Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DIRECłIA GENERALĂ


DE EVALUARE EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE
ŞI EXAMINARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR


DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ÎN
ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT

- Bucureşti -
2010
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

A. NOTA DE PREZENTARE

EducaŃia fizică şi sportul constituie singura disciplină de învăŃământ cu adresabilitate directă la


sănătatea populaŃiei şcolare, având o pregnantă specificitate a abordării procesului de predare-
învăŃare-evaluare.
Programa pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice pentru EducaŃie fizică şi sport este
elaborată pentru a veni în sprijinul candidaŃilor la concursul de ocupare a posturilor didactice
vacante din învăŃământul preuniversitar, la disciplina EducaŃie fizică şi sport, care au absolvit
facultăŃi de acest profil.
Activitatea profesorului se concentrează pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenŃe
generale şi specifice, corelate cu cele opt competenŃe cheie europene.
Unul dintre dezideratele disciplinei de învăŃământ EducaŃie fizică şi sport este să păstreze la
un nivel ridicat interesul elevilor pentru pentru acest domeniu, inclusiv prin asigurarea condiŃiilor
optime pentru învăŃarea permanentă.
Această programă răspunde deci cerinŃelor profilului absolventului de învăŃământ superior, care
urmează să fie incadrat pe un post didactic în învăŃământul preuniversitar - profesor de educaŃie
fizică şi sport în învăŃământul de masă, în învăŃământul sportiv integrat şi suplimentar sau în
învăŃământul special.
Acest profil presupune cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice fundamentale domeniului
EducaŃiei fizice şi sportului, a tendinŃelor noi în evoluŃia disciplinei, aplicarea noilor direcŃii ale
didacticii şi ale metodicii predării-învăŃării-evaluării EducaŃiei fizice şi sportului. De asemenea,
presupune probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităŃilor
didactice, demonstrarea abilităŃilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării
actului educaŃional.
Tematica ştiinŃifică, tematica pentru metodica predării EducaŃiei fizică şi sportului şi
bibliografia obligatorie, aferentă celor două tipuri de tematici, constituie reper pentru candidaŃi -
absolvenŃi ai învăŃământului superior de educaŃie fizică şi sport - în demersul susŃinerii Concursului
pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăŃământul
preuniversitar.
Programa de EducaŃie fizică şi sport pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice în
învăŃământul preuniversitar este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din
învăŃământul preuniversitar pentru disciplinele EducaŃie fizică, Pregătire sportivă teoretică şi
Pregătire sportivă practică, discipline de învăŃământ aparŃinând ariei curriculare EducaŃie Fizică şi
Sport..

2
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

CompetenŃele şi conŃinuturile programei sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară


sistemică în realizarea activităŃilor didactice.
În proiectarea activităŃilor didactice şi pe parcursul desfăşurării acestora, cadrul didactic trebuie
să Ńină seamă de particularităŃile de dezvoltare psihologică şi de vârsta elevilor, de resursele
materiale şi umane avute la dispoziŃie şi de idealul de dezvoltare a societăŃii româneşti, în context
european.

B. COMPETENłELE SPECIFICE CADRULUI DIDACTIC CU SPECIALIZAREA


EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT

CompetenŃele specifice cadrului didactice cu specializarea EducaŃie fizică şi sport, pe care


trebuie să le dovedească în procesul de predare-învăŃare-evaluare şi care vor fi dezvoltate pe tot
parcursul activităŃii profesionale, sunt:

• Analizarea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinei EducaŃie fizică şi sport;


• Utilizarea şi interpretarea informaŃiei provenite din teoria şi didactica disciplinei;
• Utilizarea adecvată a conceptelor din domeniul EducaŃiei fizice şi sportului şcolar;
• ÎnŃelegerea principiilor didacticii specifice EducaŃiei fizice şi sportului;
• Construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor la conŃinuturi;
• Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare;
• Elaborarea programelor şi dezvoltarea activităŃilor didactice în cadrul curriculumului la
decizia şcolii, activităŃi curriculare şi extracurriculare;
• Proiectarea conŃinuturilor instruirii, organizarea corespunzătoare a activităŃilor didactice şi
realizarea evaluării competenŃelor dobândite de elevi;
• Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile de vârstă, sex, nivel de pregătire ale
elevilor şi la condiŃiile materiale;
• Construirea unui climat educativ interactiv, de cooperare, stimulativ, cu scopul creşterii
eficienŃei rezultatelor activităŃilor didactice;
• ÎnŃelegerea aspectelor de ordin legislativ ale activităŃii sale, drepturile legale ale elevilor şi
părinŃilor, propriile sale drepturi şi responsabilităŃi;
• Cunoaşterea criteriilor de evaluare a activităŃii sale şi integrarea acestora în conceperea şi
realizarea activităŃii didactice.

3
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

C. CONłINUTURILE PROGRAMEI

C.I. TEMATICA ŞTIINłIFICĂ - TEORIA EDUCAłIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

1. NoŃiunile fundamentale în EducaŃie fizică şi sport.


2. Idealul şi funcŃiile EducaŃiei fizice şi sportului.
3. ConcepŃii actuale despre EducaŃie fizică şi Sport şcolar.
4. Obiectivele EducaŃiei fizice şi sportului.
5. Subsistemele EducaŃiei fizice.
6. Formele de organizare a EducaŃiei fizice şi Sportului şcolar.
7. Caracteristicile motricităŃii la vârstele şcolarităŃii.
8. ÎnvăŃarea motrică.
9. CunoştinŃele de specialitate.
10. Deprinderile şi priceperile motrice.
11. Aptitudinile/ calităŃile motrice.
12. ExerciŃiul fizic şi celelalte mijloace ale EducaŃiei fizice şcolare.
13. Efortul în lecŃia de EducaŃie fizică.
14. Statutul şi rolul profesorului de educaŃie fizică şi sport.
15. LecŃia de educaŃie fizică – aspecte teoretice.
16. Principiile didactice.
17. Metodele de învăŃământ.
18. Proiectarea activităŃii didactice la disciplina EducaŃie fizică.
19. EvidenŃa în domeniul EducaŃiei fizice şcolare
20. Evaluarea la disciplina EducaŃie fizică.
21. Componentele Curriculumului NaŃional.

C.II. TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII – DIDACTICA EDUCAłIEI


FIZICE ŞI SPORTULUI

1. Utilizarea componentelor curriculumului naŃional la disciplina EducaŃie fizică.


2. Elaborarea şi utilizarea curriculumului la decizia şcolii, la disciplina EducaŃie fizică.
3. Elaborarea documentelor de proiectare didactică în EducaŃia fizică şcolară.
4. Stabilirea conŃinuturilor (mijloace, formaŃii de lucru, dozare, indicaŃii metodice) pe
componentele structurii lecŃiei de EducaŃie fizică.
5. ModalităŃi de respectare a principiilor didactice în predarea disciplinei EducaŃie fizică.

4
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

6. Specificul aplicării metodelor verbale, intuitive şi practice în predarea conŃinuturilor


specifice disciplinei EducaŃie fizică.
7. Metodica dirijării efortului în lecŃia de EducaŃie fizică.
8. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de EducaŃie fizică şi
sport.
9. Criterii de stabilire a structurilor motrice pentru evaluarea nivelului de instruire în
gimnastică şi jocuri sportive
10. Selectarea şi eşalonarea metodică a criteriilor de stabilire a scalelor de notare.

D. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1. Barbu C., Stoica M. (2000) Metodica predării exerciŃiilor de atletism în lecŃia de educaŃie
fizică, Bucureşti, Edit. Printech
2. Cârstea Gh. (1999) Metodica educaŃiei fizice şcolare, Bucureşti, A.N.E.F.S.
3. Cârstea Gh. (2000) Teoria şi metodica educaŃiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura AN-
DA
4. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a, www.edu.ro
5. Croitoru D. (2000) Volei, Bucureşti, A.N.E.F.S.
6. Dragnea A. (1996) Antrenamentul sportiv, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică
7. Dragnea A. (coord.) (2002) Teoria educaŃiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura FEST
8. Dragnea A., Bota A. (1999) Teoria activităŃilor motrice, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică
9. Dragnea A., Teodorescu S. (2002) Teoria sportului, Bucureşti, Editura FEST
10. Firea E. (2003) Metodica educaŃiei fizice şcolare, Bucureşti, Universitatea Ecologică
11. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaŃie fizică şi sport (2000) (2001)
MEC-SNEE
12. Grigore V. (2003) Gimnastica. Manual pentru cursul de bază, Bucureşti, Editura Bren
13. Kunst I. şi colab. (1983) Teoria şi metodica handbalului, Bucureşti , Editura Didactică şi
Pedagogică
14. Motroc I. (1996) Fotbal la copii şi juniori, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică
15. Negulescu I. (2000) Handbal, tehnica jocului, Bucureşti
16. Predescu T., MoanŃă A. (2001) Baschetul în şcoală. Instruire – învăŃare, Bucureşti, Editura
Semne
17. Programele şcolare pentru educaŃie fizică şi sport (în vigoare), www.edu.ro
18. Şerbănoiu S. (2004) Metodica educaŃiei fizice, Bucureşti, Editura Cartea Universitară
19. Sistemul naŃional şcolar de evaluare la educaŃie fizică şi sport (1999) Bucureşti

5
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010

20. Solomon M., Grigore V., Bedo C. (1996) Gimnastica, Târgovişte, Dom Impex
21. Stroie Şt. şi colab. (1996) Volei îndrumar metodic, Bucureşti, Editura Omnia

Autori:

Magda Elena Melinte – Inspectoratul Şcolar JudeŃean NeamŃ


Iliana Ionescu – Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj
Emil Pătru – Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi
Marius Bălaşa – MECTS – DirecŃia Politici de Personal şi ReŃea Şcolară
Alin Cătălin Păunescu – MECTS – DirecŃia Generală EducaŃie şi ÎnvăŃare pe Tot Parcursul
VieŃii
Elena Nely Avram – MECTS - Centru NaŃional de Evaluare şi Examinare