităţilor de curs
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Popa Cristinel, Tăune Pavelina, Sîrbu Petronela
de pregătire) Studii superioare și de specialitate, Atestat formator,
Operare PC
Coordonatorul programului Sîrbu Petronela, profesor metodist CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25/grupă
planificaţi
Costul programului al 300 RON
activităţii / participant

Costul estimat al unei ore de 5 RON/ora


formare pentru fiecare
participant

4. FORMATOR

DENUMIREA PROGRAMULUI DE
FORMARE
FORMATOR
FURNIZOR: ASOCIAȚIA PROEURO- CONS SLATINA
PARTENER : CCD VASLUI

Nr. Criteriu Detalii


crt.
1 Autorizare ANC COD COR 242401
2 Perioada de acreditare Conform standardelor de acreditare
3 Grup ţintă Absolvenți cu studii superioare
4 Scop Obținerea de informații respectiv dezvoltarea de abilități și
atitudini necesare practicării ocupației de formator

5 Nr. credite (CPT) -


6 Nr. ore de formare 30 ore
7 Tip formare Face to face - 8 ore, 20 ore activitate practică-individual, 2 ore

15
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

evaluare
8 Competenţe vizate Dezvoltarea competențelor de formare/ certificarea carierei
déjà existente în domeniul formării profesionale, în
conformitate cu cerințele UE privind
Cadrul European pentru Asigurarea Calității în
Educație și Formare Profesională
9 Tematică Pregătirea formării; realizarea activităților de formare;
evaluarea participanților la formare; aplicarea metodelor
și tehnicilor speciale de formare; marketingul formării;
proiectarea programelor de formare;
organizarea programelor și a stagiilor de formare; evaluarea,
revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de
formare.
Evaluare finală Proba teoretică- test scris, proba practică- portofoliu de prezentare
a unei
sesiuni de formare
10 Formatori Popa Cristinel
Ursanu Gica
Coordonatorul Popa Cristinel
programului CCD Vaslui
12 Cost 300 lei
program/participant
Certificare Certificat de absolvire eliberat de MMFPSPV și MECS
11 Coordonator program Dan Cătălina proeuro_cons@yahoo.ro
Proeuro Cons, Slatina

B: PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PRIORITARE LA RECOMANDAREA


MEN

1. ABILITAREA CORPULUI DE METODIȘTI PENTRU REALIZAREA


INSPECȚIILOR ȘCOLARE

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea
inspecțiilor școlare
Public-țintă vizat Cadrele didactice din învăţământul preprimar, primar,
gimnazial și liceal

Justificare ( necesitate, Creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de


utilitate ) învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării
serviciilor de educaţie şi formarea competenţelor necesare
cadrelor didactice din corpul de metodişti al ISJ în
vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un
grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea
standardelor de performanţă în învăţământul
preuniversitar.

16
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Durata (număr total de ore 24 ore


formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Dezvoltarea abilităților de comunicare ale
profesorilor metodiști ;
 Dezvoltarea competențelor de proiectare,
conducere, monitorizare și evaluare a actului
didactic;
 Cunoașterea și aprofundarea legislației specifice.
planificarea modulelor Modul I - Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului
metodist al ISJ - 4 ore;
Modul II- Repere metodice ale disciplinelor din
învățământul preuniversitar – 10 ore
Modul III - Profesorul metodist și inspecția școlară – 8
ore;
Evaluare - 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Inspectori școlari de specialitate
de pregătire)
Coordonatorul programului Cristinel Popa, director CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30
planificaţi
Costul programului al 84 lei/cursant
activităţii / participant

Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/ora


formare pentru fiecare
participant

17
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

2. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE ÎN VEDEREA SUSȚINERII


EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Criterii curriculare

Denumirea programului Formarea cadrelor didactice debutante în vederea


susținerii examenul național de definitivare în
învățământ

Public-țintă vizat Cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar


Justificare ( necesitate, Scopul acestui program de formare îl constituie consilierea
utilitate ) cadrelor didactice debutante în vederea însușirii de
competențe specifice profesiei didactice.și promovării
examenul național de definitivare în învățământ .
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - Capacitatea de însuşire a unor tehnici de lucru menite să
stimuleze participarea activă a cursanţilor la asimilarea
cunoştinţelor;
- Capacitatea de formare/dezvoltare a abilităţilor de
învăţare;
-Capacitatea de a identifica modalităţi eficiente de
dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul
activităţilor didactice curente;
- Capacitatea de abordare şi rezolvare a subiectelor de
examen.
planificarea modulelor Modul I: Examenul de definitivare în sistemul de
învățământ preuniversitar: cadru conceptual; -6 ore
Modul II: Legislația în vigoare: Metodologia de organizare
şi desfăşurare a examenului de definitivare în învăţământ;
-6 ore
Modul III: Modelul cadru de structură de subiect şi de
barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a
definitivării în învăţământ; -8 ore
Evaluare - 4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Inspectori școlari de specialitate / prof. Ursanu Gica (
de pregătire) Fizică, Studii Superioare, Certificat Formator) , prof.
Muntenașu Mariana( Educație tehnologică/Biologie, Studii
Superioare, Certificat Formator)

18
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Coordonatorul Prof.Cristinel Popa, director CCD Vaslui


programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al Total:84lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

3. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN


VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE
OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

2.Criterii curriculare

Denumirea programului Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în


vederea participării la susținerea concursului național
de ocupare a posturilor vacante
Public-țintă vizat Cadre didactice cu statut de suplinitor din învățământul
preuniversitar
Justificare ( necesitate, Scopul acestui program de formare îl constituie consilierea
utilitate ) cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea
dezvoltării unor tehnici de lucru menite să stimuleze
participarea activă a cursanţilor la asimilarea cunoştinţelor
și dobândirea cunoștințelor necesare promovării
concursului național de ocupare a posturilor vacante .
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - Capacitatea de proiectare, organizare și desfășurare a
activității didactice ;
- Capacitatea de însuşire a unor strategii de integrare în
lecție a activitatilor cu caracter practic-aplicativ;
-Capacitatea de a identifica modalităţie eficiente de
dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul
activităţilor didactice curente;
- Capacitatea de abordare şi rezolvare a subiectelor de
examen.
planificarea modulelor Modul I: Proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea
activității didactice -8 ore

19
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Modul II:Strategii de integrare în lecție a metodelor


interactive și a activităților cu caracter practic-aplicativ- 6
ore
Modul III: Modelul cadru de structură de subiect şi de
barem de evaluare pentru participarea la concursului
național de ocupare a posturilor vacante; -8 ore
Evaluare - 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Inspectori școlari de specialitate/ prof. Ursanu Gica, prof.
de pregătire) Muntenașu Mariana
Coordonatorul Muntenașu Mariana ( Educație tehnologică/Biologie,
programului Studii Superioare, Certificat Formator) , profesor-
metodist CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al Total:84lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

4. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN


ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul primar
Justificare (necesitate, Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa
utilitate) pregătitoare în anul școlar 2016-2017 în vederea
implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.
Recomandat de MENcs conform adresei nr.
42299/19.09.2016
Durata (număr total de ore 16 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Competențe de planificare și proiectare a
demersului didactic;
 Competențe de management a procesului de
predare-învățare specific clasei pragătitoare;
 Competențe de comunicare și relaționare cu elevii;
 Competențe de evaluare.
planificarea modulelor Modul I: Proiectarea didactică - 2 ore

20
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Modul II: Strategii de interacțiune didactică - 11 ore.


Modul III: Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei
pregătitoare – 2 ore
Evaluare – 1 oră
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Proiecte, portofolii
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. Stratulat Adina (Prof. Înv. Primar, Studii Superioare,
de pregătire) Certificat Formator), Prof. Antipa Gabriela Lolica (Prof.
Înv. Primar, Studii Superioare, Certificat Formator), Prof.
Flueraș Mihaela (Prof. Înv. Primar, Prof. Mîndru Cătălin
Emil (Prof. Înv. Primar, , Studii Superioare, Certificat
Formator), Prof. Șolcă Iulia ( Prof. Înv. Primar, Studii
Superioare, Certificat Formator), Prof. Ganea Nela ( Prof.
Înv. Primar, Studii Superioare, Certificat Formator).
Coordonatorul programului Prof. Cristinel Popa, director CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 56 lei / cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

5. BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC


DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - FORMARE UTILIZATORI DE
APLICAȚIE CONCRET

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Banca de date a formării continue a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar - formare
utilizatori de aplicaţie CONCRET
Public-țintă vizat Responsabilii cu formarea continua din învățământul
preuniversitar
Justificare (necesitate, Gestionarea formării continue a personalului didactic din
utilitate) învățământul preuniversitar constituie o prioritate a
MECS.
Programul de formare vizează formarea capacității de
realizare și gestionare a bazei naţionale de date cu
informaţii relevante despre dinamica formării profesionale
continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar de-a lungul carierei didactice.
Durata (număr total de ore 16 ore

21
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Formarea competenţelor TIC de operare în Banca de date a
formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;
Formarea capacităţii de proiectare/dezvoltare/testare
/implementare a Băncii de date a formării continue a
personalului didactic din învăţământ - Formare utilizatori
de aplicaţie CONCRET
planificarea modulelor Modul I: Concept de bază TIC de operare în Banca de
date a formării continue a personalului didactic din
învățământul – 1 oră
Modul II: Proiectarea/dezvoltarea/testarea/implementarea
Bancii de date a formării continue a personalului didactic
din învățământul preuniversitar - Formare utilizatori de
aplicație CONCRET , în funcție de etapele de formare
continuă finalizate de cadrele didactice – 14 ore
Evaluare finală – 1 oră
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unei etape de proiectare a
cursanţilor Băncii de date a formării continue a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar .
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul
Inspector cu dezvoltarea resurselor umane prof. Lisievici
de pregătire) Gabriela ( Istorie, Studii Superioare, Certificat Formator),
informatician Gherman Florin( Informatică ,Studii
Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul programului Prof. Muntenaşu Mariana, profesor – metodist CCD
Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 56 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,5/cursant/ora
de
formare pentru fiecare
participant

22
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

6. MANAGEMENT ŞI CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Management şi consiliere pentru cariera didactică
Public-țintă vizat Responsabilii cu formarea continua din învăţământul
preuniversitar
Justificare (necesitate, Drumul spre profesionalism al cadrelor didactice este
utilitate) jalonat de două mari modele : modelul umanist care pune
accentual pe dezvoltarea personalității viitorului educator și
modelul tehnic, centrat pe însușirea unor algoritmi, tehnici,
reguli de acțiune educațională cu relevanță practică în
sistemul educational. Sfera managementului carierei
didactice este legată de ansamblul proceselor de
monitorizare a traseului de dezvoltare profesională, de
evaluare secvențială a nivelului de dezvoltare a
competențelor profesionale a cadrelor didactice, de
asistență și consiliere psihopedagogică, metodică și de
specialitate, în vederea optimizării procesului de formare
continuă și a luării de decizii profesionale, privind
autoperfecționarea și evoluția în carieră.
Programul de formare vizează formarea și dezvoltarea
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice privind
managementul cariere didactice .
Durata (număr total de ore 12 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Formarea competenţelor privind managementul cariere
didactice .

Dezvoltarea capacităţii de proiectare a strategiilor privind


cariera didactică
planificarea modulelor Modul I: Managementul carierei -5 ore
Modul II: Consilierea pentru cariera didactică - 6 ore
Evaluare - 1 oră
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Muntenaşu Mariana ( Educație tehnologică/Biologie
de pregătire) , Studii Superioare, Certificat Formator); prof. Ursanu
Gica (Fizică, , Studii Superioare, Certificat Formator)

23
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Lefter Daniela ( Management, Studii Superioare, Certificat


Formator)
Coordonatorul programului Prof. Muntenaşu Mariana ( Educație
tehnologică/Biologie, Studii Superioare, Certificat
Formator) , profesor – metodist CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 42 lei/cursant/ora
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

7. EDUCAȚIA PRIN ȘAH ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Educația prin șah în învățământul preuniversitar

Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar


Justificare ( necesitate, Plecând de la complexitatea unuia dintre cele mai
utilitate ) vechi jocuri şi în acelaşi timp şi un sport modern, precum şi
de la ideea că el este un important instrument de disciplinare
şi modelare a gândirii elevilor am dori să putem spune că
acest joc al regilor, şahul, îşi are un rol şi un loc bine definit
în cadrul disciplinelor opţionale, el completând şi
înfrumuseţând aria curriculară Educaţie fizică şi sport.
Bucurându-se de o mare popularitate, câştigându-şi adepţi
în toate mediile, iar practicarea lui fiind accesibilă tuturor,
şahul este considerat şi ca un factor educativ. Constatând
că la început şahul apare ca un joc, se va vedea că mai târziu
el va apărea ca o ştiinţă, dacă avem în vedere dificultăţile
de însuşire. Totuşi, pentru a face mai uşoară această trecere
de la joc la ştiinţă, şahul poate fi învăţat pe baza unei
programe concepute, ca şi în alte ţări ale lumii, ca un
instrument de lucru eficient şi cu ajutorul unei metodologii
proprii, de la simplu la complex, însoţite de multă răbdare
şi voinţă.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare

24
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

competenţe vizate Formarea competențelor și abilităților de practicare a


acestui sport.
Dezvoltarea creativităţii, intuiţiei, memoriei, precum şi
a abilităţilor analitice şi decizionale.
planificarea modulelor Modul I: Argument: Şahul – Un viitor pentru inteligenţa
copiilor din sistemul educaţional al României /2 ore
Modul II: Perceperea şi reprezentarea tablei de şah şi a
pieselor de şah /4 ore
Modul III:.Însuşirea cunoştinţelor în domeniul mobilităţii şi
capturării pieselor de şah /6 ore
Modul IV: Colaborarea pieselor de şah în realizarea şahului,
a matului, a remizei, a patului şi a şahului etern 4/ore
Modul V: Cunoaşterea şi utilizarea conştientă a
prevederilor regulamentului de şah şi a unui limbaj specific
jocului de şah /6 ore
Evaluare finală /2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a chestionar de evaluare
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. Grosu C. Constantin ( profesor-antrenor şah, , Studii
de pregătire) Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Profesor-metodist Ursanu Gica
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

8. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A


ÎNVĂȚĂRII PRIN EXAMENE NAȚIONALE, LA DISCIPLINELE DIN
PROGRAMELE DE EXAMENE NAȚIONALE

1.Criterii curriculare

Denumirea programului Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a


învățării prin examene naționale, la disciplinele din
programele de examene naționale
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Structurarea fundamentelor teoretico-aplicative ale
utilitate ) competenţelor de examinare şi evaluare la examenele
naționale, în consens cu noile exigenţe ale reformei
sistemului de evaluare din ţara noastră şi cu noile orientări
existente pe plan european.

25
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Durata (număr total de ore 16 ore


formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate -Însuşirea unor tehnici şi strategii de evaluare a învățării
prin examene naționale în relaţie cu cerinţele de calitate
-Elaborarea instrumentelor de evaluare specifice pentru
disciplinele din programele de examene naționale
-Elaborarea şi aplicarea probelor de evaluare care să
satisfacă condiţii tehnice de obiectivitate, validitate şi
fidelitate
planificarea modulelor Modul I - Evaluarea prin examene naționale – parte
integrantă a dezvoltării în cariera didactică – 2 ore
Modul II- Realizarea şi aplicarea/administrarea
instrumentelor/ probelor de evaluare pentru examenele
naționale– 10 ore
MODUL III: Evaluarea centrată pe competenţe-2 ore
Evaluare - 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Inspectori de specialitate, prof. Ursanu Gica ( Fizică, Studii
de pregătire) Superioare, Certificat Formator), prof. Muntenașu Mariana
( Educație tehnologică, Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Muntenașu Mariana, profesor-metodist CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 56 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

26
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

9. “INFORMATICA SI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA A VI-A“


FURNIZOR: CCD BRAILA

1. Criterii curriculare
Denumirea programului INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU –
CLASA a V-a
Public - țintă vizat Cadrele didactice care predau informatică și TIC în
învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Program organizat la solicitarea MEN in vederea dezvoltarii
utilitate ) competentelor privind procesul de predare – invatare – evaluare
la clasa a V-a pentru disciplina Informatica si TIC

Durata (număr total de ore 60 de ore, 15 CPT / semestrul I + II


formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate 1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei
informației și comunicațiilor
1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a
dispozitivelor de calcul
1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca
sursă de documentare
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode
intuitive de prelucrare a informației
2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru
rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în
limbaj natural
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în
scopul utilizării acestora în prelucrări
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul
secvențelor de operații și a deciziilor pentru rezolvarea unor
probleme simple
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează
aspecte sociale, culturale și personale, respectând
creditarea informației și drepturile de autor
3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în
vederea realizării unor materiale digitale
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura
secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv
3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații
simple de construire a unor jocuri digitale

planificarea modulelor Planificarea pe module tematice-timp alocat

27
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Nr.crt. Modulul Numar


ore
1. Modul 1 Sisteme de calcul 6
2. Modul 2 Sisteme de operare 6
3. Modul 3 Internet 6
4. Modul 4 Editor grafic 9
5. Modul 5 Algoritmi 18
6. Modul 6 Metodica predarii disciplinei 9
Informatica si TIC pentru gimnaziu –
clasa a V-a
7. Evaluare pe parcurs si finala 6
calendarul programului trim. IV 2019; trim. I 2020
Modalităţi de evaluare a portofoliu profesional, chestionare.
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul formatorii judeteni / nationali, acreditati prin OMEN
de pregătire) 4586/09.08.2017
Prof. Rășcanu Lidia Gabriela ( Informatică, Studii
Superioare, Certificat Formator)
Prof. Ciurescu Florica ( Informatică, Studii Superioare,
Certificat Formator)
Prof. Dumitriu-Lupan Nușa ( Automatizări și
Calculatoare, Studii Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Prof.dr. Cristina Elena Anton
programului Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui

3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25x1 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului al Costul programului
activităţii / participant COSTURI ESTIMATE
BUNURI
SI CHELTUIELI
SERVICII DE
0,5 RON / PERSONAL SURSA
cursant / 79 RON / ora
ora
Costul estimat al unei ore de 0.50 RON
formare pentru fiecare x 25 79 RON x 60 x
participant cursanti x 1 grupa extrabugetara
60 ore / bugetara
750 RON 4740 RON
TOTAL
5490 RON

28
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

10. INFORMATICĂ ȘI TIC PRIN JOCURI ȘI APLICAȚII COLABORATIVE


FURNIZOR: Fundația EOS – Educating for an open Society

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Informatică și tic prin jocuri și aplicații colaborative
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, -program organizat la solicitarea cadrelor didactice in vederea
utilitate ) dezvoltarii competentelor privind procesul de predare – invatare –
evaluare

Durata (număr total de ore 42 de ore, 11 CPT / semestrul I + II


formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Instalarea și configurarea Minecraft: Education Edition
pentru utilizare
 Folosirea MEE în diferite moduri și la diferite niveluri de
dificultate
 Comunicarea cu ceilalti participanti utilizând modalitatea
de exersare ”Împreună cu clasa”
 Crearea unei comunitati pozitive de învățare
 Elaborarea si revizuirea unui plan de lecție cu MEE
 Utilizarea Code Connection pentru a conecta MakeCode
cu MEE
 Folosirea exemplelor realizate în MakeCode și rulate în
MEE
 Experimentarea unor evenimente si acțiuni rezultate în
urma unei secvente de program in MakeCode
 Utilizarea MakeCode pentru a crea proiecte si solutii
originale pentru diverse probleme
 Utilizarea coordonatelor relative și coordonatelor
absolute in MakeCode
 Exersarea modalităților în care un algoritm dat se aplică
problemelor din diferite domenii
 Descompunerea problemele în subproblemele pentru a
facilita proiectarea, aplicarea și revizuirea algoritmilor
 Rezolvarea de probleme care utilizează componente
create de cursant, cum ar fi functii / proceduri, module și
/ sau obiecte
 Proiectarea si dezvoltarea de programe care combină
structuri de control diverse, inclusiv bucle imbricate și
instrucțiuni de condiționare compuse.
 Compararea mai multor soluții posibile la o problemă si
motivarea restrictiile solutiilor alternative ale problemei

29
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

planificarea modulelor Planificarea pe module tematice-timp alocat


MODULUL 1: CONCEPTE INTRODUCTIVE –
MINECRAFT EDUCATION EDITION
MEE 10 ORE
MODULUL 2: PROGRAMARE CREATIVĂ PENTRU
REZOLVARE DE PROBLEME ÎN MINECRAFT –
MAKECODE MC 30 ORE
Evaluare pe parcurs si finala 2 ORE
calendarul programului trim. IV 2019; trim. I 2020
Modalităţi de evaluare a portofoliu profesional, chestionare.
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul formatorii judeteni / nationali, acreditati
de pregătire) Prof. Rășcanu Lidia Gabriela ( Informatică, Studii
Superioare, Certificat Formator)
Prof. Ciurescu Florica ( Informatică, Studii Superioare,
Certificat Formator)
Prof. Dumitriu-Lupan Nușa ( Automatizări și Calculatoare,
Studii Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul programului Barna Gabriela, Prof. Popa Cristinel, director CCD
Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25X2 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al Costul programului
activităţii / participant COSTURI ESTIMATE
BUNURI SI
CHELTUIELI
SERVICII
DE PERSONAL
0,5 RON / SURSA
79 RON / ora
cursant / ora
0.50 RON x
79 RON x 42 x 2
50 cursanti x
grupe
42 ore extrabugetara
1050 RON 6636 RON
TOTAL
7686 RON

12. ELEMENTE DE DIDACTICĂ INTEGRATĂ LA DISCIPLINA CHIMIE, CURS DE


INIŢIERE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Elemente de didactică integrată la disciplina chimie
Public-ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
(gimnazial)
Justificare Programul de formare continuă oferă o bază
(necesitate, utilitate) informaţională pentru cei preocupaţi de cunoaşterea,
îmbogăţirea şi aprofundarea noilor concepte pedagogice,

30
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

formează şi dezvoltă competenţe specifice didacticii


aplicate şi predării integrate la disciplina chimie în
învăţământul gimnazial.
Durata 24 ore
(număr total de ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - Operaţionalizarea conceptelor specifice proiectării,
implementării, evaluării curriculum-ului în contextul
introducerii noii programe şcolare pentru disciplina chimie
la gimnaziu;
- Conceptualizarea şi transpunerea competenţelor-cheie în
curriculum, în abordarea unitară a investigaţiei de tip
ştiinţific, atât pe parcursul fiecărui an de studiu, cât şi pe
întreg ciclul gimnazial;
- Utilizarea adecvată a documentelor oficiale,
metodologiilor, sugestiilor metodologice specifice
învăţământului gimnazial integrat inter şi trans disciplinar;
- Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind
formarea şi dezvoltarea abilităţilor cognitive;
- Abordarea interdisciplinară a conceptelor şi a metodelor
experimentale din chimie, în vederea asigurării transferului
achiziţiilor în situaţii nonformale;
- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme a
elevului, privită nu numai în sensul restrâns de rezolvare
algoritmică sau cantitativă a problemelor cât mai ales prin
luarea deciziilor în urma derulării demersului investigativ
pentru soluţionarea unei situaţii problemă;
- Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri);
- Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/
diferenţiată şi de grup;
- Utilizarea metodelor de evaluare specifice disicplinei
chimie;
- Dezvoltarea şi aplicarea procedeelor de notare/ evaluare
şi autoevaluare a elevilor de gimnaziu la disicplina chimie.
planificarea modulelor 1. MODUL I: Investigarea ştiinţifică structurată, în
principal experimentală, a unor fenomene chimice

31
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

simple, perceptibile - 8 ore, Activităţi teoretice: 2 ore,


Activităţi practice 5,5 ore, Evaluare formativă: 0,5 ore;
2. Modul II: Explicarea ştiinţifică a unor fenomene
chimice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora.
Rezolvarea de probleme/ situaţii problemă prin metode
specifice chimei – 8 ore, Activităţi teoretice: 2 ore,
Activităţi practice 5,5 ore, Evaluare formativă: 0,5 ore;
3. MODUL III: Interpretarea unor date şi informaţii,
obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene chimice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora
– 8 ore, Activităţi teoretice: 2 ore, Activităţi practice 5,5
ore, Evaluare formativă: 0,5 ore.
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea unei teme din portofoliul elaborat în cadrul
cursanţilor programului de formare.

2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. dr. Dumitraşcu Irina, prof. Gosav Doina-Elena, prof.
de pregătire) Tilibașa Aura-Maricica, prof. Alexandrescu Viorica, prof.
Adumitroaei Mona–Diana–Gina, prof. Badea Ionela
Coordonatorul Cristinel POPA, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/oră
formare pentru fiecare
participant

32
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

SECȚIUNEA C: PROGRAME DE FORMARE PROPUSE DE CCD VASLUI SPRE


AVIZARE MEN

I. PROGRAMUL „DIDACTICA MODERNĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR”

1. TEHNICI DE PROIECTARE ȘI APLICARE A CURRICULUMULUI LA DECIZIA


ȘCOLII ȘI CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Tehnici de proiectare și aplicare a curriculumului la
decizia școlii și curriculumului în dezvoltare locală în
învățământul preuniversitar
Public-țintă vizat Cadrele didactice din învăţământul gimnazial și liceal

Justificare ( necesitate, Una dintre modificările majore care a avut loc în teoria
utilitate ) curriculum-ului şcolar şi în practica asociată acestuia o
reprezintă realizarea unei disocieri între elementele
comune, obligatorii pentru întreaga generaţie de elevi
(concretizate în curriculum nucleu) şi elementele de
diferenţiere concretizate în trei tipuri complementare de
curriculum: curriculum la decizia şcolii (CDŞ); curriculum
diferenţiat (CD) şi curriculum pentru dezvoltare locală
(CDL). Aceste trei tipuri de curriculum, complementar
curriculum-ului nucleu, au prezenţe diferite pentru
profilurile de formare, tipurile de licee şi specializări,
precum şi în raport cu resursele generale de timp. Instruirea
cadrelor didactice în tehnicile de proiectare și aplicare a
CDS și CDL constituie o necesitate a învățământului
preuniversitar .
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Identificarea aspectelor metodologice privind
aplicarea CDS, CDL ;
 Dobândirea competențelor profesionale de
proiectarea a CDS și CDL
 Formarea abilităților de aplicare a CDS și CDL
planificarea modulelor Modul I - Aspecte metodologice privind aplicarea CDS,
CDL ; - 10 ore;

33
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Modul II – Tehnici de proiectare și aplicare a CDS, CDL -


12 ore;
Evaluare - 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect CDL/CDS în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Profesor- metodist Muntenașu Mariana ( Educație
de pregătire) tehnologică/Biologie, Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

2. IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENŢE

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Implementarea curriculumului centrat pe competenţe
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preprimar, primar,
gimnazial, liceal
Justificare ( necesitate,
utilitate ) Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta şi
implementa un proces didactic orientat spre a forma
elevilor competenţe cheie care să faciliteze inserţia socială
şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi. Programele şcolare
oferă un cadru optim pentru organizarea procesului didactic
în vederea formării competenţelor cheie.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Analizarea competentelor cheie din perspectiva disciplinei
Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
Utilizarea eficientă a documentelor curriculare în
activitatea didactică ;
34
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Interpretarea conșinutului programelor școlare în vederea


construirii unităţilor de învăţare;
Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate
particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi tipului
lecţiei;
Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în
activităţile de învăţare.
planificarea modulelor 1. Domenii de bază ale competenţelor- 4 ore
2. Dimensiuni interdisciplinare ale competenţelor- 10 ore
3. Proiectarea şi evaluarea instruirii centrate pe
competenţe.- 8 ore
Evaluare – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unei teme din portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. Popa Cristinel ( Fizică, , Studii Superioare, Certificat
de pregătire) Formator), Tăbăcaru Cristina (Studii Superioare, Certificat
Formator), , Năstase Petronela ( Prof. Înv. Primar, Studii
Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul programului Pofesor-metodist Ursanu Gica
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

3. NOI DIDACTICI ÎN VIZIUNE TRANSDISCIPLINARĂ

1.Criterii curriculare
Denumirea programului NOI DIDACTICI ÎN VIZIUNE TRANSDISCIPLINARĂ
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate, Cursul de fata isi propune sa expliciteze si sa ordoneze
utilitate) calitativ raspunsuri, sa ofere modele operationale, sa aduca
in discutie exemple si sa creeze deschideri pentru experiente
si aplicatii posibile ale unor idei care au patruns in didactile
generale moderne din tara noastra sau din alte tari. Nevoia
de racordare a stiintei educatiei la viata, la stiintele si
tehnologiile educationale contemporane reprezinta punctul
cheie al temei didacticilor transdisciplinare. Obiectivele
urmarite in cadrul acestui curs, au in vedere o raportare
constructiva la problematica extrem de complexa a
metodelor didactice, cu precizari si clarificari privind relatia
dintre metoda si strategie, metoda si toate celelalte elemente

35
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

ale procesului de invatamant, precum si rolul metodologiei


didactice in evolutia diferitelor stiinte ale educatiei.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Culegerea cunoştinţelor relevante, în jurul unui
subiect, din cât mai multe discipline.
 Decompartimentarea obiectelor de studiu implicate
in invatare
 Centrarea elevului in procesul instructiv – educativ
planificarea modulelor 1. Cross curriculum si didacticile transdisciplinare- 2 ore
2. Reconfigurarea relatiei strategie – metoda – procedeu
Noi tendinte in utilizarea strategiilor de instruire
Aplicatii -4 ore
3. Redimensionari conceptuale. Deschiderea spre metode
preluate din alte discipline socio – umane- 6 ore
4. Criterii de reclasificare a metodelor didactice. Didactici
transdisciplinare pentru elevii cu ritm lent de invatare
Aplicatii – 4 ore
5. Didactici transdisciplinare pentru elevii capabili de
performante. Aplicatii – 6 ore
Evaluare – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020

Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în


cursanţilor specialitate, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Conf univ. dr Felicia Iuroaia ( Psihopedagogie, Studii
de pregătire) Superioare, Certificat Formator)
Prof. Ştefănică Anda ( Pedagogie, Studii Superioare,
Certificat Formator)
Coordonatorul programului Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant/ora
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare 3,5lei/cursant/ora
participant

36
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

4. INTERDISCIPLINARITATE ŞI TRANSDISCIPLINARITATE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în
învăţământul gimnazial şi liceal
Public – ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare (necesitate, Abordarea inter- şi transdisciplinară a conţinuturilor valorifică
utilitate) oferta de cunoaştere a două din ariile curriculare incluse în
planurile cadru de învăţământ: Matematică şi ştiinţele naturii
şi Om şi societate. Opţiunea pentru aceste două arii
curriculare este motivată de faptul că ele acoperă cea mai
mare parte a competenţelor profesionale şi de inserţie socială
stabilite la nivel european, asigurând, totodată şi deschideri
către alte competenţe, cum sunt cele de comunicare,
colaborare, expresie artistică, lucrul în echipă.
Durata (număr total de 24 ore
ore de formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
Competenţe vizate 1. Identificarea unor date matematice, ştiinţifice şi
tehnologice, prin situaţii atractive şi aplicative de învăţare
2. Rezolvarea de probleme şi situaţii – problemă prin metode
predominant activ – participative şi prin încurajarea lucrului
în grup
3. Gestiunea propriei învăţări prin cooperare cu ceilalţi şi prin
corelarea cu învăţarea anterioară şi cu aplicarea în practică.
Planificarea modulelor 1. Prezentarea inter – şi trans- disciplinară a unor conţinuturi
din programele şcolare de Matematică, Biologie, Chimie,
Fizică, Istorie, Geografie – 8 ore
2. Strategii didactice moderne folosite în abordarea
interdisciplinară a conţinuturilor – 6 ore
3. Utilizarea TIC pentru dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei -
7 ore
4. Evaluare finală- 3 ore
Calendarul An şcolar 2019 - 2020
programului
Modalităţi de evaluare Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect inter – disciplinar
a cursanţilor sau trans – disciplinar, realizat în echipă cu alt / alţi profesori
(maxim 3 profesori), de la disciplinele de studiu implicate in
proiect.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi Inspector de specialitate, prof. Romaşcu Gianina Gioconda (
(nivelul de pregătire) Biologie, , Studii Superioare, Certificat Formator)

37
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Coordonatorul Ursanu Gica, profesor-metodist


programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanţi / grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei 3,5 lei/cursant/ora
ore de formare pentru
fiecare participant

5. TEHNICI DE COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul
educațional
Public-ţintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Programul de formare facilitează achiziționarea unui set
utilitate ) de cunoștințe și competențe referitoare la un model
eficient de comunicare intra și interinstituțională .
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Dobândirea de capacități noi de relaționare cu elevii,
părinții, profesorii și comunitatea
Însușirea unei game variate de resurse de comunicare
Creșterea capacității de organizare și realizare a
activităților în grup prin proiecte și parteneriate cu
comunitatea .

planificarea modulelor Modului 1: Comunicarea în contextul școlar și


extrașcolar. Tipuri de comunicare– 6 ore;
Modulul 2: Comunicare în actul managerial -10 ore
Modulul 3: Managementul parteneriatelor școlare și a
activității didactice – 6 ore
Evaluare – 2 ore

calendarul An şcolar 2019 - 2020


programului
Modalităţi de evaluare a Portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane

38
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Formatori implicaţi
(nivelul de pregătire) prof. metodist Muntenașu Mariana ( Educație
tehnologică/Biologie, , Studii Superioare, Certificat
Formator), prof. metodist Mustățea Monica ( Geografia
turismului, , Studii Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/ cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,5lei/ cursant/ oră
de formare pentru
fiecare
participant

6. ŞCOALA ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN - PROGRAME ȘCOLARE NOI

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Şcoala între tradiţional şi modern-programe școlare
noi
Public-țintă vizat Profesori de limba şi literatura română
Justificare ( necesitate, Obiectivul general al proiectului este formarea şi
utilitate ) dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi
dezvoltarea profesională continuă a acestora pe
componenta instruirii diferenţiate a elevilor.
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate formarea deprinderilor de utilizare şi aplicare a
metodelor moderne şi a celor tradiţionale
optimizarea performanţelor şcolare

planificarea modulelor Modulul I: Abilitare curriculară a cadrelor didactice –


10 ore
Modulul al II-lea: Dezvoltare curriculară şi oportunităţi
de carieră didactică – 12 ore
Evaluare – 2 ore
calendarul An şcolar 2019 - 2020
programului

39
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o


cursanţilor componentă a modulului, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi Profesor Mihaela-Dumitriţa Bahman (Limba și
(nivelul de pregătire) literatura română, Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Profesor Cristinel Popa, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare 3,5lei/ cursant/ oră
participant

7. CURRICULUM ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ

1.Criterii curriculare
Denumirea programului CURRICULUM ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate, Cursul intitulat Curriculum intre teorie si practica isi
utilitate) propune o însuşire eficientă şi funcţională de către cadrele
didactice din invatamantul preuniversitar, a noului cod
curricular, ca terminologie şi mai ales ca aplicaţie. Acest
curs vizeaza asigurarea unei invatari la standarde europene,
bazate pe principii educationale psihopedagogice de
actualitate.
Obiectivele urmarite sunt însuşirea terminologiei noului
curriculum; formarea deprinderilor de planificare şi
proiectare a diferitelor tipuri de curriculum; dezvoltarea
abilităţilor de implementare a diferitelor tipuri de
curriculum.
Durata (număr total de ore 24 de ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Selectarea căilor şi mijloacelor de comunicare adecvate în
vederea eficientizării demersului educaţional
Valorizarea particularităţilor individuale şi de grup ale
interlocutorilor în scopul realizării unei comunicări eficiente
Adoptarea unui comportament adecvat în raport cu
interlocutorii pentru realizarea unui climat de colaborare
40
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Prelucrarea informaţiilor în vederea proiectării, planificării


şi organizării eficiente a activităţii.
planificarea modulelor 1 .Delimitari conceptuale -2 ore
2. Tipologia postmodernă a curriculumului. Aplicatii-
8 ore
3. Medii curriculare. Aplicatii - 6 ore
4. Componente ale curriculumului. Aplicatii – 4 ore
5. Optimizarea curriculumului Aplicatii - 2 ore
Evaluare – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Conf. Univ. Dr. Iuroaia Felicia ( Psihopedagogie , Studii
de pregătire) Superioare, Certificat Formator)
Prof. Ştefănică Anda- gr.I ( Pedagogie, Studii Superioare,
Certificat Formator)
Coordonatorul programului Profesor Cristinel Popa, director CCD Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare 3,5lei/ cursant/ oră
participant

8. ACTUL LECTURII LA ȘCOLARII MICI

1. Criterii curriculare
Denumirea programului ACTUL LECTURII LA ȘCOLARII MICI
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul primar
Justificare ( necesitate, Lectura elevilor reprezintă baza însușirii conștiente a
utilitate ) tuturor cunoștințelor, indiferent de disciplină, constituie
suport pentru curriculum de dezvoltare al elevilor,
angajare în ritm propriu pentru soluționarea sarcinilor
de învățare, la care se adaugă și gradul de satisfacție
sporit.

Durata (număr total de 24 ore -


ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi

41
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Curriculum-ul programului de formare


competenţe vizate înțelegerea mecanismului de lecturare conștientă, la
școlarii mici;
utilizarea celor mai eficiente tehnici de lectură cu
elevii;
optimizarea tematicii de lectura, pe ani de școlaritate.

planificarea modulelor 1.Baza psihologică a actului lecturii -6 ore


2.Tehnici de lecturare la școlarii mici -8 ore
3.Diversitatea tematicii de lectură , la ciclul primar – 8
ore
4.Evaluarea finală 2 ore
calendarul An şcolar 2019 - 2020
programului
Modalităţi de evaluare a Susţinerea unei tehnici de lectura, din portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi Prof. NĂSTASE PETRONELA (Prof. Înv. Primar,
(nivelul de pregătire) Studii Superioare, Certificat Formator)
Prof. SIMIONICĂ ELENA ( Psihologie, , Studii
Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Lefter Daniela, Inspector ISJ Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare 3,5lei/ cursant/ oră
participant

9. CONSILIEREA CENTRATĂ PE OBIECTIVE ŞI SOLUŢII

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Consilierea centrată pe obiective şi soluţii
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul special
Justificare ( necesitate, -Necesitatea realizării unor strategii eficiente de
utilitate ) dezvoltare personală a resurselor în vederea unui mai bun
management al stresului profesional
- Necesitatea însuşirii unor tehnici de rezolvare a
problemelor de adaptare a elevilor cu nevoi speciale la
mediul şcolar prin însuşirea unor metode şi strategii
centrate pe resursele acestora
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)

42
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;


programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate optimizarea utilizării informaţiilor referitoare la
condiţiile unui obiectiv bine definit pentru a evalua
problemele personale, ale colegilor şi elevilor
formarea deprinderilor de a identifica strategii adecvate
de management al stresului profesional şi al altor probleme
personale
dezvoltarea capacităţii de a formula obiective proprii în
domeniul profesional, personal şi social
dezvoltarea capacităţii de evaluare reală şi de activare a
resurselor necesare atingerii obiectivelor proprii în
domeniul profesional, personal şi social
dezvoltarea capacităţii de a desfăşura un interviu centrat
pe obiective şi soluţii cu elevii care prezintă dificultăţi de
adaptare la mediul şcolar
planificarea modulelor 1. Principiile fundamentale ale consilierii centrate pe
obiective şi soluţii-12 ore
2. Interviul de consiliere centrat pe obiective şi soluţii-11
ore
Evaluare finală -2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020

Modalităţi de evaluare a Realizarea unui interviu de consiliere centrat pe obiective


cursanţilor şi soluţii cu un coleg care prezintă o problemă de stres
profesional
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. univ. Ion Dafinoiu, Univestitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
de pregătire) Prof. Anda Ștefănică ( Pedagogie, , Studii Superioare,
Certificat Formator)
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84lei/cursant/ora
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

43
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

10. PERFECȚIONARE ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

1. Criterii curriculare

Denumirea programului Perfecționare și dezvoltarea profesională continuă


Public-țintă vizat Cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Conslierea cadrelor didactice debutante prin formarea
utilitate ) continuă. Prin diverse forme formarea continuă constituie
un drept al personalului didactic aceasta realizandu-se prin
activități metodico-științifice și psihopedagogice în
specialitate dar și teoretice și metodologice.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate
- Capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării,
situaţiilor complexe
-Capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina
şi a utiliza în mod autonom capacităţile de cunoaştere,
abilităţile şi competenţele generale şi cele profesionale
în acord cu evoluţia curriculum-ului naţional şi cu
nevoile de educaţie
- Capacitatea de însuşire a unor tehnici
de lucru menite să stimuleze participarea activă a
cursanţilor la asimilarea cunoştinţelor;

planificarea modulelor M1: Obiective, competențe și conținuturi ale predării


învățării în școală; -6 ore
M2: Didactica specialității; -8 ore
M3: Legislația în vigoare: Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenelor naționale; -6 ore
Evaluare - 4 ore

calendarul programului An şcolar 2019 - 2020


Modalităţi de evaluare a portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Inspector Lefter Daniela ( Management, , Studii Superioare,
de pregătire) Certificat Formator)
Coordonatorul programului Lefter Daniela- Inspector ISJ Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului al 84 lei/cursant
44
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

11. DIDACTICA PREDĂRII GEOGRAFIEI

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Didactica predării geografiei
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, În contextul actual, al creșterii exigențelor școlare, elevii
utilitate ) au nevoie de o îndrumare competentă și eficientă în
procesul de pregătire la disciplina geografie.
Numărul mare de copii care participă la concursurile
școlare de geografie, în condițiile unui număr mic de ore
de studiu săptămânal al disciplinei, necesită o bună
pregătire metodică a cadrelor didactice și în specialitate.
Cursul de față vine în ajutorul profesorilor, ajutându-i să-
și selecteze conținuturile, să-și formeze competențele
evaluate, să-și elaboreze corect și complet răspunsurile, să
crească randamentul învățării folosind resurse de timp
reduse, asigurând astfel rezultate bune și foarte bune la
evaluări.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - Transferarea informaţiilor variate în situaţii de învăţare,
care să genereze maximizarea eficienţei actului didactic
-Aplicarea strategiilor didactice active în procesul predării
geografiei
-Utilizarea mijloacelor de învățământ generale și specifice
geografiei în vederea formării de capacități intelectuale,
atitudini și competențe
-Abordarea de modalități privind selectarea și
sistematizarea informației pertinente
-Dirijarea demersului metodic centrat pe activitatea
elevului
-Evaluarea rezultatelor învățării la geografie

45
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

planificarea modulelor Modulul I: Principiile predării-învățării geografiei – 6 ore


Modulul II: Proiectarea activității de predare-învățare a
geografiei – 6 ore
Modulul III – Metode și procedee de evaluare – 10 ore
Evaluare – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Realizarea unui portofoliu cuprinzând documente
cursanţilor specifice activităților extrașcolare
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Plăcintă Gabriela ( Geografie, , Studii Superioare,
de pregătire) Certificat Formator), Mustățea Nicoleta Monica (
Geografia turismului, , Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Cristinel Popa, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupa
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,5 lei/ cursant/ oră
de
formare pentru fiecare
participant

12. STRATEGII DE ÎNVĂȚARE CENTRATĂ PE ELEV

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Strategii de învățare centrată pe elev

Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar


Justificare ( necesitate, Actul educațional centrat pe elev este o modalitate de
utilitate ) organizare a procesului didactic în care rolul profesorului
este de a coordona învăţarea, iar elevii înteleg modul în care
învaţă şi sunt determinaţi să-şi asume responsabilitatea
propriei lor educaţii.
Învăţarea este eficientă atunci când îţi cunoşti punctele
tari şi punctele slabe şi identifici strategii adaptate profilului
individual, în cadrul cărora planifici, monitorizezi şi
evaluezi propriul proces de învăţare.
Aplicarea flexibilă a curriculumului la clasă, într-un act
educaţional centrat pe elev, se realizează prin respectarea
următoarelor principii de bază:
 Stabilirea unor sarcini de învăţare adaptate nivelului
elevilor;

46
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

 Răspuns la nevoile individuale de învăţare ale


elevilor;
Fiecare elev are dreptul la succes şcolar şi la atingerea
standardului curricular. Un demers didactic eficient trebuie
să se adreseze tuturor şi fiecăruia în parte.
Pornind de la premisa că fiecare este unic în felul său,
trebuie realizată o diferenţiere a instruirii înţelegând prin
aceasta organizarea instruirii pentru dezvoltare maximă şi
succes individual.
Învăţarea centrată pe elev presupune deci cunoşterea
elevului sub aspectul stilului de învăţare, al profilului de
inteligenţe, al nivelului de cunoştinţe anterioare.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate 1. Înțelegerea conceptului de învățare centrată pe elev;
2. Dezvoltarea capacității de a alcătui strategii de
implementare a acestui tip de învățare;
3. Încurajarea participanților de a reflecta la propriile
practici;
4. Dezvoltarea motivației participanților de a acționa ca
agenți ai schimbării în ceea ce privește deplasarea
echilibrului dinspre metodele tradiționale spre cele
active.
planificarea modulelor 1. Noțiuni generale privind învățarea activă-4 ore
2. Stiluri de învățare, modalități în care putem învăța mai
bine-2 ore
3. Adaptarea strategiilor didactice la stilurile de învățare-
2,5 ore
4. Teoria inteligenţelor multiple, adaptarea strategiilor
didactice pentru a valorifica diferite tipuri de inteligențe-
3 ore
5. Diferențierea (conținutului, procesului, produsului),
strategii și tehnici de instruire ce pot fi folosite pentru
diferențiere- 2,5 ore
6. Formularea întrebărilor, clasificarea intrebărilor, tehnici
de ascultare prin întrebari-2 ore
7. Includerea elevilor cu cerințe educaționale speciale-2ore
8. Managementul schimbării; avantaje și dificultăți ale
metodelor de învățare centrată pe elev; sfaturi pentru
proiectarea unei lecţii reuşite-2 ore
9. Pregătirea portofoliului de evaluare și susținerea -4 ore

calendarul programului An şcolar 2019 - 2020

47
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în


cursanţilor Specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Angheluta Ecaterina-Aurica, gradul I ( Fizică, ,
de pregătire) Studii Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/oră
formare pentru fiecare
participant

13. METODE ȘI TEHNICI DE COMUNICARE CU ELEVII DEFICIENȚI DE AUZ ÎN


CADRUL ACTULUI EDUCAȚIONAL
*curs de inițiere

2. Criterii curriculare
Denumirea programului Metode și tehnici de comunicare cu elevii deficienți de
auz în cadrul actului educațional
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Integrarea socială a persoanelor cu diverse deficiențe sau
utilitate ) aflate într-o formă de dificultate reprezintă unul din
aspectele care se impun cu prioritate într-o societate centrată
tot mai mult pe valorile europene, printre care și cea a
accesului egal la resurse și la viața societății.
Din cauza impactului major pe care îl are pierderea de auz
asupra limbajului și a gândirii copilului aflat în această
situație, se impune cu necesitate sesizarea aspectelor
particulare ale comunicării cu elevul deficient atunci când
avem în vedere abordarea integraționistă în educația
copiilor hipoacuzici.
Această perspectivă impune cadrelor didactice din clasele
în care există copii cu proteze auditive sau implant cohlear
atât o bună cunoaștere a specificului deficienței, a
particularităților fizice și psihice ale copiilor hipoacuzici cât
și competențe de comunicare în limbaj mimico-gestual și
folosirea de metode și tehnici de accesibilizare a
conținuturilor, toate acestea din cauza limitărilor date de
deficiență.
Educația copiilor cu deficiență de auz reprezintă o
provocare pentru cadrele didactice care vor trebui să
găsească atât noi forme de organizare a spațiului clasei cât

48
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

și canale de comunicare orientate spre o concretețe a


mesajului, astfel încât să existe cât mai puține distorsiuni.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate -Familiarizarea cu specificul deficienței de auz;
-Operarea cu terminologia specifică
audiologiei/psihopedagogiei speciale;
-Abilități tehnice de reglare – identificare a problemelor
de funcționare a protezei sau implantului cohlear;
-Identificarea particularităților comunicării cu elevul
hipoacuzic;
-Formarea şi dezvoltarea capacității de comunicare cu elevii
deficienți de auz;
-Familiarizarea cu strategiile didactice specifice lucrului cu
elevi hipoacuzici ;
-Managementul clasei de elevi în care sunt integrați copii
deficienți de auz.
planificarea modulelor 1.DEFICIENȚA DE AUZ
-Definiție,
-Particularități,
-Tipuri și grade ale deficienței de auz,
-Protezare.
2.COMUNICAREA CU COPIII HIPOACUZICI
-Particularități ale comunicării cu elevii hipoacuzici,
-Metode specifice de transmitere a unui mesaj,
-Metode de stimulare a comunicării verbale la elevii
hipoacuzici,
-Verbal, nonverbal, paraverbal în comunicare,
-Susținerea gestuală a comunicării.
3.ELEVUL HIPOACUZIC CA PARTENER ÎN
CADRUL ACTULUI EDUCAȚIONAL
-Importanța gradului de deficiență în abordarea
educațională,
-Reabilitarea auditiv-verbală,
-Metode de accesibilizare a conținuturilor pentru elevii
deficienți de auz,
-Strategii și metode de stimulare a comunicării în actul
educațional,
-Integrarea elevilor deficienți de auz în colectivul clasei.
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect - portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane

49
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Formatori implicaţi (nivelul prof. psihopedagog gr. did. I,


de pregătire) DRĂGHICI TATIANA
Coordonatorul Prof. metodist URSANU GICA
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/oră
formare pentru fiecare
participant

14. TEHNICI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE FIZICĂ CU ELEVII DE


PERFORMANȚĂ

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Tehnici de rezolvare a problemelor de fizică cu elevii
capabili de performanță

Public-ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar


(gimnazial și liceal)
Justificare Programul de formare continuă Tehnici de rezolvare a
(necesitate, utilitate) problemelor de fizică cu elevii de performanță îşi
propune abordarea metodelor care implică raționamentul
cel mai corect în găsirea soluțiilor problemelor cu grad
mare de dificultate.
Durata 24 ore
(număr total de ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Dezvoltarea capacităţii de analiză şi utilizarea
competenţelor cognitive, dobândite prin studiul fizicii, în
rezolvarea de probleme.
Cunoaşterea şi recunoaşterea itemilor şi a conceptelor
specifice rezolvării de probleme.

50
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Creşterea abilităţii elevilor în rezolvarea problemelor, în


prezentarea soluţiilor şi în susţinerea lor.
Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul
specific fizicii şi rezolvării problemelor.
Dezvoltarea capacitatilor creatoare și intuitive ale elevilor,
punerea problemei si crearea situatiei-problema.
planificarea modulelor MODUL I: Tehnici de rezolvare a problemelor de fizică
cu elevii capabili de performanță din învățământul
gimnazial - 10 ore, Activităţi teoretice: 3 ore, Activităţi
practice 6,5 ore, Evaluare pe parcurs: 0,5 ore;
Modul II: Tehnici de rezolvare a problemelor de fizică
cu elevii capabili de performanță din învățământul
liceal –12 ore, Activităţi teoretice: 3,5 ore, Activităţi
practice 8 ore, Evaluare pe parcurs: 0,5 ore;
Evaluarea finală: 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea unei teme din portofoliul elaborat în cadrul
cursanţilor programului de formare.

2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. POPA Cristinel ( Fizică, Studii Superioare, Certificat
de pregătire) Formator), Prof. Ignat Cătălin, Prof. Angheluță Cătălin
Coordonatorul Cristinel POPA, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

15. STRATEGII DE APLICARE A NOULUI CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA


TIMPURIE aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019

1.Criterii curriculare

Denumirea programului Strategii de aplicare a noului Curriculum Pentru Educația


Timpurie aprobat prin Ordinul ministrului Educației
Naționale nr. 4.694/2.08.2019
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar
Justificare ( necesitate, Scopul acestui program de formare îl constituie formarea
utilitate ) şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi
51
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

dezvoltarea profesională continuă a acestora în vederea


implementării Noului Curriculum
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Capacitatea de proiectare, organizare și desfășurare
a activității didactice ;
 Capacitatea de însuşire a unor strategii de integrare
în lecție a activitatilor cu caracter practic-aplicativ;
 Capacitatea de a identifica modalităţie eficiente de
 dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul
activităţilor didactice curente;
planificarea modulelor Modul I: Proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea
activității didactice -8 ore
Modul II: Integrarea curriculară - Repere metodologice,
Modele de integrare - 8 ore
Modul III: Exemple de bune practici privind aplicarea
noului curriculum; -6 ore
Evaluare - 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019-2020
Modalităţi de evaluare a portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Inspectori școlari/ prof. Popescu Zoica, prof. Lefter Daniela,
de pregătire) prof. Brînză Cecilia profesor-metodist CCD Vaslui
Coordonatorul programului POPESCU ZOICA, Inspector școlar pentru Educație
Timpurie
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi 30 cursanti/grupă
Costul programului / al Total:84lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

52
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

II. PROGRAMUL „EXTINDEREA ÎNVĂȚĂRII INFORMATIZATE”

1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TIC ȘI APLICAREA LOR ÎN ȘCOALĂ

1.Criterii curriculare
Denumirea programului CONCEPTE DE BAZĂ ALE T.I.C. ŞI
APLICAREA LOR ÎN ŞCOALĂ
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Importanţa utilizării noilor tehnologii pentru educaţie
utilitate ) este larg recunoscută, devenind, în ultimele decenii, un
laitmotiv al discursului despre educaţie la toate
nivelurile: curriculum si practica didactică, formarea
cadrelor didactice, dezvoltarea instituţiilor scolare,
politici educaţionale si
implementarea acestora în sistemul de învăţământ.
Problematica integrării noilor tehnologii în educaţie a
fost deja de mult timp abordată si analizată din multiple
perspective, fiind în special evidenţiate avantajele,
resursele necesare si implicaţiile estimate la diferite
niveluri. În ultima decadă, s-au înregistrat progrese
semnificative: dotarea scolilor cu tehnologie
informatică, racordarea la Internet, dezvoltarea de soft
educaţional, elaborarea de materiale suport si furnizarea
de activităţi de formare pentru cadrele didactice. Foarte
multe programe sau proiecte au urmărit promovarea
noilor tehnologii în educaţie si susţinerea învăţării
asistate de calculator (elearning).
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de
editare de texte, programe pentru grafică, programe
pentru realizarea de prezentări etc;
- utilizarea softului educaţional pentru învăţare
interactivă, pentru simulări si pentru diverse operaţii cu
conţinut stiinţific;
- utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă si
asincronă pentru colaborare online si pentru schimb de
informaţii (email, forum, mesagerie, audio- si video-
conferinţe);
planificarea modulelor I. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei – 4 ore
1. Prezentarea calculatorului. Componente

53
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

II. Utilizarea computerului şi organizarea datelor – 6 ore


1. Organizarea datelor: fişiere, directoare, sisteme de fişiere
2. Sistemul de operare Windows XP
III. Editorul de texte Microsoft Word – 6 ore
IV. Utilizarea T.I.C. în procesul de predare-învăţare-
evaluare – 6 ore
Evaluare-2 ore

calendarul An şcolar 2019 - 2020


programului
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui portofoliu, pe o
cursanţilor temă în specialitate
2. Resurse umane
Formatori implicaţi Prof. Anton Constantin ( Matematică, Studii
(nivelul de pregătire) Superioare, Certificat Formator)

Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui


programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant 84 lei/cursant
Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare 3,5 lei/ cursant/ oră
participant

2. COMPETENȚE CHEIE TIC APLICATE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR


TEHNICE

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Competențe cheie TIC aplicate în predarea
disciplinelor tehnice

Public-ţintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar


Justificare ( necesitate, Programul de formare vizează dezvoltarea capacității
utilitate ) profesorilor de a proiecta și realiza un proces didactic
calitativ prin abordarea instrumentelor TIC
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare

54
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

competenţe vizate Competențe de planificare și proiectare a demersului


didactic prin utilizarea instrumentelor TIC

planificarea modulelor Modului 1: Direcții noi de abordare a actului de predare


– învățare – evaluare pentru disciplinele tehnice – 10
ore
Modulul 2: Tehnici de planificare și proiectare a
demersului didactic prin utilizarea instrumentelor TIC –
12 ore
Evaluare – 2 ore

calendarul An şcolar 2019 - 2020


programului
Modalităţi de evaluare a Portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi
(nivelul de pregătire) Inspector școlar Ciulei Maria( Discipline tehnice/
Informatică, , Studii Superioare, Certificat Formator) ,
Prof. metodist Muntenașu Mariana ( Educație
tehnologică/Biologie, , Studii Superioare, Certificat
Formator), prof. Purice Ionel
Coordonatorul Prof. metodist Muntenașu Mariana
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,5 lei/ cursant/ oră
de formare pentru fiecare
participant

III. PROGRAMUL „INIȚIERE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBILOR MODERNE”

1.FORMAREA PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI METODICĂ A CADRELOR


DIDACTICE DEBUTANTE ŞI NECALIFICATE ÎN CURS DE CALIFICARE
CARE PREDAU LIMBA ENGLEZĂ

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Formarea psihopedagogică şi metodică a cadrelor
didactice debutante şi necalificate în curs de calificare
care predau limba engleză
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Metodele folosite în predarea limbilor moderne se
utilitate ) perfecţionează în permanenţă şi odată cu dezvoltarea
tehnologiei, metodele tradiţionale bazate pe interacţiunea

55
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

elevului cu manualul, tabla şi profesorul au fost înlocuite cu


metode moderne, unele dintre ele făcând apel la mijloace
multimedia. Cursul contribuie la îmbunătăţirea
competenţelor de utilizare eficientă a metodelor activ-
participative la ora de limbă engleză, în scopul implicării
eficiente a elevilor în demersul didactic. Participanţii la curs
vor beneficia de formare profesională bazată pe însuşirea
unor tehnici interactive de lucru care sa uşureze efortul
elevilor in munca lor de a asimila materialul lingvistic
propus.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Competenţe profesionale, de intervenţie modernă în
învăţare şi de formare a deprinderilor practice de utilizare a
metodelor activ-participative în predarea limbii engleze
planificarea modulelor 1- Cunoaşterea şi respectarea Programei şcolare pentru
predarea limbii engleze şi selectarea manualului alternativ
în conformitate cu cerinţele acesteia – 4 ore
2- Metode tradiţionale şi metode moderne în predarea
limbii engleze – 5 ore
3- Strategii didactice şi tehnici de îmbogăţire a
vocabularului – 4 ore
4- Rolul contextului în predarea structurilor gramaticale – 4
ore
5- Formarea deprinderilor de proiectare didactica – 6 ore
6- Evaluare – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect didactic, pe o
cursanţilor temă în specialitate, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Esanu Romica, absolventă a Universităţii “Al. I.
de pregătire) Cuza” –( Facultatea de Filologie din Iaşi, profesor gradul I,
Certificat Formator)

Coordonatorul programului Popa Cristinel, director CCD Vaslui


3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare 3,5 lei/ cursant/ oră
participant
56
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

2. L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS


L’ENSEIGNEMENT DU FLE

1.Criterii curriculare
Denumirea programului L’utilisation des nouvelles téchnologies dans
l’enseignement du FLE
Public-țintă vizat Cadre didactice profesori de limba franceză din
învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Integrarea noilor tehnologii în predarea libilor străine se
utilitate ) impune ca o necesitate majoră în condiţiile noilor cerinţe de
modernizare a învăţământului.
Obiectivului prioritar lansat de Ministerul Educaţiei
Naționale este asigurarea calităţii educaţiei la toate
nivelele. În acest sens, integrarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării în sistemele educaţionale, bazate pe principii
pedagogice, psihologice şi în conformitate cu standardele
europene joacă un rol extrem de important.
Integrarea noilor tehnologii în procesul de predare –
învăţare – evaluare vizează stimularea învăţării active,
lucrul colaborativ, învăţarea bazată pe proiect, sarcini de
lucru de tip aplicativ, crearea de parcursuri de învăţare
diferenţiate care conduc către demersuri de învăţare
centrate pe elev.
Studiile realizate în mai multe ţări europene au ajuns la
concluzia că noile tehnologii integrate în studiul limbilor
moderne au constituit un real avantaj pentru elevi, ei
apreciind folosirea acestor instrumente TICE.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  optimizarea performanţelor şcolare prin folosirea de
mijloace TICE atractive şi utile
 identificarea şi folosirea instrumentelor TICE în
predarea limbii franceze
 proiectarea de activităţi de învăţare pentru limba
franceză folosind mijloace TICE

57
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

planificarea modulelor  Contextul educaţional al integrării TICE – 3 ore


 Identificarea instrumentelor TICE – 3 ore
 Folosirea instrumentelor TICE – 5 ore
 Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TICE –
5 ore
 Folosirea adecvată a metodelor şi mijloacelor
valorizate prin utilizarea TICE – 6 ore
 Evaluare finală – 2 ore

calendarul programului An şcolar 2019 - 2020

Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în


cursanţilor specialitate, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof.Cazacu Amalia Giorgiana ( Limba franceză, , Studii
de pregătire) Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul programului Prof. metodist Ursanu GICA
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

3.CURS DE LIMBA ENGLEZĂ

1.Criterii curriculare
Denumirea programului CURS DE LIMBA ENGLEZA
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, În noul context european, în care unul dintre obiectivele
utilitate ) Uniunii Europene este ca toți cetățenii să stăpânească foarte
bine „limba lor maternă şi alte două limbi străine, de la o
vârstă cât mai fragedă”(Reuniunea Consiliului European de
la Barcelona, 2002) profesorilor de limbi moderne le revine
un rol esențial în edificarea unei Europe multilingve. Ca
urmare, formarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar capătă pe zi ce trece o importanţă din ce în ce
mai mare, iar eforturile de a moderniza şi optimiza predarea
şi învățarea în acest domeniu sunt tot mai susținute la
nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.
Din această perspectivă, cursul de limba engleză, se
constituie ca o excelentă oportunitate de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, pe coordonatele unor abordări moderne la
nivel european.

58
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Durata (număr total de ore 30 ore


formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Dezvoltarea capacităţii individuale si a abilitaţilor
personale în utilizarea unui vocabular specific în engleză, a
comunicării interpersonale şi de grup;
Dezvoltarea abilitaţilor de redactare a documentelor, de
exprimare și utilizare a limbajului în mediul scris și vorbit;
Utilizarea și acumularea de cunoștinţe, de formule
gramaticale uzuale și frecvente pentru situaţii de
comunicare profesională (scris, vorbit) în domeniile vizate.
planificarea modulelor 1. Prezentare generală a programului -1 oră
2. Start Point /Free time/FamilyRelationships – 3 ore
3. Sports and Fitness/Jobs/Communication with
Foreign Partners – 6 ore
4. Project Work/Dealing with Work Challenges/A
Very Demanding Boss/Challenges in a Market-
oriented Economy/Coping with Reality/Preparing
for the Exam – 12 ore
5. Evaluation – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. Aprodu Narcis ( Limba engleză, , Studii Superioare,
de pregătire) Certificat Formator)

Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui


programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 105 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

59
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

4. LIMBA FRANCEZĂ – CREFECO – EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI


COMPETENŢELOR ELEVILOR LA LIMBA FRANCEZĂ
2. Criterii curriculare
Denumirea programului Limba franceză – CREFECO – Evaluarea
cunoştinţelor şi competenţelor elevilor la limba
franceză
Public-ţintă vizat Profesori şi formatori de limba franceză de la toate
niveurile de studiu
Justificare ( necesitate, Acest program de formare are scopul de a dota participanții
utilitate ) – profesori de limba franceză de la toate nivelurile de studiu
- cu o nouă metodă de gândire și instrumentele necesare
pentru a integra evaluarea într-o practică declasă inovatoare
și eficientă.
Conceptul de pedagogie a erorii și acela de remediere
diferențiată și vizată vor constitui punctul central al
formării care va asocia contribuţii în formă de prezentări
plen cu cele realizate în grupuri și ateliere de lucru.
Teste de evaluare diverse vor fi prezentate, comentate,
criticate și dezvoltate în vederea răspunsului la necesitatea
unei standardizări a evaluării la limba franceză, pe care
profesorii de specialitate o resimt atât de acut.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de formare la
limba franceză conform standardelor naţionale şi europene
formarea unei atitudini critice constructive în
problematica evaluării la limba franceză
formarea deprinderilor de proiectare şi analiză a
evaluării competenţelor de comunicare, interacţiune şi
redactare la limba franceză
planificarea modulelor Modul 1 (4 ore)
- Auto-poziționare inițială
- Pentru a lansa dezbaterea
- Terminologia specifică evaluării la limba franceză
- Evaluarea formativă
- Analiza și tipologia erorilor
Modulul 2 (4 ore)
- Evaluarea Normativă și pe criterii
- Cunoștințe, expertiză și abilități
- Avantaje și limitări ale diverselor instrumente de
evaluare
Modulul 3 (4 ore)
60
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

- Ghiduri de re-citire
- Evaluarea și diferențierea
- Criterii de calitate
- Descompunerea obiectivelor
Modulul 4 (4 ore)
- Analiza lucrărilor
- Elaborarea de teste
- Notarea unei producții
- Adnotarea unei producții
- Auto- și co-evaluarea
- Pedagogia erorii
Modulul 5 (4 ore)
- Evaluarea competentelor orale
- Urmărirea progresului elevilor și comunicarea
performanței
- Sinteză: către un infographic
- Confruntarea cu auto-poziționarea inițială
6. Evaluare finală – 4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă din
cursanţilor arealul evaluării-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Alexandru Mîţă ( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE), Monica Sprîncenatu (
Limba franceză, Studii Superioare, Certificat Formator),
Mădălina Serban
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

4. LIMBA FRANCEZĂ PRIN PLATFORMA IF PROFS A INSTITUTULUI


FRANCEZ

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Limba franceză prin Platforma IF Profs a Institutului
Francez
Public-ţintă vizat Profesori şi formatori de limba franceză
Justificare ( necesitate, IF Profs este o platformă mondială destinată comunicării,
utilitate ) formării şi (auto)perfecţionării profesorilor de limba
franceză, folosirea căreia se dovedeşte a fi dificilă pentru
neiniţiaţi. Acest curs vine în întâmpinarea nevoii de formare

61
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

a profesorilor de limba franceză din judeţ în vederea


folosirii judicioase a tuturor resurselor acestei platforme.
Durata (număr total de ore 12 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - folosirea platformei IF Profs la nivel de utilizator
independent/avansat
- crearea grupurilor şi a paginilor tematice pe platforma IF
Profs
- iniţierea şi implementarea proiectelor pe platforma IF
Profs.
planificarea modulelor 1. IF Profs: crearea de cont, instrumente utile, comunicare
profesională în limba franceză - 2 ore curs si 2 ore aplicaţii
2. Proiectele profesionale pe platforma IF Profs: de la
stabilirea obiectivelor la identificarea partenerilor şi
implementare – 2 ore curs si 4 ore aplicaţii
4. Evaluare finală – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu pe platforma IF Profs
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Alexandru Mîţă (( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE)
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 42 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

6. LIMBA ENGLEZĂ PRIN NOI TEHNOLOGII

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Limba engleză prin noi tehnologii (LMS)
Public-ţintă vizat Profesori de limba engleză, formatori de limba engleză
Justificare ( necesitate, In contextul promovării bunelor practici rezultate din
utilitate ) parteneriate europene ştiinţifice şi educative, este evidentă
necesitatea prezentului curs de limba engleză prin noi
tehnologii, adresat profesorilor de specialitate, cu focalizare

62
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

pe formatorii din sistemul educaţional judeţean. O


deficienţă identificată în cadrul analizei de nevoi realizată
înainte de propunerea acestui curs, este conexiunea slabă
dintre evaluare, prezenţa noilor tehnologii şi formarea la
limbile moderne. Prin noua platforma educaţională LMS,
pe care sunt fi plasate suporturile de curs, este remediată
această insuficienţă, împreună cu implementarea unor noi
modalităţi de pregătire a evaluărilor periodice şi a
examenelor din sistemul educativ românesc, mărind şansele
de dobândire optimă a competenţelor lingvistice de către
destinatarii actului educaţional.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate • dezvoltarea competentelor profesionale prin dobândirea şi
actualizarea cunoştinţelor de limba engleză în vederea
folosirii noilor tehnologii în predare, fixare şi evaluare –
nivelul A2-B2;
• dezvoltarea competenţelor aparţinând noilor tehnologii;
• dezvoltarea competenţelor profesionale prin dobândirea
competenţelor de comunicare didactică în limba engleză;
• creşterea calităţii procesului instructiv/educativ, prin
abordarea actului educativ din perspectiva
interdisciplinarităţii, pluridisciplinarităţii si
transdisciplinarităţii şi a predării în echipă;
• utilizarea noilor tehnologii în cadrul procesului instructiv
educativ
planificarea modulelor 1. Modulul I – The original Learning Management System
– LMS - 4 ore curs si 2 ore aplicaţii

2. Modulul al II-lea – Types of items in the LMS. The


evaluation and its prcatical aspects. - 4 ore curs si 2 ore
aplicaţii

3. Modulul al III-lea – Teaching English with the LMS –


A1-B2 levels.
- 4 ore curs si 2 ore aplicaţii
4. Evaluare parţială – 2 ore
5. Evaluare finală – 4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane

63
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Formatori implicaţi (nivelul prof. Alexandru Mîţă ( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE), prof. Mihaela Claudia
Liteanu , prof. Carmen Neacşu, prof. Laura Munteanu, prof.
Florin Munteanu, prof. Mirela Fighiuc
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

7. CURS DE ABILITARE CURRICULARĂ LA LIMBI MODERNE A


PROFESORILOR SUPLINITORI (CALIFICAŢI ŞI/SAU NECALIFICAŢI) ŞI A
PROFESORILOR DEBUTANŢI

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Curs de abilitare curriculară la limbi moderne a
profesorilor suplinitori (calificaţi şi/sau necalificaţi) şi a
profesorilor debutanţi
Public-ţintă vizat Profesori necalificaţi/calificaţi debutanţi/netitulari de
limba franceză şi limba engleză din judeţul Vaslui
Justificare ( necesitate, Programul răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice
utilitate ) încadrate cu statut de suplinitor la limbi moderne în ceea ce
privește metodica de specialitate, în vederea participării
acestora la susținerea concursului național de ocupare a
posturilor vacante, având ca finalitate stabilitatea
personalului didactic în sistem, dezvoltarea carierei
didactice, respectiv creșterea calității educației.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Însuşirea şi utilizarea elementelor de curriculum în
proiectarea didactică la limbile moderne;
Alegerea strategiilor didactice adecvate unor situații
concrete de comunicare;
Utilizarea strategiilor de evaluare, analiza şi interpretarea
rezultatelor învățării;

64
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Abordarea managerială a colectivului de elevi,


desfăşurarea demersului de învăţare în contexte
educaţionale variate
planificarea modulelor Modulul I: (10 ore)
Elemente de curriculum. Planuri cadru, programe școlare,
manuale și auxiliare didactice la limba franceză şi limba
engleză.
Proiectarea unor activităţi de instruire adaptate pentru
diferite niveluri de vârstă și pregătire a elevilor la limba
modernă. Metode şi procedee didactice generale utilizate
în predarea-învăţarea-evaluarea limbilor moderne
(expunerea, explicaţia şi conversaţia, problematizarea,
învăţarea prin descoperire, observarea sistematică,
modelarea, referatul şi proiectul, jocul etc.).
Modulul II: (8 ore)
Abordarea managerială a colectivului de elevi şi a
activităţilor de învăţare. Forme de organizare a colectivului
de elevi în spațiul de învățare. Comportamentul cadrului
didactic. Căi de reglare a demersului didactic. Gestionarea
eficientă a timpului didactic.
3. Evaluare parţială – 2 ore
4. Evaluare finală –4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a fişa de evaluare, portofoliul final realizat ca urmare a
cursanţilor parcurgerii cursului de formare, proiectarea de către
cursanţi a unei activităţi de predare în limba modernă.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Limba franceză: Alexandru Mîţă( Limba franceză, Studii
de pregătire) Superioare, formatori acreditaţi Profil FLE) , Camelia
Badea, Amalia Giorgiana Cazacu, Alina Emanuela Moraru,
Corina Macovei, Carmelina Barbălată-Bularda, Bocan
Anca Teodora, Budaca Gina, Georgiana Dorina Ghiorghiu,
Irina Huzum, Isabela Nicoleta Naidin, Oana Ponea, Monica
Sprîncenatu, Elena Talaşman
Doina Volocariu.
Limba engleză: Mihaela Claudia Liteanu, Carmen Luiza
Neacşu, Virginia Hortensia Pracsiu, Mariela Profir, Cristina
Nistor, Simona Alina Talpalaru, Corina Velişcu, Camelia
Bojescu, Anca Mădălina Borteş, Romica Eşanu, Erika
Karina Chiriac

Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui


programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră

65
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

formare pentru fiecare


participant

8. LIMBA FRANCEZĂ LA VÂRSTE MICI

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Limba franceză la vârste mici
Public-ţintă vizat Profesori/educatori din învăţământul preprimar

Justificare ( necesitate, Rolul școlii este de a lărgi orizontul experienței copilului,


utilitate ) de a-i oferi noi posibilități, de a sistematiza procesul
învățării, ajutându-l în același timp să-și dezvolte abilitățile
de gândire și să-și asume responsabilitatea propriei învățări.
În acest sens, considerăm necesară introducerea în oferta de
formare continuă a programului Limba franceză la vârste
mici, curs care își propune să-i sprijine pe educatorii şi
profesorii de limba franceză care predau la grupa mijlocie
şi grupa mare pentru a-și adapta competențele și abilitățile
profesionale la particularitățile vârstelor mici, în vederea
formării de competenţe lingvistice iniţiale la limba
franceză, alternativă educaţională viabilă ce vine să
completeze şi să diversifice educaţia lingvistică a copilului
mic. Grădiniţa este locul care favorizează adaptarea la
mediul şcolii prin abordarea integrată a conţinuturilor, prin
programul şcolar specific – activităţi de 35 de minute şi
activităţi recreative în completare, spaţiul amenajat
prietenos, întâlnirea de dimineaţă care premerge
activităţilor şi care introduce treptat copilul în activităţi etc.
Prin abordarea integrată a conţinuturilor se vizează
facilitarea formării tuturor competenţelor cheie, prin
intermediul limbii franceze: competenţe antreprenoriale,
competenţe metacognitive (a învăţa să înveţi), competenţe
de comunicare, competenţe de bază specifice tehnologiilor,
competenţe de relaţionare şi exprimare culturală,
competenţe de utilizare a tehnologiei informaţiei ca
instrument de învăţare şi cunoaştere.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Aplicarea unor abordări eficiente în predarea limbii
franceze la elevii preşcolari;
Exersarea modalităților de feedback pozitiv și a
evaluării constructive;

66
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Selectarea de materiale adecvate, de preferință materiale


autentice, pentru abordarea integrată a conţinuturilor;
Elaborarea unor activități diversificate respectând o
planificare riguroasă a timpului în concordanță cu durata
atenției la vârsta mică (ora de 30-35 minute +10-15 minute
activităţi recreative).
planificarea modulelor Modulul I: - 4 ore
Interdisciplinaritate. Treptele integrării curriculare.
Curriculum integrat. Formarea competenţelor cheie –
documente curriculare
Modulul II: - 3 ore
Context educațional – particularitățile de vârstă ale
copiilor
Obiective adecvate – lucru pe taxonomia lui Bloom
Metode corespunzătoare - total physical response
Modulul III: - 10 ore
Materiale autentice și realia/Cărţile uriaşe
Managementul clasei. Lucru pe grupe și în perechi
Feedback și evaluare. Activitate didactică îmbunătățită
prin reflecție
4. Evaluare parţială – 3 ore
5. Evaluare finală –4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Alexandru Mîţă ( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE), prof. Alina Emanuela
Moraru ( Limba română/Limba franceză, Studii
Superioare, Certificat Formator), prof. Amalia Giorgiana
Cazacu (Limba franceză, Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

67
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

9. LIMBA FRANCEZĂ PRIN NOI TEHNOLOGII (LMS)

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Limba franceză prin noi tehnologii (LMS)
Public-ţintă vizat Profesori de limba franceză, formatori de limba franceză
Justificare ( necesitate, In contextul promovării bunelor practici rezultate din
utilitate ) parteneriate europene ştiinţifice şi educative, este evidentă
necesitatea prezentului curs de limba franceză prin noi
tehnologii, adresat profesorilor de specialitate, cu focalizare
pe formatorii din sistemul educaţional judeţean. O
deficienţă identificată în cadrul analizei de nevoi realizată
înainte de propunerea acestui curs, este conexiunea slabă
dintre evaluare, prezenţa noilor tehnologii şi formarea la
limbile moderne. Prin noua platforma educaţională LMS,
pe care sunt fi plasate suporturile de curs, este remediată
această insuficienţă, împreună cu implementarea unor noi
modalităţi de pregătire a evaluărilor periodice şi a
examenelor din sistemul educativ românesc, mărind şansele
de dobândire optimă a competenţelor lingvistice de către
destinatarii actului educaţional.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate • dezvoltarea competentelor profesionale prin dobândirea şi
actualizarea cunoştinţelor de limba franceză în vederea
folosirii noilor tehnologii în predare, fixare şi evaluare –
nivelul A2-B2;
• dezvoltarea competenţelor aparţinând noilor tehnologii;
• dezvoltarea competenţelor profesionale prin dobândirea
competenţelor de comunicare didactică în limba franceză;
• creşterea calităţii procesului instructiv/educativ, prin
abordarea actului educativ din perspectiva
interdisciplinarităţii, pluridisciplinarităţii si
transdisciplinarităţii şi a predării în echipă;
• utilizarea noilor tehnologii în cadrul procesului instructiv
educativ
planificarea modulelor 1. Modulul I – Le système électronique original de gestion
de l’apprentissage – LMS - 4 ore curs si 2 ore aplicaţii

2. Modulul al II-lea – Types d’items dans le LMS.


L’évaluation et ses aspects pratiques. - 4 ore curs si 2 ore
aplicaţii

68
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

3. Modulul al III-lea – L’apprentissage du français par le


biais de la plateforme LMS.
- 4 ore curs si 2 ore aplicaţii
4. Evaluare parţială – 2 ore
5. Evaluare finală – 4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Alexandru Mîţă ( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE) , prof. Landiana Mihnevici
( Geografie/Limba franceză, Studii Superioare, Certificat
Formator), prof. Ramona Maria Mocanu, prof. Alina
Emanuela Moraru (Limba franceză, Studii Superioare,
Certificat Formator), prof. Cristina Borţun, prof. Lola
Gabriela Ciolacu, prof. Amalia Giorgiana Cazacu
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei /cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

10. CURS DE ABILITARE A PROFESORILOR METODIŞTI LA LIMBI MODERNE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Abilitarea profesorilor metodişti la limbi moderne –
anul şcolar 2019 - 2020
Public-ţintă vizat Profesori metodişti la limbi moderne
Justificare ( necesitate, Activitatea corpului de metodişti ai I.S.J. Vaslui, ca
utilitate ) evaluatori ai actului didactic, îndrumători ai cadrelor
didactice şi creatori ai unei baze de informaţii cât mai
obiective despre nivelele de competenţe profesionale şi
metodice existente în reţea la toate disciplinele curriculare,
impune formarea periodică a acestora în concordanţă cu
standardele educaţionale specifice fiecărui nivel de
învăţământ, fiecărei discipline din arealul limbilor
moderne. Schimbarea modului de abordare inspecţiei
şcolare, de la simpla evaluare prin calificative sau note la
aprecierea competenţelor profesionale, îndumare,
consiliere, impune
formarea unui corp de metodişti, care să lucreze în
conformitate cu principiile de bază ale inspecţiei şcolare, să
respecte un cod de conduită, să aibe un rol în formarea

69
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

continuă a cadrului didactic, să fie disponibil pentru


participarea la diverse activități al ISJ, în concordanță cu
solicitările specifice disciplinei/ariei curriculare pe care o
reprezintă..
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Profesionalizarea statutului de membru al corpului de
metodiști la limbi moderne al I.S.J. Vaslui, în conformitate
cu domeniile de competență, care derivă din legislația
școlară în vigoare;
Formarea deprinderilor de colectare a informațiilor
celor mai relevante și prelucarea lor, în vederea unor
aprecieri obiective și sintetizarea lor în rapoarte clare;
Dezvoltarea capacității de evaluare a strategiilor
didactice alese de cadrul didactic la clasă, precum și altor
activități care se desfăsoară în instituția de educație;
Formarea capacității de a emite judecăți de valoare
obiective, de a oferi consultanță de specialitate cadrelor
didactice inspectate, de a propune recomandările care
decurg din rezultatele inspecției;
Dezvoltatea abilităților de comunicare în formularea
unor analize critice, credibile si eficiente;
Respectarea confidențialității prestației didactice a
cadrelor didactice;
Dezvoltarea unor aptitudini specifice muncii în echipă:
implicare, solicitudine, empatie etc.
Raportul este evaluativ
planificarea modulelor Modulul 1: Aspecte legislative privind corpul de metodiști
la limbi moderne ai ISJ Vaslui. Codul de conduită al
metodiştilor. – 7 ore
Modulul 2. Tipuri de inspecţie şcolară efectuate de
profesorii metodişti. Aprecierea competenţelor generale
ale cadrelor didactice. – 7 ore
Modulul 3. Discuţia metodică. – 7 ore
4. Evaluare parţială – 1 oră
5. Evaluare finală – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a fişa de evaluare, portofoliul final realizat ca urmare a
cursanţilor parcurgerii cursului de formare.
2. Resurse umane

70
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Formatori implicaţi (nivelul prof. Alexandru Mîţă ( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE), prof. Lefter Daniela (
Management, Studii Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi – profesori metodişti la limbi moderne
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

11. NOI TEHNOLOGII GOOGLE PENTRU EDUCAŢIE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Noi tehnologii Google pentru Educaţie

Public-ţintă vizat Profesori din învăţământul primar, gimnazial, liceal.


Personal didactic auxiliar şi nedidactic.
Justificare ( necesitate, Este unanim recunoascut faptul că şcoala contemporană are
utilitate ) ca menire primordială să asigure mai buna pregătire a
elevilor pentru viața profesională, prin oferirea accesului la
tehnologie și training în utilizarea instrumentelor online,
destinate elevilor și profesorilor din învățământul
preuniversitar.
Urmează o generație unică. Se folosesc, oare, elevii de
potențialul tehnologiei? Dar profesorii sau chiar școlile
lor?
Este tehnologia folosită pentru lucrurile utile?
Suntem sau nu pregătiți pentru ghidarea acestei noi
generații?
Știu, oare, profesorii cum să îi călăuzească prin “jungla
tehnologiei”? De unde să primească inspirația necesară?
Ce ar trebui să facă profesorii inovatori pentru a nu rămâne
izolați?
Tuturor acestor întrebări fundamentale
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare

71
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

competenţe vizate dezvoltarea competenţelor informatice de folosire a


noilor tehnologii Google în sala de clasă
dezvoltarea competenţelor de folosire a noilor
tehnologii Google înafara spaţiului şcolii, pentru
pregătirea continuă, autoformare şi în vederea pregătirii
orelor de curs
formarea deprinderilor de proiectare a orelor de
specialitate prin noi tehnologii Google
planificarea modulelor Modul 1
Produsele Google pentru Educaţie - dobândirea
cunoștințelor de bază în utilizarea aplicațiilor cheie: E-
mail, Calendar, Spațiu de stocare on-line (Drive),
Documente, Foi de calcul, Formulare, Site-uri
Modul 2
Potenţialul tehnologiei Google şi stăpânirea acesteia -
identificarea modalităților de utilizare a aplicațiilor Google
în procesul de învățământ, în procesele administrative și
manageriale din școală și în relația cu părinții și
comunitatea
Modulul 3
Oportunităţi valorificate - nivelurile de certificare, statutul
de Google Contributor, Școala certificată Google,
comunitățile GEG
4. Evaluare finală – 4 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu (proiect didactic novator cu
integrarea tehnologiilor Google); dobândirea Atestatului
online Google
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Alexandru Mîţă ( Limba franceză, Studii Superioare,
de pregătire) formatori acreditaţi Profil FLE), Lidia Ioniţă, Landiana
Mihnevici (formatori certificaţi Google for Education)
Coordonatorul Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

72
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

12. CURS DE LIMBA ENGLEZĂ

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Curs de limba engleză
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Limba engleză reprezintă astăzi pașaportul către ceilalți
utilitate ) oameni. Te ajută să comunici eficient cu străinii cu care vii
in contact, în cadrul proiectelor europene, la cursurile
internaționale și nu numai. Limba engleză este folosită în
toate domeniile, aduce oamenii aproape și leagă continente,
țări, culturi şi civilizaţii.
Instruirea nu mai este de mult o artă, însă ea nu este încă o
ştiinţă. Ea reprezintă aplicarea pricepută a cunoştintelor,
experienţei şi a principiilor pentru organizarea unui mediu
care să faciliteze învăţarea. Învăţarea unei limbi străine este
un process cumulativ care combină compartimente
cognitive şi deprinderi noi. Însuşirea unei noi competenţe
de comunicare contribuie la educatia culturală, filologică a
personei.
Cursul de limbă engleză este conceput în vederea unei
familiarizări rapide cu limba engleză sau pentru
reîmprospătarea cunoștințelor de către cei care au studiat
această limbă, dar nu au mai utilizat-o de multă vreme.
Cursul se predă cu metode interactive specifice formarii
profesionale a adulților. Se pune accent atât pe elementele
de vocabular, cât și pe cele de gramatică pentru însușirea
corectă și completă a noțiunilor predate în cadrul
exercițiilor de grup și individuale.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare
uzuală (ascultarea și înțelegerea discuțiilor purtate în
engleză);
- Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
(participarea la conversații pe baza unor subiecte cât mai
diverse);
- Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare
uzuală (citirea și înțelegerea unui text);
- Redactarea de mesaje în situații de comunicare uzuală
(redactarea unui mesaj digital, a unei scrisori, a unor
texte simple și coerente pe teme de interes);

73
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

planificarea modulelor 1. La Robinson (Pronumele personal, Pronumele posesiv,


prezentul verbului to be, raportul de apartenență,
naționalitatea, a vorbi despre locurile de origine) – 5 ore
2. Dealurile Scoţiei (Pluralul substantivelor, there is -
there are; verbul have got, viitorul cu will, numeralele de
la 0 la 31, mijloace de transport, a telefona, a descrie un
ţinut) – 5 ore
3. Vineri nu se poate… (prezentul simplu, viitorul cu
ing, zilele săptămânii, mijloace de transport, invitații,
descrierea drumului (I) ) - 4 ore
4. Unde, unde-o fi? (timpul trecut, prepoziții, la
restaurant, descrierea drumului (II) ) - 4 ore
5. Planuri de concediu ( I want to, I would like to;
don’t know what/where, lunile anului, adjective, adverbe,
a rezerva o cameră la hotel, a cumpăra haine) – 4 ore
6. Evaluare finală – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof.lb.engleză Istrate Adina Iuliana – gr.I
de pregătire)
Coordonatorul Prof. Ecaterina Angheluță, profesor-metodist CCD
programului Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

13. LIMBA ENGLEZĂ PENTRU CEI MICI (DE LA GRUPA PREGĂTITOARE LA


CLASA A VI-A)
NOI TEHNOLOGII DIDACTICE PENTRU CREŞTEREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII
LIMBII ENGLEZE
CURS INIŢIERE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Limba engleză pentru cei mici (de la grupa pregătitoare
la clasa a VI-a)
Noi tehnologii didactice pentru creşterea motivaţiei
învăţării limbii engleze
Public-ţintă vizat Profesori de limba engleză, formatori de limba engleză
Justificare ( necesitate, Cursul răspunde nevoilor profesorilor de limba engleză de
utilitate ) a deprinde metode atractive şi adecvate copiilor de clasa

74
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

pregatitoare, cu varsta cuprinsa intre 5-6 ani, dar şi a


şcolarilor mici, aflaţi în primii ani de studiere a limbii
engleze (până la clasa a VI-a). Utilitatea acestui curs este cu
atât mai mare, cu cât el este propus în contextul apariţiei
noilor programe şcolare, la clasele gimnaziale. De
asemenea cursul răspunde nevoilor de apartenenţă a
României la valorile Uniunii Europene, predarea limbilor
moderne trebuind să se facă prin metode noi, creative,
activ- participative în conformitate cu nivelul de dezvoltare
psiho-socio-emoţională a elevilor. O altă caracteristică a
cursului este faptul de a răspunde nevoilor profesorilor de a
preda o limbă modernă deprinzând modalităţi de lucru în
contextul procesului educativ care să permită identificarea
şi integrarea factorilor socio-emoţionali în dezvoltarea
pedagogică a copilului, prin folosirea subtilă şi eficace a
mai multor metode şi procedee novatoare de predare a
limbii engleze. Nu în ultimul rând, cursul propune o
perspectivă holisticăa a educaţiei copilului preşcolar şi a
şcolarului mic pentru limba engleză, analizând
interacţiunea dintre laturile cognitiv, emoţional, social dar
şi dintre educator, copil, părinte şi instituţia de învăţământ,
invitând la dobândirea unor repere în ascultarea şi
analizarea aspectelor emoţionale ce apar in cadrul
procesului educativ, pentru creşterea motivaţiei învăţării
limbii engleze şi, implicit, pentru creşterea calităţii actului
educaţional.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate • dezvoltarea competentelor profesionale prin dobândirea şi
actualizarea cunoştinţelor de limba engleză în vederea
folosirii noilor metode şi procedee în predare, fixare şi
evaluare – nivelul A0-A2+;
• dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare cu
publicul format din elevi începători, în limba engleză;
• dezvoltarea competenţelor profesionale prin dobândirea
competenţelor de comunicare didactică în limba engleză;
• creşterea calităţii procesului instructiv/educativ, prin
abordarea actului educativ din perspectiva
interdisciplinarităţii, pluridisciplinarităţii si
transdisciplinarităţii şi a predării în echipă;
• utilizarea noilor tehnologii în cadrul procesului instructiv
educativ

75
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

planificarea modulelor 1. Modulul I – Strategii didactice în predarea limbii


engleze la clasele pregătitoare și I-VI - 4 ore curs si 2 ore
aplicaţii

2. Modulul al II-lea – Tehnici de psihodramă folosite în


predarea limbii engleze. - 4 ore curs si 2 ore aplicaţii

3. Modulul al III-lea – Dezvoltarea abilităţilor socio-


emoţionale ale elevilor în cadrul predării limbii engleze
- 4 ore curs si 2 ore aplicaţii

4. Evaluare parţială – 2 ore

5. Evaluare finală – 4 ore


calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Simona Elena Popa, profesor formator, psiholog,
de pregătire) Active Learning Training Center, Uniscan Grup
Educational, Bucureşti
prof. Alexandru Mîţă (IŞJ Vaslui), prof. Mihaela Claudia
Liteanu (Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” Vaslui), prof.
Corina Velişcu (Şcoala Gimnazială „C. Parfene” Vaslui)
Coordonatorul Alexandru Mîţă, Inspector şcolar pentru limbi
programului mdoerne, ISJ Vaslui
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 25 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/ cursant/ oră
formare pentru fiecare
participant

76
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

IV. PROGRAMUL ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE ȘI


ÎNVĂȚARE

1.EFICIENȚĂ ÎN PREDARE PRIN FOLOSIREA METODELOR ACTIV-


PARTICIPATIVE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Eficiență în predare prin folosirea metodelor activ-
participative
Public-țintă vizat Cadrele didactice din învăţământul gimnazial și liceal

Justificare ( necesitate, Participarea la programul de formare oferă cadrelor


utilitate ) didactice constituie o oportunitate de a dobândi
competenţe necesare utilizării unui număr variat de metode
activ-participative în scopul activizării procesului de
învăţare şi creşterii eficienţei actului instructiv – educativ.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate  Actualizarea şi dezvoltarea sistemului conceptual
referitor la metodele de instruire tradiţionale şi moderne ;
 Dobândirea deprinderilor practice de aplicare a
metodelor activ-participative .
 Utilizarea adecvată în procesul de predare-învăţare
-
evaluare a metodelor activ -participative;
 Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă şi de
colaborare eficientă
planificarea modulelor 1. Metode de instruire tradiţionale şi metode moderne
activ –participative/ 4 ore
2. Metode de învăţare activ-participative:
brainstormingul,dezbaterea, jocul de rol,metoda
predicţiilor/6 ore
3. Metode de învăţare activă: diagrama Venn, discuţia,
metoda Sinelg, eseul de 5minute/ 6 ore
4. Metode de învăţare activă: masa rotundă, turul
galeriei, mozaicul/,cubul, metoda cadranelor/ 6 ore
4. Evaluare finală /2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane

77
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Formatori implicaţi (nivelul Profesor metodist Muntenașu Mariana ( Educație


de pregătire) tehnologică/Biologie, Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 de cursanţi/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

2.ÎNVĂȚAREA MODERNĂ, EFICIENTĂ

1. Criterii curriculare
Denumirea programului INVĂȚAREA MODERNĂ, EFICIENTĂ
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Justificarea constă în necesitatea unei viziuni noi a
utilitate ) cadrelor didactice referitoare la învățarea activ-
participativă, și parteneriatul elev-cadru-didactic în
cadrul activitatilor didactice.
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate înțelegerea mecanismului de învățare activ-
participativă;
să aplice tehnici didactice ținând cont de factorii
învățării;
optimizarea învățării .
planificarea modulelor 1.Baza psihologica a învățării – 8 ore
2.Tehnici de învățare eficientă–8 ore
3.Autoeficienta.Reglajul în învățarea pe tot parcursul
vieții- 7 ore
4.Evaluarea finală- 1 ora
calendarul An şcolar 2019 - 2020
programului
Modalităţi de evaluare a Susţinerea unei tehnici de învățare eficientă, piesa din
cursanţilor portofoliu
2. Resurse umane

78
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Formatori implicaţi
(nivelul de Prof. SIMIONICA ELENA ( Psihologie, Studii
pregătire) Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Prof. Cristinel Popa, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,5 lei/cursant/ora
de formare pentru
fiecare
participant

3. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE BAZĂ ÎN REALIZAREA CDL-


URILOR

1.Criterii curriculare
Denumirea programului DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE BAZA ÎN
REALIZAREA CDL-URILOR
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul profesional si tehnic
Justificare ( necesitate, Una dintre disciplinele cu flexibilitate in realizare este CDL
utilitate ) (Curriculum de dezvoltare locală) care se studiază ca disciplină de
pregătire practică comasată realizată în parteneriat cu un agent
economic local.
Un CDL realizat in conformitate cu specializarea clasei, cu
necesităţile efective tehnice ale regiunii se impune ca o necesitate
majoră în condiţiile noilor cerinţe ale învăţământului profesional
şi tehnic.
Obiectivul prioritar este corelarea ofertei educaţionale la cerinţele
pieţei muncii în regiune şi pregătirea specialiştilor pentru
acoperirea deficitului de profesionişti în domeniu.
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - optimizarea performanţelor şcolare prin completarea
cunoştinţelor tehnice prin disciplina flexibilă conformă cu
specializarea
- realizarea de parteneriate educative in sprijinul elevillor din
cadrul învăţământului profesional şi tehnic
- formarea deprinderilor de proiectare şi analiză a unui

79
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

proiect de programă şcolară la disciplina CDL ce urmează a fi


tratat ca disciplină necesară în formarea tehnică.
planificarea modulelor 1. Elemente de bază în realizare CDL. Metodologie, legislaţie - 2
ore
2. Modalităţi de realizare CDL - 4 ore
3. Modalităţi de corelare a ofertei de programe CDL la cerinţele
tehnice ale regiunii – 4 ore
4. Formularea competenţelor si corelarea conţinuturilor cu
specializarea clasei - 4 ore
5. Utilizarea cunoştinţelor TIC ca instrumente didactice in
realizarea CDL – 3 ore
6. Realizarea unei programe şcolare CDL pentru o disciplină– 4
ore
7. Evaluare finală – 3 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în plen a unui proiect CDL, în concordanţă cu
cursanţilor specificul zonei şi cu specializarea clasei pentru care s-a propus,
realizat special în acest scop.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi prof. Ciulei Maria ( Discipline tehnice/Informatică, Studii
(nivelul de pregătire) Superioare, Certificat Formator)
prof. Muntenaşu Mariana ( Educație tehnologică/Biologie, Studii
Superioare, Certificat Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,50lei/cursant/ora
de formare pentru fiecare
participant

4. MEDIATOR ȘCOLAR

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Mediator scolar
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, O problema principala a invatamantului actual romanesc
utilitate ) este si abandonul scolar la varste foarte mici.De aceea se
impune o cunoastere mai buna a realitatii sociale, a
mediului social din care ne provin elevii.Nu trebuie sa
trecem nepasatori pe langa traumele /dramele copiilor ci se
impune cunoasterea acestora si in acelasi timp medierea lor.
Mediatorul scolar este liantul scolii in relatia cu
comunitatea, reprezinta comunitatea in scoala si scoala in
cadrul comunitatii.Principala sarcina a unui mediator scolar

80
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

este sprijinirea tuturor copiilor sa frecventeze invatamantul


obligatoriu,implicarea parintilor in educatia copiilor si in
activitatile extrascolare prin facilitarea comunicarii intre
familie-scoala –comunitate.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate - Identificarea nevoilor de mediere scolara
-Familiarizarea cu principalele strategii de mediere
scolara;
-Operarea corecta de concepte ce tin de
mediere(medierea scolara,medierea conflictului);
- Identificarea particularitatilor elevilor cu risc de
abandon scolar;
-Formarea si dezvoltarea competentelor
comunicationale.
planificarea modulelor 1Medierea scoara
-Concept
-Rol
-Forme
2.Comunicarea
-Rezolvarea conflictelor
-Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate
- Consilierea familiilor/categoriilor sociale
dezavantajate privind rolul si importanta scolarizarii
copiilor
3.Practici incluzive
-Depasirea dificultatilor emotionale si
comportamentale la copiii cu nevoi speciale
-Asigurarea respectarii drepturilor copilului
-Promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor
comunitatii in scoala.
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Palade Agata ( Prof. Înv. Primar, Studii Superioare,
de pregătire) Certificat Formator)
Coordonatorul Ecaterina Angheluță, profesor-metodist
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
81
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

5. METODOLOGIA EVALUĂRII

1. Criterii curriculare

Denumirea programului Metodologia evaluării


Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate,
utilitate ) Viaţa şcolii, ca şi viaţa socială în general, se află sub semnul
valorilor şi al valorizării. Pe parcursul şcolar, educaţional şi
profesional, fiecare dintre noi ne supunem
exerciţiului axiologic. Activităţilor noastre şi produselor
acestora le sunt conferite sau atribuite valori.
Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai
incitante şi mai controversate probleme. Este greu de
conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără
evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor
acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem
aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi
competenţelor noastre, la stabilirea nivelului acestora şi care
determină încredere în forţele proprii, sentimentul
autoeficacităţii şi o stare psihologică de bine.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate La sfărşitul cursului participanţii vor dobândi şi dezvolta
competenţe cu privire la:

-centrarea pe competenţe- un model integrator al evaluării;

-metodele alternative şi complementare de evaluare;

-tipuri de itemi şi tehnici de evaluare;

-instrumente de evaluare;

planificarea modulelor 1. Bazele conceptuale ale evaluării şcolare-5 ore

82
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

2. Metode, tehnici şi instrumente de evaluare-5 de ore


3. Instrumente ale evaluării-5 ore
4. Calitate şi valori etice în evaluarea digitală-5 ore
5.Evaluare-4 ore
calendarul programului pe tot parcursul anului şcolar 2019 - 2020, la solicitarea
cadrelor didactice

Modalităţi de evaluare a - portofoliu ( întocmirea unui chestionar cu alegere


cursanţilor multiplă)
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul prof. Huiban Mariana, Tăbăcaru Cristina, Năstase
de Petronela,
pregătire) Avram-Rusu Anița

Coordonatorul programului Prof. Gica Ursanu


3. Criterii economice
Număr de cursanţi 20 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,5 lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

V. PROGRAMUL FORMAREA COMPETENȚELOR – CHEIE A CETĂȚENIEI


DEMOCRATICE

1. ATITUDINE ȘI COMPORTAMENT CIVIC ÎN SOCIETATEA DEMOCRATICĂ

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Atitudine și comportament civic în societatea
democratică
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Cadrele didactice resimt nevoia de formare a spiritului
utilitate ) civic si de cunoaștere a drepturilor omului, a principiilor
democrației, pentru educarea tinerelor generații, astfel ca
formarea viitorului cetățean european sa aibă aceeași
calitate și în învățământul romanesc ca și în școlile din
restul Europei.
Din aceste motive, integrarea cursului despre atitudine și
comportament civic în societatea democratică, avand in
vedere principiile pedagogice și psihologice , în
conformitate cu standardele europene, are un rol foarte de
important in formarea cadrelor didactice.
Durata (număr total de ore 24 ore

83
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate formarea unei atitudini civilizate și educarea spiritului
civic;
formarea deprinderilor de proiectare şi analiză a unei
situatii problemă privind respectarea principiilor
democrației din școală sau din comunitate și găsirea de
soluții pentru rezolvarea lor, prin aplicarea principiilor
unui comportament civic corect, conform normelor de
comportare în societatea democratică actuală;
dezvoltarea atitudinii democratice de a interveni activ in
anumite situații in care sunt incălcate normele democrației,
in randul elevilor , formarea unei atitudini cetățenești
conform principiilor democrației participative .
planificarea modulelor 1. Atidudini, comportamente, drepturi și responsabilități
ale cetățenilor în societatea democratică -2ore curs si 6 ore
aplicații .
2. Participarea civică și socială a cetățenilor în comunitate
-3ore curs si 5 ore aplicații
3. Strategii didactice active aplicate -2 ore curs si 4 ore
aplicații
4. Evaluare parțială – 1 ora
5. Evaluare finală –1 ora
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor specialitate-portofoliu
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Prof. metodist Ursanu Gica ( Fizică, Studii Superioare,
de pregătire) Certificat Formator)
Coordonatorul Ursanu Gica, profesor-metodist CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanți/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,50 lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

84
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

2. DEZVOLTAREA ABILITATILOR CADRELOR DIDACTICE IN DOMENIUL


PROMOVARII SI RESPECTARII DREPTURILOR OMULUI SI PREVENIREA
DISCRIMINARII

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Dezvoltarea abilitatilor cadrelor didactice in domeniul
promovarii si respectarii drepturilor omului si
prevenirea discriminarii
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Drepturile omului reprezintă prerogativele ce revin unei
utilitate ) persoane pentru simplul motiv că este ființa umană
indiferent de rasă, culoare, originie etnică, sau origine
socială, opinie, de limbă, religie, de sex, de orientare
sexuală sau alt criteriu.
Sunt drepturi fundametale garantate persoanelor in cadrul
prevederilor obligatorii ale legislației naționale și
internaționale cuprinzând drepturi și libertăți civile,
politice, sociale, economice si culturale bazate pe noțiunea
de valoare și demnitate umană.
Discriminarea reprezintă o diferenţiere (favorabilă sau
nefavorabilă) care a devenit categorică la nivel intelectual,
prin detaşarea subiectului discriminat din context,
constituindu-se astfel într-o serie de repere pentru persoana
care discriminează;
Cu cât sesizăm mai multe atitudini de acest tip la un individ,
cu atât potenţialul discriminator al individului respectiv este
mai ridicat.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate 1.Identificarea situaţiilor de risc criminogen în rândul
elevilor;
2.Gestionarea eventualelor situaţii conflictuale apărute;
3.Dezvoltarea comunicării atât cu părinţii cât şi cu
instituţiile competente
4.Formarea deprinderilor de proiectare şi analiză a unui
program/proiect/activitate preventivă cu elevii
planificarea modulelor 1.Introducere privind conceptul de drepturile
omului/copilului; 2 ore
2.Sistemul internaţional de protecţie a drepturilor omului /
copilului;/.Convenţia europeană a drepturilor
omului;/Cazuri soluţionate de Curtea Europeană a

85
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

drepturilor omului;/Vizionare film „CEHEI” de ROMANI


CRIS; 4 ore
3.Legislaţia antidiscriminare; /Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării;/Vizionare film didactic „Clasa
divizată”;-8 ore
4.Cazuri soluţionate de Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării.-8 ore
Evaluare – 2 ore
calendarul programului An şcolar 2019 - 2020
Modalităţi de evaluare a Organizarea şi derularea unui proiect/program/activitate cu
cursanţilor elevii
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul Comisar șef de poliţie MACOVEI IOAN
de pregătire)
Coordonatorul Cristinel Popa, director CCD
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de 3,50 lei/cursant/ora
formare pentru fiecare
participant

3. CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA


ABANDONULUI ȘCOLAR

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Consiliere și orientare în prevenirea și combaterea
abandonului școlar
Public-ţintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Abandonul școlar constituie una din problemele cu care
utilitate ) se confruntă sistemul educațional românesc iar
consilierea cadrelor didactice pe această problemă
reprezintă o necesitate a timpurilor noastre . A avea
grijă ca fiecare copil din comunitate să meargă la școală
și să învețe înseamnă a avea grijă de viitorul
comunității.
Durata (număr total de 24 ore
ore formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare

86
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

competenţe vizate Competențe de identificare a situațiilor de risc de


abandon școlar
Abilități de comunicare și relaționare
Dezvoltarea capacității de realizare a planului de
prevenire și combatere a abandonului școlar
planificarea modulelor Modului 1: Măsuri legislative la nivel național și
european privind prevenirea abandonului școlar – 6 ore;
Modulul : Prevenirea și identificarea situațiilor de risc
de abandon școlar – 6 ore
Modulul 3: Planul de prevenire și combatere a
abandonului școlar – 10 ore
Evaluare – 2 ore

calendarul An şcolar 2019 - 2020


programului
Modalităţi de evaluare a Portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi
(nivelul de pregătire) Prof. metodist Muntenașu Mariana ( Educație
tehnologică/Biologie, Studii Superioare, Certificat
Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84 lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,50 lei/cursant/ora
de formare pentru fiecare
participant

VI. PROGRAMUL MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

1. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

1.Criterii curriculare
Denumirea programului Managementul organizației școlare
Public-ţintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Achiziționarea unui set de cunoștințe și competențe care
utilitate ) se referă la teoria şi practica managementului
organizaţiilor şcolare şi claselor de elevi care să asigure
eficiența profesională a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar.
Durata (număr total de 25 ore
ore formare)

87
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;


programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;
Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi
Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate Identificarea stilurilor de conducere a unei organizații
școlare
Elaborarea documentelor specifice activităților de
management
Dezvoltarea abilităților de relaționare cu părinții și
mediul social

planificarea modulelor Modului 1: Managementul organizației școlare . Stiluri


de conducere – 6 ore;
Modulul 2: Management la nivelul structurilor unității
de învățământ -10 ore
Modulul 3: Managementul parteneriatelor școlare și a
activității didactice – 6 ore
Evaluare – 2 ore

calendarul An şcolar 2019 - 2020


programului
Modalităţi de evaluare a Portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi
(nivelul de pregătire) Prof. metodist Muntenașu Mariana ( Educație
tehnologică/Biologie, Studii Superioare, Certificat
Formator), prof. Lefter Daniela ( Management, Studii
Superioare, Certificat Formator), prof. Ursanu Gica (
Fizică, Studii Superioare, Certificat Formator), prof.
Filiuță Gina ( Tehnologia Construcțiilor de Mașini,
Studii Superioare, Certificat Formator) , prof. Garabet
Monica ( Matematică, Studii Superioare, Certificat
Formator), Popa Cristinel ( Fizică, Studii Superioare,
Certificat Formator)
Coordonatorul Prof. Popa Cristinel, director CCD Vaslui
programului
3. Criterii economice
Număr de cursanţi 30 cursanti/grupă
planificaţi
Costul programului / al 84lei/cursant
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore 3,50lei/cursant/ora
de formare pentru
fiecare
participant

88
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

2. MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT INCLUZIVE


*curs de inițiere

1. Criterii curriculare
Denumirea programului Managementul instituţiilor de învăţământ incluzive
Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare ( necesitate, Perspectiva integraţionistă a educaţiei europene presupune
utilitate ) cu necesitate centrarea pe elev cu nevoile sale, chiar şi în
condiţiile existenţei unei deficienţe (senzoriale, mintale,
motorii, etc.) sau a unei dificultăţi de orice tip. Noile
abordări ale politicilor educaţiei subliniază ideea că nicio
dizabilitate nu trebuie să însemne limitarea accesului la
educaţie, viaţă profesională şi, în ultimă instanţă, la viaţa
socială deplină şi participativă a individului. În acest sens,
forma organizată a politicii de tip incluziv duce la un nou
tip de şcoală: cea de tip integraţionist. Opoziţia
segregaţionist – integraţionist este cunoscută anterior din
bibliografia de specialitate, dar despre o integrare în
adevăratul sens al cuvântului, mai ales din punct de vedere
al normalizării - integrării s-a putut vorbi în ţara noastră mai
ales după anii 2000.
Din această perspectivă, la nivelul organizaţiei şcolare se
aplică un management care vizează încurajarea profesorilor
în direcţia aplicării unui curriculum diferenţiat, în funcţie de
potenţialul psihoindividual al elevilor. Accentul cade astfel
pe adaptare şi personalizare a demersului educativ, astfel
încât elevul să fie stimulat la nivelul maximal al
potenţialului de învăţare. În acest sens, se întocmesc planuri
de intervenţie personalizată şi se încurajează adaptarea
curriculară, astfel încât aceasta să fie parcursă conform
nevoilor şi posibilităţilor de învăţare ale elevului şi nu în
sens invers, elevul să se adapteze la cerinţele programei.
Selectarea şi folosirea metodelor moderne, activ –
participative de lucru cu elevul, îl stimulează pe acesta să se
implice în propria formare, să interacţioneze cu informaţia
şi să interiorizeze. De asemenea, trecerea de la „a şti” la „a
şti să facă” le dă posibilitatea elevilor să-şi formeze
deprinderi, astfel încât informaţiile să devină operaţionale.
Educația copiilor cu deficiență de auz reprezintă o
provocare pentru cadrele didactice care vor trebui să
găsească atât noi forme de organizare a spațiului clasei cât
și canale de comunicare orientate spre o concretețe a
mesajului, astfel încât să existe cât mai puține distorsiuni.
Durata (număr total de ore 24 ore
formare)
Locul de desfășurare a Casa Corpului Didactic Vaslui;
programului Alte locaţii acreditate
Filiale ale C.C.D. Vaslui:
Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad;
Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti;

89
CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
Anul școlar 2019/2020

Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huşi


Curriculum-ul programului de formare
competenţe vizate -Familiarizarea cu specificul managementului, al
managementului educaţional şi noţiuni de leadership;
-Identificarea particularităților instituţiei şcolare de tip
incluziv